MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ DepartamentPrawny ~ 12010-03- 1.6 I AN ,,,A. ..~... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id"

Transkrypt

1 Slawomira Plichta ul. Badkowskiego 22/ Gdansk ", L IL.dz.. ~ JJp MINISTERSTWO SRODOWISKA W~ ọ..j r DepartamentPrawny Gdansk, 19 marca 20 lor. ur Z ~,) i..i.. ~ I AN,,,A,"."'.\",! I., ANDRZEJ KRAsZEWS~,..~.... MINISTER SROOOWISKA 2 'J ~~~R. 2~ id Ministerstwo Srodowiska ul. Wawelska 52/54, Warszawa W zwiazku z nowymi projektami:,.,rozporzadzeniaministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzqcych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych" oraz,;rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów", w trosce o srodowisko i poprawnie prowadzona gospodarke odpadami przez przedsiebiorców (majac na uwadze prawidlowe wypelnianie ww. dokumentów) oraz rzetelnosc prowadzonej weryfikacji ww. dokumentów przez pracowników samorzadów terytorialnych jako osoba prywatna. ale równiez jako wieloletni pracownik samorzadu zajmujacy sie gospodarka odpadami, wnosze do poszczególnych projektów nastepujace uwagi: l. Po przeprowadzonej analizie przedmiotowych projektów rozporzadzen nalezy zwrócic uwage na..ocene Skutków Regulacji w punkcie 3 Wplyw aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu terytorialnego zapisano:,;rozporzadzenie nie bedzie mialo wplywu na sektor finansów publicznych, w tym budzet panstwa i budzety jednostek samorzadu terytorialnego" - zapis ten nie odzwierciedla stanu faktycznego, poniewaz wejscie w zycie powyzszych rozporzadzen bedzie skutkowalo koniecznoscia poniesienia kosztów dostosowania funkcjonujacego Centralnego Systemu Odpadowego oraz Wojewódzkich Systemów Odpadowych do obowiazujacego prawa. Narzedzia informatyczne w postaci baz danych musza byc aktualizowane pod wzgledem zgodnosci z obowiazujacym prawem, w przeciwnym razie wystapi brak mozliwosci wpisania niektórych danych do sytemu, co juz wielokrotnie mialo miejsce w przeszlosci jak i obecnie przez brak dostosowania bazy do zmieniajacych sie przepisów prawa. Wprowadzenie nowej formy zbiorczego zestawienia danych bedzie skutkowac zwiekszeniem zatrudnienia w urzedach marszalkowskich ze wzgledu na wieksza iloscinformacji, która nalezy zweryfikowac w mysl art. 37 ust 3a znowelizowanej Ustawy o odpadach. W przeciwnym razie wystapic moze problem ze sporzadzeniem Raportu Wojewódzkiego, który zostanie obarczony duzym bledem. 2. Szczególowe uwagi do projektu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych: ZalacZ/lik nr 1 Wzór formullll'zll do sporzadzania i przektl{fh'ania zbiorczego zestawienia tlonych o rodzajach i ilosci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odt,ysku i unieszkodliwiania odpadów: a) Dzial l. Dane o posiadaczu odpadów, Dzial 8. Zbiorcze zestawienie danych o skladowiskach odpadów, Dzial 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, DziallO. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i wspólspalamiach odpadów: W czesci dotyczacej decyzji zapis powinien brzmiec:,,data wydania (DD-MJvf- RRRR) " nalezy równiez zmienic zapis..termin waznosci" na lub..termin obowiazywania decyzji (od DD-MJvf-RRRR do DD-MJvf-RRRR)" Zapis taki jest zasadny, poniewaz decyzja nie obowiazuje od daty wydania. a od dnia. w którym stala 1/3

2 sie ostateczna. b) Przypis "Miejsce prowadzenia dzialalnosci6)" objasnienie powinno miec brzmienie:,'podac nazwe i adres miejsca prowadzenia dzialalnosci w zakresie wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów6)". W mysl Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska przez zaklad - rozumie sie jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzacy instalacje posiada tytul prawny, oraz znajdujacymi sie na nim urzadzeniami. Przyjmowanie przez Panstwo zasady, ze odpady zawsze sa wytwarzane w wyniku eksploatacji instalacji jest bledne i nie uwzglednia innych przypadków, odpady sa równiez wytwarzane przez posiadaczy odpadów nie prowadzacych instalacji np. gabinety lekarskie i stomatologiczne, male warsztaty uslugowe itp. c) Przypis "Gmina7)" nalezy zmienic objasnienie na nastepujace "W przypadku gdy nie jest mozliwe podanie dokladnego adresu miejsca prowadzenia dzialalnosci nalezy podac gmine, na terenie której dzialalnosc jest prowadzona. W przypadku odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podac nazwe gminy, na terenie której odpady zostaly wytworzone oraz sporzadzic osobno zbiorcze zestawienie dla kazdej gminy na terenie której jest prowadzona dzialalnosc w zakresie gospodarki opadami. W przypadku odbierania odpadów komunalnych nalezy sporzadzic osobno zbiorcze zestawienie dla kazdej gminy, z terenu której odpady zostaly odebrane oraz podac jej nazwe". Powyzszy zapis uwzglednia równiez odpady podane odzyskowi lub unieszkodliwieniu poza instalacjami, jak równiez odpady wytworzone m.in. przez posiadacza odpadów prowadzacego prace remontowe wlasnej infrastruktury np. sieci telekomunikacyjnych, wodociagi itp. d) Dzial 1. Zapis "Data rozpoczecia dzialalnosci" powinien brzmiec "Data rozpoczecia dzialalnosci (DD-MM-RRRR)". W celu unikniecia niepelnego wypelniania przez posiadaczy odpadów tej komórki w formularzu, co mialo miejsce od 2007 r. w obecnie obowiazujacych wzorach, nalezy uszczególowic ten zapis. e) Dzial l. Zapis,,Data zakonczenia dzialalnosci" powinien brzmiec "Data zakonczenia dzialalnosci (DD-MM-RRRR)". W celu unikniecia niepelnego wypelniania przez posiadaczy odpadów tej komórki w formularzu, co mialo miejsce od 2007 r. w obecnie obowiazujacych wzorach, nalezy uszczególowic ten zapis. t) Dzial 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalami odpadów. Na iakiei podstawie prawnei w przypisie.?ij" nalozono obowiazek podawania ws ólrz n ch eo aficzn ch rzez rzedsi biorców rowa ch stac.e demontazu poiazdów wycofanych z eksploatacii?! Brak podstawy prawnej do umieszczenia w objasnieniu do indeksu21)zapisu nakladajacego obowiazek podawania tych informacji. Informacja taka nie znajduje sie równiez w decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w zwiazku z prowadzeniem stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Nigdzie równiez w przepisach nie mówi sie, ze miejsce prowadzenia dzialalnosci to wspólrzedne geograficzne. g) Nalezy zastapic zapis Projektowana moc prr.erobowa {Mg/rok} na Roczna ilosc odpadów dopuszczona do odt3sku lub unieszkodliwienia okreslona w zezwoleniu {Mg/rok}. Znaczna czesc instalacji, na których prowadzone sa procesy odzysku lub unieszkodliwienia nie jest typowymi instalacjami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lecz instalacjami przemyslowymi, w których dodatkowo, na podstawie uzyskanych zezwolen, sa prowadzone w/w procesy. Podana moc przerobowa wprowadza w blad, co do ilosci odpadów, które zostaja poddane np.: unieszkodliwieniu, a glównym zadaniem instalacji jest prowadzenie odzysku w procesie R4 lub R5, natomiast proces unieszkodliwiania jest dopuszczony w ilosci kilkunastu ton rocznie danego odpadu. 213

3 z 2008 r. Nr 196, poz. 1217). W zwiazku z powyzszym wystapia ponownie róznice w ilosciach wytworzonych poszczególnych uwodnionych odpadów zapisanych w bazach danych prowadzonych przez marszalka województwa w obrebie jednego departamentu/wydzialu - np.: obecnie bazy (oplatowa i odpadowa) podaja rózne dane w zakresie ilosci zuzli i popiolów. Zn/nr'?,,;" "r d Karta P'U,;"0..,.;; "n;n'pjau, "...".,J"n_u".L w _Ir '~~ ::.., Ponadto przy wierszu.'przetwarzanie" znajduje sie indeks ll). a zgodnie z objasnieniami powinien byc 12). z powazaniem Slawomira Plichta 3/3

4 KANCELARIA OOOLNA MINISTERSTWA SRODOWISKA 9 ;:) ~!~ 2cm-U3-26 Cl.~ ~ --~1):' L. dz. ""'... URZAD MIASTA KRAKOWA Wydzial Ksztaltowania Srodowiska ~, Q9i\wdl WS-06.CJ l1O ~itc!. o~.2ft Dotyczy: odpowiedzina pismo zn~-1862/1062/10/gwi Ministerstwo Srodowiska Warszawa ul. Wawelska 52/54 Kraków, dnia M1NlS'l'fRSTw'QlRODOWISKA n"t>iiftanwltl 'Prll ny Kraków, os. Zgody 2 18HAR201D AR z dnia r i r2~10--.;26 -:.. L...- $o I \ Nr... Wydzial Ksztaltowania Srodowiska Urzedu Miasta Krakowa odpowiadajac na pismo znak: DP /1062/10/GW/AR z dnia Or. (data wplywu: r.), w sprawie wyrazenia opinii dot. projektów rozporzadzen, tj: 11 rozporzadzenia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, 21 rozporzadzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, przedstawia ponizsze spostrzezenia. W projekcie rozporzadzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w zalaczniku nr 1 (Karta ewidencji odpadów), wprowadzona zostala nowa rubryka "Masa odebranych odpadów komunalnych", czyniac tym bardziej czytelnym dotychczasowy obowiazek - przedstawiania danych de facto w tym samym zakresie - spoczywajacy na przedsiebiorcach prowadzacych dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. Ponadto dodano rubryke "Miejsce prowadzenia dzialalnosci". W rubryce tej wg. objasnienia nr 5)nalezy "podac nazwe gminy oraz adres miejsca prowadzenia dzialalnosci. Wprzypadku posiadania decyzji na prowadzenie dzialalnosci na terenie calego kraju lub na okreslonym obszarze nalezy wskazac obszar prowadzenia dzialalnosci". Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem, dodanie tej rubryki ma na celu "dokladne okreslenie ilosci wytworzonych odpadów na terenie danej gminy oraz sposobów gospodarowania nimi". Rubryka ta winna byc zatem bardziej skorelowana z rubryka "Masa odebranych odpadów komunalnych". Przedsiebiorcy odbierajacy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, czestokroc prowadza dzialalnosc na obszarze wiecej niz jednej gminy. W takim przypadku budowa rubryki "Masa odebranych odpadów komunalnych", winna dawac im latwosc wpisywania danych o ilosciach odbieranych odpadów komunalnych z terenu poszczególnych, obslugiwanych przez nich gmin - a tym samym umozliwic osiagniecie powyzszego celu. Ponadto zauwazamy, ze przedsiebiorca prowadzacy dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, obowiazany jest przedkladac marszalkowi województwa " Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych" - w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Natomast na podstawie zapisu art. 9a ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia r. o utrzymaniu czystosci

5 i porzadku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz ze zm.), ten sam przedsiebiorca obowiazany jest do sporzadzania i przekazywania wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta analigicznych danych, z tym, ze do konca pierwszego kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy. Slusznym bylo by wiec, aby w trwajacych pracach nad zmiana ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, rozwazyc zmiane polegajaca na ujednoliceniu formy i terminu skladania sprawozdan, tak aby informacje kierowane równolegle do marszalka i prezydenta (wójta, burmistrza) zawieraly te same dane w omawianym zakresie. Takie rozwiazanie powodowaloby równiez ulatwienia w wypelnieniu obowiazków spoczywajacych na przedsiebiorcach, co nie pozostaje bez znaczenia. W wyniku analizy nadeslanych materialów zauwazone zostaly usterki, które pozwalamy sobie ponizej przedstawic. 1. Zalacznik 4 - Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji - zawiera ~omylki w indeksach objasnien (tj. Miejsce prowadzenia dzialalnosci jest 5), a winno byc ; Adres prowadzacego stacje...jest 6),a winno byc 5);Dzialalnosci w zakresie jest 10),a winno byc 11); P.' 11). rzetwarzanzejest, a winno b yc, 12» ). Dla lepszej czytelnosci karty, proponujemy: ujednolicenie we wzorze karty oraz w objasnieniach, naprzemiennie stosowanych zapisów: "...pojazdu", "...pojazdu wycofanego z eksploatacji", "...pojazdów", "...pojazdów wycofanych z eksploatacji"; postawienie indeksu 7)przy wyrazach " Przekazaneprzez wlascicielapojazdu" zamiast przy wyrazie" Zbieranie ". 2. Zalacznik 5 - Karta przekazania odpadów - w tresci objasnienia przy indeksie 4) wprowadzono zapis o "prowadzeniu dzialalnosci w zakresie transportu odpadów", podczas gdy obowiazujace przepisy ustawy o odpadach mówia o "transporcie odpadów". W pozostalym zakresie tul Wydzial nie zglasza uwag. Otrzymuia:.Q. Adresat 2. Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Kraków,ul. Centralna53 3. WS-06 a/a

6 Urzad Marszalkowski w Lodzi Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Lódz, al. Pilsudskiego 8 ~'r--::..".., t1..7 RO.III-MW-o-0728/3/2010 G.. \~ "')t1m.u..?\ VVV ~-c9~.2t? ~. ~_.~isterstwo Srodowiska! "1 I 52/54 ~ ul. Wawelska.1 29 l::,!. ~-;~ \ ~ L- II \ L. dz. :: '"". ~~ _... 7:.:~ Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 1 marca 2010 r. (znak: DP /1 062/1 O/GW/AR), w sprawie prosby o zaopiniowanie projektów Rozporzadzen Ministra Srodowiska, Departament Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Urzedu Marszalkowskiego w Lodzi informuje. ze: 1. Do projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych - wnosi nastepujace a) Dzial 1. Dane o posiadaczu odpadów uwagi: Miejsce prowadzenia dzialalnosci - w projekcie nie przewidziano rubryki do okreslenia nazwy lub rodzaju oddzialu, filii. zakladu, itp. (np. skladowisko odpadów, oczyszczalnia scieków) lub podania informacji, ze posiadacz prowadzi dzialalnosc uslugowa na terenie danej gminy. Podanie przez posiadacza odpadów ww. informacji poprawiloby przejrzystosc przekazywanych danych, jak równiez ulatwilo prowadzenie wojewódzkiej bazy danych o odpadach. Ponadto w tej czesci wskazane wydaje sie byc zamieszczenie przypisu - "w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie kilku gmin nalezy wypelnic sprawozdanie dla kazdej z nich". b) Dzial 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych. - Wskazane wydaje sie wlascicieli nieruchomosci" Lódz, al. Pilsudskiego 8, Tel.: , fax: byc rozdzielenie kolumny "Liczba obslugiwanych na 2 pozycje: "Liczba obslugiwanych wlascicieli

7 nieruchomosci" oraz "Liczba obslugiwanych gospodarstw domowych". Obecny wyglad kolumny sugeruje, ze "Liczba obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci - ogólem" powinna byc wieksza niz "Liczba obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci - w tym gospodarstw domowych", tymczasem w przypadku podpisania przez podmiot odbierajacy odpady komunalne umów np. ze spóldzielniami mieszkaniowymi liczba obslugiwanych gospodarstw domowych bedzie nieporównywalnie wieksza od liczby obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci. - Dodanie kolumny wskazujacej gmine, z której odpady komunalne zostaly odebrane zwiekszyloby przejrzystosc formularza i pozwolilo na okreslenie ilosci odpadów komunalnych odbieranych z terenu poszczególnych gmin. c) Dzial. 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalarni odpadów. - Nie zostalo doprecyzowane zródlo, z którego posiadacz odpadów winien pozyskac informacje dotyczaca wspólrzednych geograficznych, - Wskazane jest dodanie przypisu - "nalezy wypelnic w przypadku wypelnienia Dzialu 5a". 2. Do projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów- nie wnosi uwag. Zastepca Dyrektora ~ ArErz~jn;ak Lódz, al. Pilsudskiego 8, Tel.: , fax:

8 MARSZALEK WOJEWÓDZ1WA WIELKOPOLSKIEGO DSR.III /10 r Poznan, dn. 22 marca 2010 r..-.0_--.~ A Pan Andrzej Kraszewski Minister Srodowiska Szanowny Panie Ministrze Odpowiadajac na pismo z dnia 1 marca 2010 r. (znak: DP /1062/10/GW/AR), dotyczace projektów dwóch rozporzadzen Ministra Srodowiska: - w sprawie wzorów dokwnentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, informuje, iz po zapoznaniu sie z jego trescia, nie wnosze uwag do projektu tego aktu. - w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania oraz przekazywania zbiorczych zestawien danych, informuje, iz po zapoznaniu sie z jego trescia, wnosze ponizsze uwagi do projektu tego aktu. W zalaczniku nr 1 do przedmiotowego rozporzadzania ("Wzór formularza do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosci odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzadzeniach sluzacych do odzysku i unieszkodliwiania odpadów') w Dziale I ("Dane o posiadaczu odpadów') w czesci,,dane osoby sporzadzajacej zbiorcze zestawienie danych" znajduje sie m. in. rubryka "Podpis i pieczatka posiadacza". Natomiast w zalaczniku nr 2 do tego rozporzadzenia ("Wzór formularza do sporzadzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach sciekowych'') w czesci "Dane sporzadzajacego" jest m. in. rubryka "Podpis osoby sporzadzajacej i pieczatka posiadacza". Dla ujednolicenia (i jednoczesnie wyeliminowania watpliwosci) konieczne jest aby obie te czesci nosily taka sama nazwe, tj.,,dane osoby sporzadzajacej zbiorcze zestawienie danych". Ponadto w obu opisanych wyzej czesciach poszczególnych wzorów formularzy musi znalezc sie zarówno rubryka na podpis posiadacza odpadów, jak równiez, odrebna na podpis sporzadzajacego przedmiotowe zestawienie. W takiej sytuacji niezbedne tez bedzie wskazanie w wyjasnieniach, czy konieczny jest podpis obu osób oraz kiedy wystarczy podpis jednej z nich. W przypadku zalacznika nr 1 nie przewidziano mozliwosci aby zestawienie sporzadzil ktos inny niz posiadacz, natomiast w przypadku zalacznika nr 2 taka mozliwosc przewidziano, lecz przyjete rozwiazanie polegajace na umieszczeniu w tej samej rubryce podpisu jednej osoby, a pieczatki innej, moze budzic watpliwosci Urzad Marszalkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodleglosci 18, Poznan, tel , fax

9 zarzadzajacego skladowiskiem odpadów" znajduje sie powyzej rubryki 4 "Nazwa i adres zarzadzajacego skladowiskiem odpadów", Zatem rubryka 4 powinna otrzymac brzmienie "Adres zarzadzajacego skladowiskiem odpadów" (analogicznie jak w przypadku skladowiska odpadów - rubryka 1 i 2), W zalaczniku nr 2, w pozycji "Rodzaj obróbki komunalnych osadów sciekowych przeprowadzonej przez ich wytwórce" wyznaczono zbyt malo miejsca na wskazanie wszystkich rodzajów vi ty'rh'riuejsd.lwszystk1chrodzajow ODrabk!, LIlatego prop'onuje 'zmekszerue'rozni1aru tej rubryk!, z up. MARSZAL JEWÓDZTWA ~ktor Ban Dsparto nt Srodowiska

10 r- "./ r DROS.E.EB.EF.760-4/10 KANCEI..ARiAOGOL/';A oministerstwa SRODOWISKA...J::) ~z >-0 ~~ ~ L. dz URZAD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO AvJ (9.U ~ li.vejl.w tu)a4 oj {IM4 ( Gdansk, MINISTERSTWO SRODOWISKA Departament Prawny o -' lu' Z > -' O- ~ I.,_ ~ r. zanowny Pan Kraszewski Mi"1i~~er:$.rPdowiska Departament Srodowiska, Rolnictwa i Zasobów Naturalnych Urzedu Marszalkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiadajac na pismo DP /1062/10/GW/AR z dnia 1 marca 2010 roku przesyla w zalaczeniuuwagido: 1) Projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych 2) Projektu Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Z powazaniem 1/ov.ska Otrzymuja: 1) MinisterstwoSrodowiska, ul. Wawelska 52/54, Warszawa 2)a/a. DEPARTAMENT SRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdansk lei. (O 58) , fax (O 58) ,

11 Zalacznik do pisma DROS.E.EB.EF.760-4/10 1. Dzial 1. Wiersz: Miejsce prowadzenia dzialalnosci 6) dopisac w uwagach: w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie województwa w kilku gminach, dla kazdej gminy nalezy zlozyc osobne zestawienie lub wykazac w tabelach ilosci odpadów osobno dla kazdej gminy. Nie zastosowanie tego mechanizmu uniemozliwia rzetelne wprowadzanie danych do Wojewódzkiego Systemu Odpadowego. Podmioty sprawozdajace sie z dzialalnosci na terenie kilku gmin nie zobligowane na poziomie formularza do wykazania danych liczbowych dla poszczególnych gmin, wpisuja jedna wartosc zbiorcza dla prowadzonej dzialalnosci. 2. Dzial 1- Decyzje -Wytwarzanie odpadów- dopisac odnosnik- dotyczy wytwórcy wytwarzajacego odpady niebezpieczne w ilosci 0,1 Mg rocznie lub 5 tysiecy Mg odpadów innych niz niebezpieczne. 3. Dzial 1- Data rozpoczecia dzialalnosci - dodac forme wpisywania daty: (dd-mmrr) d-dzien, m-miesiac, r-rok. 4. Dzial 2- Kod odpadów 12)_kazdy kod powinien miec przypisana mase, nie mozna sumowac kodów, ani nie mozna do kilku kodów podawac jednej masy. 5. Dzial 3- Kod odpadów- powinien byc dopisek- dotyczy kodów z katalogu odpadów z Grupy 20 Odpady komunalne lacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie. 6. Dzial 7. Rodzaj instalacji 22)_ dopisac mechanicznego przetwarzania odpadów. dodatkowo w uwagach: zaklady do 7. Dzial 7.Wspólrzedne geograficzne- niejednoznacznie okreslone stacje demontazu, dopisac "dotyczy jedynie". Uwaai do Kartv ewidencii komunalnvch osadów sciekowych: 1. Brak celu stosowania komunalnych osadów sciekowych - zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Uwaai do Kartv ewidencii oddadów: 1. Miejsce prowadzenia dzialalnosci- w objasnieniach sprecyzowac obszar prowadzenia dzialalnosci, w przypadku prowadzenia dzialalnosci na terenie wiecej niz jednej gminy (kazda gmine traktowac z osobna). DEPARTAMENT SRODOWISKA, ROLNICTWA I ZASOBÓW NATURALNYCH Urzad Marszalkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdansk tel. (O 58) , fax (O 58) ,

12 DOS.IV.MW /10 Oprne.rdnia Pan Andrzej Minister Kraszewski Srodowiska - --~ Szanowny Panie Ministrze W nawiazaniu do pisma z dnia roku, Nr DP /1062/10/GW/AR w sprawie wyrazenia opinii na temat przeslanych projektów rozporzadzen: projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych, projekt rozporzadzeniaministra Srodowiskaw sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, przekazuje w zalaczeniuuwagi i propozycje zmian do ctrlymanych projektów. JL.LON~DU A "'/P.P; Kasiura Zalaczn[!<..;. 1. Uwagi do projektów rozporzadzen Otrzvmula: 1. Adresat 2. a/a j OPOLSKIE KWlTtlACE ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: ,..mail: ---

13 UWAGI do DP /06/ I. AR Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (projekt z dnia 19/utego 2010 roku) Zalacznik 1 Tresc rozporzadzenia i Dzial 1. Dane posiadacza odpadów: Wersia a): Nalezalo by zaznaczyc lub odpowiednio uzupelnic opis Rozporzadzenia oraz zapisy Dzialu 1 o jasna informacje, ze sprawozdanie wypelnia sie osobno w nastepujacych przypadkach:. wypelnia sie osobno dla kazdego zakladu (miejsce prowadzenia dzialalnosci) ze wzgledu na jego siedzibe - uzupelnienie przypisu Nr 6,. wypelnia sie osobno dla kazdej gminy, na terenie której byla prowadzono usluga, w wyniku której powstawaly odpady - uzupelnienie przypis Nr 7. Wprowadzony zapis spowoduje, ze nie bedzie juz wystepowala interpretacja tego przepisu. Obecnie zdarzaja sie przypadki, ze przedsiebiorcy sumuja dane dla poszczególnych gmin gdzie prowadzili dzialalnosc, powolujac sie przy tym na brak zapisów mówiacych o takim rozbiciu danych. Drugim rozwiazaniem byloby wprowadzenie zmian w Dziale 2. Mozna dodac dodatkowa kolumne o nazwie: "Miejsce prowadzenia dzialalnosci" wraz z przypisem o nastepujacej tresci : W przypadku odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug, o których mowa w art. 3, ust. 3, pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, podac nazwe gminy na terenie której odpady zostaly wytworzone. Nalezy wziac pod uwage to, ze w tym przypadku zmiana dotyczylaby tylko odpadów powstajacych w wyniku swiadczenia uslug. Nie dotyczy to przypadku jezeli posiadacz odpadów posiada kilka zakladów lub posiada kilka miejsc prowadzenia dzialalnosci (np. PKP, siec sklepów Biedronka, itp.). Wersia c): Trzecim rozwiazaniem bylo by wprowadzenie zmian w Dziale 2, 3, 4, S, 6, 7, tak aby przedsiebiorstwa prowadzace uslugi oraz przedsiebiorstwa majace kilka miejsc prowadzenia dzialalnosci, mogly wpisywac dane w "jednym sprawozdaniu". Dzial 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosciach odebranych odpadów komunalnych14) j OPOLSKIE KWITH.\CE ProDonuie w Drzypisie 14 wykreslenie slowa "szacunkowa", przedsiebiorcy na podstawie prowadzonej ewidencji, comiesiecznych sprawozdan dotyczacych podpisanych umów sa w stanie okreslic ilosci odbieranych odpadów komunalnych. Po ewentualnej zmianie przypis przyjalby nastepujaca forme: ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: ,..mali:

14 Wypelnia przedsiebiorca, który uzyskal zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicielinieruchomosci, lub gminna jednostka organizacyjna, o których mowa w ustawie z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, podajac mase odpadów komunalnych odebranych od wlascicieli nieruchomosci oraz liczbe obslugiwanych wlascicieli nieruchomosci i przedsiebiorców. Dzial 7. Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urzadzeniach do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wylaczeniem skladowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz spalarni i wspólspalarni odpadów ProDonuie nasteduiaca forme DrzVDisu21: Dotyczy stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych skladowisk odpadów i nowych kwater na skladowiskach odpadów, a takze nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wspólrzedne geograficzne nalezy podawac wyrazone w dlugosci i szerokosci geograficznej zgodnie z norma ISO 6709: znormalizowany sposób podawania szerokosci i dlugosci geograficznej oraz wysokosci punktów geograficznych. Wspólrzedne geograficzne podaje sie dla kazdego punktu plaszczyzny terenu zajetego przez kwatere, np. jezeli kwatera ma ksztalt prostokata nalezy podac wspólrzedne kazdego wierzcholka prostokata. Przeniesienie ostatniego zdania na poczatek wyeliminuje ewentualne interpretacje przypisu. Tak zapisany przypis dokladnie wskazuje kogo on dotyczy. ProDonuie nastedujaca forme DrzvDisu22: Wybrac rodzaj instalacji sposród nastepujacych: sortownia odpadów selektywnie zebranych, kompostownie odpadów organicznych selektywnie zbieranych, instalacje do fermentacji odpadów organicznych selektywnie zbieranych, zaklady do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, instalacje do kompostowania, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje do fermentacji odpadów zmieszanych, w tym frakcji wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, sortownie odpadów zmieszanych, w tym odpadów komunalnych, zaklady do produkcji paliwa alternatywnego, stacje demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zaklady przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego, instalacje do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych inne niz spalarnie, zaklady przetwarzania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatorów, instalacje regeneracji olejów odpadowych, instalacje unieszkodliwiania PCB, instalacje do recyklingu zuzytych opon, instalacje do recyklingu odpadów opakowaniowych, inna instalacja badz urzadzenie. Zawezenie przepisu do zamknietej listy spowoduje problemy przy okreslaniu rodzaju instalacji lub urzadzenia. Jest spora grupa instalacji i urzadzen, np. piece i kotly grzewcze róznej mocy, róznego rodzaju mechaniczne kruszarki i rozdrabniacze oraz inne instalacje i urzadzenia, których nie bedzie mozna opisac w tej kolumnie. Dzial 8. Zbiorcze zestawienie danych o skladowiskach odpadów Nowy przypis) ProDonuie dodac Nowv orzvois, o nastepujacej tresci: j OPOLSKIE KWJ1'H.\CE Wersja a): Dotyczy tylko skladowisk eksploatowanych. lub Wersja b): Dotyczy skladowisk eksploatowanych, zamknietych i w trakcie rekultywacji. ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PIasIDwska 14, Opole, tel , fax: ,

15 Zaproponowano dwa rozwiazania, gdyz nie jest jasno powiedziane jakich skladowisk sprawozdanie ma dotyczyc (eksploatowanych, zamknietych, w trakcie rekultywacji). Sa punkty (16, 20, 21, 24, 27, 46), które moga odnosic sie do skladowisk zamknietych. Proconuie nastecuiaca forme crzycisu 21: Dotyczy stacji demontazu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nowych skladowisk odpadów i nowych kwater na skladowiskach odpadów, a takze nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Wspólrzedne geograficzne nalezy podawac wyrazone w dlugosci i szerokosci geograficznej zgodnie z norma ISO 6709: znormalizowany sposób podawania szerokosci i dlugosci geograficznej oraz wysokosci punktów geograficznych. Wspólrzedne geograficzne podaje sie dla kazdego punktu plaszczyzny terenu zajetego przez kwatere, np. jezeli kwatera ma ksztalt prostokata nalezy podac wspólrzedne kazdego wierzcholka prostokata. Przeniesienie ostatniego zdania na poczatek wyeliminuje ewentualne interpretacje przypisu. Tak zapisany przypis dokladnie wskazuje kogo on dotyczy: Punkt 30 - Poiemnosc cozostala rm31 Proponuje zmiane z Pojemnosc pozostala na Pojemnosc pozostala do zapelnienia. Punkt 48 - Odcady coddane odzyskowi na skladowisku odcadów w roku scrawozdawczym(ieslidotyczy)nowy przypis) Proconuie dodac Nowv DrzVDis,o nastepujacej tresci: Podac odpady wymienione w punkcie 43 oraz inne które byly poddawane procesom odzysku w instalacjach towarzyszacych (np., kompostovmie, sortownie, kruszarki, rozdrabniacze itd....) lub zostaly poddane odzyskowi recznemu (R15)? Zostal postawiony znak zapytania ze wzgledu na fakt, ze do konca nie wiadomo jakie dane maja byc wpisywane w tym punkcie. Czesto poda pytanie od zarzadzajacych skladowiskiem, jakie odpady nalezy tu wpisywac? Czy maja byc wpisywane odpady ze wstepnego recznego sortowania, czy maja byc to dane dotyczace warstw izolacyjnych, czy tez maja byc to dane dotyczace odpadów poddanych odzyskowi w instalacjach znajdujacych sie na skladowisku. Czesto tak bywa, ze skladowiska maja kompostownie, sortownie lub prowadza odzysk reczny na placu przy skladowisku. Dlatego tez powinno sie jasno okreslic jakie dane maja byc tu wpisywane. Jezeli punkt dotyczy tylko i wylacznie odpadów odzyskiwanych w granicach kwater danego skladowiska (na ich obszarze), to nalezaloby zmienic zapis na: Punkt 48 - Odpady poddane odzyskowi na skladowisku odpadów w roku sprawozdawczym,w granicachjego kwater (jesli dotyczy). Majac taki zapis unikniemy pytan i interpretacji tego zapisu. Dzial 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych j OPOLSKIE KWJTW,CE Punkt 20 - Poiemnosc cozostala rm31 Proponuje zmiane z Pojemnosc pozostala na Pojemnosc pozostala do zapelnienia. ul._ 14, ZARZAD WOJEWÓDZtWA OPOl.SKIEGO Opole, tel , fax; , <HT1a1l;

16 Zalacznik 2 Adres posiadacza odpadów stosujacych komunalne odpady sciekowe Z projektu sprawozdania wynika, ze moze byc tylko jeden stosujacy komunalne odpady sciekowe. Co w przypadku kiedy bedzie ich kilku? Uwazam, ze powinno sie zastosowac nastepujace rozwiazanie: LD. Adres nosiadacza odnadów stosuiacvch komunalne odnady sciekowes, Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NIl" REGON') De""zle Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin waznosci Organ wydajacy aosnodarkl odnadam I Ln. Adres nosiadacza odnadów stosuiacvch komunalne oddadvsciekowes, Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy" NIl" REGON') Decyzle Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin waznosci Organ wydajacy oosoodarkl odoadami lub Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach sciekowychl, Wytwórca komunalnych osadów sdekowychz) I Rok sprawozdawczy Adres wytwórcy komunalnych odnadów sciekowych" Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NIl") REGON') Dec zje Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy oosdodarkl oddadaml waznosci j OPOLSKIE KWJTN.\CE Rodzaj obróbki komunalnych osadów sciekowych przeprowadzonej przez Ich wvtwórce Sklad I wlasciwosci komunalnych osadów Oznaczona Oznaczona Srednla wartosc sciekowych naj nizsza najwyzsza z wszystkich oznaczen wartosc wartosc w ciaou roku Odczyn oh Zawartoscsuchelmasy.l Zawartosc substancji oroanlcznych f% s.m.l Zawartosc azotu ogólnego [% s.m.] w tym: azotu amonoweoo f% s.m.l Zawartosc fosforu ooólneoo % s.m. Zawartosc wapnia f% s.m.l Zawartosc maonezu f% s.m.l Liczba zywych lal pasozytów liczbai ko s.m. osadu l Kadm molko s.m.l Miedz mg/kg s.m.l Nikiel molko s.m. O/ów mo, ko s.m. Cynk ma ka s.m. Rtec fmol ko s.m.l Chrom fm liko s.m. Postac komunalnych osadówi plynna D ziemista sciekowych') D I mazista D Masa WYtworzonychkomunalnych osadów sdekowvch Mo]" Sucha masa wytworzonych komunalnych osadów sdekowych fmol7) ZARZAD WOJEWÓPZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opale, tel , fax: ,

17 Adres Dosiadacza odnad6w stosul. cvch komunalne odnadv sciekowe") Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NI!>') REGON4f Decvz1e Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy oosoodarkl odoadami waznosci Lp. Masa zastosowanych Podmiot Powierzchnia Cel stosowania Typ komunalnych osadów wladajacy stosowania Adres') komunalnych gleby'. sciekowych nleruchomosc komunalnych osadów ) osadów imal7) la aruntowab) sclekowvch rhal sciekowych") Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) województwo oowiat amina numer dzialki numer obrebu aeodezvtneoo I I Miejsce stosowania wo ewództwo komunalnych osadów oowlat sciekowych'2) omlna numer dzialki numer obrebu oeodezvineoo Adres osiadacza odnad6w stosul"cvch komunalne od nad v sciekowe") Województwo Miejscowosc Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy Ulica Telefon sluzbowy Fax sluzbowy') NI!>') REGON') Decvzie Decyzja w zakresie Znak decyzji Data wydania Termin Organ wydajacy ao$vodcl(klodoadami waznosci Lp. Masa zastosowanych Podmiot Powierzchnia Cel stosowania Typ komunalnych osadów wladajacy Adres') stosowania gleby'. komunalnych sciekowych nleruchomosc komunalnych osadów ) osadów [Mol7) la oruntowab) sdekowvch rhal sciekowych") Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) I Miejsce stosowania komunalnych osadów sclekowych'2) Imie wo'ewództwo nowiat omlna numer dzialki numer obrebu oeodezv1neoo wo"ewództwo oowlat omlna numer dzialki numer obrebu oeodezv1neoo Dane snorz"dzal, ceno Nazwisko I Telefon sluzbowy' E-mali sluzbowy') IFaks sluzbowy') Data Podpis osoby sporzadzajacej I pieczatka posiadacza j OPOLSKIE KWJTN.\CE ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PiasIDwSka 14, 4~2 Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

18 Dzial 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach odpadów wspólspalarniach a) i b) - proponuje dodac dodatkowy wiersz: Metoda odzysku lub unieszkodliwiania odcadów Wybranie tej opcji spowoduje okreslenia odzysku lub unieszkodliwiania dla calej instalacji. lub/oraz dodatkowa kolumne (wyrózniono na szaro): Odpady poddawane termicznemu przeksztalceniu Dane o od adach Odpady powstajace w trakcie termicznego I Drzeksztalcania Masa odpadów Kod fmall3) M f, 13) odpadów Rodzaj Proces Kod Rodzaj odpadów Sucha 12) odpadów12) [R lub D]'4) Masa odpadów12) odpadów12) Masa Sucha masa masa odpadów odnadów odpadów odpadów Wybranie tej/tych opcji z punktu widzenia generowania pózniejszych raportów (miedzy innymi na potrzeby GUS i Eurostatu) umozliwi wygenerowanie raportów w szerszym zestawieniu. Bedzie mozna w jednym raporcie dotyczacym instalacji pokazac instalacje, w których odpady odzyskiwane sa metoda Rl lub DlO. Na dzien dzisiejszy generujac raporty dotyczace instalacji, w których odpady odzyskiwane sa metoda Rl lub DlO, otrzymamy raport nie uwzgledniajacy spalarni i wspólspalarni. Dzial 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach odpadów wspólspalarniach b) Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i wspólspalarniach odpadów termicznie przeksztalcajacych odpady okreslone wart. 49a, ust. l ustawy o odpadach Jezeli ten dzial dotyczy spalania w piecach odpadów opakowaniowych i odpadów wymienionych wart. 49a to nalezaloby to podkreslic (np. przypis), a w/w opis do Przypisu 22 przyjalby nastepujaca forme: Zawezenie przepisu do zamknietej listy spowoduje problemy przy okreslaniu rodzaju instalacji lub urzadzenia. Jest spora grupa instalacji i urzadzen, np. picce i kotly grzc'nczcrezacj moc'", róznego rodzaju mechaniczne kruszarki i rozdrabniacze oraz inne instalacje i urzadzenia, których nie bedzie mozna opisac w tej kolumnie. j OPOLSKIE ~ ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ul. Piastowska 14, Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

19 Oczywiscie mozna wprowadzic inne rozwiazanie, pozwalajace na wprowadzenie kliku posiadaczy stosujacych komunalne osady sciekowe. Mozna równiez zauwazyc, ze dane dotyczace: "Adres posiadacza odpadów stosujacych komunalne osady sciekowe" oraz danych z komórki "Cel stosowania komunalnych osadów sciekowych", beda sie powtarzaly. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku wystepuja nastepujace informacje: rekultywacja terenów w tym gruntów na cele orne oraz dostosowanie gruntów do okreslonych potrzeb. II. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (projekt z dnia 19/utego 2010 roku) Brak uwag i sugestii Reasumujac, mysle ze po wprowadzeniu w/w propozycji mozna spodziewac sie mniej problemów przy realizacji zadan przez przedsiebiorców, którzy sa zobligowani do wypelniania zbiorczych zestawien danych. Nalezy równiez pamietac, ze odpowiednio przygotowane przypisy moga rozwiazac pojawiajace sie pytania i ewentualne interpretacje poszczególnych dzialów. Drugim istotnym zagadnieniem jest fakt, ze sprawozdawczosc powinna byc dostosowana do potrzeb poszczególnych organów. Powinna ona zawierac wyczerpujace informacje/dane, które mozna wygenerowac w formie odpowiadajacej koncowemu uzytkownikowi. Nie powinny powstawac watpliwosci przy tworzeniu raportów na potrzeby udostepniania informacji o srodowisku, Ministerstwa Srodowiska, czy tez na potrzeby opracowywanych przez Glówny Urzad Statystyczny raportów dla Eurostatu. Caly proces od zlozenia sprawozdania, poprzez weryfikacje danych, a konczac na raportach koncowych, powinien byc zwiezly i jednolity. Majac ujednolicony system sprawozdawczo-raportowy, bedziemy w stanie lepiej planowac i wplywac na gospodarke odpadami. j OPOLSKIE ~ ZARZAD WOJEWÓDZTWA OPOlSKIEGO ul. PIastowska 14, 4!H182 Opole, tel , fax: , _.opolskie.pl

20 MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY 00-7]6 Warszawa ul. Bartycka ] IOA tel. (22) 65]-07-07, 65] SRODOWI~, \,I vv / r fax: (22) 65] IN.ad.0521/1/1O.JnJ Warszawa, dnia V2...marca201Or. 1\441. C9. (}jj\ (\A,~ flld tu2 O ~ f}f] rn..9r~~iitor Dep~rtamentu Prawnego ~ ~~terstwo Srodowiska dotyczy: pisma z dnia 1 marca 20l0r. znak: DP-0230-l862/l062/l0/GW/AR W odpowiedzi na w/w pismo (data wplywu do WIOS w Warszawie w dniu 8 marca 201Or.)przy którym przekazano: l. projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, 2. projekt rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie zakresu infonnacji oraz wzorów fonnularzy sluzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych ponizej przekazuje nastepujace propozycje. Ad. 1. Proponuje sie wprowadzenie zmian:. Zalacznik nr 1 (karta ewidencji odpadu): '. MJN]S'rnio srodowiska DepartamentPrawny o ido z 201D-3-3 O zmienic zapis z "Nr kart przekazania odpadui2)"na "Nr karty przekazania odpadui2),,; zmienic zapis w objasnieniu I) z "...prowadzacego stacje demontazu i prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji..." na "... prowadzacego stacje demontazu lub/i prowadzacego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji...". i Nr.... Zalacznik nr 2 (karta ewidencji komunalnych osadów sciekowych): zmienic zapis w kolumnie z "Masa wytworzonych osadów [Mg]5)" na "Masa wytworzonych osadów" i dodac 2 podkolumny z tytulami "Masa wytworzonych osadów [Mg]5)" oraz" Sucha masa wytworzonych osadów [Mg s.m.]5),,; po wierszu "liczba zywych jaj pasozytów" dodac wiersz o brzmieniu "obecnosc bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w loogprzeznaczonych do badan osadów". Zgodnie z 2 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie komunalnych osadów sciekowych (Dz.U. Nr 134, poz z pózno zm.) obecnosc bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella jest jednym z kryteriów, które decyduja o mozliwosci stosowania komunalnych osadów sciekowych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne. Wskazane jest równiez, aby w wierszu "liczba

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami

Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Wytyczne do opracowania sprawozdania z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami Warszawa, czerwiec 2009 r. Spis treści: Str. 1.Wstęp. 5 2.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247

Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 247 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 248 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 249 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 250 Eldorado S.A. Prospekt Emisyjny 251 Eldorado S.A. Prospekt

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Marki

Burmistrz Miasta Marki Burmistrz Miasta Marki Marki, dnia 22 listopada 2013 roku. BM.150.31.2013 Pan Arkadiusz Werelich Radny Rady Miasta Marki () I S2 ~ V~:..e. ' P~k' laci ~d W od powie Zl na ans q. mterpe acj

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK

GMINA LIPNIK I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH ZMIAN, W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYMGMINY LIPNIK ... GMINA LIPNIK RADA GMINY w Llpniku woj. swie80krzyekie do uchwaly Zalacznik Nr t.~1 Nr 1~ 1 g6 /06 Rady Gl1'!in't w ~ipi!~ku z dnia J.Jf:1.ptJ.Z!;iil.etrm.f.f.(2006r. I. ANALIZA I OCENA ZAISTNIALYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo