USTAWA. z dnia r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia.. 2007 r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 1 Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 lutego 2007 r. USTAWA z dnia r. o lotnictwie sluzb porzadku publicznego Rozdzial 1 Przepisy ogólne Art Ustawa reguluje sprawy lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie: 1) organizacji lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) nadzoru nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego; 3) statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) lotnisk i ladowisk oraz lotniczych urzadzen naziemnych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 6) zarzadzania bezpieczenstwem lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego. 2. Do lotnictwa sluzb porzadku publicznego stosuje sie przepisy art. 2, 3-10, art. 11 ust. 1, art. 12, 14, 33, art. 35 ust. 2, art. 74, 75, art. 76 ust. 2, art. 92, art , 128, 130, 133, 140 i 150 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z pózn. zm. 1) ). Art. 2. Lotnictwo sluzb porzadku publicznego obejmuje statki powietrzne, lotniska, ladowiska i lotnicze urzadzenia naziemne uzytkowane przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej i inne jednostki organizacyjne utworzone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzace dzialalnosc lotnicza, personel lotniczy tych jednostek oraz personel komórki organizacyjnej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, wykonujacej w imieniu tego ministra nadzór nad dzialalnoscia lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217

2 Art. 3. W rozumieniu przepisów ustawy: 1) statkiem powietrznym lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest statek powietrzny wpisany do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego i uzywany przez jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej; 2) lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest lotnisko wpisane do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego i przeznaczone do startów i ladowan statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) ladowiskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest ladowisko przeznaczone do wykonywania startów, ladowan i naziemnego ruchu statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, ujete w ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) personelem lotniczym lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa osoby pelniace sluzbe lub zatrudnione w Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej lub w innych jednostkach organizacyjnych utworzonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzacych dzialalnosc lotnicza lub w komórce organizacyjnej urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, wykonujacej w imieniu tego ministra nadzór nad dzialalnoscia lotnictwa sluzb porzadku publicznego, posiadajace wazne uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci lotniczych oraz wpisane do rejestru personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) personelem latajacym lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wykonujacy czynnosci lotnicze w czasie lotu jako czlonkowie zalogi statku powietrznego; 6) uzytkownikiem statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest jego wlasciciel lub inna osoba wpisana jako uzytkownik do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 7) zarzadzajacym lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest podmiot, który zostal wpisany jako zarzadzajacy do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 2 Nadzór nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego 2

3 Art Nadzór nad lotnictwem sluzb porzadku publicznego sprawuje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. 2. Do zadan i kompetencji ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych w zakresie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, nalezy: 1) prowadzenie planowych i doraznych kontroli jednostek lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczacych tego lotnictwa; 2) wydawanie zalecen dotyczacych usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli, o których mowa w pkt 1, a takze egzekwowanie ich wykonania; 3) okreslanie sposobu organizacji i funkcjonowania systemu bezpieczenstwa lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego oraz dokonywanie oceny funkcjonowania tego systemu; 4) przeprowadzanie analiz stanu bezpieczenstwa lotów w lotnictwie sluzb porzadku publicznego i okreslanie dzialan naprawczych; 5) przeprowadzanie kontroli spelniania warunków techniczno-organizacyjnych wykonywania dzialalnosci lotniczej; 6) wydawanie decyzji w sprawach okreslonych w niniejszej ustawie; 7) nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych w zakresie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 8) sprawowanie nadzoru nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 9) sprawdzanie zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów; 10) sprawdzanie kwalifikacji personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 11) prowadzenie rejestru: statków powietrznych, lotnisk, lotniczych urzadzen naziemnych i personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 12) wspólpraca z organami, którym podlega lotnictwo wojskowe oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie zarzadzania ruchem lotniczym oraz zabezpieczenia i obslugi ruchu lotniczego, a takze centrami medycyny lotniczej funkcjonujacymi w lotnictwie panstwowym w zakresie zadan realizowanych na rzecz lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 13) wspólpraca z organami administracji lotniczej i nadzoru lotniczego panstw obcych; 3

4 14) wspólpraca z jednostkami samorzadu terytorialnego w zakresie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 15) wydawanie wytycznych i instrukcji w sprawach technicznych zwiazanych ze stosowaniem przepisów lotniczych w dziedzinie lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 16) inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa sluzb porzadku publicznego i ich zmian oraz udzial w ich przygotowaniu; 17) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawie. Art W ramach nadzoru, kontroli podlegaja: 1) jednostki organizacyjne Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej i inne jednostki utworzone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzace dzialalnosc lotnicza; 2) zarzadzajacy lotniskami lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) personel lotniczy lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Kontrole w jednostkach lotnictwa sluzb porzadku publicznego przeprowadzaja, w imieniu ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, upowaznione osoby bedace pracownikami urzedu obslugujacego ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych albo inne osoby posiadajace odpowiednie do przedmiotu kontroli kwalifikacje oraz imienne upowaznienie ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 3. W imiennym upowaznieniu do przeprowadzenia kontroli, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresla przedmiot i zakres kontroli. 4. Osobom wymienionym w ust. 2 dokonujacym kontroli w jednostkach lotnictwa sluzb porzadku publicznego przysluguje, w zakresie uzasadnionym przedmiotem kontroli, prawo: 1) wstepu do wszystkich obiektów i nieruchomosci oraz pomieszczen kontrolowanej jednostki organizacyjnej; 2) przeprowadzania ogledzin statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego albo urzadzenia znajdujacego sie w granicach takiego lotniska wykorzystywanego do dzialalnosci lotniczej; 3) dostepu do materialów, dokumentów oraz innych danych niezbednych do przeprowadzenia kontroli, a takze sporzadzania ich kopii; 4) wykonywania czynnosci kontrolno-pomiarowych, badan statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub urzadzen wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci lotniczej; 4

5 5) zabezpieczenia statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego znajdujacego sie w nieodpowiednim stanie technicznym lub uzywanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego uzywania lub w przypadku naruszenia zasad jego uzytkowania; 6) zabezpieczenia, w celu niedopuszczenia do dalszego uzywania, urzadzenia wykorzystywanego do wykonywania dzialalnosci lotniczej, znajdujacego sie w nieodpowiednim stanie technicznym, uzywanego przez osoby nieuprawnione lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad jego uzytkowania. 5. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych sa obowiazani udzielac i zapewnic udzielenie przez wlasciwych funkcjonariuszy pelniacych sluzbe lub pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, osobom dokonujacym kontroli, wszelkich potrzebnych informacji, a takze zapewnic im: 1) warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli; 2) dostep do obiektów, nieruchomosci i pomieszczen, o których mowa w ust. 4 pkt 1; 3) dostep do materialów, dokumentów, danych i urzadzen, o których mowa w ust. 4 pkt 3; 4) udostepnienie statku powietrznego lub urzadzenia wykorzystywanego do prowadzenia dzialalnosci lotniczej dla przeprowadzenia czynnosci kontrolno-pomiarowych lub badan. 6. Do kontrolowanych funkcjonariuszy i pracowników stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 4 pkt Czynnosci, o których mowa w ust. 4 pkt 4, moga byc przeprowadzane w sposób zdalny. Wyniki pomiarów wykonanych zdalnie powinny zawierac dane umozliwiajace identyfikacje urzadzen kontrolnych. Do kontroli wykonanej zdalnie przepisu ust. 9 nie stosuje sie. 8. Osoba przeprowadzajaca kontrole jest obowiazana sporzadzic protokól kontroli. 9. Protokól, o którym mowa w ust. 8, podpisuje takze kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoba przez niego upowazniona albo kontrolowana osoba fizyczna; w przypadku odmowy podpisania protokolu przez te osoby, osoba dokonujaca kontroli umieszcza informacje o tym fakcie w protokole. Art. 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów z zakresu lotnictwa sluzb porzadku publicznego, w protokole, o którym mowa w art. 5 ust. 8, okresla sie zakres naruszenia oraz termin usuniecia nieprawidlowosci. 5

6 Art. 7. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, szczególowe warunki i sposób wykonywania kontroli, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz stosowane przy tym dokumenty i ich wzory, kierujac sie zasada minimalizowania uciazliwosci kontroli dla podmiotu kontrolowanego i dazac do uproszczenia procedur kontrolnych, z uwzglednieniem zachowania wymogów bezpieczenstwa w dzialalnosci lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Rozdzial 3 Statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego Art. 8. Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza sie, z zastrzezeniem art. 13 ust. 1, statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) wpisane do rejestru statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) majace wymagane znaki rozpoznawcze; 3) posiadajace zdatnosc do lotów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisów i wykreslen w rejestrze oraz wydawania z niego wypisów, a takze wzór rejestru i swiadectwa rejestracji, uwzgledniajac dane podlegajace wpisowi, w szczególnosci znaki rejestracyjne oraz typ i numer fabryczny statku powietrznego. Art. 10. W lotnictwie sluzb porzadku publicznego uzytkuje sie wylacznie typy statków powietrznych, dla których wydano certyfikat typu lub równorzedny dokument na podstawie przepisów obowiazujacych odpowiednio w lotnictwie cywilnym lub lotnictwie wojskowym. Art Zdatnosc statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów jest sprawdzana przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych i stwierdzana wydanym swiadectwem zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu. 6

7 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych stwierdza zdatnosc statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu na wniosek uzytkownika statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Zdatnosc statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów sprawdza sie w calym procesie ich eksploatacji. 4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w przypadku pozytywnego wyniku oceny zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu wystawia swiadectwo ogledzin statku powietrznego. 5. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze zawiesic lub cofnac swiadectwo zdatnosci do lotu, jezeli statek powietrzny lotnictwa sluzb porzadku publicznego utracil wymagana zdatnosc do lotu. 6. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) sposób sprawdzania zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu; 2) tryb sprawdzania zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, wydawania swiadectw zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, odnawiania waznosci swiadectw zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, stwierdzania - w drodze okresowych kontroli - utrzymywania przez statek powietrzny lotnictwa sluzb porzadku publicznego jego zdatnosci do lotu oraz uzyskiwania zezwolen na loty bez takich swiadectw; 3) szczególowe przepisy techniczne stosowane przy ocenie zdatnosci statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotów; 4) okres waznosci swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu; 5) wzór swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu oraz wniosku o jego wydanie; 6) tryb i sposób zawieszania i cofania swiadectw zdatnosci statków powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, o którym mowa w ust. 5; 7) tryb skladania wniosku o wydanie swiadectwa ogledzin statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz wzór swiadectwa ogledzin i wniosku o jego wydanie; 8) warunki wykonywania lotów próbnych; 9) tryb wydawania, zawieszania i cofania swiadectwa ogledzin - uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 7

8 Art. 12. Zabrania sie, z zastrzezeniem art. 13, uzywac na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w polskiej przestrzeni powietrznej statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, który nie posiada waznego swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu lub nie spelnia warunków okreslonych w certyfikacie typu lub innym równowaznym dokumencie. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych na wniosek wlasciciela statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, moze wyrazic zgode na wykonanie lotu przez statek nie posiadajacy waznego swiadectwa zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu, w celu przeprowadzenia prób lub badan w trakcie lotu, przemieszczenia statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego na lotnisko, na którym ma byc naprawiony albo w innych szczególnych okolicznosciach. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niedozwolone jest wykonywanie lotu z pasazerami na pokladzie. Art Uzytkownik oraz dowódca i inni czlonkowie zalogi statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego sa obowiazani przestrzegac warunków i ograniczen ustalonych w swiadectwie zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu i dokumentach z nim zwiazanych. 2. Uzytkownik statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego i inne osoby wykonujace na jego zlecenie czynnosci zwiazane z przegladami, naprawami i obsluga techniczna takiego statku powietrznego maja obowiazek zawiadamiania ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach mogacych miec istotne znaczenie dla zdatnosci statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego do lotu. Art Nadzór nad biezaca eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji i Strazy Granicznej, sprawuja odpowiednio Komendanci Glówni: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej. 2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje calosc zagadnien zwiazanych z bezpieczenstwem tej eksploatacji, w tym przestrzeganie przepisów dotyczacych zasad eksploatacji i zdatnosci do lotów statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku 8

9 publicznego, a takze utrzymywania kwalifikacji i uprawnien personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego w zakresie obslugi i eksploatacji statków powietrznych. 3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, okresli, w drodze zarzadzenia: 1) szczególowe zasady dotyczace bezpieczenstwa eksploatacji statków powietrznych i obowiazki uzytkowników statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego w tym zakresie; 2) sposób prowadzenia nadzoru nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, uwzgledniajac w szczególnosci koniecznosc zapewnienia odpowiednich kwalifikacji i doswiadczenia zawodowego osób wykonujacych nadzór w imieniu podmiotów, o których mowa w ust. 1. Art Wlasciciel statku powietrznego jest obowiazany zapewnic jego bezpieczna eksploatacje. 2. Wlasciciel, o którym mowa w ust. 1, jest obowiazany w stosunku do podleglego mu personelu oraz statków powietrznych: 1) zapewnic, aby czlonkowie zalóg statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz inne osoby dzialajace na jego zlecenie w zakresie powierzonych im zadan znali przepisy dotyczace eksploatacji statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) wprowadzic instrukcje dotyczace w szczególnosci eksploatacji, wykonywania lotów i obslugi technicznej statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz zapewnic odpowiednie szkolenie personelowi lotniczemu lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 3) zapewnic prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej; 4) zorganizowac staly wewnetrzny nadzór nad eksploatacja statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego i wyznaczyc osobe odpowiedzialna za jego wykonywanie. Art. 17. Dowódca statku powietrznego lotnictwa sluzb porzadku publicznego ponosi odpowiedzialnosc za przestrzeganie przepisów dotyczacych eksploatacji powierzonego mu statku powietrznego, niezaleznie od odpowiedzialnosci wlasciciela. Rozdzial 4 Lotniska i ladowiska lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz lotnicze urzadzenia naziemne 9

10 Art Lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego zaklada sie po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, udzielonego na uzasadniony wniosek Komendanta Glównego: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji, Strazy Granicznej lub kierownika jednostki organizacyjnej utworzonej przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, prowadzacej dzialalnosc lotnicza. 2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dolacza sie: 1) odpis decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 2) program wykorzystania lotniska; 3) prognoze i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego regionie ze wskazaniem sposobów unikniecia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejacych juz sasiednich lotnisk; 4) projekt zagospodarowania terenu lotniska; 5) projekt programu ochrony lotniska; 6) dokumenty stwierdzajace prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowy lotniska; 7) mape z naniesionymi ograniczeniami wysokosci zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzglednieniem istniejacych przeszkód lotniczych; 8) profile pól wznoszenia i podejscia; 9) stanowisko panstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie wymagan higienicznych i zdrowotnych zakladanego lotniska oraz wojewódzkiego inspektora ochrony srodowiska w sprawie wplywu zakladanego lotniska na srodowisko. 3. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych odmawia udzielenia zgody na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, jezeli projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom okreslonym w przepisach Prawa budowlanego oraz przepisach wydanych na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy, a takze: 1) wystapi kolizja pomiedzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego a ruchem prowadzonym z istniejacych sasiednich lotnisk; 2) wydanie zgody na zalozenie lotniska pociagaloby za soba znaczne zagrozenie dla srodowiska badz zagrazaloby obronnosci lub bezpieczenstwu panstwa. 4. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych udziela zgody na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz odmawia jej udzielenia w drodze decyzji administracyjnej. 10

11 Art. 19. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wymagania eksploatacyjne dla lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) warunki eksploatacji lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, uwzgledniajac w szczególnosci koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa operacji lotniczych prowadzonych z lotniska, specyfike zadan wykonywanych na lotnisku oraz koniecznosc minimalizacji uciazliwosci lotniska dla otoczenia i srodowiska. Art Eksploatacje lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego mozna rozpoczac po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Wpisanie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego nastepuje na wniosek zakladajacego lotnisko, po sprawdzeniu przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, w drodze kontroli, czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym okreslonym na podstawie przepisów Prawa budowlanego oraz wymaganiom eksploatacyjnym okreslonym na podstawie art. 19 pkt 1 ustawy. 3. Do wniosku o wpisanie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego wnioskodawca jest obowiazany dolaczyc zgode na zalozenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, dokumenty wymienione w art. 18 ust. 2 i projekt instrukcji operacyjnej lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 4. Nie mozna odmówic wpisania do rejestru lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, na którego zalozenie zostala wydana zgoda, jezeli lotnisko to spelnia wymagania, o których mowa w ust O wpisaniu lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, o odmowie jego wpisania i zmianie danych rejestrowych minister wlasciwy do spraw wewnetrznych rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnej. 6. Do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie jako zarzadzajacego lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego podmiot wskazany przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 7. Jezeli dane podlegajace wpisowi opieraja sie na dokumentach, dokumenty te powinny byc dolaczone do zgloszenia w oryginalach albo poswiadczonych odpisach lub kopiach. 11

12 Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, tryb wpisu lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego do rejestru, wydawania wypisów z rejestru oraz wzór rejestru, uwzgledniajac w szczególnosci dane zawarte we wniosku o wpisanie lotniska do rejestru. Art. 22. Jezeli lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego ma byc wykorzystywane takze przez lotnictwo cywilne, wówczas lotnisko to wpisuje sie równiez do rejestru lotnisk cywilnych. Jako zarzadzajacego tym lotniskiem wpisuje sie podmiot uzgodniony przez zainteresowanych ministrów. Obowiazek zlozenia wniosku w tej sprawie spoczywa na tym podmiocie. Art Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze dokonac istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska po uzyskaniu zgody ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych. 2. Zmiana eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska podlega wpisowi do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Zgloszenie do rejestru lotnisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego zmian powinno byc dokonane w ciagu 14 dni od ich zaistnienia. Art Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest obowiazany zorganizowac i utrzymywac system ratownictwa i ochrony przeciwpozarowej lotniska. 2. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego jest obowiazany w szczególnosci: 1) opracowac plan dzialania w sytuacjach zagrozenia; 2) opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla lotniska oraz okreslic w niej sposoby postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, uzgodniona z wlasciwym miejscowo komendantem wojewódzkim Panstwowej Strazy Pozarnej; 3) zorganizowac i zapewnic funkcjonowanie sluzby ratowniczo-gasniczej, wyposazonej w sprzet specjalistyczny; 12

13 4) utrzymywac niezbedne srodki ratownicze i przeciwpozarowe. 4. Pracownicy zatrudnieni w lotniskowej sluzbie ratowniczo-gasniczej podlegaja specjalistycznemu szkoleniu przeprowadzanemu na koszt zarzadzajacego lotniskiem. Art Operacje lotnicze wykonywane na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego moga odbywac sie wylacznie w sposób zgodny z przepisami instrukcji operacyjnej danego lotniska. 2. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze zezwolic tylko na taka eksploatacje lotniska lub jego czesci dla celów nielotniczych, która nie narusza przepisów bezpieczenstwa ruchu lotniczego i nie ogranicza mozliwosci eksploatacyjnych lotniska okreslonych w instrukcji operacyjnej. 3. Instrukcja operacyjna lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego okresla w szczególnosci: 1) dane techniczno-operacyjne lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, w tym charakterystyke pola wzlotów, profile wznoszenia (podejscia) z uwzglednieniem przeszkód lotniczych w rejonie lotniska; 2) procedury podejscia do ladowania i procedury odlotu, które uwzgledniaja istniejace przeszkody lotnicze oraz lokalne ograniczenia wynikajace z przepisów o ochronie srodowiska; 3) zasady utrzymania i eksploatacji pola wzlotów; 4) organizacje naziemnego ruchu statków powietrznych, srodków transportowych i osób pieszych na terenie lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 5) dane o wzrokowych i radiowych pomocach nawigacyjnych; 6) zasady i srodki udzielania pomocy statkom powietrznym, które znalazly sie w niebezpieczenstwie na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub w jego poblizu. 4. Instrukcje operacyjna lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego, po uzgodnieniu z panstwowym organem zarzadzania ruchem lotniczym, zatwierdza minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze ograniczyc ruch na lotnisku lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub zamknac dla ruchu lotniczego na czas oznaczony lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego nie spelniajace wymagan 13

14 technicznych okreslonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych okreslonych na podstawie art. 19 pkt Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych moze, w drodze decyzji administracyjnej, wykreslic lotnisko lotnictwa sluzb porzadku publicznego z rejestru, jezeli pomimo uplywu wyznaczonego terminu nadal nie spelnia wymagan technicznych okreslonych w przepisach Prawa budowlanego lub eksploatacyjnych okreslonych na podstawie art. 19 pkt 1. Art. 27. Zarzadzajacy lotniskiem lotnictwa sluzb porzadku publicznego odpowiada za jego bezpieczna eksploatacje oraz za wykonanie nalozonych na niego zadan zwiazanych z ochrona lotniska. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w drodze zarzadzenia, moze utworzyc lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Zarzadzenie powinno okreslac w szczególnosci organizacje i sposób funkcjonowania tworzonych organów. 2. Do zadan lotniskowych organów ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego nalezy zapewnienie bezpieczenstwa i plynnosci ruchu lotniczego statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, a w szczególnosci: 1) zarzadzanie ruchem lotniczym statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) dostarczanie zalogom statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego informacji o sytuacji powietrznej i danych meteorologicznych; 3) zapewnienie ciaglosci odbieranych i przekazywanych informacji o rzeczywistych lub przewidywanych miejscach i warunkach, w jakich znajduja sie statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego i ich zalogi, które sa w trakcie wykonywania dzialalnosci lotniczej; 4) zapewnienie dla potrzeb lotnictwa sluzb porzadku publicznego ciaglosci informacji o ograniczeniach w ruchu lotniczym. 3. Lotniskowe organy ruchu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wspóldzialaja z panstwowym organem zarzadzania ruchem lotniczym. Art Obiekty budowlane i obiekty naturalne w otoczeniu lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego nie moga stanowic zagrozenia dla startujacych i ladujacych statków powietrznych. 14

15 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych uzgadnia decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczace obiektów na lotniskach lotnictwa sluzb porzadku publicznego i w ich otoczeniu. 3. Przepis ust. 2 dotyczy w szczególnosci obszarów ograniczen zabudowy, a takze terenów przeznaczonych pod budowe lotniska lotnictwa sluzb porzadku publicznego lub jego rozbudowe w miejscowych planach zagospodarowania terenu. 4. Zabrania sie w otoczeniu lotniska, to jest w odleglosci do 5 km od jego granicy: 1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które moga stanowic przeszkody lotnicze lub zródlo zerowania ptaków; 2) hodowania ptaków mogacych stanowic zagrozenie dla ruchu lotniczego. 5. Zabrania sie sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieruchomosciach znajdujacych sie w rejonach podejsc do ladowania, mogacych stanowic przeszkody lotnicze; obowiazek i koszt usuniecia tych drzew i krzewów obciaza wlasciciela lub inny podmiot wladajacy nieruchomoscia. Art Statki powietrzne lotnictwa sluzb porzadku publicznego moga ladowac i startowac na ladowiskach lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz z innych miejsc poza lotniskami i ladowiskami w sytuacjach uzasadnionych potrzebami tych sluzb. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi ewidencje ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 3. Do ladowisk stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace lotnisk, z zastrzezeniem ust Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wymagania, jakie powinny spelniac ladowiska lotnictwa sluzb porzadku publicznego ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu lotniczego i ochrone srodowiska; 2) szczególowe zasady prowadzenia ewidencji ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego, tryb zglaszania tych ladowisk do ewidencji, wzór ewidencji oraz szczególowe zasady dopuszczania ladowisk lotnictwa sluzb porzadku publicznego do uzytkowania - uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia mozliwie wielu miejsc ladowan i startów statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego, przy zachowaniu bezpieczenstwa ruchu lotniczego. 15

16 Art. 31. Do lotniczych urzadzen naziemnych naleza obiekty i urzadzenia do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania obslugi ruchu lotniczego. Art Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr lotniczych urzadzen naziemnych uzywanych dla potrzeb lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych okresli, w drodze zarzadzenia, sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust. 1, tryb dokonywania wpisu i wykreslen z rejestru oraz wzór tego rejestru. Rozdzial 5 Personel lotniczy lotnictwa sluzb porzadku publicznego Art. 33. Do wykonywania lotów i innych czynnosci lotniczych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego sa uprawnieni czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz osoby uczestniczace w szkoleniu lotniczym tego personelu, prowadzonym zgodnie z zasadami ustalonymi na podstawie art. 43 pkt 5 lit. d. Art Poziom wyszkolenia czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego okreslaja posiadane przez niego dopuszczenia i uprawnienia. 2. Dopuszczenie do wykonywania czynnosci lotniczych oznacza nadanie szkolonemu czlonkowi personelu lotniczego prawa do wykonywania okreslonego zadania lotniczego (elementu lotu, czynnosci na pokladzie lub przy obsludze statku powietrznego) zgodnie z programem szkolenia lotniczego dla danej specjalnosci. 3. Uprawnienie do wykonywania czynnosci lotniczych oznacza nabycie przez szkolonego czlonka personelu lotniczego odpowiedniego zakresu dopuszczen niezbednych do osiagniecia etapu wyszkolenia okreslonego programem szkolenia lotniczego dla danej specjalnosci. 4. Uprawnienia do wykonywania czynnosci lotniczych sa wymagane dla nastepujacych specjalnosci personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) personel wchodzacy w sklad zalóg statków powietrznych lotnictwa sluzb porzadku publicznego: a) pilot samolotowy, b) pilot smiglowcowy, c) mechanik pokladowy, 16

17 d) operator urzadzen pokladowych, e) operator ratownik; 2) mechanik poswiadczenia obslugi statku powietrznego; 3) kontroler ruchu lotniczego; 4) dyspozytor lotniczy; 5) informator sluzby informacji powietrznej. Art Dopuszczenie nadaje organizator szkolenia lotniczego wskazany przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, a w przypadku osób pelniacych sluzbe lub zatrudnionych w Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej odpowiednio przez Komendanta Glównego: Panstwowej Strazy Pozarnej, Policji lub Strazy Granicznej. 2. Dopuszczenie nadaje sie szkolonemu czlonkowi personelu lotniczego na podstawie pozytywnej oceny poziomu przygotowania szkolonego do wykonywania czynnosci lotniczych, do których udziela sie dopuszczenia. Art Uprawnienia nadaje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych. 2. Uprawnienia nadaje sie czlonkom personelu lotniczego, którzy ukonczyli okreslony etap szkolenia przewidziany dla danej specjalnosci lotniczej, posiadaja aktualne badania lotniczo-lekarskie stwierdzajace brak przeciwwskazan zdrowotnych do wykonywania funkcji czlonka personelu lotniczego oraz odpowiednia wiedze teoretyczna i umiejetnosci praktyczne potwierdzone zdanym egzaminem przed komisja egzaminacyjna. 3. Komisje egzaminacyjna, powoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, sposród osób wyrózniajacych sie odpowiednimi kwalifikacjami, wiedza i doswiadczeniem lotniczym okreslonym w art. 43 ust Organ, o którym mowa w ust. 1, nadaje uprawnienia na wniosek komisji egzaminacyjnej. Art. 37. Waznosc uprawnien jest uzalezniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawnosci psychicznej i fizycznej czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie waznosci uprawnien wiadomosci i umiejetnosci nie mniejszych niz wymagane do uzyskania odpowiednich uprawnien. 17

18 Art Uprawnienia moze cofnac albo zawiesic minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w przypadku stwierdzenia, ze czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego: 1) przestal spelniac warunki okreslone w art. 36; 2) utracil kwalifikacje do wykonywania niektórych czynnosci lotniczych; 3) wykonujac czynnosci lotnicze, zgodnie z uprawnieniami, zagraza bezpieczenstwu ruchu lotniczego. 2. W przypadku badania prowadzonego przez Komisje Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Panstwowego, o której mowa w art. 140 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze lub uprawnione organy panstwowe, w celu stwierdzenia czy zaistnialy przyczyny okreslone w ust. 1, na czas prowadzenia dochodzenia uprawnienia moze zawiesic organ, który je wydal. Art Czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego prowadzi osobista dokumentacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Do osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie nabyte przez niego dopuszczenia i uprawnienia okreslonej w art. 43 ust Osobista dokumentacja czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego z wpisanymi dopuszczeniami i uprawnieniami jest dowodem upowazniajacym do wykonywania okreslonych czynnosci lotniczych. 4. Osobista dokumentacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wydaje sie odrebnie dla kazdego rodzaju specjalnosci czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Art Przy wykonywaniu czynnosci sluzbowych czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego obowiazany jest posiadac legitymacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Do legitymacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego wpisuje sie specjalnosc oraz posiadana klase kwalifikacyjna. Art Czlonkowie personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego za wyjatkiem personelu lotniczego wymienionego w art. 34 ust 4 pkt 3, 4, 5, którzy 18

19 systematycznie podnosza swoje umiejetnosci, prezentuja wysoki poziom wiedzy zawodowej i umiejetnosci praktyczne moga ubiegac sie o uzyskanie klas kwalifikacyjnych. Klasa kwalifikacyjna okresla poziom wyszkolenia i doswiadczenie lotnicze czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. 2. Klase kwalifikacyjna nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, minister wlasciwy do spraw wewnetrznych czlonkowi personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, który spelnil warunki uzyskiwania klas kwalifikacyjnych okreslone na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 8 i zdal egzamin przed komisja egzaminacyjna. 3. Komisje egzaminacyjna, powoluje minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, sposród osób wyrózniajacych sie odpowiednimi kwalifikacjami, wiedza i doswiadczeniem lotniczym. 4. Organ, o którym mowa w ust. 2, nadaje klase kwalifikacyjna na wniosek komisji egzaminacyjnej. 5. Czlonkowi personelu lotnictwa sluzb porzadku publicznego mozna obnizyc posiadana klase kwalifikacyjna albo jej pozbawic. 6. Za posiadanie klasy kwalifikacyjnej czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego przysluguje dodatek lotniczy. 7. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki otrzymywania dodatku lotniczego, o którym mowa w ust. 6, oraz jego wysokosc i rodzaje, uwzgledniajac kwalifikacje czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego oraz okresowe podwyzszenie lub obnizenie dodatku lotniczego. Art. 42. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych prowadzi rejestr personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego. Art. 43. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa lotów oraz odpowiednich kwalifikacji czlonków personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, a takze potrzebe rzetelnego sprawdzania wiedzy osób ubiegajacych sie o nadanie uprawnien, okresli, w drodze zarzadzenia: 1) wzór legitymacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 2) rodzaje i wzory osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 19

20 3) rodzaje uprawnien przyznawanych i wpisywanych do osobistej dokumentacji czlonka personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego; 4) szczególowe wymagania dla poszczególnych rodzajów uprawnien lotnictwa sluzb porzadku publicznego, dotyczace kwalifikacji lotniczych w zakresie wiedzy, umiejetnosci i praktyki oraz wieku i wyksztalcenia; 5) szczególowe zasady: a) nadawania, cofania, zawieszania i przywracania odpowiednich uprawnien, b) utrzymywania waznosci uprawnien, c) prowadzenia rejestru czlonków personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego, d) prowadzenia szkolenia lotniczego i doskonalenia lotniczego, e) dokumentowania czynnosci lotniczych czlonków personelu lotniczego; 6) szczególowe warunki wykonywania uprawnien; 7) szczególowe wymagania w zakresie kwalifikacji, wiedzy i doswiadczenia czlonków komisji egzaminacyjnych, o których mowa w art. 36 i 41; 8) tryb i sposób przeprowadzania egzaminów, o których mowa w art. 36 i 41; 9) warunki uzyskania klas kwalifikacyjnych oraz zasady postepowania przy obnizaniu (pozbawianiu) klasy kwalifikacyjnej. Art Czlonek personelu lotniczego lotnictwa sluzb porzadku publicznego moze wystapic do Urzedu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o uznanie kwalifikacji nabytych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego w celu dopuszczenia do egzaminu, o którym mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 2. Przez kwalifikacje nabyte w lotnictwie sluzb porzadku publicznego nalezy rozumiec wiedze, doswiadczenie i umiejetnosci uzyskane w tej sluzbie. Art. 45. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw transportu, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczególowe warunki i sposób uznawania przez Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego kwalifikacji nabytych w lotnictwie sluzb porzadku publicznego, z uwzglednieniem wymogów bezpieczenstwa stosowanych w lotnictwie cywilnym i lotnictwie sluzb porzadku publicznego. 20

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 611 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy)

UMOWA GENERALNA. Rozdzial I. Postanowienia ogólne. (Przedmiot umowy) UMOWA GENERALNA zawarta w dniu 11 grudnia 2003 r. w Warszawie pomiedzy: T.U Allianz Polska S.A. zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydzial

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95. USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/135 Dz.U. 1999 Nr 11 poz. 95 USTAWA z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz.U z 2005 r. Nr 196, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.2.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 44/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589. o Państwowej Inspekcji Pracy 1) Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo