SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Wroclaw dnia r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu przy ul. H. Kamienskiego 73a NA DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO DYREKTJR SZPITALA prof. dr hab.~ Witktewics Zatwierdzam Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

2 2 I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. Regon NIP Tel godziny urzedowania Adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Dzial Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia ponizej euro. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa Prawo Zamówien Publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), zwana dalej PZP, 2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamówien publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), 4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 93, poz. 896), III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu medycznego, których parametry szczególowo opisano w zal. nr 1.1 do 1.6 do formularza ofertowego obejmujace nizej wymienione zadania: 1) Zadanie nr 1 - laryngoskopy wielorazowego uzytku - 4 kpi., 2) Zadanie nr 2 -laryngoskopy- 13 szt. oraz jednorazowe lyzki do laryngoskopów szt., 3) Zadanie nr 3 -laryngoskopy - 3 szt. oraz jednorazowe lyzki do laryngoskopów szt., 4) Zadanie nr 4 - stetoskopy lekarskie -39 szt., 5) Zadanie nr 5 - otoskopy - 2 szt., 6) Zadanie nr 6 - cisnieniomierze - 29 szt. 2. Parametry opisane w zal. nr 1.1 do 1.6 do formularza ofertowego jako wymagane parametry techniczno - uzytkowe stanowia wymagania graniczne (odcinajace), których niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3. W celu potwierdzenia wymaganych parametrów techniczno - uzytkowych do oferty nalezy dolaczyc foldery/prospekty firmowe producenta zawierajace opis parametrów techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku folderów/prospektów w jezyku obcym nalezy dolaczyc folder oryginalny warz z tlumaczeniem na jezyk polski. 4. Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrów techniczno - uzytkowych we wszystkich dostepnych zródlach w tym równiez poprzez zwrócenie sie do Wykonawcy o zlozenie dodatkowych wyjasnien. 5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert wariantowych. Znak sprawy Szp/FZJZP-129/2008

3 - _ _ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert równowaznych. Pod pojeciem oferty równowaznej Zamawiajacy rozumie sprzet medyczny o parametrach co najmniej takich samych jak opisany w zalacznikach nr 1.1 do Zamawiajacy nie przewiduje zamówien uzupelniajacych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 8. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. IV. Opis czesci zamówienia. 1. Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce. 2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Pod pojeciem oferty czesciowej Zamawiajacy rozumie oferte na poszczególne zadania. V. Termin wykonania zamówienia. Zamawiajacy wymaga, aby zamówienie zostalo zrealizowane w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednorazowych lyzek do laryngoskopów opisanych w zadaniach nr 2 i nr 3 Zamawiajacy wymaga realizacji sukcesywnej na podstawie zlozonego zamówienia. VI. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, tj. zloza dokumenty potwierdzajace odpowiednio, ze: a) Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. udokumentuja wykonanie co najmniej jednego zamówienia odpowiadajacego swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, o wartosci nie mniejszej niz wartosc oferowanego zadania. Wykonawca skladajacy oferte dla wiecej niz jednego zadania zobowiazany jest przedlozyc dokument na sume wartosci wymaganych dla deklarowanych zadan, w których sklada oferte, 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, tj. a) udokumentuja posiadanie srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci nie mniejszej od wartosci oferowanego zadania. Wykonawca skladajacy oferte dla wiecej niz jednego zadania zobowiazany jest przedlozyc dokument na sume wartosci wymaganych dla deklarowanych zadan, w których sklada oferte, b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote min ,00 zl 1) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 2. Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu odbedzie sie na druku ZP-17, na zasadzie "spelnia - nie spelnia". Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/

4 VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu. 1. Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 - zal. nr 3 do SIWZ, 2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy PZP do oferty nalezy dolaczyc: 1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. 2) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplatami podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku skladania ofert przez Wykonawców wystepujacych wspólnie ww. dokument musi byc zlozony przez kazdego Wykonawce, 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacym swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie. 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku znajdowania sie przez Wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: 1) polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, 2) informacje z banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, 5. Zamawiajacy wezwie Wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub którzy zlozyli niniejsze dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pózniej niz w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentów. Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

5 VIII. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego, do oferty nalezy dolaczyc: 1. Dokumenty dopuszczajace oferowane wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oswiadczenia o posiadaniu przez Wykonawce waznych swiadectw rejestracji na przedmiot zamówienia i na zadanie Zamawiajacego przedlozenie ich do wgladu. 2. Foldery/prospekty/informacje producenta zawierajace opis oferowanego przedmiotu zamówienia,potwierdzajacespelnianieparametrówtechniczno- uzytkowych.w przypadku folderów/prospektów/informacji producenta w jezyku obcym do oferty nalezy dolaczyc oryginaly wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty wymienione w rozdz. VII i VIII maja byc zlozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. IX. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiajacego, które nalezy dolaczyc do oferty: 1. Oryginal lub poswiadczona przez notariusza kopia pelnomocnictwa (rodzajowego lub szczególnego) dla osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy. X. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami. 1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiajacego sa przekazywane w formie pisemnej. 2. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania. 3. Do bezposredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiajacego upowaznione sa nizej wymienieni pracownicy Dzialu Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych : 1) Inspektor ds. zamówien publicznych - Monika Hruszczak, 2) StoInspektor ds. zamówien publicznych- Barbara Lukasik Telefony: 071/ oraz , fax: 071/ , od poniedzialku do piatku w godzinach od 8:30 do 14:00 XI. Wyjasnienia i modyfikacje siwz 1. Wykonawca zwraca sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia na adres Zamawiajacego. 2. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba ze prosba o wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert. 3. Tresc zapytania wraz z wyjasnieniem, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia zródla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu skladania ofert zmodyfikowac tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacje Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a takze zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 5 Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

6 Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Wymagania dotyczace wadium. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin zwiazania oferta. Okres zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna SIe wraz z uplywem terminu skladania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Kazdy z Wykonawców przystepujacy do przetargu zobowiazany jest zlozyc oferte na formularzu zgodnie z przedlozonym przez Zamawiajacego wzorem, stanowiacym zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 2. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte, niezaleznie od wyniku postepowania. 3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca przygotowuje i sklada oferte zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. 5. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, pismem maszynowym, komputerowym. 6. Kazda zapisana strona oferty i wszystkie jej zalaczniki musza byc podpisane przez Wykonawce lub upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi byc dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów zalaczonych do oferty. 7. Wszystkie zapisane strony oferty nalezy ponumerowac kolejno. 8. Wszystkie strony oferty nalezy zlaczyc w sposób trwaly uniemozliwiajacy ich "rozlaczenie". 9. Oferta powinna zawierac spis tresci. 10. Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane niniejsza specyfikacja oswiadczenia, dokumenty, bez dodawania do ich tresci jakichkolwiek zastrzezen ze strony Wykonawcy. 11. Poprawki w ofercie nalezy omówic w uwadze, zaopatrzonej wlasnorecznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej. Poprawki cyfr i liczb nalezy pisac slownie. 12. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert w formie wydruku komputerowego z zachowaniem wzorów okreslonych przez Zamawiajacego w specyfikacji. 13. W przypadku dolaczenia do oferty dokumentów lub materialów w jezyku obcym wymagane jest zlozenie ich wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. 14. Wykonawca moze zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie do wiadomosci jedynie Komisji Przetargowej. a) Zastrzezeniu moga podlegac tylko i wylacznie te informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153, poz z 2003 r. z póz. zm), b) Zastrzezenie w formie pisemnej powinno wskazywac, które strony zlozonej oferty zawieraja tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz powinny byc zabezpieczone w odpowiedni sposób przez Wykonawce przed mozliwoscia zapoznania sie ich z ich trescia przez osoby spoza komisji przetargowej, Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

7 c) Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie, d) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe zabezpieczenie przez Wykonawce dokumentów okreslonych jako tajne. 7 XV. Opis sposobu zlozenia oferty. 1. Oferte nalezy zlozyc w jednym egzemplarzu i zapakowac w sposób uniemozliwiajacy jej otwarcie przez osoby nieuprawnione. 2. Na opakowaniu nalezy umiescic informacje: nazwa i adres Wykonawcy OFERT A PRZET ARGOW A -"sprzet medyczny" Uwaga: " Nie otwierac przed dniem r. godz " Oferta zawiera kart - ilosc kart zastrzezonych W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiajacy me bierze odpowiedzialnosci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 4. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferte 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostac zlozone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, ze koperta powinna byc dodatkowo opisana "zmiana" lub "wycofanie". 6. Oferty oznaczone w wyzej wymieniony sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci. 7. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. Wykonawca nie moze dokonac zmiany lub wycofac oferty po uplywie terminu przewidzianego na skladanie ofert. XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 1. Oferte nalezy przeslac lub zlozyc w Dziale Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu, przy ul. Kamienskiego 73a, znajdujacego sie w Budynku nr 10 do godziny 900do dnia r. 2. Publiczne otwarcie ofert nastapi dnia r. o godzinie 1000 w Klubie "ROTARY" w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a we Wroclawiu. 3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, 4. Oferty zostana otwarte przez Komisje Przetargowa, a nastepnie podczas otwarcia ofert podane beda nastepujace informacje: 1) nazwa (firma) i adres Wykonawcy 2) cena oferty 5. Wykonawca, który nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze zlozyc wniosek, o przekazanie mu informacji o których mowa w pkt. 3 i 4. Znak sprawy Szp/F7JZP-129/

8 XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty jest wartosc brutto pakietu. 2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym: 1) wszystkie pozycje musza zawierac cene jednostkowa, 2) cena jednostkowa kazdej pozycji musi obejmowac wszystkie koszty ZWIazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 3) wartosc brutto nalezy liczyc w sposób nastepujacy: cena jednostkowa netto x ilosc = wartosc netto + podatek VAT = wartosc brutto. 3. W ofercie Wykonawca okresli cene netto i brutto w zl zaokraglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym koncówki ponizej 0,5 groszy pomniejsza sie, a koncówki 0,5 groszy i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza. 4. Wpisanie w formularzu cenowym zera jako wartosci pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 5. Upusty oferowane przez Wykonawce musza byc zawarte w cenach jednostkowych. Wartosc pozycji po zastosowaniu upustu nie moze byc nizsza niz koszty wlasne lub koszty wytwarzania. 6. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towarów i uslug niezgodnego z przepisami Ustawy o podatku od towarów i uslug spowoduje odrzucenie oferty. 7. Zamawiajacy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach okreslonych w art. 88 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte. XVIII. Informacje dotyczace obcych walut. 1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych. 2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w zlotych polskich. 8 XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiajacy przyjal 100% ceny, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wartosc punktowa kryterium cena bedzie wyliczana wedlug wzoru: Cena oferty najkorzystniejszej C = x 100% x 100 Cena oferty badanej 3. Oferta, która uzyska maksymalna liczbe przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejsza. 4. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zlozonych ofert zawierajacych punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje. 2) Wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

9 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, 5. Zamawiajacy zamiesci infonnacje o których mowa w pkt. 4, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen w swojej siedzibie. 6. Zamawiajacy zawiadomi równoczesnie wszystkich Wykonawców o uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: xx. 1) ubiegali sie o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem tenninu skladania ofert, 2) zlozyli oferte - w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie tenninu skladania ofert. 7. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogloszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówien Publicznych. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferte wybrano jako najkorzystniejsza jest obowiazany do zawarcia umowy w tenninie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który wygra przetarg, bedzie zobowiazany do podpisania umowy, której tresc bedzie zgodna z zalaczonym do SIWZ wzorem umowy. XXIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI rozdz. 1 i 2 z wyjatkiem art. 180 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. XXVI. Postanowienia koncowe 1. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. 2. Zamawiajacy udostepni zainteresowanym oferty po zlozeniu pisemnego wniosku. 3. W sprawach nieregulowanych siwz zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zalaczniki: 1. Nr 1 - oferta wraz z fonnularzem cenowym, 2. Nr 2 -Wzór umowy, 9 Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

10 10 3. Nr 3 - Oswiadczenie, 4. Nr 4 - Wykaz dostaw, Znak sprawy Szp/FZlZP-129/

11 Zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu firmy : Numer Faxu firmy Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer NIP... Numer REGON... Bank i numer konta Osoba do kontaktu z Zamawiajacym :... OFERTA W zwiazku z ogloszeniem przez Zamawiajacego -Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a, przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego oferuje realizacje zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cene: Zadanie nr - * Cena netto zl Slownie... VAT % = zl Cena brutto zl Slownie:... *) wpisac nr i nazwe zadania, w przypadku przystapienia do wiekszej ilosci zadan nalezy powielic ramke Jednoczesnie oswiadczam, ze: 1. Zapoznalem sie ze szczególowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosze do nich zastrzezen. 2. Uwazam sie za zwiazanego oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Akceptuje wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiazuje sie do podpisania umowy. Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/

12 4. Wszystkie wymagane w niniejszej postepowaniuprzetargowymoswiadczenia zlozylem ze swiadomosciaodpowiedzialnoscikarnej za skladaniefalszywychoswiadczenw celu uzyskania korzyscimajatkowych. 5. Na potwierdzeniespelnieniawymagando niniejszejofertyzalaczam:. 1) str.... 2) str.... 3) str.... 4).str.... 5).str... 6) str.... 7) str.... 8) str.... 9) str ) str ) str ) str Na kolejno ponumerowanych stronach skladam calosc oferty. dn.... Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZJZP-129/2008

13 13 Zalacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a UMOWA - WZÓR W dniu we Wroclawiu pomiedzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a dzialajacym na podstawie wpisu do KRS nr w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zwanym dalej "Zamawiajacy" reprezentowanym przez: Dyrektor- prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz a:... - prowadzaca dzialalnosc na podstawie... zwanym dalej" Wykonawca" reprezentowanym przez: zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci: 1 W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/ZP- 129/2008) zgodnie z Ustawa Prawo Zamówien Publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego sprzet medyczny okreslony w zadaniu nr...w asortymencie w ilosci oraz cenach jednostkowych zgodnie z oferta bedaca zalacznikiem do umowy Stronyustalajalacznawartoscprzedmiotuumowyzgodniez oferta,do kwoty..zl netto (slownie:.zl brutto...). ( slownie ). 2. Podatek VAT zostal doliczony do ceny netto zgodnie z obowiazujacymi przepisami o podatkach. 3. Wykonawca oswiadcza ze jest NIP... platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 4. Wykonawca gwarantuje stale i niezmienne ceny przez okres trwania umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT jest mozliwa w okolicznosciach, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 6. Obnizenie przez Wykonawce cen jednostkowych towaru nie wymaga formy pisemnej. Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

14 o Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona cesji wierzytelnosci na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacego Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego przedmiot umowy w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednorazowych lyzek do laryngoskopów opisanych w zadaniach nr 2 i nr 3 dostawa towaru odbywac sie bedzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiajacego poczawszy od dnia zawarcia umowy do jej wygasniecia. 2. Wielkosc i termin dostawy kazdej partii towaru dla zadan 2-3 wynikac bedzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiajacego przekazanych telefonicznie i potwierdzonych faxem. 3. Dostawa towaru bez potwierdzenia na pismie jego zamówienia jest dokonywana na wlasne ryzyko Wykonawcy i nie wiaze Zamawiajacego, co do przyjecia towaru i zaplaty naleznosci. 4. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc towar najpózniej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia faxem. 5. Wykonawca zobowiazuje do dostawy przedmiotu umowy z minimum 1- rocznym terminem waznosci Wykonawca dostarczac bedzie towar o którym mowa w 1 na swój koszt ryzyko do Magazynu Zamawiajacego. 2. Koszt ubezpieczenia i dostarczenia towaru ponosi Wykonawca Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy cene jednostkowa za towar zgodnie z oferta przetargowa. 2. Zaplata nastapi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Za termin zaplaty uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego 7 1. Odbiór towaru nastapi w Magazynie Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawce. 2. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie dokonano odbioru, o którym w ust.1 Zamawiajacy moze zlozyc reklamacje w terminie 7 dni roboczych liczac od daty przyjecia towaru Wykonawca zobowiazuje sie zaplacic Zamawiajacemu nastepujace kary umowne: 1) za zwloke w dostarczeniu partii towaru w wysokosci 0,5 % wartosci brutto nie dostarczonej partii towaru za kazdy dzien zwloki, 2) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanej czesci umowy, 3) z tytulu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci umownej 2. Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy kare umowna w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy. 9 Strony ustalaja, ze niezaleznie od kar umownych, beda mogly dochodzic przewyzszajacego kary umowne. odszkodowania Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

15 Zamawiajacy moze odstapic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci, o których mowa w ust W przypadkach, o których mowa w ust.l Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku zwloki w dostarczeniu towaru przez Wykonawce od ustalonego terminu dostawy. 2. Zamawiajacy moze odstapic od umowy jezeli dostarczony towar ma wady, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego usuniecia wady Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian. 2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic w przypadku, gdy wynika z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. 13 Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa rozstrzygal bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 15 Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

16 16 Zalacznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a... (miejscowosc, data) OSWIADCZENIE WYKONAWCY... /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ Niniejszym oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne na:... tj.: l) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. Niniejszym, oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych. Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

17 17... Zalacznik nr 4 Miejscowosc, data do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a WYKAZ DOSTAW Lp. Przedmiot dostawy Wartosc w PLN Data wykonania Odbiorca I Uwaga! Do wykazu nalezy dolaczyc pod rygorem odrzucenia oferty dokument potwierdzajacy, ze dostawy wymienione w wykazie zostaly wykonane nalezycie Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZlZP-J 29/

18 pieczatka Wykonawcy Zalaczniknr 1.1do oferty na dostawe urzadzen medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73 a Zadanie nr 1 cena cena Typl jedno jednostkowa VAT jednostkowa wartosc Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia producent miary Ilosc netto wartosc netto % brutto brutto laryngoskop Macintosh z kompl. Lyzek 1 standardowy wielorazoweqo uzytku kpi 2 laryngoskop Macintosh z kompl. Lyzek 2 swiatlowodowy wielorazowego uzytku kpi 2 laryngoskop do trudnych intubacji 3 wielorazowego uzytku szt. 1 *) RAZEM wartosc brutto slownie: deklaracja zgodnosci, str. oferty 2. certyfikat CE (inne), str.... H' oferty *) inne elementy podlegajace wycenie Wykonawca Wymagane parametrytecniczno -uzytkowe: poz. 1 (podpis i pieczatka) laryngoskopy konwencjonalne wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakosci, zarówka swietlna w lyzce laryngoskopowej wymieniana w latwy sposób zapewniajaca wysoki poziom oswietlenia, zasilanie bateryjne 2xR14, standardowy uchwyt chropowaty z mozliwoscia mocowania lyzek z obu stron przegubu; uchwyty otwierane z obu konców (z góry i od dolu) w celu wymiany zuzytych baterii rozmiar lyzek - 3; 3,5; 4

19 poz. 2 zestaw laryngoskopowyz lyzkami swiatlowodowymiw twardym etui, z tworzywa, rekojesc batreyjna z zamnkiem z tworzywa rozmiar lyzek - 2,3a poz. 3 laryngoskopy konwencjonalne wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakosci, zarówka swietlna w lyzce laryngoskopowej wymieniana w latwy sposób zapewniajaca wysoki poziom oswietlenia, cienka rekojesc, standardowy uchwyt chropowaty z mozliwoscia mocowania lyzek z obu stron przegubu; uchwyty otwierane z obu konców (z góry i od dolu) w celu wymiany zuzytych baterii rozmiarlyzek-

20 pieczatka Wykonawcy Zalacznik nr 1.2 do oferty na dostawe urzadzen medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznegowe Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73 a Zadanie nr 2 cena cena jedno jednostkowa VAT jednostkowa wartosc Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Typl Producent miary Ilosc netto wartosc netto % brutto brutto ednorazowa lyzka do laryngoskopów 1 stervlna typ Miller szt 480 ednorazowa lyzka do laryngoskopów 2 stervlna tvp MacIntosh szt 1000 ednorazowa lyzka do laryngoskopów 3 sterylna tvp MacIntosh szt 20 4 uchwyt do larvnqoskopu szt uchwyt do larvnqoskopu szt. 1 6 zapasowa zarówka do larvnqoskopu szt. 2 laryngoskop do trudnych intubacji 7 Ijednorazowego uzytku szt. 4 *) wartosc brutto slownie:... RAZEM 1. deklaracja zgodnosci, str. oferty 2. certyfikat CE (inne), str. oferty *) inne elementy podlegajace wycenie Wykonawca

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ

ZAMOWIENIA NA DOSTAWE APARATURY MEDYCZNEJ RÓZNEJ l Wroclaw, dnia 14.08.2008. Szp/FZ/ZP-212/ 2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 02.06.2008 r. 1 Znak postepowania Szp/ZP- 106/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 31.03.2008 r. l Znak postepowania Szp/ZP- 94/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw, dnia 16.10.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP- 249/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA l Wroclaw, dnia 15.10.2008. Znak postepowania Szp/FZ/ZP-236 i 248/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postepowania o udzielenie zamówienia publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr...

Zalacznik Nr 2 do SI WZ. Umowa Nr... Umowa Nr... Zalacznik Nr 2 do SI WZ Zawarta w dniu...w Mragowie pomiedzy: Skarbem Panstwa Nadlesnictwem Mragowo z siedziba w Mragowie zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez mgr inz. Jaroslawa

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz

2016/S Ogloszenie o zamówieniu Dostawy. Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace dialogu konkurencyjnego oraz Dostawy - 23614-2016 23/01/2016 S16 - - Dostawy - Ogloszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Torun: Rózne urzadzenia i produkty medyczne Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA li OSRODEK WSPOMAGANIA ul. Poznanska 91 62-006 Kobylnica tel. 061 81-50-108 RODZINY nr sprawy: ZP-02/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) "PERIODYCZNA DOSTAW A OLEJU OPALOWEGO - LEKKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 24.10.2008 r. l Znak postepowania Szp/ZP- 255/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055. www.gminakwidzyn.pl. Administracja samorzadowa. Page 1 of 6 Kwidzyn: Dobudowa schodów zewnetrznych przeciwpozarowych wraz z wykonaniem przylacza wody do budynku Przedszkola w Marezie Numer ogloszenia: 314789-2010; data zamieszczenia: 05.11.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SWIADCZENIE USLUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W RZESZOWIE. I. UWAGI OGÓLNE 1. Postepowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Turawa: Dowóz uczniów do szkól na terenie gminy Turawa w roku szkolnym 2009/2010 Numer ogloszenia: 122219-2009; data zamieszczenia: 29.07.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA NA DOSTAWE LEKÓW STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII ORAZ LEKÓW RÓZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA NA DOSTAWE LEKÓW STOSOWANYCH W CHEMIOTERAPII ORAZ LEKÓW RÓZNYCH Wroclaw dnia 19.09.2008 r. l Znak postepowania Szp/ZP- 230 /2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW, ZAMOWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKISZPITAl,SPECJALISTYCZNY we Wroclawiu!i1-124 Wroclaw, ul. Il. Kamiensklego 73a Dzi l Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych lei. 071/3254375,327 0398 fax 071/32-70-425 Wroclaw, dnia 1O.07.2008r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urzad Pracy, ul. Wojska Polskiego 73, 98-200 Sieradz, woj. lódzkie, tel. http://bzpo.portal.uzp.gov.p II index. php?ogl oszeni e=show &pozycj a=... ilatowy Urzad Pracy w Sieradzu WojskaPolskieiie~adz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nie ograniczonego o wartosci szacunkowej

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane PrzesYfanie ogtoszen http://bzpo.portal.uzp. goy.pilindex.php?ogloszeme=l.r-'-tvv"",,,,,, ~ ~ Wisniewo: WYKONANIE ELEWACJI - SZKOt.A STARE KOSINY - TYNK AKRYLOWY OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z

remont instalacji elektrycznej oswietleniowej w pomieszczeniach dydaktycznych zgodnie z Page 1 of 5 Olsztyn: Wykonanie remontu oswietlenia sal lekcyjnych w III Liceum Ogólnoksztalcacych przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie. Numer ogloszenia: 67788-2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A

Nr sprawy: RZP-II-WB/1/DZP-1/2015. druk O F E R T A druk O F E R T A (pieczęć Wykonawcy [ów]) NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące druku i dostawy książek Encyklopedia lekkiej atletyki Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi

Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X publikacja nieobowiazkowa Uslugi Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane x publikacja obowiazkowa X

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA Wojew6dzki Inspektorat Ochrony 6rodowiska w Bydgoszczy 85-018 BYDGOSZCZ, ul. Piotra Skargi 2, tel. 052 582 64 66 fax 052 582 64 69 e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl, www.wios.bydgoszcz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Lódz tel. (042) 680 20 83 fax. (042) 680 20 93 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie internetowych serwisów informacyjnych: 1. protekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16, 170 Rejowi tel.82 5664-211, fax 82 5663-103 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAM ÓWIENIA NA : Budowa kanalizacji sanitarnej w m.pawlów II etap Postepowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3

21 Poznan,Jezyceul. Slowackiego8 3 Wykaz lokali uzytkowych i pomieszczen piwnicznych polozonych w nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Powiatu Poznanskiego przeznaczonych do oddania w najem. Lp. Polozenie nieruchomosci Oznaczenie geodezyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Morska Sluzba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak sprawy: NZ-NT/ I/ PN/02/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce- I etap. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo