ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR"

Transkrypt

1 L 279/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 8- hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG ( 1 ), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje: (1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla pendimetalinu i trifloksystrobiny zostały określone w załączniku II i w części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP dla cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny i pentiopiradu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W odniesieniu do 8-hydroksychinoliny w załączniku II i III nie określono NDP ani nie włączono tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, a zatem zastosowanie ma wartość wzorcowa wynosząca 0,01 mg/kg. (2) W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną 8-hydroksychinolinę na powierzchni pomidorów złożono wniosek, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obowiązującego NDP. (3) Wniosek w tej samej sprawie dotyczący cyprokonazolu złożono w odniesieniu do nasion gorczycy i lnicznika właściwego. Wniosek w tej samej sprawie dotyczący cyprodynilu złożono w odniesieniu do rzodkiewki i dyniowatych (z niejadalną skórką). Wniosek w tej samej sprawie dotyczący pendimetalinu złożono w odniesieniu do salsefii, selera korzeniowego, brukwi, rzepy, selera i naparów ziołowych (korzeni). Wniosek w tej samej sprawie dotyczący trifloksystrobiny złożono w odniesieniu do fasoli (w strąkach). (4) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały ocenione przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania oceniające przekazano Komisji. (5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej Urzędem ) dokonał oceny wniosków i sprawozdań oceniających, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w odpowiednich przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych ( 1 ) Dz.U. L 70 z , s. 1. NDP ( 2 ). Urząd przekazał te opinie Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości. (6) W swoich uzasadnionych opiniach Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania cyprokonazolu na powierzchni nasion gorczycy i lnicznika właściwego przedłożone dane są wystarczające jako podstawa określenia nowego NDP jedynie w przypadku stosowania w północnej części UE. W odniesieniu do stosowania pendimetalinu na powierzchni selera korzeniowego, brukwi, rzepy i selera Urząd stwierdził, że przedstawione dane nie są wystarczające jako podstawa określenia nowych NDP. (7) W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na wymienioną substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji danych uprawianych roślin i produktów, nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej (ARfD). (8) W odniesieniu do pentiopiradu wnioskodawca przedłożył kolejne dane potwierdzające, że metabolizm tej substancji ( 2 ) Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for 8- hydroxyquinoline in tomatoes (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowego NDP 8-hydroksychinoliny w pomidorach). Dziennik EFSA 2013; 11(5):3224. [20 s.]. doi: / j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in mustard seed and gold of pleasure (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP cyprokonazolu w nasionach gorczycy i lniczniku właściwym). Dziennik EFSA 2013; 11(4):3194. [26 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyprodinil in radishes and cucurbits inedible peel (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowych NDP cyprodynilu w rzodkiewkach i dyniowatych z niejadalną skórką). Dziennik EFSA 2013; 11(4):3184. [24 s.]. doi: /j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowych NDP pendimetalinu w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2013; 11(5):3217. [27 s.]. doi: / j.efsa Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for trifloxystrobin in beans with pods (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany dotychczasowego NDP trifloksystrobiny w fasoli w strąkach). Dziennik EFSA 2013; 11(4):3199. [24 s.]. doi: / j.efsa

2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/11 w uprawie genetycznie zmodyfikowanej jest porównywalny do metabolizmu występującego w przypadku konwencjonalnego odpowiednika takiej uprawy. W celu uniknięcia barier handlowych w odniesieniu do przywozu ziaren słonecznika, nasion rzepaku, ziaren soi i nasion bawełny konieczne jest ustanowienie wyższych NDP. Należy zatem określić nowe NDP dla tych produktów w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. (11) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają odpowiednie wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. (12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005. (9) Jeśli chodzi o fluopyram, rozporządzeniem (UE) nr 270/2012 ( 1 ) ustanowiono tymczasowe NDP tej substancji w kilku produktach, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r., w oczekiwaniu na przedłożenie dalszych danych dotyczących pozostałości. W dniu 17 grudnia 2012 r. przedmiotowe dane przedłożono Niemcom, państwu członkowskiemu odpowiedzialnemu za ocenę tej substancji. Aby zapewnić niezbędny czas na ocenę tych danych i przygotowanie sprawozdania oceniającego przez państwo odpowiedzialne za tę ocenę, na ocenę tego sprawozdania rzez Urząd oraz na podjęcie decyzji przez Komisję, należy przedłużyć ważność tych NDP do dwóch lat od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia. (10) Jeśli chodzi o nikotynę, rozporządzeniem (UE) nr 812/2011 ( 2 ) ustanowiono tymczasowe NDP tej substancji w odniesieniu do herbaty, naparów ziołowych, przypraw, róży dzikiej i świeżych ziół obowiązujące do dnia 14 sierpnia 2013 r., w oczekiwaniu na przedłożenie i ocenę nowych danych i informacji dotyczących naturalnego występowania lub tworzenia się nikotyny w przedmiotowych produktach. Komisję poinformowano o projekcie badawczym, prowadzonym w celu zbadania źródeł nikotyny obecnej we wspomnianych uprawach. Ze względu na spodziewany czas trwania badania oraz w celu zapewnienia niezbędnego czasu na podjęcie decyzji przez Komisję należy przedłużyć ważność tych NDP do trzech lat od daty opublikowania niniejszego rozporządzenia. (13) Ze względu pewność prawa przepisy dotyczące nikotyny należy stosować od dnia 15 sierpnia 2013 r. (14) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: Artykuł 1 W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednakże w przypadku nikotyny w róży dzikiej, numer kodu , świeżych ziół, numer kodu , herbaty, numer kodu , naparów ziołowych, numer kodu , oraz przypraw, numer kodu , niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 sierpnia 2013 r. Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2013 r. W imieniu Komisji José Manuel BARROSO Przewodniczący ( 1 ) Dz.U. L 89 z , s. 5. ( 2 ) Dz.U. L 208 z , s. 1.

3 L 279/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ZAŁĄCZNIK W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku II kolumny dotyczące pendimetalinu i trifloksystrobiny otrzymują brzmienie: Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Numer kodu Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) Pendimetalin (F) Trifloksystrobina (F) (R) (1) (2) (3) (4) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY 0,05 (*) (i) Owoce cytrusowe 0, Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limy (limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych 0,02 (*) Migdały Orzechy brazylijskie Orzechy nerkowca Kasztany jadalne Orzechy kokosowe Orzechy laskowe (Filbert) Orzechy makadamia Orzeszki pekan Orzeszki sosnowe Pistacje Orzechy włoskie Pozostałe (iii) Owoce ziarnkowe 0, Jabłka (Jabłoń płonka) Gruszki (Gruszka azjatycka) Pigwy Nieszpułka zwyczajna (**) (**)

4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/13 (1) (2) (3) (4) Nieśplik japoński (**) (**) Pozostałe (iv) Owoce pestkowe Morele Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) 0, Pozostałe 0,02 (*) (v) Jagody i drobne owoce a) Winogrona stołowe i do produkcji wina Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina b) Truskawki 0, c) Owoce leśne 0,02 (*) Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) Pozostałe d) Inne drobne owoce i jagody Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitis-idaea)) 0,02 (*) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) Róża dzika (**) (**) Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem") (**) (**) Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) (**) (**) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) (**) (**) Pozostałe 0,02 (*) (vi) Owoce różne a) Z jadalną skórką Daktyle 0,02 (*) Figi 0,02 (*)

5 L 279/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) Oliwki stołowe 0, Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) 0,02 (*) Karambola (Bilimbi) (**) (**) Kaki (szaron, persymon) (**) (**) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) (**) (**) Pozostałe 0,02 (*) b) Z niejadalną skórką, małe Kiwi 0,02 (*) Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) 0,02 (*) Owoce męczennicy Owoc opuncji (cactus fruit) (**) (**) Caimito (**) (**) Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) (**) (**) Pozostałe 0,02 (*) c) Z niejadalną skórką, duże Awokado 0,02 (*) Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) 0, Mango 0, Papaja Granaty 0,02 (*) Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) (**) (**) Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) (**) (**) Ananasy 0,02 (*) Chlebowiec właściwy (Jackfruit) (**) (**) Durian (rościan) (**) (**) Flaszowiec miękkociernisty (**) (**) Pozostałe 0,02 (*) WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste a) Ziemniaki 0,05 (*) 0,02 (*) b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,05 (*) 0,02 (*) Maniok (Dasheen, eddoe/japanese taro, tannia)

6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/15 (1) (2) (3) (4) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata (**) (**) Pozostałe c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego Buraki 0,05 (*) 0,02 (*) Marchew 0,2 0, Seler korzeniowy 0,1 0,02 (*) Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) 0,2 0,02 (*) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) (Czyściec bulwiasty) 0,05 (*) 0,02 (*) Pasternak 0,2 0, Pietruszka zwyczajna - korzeń 0,2 0, Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) 0,05 (*) 0,02 (*) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) 0,2 0, Brukiew 0,05 (*) 0, Rzepa 0,05 (*) 0, Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) (ii) Warzywa cebulowe 0,05 (*) Czosnek 0,02 (*) Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) 0,02 (*) Szalotka 0,02 (*) Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) 0, Pozostałe 0,02 (*) (iii) Warzywa owocowe 0,05 (*) a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty) 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 0, Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S. macrocarpon)) 0, Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) b) Dyniowate z jadalną skórką 0, Ogórki

7 L 279/16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) Korniszony Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) Pozostałe c) Dyniowate z niejadalną skórką Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) 0, Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) 0, Arbuzy 0, Pozostałe 0,02 (*) d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) 0,02 (*) e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,02 (*) (iv) Warzywa kapustne a) Kapustne kwitnące 0,05 (*) Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) 0, Kalafiory 0, Pozostałe 0,02 (*) b) Kapustne głowiaste 0,05 (*) Brukselka 0, Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) 0, Pozostałe 0,02 (*) c) Kapustne liściowe 0, Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai) Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couveportuguesa, kapusta bezgłowa zielona) Pozostałe d) Kalarepa 0,3 0, (v) Warzywa liściowe i świeże zioła a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne 0,05 (*) Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) 0,02 (*) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/c. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) 0,02 (*) Gorycznik wiosenny (**) (**)

8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/17 (1) (2) (3) (4) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.)) 0,02 (*) Gorczyca sarepska (**) (**) Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy ) 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) b) Szpinak i podobne (liście) 0,05 (*) 0,02 (*) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) (**) (**) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) (**) (**) d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) 0,05 (*) 0,02 (*) e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) 0,05 (*) 0,02 (*) f) Zioła Trybula 0, Szczypiorek 0, Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) 0, Pietruszka nać (Liście pietruszki korzeniowej) Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) (**) (**) Rozmaryn (**) (**) Tymianek (Majeranek, oregano) (**) (**) Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) (**) (**) Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) (**) (**) Estragon (Hizop) (**) (**) Pozostałe 0, (vi) Warzywa strączkowe (świeże) 0, Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) 1 0,02 (*) Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) 0,02 (*)

9 L 279/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) 0,02 (*) Soczewica 0,02 (*) Pozostałe 0,02 (*) (vii) Warzywa łodygowe (świeże) Szparagi 0,05 (*) 0,02 (*) Karczochy (Łodygi Borago officinalis) 0,05 (*) 0,02 (*) Seler 0, Koper włoski 0,05 (*) 0,02 (*) Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) 0,05 (*) 0, Por 0,05 (*) 0, Rabarbar 0,05 (*) 0,02 (*) Pędy bambusa (**) (**) Rdzenie palmowe (**) (**) Pozostałe 0,05 (*) 0,02 (*) (viii) Grzyby 0,05 (*) 0,02 (*) Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) Pozostałe (ix) Wodorosty morskie (**) (**) NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE 0,2 0,02 (*) Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) Soczewica Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny) Łubin Pozostałe NASIONA I OWOCE OLEISTE (i) Nasiona oleiste 0,1 (*) 0,05 (*) Siemię lniane Orzeszki ziemne Mak Ziarna sezamu Ziarna słonecznika Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)

10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/19 (1) (2) (3) (4) Ziarna soi Nasiona gorczycy Nasiona bawełny Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) Krokosz balwierski (**) (**) Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)) (**) (**) Lnicznik właściwy (**) (**) Konopie Rącznik pospolity (**) (**) Pozostałe (ii) Owoce oleiste Oliwki do produkcji oliwy 0,05 (*) 0, Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) (**) (**) Olejowiec gwinejski (**) (**) Drzewo kapokowe (**) (**) Pozostałe 0,1 (*) 0,05 (*) ZBOŻA 0,05 (*) Jęczmień 0, Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) 0,02 (*) Kukurydza 0,02 (*) Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) 0,02 (*) Owies zwyczajny 0,02 (*) Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) 0,02 (*) Żyto 0, Sorgo 0,02 (*) Pszenica (Orkisz, pszenżyto) 0, Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) 0,02 (*) HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO 0,05 (*) (i) Herbata 0,1 (*) (ii) Ziarna kawy (**) (**) (iii) Napary ziołowe (suszone) (**) (**) a) Kwiaty (**) (**) Kwiaty rumianku (**) (**)

11 L 279/20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) Kwiat malwy sudańskiej (**) (**) Płatki róży (**) (**) Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) (**) (**) Lipa drobnoziarnista (**) (**) Pozostałe (**) (**) b) Liście (**) (**) Liście truskawki (**) (**) Liście rooibos (Liście miłorzębu) (**) (**) Ostrokrzew paragwajski (**) (**) Pozostałe (**) (**) c) Korzenie (**) (**) Korzeń waleriany (**) (**) Korzeń żeńszenia (**) (**) Pozostałe (**) (**) d) Pozostałe napary ziołowe (**) (**) (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) (**) (**) (v) Chleb świętojański (st johns bread) (**) (**) CHMIEL (suszony) 0,1 (*) PRZYPRAWY (**) (**) (i) Nasiona (**) (**) Anyż (**) (**) Czarnuszka siewna (**) (**) Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) (**) (**) Kolendra (**) (**) Kmin rzymski (**) (**) Koper ogrodowy (**) (**) Koper włoski (**) (**) Kozieradka pospolita (**) (**) Gałka muszkatołowa (**) (**) Pozostałe (**) (**) (ii) Owoce i jagody (**) (**) Ziele angielskie (**) (**) Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński) (**) (**)

12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/21 (1) (2) (3) (4) Kminek (**) (**) Kardamon malabarski (**) (**) Jagody jałowca (**) (**) Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) (**) (**) Wanilia płaskolistna (**) (**) Tamarynd (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iii) Kora (**) (**) Cynamon (Kasja) (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iv) Korzenie lub kłącza (**) (**) Lukrecja (**) (**) Imbir (**) (**) Kurkuma (**) (**) Chrzan pospolity (**) (**) Pozostałe (**) (**) (v) Pąki (**) (**) Goździki (**) (**) Kapary (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vi) Słupki kwiatowe (**) (**) Szafran (**) (**) Pozostałe (**) (**) (vii) Osnówka nasienia (**) (**) Kwiat muszkatołowy (**) (**) Pozostałe (**) (**) ROŚLINY CUKRODAJNE (**) (**) Burak cukrowy (korzeń) (**) (**) Trzcina cukrowa (**) (**) Cykoria podróżnik korzenie (**) (**) Pozostałe (**) (**) PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE 0,05 (*) (i) Tkanka 0,04 (*) a) Świnie Mięśnie

13 L 279/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe b) Bydło Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe c) Owce Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe d) Kozy Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe e) Konie, osły, muły lub osłomuły (**) (**) Mięśnie (**) (**) Tłuszcz (**) (**) Wątroba (**) (**) Nerka (**) (**) Podroby jadalne (**) (**) Pozostałe (**) (**) f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie

14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/23 (1) (2) (3) (4) Mięśnie Tłuszcz Wątroba Nerka Podroby jadalne Pozostałe g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) (**) (**) Mięśnie (**) (**) Tłuszcz (**) (**) Wątroba (**) (**) Nerka (**) (**) Podroby jadalne (**) (**) Pozostałe (**) (**) (ii) Mleko 0,02 (*) Bydło Owce Kozy Konie Pozostałe (iii) Jaja ptasie 0,04 (*) Kury Kaczki (**) (**) Gęsi (**) (**) Przepiórki (**) (**) Pozostałe (**) (**) (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze) (**) (**) (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) (**) (**) (vi) Ślimaki (**) (**) (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) (**) (**) ( a ) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w Załączniku I. (*) Wskazuje granicę oznaczalności (**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B. (F) = rozpuszczalny w tłuszczach Trifloksystrobina (F) (R) (R) = definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu - numeru kodu: Trifloksystrobiny - kod : Suma trifloksystrobiny i jej metabolitu (E,E)-metoksyimino-{2-[1-(3-trifluorometylo-fenylo)-etylideneamino-oksymetylo]-fenylo}- kwasu octowego (CGA )

15 L 279/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ) w załączniku III część A wprowadza się następujące zmiany: a) kolumny dotyczące cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny i pentiopiradu otrzymują brzmienie: Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg) Numer kodu Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) ( a ) C yprokon azol (F) Cyprodynil (F) (R) Fluopyram (R) Nikotyna Pentiopirad (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY (i) Owoce cytrusowe 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var. sarcodactylis)) Limy (limonki) Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis)) Pozostałe (ii) Orzechy z drzew orzechowych 0,05 (*) 0,05 (*) Migdały 0,05 0, Orzechy brazylijskie 0,05 0, Orzechy nerkowca 0,05 0, Kasztany jadalne 0,05 0, Orzechy kokosowe 0,01 (*) 0,01 (*) Orzechy laskowe (Filbert) 0,05 0, Orzechy makadamia 0,05 0, Orzeszki pekan 0,05 0, Orzeszki sosnowe 0,05 0,01 (*) Pistacje 0,05 0, Orzechy włoskie 0,05 0, Pozostałe 0,05 0, (iii) Owoce ziarnkowe 0,1 1 0, Jabłka (Jabłoń płonka) 0, Gruszki (Gruszka azjatycka) 0, Pigwy 0, Nieszpułka zwyczajna 0,5

16 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Nieśplik japoński 0, Pozostałe 0, (iv) Owoce pestkowe Morele 0,1 2 0,7 0,01 (*) Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) 0,1 1 1, Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) 0,1 2 0, Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) 0,05 (*) 2 0,01 (*) 1, Pozostałe 0,05 (*) 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) (v) Jagody i drobne owoce a) Winogrona stołowe i do produkcji wina 0,2 5 1,5 0,01 (*) Winogrona stołowe Winogrona do produkcji wina b) Truskawki 0,05 (*) c) Owoce leśne 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Jeżyny Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus)) 0,05 (*) Pozostałe 0,05 (*) d) Inne drobne owoce i jagody 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*) Borówki amerykańskie (Borówki czarne) Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V. vitisidaea)) Porzeczki (czerwone, czarne i białe) Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) Róża dzika 2 0,3 (+) Morwy (Chróścina jagodna zwana też: "poziomkowym drzewem") Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) Pozostałe 2

17 L 279/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (vi) Owoce różne 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) a) Z jadalną skórką 0,01 (*) Daktyle Figi Oliwki stołowe Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) Karambola (Bilimbi) Kaki (szaron, persymon) Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) Pozostałe b) Z niejadalną skórką, małe 0,01 (*) Kiwi Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) Owoce męczennicy Owoc opuncji (cactus fruit) Caimito Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) Pozostałe c) Z niejadalną skórką, duże Awokado 0,01 (*) Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) 0, Mango 0,01 (*) Papaja 0,01 (*) Granaty 0,01 (*) Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) 0,01 (*) Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) 0,01 (*)

18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/27 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Ananasy 0,01 (*) Chlebowiec właściwy (Jackfruit) 0,01 (*) Durian (rościan) 0,01 (*) Flaszowiec miękkociernisty 0,01 (*) Pozostałe 0,01 (*) WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,05 (*) a) Ziemniaki 0,05 (*) 0,1 0, b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste 0,05 (*) 0,1 0, Maniok (Dasheen, eddoe/japanese taro, tannia) Słodkie ziemniaki Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) Maranta trzcinowata Pozostałe c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego Buraki 1 0,1 0, Marchew 2 0,3 0, Seler korzeniowy 0,3 0,1 0, Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty topinambur) (Czyściec bulwiasty) 2 0,1 0,6 0,05 (*) 0,1 0, Pasternak 2 0,1 0, Pietruszka zwyczajna - korzeń 2 0,1 0, Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) 0,08 0, ,1 0, Brukiew 0,05 (*) 0,1 0, Rzepa 0,05 (*) 0,1 0, Pozostałe 0,05 (*) 0,1 0, (ii) Warzywa cebulowe 0,05 (*) Czosnek 0,3 0,1 (+) 0, Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) 0,3 0,1 (+) 0, Szalotka 0,3 0,1 (+) 0,8

19 L 279/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) Pozostałe 0,05 (*) 0,1 (+) 0, (iii) Warzywa owocowe 0,05 (*) a) Rośliny psiankowate Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp./miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L. chinense), pomidor drzewiasty) 1 0, Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) 1 0, Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (S. macrocarpon)) 1 0,1 (+) Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa 0,5 0,01 (*) 0,01 (*) Pozostałe 0,5 0,1 (+) 0,01 (*) b) Dyniowate z jadalną skórką 0,5 0,5 0, Ogórki Korniszony Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) Pozostałe c) Dyniowate z niejadalną skórką 0,6 0,4 0, Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) Arbuzy Pozostałe d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) 0,05 (*) 0,1 (+) 0,01 (*) e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach 0,05 (*) 0,1 (+) 0,01 (*) (iv) Warzywa kapustne 0,05 (*) 0,05 (*) a) Kapustne kwitnące 0, Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) Kalafiory Pozostałe b) Kapustne głowiaste Brukselka 0,2 0,01 (*)

20 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 279/29 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) 0, Pozostałe 0,1 (+) 0,01 (*) c) Kapustne liściowe 0,01 (*) Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai) Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) 0,7 0,1 (+) Pozostałe 0,1 (+) d) Kalarepa 0,1 (+) 0,01 (*) (v) Warzywa liściowe i świeże zioła a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C. endivia var. crispum/c. intybus var. foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) 0,05 (*) ,05 (*) 0,1 (+) 0,01 (*) Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) 0,05 (*) Gorycznik wiosenny 0,05 (*) Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.)) 0,05 (*) Gorczyca sarepska 0,05 (*) Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy ) 0,05 (*) Pozostałe 0,05 (*) b) Szpinak i podobne (liście) 0,05 (*) 15 0,1 (+) Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner s lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) Pozostałe c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) 0,05 (*) 0,05 (*) 0,01 (*) 0,01 (*)

poziomy pozostałości dikwatu.

poziomy pozostałości dikwatu. L 22/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.1.2006 DYREKTYWA KOMISJI 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 14.3.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/7 DYREKTYWA KOMISJI 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

L 301/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 301/42 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.9.2004 DYREKTYWA KOMISJI 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41

DYREKTYWY Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41 18.9.2007 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/41 DYREKTYWY DYREKTYWA KOMISJI 2007/55/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG

Bardziej szczegółowo

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.11.2005 DYREKTYWA KOMISJI 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE. z dnia 20 lutego 2007 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE. z dnia 20 lutego 2007 r. 1.3.2007 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/17 DYREKTYWA KOMISJI 2007/9/WE z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2006/59/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2006/59/WE 29.6.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175/61 DYREKTYWA KOMISJI 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 280/2 24.10.2015 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1910 z dnia 21 października 2015 r. zmieniające załączniki III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 4.6.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 138/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845 z dnia 27 maja 2015 r. zmieniające załączniki II i III

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 24.6.2016 L 167/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1002 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

W części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy. 27.1.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 23/69 DYREKTYWA KOMISJI 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 221/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 777/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.7.2015 L 181/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1101 z dnia 8 lipca 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2007/56/WE

DYREKTYWA KOMISJI 2007/56/WE L 243/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.9.2007 DYREKTYWA KOMISJI 2007/56/WE z dnia 17 września 2007 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

L 141/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 141/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 141/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.6.2005 DYREKTYWA KOMISJI 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 21.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 36/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr dokumentu: PL-EKO-09/2657/5 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: Nazwa, adres i numer jednostki

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr kumentu: PL-EKO-09/0904/7 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Numer rejestracyjny otrzymany w ARR..

Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR. Numer rejestracyjny otrzymany w ARR.. Informacja o zakresie działalności Strona 1 z 5 Nazwa wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Siedziba wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr dokumentu: PL-EKO-09/2900/6 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: Nazwa, adres i numer jednostki

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 kwietnia 2015 r. (OR. en) 8296/15 AGRILEG 93 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 22 kwietnia 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D038038/02 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 1) z dnia 14 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować

Bardziej szczegółowo

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska

Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę. Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Warzywa, owoce, zioła i przyprawy w diecie chorych na cukrzycę Dr hab. n. med. Danuta Pawłowska Podział produktów spożywczych na grupy Produkty zbożowe Warzywa i owoce Warzywa - Bogate w wit. C - Bogate

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera Ruda Śląska

OFERTA. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera Ruda Śląska Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy 3/2010 Zamawiający: OFERTA Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera 6 41-709 Ruda Śląska Wykonawca: Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/fax....

Bardziej szczegółowo

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze

Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Produkty dodatkowe 30% spożycia produkty kwasotwórcze Owoce Świeże owoce oprócz podstawowych Świeże soki owocowe Owoce suszone niesiarkowane morele rodzynki figi, śliwki itp. Zboża, ziarna, orzechy, strączkowe

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.4.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 105/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 322/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające załączniki II

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 marca 2017 r. (OR. en) 7727/17 AGRILEG 66 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 27 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D49632/02 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (OR. en) ada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lipca 2015 r. (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 PISMO PZEWODNIE Od: Data otrzymania: 13 lipca 2015 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 5.6.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144/25 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 473/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera Ruda Śląska

OFERTA. Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera Ruda Śląska Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy 2/2010 Zamawiający: OFERTA Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera 6 41-709 Ruda Śląska Wykonawca: Nazwa. Siedziba.. Nr telefonu/fax....

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.8.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 217/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 772/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. zmieniające załączniki II,

Bardziej szczegółowo

imbir kg 1 12,49 12, , karczochy 1szt 1 4,99 4,99 5 5,24

imbir kg 1 12,49 12, , karczochy 1szt 1 4,99 4,99 5 5,24 WARZYWA TRADYC YJNE N a z wa w 4 17269242 imbir kg 1 12,49 12,49 23 15,36 4 82896101 karczochy 1szt 1 4,99 4,99 5 5,24 4 32969651 koper włoski(fenchel)wło. 5kg 1 49,95 49,95 5 52,45 4 72263452 maniok kg

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 75/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 241/2013 z dnia 14 marca 2013 r. zmieniające załączniki II i

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr kumentu: PL-EKO-09/2760/6 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: SĘKOCIN NOWY, ul. AL.KRAKOWSKA 37

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r. Dz.U.2012.1210 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których badanie OWT przeprowadza się według wytycznych UPOV lub

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007

CERTYFIKAT. wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 CERTYFIKAT wydany podmiotowi gospodarczemu, określony w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 Nr dokumentu: PL-EKO-09/0011/17 Nazwa i adres podmiotu gospodarczego: AMPLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 marca 2017 r. Poz. 640 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zastosowań

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych zawartości pozostałości pestycydów w materiałach paszowych i mieszankach paszowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 316 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie określenia gatunków roślin, dla których

Bardziej szczegółowo

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto

Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto NAZWA Zboża na ziarno Pszenica zwyczajna ogółem na ziarno Pszenica zwyczajna jara na ziarno Pszenica zwyczajna ozima na ziarno Żyto ogółem na ziarno Żyto jare na ziarno Żyto ozime na ziarno Jęczmień ogółem

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIA. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 27 stycznia 2016 r.)

SPROSTOWANIA. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20 z dnia 27 stycznia 2016 r.) 26.4.2016 L 109/43 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2016/71 z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniającego załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 13.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 812/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniające załącznik

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 października 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 października 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 października 2015 r. (OR. en) 13273/15 AGRILEG 197 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 16 października 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: D041473/02 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 78/34 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/440 z dnia 23 marca 2016 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL 27.3.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 89/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal.

Tajlandia 5 kg. 3 Ananas suszony krążki Tajlandia 5kg 8 4 Brzoskwinie suszone. 7 Figi suszone cal.2 Turcja 2,5 kg 8 8 Figi suszone cal. P.H.U. JAPAR Ul. Spławie 72, 61-311 Poznań tel. 61 7916, fax. 61 79329 www.japar.pl Poznań, 01.10.2012 Asortyment Lp. Owoce suszone i kandyzowane Nazwa produktu Kraj pochodzenia 1 Ananas suszony kostka

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 215/4 10.8.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1355 z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do tiakloprydu

Bardziej szczegółowo

IMMUNOdiagDIETA 44 IgG oraz IgG 4

IMMUNOdiagDIETA 44 IgG oraz IgG 4 IMMUNOdiagDIETA 28 IgG oraz IgG 4 1 Jęczmień f6 5 Żółtko jaja kurzego 5 indycze 3 Alfa- laktoalbuminy 6 1 IMMUNOdiagDIETA 44 IgG oraz IgG 4 3 Grejpfrut 6 9 Kakao 7 Agrest f214 7 Imbir s15 1 Beta - laktoglobulina

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lipca 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lipca 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 25 lipca 2016 r. (OR. en) 11434/16 AGRILEG 112 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 19 lipca 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D045753/02 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1

Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Towar jako przedmiot handlu. Prowadzenie sprzedaży, tom 1 Dodatkowe ćwiczenia oraz tabele i schematy do ćwiczeń w podręczniku do kwalifikacji A.18 pt. Materiały można wydrukować i umieścić w zeszycie! s. 31 Zadanie 16. Dokonaj podziału wymienionych właściwości

Bardziej szczegółowo

Indywidualny skrócony wynik

Indywidualny skrócony wynik Indywidualny skrócony wynik Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 60-129 Poznań, ul. Sielska 10 Tel.: 061 862 63 15 www.instytut-mikroekologii.pl Strona 1 IMIĘ I NAZWISKO Numer badania : Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.3.2017 L 63/71 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/405 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D047111/02. Zał.: D047111/ /16 mg DGB 2B

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument D047111/02. Zał.: D047111/ /16 mg DGB 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 8 listopada 2016 r. (OR. en) 14188/16 AGRILEG 167 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 8 listopada 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D047111/02 Dotyczy: Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA

Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA PROJEKT Załącznik Nr 3 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu... w Rudzie Śląskiej pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. gen. Hallera 6 41-709 Ruda Śląska reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 13/8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/73 z dnia 16 stycznia 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 71/56 14.3.2015 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/400 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 25.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 22/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 61/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16/8 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/75 z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 135/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 25.5.2012 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 441/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci: 1. Wiadomo ci wst pne 2. Pochodzenie i klasyfikacja warzyw 3. Ogólne zasady uprawy warzyw w polu . Uprawa warzyw w polu

Spis tre ci: 1. Wiadomo ci wst pne 2. Pochodzenie i klasyfikacja warzyw 3. Ogólne zasady uprawy warzyw w polu . Uprawa warzyw w polu Spis treści: 1. Wiadomości wstępne (Z. Dobrakowska-Kopecka)... 8 1.1. Powierzchnia uprawy i spoŝycie... 8 1.2. Rodzaje produkcji warzywniczej... 9 Pytania... 10 2. Pochodzenie i klasyfikacja warzyw (Z.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 grudnia 2016 r. Poz. 2159 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej

Bardziej szczegółowo

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje:

DIETA 2000 kcal DZIEŃ 1 lista składników na 4 porcje: DZIEŃ 1 filet z kurczaka 0,5 kg łosoś dzwonko 0,3 kg jogurt naturalny 400 ml mleko ser mozzarella light 80 g ser twarogowy 0,35 kg jajka 10 szt. kasza gryczana - 0,15 kg mąka pszenna 0,3 kg mąka żytnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 93/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2014 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 318/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL 11.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 171/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 617/2014 z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL 13.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208/23 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 813/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2016 poz. 2159 wersja obowiązująca od 2017-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł

OFERTA SPRZEDAśY. 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł. 2. Cynamon laski 40g 2,50zł. 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł. 4. Goździk 15g 2,50zł OFERTA SPRZEDAśY Lp. Przyprawy Waga Cena 1. Cynamon mielony 60g 2,50zł 2. Cynamon laski 40g 2,50zł 3. Czosnek granulowany 70g 2,50zł 4. Goździk 15g 2,50zł 5. Goździk mielony 15g 2,50zł 6. Gorczyca biała

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/5

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/5 9.2.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 38/5 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 214/2006 z dnia 7 lutego 2006 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo

Bardziej szczegółowo

Pomologia aneks. Spis treści

Pomologia aneks. Spis treści Spis treści Pomologia aneks 1. Wiadomości wstępne (Z. Dobrakowska-Kopecka) 1.1. Powierzchnia uprawy i spoŝycie 1.2. Rodzaje produkcji warzywniczej 2. Pochodzenie i klasyfikacja warzyw (Z. Dobrakowska-Kopecka)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

ROZPORZĄDZENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) 18.10.2014 L 300/5 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1096/2014 z dnia 15 października 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR PL L 258/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.10.2011 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 978/2011 z dnia 3 października 2011 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 30.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/9 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 79/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 71/114 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/401 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 23.4.2014 L 119/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 398/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 10.7.2014 L 202/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 737/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005

Bardziej szczegółowo

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad

Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad Maksymalne dawki nawożenia azotem na OSN wg nowych zasad OSN to obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych, na których występują wody zanieczyszczone

Bardziej szczegółowo

Panel 28 alergenów. Nazwa Grupy

Panel 28 alergenów. Nazwa Grupy Panel 28 alergenów kod Nazwa Grupy 1 Alfa-laktoalbumina f76 Produkty mleczne 2 Kazeina f78 3 Żółtko jaja kurzego f75 Jaja 4 Białko jaja kurzego f1 5 Kurczak f83 Mięso 6 Wieprzowina f26 7 Wołowina f27 8

Bardziej szczegółowo

ZOZ GASTROMED LUBLIN, dietetyk mgr Krzysztof Janiuk; tel ;

ZOZ GASTROMED LUBLIN, dietetyk mgr Krzysztof Janiuk; tel ; FP200+ FT110 produktów produktów V90 Veget. 90 40 produktów produktów Food Detectiv 59 produktów 8 mieszanin Cena testu w ZOZ GASTROMED Lublin 1. 590 zł 999 zł 450 zł 420,00 zł ** mleczne 9+1 Ryby i owoce

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 13/12 20.1.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/53 z dnia 19 stycznia 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy

22,50. Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu. 400 g. Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy Pierogi ruskie ze skwarkami z tofu 400 g 22,50 Ciasto: woda 38%, mąka ryżowa 24%, mąka ziemniaczana 24%, mąka gryczana 10%, olej słonecznikowy 3,5%, sól Farsz: ziemniaki 61%, tofu 18%, kapusta pekińska

Bardziej szczegółowo

ALBERT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa tel. 509 353 423 32-120 Nowe Brzesko, ul. Polna 13/2 tel. 509 944 610 Magazyn: Kraków ul. T. Śliwiaka 49 tel. 796 777 707 www.alberthurt.com handel@alberthurt.com LP

Bardziej szczegółowo

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi

Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi MIĘSO I DRÓB O A B AB baranina + - + + bekon - - - - cielęcina + - 0 - dziczyzna + - + - gęś 0 - - - indyk 0 0 0 + jagnięcina + - + + kaczka 0 - - - królik 0 - + + kurczak

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA :

Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : Formularz cenowy przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ nr SPZOZ/PN/30/2013 UWAGA : W przypadku nie wypełnienia kolumny,,nazwa produktu oferowanego, przyjmuje się iż zaoferowano produkt, który

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 172/22 29.6.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/1016 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 12/28 19.1.2016 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/46 z dnia 18 stycznia 2016 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 21.1.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16/13 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 51/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Specyfikacji

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Nr sprawy ZS45/ 859/15 Załącznik nr 4 do Specyfikacji KOSZTORYS OFERTOWY ( załącznik nr 1.2 do formularza ofertowego) CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO -,, WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE oraz JAJA" Opis produktu

Bardziej szczegółowo

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych.

informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczenia upraw rolnych. Poznań, 2014-03-09 Concordia Polska TUW Biuro Ubezpieczeń Rolnych Oddziały Przedstawicielstwa Pośrednicy Concordia Polska TUW Szanowni Państwo, informujemy, że 16 marca 2015 r. otwieramy wiosenny sezon

Bardziej szczegółowo

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU

PRZYPRAWY JEDNORODNE, ZIOŁA I SUSZE WARZYWNE,,MARION TRADE WYKAZ ASORTYMENTU NAZWA PRODUKTU FIRMA HANDLOWA,,MARION TRADE'' ROBERT LEWANDOWSKI UL. BOCZKOWSKA 69 63-460 SKALMIERZYCE POLSKA/POLAND TEL. KOM.: +48 881305777 NIP: 6181638895 REGON: 302215072 skype: marionspices E-MAIL: mariontrade@wp.pl

Bardziej szczegółowo

WARZYWA TRADYCYJNE 4-5 SAŁATY I KAPUSTY 6 WARZYWA MINI 7 POMIDORY 8 PAPRYKI 9 WARZYWA CONVENIENCE SAŁATKI MYTE I GOTOWE DO SPOŻYCIA 12-13

WARZYWA TRADYCYJNE 4-5 SAŁATY I KAPUSTY 6 WARZYWA MINI 7 POMIDORY 8 PAPRYKI 9 WARZYWA CONVENIENCE SAŁATKI MYTE I GOTOWE DO SPOŻYCIA 12-13 WARZYWA TRADYCYJNE 4-5 SAŁATY I KAPUSTY 6 WARZYWA MINI 7 POMIDORY 8 PAPRYKI 9 WARZYWA CONVENIENCE 10-11 SAŁATKI MYTE I GOTOWE DO SPOŻYCIA 12-13 GRZYBY 14 MIKRO LIŚCIE 15 ZIOŁA 16-17 KIEŁKI 18-19 OWOCE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/3

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/3 13.1.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 35/2005 z dnia 11 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/27

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/27 27.1.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 121/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych

Bardziej szczegółowo

L 183/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 183/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 183/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2004 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1004/2004 z dnia 18 maja 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy L 112. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom kwietnia Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy L 112. Unii Europejskiej. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom kwietnia Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 112 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 15 kwietnia 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 364/2014 z

Bardziej szczegółowo

IMMUNOdiagDIETA. Nazwa alergenu PANEL 28 PANEL 44 PANEL 88 PANEL 280

IMMUNOdiagDIETA. Nazwa alergenu PANEL 28 PANEL 44 PANEL 88 PANEL 280 Mięso Zboża bezglutenowe Orzechy i nasiona IMMUNOdiagDIETA Sezam Orzech pekan Orzech włoski Nasiona słonecznika Orzech laskowy Orzech brazylijski Migdał Pistacja Orzeszki piniowe Kakao Nasiona dyni Mak

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 17.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1317/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające załączniki

Bardziej szczegółowo

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain

Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu. Mark Twain Nawyk jest nawykiem i nikt nie wyrzuci go przez okno, ale może go zepchnąć ze schodów stopień po stopniu Mark Twain Nawyki żywieniowe kształtują się do 10 roku życia, potem nadal mogą być modyfikowane,

Bardziej szczegółowo

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji

Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji Lista warzyw i owowców biorących udział w akcji JABŁKO POLSKIE LIGOL JABŁKO POLSKIE JONAGOLD JABŁKO POLSKIE SZAMPION JABŁKO POLSKIE GLOSTER JABŁKO POLSKIE JONAPRINCE JABŁKO GALA 1 KG OPAK JABŁKO 1,5KG

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O

CZWARTEK 26 V B O Ż E C I A Ł O OBIADY Dzień tygodnia Data Ważny od 23 maja 03 czerwca 2016 r. 23 V 24 V 25 V Zupa z soczewicy z ziemniakami. Chleb. Ryż zapiekany z jabłkami i cynamonem. Zupa neapolitańska z makaronem ryżowym. Kotlet

Bardziej szczegółowo