SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 1 Wroclaw dnia r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu przy ul. H. Kamienskiego 73a NA DOSTAWE SPRZETU MEDYCZNEGO DYREKTJR SZPITALA prof. dr hab.~ Witktewics Zatwierdzam Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

2 2 I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. Regon NIP Tel godziny urzedowania Adres do korespondencji: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu Dzial Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73 a. II. Tryb udzielenia zamówienia. 1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamówienia ponizej euro. 2. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa Prawo Zamówien Publicznych, (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655), zwana dalej PZP, 2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz. U. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie sredniego kursu zlotego w stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczania wartosci zamówien publicznych (Dz. U. Nr 241, poz. 1763), 4) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Wyrobach Medycznych (Dz. U. nr 93, poz. 896), III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu medycznego, których parametry szczególowo opisano w zal. nr 1.1 do 1.6 do formularza ofertowego obejmujace nizej wymienione zadania: 1) Zadanie nr 1 - laryngoskopy wielorazowego uzytku - 4 kpi., 2) Zadanie nr 2 -laryngoskopy- 13 szt. oraz jednorazowe lyzki do laryngoskopów szt., 3) Zadanie nr 3 -laryngoskopy - 3 szt. oraz jednorazowe lyzki do laryngoskopów szt., 4) Zadanie nr 4 - stetoskopy lekarskie -39 szt., 5) Zadanie nr 5 - otoskopy - 2 szt., 6) Zadanie nr 6 - cisnieniomierze - 29 szt. 2. Parametry opisane w zal. nr 1.1 do 1.6 do formularza ofertowego jako wymagane parametry techniczno - uzytkowe stanowia wymagania graniczne (odcinajace), których niespelnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3. W celu potwierdzenia wymaganych parametrów techniczno - uzytkowych do oferty nalezy dolaczyc foldery/prospekty firmowe producenta zawierajace opis parametrów techniczno - uzytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia. W przypadku folderów/prospektów w jezyku obcym nalezy dolaczyc folder oryginalny warz z tlumaczeniem na jezyk polski. 4. Zamawiajacy ma prawo do sprawdzenia wiarygodnosci podanych przez Wykonawce parametrów techniczno - uzytkowych we wszystkich dostepnych zródlach w tym równiez poprzez zwrócenie sie do Wykonawcy o zlozenie dodatkowych wyjasnien. 5. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert wariantowych. Znak sprawy Szp/FZJZP-129/2008

3 - _ _ Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert równowaznych. Pod pojeciem oferty równowaznej Zamawiajacy rozumie sprzet medyczny o parametrach co najmniej takich samych jak opisany w zalacznikach nr 1.1 do Zamawiajacy nie przewiduje zamówien uzupelniajacych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 8. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. IV. Opis czesci zamówienia. 1. Kazdy Wykonawca moze zlozyc tylko jedna oferte. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce. 2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych. Pod pojeciem oferty czesciowej Zamawiajacy rozumie oferte na poszczególne zadania. V. Termin wykonania zamówienia. Zamawiajacy wymaga, aby zamówienie zostalo zrealizowane w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednorazowych lyzek do laryngoskopów opisanych w zadaniach nr 2 i nr 3 Zamawiajacy wymaga realizacji sukcesywnej na podstawie zlozonego zamówienia. VI. Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien, tj. zloza dokumenty potwierdzajace odpowiednio, ze: a) Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. udokumentuja wykonanie co najmniej jednego zamówienia odpowiadajacego swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, realizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, o wartosci nie mniejszej niz wartosc oferowanego zadania. Wykonawca skladajacy oferte dla wiecej niz jednego zadania zobowiazany jest przedlozyc dokument na sume wartosci wymaganych dla deklarowanych zadan, w których sklada oferte, 3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, tj. a) udokumentuja posiadanie srodków finansowych lub zdolnosci kredytowej w wysokosci nie mniejszej od wartosci oferowanego zadania. Wykonawca skladajacy oferte dla wiecej niz jednego zadania zobowiazany jest przedlozyc dokument na sume wartosci wymaganych dla deklarowanych zadan, w których sklada oferte, b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci na kwote min ,00 zl 1) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. 2. Ocena spelniania warunków udzialu w postepowaniu odbedzie sie na druku ZP-17, na zasadzie "spelnia - nie spelnia". Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/

4 VII. Wykaz oswiadczen lub dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu. 1. Wykonawca sklada wraz z oferta oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 - zal. nr 3 do SIWZ, 2. W celu potwierdzenia, ze Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy PZP do oferty nalezy dolaczyc: 1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. 2) aktualne zaswiadczenie wlasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z oplatami podatków, oplat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczen, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionych nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku skladania ofert przez Wykonawców wystepujacych wspólnie ww. dokument musi byc zlozony przez kazdego Wykonawce, 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku posiadania przez Wykonawce niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciaglych równiez wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacym swoim rodzajem i wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly wykonane nalezycie. 4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajacego warunku znajdowania sie przez Wykonawce w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, do oferty nalezy dolaczyc: 1) polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci, 2) informacje z banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, 5. Zamawiajacy wezwie Wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub którzy zlozyli niniejsze dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupelnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania. Oswiadczenia lub dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz spelnianie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez Zamawiajacego, nie pózniej niz w dniu wyznaczonym przez Zamawiajacego jako termin uzupelnienia oswiadczen lub dokumentów. Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

5 VIII. W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego, do oferty nalezy dolaczyc: 1. Dokumenty dopuszczajace oferowane wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie oswiadczenia o posiadaniu przez Wykonawce waznych swiadectw rejestracji na przedmiot zamówienia i na zadanie Zamawiajacego przedlozenie ich do wgladu. 2. Foldery/prospekty/informacje producenta zawierajace opis oferowanego przedmiotu zamówienia,potwierdzajacespelnianieparametrówtechniczno- uzytkowych.w przypadku folderów/prospektów/informacji producenta w jezyku obcym do oferty nalezy dolaczyc oryginaly wraz z ich tlumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty wymienione w rozdz. VII i VIII maja byc zlozone w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. IX. Wykaz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiajacego, które nalezy dolaczyc do oferty: 1. Oryginal lub poswiadczona przez notariusza kopia pelnomocnictwa (rodzajowego lub szczególnego) dla osób upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy. X. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentów, a takze wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami. 1. Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje kierowane do Zamawiajacego sa przekazywane w formie pisemnej. 2. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania. 3. Do bezposredniego kontaktu z Wykonawcami ze strony Zamawiajacego upowaznione sa nizej wymienieni pracownicy Dzialu Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych : 1) Inspektor ds. zamówien publicznych - Monika Hruszczak, 2) StoInspektor ds. zamówien publicznych- Barbara Lukasik Telefony: 071/ oraz , fax: 071/ , od poniedzialku do piatku w godzinach od 8:30 do 14:00 XI. Wyjasnienia i modyfikacje siwz 1. Wykonawca zwraca sie na pismie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia na adres Zamawiajacego. 2. Zamawiajacy niezwlocznie udzieli wyjasnien dotyczacych tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia, chyba ze prosba o wyjasnienie specyfikacji wplynela do Zamawiajacego na mniej niz 6 dni przed terminem skladania ofert. 3. Tresc zapytania wraz z wyjasnieniem, Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia zródla zapytania oraz zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uplywem terminu skladania ofert zmodyfikowac tresc specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacje Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, a takze zamiesci na stronie internetowej Zamawiajacego. 5 Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

6 Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjasnienia watpliwosci dotyczacych specyfikacji istotnych warunków zamówienia. XII. Wymagania dotyczace wadium. Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu nie wymaga wniesienia wadium. XIII. Termin zwiazania oferta. Okres zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna SIe wraz z uplywem terminu skladania ofert. XIV. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Kazdy z Wykonawców przystepujacy do przetargu zobowiazany jest zlozyc oferte na formularzu zgodnie z przedlozonym przez Zamawiajacego wzorem, stanowiacym zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.. 2. Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte, niezaleznie od wyniku postepowania. 3. Tresc oferty musi odpowiadac tresci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca przygotowuje i sklada oferte zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. 5. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, pismem maszynowym, komputerowym. 6. Kazda zapisana strona oferty i wszystkie jej zalaczniki musza byc podpisane przez Wykonawce lub upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi byc dolaczone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów zalaczonych do oferty. 7. Wszystkie zapisane strony oferty nalezy ponumerowac kolejno. 8. Wszystkie strony oferty nalezy zlaczyc w sposób trwaly uniemozliwiajacy ich "rozlaczenie". 9. Oferta powinna zawierac spis tresci. 10. Oferta powinna zawierac wszystkie wymagane niniejsza specyfikacja oswiadczenia, dokumenty, bez dodawania do ich tresci jakichkolwiek zastrzezen ze strony Wykonawcy. 11. Poprawki w ofercie nalezy omówic w uwadze, zaopatrzonej wlasnorecznym podpisem Wykonawcy lub osoby upowaznionej. Poprawki cyfr i liczb nalezy pisac slownie. 12. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert w formie wydruku komputerowego z zachowaniem wzorów okreslonych przez Zamawiajacego w specyfikacji. 13. W przypadku dolaczenia do oferty dokumentów lub materialów w jezyku obcym wymagane jest zlozenie ich wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym za zgodnosc z oryginalem przez Wykonawce. 14. Wykonawca moze zastrzec pewne informacje zawarte w ofercie do wiadomosci jedynie Komisji Przetargowej. a) Zastrzezeniu moga podlegac tylko i wylacznie te informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 153, poz z 2003 r. z póz. zm), b) Zastrzezenie w formie pisemnej powinno wskazywac, które strony zlozonej oferty zawieraja tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz powinny byc zabezpieczone w odpowiedni sposób przez Wykonawce przed mozliwoscia zapoznania sie ich z ich trescia przez osoby spoza komisji przetargowej, Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

7 c) Wykonawca nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie, d) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niewlasciwe zabezpieczenie przez Wykonawce dokumentów okreslonych jako tajne. 7 XV. Opis sposobu zlozenia oferty. 1. Oferte nalezy zlozyc w jednym egzemplarzu i zapakowac w sposób uniemozliwiajacy jej otwarcie przez osoby nieuprawnione. 2. Na opakowaniu nalezy umiescic informacje: nazwa i adres Wykonawcy OFERT A PRZET ARGOW A -"sprzet medyczny" Uwaga: " Nie otwierac przed dniem r. godz " Oferta zawiera kart - ilosc kart zastrzezonych W przypadku nieprawidlowego zaadresowania lub zabezpieczenia oferty Zamawiajacy me bierze odpowiedzialnosci za zle skierowanie przesylki i jej przedterminowe otwarcie. 4. Wykonawca moze przed uplywem terminu do skladania ofert zmienic lub wycofac oferte 5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostac zlozone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, ze koperta powinna byc dodatkowo opisana "zmiana" lub "wycofanie". 6. Oferty oznaczone w wyzej wymieniony sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci. 7. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania, po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 8. Wykonawca nie moze dokonac zmiany lub wycofac oferty po uplywie terminu przewidzianego na skladanie ofert. XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert. 1. Oferte nalezy przeslac lub zlozyc w Dziale Zaopatrzenia i Zamówien Publicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu, przy ul. Kamienskiego 73a, znajdujacego sie w Budynku nr 10 do godziny 900do dnia r. 2. Publiczne otwarcie ofert nastapi dnia r. o godzinie 1000 w Klubie "ROTARY" w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a we Wroclawiu. 3. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia, 4. Oferty zostana otwarte przez Komisje Przetargowa, a nastepnie podczas otwarcia ofert podane beda nastepujace informacje: 1) nazwa (firma) i adres Wykonawcy 2) cena oferty 5. Wykonawca, który nie byl obecny przy otwarciu ofert, moze zlozyc wniosek, o przekazanie mu informacji o których mowa w pkt. 3 i 4. Znak sprawy Szp/F7JZP-129/

8 XVII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena oferty jest wartosc brutto pakietu. 2. Wykonawca okresli ceny na wszystkie pozycje zamówienia wymienione w formularzu cenowym: 1) wszystkie pozycje musza zawierac cene jednostkowa, 2) cena jednostkowa kazdej pozycji musi obejmowac wszystkie koszty ZWIazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 3) wartosc brutto nalezy liczyc w sposób nastepujacy: cena jednostkowa netto x ilosc = wartosc netto + podatek VAT = wartosc brutto. 3. W ofercie Wykonawca okresli cene netto i brutto w zl zaokraglone do 2 miejsc po przecinku, przy czym koncówki ponizej 0,5 groszy pomniejsza sie, a koncówki 0,5 groszy i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza. 4. Wpisanie w formularzu cenowym zera jako wartosci pozycji spowoduje odrzucenie oferty. 5. Upusty oferowane przez Wykonawce musza byc zawarte w cenach jednostkowych. Wartosc pozycji po zastosowaniu upustu nie moze byc nizsza niz koszty wlasne lub koszty wytwarzania. 6. Zastosowanie przez Wykonawce stawki podatku VAT od towarów i uslug niezgodnego z przepisami Ustawy o podatku od towarów i uslug spowoduje odrzucenie oferty. 7. Zamawiajacy poprawi w tresci oferty oczywiste omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach okreslonych w art. 88 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte. XVIII. Informacje dotyczace obcych walut. 1. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych. 2. Rozliczenia pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajacym beda dokonywane w zlotych polskich. 8 XIX. Opis kryteriów, którymi Zamawiajacy bedzie sie kierowal przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Zamawiajacy przyjal 100% ceny, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Wartosc punktowa kryterium cena bedzie wyliczana wedlug wzoru: Cena oferty najkorzystniejszej C = x 100% x 100 Cena oferty badanej 3. Oferta, która uzyska maksymalna liczbe przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie uznana za najkorzystniejsza. 4. Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy zlozyli oferte o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy zlozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zlozonych ofert zawierajacych punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje. 2) Wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

9 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamówienia, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, 5. Zamawiajacy zamiesci infonnacje o których mowa w pkt. 4, na stronie internetowej oraz na tablicy ogloszen w swojej siedzibie. 6. Zamawiajacy zawiadomi równoczesnie wszystkich Wykonawców o uniewaznieniu postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, którzy: xx. 1) ubiegali sie o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem tenninu skladania ofert, 2) zlozyli oferte - w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie tenninu skladania ofert. 7. Niezwlocznie po zawarciu umowy Zamawiajacy przekaze ogloszenie o udzieleniu zamówienia do Biuletynu Zamówien Publicznych. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostac dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Wykonawca, którego oferte wybrano jako najkorzystniejsza jest obowiazany do zawarcia umowy w tenninie nie krótszym niz 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 2. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzenie ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy. XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. XXII. Istotne dla stron postanowienia, które zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który wygra przetarg, bedzie zobowiazany do podpisania umowy, której tresc bedzie zgodna z zalaczonym do SIWZ wzorem umowy. XXIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy przysluguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI rozdz. 1 i 2 z wyjatkiem art. 180 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówien Publicznych. XXVI. Postanowienia koncowe 1. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z tym ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. 2. Zamawiajacy udostepni zainteresowanym oferty po zlozeniu pisemnego wniosku. 3. W sprawach nieregulowanych siwz zastosowanie maja przepisy ustawy Prawo Zamówien Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. Zalaczniki: 1. Nr 1 - oferta wraz z fonnularzem cenowym, 2. Nr 2 -Wzór umowy, 9 Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

10 10 3. Nr 3 - Oswiadczenie, 4. Nr 4 - Wykaz dostaw, Znak sprawy Szp/FZlZP-129/

11 Zalacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu firmy : Numer Faxu firmy Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer NIP... Numer REGON... Bank i numer konta Osoba do kontaktu z Zamawiajacym :... OFERTA W zwiazku z ogloszeniem przez Zamawiajacego -Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a, przetargu nieograniczonego na dostawe sprzetu medycznego oferuje realizacje zamówienia zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cene: Zadanie nr - * Cena netto zl Slownie... VAT % = zl Cena brutto zl Slownie:... *) wpisac nr i nazwe zadania, w przypadku przystapienia do wiekszej ilosci zadan nalezy powielic ramke Jednoczesnie oswiadczam, ze: 1. Zapoznalem sie ze szczególowymi warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosze do nich zastrzezen. 2. Uwazam sie za zwiazanego oferta przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Akceptuje wzór umowy i w razie wybrania oferty zobowiazuje sie do podpisania umowy. Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/

12 4. Wszystkie wymagane w niniejszej postepowaniuprzetargowymoswiadczenia zlozylem ze swiadomosciaodpowiedzialnoscikarnej za skladaniefalszywychoswiadczenw celu uzyskania korzyscimajatkowych. 5. Na potwierdzeniespelnieniawymagando niniejszejofertyzalaczam:. 1) str.... 2) str.... 3) str.... 4).str.... 5).str... 6) str.... 7) str.... 8) str.... 9) str ) str ) str ) str Na kolejno ponumerowanych stronach skladam calosc oferty. dn.... Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZJZP-129/2008

13 13 Zalacznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a UMOWA - WZÓR W dniu we Wroclawiu pomiedzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wroclawiu z siedziba we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a dzialajacym na podstawie wpisu do KRS nr w Sadzie Rejonowym dla Wroclawia - Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego zwanym dalej "Zamawiajacy" reprezentowanym przez: Dyrektor- prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz a:... - prowadzaca dzialalnosc na podstawie... zwanym dalej" Wykonawca" reprezentowanym przez: zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci: 1 W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego (sygnatura sprawy Szp/ZP- 129/2008) zgodnie z Ustawa Prawo Zamówien Publicznych Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego sprzet medyczny okreslony w zadaniu nr...w asortymencie w ilosci oraz cenach jednostkowych zgodnie z oferta bedaca zalacznikiem do umowy Stronyustalajalacznawartoscprzedmiotuumowyzgodniez oferta,do kwoty..zl netto (slownie:.zl brutto...). ( slownie ). 2. Podatek VAT zostal doliczony do ceny netto zgodnie z obowiazujacymi przepisami o podatkach. 3. Wykonawca oswiadcza ze jest NIP... platnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 4. Wykonawca gwarantuje stale i niezmienne ceny przez okres trwania umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT jest mozliwa w okolicznosciach, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 6. Obnizenie przez Wykonawce cen jednostkowych towaru nie wymaga formy pisemnej. Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

14 o Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona cesji wierzytelnosci na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacego Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego przedmiot umowy w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednorazowych lyzek do laryngoskopów opisanych w zadaniach nr 2 i nr 3 dostawa towaru odbywac sie bedzie partiami sukcesywnie i stosownie do potrzeb Zamawiajacego poczawszy od dnia zawarcia umowy do jej wygasniecia. 2. Wielkosc i termin dostawy kazdej partii towaru dla zadan 2-3 wynikac bedzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiajacego przekazanych telefonicznie i potwierdzonych faxem. 3. Dostawa towaru bez potwierdzenia na pismie jego zamówienia jest dokonywana na wlasne ryzyko Wykonawcy i nie wiaze Zamawiajacego, co do przyjecia towaru i zaplaty naleznosci. 4. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczyc towar najpózniej w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia faxem. 5. Wykonawca zobowiazuje do dostawy przedmiotu umowy z minimum 1- rocznym terminem waznosci Wykonawca dostarczac bedzie towar o którym mowa w 1 na swój koszt ryzyko do Magazynu Zamawiajacego. 2. Koszt ubezpieczenia i dostarczenia towaru ponosi Wykonawca Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy cene jednostkowa za towar zgodnie z oferta przetargowa. 2. Zaplata nastapi przelewem bankowym w terminie 30 dni od otrzymania faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Za termin zaplaty uwaza sie date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego 7 1. Odbiór towaru nastapi w Magazynie Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy w dniu dostarczenia towaru przez Wykonawce. 2. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego nie dokonano odbioru, o którym w ust.1 Zamawiajacy moze zlozyc reklamacje w terminie 7 dni roboczych liczac od daty przyjecia towaru Wykonawca zobowiazuje sie zaplacic Zamawiajacemu nastepujace kary umowne: 1) za zwloke w dostarczeniu partii towaru w wysokosci 0,5 % wartosci brutto nie dostarczonej partii towaru za kazdy dzien zwloki, 2) z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niezrealizowanej czesci umowy, 3) z tytulu odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci umownej 2. Zamawiajacy zobowiazuje sie zaplacic Wykonawcy kare umowna w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci niezrealizowanej czesci umowy. 9 Strony ustalaja, ze niezaleznie od kar umownych, beda mogly dochodzic przewyzszajacego kary umowne. odszkodowania Znak sprawy Szp/FZJZP-J 29/

15 Zamawiajacy moze odstapic od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy. 2. Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci, o których mowa w ust W przypadkach, o których mowa w ust.l Wykonawca moze zadac wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w przypadku zwloki w dostarczeniu towaru przez Wykonawce od ustalonego terminu dostawy. 2. Zamawiajacy moze odstapic od umowy jezeli dostarczony towar ma wady, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego usuniecia wady Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian. 2. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic w przypadku, gdy wynika z okolicznosci, których nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. 13 Do spraw nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 14 Spory wynikle w zwiazku z niniejsza umowa rozstrzygal bedzie Sad Powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego. 15 Umowe sporzadzono w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. ZAMAWIAJACY WYKONAWCA Znak sprawy Szp/FZJZP-129/

16 16 Zalacznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a... (miejscowosc, data) OSWIADCZENIE WYKONAWCY... /nazwa (firma) i adres Wykonawcy/ Niniejszym oswiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne na:... tj.: l) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; 2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia. Niniejszym, oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówien Publicznych. Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZ/ZP-129/2008

17 17... Zalacznik nr 4 Miejscowosc, data do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawe sprzetu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73a WYKAZ DOSTAW Lp. Przedmiot dostawy Wartosc w PLN Data wykonania Odbiorca I Uwaga! Do wykazu nalezy dolaczyc pod rygorem odrzucenia oferty dokument potwierdzajacy, ze dostawy wymienione w wykazie zostaly wykonane nalezycie Podpis Osoby / osób upowaznionych do reprezentacji Wykonawcy... (pieczec imienna) Znak sprawy Szp/FZlZP-J 29/

18 pieczatka Wykonawcy Zalaczniknr 1.1do oferty na dostawe urzadzen medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73 a Zadanie nr 1 cena cena Typl jedno jednostkowa VAT jednostkowa wartosc Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia producent miary Ilosc netto wartosc netto % brutto brutto laryngoskop Macintosh z kompl. Lyzek 1 standardowy wielorazoweqo uzytku kpi 2 laryngoskop Macintosh z kompl. Lyzek 2 swiatlowodowy wielorazowego uzytku kpi 2 laryngoskop do trudnych intubacji 3 wielorazowego uzytku szt. 1 *) RAZEM wartosc brutto slownie: deklaracja zgodnosci, str. oferty 2. certyfikat CE (inne), str.... H' oferty *) inne elementy podlegajace wycenie Wykonawca Wymagane parametrytecniczno -uzytkowe: poz. 1 (podpis i pieczatka) laryngoskopy konwencjonalne wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakosci, zarówka swietlna w lyzce laryngoskopowej wymieniana w latwy sposób zapewniajaca wysoki poziom oswietlenia, zasilanie bateryjne 2xR14, standardowy uchwyt chropowaty z mozliwoscia mocowania lyzek z obu stron przegubu; uchwyty otwierane z obu konców (z góry i od dolu) w celu wymiany zuzytych baterii rozmiar lyzek - 3; 3,5; 4

19 poz. 2 zestaw laryngoskopowyz lyzkami swiatlowodowymiw twardym etui, z tworzywa, rekojesc batreyjna z zamnkiem z tworzywa rozmiar lyzek - 2,3a poz. 3 laryngoskopy konwencjonalne wykonane ze stali nierdzewnej o wysokiej jakosci, zarówka swietlna w lyzce laryngoskopowej wymieniana w latwy sposób zapewniajaca wysoki poziom oswietlenia, cienka rekojesc, standardowy uchwyt chropowaty z mozliwoscia mocowania lyzek z obu stron przegubu; uchwyty otwierane z obu konców (z góry i od dolu) w celu wymiany zuzytych baterii rozmiarlyzek-

20 pieczatka Wykonawcy Zalacznik nr 1.2 do oferty na dostawe urzadzen medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznegowe Wroclawiu przy ul. Kamienskiego 73 a Zadanie nr 2 cena cena jedno jednostkowa VAT jednostkowa wartosc Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia Typl Producent miary Ilosc netto wartosc netto % brutto brutto ednorazowa lyzka do laryngoskopów 1 stervlna typ Miller szt 480 ednorazowa lyzka do laryngoskopów 2 stervlna tvp MacIntosh szt 1000 ednorazowa lyzka do laryngoskopów 3 sterylna tvp MacIntosh szt 20 4 uchwyt do larvnqoskopu szt uchwyt do larvnqoskopu szt. 1 6 zapasowa zarówka do larvnqoskopu szt. 2 laryngoskop do trudnych intubacji 7 Ijednorazowego uzytku szt. 4 *) wartosc brutto slownie:... RAZEM 1. deklaracja zgodnosci, str. oferty 2. certyfikat CE (inne), str. oferty *) inne elementy podlegajace wycenie Wykonawca

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 29 F193 Dokument chroniony prawem autorskim Supra Brokers Sp. z o. o. Wrocław, dnia 30.01.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ bezpłatna Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siedlcach ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce tel: (25) 644-20-40 w 72, fax: (25) 63-261-37 adres internetowy www.sanepid.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo