USTAWA. z dnia r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie: 1) organizacji lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) nadzoru nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego; 3) statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) lotnisk i ladowisk oraz lotniczych urzadzen naziemnych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 6) zarzadzania bezpieczenstwem lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego. 2. Do lotnictwa sluzb porzadku publicznego stosuje sie przepisy art. 2, 3-10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33, art. 35 ust. 2, art. 74, 75, art. 76 ust. 2, art. 92, art , 128, 130, 133, 140 i 150 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pózn. zm. 1) ). Art. 2. Lotnictwo sluzb porzadku publicznego obejmuje statki powietrzne, lotniska, ladowiska i lotnicze urzadzenia naziemne uzytkowane przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej i inne jednostki organizacyjne utworzone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzace dzialalnosc lotnicza, personel lotniczy tych jednostek oraz personel komórki organizacyjnej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, wykonujacej w imieniu tego ministra nadzór nad dzialalnoscia lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217

2 Art. 3. W rozumieniu przepisów ustawy: 1) statkiem powietrznym lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest statek powietrzny wpisany do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego i uzywany przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej; 2) lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest lotnisko wpisane do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego i przeznaczone do startów i ladowan statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) ladowiskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest ladowisko przeznaczone do wykonywania startów, ladowan i naziemnego ruchu statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, ujete w ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) personelem lotniczym lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa osoby pelniace sluzbe lub zatrudnione w Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych utworzonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzacych dzialalnosc lotnicza lub w komórce organizacyjnej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, wykonujacej w imieniu tego ministra nadzór nad dzialalnoscia lotnictwa sluzb porzadku publicznego, posiadajace wazne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci lotniczych oraz wpisane do rejestru personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) personelem latajacym lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wykonujacy czynnosci lotnicze w czasie lotu jako czlonkowie zalogi statku powietrznego; 6) uzytkownikiem statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest jego wlasciciel lub inna osoba wpisana jako uzytkownik do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 7) zarzadzajacym lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest podmiot, który zostal wpisany jako zarzadzajacy do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 2 Nadzór nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego 2

3 Art Nadzór nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego sprawuje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. 2. Do zadan i kompetencji ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, nalezy: 1) prowadzenie planowych i doraznych kontroli jednostek lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczacych tego lotnictwa; 2) wydawanie zalecen dotyczacych usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli, o których mowa w pkt 1, a takze egzekwowanie ich wykonania; 3) okreslanie sposobu organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczenstwa lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego oraz dokonywanie oceny funkcjonowania tego systemu; 4) przeprowadzanie analiz stanu bezpieczenstwa lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego i okreslanie dzialan naprawczych; 5) przeprowadzanie kontroli spelniania warunków techniczno-organizacyjnych wykonywania dzialalnosci lotniczej; 6) wydawanie decyzji w sprawach okreslonych w niniejszej ustawie; 7) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 8) sprawowanie nadzoru nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 9) sprawdzanie zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów; 10) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 11) prowadzenie rejestru: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urzadzen naziemnych i personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 12) wspólpraca z organami, którym podlega lotnictwo wojskowe oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarzadzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczenia i obslugi ruchu lotniczego, a takze centrami medycyny lotniczej funkcjonujacymi w lotnictwie panstwowym w zakresie zadan realizowanych na rzecz lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 13) wspólpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego panstw obcych; 3

4 14) wspólpraca z jednostkami samorzadu terytorialnego w zakresie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 15) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych zwiazanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 16) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa sluzb porzadku publicznego i ich zmian oraz udzial w ich przygotowaniu; 17) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawie. Art W ramach nadzoru, kontroli podlegaja: 1) jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej i inne jednostki utworzone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzace dzialalnosc lotnicza; 2) zarzadzajacy lotniskami lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) personel lotniczy lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Kontrole w jednostkach lotnictwa sluzb porzadku publicznego przeprowadzaja, w imieniu ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, upowaznione osoby bedace pracownikami urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych albo inne osoby posiadajace odpowiednie do przedmiotu kontroli kwalifikacje oraz imienne upowaznienie ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 3. W imiennym upowaznieniu do przeprowadzenia kontroli, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresla przedmiot i zakres kontroli. 4. Osobom wymienionym w ust. 2 dokonujacym kontroli w jednostkach lotnictwa sluzb porzadku publicznego przysluguje, w zakresie uzasadnionym przedmiotem kontroli, prawo: 1) wstepu do wszystkich obiektów i nieruchomosci oraz pomieszczen kontrolowanej jednostki organizacyjnej; 2) przeprowadzania ogledzin statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego albo urzadzenia znajdujacego sie w granicach takiego lotniska wykorzystywanego do dzialalnosci lotniczej; 3) dostepu do materialów, dokumentów oraz innych danych niezbednych do przeprowadzenia kontroli, a takze sporzadzania ich kopii; 4) wykonywania czynnosci kontrolno-pomiarowych, badan statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub urzadzen wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci lotniczej; 4

5 5) zabezpieczenia statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego znajdujacego sie w nieodpowiednim stanie technicznym lub uzywanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego uzywania lub w przypadku naruszenia zasad jego uzytkowania; 6) zabezpieczenia, w celu niedopuszczenia do dalszego uzywania, urzadzenia wykorzystywanego do wykonywania dzialalnosci lotniczej, znajdujacego sie w nieodpowiednim stanie technicznym, uzywanego przez osoby nieuprawnione lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad jego uzytkowania. 5. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych sa obowiazani udzielac i zapewnic udzielenie przez wlasciwych funkcjonariuszy pelniacych sluzbe lub pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, osobom dokonujacym kontroli, wszelkich potrzebnych informacji, a takze zapewnic im: 1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) dostep do obiektów, nieruchomosci i pomieszczen, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 3) dostep do materialów, dokumentów, danych i urzadzen, o których mowa w ust. 4 pkt 3; 4) udostepnienie statku powietrznego lub urzadzenia wykorzystywanego do prowadzenia dzialalnosci lotniczej dla przeprowadzenia czynnosci kontrolno-pomiarowych lub badan. 6. Do kontrolowanych funkcjonariuszy i pracowników stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 4 pkt Czynnosci, o których mowa w ust. 4 pkt 4, moga byc przeprowadzane w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawierac dane umozliwiajace identyfikacje urzadzen kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 9 nie stosuje sie. 8. Osoba przeprowadzajaca kontrole jest obowiazana sporzadzic protokól kontroli. 9. Protokól, o którym mowa w ust. 8, podpisuje takze kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upowazniona albo kontrolowana osoba fizyczna; w przypadku odmowy podpisania protokolu przez te osoby, osoba dokonujaca kontroli umieszcza informacje o tym fakcie w protokole. Art. 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu lotnictwa sluzb porzadku publicznego, w protokole, o którym mowa w art. 5 ust. 8, okresla sie zakres naruszenia oraz termin usuniecia nieprawidlowosci. 5

6 Art. 7. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, szczególowe warunki i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz stosowane przy tym dokumenty i ich wzory, kierujac sie zasada minimalizowania uciazliwosci kontroli dla podmiotu kontrolowanego i dazac do uproszczenia procedur kontrolnych, z uwzglednieniem zachowania wymogów bezpieczenstwa w dzialalnosci lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 3 Statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego Art. 8. Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza sie, z zastrzezeniem art. 13 ust. 1, statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) wpisane do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) majace wymagane znaki rozpoznawcze; 3) posiadajace zdatnosc do lotów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisów i wykreslen w rejestrze oraz wydawania z niego wypisów, a takze wzór rejestru i swiadectwa rejestracji, uwzgledniajac dane podlegajace wpisowi, w szczególnosci znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego. Art. 10. W lotnictwie sluzb porzadku publicznego uzytkuje sie wylacznie typy statków powietrznych, dla których wydano certyfikat typu lub równorzedny dokument na podstawie przepisów obowiazujacych odpowiednio w lotnictwie cywilnym lub lotnictwie wojskowym. Art Zdatnosc statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów jest sprawdzana przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych i stwierdzana wydanym swiadectwem zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu. 6

7 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych stwierdza zdatnosc statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu na wniosek uzytkownika statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Zdatnosc statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów sprawdza sie w calym procesie ich eksploatacji. 4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu wystawia swiadectwo ogledzin statku powietrznego. 5. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze zawiesic lub cofnac swiadectwo zdatnosci do lotu, jezeli statek powietrzny lotnictwa sluzb porzadku publicznego utracil wymagana zdatnosc do lotu. 6. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) sposób sprawdzania zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu; 2) tryb sprawdzania zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, wydawania swiadectw zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, odnawiania waznosci swiadectw zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, stwierdzania - w drodze okresowych kontroli - utrzymywania przez statek powietrzny lotnictwa sluzb porzadku publicznego jego zdatnosci do lotu oraz uzyskiwania zezwolen na loty bez takich swiadectw; 3) szczególowe przepisy techniczne stosowane przy ocenie zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów; 4) okres waznosci swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu; 5) wzór swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu oraz wniosku o jego wydanie; 6) tryb i sposób zawieszania i cofania swiadectw zdatnosci statków powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, o którym mowa w ust. 5; 7) tryb skladania wniosku o wydanie swiadectwa ogledzin statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz wzór swiadectwa ogledzin i wniosku o jego wydanie; 8) warunki wykonywania lotów próbnych; 9) tryb wydawania, zawieszania i cofania swiadectwa ogledzin - uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 7

8 Art. 12. Zabrania sie, z zastrzezeniem art. 13, uzywac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, który nie posiada waznego swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu lub nie spelnia warunków okreslonych w certyfikacie typu lub innym równowaznym dokumencie. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych na wniosek wlasciciela statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, moze wyrazic zgode na wykonanie lotu przez statek nie posiadajacy waznego swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, w celu przeprowadzenia prób lub badan w trakcie lotu, przemieszczenia statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego na lotnisko, na którym ma byc naprawiony albo w innych szczególnych okolicznosciach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest wykonywanie lotu z pasazerami na pokladzie. Art Uzytkownik oraz dowódca i inni czlonkowie zalogi statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa obowiazani przestrzegac warunków i ograniczen ustalonych w swiadectwie zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu i dokumentach z nim zwiazanych. 2. Uzytkownik statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego i inne osoby wykonujace na jego zlecenie czynnosci zwiazane z przegladami, naprawami i obsluga techniczna takiego statku powietrznego maja obowiazek zawiadamiania ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach mogacych miec istotne znaczenie dla zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu. Art Nadzór nad biezaca eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji i Strazy Granicznej, sprawuja odpowiednio Komendanci Glówni: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje calosc zagadnien zwiazanych z bezpieczenstwem tej eksploatacji, w tym przestrzeganie przepisów dotyczacych zasad eksploatacji i zdatnosci do lotów statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku 8

9 publicznego, a takze utrzymywania kwalifikacji i uprawnien personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie obslugi i eksploatacji statków powietrznych. 3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, okresli, w drodze zarzadzenia: 1) szczególowe zasady dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji statków powietrznych i obowiazki uzytkowników statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego w tym zakresie; 2) sposób prowadzenia nadzoru nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, uwzgledniajac w szczególnosci koniecznosc zapewnienia odpowiednich kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego osób wykonujacych nadzór w imieniu podmiotów, o których mowa w ust. 1. Art Wlasciciel statku powietrznego jest obowiazany zapewnic jego bezpieczna eksploatacje. 2. Wlasciciel, o którym mowa w ust. 1, jest obowiazany w stosunku do podleglego mu personelu oraz statków powietrznych: 1) zapewnic, aby czlonkowie zalóg statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz inne osoby dzialajace na jego zlecenie w zakresie powierzonych im zadan znali przepisy dotyczace eksploatacji statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) wprowadzic instrukcje dotyczace w szczególnosci eksploatacji, wykonywania lotów i obslugi technicznej statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz zapewnic odpowiednie szkolenie personelowi lotniczemu lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) zapewnic prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej; 4) zorganizowac staly wewnetrzny nadzór nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego i wyznaczyc osobe odpowiedzialna za jego wykonywanie. Art. 17. Dowódca statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie przepisów dotyczacych eksploatacji powierzonego mu statku powietrznego, niezaleznie od odpowiedzialnosci wlasciciela. Rozdzial 4 Lotniska i ladowiska lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz lotnicze urzadzenia naziemne 9

10 Art Lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego zaklada sie po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, udzielonego na uzasadniony wniosek Komendanta Glównego: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzacej dzialalnosc lotnicza. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dolacza sie: 1) odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 2) program wykorzystania lotniska; 3) prognoze i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie ze wskazaniem sposobów unikniecia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejacych juz sasiednich lotnisk; 4) projekt zagospodarowania terenu lotniska; 5) projekt programu ochrony lotniska; 6) dokumenty stwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowy lotniska; 7) mape z naniesionymi ograniczeniami wysokosci zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzglednieniem istniejacych przeszkód lotniczych; 8) profile pól wznoszenia i podejscia; 9) stanowisko panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie wymagan higienicznych i zdrowotnych zakladanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony srodowiska w sprawie wplywu zakladanego lotniska na srodowisko. 3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych odmawia udzielenia zgody na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, jezeli projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy, a takze: 1) wystapi kolizja pomiedzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego a ruchem prowadzonym z istniejacych sasiednich lotnisk; 2) wydanie zgody na zalozenie lotniska pociagaloby za soba znaczne zagrozenie dla srodowiska badz zagrazaloby obronnosci lub bezpieczenstwu panstwa. 4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych udziela zgody na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz odmawia jej udzielenia w drodze decyzji administracyjnej. 10

11 Art. 19. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wymagania eksploatacyjne dla lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) warunki eksploatacji lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, uwzgledniajac w szczególnosci koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa operacji lotniczych prowadzonych z lotniska, specyfike zadan wykonywanych na lotnisku oraz koniecznosc minimalizacji uciazliwosci lotniska dla otoczenia i srodowiska. Art Eksploatacje lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego mozna rozpoczac po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Wpisanie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego nastepuje na wniosek zakladajacego lotnisko, po sprawdzeniu przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, w drodze kontroli, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym okreslonym na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz wymaganiom eksploatacyjnym okreslonym na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy. 3. Do wniosku o wpisanie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego wnioskodawca jest obowiazany dolaczyc zgode na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, dokumenty wymienione w art. 18 ust. 2 i projekt instrukcji operacyjnej lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 4. Nie mozna odmówic wpisania do rejestru lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, na którego zalozenie zostala wydana zgoda, jezeli lotnisko to spelnia wymagania, o których mowa w ust O wpisaniu lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, o odmowie jego wpisania i zmianie danych rejestrowych minister wlasciwy do spraw wewnetrznych rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej. 6. Do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie jako zarzadzajacego lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego podmiot wskazany przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 7. Jezeli dane podlegajace wpisowi opieraja sie na dokumentach, dokumenty te powinny byc dolaczone do zgloszenia w oryginalach albo poswiadczonych odpisach lub kopiach. 11

12 Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, tryb wpisu lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru, wydawania wypisów z rejestru oraz wzór rejestru, uwzgledniajac w szczególnosci dane zawarte we wniosku o wpisanie lotniska do rejestru. Art. 22. Jezeli lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego ma byc wykorzystywane takze przez lotnictwo cywilne, wówczas lotnisko to wpisuje sie równiez do rejestru lotnisk cywilnych. Jako zarzadzajacego tym lotniskiem wpisuje sie podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów. Obowiazek zlozenia wniosku w tej sprawie spoczywa na tym podmiocie. Art Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze dokonac istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 2. Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska podlega wpisowi do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Zgloszenie do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego zmian powinno byc dokonane w ciagu 14 dni od ich zaistnienia. Art Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest obowiazany zorganizowac i utrzymywac system ratownictwa i ochrony przeciwpozarowej lotniska. 2. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest obowiazany w szczególnosci: 1) opracowac plan dzialania w sytuacjach zagrozenia; 2) opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla lotniska oraz okreslic w niej sposoby postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, uzgodniona z wlasciwym miejscowo komendantem wojewódzkim Panstwowej Strazy Pozarnej; 3) zorganizowac i zapewnic funkcjonowanie sluzby ratowniczo-gasniczej, wyposazonej w sprzet specjalistyczny; 12

13 4) utrzymywac niezbedne srodki ratownicze i przeciwpozarowe. 4. Pracownicy zatrudnieni w lotniskowej sluzbie ratowniczo-gasniczej podlegaja specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzanemu na koszt zarzadzajacego lotniskiem. Art Operacje lotnicze wykonywane na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego moga odbywac sie wylacznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska. 2. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze zezwolic tylko na taka eksploatacje lotniska lub jego czesci dla celów nielotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczenstwa ruchu lotniczego i nie ogranicza mozliwosci eksploatacyjnych lotniska okreslonych w instrukcji operacyjnej. 3. Instrukcja operacyjna lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego okresla w szczególnosci: 1) dane techniczno-operacyjne lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, w tym charakterystyke pola wzlotów, profile wznoszenia (podejscia) z uwzglednieniem przeszkód lotniczych w rejonie lotniska; 2) procedury podejscia do ladowania i procedury odlotu, które uwzgledniaja istniejace przeszkody lotnicze oraz lokalne ograniczenia wynikajace z przepisów o ochronie srodowiska; 3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów; 4) organizacje naziemnego ruchu statków powietrznych, srodków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych; 6) zasady i srodki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazly sie w niebezpieczenstwie na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub w jego poblizu. 4. Instrukcje operacyjna lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, po uzgodnieniu z panstwowym organem zarzadzania ruchem lotniczym, zatwierdza minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze ograniczyc ruch na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub zamknac dla ruchu lotniczego na czas oznaczony lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego nie spelniajace wymagan 13

14 technicznych okreslonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych okreslonych na podstawie art. 19 pkt Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze, w drodze decyzji administracyjnej, wykreslic lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego z rejestru, jezeli pomimo uplywu wyznaczonego terminu nadal nie spelnia wymagan technicznych okreslonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych okreslonych na podstawie art. 19 pkt 1. Art. 27. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego odpowiada za jego bezpieczna eksploatacje oraz za wykonanie nalozonych na niego zadan zwiazanych z ochrona lotniska. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w drodze zarzadzenia, moze utworzyc lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Zarzadzenie powinno okreslac w szczególnosci organizacje i sposób funkcjonowania tworzonych organów. 2. Do zadan lotniskowych organów ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego nalezy zapewnienie bezpieczenstwa i plynnosci ruchu lotniczego statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, a w szczególnosci: 1) zarzadzanie ruchem lotniczym statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) dostarczanie zalogom statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego informacji o sytuacji powietrznej i danych meteorologicznych; 3) zapewnienie ciaglosci odbieranych i przekazywanych informacji o rzeczywistych lub przewidywanych miejscach i warunkach, w jakich znajduja sie statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego i ich zalogi, które sa w trakcie wykonywania dzialalnosci lotniczej; 4) zapewnienie dla potrzeb lotnictwa sluzb porzadku publicznego ciaglosci informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym. 3. Lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wspóldzialaja z panstwowym organem zarzadzania ruchem lotniczym. Art Obiekty budowlane i obiekty naturalne w otoczeniu lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego nie moga stanowic zagrozenia dla startujacych i ladujacych statków powietrznych. 14

15 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych uzgadnia decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczace obiektów na lotniskach lotnictwa sluzb porzadku publicznego i w ich otoczeniu. 3. Przepis ust. 2 dotyczy w szczególnosci obszarów ograniczen zabudowy, a takze terenów przeznaczonych pod budowe lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub jego rozbudowe w miejscowych planach zagospodarowania terenu. 4. Zabrania sie w otoczeniu lotniska, to jest w odleglosci do 5 km od jego granicy: 1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które moga stanowic przeszkody lotnicze lub zródlo zerowania ptaków; 2) hodowania ptaków mogacych stanowic zagrozenie dla ruchu lotniczego. 5. Zabrania sie sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomosciach znajdujacych sie w rejonach podejsc do ladowania, mogacych stanowic przeszkody lotnicze; obowiazek i koszt usuniecia tych drzew i krzewów obciaza wlasciciela lub inny podmiot wladajacy nieruchomoscia. Art Statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego moga ladowac i startowac na ladowiskach lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz z innych miejsc poza lotniskami i ladowiskami w sytuacjach uzasadnionych potrzebami tych sluzb. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi ewidencje ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Do ladowisk stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace lotnisk, z zastrzezeniem ust Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wymagania, jakie powinny spelniac ladowiska lotnictwa sluzb porzadku publicznego ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu lotniczego i ochrone srodowiska; 2) szczególowe zasady prowadzenia ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, tryb zglaszania tych ladowisk do ewidencji, wzór ewidencji oraz szczególowe zasady dopuszczania ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego do uzytkowania - uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia mozliwie wielu miejsc ladowan i startów statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, przy zachowaniu bezpieczenstwa ruchu lotniczego. 15

16 Art. 31. Do lotniczych urzadzen naziemnych naleza obiekty i urzadzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obslugi ruchu lotniczego. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr lotniczych urzadzen naziemnych uzywanych dla potrzeb lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisu i wykreslen z rejestru oraz wzór tego rejestru. Rozdzial 5 Personel lotniczy lotnictwa sluzb porzadku publicznego Art. 33. Do wykonywania lotów i innych czynnosci lotniczych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego sa uprawnieni czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz osoby uczestniczace w szkoleniu lotniczym tego personelu, prowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi na podstawie art. 43 pkt 5 lit. d. Art Poziom wyszkolenia czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego okreslaja posiadane przez niego dopuszczenia i uprawnienia. 2. Dopuszczenie do wykonywania czynnosci lotniczych oznacza nadanie szkolonemu czlonkowi personelu lotniczego prawa do wykonywania okreslonego zadania lotniczego (elementu lotu, czynnosci na pokladzie lub przy obsludze statku powietrznego) zgodnie z programem szkolenia lotniczego dla danej specjalnosci. 3. Uprawnienie do wykonywania czynnosci lotniczych oznacza nabycie przez szkolonego czlonka personelu lotniczego odpowiedniego zakresu dopuszczen niezbednych do osiagniecia etapu wyszkolenia okreslonego programem szkolenia lotniczego dla danej specjalnosci. 4. Uprawnienia do wykonywania czynnosci lotniczych sa wymagane dla nastepujacych specjalnosci personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) personel wchodzacy w sklad zalóg statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego: a) pilot samolotowy, b) pilot smiglowcowy, c) mechanik pokladowy, 16

17 d) operator urzadzen pokladowych, e) operator ratownik; 2) mechanik poswiadczenia obslugi statku powietrznego; 3) kontroler ruchu lotniczego; 4) dyspozytor lotniczy; 5) informator sluzby informacji powietrznej. Art Dopuszczenie nadaje organizator szkolenia lotniczego wskazany przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, a w przypadku osób pelniacych sluzbe lub zatrudnionych w Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej odpowiednio przez Komendanta Glównego: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej. 2. Dopuszczenie nadaje sie szkolonemu czlonkowi personelu lotniczego na podstawie pozytywnej oceny poziomu przygotowania szkolonego do wykonywania czynnosci lotniczych, do których udziela sie dopuszczenia. Art Uprawnienia nadaje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. 2. Uprawnienia nadaje sie czlonkom personelu lotniczego, którzy ukonczyli okreslony etap szkolenia przewidziany dla danej specjalnosci lotniczej, posiadaja aktualne badania lotniczo-lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania funkcji czlonka personelu lotniczego oraz odpowiednia wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne potwierdzone zdanym egzaminem przed komisja egzaminacyjna. 3. Komisje egzaminacyjna, powoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, sposród osób wyrózniajacych sie odpowiednimi kwalifikacjami, wiedza i doswiadczeniem lotniczym okreslonym w art. 43 ust Organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje uprawnienia na wniosek komisji egzaminacyjnej. Art. 37. Waznosc uprawnien jest uzalezniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawnosci psychicznej i fizycznej czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie waznosci uprawnien wiadomosci i umiejetnosci nie mniejszych niz wymagane do uzyskania odpowiednich uprawnien. 17

18 Art Uprawnienia moze cofnac albo zawiesic minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w przypadku stwierdzenia, ze czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) przestal spelniac warunki okreslone w art. 36; 2) utracil kwalifikacje do wykonywania niektórych czynnosci lotniczych; 3) wykonujac czynnosci lotnicze, zgodnie z uprawnieniami, zagraza bezpieczenstwu ruchu lotniczego. 2. W przypadku badania prowadzonego przez Komisje Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Panstwowego, o której mowa w art. 140 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze lub uprawnione organy panstwowe, w celu stwierdzenia czy zaistnialy przyczyny okreslone w ust. 1, na czas prowadzenia dochodzenia uprawnienia moze zawiesic organ, który je wydal. Art Czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego prowadzi osobista dokumentacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Do osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie nabyte przez niego dopuszczenia i uprawnienia okreslonej w art. 43 ust Osobista dokumentacja czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego z wpisanymi dopuszczeniami i uprawnieniami jest dowodem upowazniajacym do wykonywania okreslonych czynnosci lotniczych. 4. Osobista dokumentacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wydaje sie odrebnie dla kazdego rodzaju specjalnosci czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Art Przy wykonywaniu czynnosci sluzbowych czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego obowiazany jest posiadac legitymacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Do legitymacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie specjalnosc oraz posiadana klase kwalifikacyjna. Art Czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego za wyjatkiem personelu lotniczego wymienionego w art. 34 ust 4 pkt 3, 4, 5, którzy 18

19 systematycznie podnosza swoje umiejetnosci, prezentuja wysoki poziom wiedzy zawodowej i umiejetnosci praktyczne moga ubiegac sie o uzyskanie klas kwalifikacyjnych. Klasa kwalifikacyjna okresla poziom wyszkolenia i doswiadczenie lotnicze czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Klase kwalifikacyjna nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych czlonkowi personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, który spelnil warunki uzyskiwania klas kwalifikacyjnych okreslone na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 8 i zdal egzamin przed komisja egzaminacyjna. 3. Komisje egzaminacyjna, powoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, sposród osób wyrózniajacych sie odpowiednimi kwalifikacjami, wiedza i doswiadczeniem lotniczym. 4. Organ, o którym mowa w ust. 2, nadaje klase kwalifikacyjna na wniosek komisji egzaminacyjnej. 5. Czlonkowi personelu lotnictwa sluzb porzadku publicznego mozna obnizyc posiadana klase kwalifikacyjna albo jej pozbawic. 6. Za posiadanie klasy kwalifikacyjnej czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego przysluguje dodatek lotniczy. 7. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki otrzymywania dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 6, oraz jego wysokosc i rodzaje, uwzgledniajac kwalifikacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz okresowe podwyzszenie lub obnizenie dodatku lotniczego. Art. 42. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Art. 43. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa lotów oraz odpowiednich kwalifikacji czlonków personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, a takze potrzebe rzetelnego sprawdzania wiedzy osób ubiegajacych sie o nadanie uprawnien, okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wzór legitymacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) rodzaje i wzory osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 19

20 3) rodzaje uprawnien przyznawanych i wpisywanych do osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) szczególowe wymagania dla poszczególnych rodzajów uprawnien lotnictwa sluzb porzadku publicznego, dotyczace kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejetnosci i praktyki oraz wieku i wyksztalcenia; 5) szczególowe zasady: a) nadawania, cofania, zawieszania i przywracania odpowiednich uprawnien, b) utrzymywania waznosci uprawnien, c) prowadzenia rejestru czlonków personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, d) prowadzenia szkolenia lotniczego i doskonalenia lotniczego, e) dokumentowania czynnosci lotniczych czlonków personelu lotniczego; 6) szczególowe warunki wykonywania uprawnien; 7) szczególowe wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i doswiadczenia czlonków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 36 i 41; 8) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 36 i 41; 9) warunki uzyskania klas kwalifikacyjnych oraz zasady postepowania przy obnizaniu (pozbawianiu) klasy kwalifikacyjnej. Art Czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze wystapic do Urzedu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego w celu dopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2. Przez kwalifikacje nabyte w lotnictwie sluzb porzadku publicznego nalezy rozumiec wiedze, doswiadczenie i umiejetnosci uzyskane w tej sluzbie. Art. 45. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw transportu, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe warunki i sposób uznawania przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego kwalifikacji nabytych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego, z uwzglednieniem wymogów bezpieczenstwa stosowanych w lotnictwie cywilnym i lotnictwie sluzb porzadku publicznego. 20

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie służb porządku publicznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie służb porządku publicznego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia.. 2007 r. o lotnictwie służb porządku publicznego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje sprawy lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 66 ZARZĄDZENIE NR 623 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez służbę Lotnictwo Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 2 września 2003 r. AIRLAW.PL Stan prawny 2011-12-28 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu.

Zadaniem kierownika komórki audytu wewnetrznego jest ustalenie podzialu zadan audytowych, który zapewni wykonanie tego planu. Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze. (druk nr 387) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 14 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze (druk nr 387) USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. PRAWO LOTNICZE (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKÓW PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWA WODOCIAGOWO- KANALIZACYJNE OBOWIAZUJACY NA TERENIE GMINY PAWLOWICE PAWLOWICE wrzesien 2002r. SPIS TRESCI: Rozdzial I Rozdzial

Bardziej szczegółowo

z dnia 11 czerwca 2008 r.

z dnia 11 czerwca 2008 r. URZ.~DMiEJSKI wmia~ówku ul KOSC1Uszkl.45. OWEK N1po~2~~fo~4:1~7A EKD7511 ZARZADZENIE Nr 52/V/08 reg'00052588burmistrza MIASTA MIANÓWKA z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie: powolania Gminnego Zespolu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie nr 1/06. w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku

Zarzadzenie nr 1/06. w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku Zarzadzenie nr 1/06 Kierownika Miejsko - Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lipsku z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie: regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzednicze w Miejsko - Gminnym

Bardziej szczegółowo

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4.

dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. 38 dysponować bronią, wydane przez upoważnionych lekarza i psychologa, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Rozdzial 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. Rozdzial 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okresla zadania gminy oraz obowiazki wlascicieli

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku I WO.0065-,AS/09 ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Sluzby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Konczacego Sluzbe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkól wyzszych

ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkól wyzszych ROZPORZADZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkól wyzszych (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2003 r.) Na podstawie art. 97a ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENI A NR 1/2009

ZARZADZENI A NR 1/2009 DAD-0210-2/09 Radomsko, dnia 002009r. ZARZADZENI A NR 1/2009 DYREK TORA MUZEUM REGIONALNEGO W RADOMSK U z dnia 002009r. Dzialajac na podstawie: Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach.

ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY. z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. - - ZA R ZA D ZE N I E Nr40/2009 WÓJT A GMINY WIELGOML YNY z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie procedury powypadkowej w Urzedzie Gminy w WieIgomlynach. -- Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYGOTOWANIA PRZEDSIEWZIEC OCHRONY SRODOWISKA PRZEZNACZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOSCI zawarte w Warszawie w dniu 4 grudnia 2003 r. pomiedzy Ministrem Srodowiska,

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2003 r. Dz.U.04.6.39 2004-12-27 zm.wyn.z Dz.U.04.273.2722 ogólne USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zaliczaniu na poczet ceny sprzedazy albo oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Panstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r. Poz. 252 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r.

z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2003 r. ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUK ACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) ORAZ MINISTRA ZDROWIA 2) z dnia 2 pazdziernika 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przysposobienia obronnego studentów i studentek (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze 1) Art. 1. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych

PROTOKÓL. kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych ZA TWIERDZAM ~ /. \ IW~',"""""""""""""""""""'" zf:.uifl-lj.?ftffi'!19 /07 PROTOKÓL kontroli problemowej wykonywania zadan obronnych Organ prowadzacy kontrole: WielkopolskiUrzadWojewódzkiw Poznaniu- WydzialZarzadzaniaKryzysowego.

Bardziej szczegółowo

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r.

z dnia.(j...i.r:!.cj.0...to;10 r. Zarzadzenie Nr...11.~.l1.Q Prezydenta Mi~sta Wloclawek z dnia.(j....i.r:!.cj.0...to;10 r. w sprawie ogloszenia i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wloclawskiego Centrum Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2013 r. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 280 ZARZĄDZENIE Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie organizacji i szczegółowych zasad

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Projekt USTAWA. z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa. Rozdzial 1. Przepisy ogólne

Projekt USTAWA. z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa. Rozdzial 1. Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2007 r. o zawodzie psychologa Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okresla zasady i warunki wykonywania zawodu psychologa. Art. 2. Psychologiem jest osoba posiadajaca prawo wykonywania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmuja wszelkie decyzje zwiazane z leczeniem dziecka.

1. Rodzice (opiekunowie prawni): podejmuja wszelkie decyzje zwiazane z leczeniem dziecka. V PROCEDURA dotyczy postepowania, w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w przedszkolu Cel procedury Zapobieganie wypadkom w placówce przedszkolnej oraz określenie obowiązków i zadań personelu przedszkola

Bardziej szczegółowo

stanu psychicznego, stanu wzroku, i oraz

stanu psychicznego, stanu wzroku, i oraz 35 psychologicznych stosuje przepisy art. 15i oraz art. 15j ustawy o broni i b) w ust. 4: po pkt 1 dodaje pkt 1a w brzmieniu: jednostki o poziomie referencyjnym, o mowa w art. 34 ust. 3 pkt a otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego

Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego Zalacznik do Zarzadzenia Nr t../ 2005 Starsty Poznanskiófo z dma 23-.; : 2005 r. Ksiega Procedur Audytu Wewnetrznego 1. Audytor Wewnetrzny, przeprowadzajac audyt wewnetrzny: 1) bada wiarygodnosc sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego

Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne. Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne w Polsce podstawy prawne Zespół ds. bezzałogowych statków powietrznych Urząd Lotnictwa Cywilnego Bezzałogowe statki powietrzne Przepisy krajowe Prawo lotnicze Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

- 1 - USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.

- 1 - USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. - 1 - Dz.U.03.96.873 2004-05-01 zm. Dz.U.04.64.593 art.142 2004-07-01 zm. Dz.U.04.116.1203 art.14 2004-10-01 zm. Dz.U.04.210.2135 art.226 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych

Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Załącznik do porozumienia o współpracy Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Stowarzyszenia Instruktorów Lotniowych i Paralotniowych Procedura wydawania świadectwa kwalifikacji pilota lotni i paralotni

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetwarzania danych osobowych

Regulamin przetwarzania danych osobowych Zalacznik nr 4 Do Zarzadzenia nr ~[../.~Oo.3. Starosty Poznanskiego Z dnia?..1o,..o.~.'..aqq.~v. Regulamin przetwarzania danych osobowych ot Starostwo Powiatowe w Poznaniu K.J Opracowal: Marek Józwiak

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 4087-A VI kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze /druk nr 2113/. Sejm na 91. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

DOLNOSLASKI ODDZIAL WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZUZDROWIA Z SIEDZIBA WE WROCLAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOSLASKI ODDZIAL WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZUZDROWIA Z SIEDZIBA WE WROCLAWIU REGULAMIN RADY DOLNOSLASKI ODDZIAL WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZUZDROWIA Z SIEDZIBA WE WROCLAWIU REGULAMIN RADY Wroclaw 2005 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Rada Dolnoslaskiego Oddzialu Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne

Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Regulamin udzielania pozyczek na przedsiewziecia innowacyjne Na podstawie przepisów rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie dzialan podejmowanych przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda.

Nadzór i kontrola. Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Nadzór i kontrola Art. 20. Nadzór nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych sprawuje wojewoda. Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Mazowiecki Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba CharytatywnaOddzial Mazowieckiz mozliwoscia uzywania skrótu: ChSChOddzial

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Pesta-Aleksandra Lozinska. Aleksandra Lozinska, radca prawny Joanna Pesta, radca prawny

Kancelaria Radców Prawnych Joanna Pesta-Aleksandra Lozinska. Aleksandra Lozinska, radca prawny Joanna Pesta, radca prawny Wplyw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 536/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie badan klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE na obowiazki

Bardziej szczegółowo

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich

Nl 1Gr (la. Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego. I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Zarzadzenie Wojewody Pomorskiego Nl 1Gr (la z dnia I~Cwltvat2011r. w sprawie ustalenia wysokosci wynagrodzenia konsultantów wojewódzkich Na podstawie art.15 ust.1 i 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej

Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej Załącznik nr 4 do rozporządzenia Załącznik do uwag AP z dnia 31.10.2012 r. Formatted: Right Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (UACP) 1.1

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu

Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Dokumentacja z przebiegu kontroli Jednostka kontrolowana: Komendzie Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kaliszu Okres objety kontrola: 2010 rok Przedmiot kontroli: Gospodarka magazynowa i kasowa. Zakres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 18.07.06 ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 270 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r.

Tracimoc Zarzadzenie nr 19/2005StarostyWolowskiegoz dnia 20 czerwca2005r. ZARZADZENIE NR 2112007 STAROSTY WOLOWSKIEGO z dnia. 04 maja 2007 r.,, w sprawie: Regulaminu Kontroli Wewnetrznej w Starostwie Powiatowym w Wolowie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Wolowskiego. Dzialajac

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 czerwca 2015 r. Wojskowe Centrum Metrologii Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 161 DECYZJA Nr 209 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112; Prawo lotnicze Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem", jest

KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO. Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej Kodeksem, jest Zalaczniki Nr 2 do Zarzadzenia Nr )'?'/'.2004 Starosty Poznanskiego z dnia J..~...(Q.~..2004 r. KODEKS ETYKI AUDYTORA WEWNETRZNEGO WSTEP Celem Kodeksu etyki audytora wewnetrznego, zwanego dalej "Kodeksem",

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. Sejm RP IV kadencji Nr druku: 3793 ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu Senat nie wniósl poprawek uzasadnienie projektu USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r.

Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. Uchwała Nr X/99/07 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Pruszkowie Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Statut Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Statut Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Warszawa, dnia..~~.~~~~.. ~1u. Statut Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk I.Postanowienia I ogólne Instytut Nauk Ekonomicznych jest jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski

STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski STATUT FUNDACJI Chrzescijanska Sluzba Charytatywna Oddzial Malopolski Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwa ChrzescijanskaSluzba Charytatywna Oddzial Malopolskizwana dalej Fundacja, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 654 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych. zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do Oddzialów Przedszkolnych zasady, tryb, postepowanie, dokumentacja Podstawy prawne: 1. Rozdzial 2 a ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oswiaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urzad Gminy Turawa 46-045 TURAWA. ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12.421-21-09.421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug(ii}turawa.pl BUIII/341-5/2/09 Tu rawa, 17-07 -2009r. WYJASNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi

- 5. Klub moze posiadac sztandar, odznaki organizacyjne oraz uzywac pieczeci zgodnie z obowiazujacymi ',' l~.1 ( ".' Statut ~Iorskiego Robotniczego Klubu Sportowego "Gdansk" RozdzialI Nazwa, teren dzialalnosci, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwe Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdansk"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2016 r. Poz. 159 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Stan na 30 listopada 2015 r. USTAWA z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji Art. 15. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom: 1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 42 Poz. 664

Dziennik Ustaw 42 Poz. 664 Dziennik Ustaw 42 Poz. 664 Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI LOTNICZYCH W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I PRAKTYKI DLA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO (PJ) 1.1.

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15a 2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) 1.1. Przepisy ogólne 1.1.1. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP) upoważnia do samodzielnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu ( Wyciąg ) USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów 1) (..) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955

Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 Warszawa, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz. 1955 USTAWA z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697). Druk nr 3834 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3697).

Bardziej szczegółowo

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

MINISTER ZDROWIA. Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12. Pani. Ewa Kopacz Marszalek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej MINISTER ZDROWIA Warszawa, dnia 2012-07- 1 1 MZ-NS-ZM-070-32133-1/WS/12 Pani BIURO POSELSKIE POStA NA SEJM RP Tomasza Szymariskiego 86-300 GRUDZiADZ, ul. D*uga 1/1 1 ^-ml$x>j

Bardziej szczegółowo

(pieczec naglówkowa) Miejsce rrrr-mm-dd. Upowaznienie nr...

(pieczec naglówkowa) Miejsce rrrr-mm-dd. Upowaznienie nr... Zalacznik nr 1 do Regulaminu postepowania przy przeprowadzaniu Nr Zarzadzenia Staros!j; Ojr!7.zdnia..1.'1.J7.Q.2.o.Q?f.k... Poznanskiego (pieczec naglówkowa)... numer upowaznienia Upowaznienie nr... Na

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2013 r.

Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2013 r. Zarzadzenie Nr 0050.156.2013 Burmistrza Ujazdu z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie ogloszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespolu GimnazjalnoSzkolnego w Ujezdzieul. Strzelecka6,47.143 Ujazd Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY:

I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: I.D. PROWADZENIE PROCEDURY: A. DLA PROCESU UDOSTEPNIANIADANYCH Z PUBLICZNIE DOSTEPNEGO WYKAZU DANYCH O SRODOWISKUI JEGO OCHRONIE, B. DLA PROWADZENIABlP WYDZIALUADMINISTRACJI ARCffiTEKTONICZNO - BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

I Bialystok,

I Bialystok, I - - -- RIO.V.6012-11/06 Regionalna Izba Obrachunkowa w Bialymstoku ~ O~ ~~ Bialystok, 2006.09.19 WPLYNELO KANCElAltIA ~ 4JJS- '9J.NA /6. 2 5. WRZ. 006 II "d' -pod, tp-.: :~:;'D.R_.Ó~)i:i::6lQ~::: I W

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu.

Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa Zarzad Dróg i Komunikacji w Walbrzychu. u C H W A L A Nr Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 26 sierpnia 1999r. XII!166!99 w sprawie utworzenia jednostki budzetowej pod nazwa "Zarzad Dróg i Komunikacji" w Walbrzychu. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 149, poz. 1451. Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym

l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym - --- ---- > REGON -.l.. Kiedy zostanie wydane zasv,'iadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON'? Zaswiadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym wraz z zakodowanymi cechami i opisem tych cech beda wydawane

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879, z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661 oraz Nr 192, poz. 1381) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.) Rozdzial 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zalacznik nr l do uchwaly Nr XXXV/245/13 z dnia 27 maja 2013 r. RYPINSKIEGO STATUT DOMU KULTURY I. Postanowienia ogólne 1 Rypinski Dom Kultury, zwany dalej ROK, jest samorzadowa instytucja kultury, której

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 24 marca 20 I I r.

UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 24 marca 20 I I r. UCHWALA NR VI/31/11 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 24 marca 20 I I r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków na terenie gminy Strzeleczki. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Zal-aczniknr 2 Do Zarzadzenia nr ~.5".../.~~. Starosty Poznanskiego Z dnia.~.z.~.o..9."cu).q.?>v' Instrukcja okreslajaca sposób zarzadzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Poznaniu... Starostwo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 22 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 22 stycznia 2002 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 22 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w związku z wypadkami żeglugowymi na śródlądowych drogach wodnych. Na podstawie art. 57 ustawy

Bardziej szczegółowo

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE]

[EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] ZALACZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓLOWE [EUROPEJSKI GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] [MIEDZYNARODOWY GRANT REINTEGRACYJNY MARIE CURIE] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej

Bardziej szczegółowo