Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do"

Transkrypt

1 1 Tego roku zima jakby nie chcia a si sko czy. Lodowate porywy wiatru znad morza uparcie przeb a y si przez grube warstwy ubrania i przenika y a do szpiku ko ci. Nad miastem zalega mrok, okrywaj c je szczelnie jak ko dra. Pokrywa niegu tylko przez krótki czas by a wystarczaj co gruba, aby rozja ni ciemno. Na szcz cie nieg spad w sam wigili Bo ego Narodzenia. Dominowa y jednak plucha i brudna, szara ma, które nastraja y pesymizmem. Najwa niejszym motywem rozmów sta o si pytanie, czy nale y spodziewa si nadej cia nowej epoki lodowcowej. Niektórzy wyci gali z banku oszcz dno ci i wykupywali wycieczki do ciep ych krajów, eby tydzie albo dwa tygodnie pó niej wróci z pi kn opalenizn, która kontrastowa a z blad cer pozosta ych mieszka ców miasta. Nawet Veronika po raz pierwszy w yciu zacz a t skni za prawdziwym letnim urlopem, na przyk ad na Majorce, Wyspach Kanaryjskich, Costa del Sol albo w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie jest tyle wiat a i ciep a, e cho troch mog aby odtaja. Postanowi a jednak wstrzyma si do kwietnia i odwiedzi córk, która niedawno rozpocz a studia w Hiszpanii. Czeka a na ten wyjazd z niecierpliwo ci. Od pewnego czasu by a w niezbyt dobrym nastroju. Do d ugo walczy a z przygn bieniem, zanim dosz a do 5

2 wniosku, e nie mo e przymyka oczu na monotoni, jaka wkrad a si do jej ycia. Odczuwa a to wyra niej, odk d Cissi wyjecha a do Hiszpanii. M a y dni, a ona odlicza a je z mechaniczn precyzj jak dobrze naoliwiona maszyna. Robi a, co do niej nale- a o, czasem nawet troch wi cej. Momenty zaskoczenia zdarza y si w jej yciu coraz rzadziej. Kiedy si nad tym zastanawia a a w ostatnich dniach czyni a to dosy cz sto zadawa a sobie pytanie, jak mog o do tego doj. Czy to nieuniknione? Czy jej ycie b dzie coraz bardziej n akie, nudne i przewidywalne? A mo e wygl da o tak zawsze? Mo e czego jej brakuje? By a jednak zbyt zaj ta innymi sprawami, by traci czas na g bsze rozwa ania. W czwartek jedenastego marca, za pi tna cie siódma rano, Tyra Blomstrand obserwowa a przez kuchenne okno, jak Veronika zgodnie ze swoim zwyczajem wyprowadza z gara u rower. Ubrana w granatowy dres, który nie przepuszcza ch odu ani wilgoci, na g owie mia a cytrynowy kask z czarnym napisem Crescent. Tyra nala a m owi, Karlowi-Henrikowi, kawy do kubka. Jak zwykle punktualna powiedzia a suchym tonem. Karl-Henrik uniós wzrok znad gazety. Oboje przygl dali si, jak Veronika silnym kopni ciem zamyka bram gara u, wsiada na rower i peda uje z ca ych si pust jeszcze ulic. W ko cu stracili jej ó ty kask z oczu. Veronika przejecha a mocno ju zat oczon ulic ci gn c si z pó nocy na po udnie, min a obrze a strefy przemys owej i skr ci a w willow dzielnic Kastanjen. Niebo szybko ja nia o, a b cy z niego blask roz wietli asfalt i skute mrozem ogrody. wiat o takiego poranka potraþ zmusi ka dego, kto tkwi w zimowych ciemno ciach, do zastanowienia si nad sensem ycia pomy la a z zachwytem i melancholi. Pochyli a si nad kierownic, eby zebra si y przed 6

3 ostatnim odcinkiem drogi prowadz cym w gór. Wreszcie poczu a ciep o przenikaj ce uda. Czu a te, e ma rozgrzan twarz. Oddycha a równo i regularnie, a jej my li kr y y swobodnie we wszystkich kierunkach. W tej chwili czu a si po prostu dobrze. Po niebie szybko przesuwa y si g ste chmury, które zakry y s o ce. Znowu zrobi o si szaro, zimno i d d ysto. Przy szkole nauki jazdy Enlunda skr ci a w prawo. Firma mie ci a si w brzydkiej przybudówce przylegaj cej do adnej, pomalowanej na ó to, drewnianej willi w a ciciela. Veronika cz sto si zastanawia a, jakie trzeba mie znajomo ci w urz dzie miasta, eby za atwi sobie pozwolenie na co tak szkaradnego. Kiedy m a a szko nauki jazdy, niebo znowu rozb ys o nie mia ymi promieniami s o ca. Tym razem kolory bardziej si o ywi y. Veronika poczu a nagle, e w tym roku te przyjdzie wiosna, chocia trudno by o w to uwierzy. Ustawi a przerzutk na pi ty tryb i nadal utrzymywa a du pr dko. Wci ga a nosem przyjemny zapach suchego asfaltu i nagle w samym rodku rozwa a o wio nie podj a odwa n decyzj : zrezygnuje z podwójnego nazwiska. Lundborg-Westman zawsze brzmia o do niezr cznie. W a ciwie nigdy nie czu a si dobrze z tym, e ma podwójne nazwisko, którego aden normalny cz owiek nie by w stanie zapami ta. Poza tym po co jej dwa nazwiska, skoro jest rozwódk? Wystarczy Lundborg, panie skie nazwisko. Dzisiaj to za atwi. Obieca a sobie, e zadzwoni do urz du skarbowego i poprosi o formularze. Niepotrzebnie zwleka a z tym tak d ugo! Tego samego ranka piel gniarka Beata Molin siedzia a przy swoim biurku na oddziale chirurgii znajduj cym si na szóstym pi trze g ównego bloku szpitalnego. Smuk ymi palcami segregowa a karty pacjentów, których przyj to 7

4 w nocy, i wk ada a je do czarnych segregatorów z niebieskimi grzbietami. Wyniki bada laboratoryjnych, zapisy w historii choroby, opisy rentgenowskie, epikryzy, EKG i ewentualne wyniki bada bakteriologicznych traþ a y do konkretnych przek adek. Molin nuci a temat z opery Rinaldo Händla. Akurat on utkwi jej w pami ci, kiedy przed dwoma tygodniami ogl da a na wideo razem z Henrikiem s ynny szwedzki Þ lm ycie jest pi kne o mi o ci nauczycielki i m odszego od niej o dwadzie cia lat ucznia. Czu a si wypocz ta i pe na energii, poniewa poprzedniego wieczoru posz a spa wcze niej ni zwykle. I pewnie dlatego nie by a ani zestresowana, ani niewyspana. Poza tym z niecierpliwo ci na co czeka a. Dzi wieczorem, cho to dopiero czwartek, przyjdzie do niej Henrik. Sp dz razem d ugi weekend. Kupi a Þ let wieprzowy, który w o y a do zalewy, i butelk dobrego czerwonego wina. Zach ci j do tego Philip Jarl, ich lekarz, który szczyci si dobrym wychowaniem i znajomo ci win. Zauwa y a, e zwraca na ni uwag. Zreszt przygl da si wszystkim adnym kobietom. Henrik Enlund chodzi z Beat ju w czasach licealnych, ale znali si jeszcze d u ej. By jej koleg z dzieci stwa. Zaleca si do niej od najm odszych lat i wybra j spo ród innych. Nazywa j swoj ma Beatk. Dla niego by a u miechem i wiat em. Wiele innych osób podziela o t opini. Po latach pragnie i zalotów Beata zosta a jego kobiet. Henrik uczci zwyci stwo, wr czaj c jej pier- cionek zar czynowy. Którego cichego letniego wieczoru wsun go na jej smuk y palec. Sta o si to na pla y. Czy mog a sobie lepiej wymarzy? Henrika zna a najlepiej spo ród wszystkich ludzi. Ca kowicie mu ufa a, a on nigdy jej nie zawiód. Dlatego uwa a a, e kocha go bardziej ni kogokolwiek innego. I tak powinno by. Razem dorastali i s sobie przeznaczeni. Kiedy za rok Henrik sko czy wy sz szko pedago- 8

5 giczn w Växjö, wezm lub. Zacz a ju ogl da suknie w magazynach mody. Krótko mówi c, plany by y do zaawansowane, a marzenia o wspólnej przysz o ci wprost gigantyczne. Z korytarza dobieg j odg os jakiego zamieszania. Beata s ysza a szybkie kroki piel gniarek i dlatego stara a si jak najszybciej sko czy prac papierkow, eby im pomóc. Spojrza a na wisz c na cianie tablic z rozk adem dziesi ciu sal i ó ek. Rubryki pod spodem wype nione by y czarnym tuszem. Inicja y pacjentów zaznaczono kolorem niebieskim. Beata mia a pod nadzorem pi najdalej po o onych sal dwie z czterema ó kami i trzy z dwoma. W sumie czternastu pacjentów. Sale by y w pe ni ob o one, wi c nie potraþ a sobie przypomnie, któremu z nich trzeba b dzie rano zmieni pozycj. Na poprzednim dy- urze zajmowa a si wszystkimi salami, co utrudnia o jej zapami tanie ka dego pacjenta z osobna. Szuka a wzrokiem du ej zielonej gwiazdki, która oznacza a, e chorego trzeba u o y w nowej pozycji. Znalaz a j pod numerem 5:1. Pacjent z pierwszego ó ka w sali numer 5 jest w bardzo z ym stanie. Nie wiadomo, czy w ogóle si z tego wygrzebie. Razem z Sonj jedn z piel gniarek, która by a z ni akurat na dy urze musia y same przekr ca na drugi bok tego nieszcz snego chudzielca, eby opatrzy mu odle yny, które jak krater w ar y si g boko w okolice po ladków. Rana nie chcia a si goi. Szkoda, e nie powiedziano jej o tym wieczorem. W a ciwie wygl da na to, e nast pi o pogorszenie. Powinna da mu najpierw jakie rodki przeciwbólowe. Na szcz cie to cierpliwy cz owiek i nie marudzi. W czy si faks i zacz y z niego sp ywa wyniki próbek pobranych dla laboratorium od ostatnio przyj tego pacjenta. Bladego, wyniszczonego m czyzny w wieku czterdziestu kilku lat. Beata oderwa a faks i szybkim, wyuczonym ruchem wpisa a wynik do karty, eby znalaz 9

6 si tam przed rannym obchodem. Pacjent zosta przywieziony karetk pó n noc. Wcze niej dzwoni a jego ona, gdy ba a si trzyma go d u ej w domu. By a to m dra decyzja, bo m czyzna le wygl da. Piel gniarka, która przyjmowa a go na nocnej zmianie, napisa a, e w ci gu dnia nale y go przenie na intern, jak tylko zwolni si tam miejsce po jakim wypisanym pacjencie. Wsz dzie jest pe ne ob o enie. To nie pierwszy taki przypadek w tym tygodniu westchn a. Na szcz cie zd yli si ju uodporni. Beata wpisa a wyniki prób w trobowych, które wydawa y si w normie, po czym zerkn a na poziom kreatyniny. Bo e! Liczba 1020 wskazywa a na to, e nerki nie funkcjonuj, jak powinny. Nie pami ta a, kiedy ostatni raz widzia a u jakiego pacjenta równie wysoki poziom. Nic dziwnego, e jest taki wycie czony. Musi o tym powiadomi lekarza dy urnego. Cholera, czeka na ni Sonja. Sonju! zawo a a w stron korytarza. O co chodzi? spyta a Sonja, staj c w drzwiach ambulatorium. Przyjd tu na chwil, musz poszuka lekarza dy urnego. Okay. Zaczekam na ciebie odpar a piel gniarka bez cienia irytacji w g osie. Beata pos a a jej ciep y u miech. Sonja nigdy nie sprawia a k opotów. Powinny tu pracowa tylko takie osoby jak ona. Wi kszo piel gniarek zrobi a si bardzo nerwowa i czu a na swoim punkcie, odk d dwa oddzia y po czono w jeden, a one musia y teraz kr y mi dzy jedn sekcj a drug. Znikn a gdzie dawna ch do pracy i zawodowa satysfakcja p yn ca z dobrze wype nianych obowi zków wzgl dem coraz to nowych pacjentów. Nie podnosz c si z krzes a, Beata obróci a si w stron okna i na tarczy telefonu stoj cego na parapecie za Þ ran- 10

7 k wybra a numer lekarza dy urnego. W oczekiwaniu, a kto si zg osi, spogl da a przez nieumyt szyb na rozci gaj cy si za ni przepi kny widok: pofa dowane pola, które przechodzi y agodnie w niewysokie wzgórza wznosz ce si ku niebu. Mo liwo obserwowania zmian, jakie dokonuj si na nich o ka dej porze roku, uwa a a za jedn z korzy ci zwi zanych z prac w tym miejscu. U lekarza dy urnego nikt nie odbiera. Telefon wewn trzny milcza. Dlaczego nikt nie podnosi s uchawki? westchn a g boko. Wiedzia a, e czasem trudno si dodzwoni. Od dawna mówi o si o wymianie przestarza ego systemu czno ci wewn trznej, ale zawsze pojawia y si inne, wa niejsze wydatki. Na wszelki wypadek jeszcze raz wybra a numer i z górnej szuß ady biurka wyj a plastikowy skoroszyt z list lekarzy dy urnych. Czuj c, e traci cierpliwo, gor czkowo przegl da a spis w poszukiwaniu nazwiska lekarza. Dzi dy ur pe ni Ronny Alexandersson. Na niego zawsze mo na liczy, natychmiast odbiera, je li kto do niego dzwoni. Tym razem wewn trzny telefon nie odpowiada. Mo e Ronny bierze prysznic? Có, trzeba pomóc Sonji. Sama nie przekr ci pacjentów na drugi bok. Poza tym jest mnóstwo innych rzeczy do zrobienia. Trzeba pod czy kroplówki i poda lekarstwa. Psiako! pomy- la a i zagryz a doln warg. Za godzin obchód. Sprawa mo e poczeka. Pacjent cierpi na powa n chorob, ale odk d go tu przywieziono, jego stan si nie pogorszy. Veronika zr cznie zjecha a ramp prowadz c na doln kondygnacj szpitala, skr ci a ostro w lewo i zahamowa a przed stanowiskiem, na którym zazwyczaj zostawia- a swój rower. Kiedy jeden ju jej ukradziono, potem dwa razy wymontowano kosz. W ko cu kupi a najlepsz dost pn k ódk i od tej pory zamyka a j wokó ramy. Kosz zabiera a ze sob na gór. 11

8 Wesz a sama do ciasnej windy. Dzi ki temu mia a dla siebie ca e lustro. Widok, jaki w nim ujrza a, nie by zbyt zach caj cy. Paruj ce ubranie, zaczerwieniona skóra. Nacisn a guzik z numerem 4, zdj a kask i przeczesa a palcami krótkie ciemnoblond w osy. Niewiele to da o. Nie jest chyba brzydka. Mo na raczej powiedzie, e ma szczególny wygl d, który sprawia, e typ jej urody mo na nazwa interesuj cym. Czasem, przez krótk chwil, potraþ by nawet na swój sposób adna. Kiedy robi a sobie zdj cie u fotografa, nigdy zbyt szeroko nie otwiera a ust. Mia a szpiczaste z by, jak u gryzonia. Tak przynajmniej uwa a a. Natura obdarzy a j za to pi knymi oczami: zielononiebieskimi z odrobin szaro ci i br zu. G stych ciemnych rz s nie musia a dodatkowo podmalowywa. Czasem jednak u ywa a mascary. B yszczyk w kolorze koraloworó owym sta si z czasem mniej lub bardziej obowi zkowy, ale przewa nie nie u ywa a szminki. Reszta twarzy mog aby jednak wygl da lepiej. Nos by w ski i wyd u ony, czo o niezbyt wysokie. Na ko cu mocno zarysowanego podbródka znajdowa si ma y do ek. Wysz a z windy i szybkim krokiem skierowa a si w stron szklanych drzwi. Prowadzi y na korytarz, w którym, podobnie jak inni lekarze, mia a swój gabinet. Znajdowa si tam równie pokój lekarza dy urnego, kuchnia dla personelu, salka konferencyjna, biblioteka i biuro sekretarki ordynatora, Gunilli Åhman opoki, na której wspiera a si ca a klinika. Kiedy Veronika zamkn a za sob drzwi, korytarz by jeszcze pusty i panowa a na nim cisza. Jak zwykle przysz a pierwsza, je li nie liczy sprz taczki. Inga Feldt zd - y a ju otworzy wszystkie pomieszczenia i w a nie zabiera a si do pracy. Veronika wesz a do swojego gabinetu, rzuci a na krzes o torebk i kask, zdj a sportowe buty, potem wierzchnie ubranie, które wch ania o pot, i wszystko to cisn a 12

9 na pod og. Z wieszaka wzi a r cznik k pielowy z emblematem szpitala, owin a go wokó cia a i zwi za a oba ko ce na piersi. W o y a szpitalne sanda y, a z szafy na ubranie wyj a czyst bielizn i par bia ych spodni. W ko cu zdj a z wieszaka fartuch lekarski, którego kieszenie by y wype nione ró nymi przedmiotami. Jak zwyk - le zdziwi a si, e codziennie d wiga w nim tyle rzeczy. Nic dziwnego, e ci gle bol j plecy. Wysz a na korytarz i pomacha a Gunilli, która sta a na drugim ko cu. Na g owie mia a kapelusz, a ubrana by a w p aszcz na ciep ej podpince. Otwiera a w a nie drzwi do swojego pokoju. Dzie dobry! B dziemy chyba mie dzisiaj adn pogod! zawo a a Gunilla, a w ca ym korytarzu rozleg o si echo. Wszyscy nie mog si doczeka zmiany odpar a Veronika, chwytaj c za klamk drzwi, które prowadzi y do pomieszczenia z prysznicami. Cholera, zaj te! S ysza a, jak w rodku leje si woda, wi c podesz a do drewnianej awki obok umywalki i po- o y a na niej czyste ubranie. Potem zamkn a si w toalecie. Rzadko si zdarza, eby dwie osoby chcia y skorzysta z prysznica w tej samej chwili. Tym razem tak si w a nie sta o. Widocznie dzisiaj jest taki dzie. Dobrze si zacz od wiosennego nieba i zapachu ziemi, ale to ju najwidoczniej koniec dobrych wiadomo ci. Troch si zdenerwowa a. Usiad a na sedesie i ws ucha a si w odg os wody, wci ciekn cej za cian. Kiedy wysz a, sytuacja si nie zmieni a. Veronika stan a przed drzwiami prysznica. Czu a narastaj ce zniecierpliwienie. Na jednej z dwóch umywalek, obok pomieszczenia z prysznicem, ujrza a czarny pager u ywany w izbie przyj podczas ostrego dy uru. Jaki dowcipni przyklei na nim kiedy nalepk z Myszk Miki. A wi c jest tak, jak przypuszcza a. To który z lekarzy dy urnych 13

10 postanowi si od wie y pod prysznicem. Ale trwa to ju za d ugo! O tej porze dnia musi utrzymywa równe tempo. Niech wreszcie tamten sko czy i wyjdzie! Zacz a dob a si do drzwi. Najpierw lekko, eby nie wyj na natr ta. Potem troch mocniej. Nikt nie odpowiada, wi c w ko cu zacz a w nie wali. Halo! krzykn a. Nikt nie odpowiedzia. Jej g os zgin w szumie wody. Halo! Jest tam kto? To ja, Veronika zawo a a jeszcze g o niej. Nadal brak odpowiedzi. S ycha by o tylko szum wody. Próbowa a ustali w my lach, kto to mo e by, ale jej mózg jeszcze nie ca kiem si rozbudzi. Jest ju pó no, musi si pospieszy. Delikatnie nacisn a klamk. Drzwi nie by y zamkni te. Uchyli a je powoli. Czu a si jak podgl dacz i nie chcia- a postawi nikogo w niezr cznej sytuacji. Z pocz tku przez g ste strumienie wody nie zauwa y- a niczego szczególnego. Ostro nie postawi a go stop na wilgotnej pod odze, praw r k opar a si o pokryt kafelkami cian, podczas gdy lew zacz a szuka kranu. Jej stopy natraþ y na opór czego mi kkiego i ciep ego. Instynktownie poczu a, e co jest nie w porz dku. Znalaz a kran i zakr ci a wod. Gor ce opary przenika y przez drzwi. Zmusi a si, eby spojrze w dó. Ujrza a kobiece cia o w dziwacznej pozycji. Kobieta na wpó siedzia a, o parta plecami o mokr cian. Wygl da o to tak, jakby si potkn a i upad a. Prawa noga by a zgi ta w kolanie na zewn trz, a gole utkwi a w przestrzeni mi dzy pod og a szarobr zow ciank, która oddziela a prysznic od pomieszczenia z wieszakami na r czniki. Mo na by pomy- le, e kobieta si zakleszczy a i teraz nie mo e si stamt d wydosta. 14

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora

FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora FOREX wyłącz emocje, włącz zyski. Przewodnik œwiadomego inwestora Autor: Miko³aj Rylski ISBN: 978-83-246-2109-5 Format: A5, stron: 184 Uwolnij swoje zyski! Poznaj: fakty i mity na temat rynku FOREX emocje

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE

PROJEKT RARHA - SMART BADANIE PILOTA OWE WERSJA OSTATECZNA POL - RARHA_PILOT QUESTIONNAIRE_MALE_RAPS 210914 - PL This questionnaire arises from the Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) which has received co-funding from the European

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit

Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tytuł oryginału: The 10 Essentials of Forex Trading: The Rules for Turning Trading Patterns Into Profit Tłumaczenie: Leszek Sielicki ISBN: 978-83-246-3655-6 Original edition copyright 2007 by The McGraw-Hill

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo