REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA"

Transkrypt

1 REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI DLA P1 NA PRZYKŁADZIE OBSZARU STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

2 METRYKA DOKUMENTU Autor Tytuł INFOVIDE-MATRIX S.A. Rekomendacja interoperacyjności dla P1 na przykładzie obszaru statystyki publicznej w ochronie zdrowia Wersja 1.1 Status REKOMENDACJA Liczba stron 43 Data utworzenia 16 stycznia 2012 Data ostatniej modyfikacji 13 marca 2012 HISTORIA ZMIAN Wersja 1.0 Data Kto Infovide-Matrix S.A. Opis: Wersja dokumentu będącego przedmiotem konsultacji Wersja 1.1 Opis: Wersja dokumentu uzupełniona Data Kto Infovide-Matrix S.A. o doświadczenia i raport z anlizy etapu 1 2 / 43

3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Cel dokumentu Zakres dokumentu Rekomendacja Interoperacyjności P1 dla Statystyki Publicznej w Ochronie zdrowia Lista przypadków użycia P1 interoperacyjność, statystyka publiczna w ochronie zdrowia Koncepcja realizowanych prac Lista przypadków użycia P Lista szczegółowych przypadków użycia w P1 dla danych statystycznych Lista przypadków użycia P1 - Aktorzy Metody modelowania i generowania schematów komunikatów Prototypy bazowe Prototypy szczegółowe Słowniki Biblioteka typów bazowych Lista klas i obiektów w komunikatach Zakres InteroperacyjnośCi P1 W kontekście tworzenia prototypu komunikatów z obszaru statystyki ochrony zdrowia Interoperacyjność Technologiczna Interoperacyjność Prawna Interoperacyjność semantyczna Spis tabel Spis diagramów Załączniki / 43

4 1. WSTĘP 1.1 CEL DOKUMENTU Celem dokumentu jest przedstawienie do konsultacji rekomendacją interoperacyjności dla komunikatów P1 na przykładzie statystyki publicznej w ochronie zdrowia. Prezentowany dokument jest efektem dotychczasowej pracy w zakresie interoperacyjności P1 i ma umożliwić także zebranie opinii zwrotnych, dotyczących jej zakresu, przyczynić się do wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami P ZAKRES DOKUMENTU Dokument zawiera opis poszczególnych elementów składowych interoperacyjności podlegających standaryzacji: definicje przypadków użycia komunikatów w P1 i wymienianych zakresów danych, definicje zawartości (struktury) komunikatów struktura generyczna komunikatu, listy grup i typów komunikatów specjalizowanych, listy klas i diagramy klas, model interakcji aktorzy, zdarzenia, przepływy, szczegółowe specyfikacje struktur komunikatów XML - danych i atrybutów zgodnie z modelem informacyjnym HL7 RIM, zdefiniowanie słowników. Prototyp komunikatów dla statystyki zdrowotnej został przyjęty jako potencjalny quick-win w obszarze interoperacyjności P1 na obecnym etapie projektu. Decydowały tutaj następujące fakty : Statystyka publiczna w ochronie zdrowia mająca względnie dobrze zdefiniowany zakres (Program Badań Statystycznych 2012). Raporty syntetyczne, nie wymagające przeprowadzania obliczeń analitycznych na danych szczegółowych istotne ze względu na brak dostępu do danych szczegółowych oraz brak działającego systemu na obecnym etapie realizacji projektu. 4 / 43

5 Potencjalna korzyść - odciążenie usługodawców od obciążeń związanych z ręcznym raportowaniem w systemie SSM na rzecz generowania i wysyłania raportów syntetycznych w ich systemach. Możliwość zaangażowania projektów regionalnych, usługodawców oraz branżowych dostawców IT w konsultacje. 5 / 43

6 2. REKOMENDACJA INTEROPERACYJNOŚCI P1 DLA STATYSTYKI PUBLICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 2.1 LISTA PRZYPADKÓW UŻYCIA P1 INTEROPERACYJNOŚĆ, STATYSTYKA PUBLICZNA W OCHRONIE ZDROWIA Koncepcja realizowanych prac Proces opracowania prototypów komunikatów składał się z następujących etapów: 1. Zdefiniowanie modelu biznesowego ochrony zdrowia na podstawie opracowanych modeli biznesowych, ich scaleniu oraz aktualizacji, ponadto uzupełnieniu tego modelu na podstawie założeń przyjętych dla architektury P1 2. Określenie zakresu procesów obsługiwanych w P1 3. Określenie kroków procesów związanych z interoperacyjnością P1 (w wyniku czego powstaje lista przypadków użycia interoperacyjności) 4. Zdefiniowanie szczegółów przypadków użycia dla statystyki publicznej w ochronie zdrowia (zakresy, kierunki przepływów, encje danych) 5. Zdefiniowanie struktury komunikatu P1: 1) Struktura ogólna komunikatu, zgodna z HL7 2) Struktura komunikatu w statystyce publicznej ochrony zdrowia 3) Model danych dla wymiany danych w tej statystyce 6. Definicje komunikatów XML statystyka zdrowotna MZ. Przedstawiona wyżej ścieżka postępowania wynikała ze stanu otoczenia realizacyjnego w projekcie P1 w momencie opracowywania prototypu komunikatów. Do najważniejszych założeń i zdarzeń wpływających na zakres i charakter prac dla interoperacyjności w P1 w ramach analizy wymagań P1 wymienić należy: o procesy biznesowe ochrony zdrowia wspierane przez P1, o przypadki użycia P1 zidentyfikowane w tych procesach, o wyłuskanie przypadków związanych z interoperacyjnością P1, 6 / 43

7 o obsługa obszaru statystyka publiczna Lista przypadków użycia P1 Uniwersalny diagram jest opisem przypadku użycia, który będzie obejmował możliwie szerokie spektrum przypadków użycia opisujące interakcję użytkownika z systemem P1: Diagram nr 1 Ogólny przypadek użycia Ujednolicenie przypadków użycia systemu, wynika ze względu na fakt, że obejmują one głównie wprowadzanie / przesyłanie w ramach udostępnionego interfejsu informacji zgodnych ze zdefiniowaną strukturą. Docelowy system odpowiedzialny za przetwarza- 7 / 43

8 nie statystyk medycznych będzie otrzymywał informacje zgodnie ze ściśle wyznaczonymi kryteriami, niezależnie od tego, czy będą one generowane automatycznie przez systemy nadawców, czy też będą wprowadzane przez użytkowników. Ze względu na uzyskanie wysokiej jakości danych oraz właściwego poziomu zgodności między systemami źródłowymi, a systemem przetwarzającym statystyki, rekomenduje się stworzenie warunków, które sprzyjają przekazywaniu do systemu wartości danych, które stanowią wynik podsumowania w systemie źródłowym. Zdarzenia inicjujące oraz akcje związane z każdym przypadkiem użycia są dla potrzeb niniejszego opracowania takie same: zdarzenie inicjujące: o scenariusz główny A: uruchomienie funkcji automatycznego przekazania danych z systemu nadawcy, o scenariusz alternatywny B: uruchomienie przez użytkownika formularza sprawozdania statystycznego, o scenariusz alternatywny C: wprowadzenie danych do formularzy systemu przez użytkownika, akcja: o scenariusz główny A.1: odbiór przesłanej informacji, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny A.2: odbiór przesłanej informacji, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.1: przesłanie do użytkownika częściowo wypełnionego formularza, użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.2: przesłanie do użytkownika częściowo wypełnionego formularza, użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.3: przesłanie do użytkownika formularza do wypełnienia (pusty formularz, bez treści), użytkownik przesyła 8 / 43

9 wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny B.4: przesłanie do użytkownika formularza do wypełnienia (pusty formularz, bez treści), użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny C.1: użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja oraz potwierdzenie zakończenia operacji z powodzeniem i przyjęcia sprawozdania, o scenariusz alternatywny C.2: użytkownik przesyła wypełniony formularz, walidacja, identyfikacja nieprawidłowości w trakcie sprawdzania walidacji, przesłanie informacji o błędzie i odmowie przyjęcia sprawozdania. Po każdym żądaniu przekazania informacji do systemu statystyk nastąpi weryfikacja zgodności struktury i zawartości danych z opracowanym wzorcem komunikacji, a użytkownik otrzyma komunikat o ich przekazaniu, bądź niepowodzeniu operacji Lista szczegółowych przypadków użycia w P1 dla danych statystycznych W wyniku analizy w statystyce zdrowotnej (sprawozdania statystyczne MZ) zostało zidentyfikowanych 21 przypadków użycia. które ze względu na funkcje zostały pogrupowane: Dostępowe 5 (uwierzytelnienie i autoryzacja użytkownika interaktywnego przez P2, pobranie danych z CRS, uwierzytelnienie dokumentu, uwierzytelnienie systemu zewnętrznego, pobranie danych Pacjenta z systemu innego usługodawcy do P1) 1. Ewidencyjne 9 (aktualizacja rejestru, przyjęcie logów systemowych od P2, ewidencja danych osobowych, aktualizacja kolejek, ewidencja recept, ewidencja świadczenia, ewidencja zleceń/skierowań, planowanie świadczenia) Komunikacyjne 6 9 / 43

10 (przyjęcie informacji od płatnika, przesłanie korespondencji, komunikacja z użytkownikiem, przyjęcie dokumentacji medycznej, przesłanie dokumentacji medycznej, przyjęcie korespondencji) Rozliczeniowe 2 (rozliczenie świadczenia, rozliczenie refundacji leku) W poniższej tabeli zawarto szczegółową specyfikację tych przypadków. Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 1 UC.IOP.SPR. MZ Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach 2 UC.IOP.SPR. MZ.10A.2011 Dane ze sprawozdania o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty 3 UC.IOP.SPR. MZ.10B.2011 Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny, REGON, Kod resortowy, Adresat, Rodzaj szkoły i lokalizacja, Miejsce realizacji świadczeń, Sposób zapewnienia opieki, Zakres opieki realizowany w szkole (liczba szkół, liczba uczniów), Wykonanie testów przesiewowych, Profilaktyczne badanie lekarskie. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Lekarze ogólni uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII., )w podziale na województwa, wiek, liczbę kobiet, stażystów oraz niewykonujących zawodu. Lekarze stomatolodzy uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII., )w podziale na województwa, wiek, liczbę kobiet, stażystów oraz niewykonujących zawodu. Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) lekarzy ogólnych w podziale na indywidualne, indywidualne specjalistyczne, grupowe, świadczone w miejscu wezwania Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) lekarzy stomatologów w podziale na indywidualne, indywidualne specjalistyczne, grupowe, świadczone w miejscu wezwania Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Uprawnieni do wykonywania zawodu pielęgniarki (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem, z wykształceniem wyższym medycznym (razem i w tym mgr pielęgniarstwa), Jednostka Administracji Samorządowej> Szkoła Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego Usługodawca> Grupowa Praktyka Lekarska>Indywidualna / Grupowa Izba Lekarska Usługodawca>Grupowa Praktyka Pielęgniarska 10 / 43

11 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji stażystów, niewykonujących zawodu, Uprawnieni do wykonywania zawodu położnej (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem, z wykształceniem wyższym medycznym (razem i w tym mgr pielęgniarstwa), stażystów, niewykonujących zawodu, Liczba zarejestrowanych praktyk (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa, praktyki indywidualne, specjalistyczne, grupowe. 4 UC.IOP.SPR. MZ.10C.2011 Dane ze sprawozdania o uprawnionych do wykonywania zawodu farmaceuty 4 UC.IOP.SPR. MZ.10D.2011 Sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego 5 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 7 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Farmaceuci uprawnieni do wykonywania zawodu (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Uprawnieni do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (stan w dniu 31. XII.) w podziale na województwa ogółem oraz z wyszczególnieniem stażystów i niewykonujących zawodu. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o opiece profilaktycznej nad dziećmi do lat 3 (Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym), Informacje o wizytach profilaktycznych pielęgniarek i położnych (Wizyty pielęgniarek i położnych u dzieci zdrowych), Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ (rozpoznanie wg kodu ICD-10), Informacje o profilaktycznych badaniach lekarskich dzieci i młodzieży (w podziale na wiek/klasę, liczbę dzieci podlegających badaniu, liczbę dzieci zbadanych w tym liczba uczniów zbadanych na terenie szkoły, Dane o stanie zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej będących pod opieka lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ (rozpoznanie wg kodu ICD-10), Informacje o zatrudnieniu w podstawowej opiece zdrowotnej) na stan w dniu 31.XII. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Usługodawca>Apteka Usługodawca>Laboratorium Usługodawca>Jednostka lecznictwa ambulatoryjnego / ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Usługodawca>Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego> Przychodnia Specjalistyczna 11 / 43

12 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji opiece zdrowotnej 8 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc 9 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o leczonych w poradni skórnowenerologicznej 10 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób Rodzaj jednostki sprawozdawczej, Opieka profilaktyczna nad kobieta w poradniach dla kobiet, Badania cytodiagnostyczne, Działalność różnych form opieki dziennej i nocnej (rodzaj ośrodka, miejsca - stan w dn. 31. XII., leczeni, osobodni cyklu leczenia). Stacje dializ działające w ramach przychodni specjalistycznej Pracujący i działalność poradni specjalistycznych Pracujący i działalność poradni stomatologicznych Działalność oddziałów dziennych działających w ramach przychodni specjalistycznej Informacje o sprzęcie medycznym /stan w dniu / będącym własnością jednostki. Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o zarejestrowanych w poradni/gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy, - Osoby zarejestrowane (stan w dniu roku ubiegłego), - Osoby zarejestrowane w roku sprawozdawczym, - Skreśleni z ewidencji w roku sprawozdawczym (razem, w tym z powodu zgonu), - Osoby zarejestrowane (stan w dniu Roku sprawozdawczego). Nazwa jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Badania serologiczne i mikrobiologiczne - badania wykonane dla pacjentów poradni skórno wenerologicznej (zgodnie z programem badan statystycznych), Dane uzupełniające o chorych na kiłę i rzeżączkę, Dane o leczonych po raz pierwszy i pozostających pod obserwacja. Nazwa jednostki macierzystej, Nazwa i adres poradni/gabinetu, Nazwa, ulica, nr kod, miejscowość, Województwo, Numer identyfikacyjny REGON, > Przychodnia Ogólna >Przychodnia Przyszpitalna Usługodawca>Szpital Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ / Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego 12 / 43

13 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych za rok 2010 Adresat, Informacje ogólne o działalności, Informacje o personelu działalności podstawowej, Informacje o działalności poradni, Informacje o leczonych: - Zaburzenia psychiczne bez uzależnień, - Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. - Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 11 UC.IOP.SPR. MZ Dane ze sprawozdania z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego za rok UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 13 UC.IOP.SPR. MZ Dane z sprawozdania o działalności szpitala ogólnego Nazwa jednostki macierzystej, Nazwa i adres poradni/gabinetu: Nazwa, ulica, nr kod, miejscowość, Województwo, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje ogólne o działalności, Informacje o personelu działalności podstawowej, Działalność zespołu, Informacje o leczonych - liczba osób leczonych w roku bieżącym składa sie z chorych objętych opieka oddziału/zespołu po raz pierwszy w roku oraz tych z lat poprzednich, którzy w danym roku również znajdowali sie pod opieka oddziału/zespołu. Okres sprawowania opieki nad pacjentem w ciągu roku. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Liczba wykonanych przerwań ciąży (w podziale na wiek kobiet). Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/ Adresat, Informacje o charakterystyce szpitala, Informacje o zatrudnionym personelu, Informacje o łóżkach specjalistycznych w szpitalu ogółem, Informacje o oddziale ratunkowym/izbie przyjęć, Usługodawca>ZOZ> Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ> Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska Usługodawca>ZOZ>Szpital Publiczny / Szpital Niepubliczny 13 / 43

14 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji Informacje dotyczące sal operacyjnych - wykazać liczbę zabiegów, wykonanych w trybie stacjonarnym i dziennym, Informacje o stanowiskach dializacyjnych i wykonanych dializach, Informacje o działalności oddziałów, Informacje o ruchu chorych, Informacje o zakładach i pracowniach diagnostycznych, Informacje o działalności oddziału ginekologiczno-położniczego. 14 UC.IOP.SPR. MZ.29A.2011 Dane o działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej. 15 UC.IOP.SPR. MZ Dane dotyczące sprawozdania zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej 16 UC.IOP.SPR. MZ Dane z rocznego sprawozdania z działalności wojewódzkiego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, /część I resortowego kodu identyfikacyjnego/, Adresat, Informacje o posiadanych certyfikatach, Informacje o kadrach, Struktura wieku przebywających w dniu (dla wszystkich oddziałów łącznie), Informacje o działalności wg charakteru oddziałów: - Opieka stacjonarna; - Opieka domowa; - Opieka dzienna. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Adresat Informacje ogólne: - Lokalizacja - Rodzaj zakładu - Organ założycielski - Główne źródło finansowania - Forma prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej - Rodzaj posiadanego certyfikatu Informacje o niektórych danych dotyczących bazy stacjonarnej Informacje o personelu działalności podstawowej Informacje o działalności i zatrudnieniu na oddziałach Informacje o zakładach i pracowniach diagnostyczne Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Usługodawca>ZOZ Szpital>Szpital Publiczny / Szpital Niepubliczny Usługodawca>Szpital>Szpital Publiczny>Szpital Specjalizowany Usługodawca>Ośrodek Rehabilitacyjny Usługodawca>Ośrodek Leczenia Odwykowego Usługodawca>MONAR Usługodawca>WOMP 14 / 43

15 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji ośrodka medycyny pracy Kod pocztowy miejscowość, ulica, nr telefonu Kod województwa Informacje, czy jest to samodzielny publiczny zoz; czy publiczny zoz prowadzony w formie jednostki budżetowej Struktura przychodów WOMP wg źródeł finansowania Zatrudnienie w WOMP /stan w dniu 31.12/ (lekarze, inni pracownicy) Informacje o jednostkach podstawowych służby medycyny pracy Informacje o działalności konsultacyjnej Informacje o działalności odwoławczej Informacje o działalności kontrolnej i szkoleniowej 17 UC.IOP.SPR. MZ.35A.2011 Dane z rocznego sprawozdania lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Dane ogólne: - Nazwisko i imię lekarza, - Miejsce wykonywania badan profilaktycznych, - Adres (miejscowość, ulica, nr telefonu), - Kod jednostki, - kod województwa, Informacje o działalności orzeczniczej, Informacje o liczbie wstępnych, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników. Liczba umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badan lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, Informacje o wizytacjach stanowisk pracy w zakładach objętych opieką profilaktyczna. Liczba zarejestrowanych podejrzeń chorób zawodowych. Informacje o współpracy w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Usługodawca>Indywidualna Praktyka Medyczna>Lekarz Przeprowadzający Badania Medycyny Pracy 15 / 43

16 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 18 UC.IOP.SPR. MZ.35B.2011 Dane dotyczące rocznego sprawozdania z działalności zakładu opieki zdrowotnej realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami 19 UC.IOP.SPR. MZ Sprawozdanie o pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych i grupowych. 20 UC.IOP.SPR. MZ.88A.2011 Dane dotyczące sprawozdania o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w i szkołach wyższych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr telefonu, Kod województwa, Typ zakładu (publiczny zoz; niepubliczny zoz; wydzielona jedn. org. p-zoz; wydzielona jedn. org. n-zoz), Informacje o zatrudnieniu w zoz w ramach realizacji świadczeń z zakresu medycyny pracy /stan w dniu 31.12/, Liczba umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badan lekarskich i sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Informacje o wybranym personelu medycznym z wyższym wykształceniem, Informacje o wybranym średnim personel medyczny. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Należy wybrać miejsce: - Jednostka państwowej. - Jednostka samorządowej. - Uczelnia Medyczna (w tym CMKP i CEM). - Inna szkoła wyższa szkoląca kadrę medyczną. - Jednostka NFZ. Informacje o pracownikach z wyższym wykształceniem medycznym (stan w dniu 31.XII.) (którzy posiadają prawo wykonywania zawodu) Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Lekarska / Grupowa Praktyka Lekarska / Indywidualna Praktyka Pielęgniarek i Położnych / Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Jednostka Administracji Państwowej Jednostka Administracji Samorządowej Szkoła Wyższa>Szkoła Wyższa Szkoląca Kadrę Medyczną / Uczelnia Medyczna 16 / 43

17 Lp. Przypadek użycia nazwa Zakres wymienianych danych Nadawca informacji 21 UC.IOP.SPR. MZ Dane dotyczące sprawozdania o specjalistach pracujących w zakładach opieki zdrowotnej oraz praktykach indywidualnych Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej, Numer identyfikacyjny REGON, Adresat, Kod resortowy, informacje dotyczące osób pracujących bez względu na formę, zatrudnienia: lekarze i lekarze dentyści, mgr pielęgniarstwa, farmaceuci, diagności laboratoryjni, inni specjaliści medyczni wg podstawowego miejsca pracy, stopnia i specjalności. Usługodawca>ZOZ / Indywidualna Praktyka Medyczna Tabela nr 1 Szczegółowe przypadki użyci oraz wymiana informacji Lista przypadków użycia P1 - Aktorzy W ramach prowadzonych analiz zidentyfikowano 4 grupy aktorów będących nadawcą informacji statystycznych, a w obrębie każdej z grup wyodrębniono dodatkowo podgrupy - schemat relacji zidentyfikowanych w obrębie poszczególnych grup aktorów przedstawia schemat zamieszczony poniżej. Płatnik Jednostka publicznej PARPA Jednostka państwowej Jednostka Administracji Samorządowej Usługodawca Szpital ZOZ Apteka Szpital Publiczny Publiczny Szpital Ogólny Publiczny Szpital Specjalistyczny Szpital Niepubliczny Niepubliczny Szpital Ogólny Niepubliczny Szpital Specjalizowany 17 / 43

18 Laboratorium Instytut Matki i Dziecka Praktyka Lekarska Indywidualna Praktyka Lekarska Grupowa Praktyka Lekarska Grupowa Praktyka Pielęgniarska i Położna Jednostka Lecznictwa Ambulatoryjnego Szkoła Wyższa Uczelnia Medyczna Szkoła Wyższa szkoląca kadrę medyczną Wojewódzkie Centrum Zdrowia Ośrodek Rehabilitacyjny Ośrodek Rehabilitacyjny dla narkomanów MONAR RCKiK Schematyczne przedstawienie prezentujące aktorów w odniesieniu do statystyki publicznej w ochronie zdrowia wygląda następująco: 18 / 43

19 Diagram nr 2 Diagram aktorów listy przypadków użycia P1 W ramach prac analitycznych została przeprowadzona ocena możliwości przełożenia obecnie definiowanej listy aktorów na określoną listę docelową, z wykorzystaniem kodów resortowych rodzaju jednostki organizacyjnej (słownik KRES06 v.001). 19 / 43

20 Wykonana próba mapowania wykazała braki w aktualnej wersji słownika KRES06. Sugeruje się uzgodnienie tego słownika na potrzeby statystyki zdrowotnej lub utworzenie nowego słownika (w celu wykorzystania dla komunikacji między systemami przesyłającymi informacje statystyczne) zawierającego kompletną, zhierarchizowaną listę podmiotów biorących udział w przekazywaniu informacji statystycznych na styku z P METODY MODELOWANIA I GENEROWANIA SCHEMATÓW KOMUNIKATÓW Zakres prototypu komunikatów statystyki publicznej w ochronie zdrowia, dotyczących wymiany danych z P1, został podzielony na następujące obszary: prototypy bazowe, prototypy szczegółowe (komunikatów dla poszczególnych sprawozdań MZ), słowniki, bibliotekę typów bazowych. Dużą wagę dla efektywnego zarządzania procesem wytwarzania komunikatów mają narzędzia, a właściwie całe środowiska narzędziowe. Dostarczają one następujących głównych funkcji (m.in.): 1. Wizualne i tekstowe modelowanie produktów procesu. 2. Zapewnienie kontroli wybranych więzów spójności w modelach. 3. Wsparcie pracy zespołowej w repozytorium produktów, opcjonalnie z kontrola dostępu i kontrolą konfiguracji (wersjonowaniem produktów). 4. Maksymalną automatyzację generowania struktur i dokumentacji komunikatów. Dla zapewnienia spójności prac i efektywnej komunikacji członków zespołu uruchomiono wspólne repozytorium projektowe z funkcjami automatycznej replikacji i aktualizacji zmian produktów SVN. Działa ono jako skuteczne, pojedyncze źródło odniesienia dla wszystkich uczestników prac. Wykorzystana metoda podstawowa opracowania prototypów komunikatów bazująca na typach danych podstawowych HL7 oparta o funkcje repozytorium modeli, moduły 20 / 43

21 modelowania oraz funkcje raportowania (generowania) na bazie Sparx Enterprise Architect, składa się z dwóch głównych kroków: zdefiniowania modeli klas (sprawozdania, potwierdzenia), generowania definicji struktur komunikatów (raport z modelu Sparx EA) w formacie XSD (XML Schema) Prototypy bazowe Prototypy zdefiniowane jako bazowe dla pozostałych prototypów komunikatów: Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 1 1. Komunikat Ogólny prototyp komunikatu, kontener bazowy dla wszystkich pozostałych prototypów. 2. Sprawozdanie Prototyp ogólny komunikatu przekazania sprawozdania statystycznego. 3. PotwierdzeniePrzekazania Prototyp ogólny komunikatu potwierdzenia odbioru sprawozdania statystycznego. 4. MZSprawozdanie Prototyp ogólny komunikatu przekazania sprawozdania statystycznego typu sprawozdanie Ministerstwa Zdrowia. 5. MZPotwierdzenie Prototyp ogólny komunikatu potwierdzenia odbioru sprawozdania statystycznego typu sprawozdanie Ministerstwa Zdrowia. Dowolny aktor Podmiot Zobowiązany Podmiot odbiorca Podmiot Zobowiązany Podmiot odbiorca Tabela nr 2 Prototypy bazowe Dla powyższych prototypów został opracowany model klas, a następnie wygenerowana definicja struktury komunikatu XML Schema dla prototypów najbardziej szczegółowych w powyższym zestawieniu (tj. MZSprawozdanie oraz MZPotwierdzenie, które ze względu na zastosowaną relację dziedziczenia zawierają również pozostałe, bardziej ogólne, prototypy bazowe). Model klas dla sprawozdań zilustrowany jest na poniższym schemacie: 21 / 43

22 class MZSprawozdanie «XSDcompl... MZCommon:: Komunikat «XSDcompl... Sprawozdanie «XSDcompl... MZSprawozdanie +stopka «XSDcompl... MZStopka +naglowek +kodresortowy miejscowosc +sporzadzil «XSDcomplexType» MZNaglowek «XSDelement» - adresatadres :AD + kodsprawozdania :CS - adresatnazwa :ST - sprawozdawcaadres :AD - sprawozdawcanazwa :ST - sprawozdawcaregon :INT.POS «XSDcomplex... MZKodResortowy «XSDelement» - nrksiegi :CS +polozeniejednostki «XSDcomplexTy... MZCommon:: MZMiejscowosc «XSDelement» - miejscowosc :ST «XSDcomplexType» MZCommon::MZOsoba «XSDelement» - imie :ST - nazwisko :ST - telefon :TEL.PHONE +tworcajednostki 0..1 «enumeration» MZSlownik:: KRES03.KodyPodmiotu jednostkaorganizacyjna «enumeration» MZSlownik:: KRES06.KodyJednostek HP.1 HP.1.1 HP gmina «XSDsimple... MZCommon:: TERYT Diagram nr 3 Model klas dla sprawozdań Model klas dla potwierdzeń przedstawia się następująco: 22 / 43

23 class MZPotwierdzenie «XSDcomplex... MZCommon:: Komunikat +sprawozdawcaregon «XSDcomplexType» PotwierdzeniePrzekazania «XSDelement» + czyprzyjeto :BL + datawplyniecia :TS.DATETIME.FULL + potwierdzajacyadres :AD + potwierdzajacynazwa :ST + sprawozdawcaadres :AD + sprawozdawcanazwa :ST +nrrefdokumentu «XSDcomplexType» MZPotwierdzeniePrzekazania «enumeration» NumeryRefSprawozdanStat «XSDsimple... MZCommon:: REGON +skrotdokumentu «XSDcompl... SkrotDokumentu +skrotprzekazanegosprawozdania MZ-10A MZ-10B MZ-10C MZ-88 MZ-88A +blad «XSDcomplexT... Blad «XSDelement» + czywystapil :BL + kodbledu :CS + komunikat :ST +funkcjaskrotu «enumeratio... MZSlownik:: MZFunkcjeSkrotu MD-5 SHA-2_224 SHA-2_256 SHA-2_384 SHA-2_512 +wartoscskrotu ST «XSDsimple... WartoscSkrotu ST «XSDsimpleTy... WartoscSkrotuMD5 ST «XSDsimpleType» WartoscSkrotuSHA-2 Diagram nr 4 Model klas dla potwierdzeń Prototypy szczegółowe Prototypy szczegółowe zostały wykonane dla sprawozdań statystycznych Ministerstwa Zdrowia, jako uszczegółowienie prototypu ogólnego MZSprawozdanie. Dla każdego z opracowanych prototypów została wygenerowana definicja struktury komunikatu XML Schema. 23 / 43

24 Lista prototypów szczegółowych zdefiniowana jest w tabeli poniżej: Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 1. MZ06 Prototyp dla sprawozdania MZ-06. ZOZ, Praktyki Lekarskie,, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka 2. MZ10A Prototyp dla sprawozdania M-Z10A Okręgowe Izby Lekarskie 3. MZ10B Prototyp dla sprawozdania MZ-10B. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych 4. MZ10C Prototyp dla sprawozdania MZ-10C. Okręgowe Izby Aptekarskie 5. MZ10D Prototyp dla sprawozdania MZ-10D. Okręgowe Izby Diagnostów Laboratoryjnych 6. MZ11 Prototyp dla sprawozdania MZ-11. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 7. MZ12 Prototyp dla sprawozdania MZ-12. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 8. MZ13 Prototyp dla sprawozdania MZ-13. Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzkie Poradnie Gruźlicy i Chorób Płuc, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 9. MZ14 Prototyp dla sprawozdania MZ-14. Poradnie i Przychodnie Skórno-Wenerologicznie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego MZ15 Prototyp dla sprawozdania MZ-15. Poradnie Zdrowia Psychicznego, Wojewódzkie Centrum Zdrowia 24 / 43

25 Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Ośrodek Rehabilitacyjny, Ośrodek Leczenia Odwykowego, HP Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Odwykowego 10. MZ19 Prototyp dla sprawozdania MZ-19. Zespoły Leczenia Środowiskowego, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii 11. MZ24 Prototyp dla sprawozdania MZ-24. ZOZ, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 12. MZ29 Prototyp dla sprawozdania MZ-29. HP.1 Szpital, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, 13. MZ29A Prototyp dla sprawozdania MZ-29A. HP.2 Stacjonarne Zakłady Opieki Pielęgnacyjnej i Długoterminowej, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego 14. MZ30 Prototyp dla sprawozdania MZ-30. Publiczny Szpital Specjalizowany, Niepubliczny Szpital Specjalizowany, HP Ośrodek Leczenia Odwykowego i Psychiatrycznego, Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej, Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii 15. MZ35 Prototyp dla sprawozdania MZ-35. Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 16. MZ35A Prototyp dla sprawozdania MZ-35A. ZOZ Prowadzący Badania 25 / 43

26 Lp. Prototyp nazwa skrótowa Znaczenie i opis Nadawca informacji 2 Profilaktyczne, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy 17. MZ35B Prototyp dla sprawozdania MZ-35B. Jednostka Organizacyjna Służby Medycyny Pracy, Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 18. MZ42 Prototyp dla sprawozdania MZ-42. RCKiK, Narodowe Centrum Krwi 19. MZ88 Prototyp dla sprawozdania MZ-88. RCKiK, Placówka Naukowo- Badawcza, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, CSIOZ(P1) 20. MZ88A Prototyp dla sprawozdania MZ-88A. Jednostka Administracji Publicznej, NFZ, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Szkoła Wyższa Kształcąca Kadrę Medyczną, Centrum Egzaminów Medycznych 21. MZ89 Prototyp dla sprawozdania MZ-89. ZOZ, Placówki Naukowo- Badawcze, Praktyki Lekarskie, Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, RCKiK, Praktyki Pielęgniarek i Położnych, HP.5.1 Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne Tabela nr 3 Lista prototypów szczegółowych Model klas prototypów szczegółowych prezentowany jest w niniejszym dokumencie na przykładzie MZ88: 26 / 43

27 class MZ88 Sprawozdanie «XSDcomplex... MZSprawozdanie:: MZSprawozdanie «XSDcompl... MZ88 «XSDtopLev... MZ88Element +pracujacypersonelsrednie +pracujacypersonelwyzsze «XSDcomplexType» MZ88PersonelSrednie «XSDcomplexTyp... MZ88PersonelWyzsze «XSDcompl... MZ88Personel «enumeration» MZSlownik:: MZZawodUszczegolowienie inni terapeuci inni_specjalisci mgr_fizjoterapii mgr_pielegniarstwa mgr_poloznictwa mgr_ratownictwa med mgr_rehabilitacji nie_wykonujacy niepel_kwalifikacje niewidomi personel_tech pracownicy socjalni srednie stazysci wyzsze +zawod_uszczeg pracujacy 0..* «XSDcomplexType» MZ88Pracujacy «XSDelement» + ogolem :INT.NONNEG + ogolemglownemiejsce :INT.NONNEG + stosunekpracypelnywymiar :INT.NONNEG + stosunekpracyrazem :INT.NONNEG +zawod «enumerat... MZSlownik:: ISCO08.Zawody zawod_plec 0..1 «XSDsimple... MZCommon::Plec Diagram nr 5 Model klas prototypów szczegółowych na przykładzie MZ88 Sugeruje się identyfikację i wyodrębnienie wspólnych elementów komunikatów do współdzielonej biblioteki, wykorzystywanej do tworzenia prototypów, a następnie komunikatów docelowych. Umożliwi to zmniejszenie rozmiaru opisu struktury komunikatów (modelu oraz XML Schema), jak również ułatwi wprowadzanie zmian w przyszłości. 27 / 43

28 Słowniki Zakłada się, że w celu zastąpienia niezmiennych informacji tekstowych w celu sprawniejszej wymiany danych przy pomocy komunikatów, zostaną wykorzystane słowniki wymienione poniżej. Lp. Słownik nazwa skrótowa Sugerowane wykorzystanie istniejącego słownika Znaczenie, opis i uwagi Miejsce użycia (kod sprawozdania) 2. ICD- 10.KodyRozpoznania ICD-10 Kody rozpoznania wg ICD-10. Należy rozszerzyć słownik ICD-10 lub utworzyć nowy na jego podstawie w celu uwzględnienia pozycji w niektórych sprawozdań. MZ-11, MZ-13, MZ-15, MZ ISCO08.Zawody ISCO-08, KZiS Wykaz zawodów. MZ-10A, MZ- 10B, MZ-10C, MZ-10D, MZ- 11, MZ-19, MZ-30, MZ-35, MZ-35B, MZ- 88, MZ-88A, MZ KRES03.KodyPodmio tu KRES03 MZ-88 zdaje się rozszerza słownik o pozycje szczegółowe dla praktyk (91, 92...). MZ-30, MZ KRES06.KodyJednost ek KRES06 Należy rozszerzyć słownik o pozycje bardziej szczegółowe z MZ-10B, 12 i 30. MZ-10B, MZ- 30, MZ-35A 6. KRES08.KomOrg KRES08 Kody resortowe specjalności komórek organizacyjnych. MZ MZDzialalnoscKonsul tacyjna brak Dział 3 sprawozdania MZ-35 wymaga zastosowania słownika związanego z działalnością konsultacyjną. MZ MZFormaOrgPrawna brak Wskazanie, w jakiej formie organizacyjnoprawnej funkcjonuje podmiot. MZ-15, MZ-19, MZ-30, MZ / 43

29 9. MZFunkcjeSkrotu MD5, SHA-2 Słownik używany w potwierdzeniu przyjęcia sprawozdania, wskazuje kod funkcji użytej przez P1 do wykonania skrótu otrzymanego komunikatu. wszywszy(pot wierdzenie) 10. MZKodyRozpoznania Opisowe brak MZ-11 rozszerza słownik ICD-10 o dodatkowe pozycje np. trwałe uszkodzenie narządu słuchu. W przypadku rozszerzenia ICD-10 ten słownik stanie się niepotrzebny. MZ MZLiczbaDni brak Pozwala na wyznaczenie zakresu przekazywanych informacji takich jak np. liczba dni pracy. MZ MZMiejsceRealizacji Swiadczen brak Miejsce realizacji świadczeń. MZ MZOdwolaniaOdOrz eczen brak Odwołania od decyzji lekarza medycyny pracy, oraz liczba przypadków potwierdzających poprzednie orzeczenie. MZ MZRodzajPlacowkiR CKiK brak Podział RCKiK na oddziały terenowe i regionalne. MZ MZRodzajSzkoly brak Typy szkół w Polsce. MZ MZSprawozdanieRC KiKPozycje brak Pozycje szczegółowe w sprawozdaniu z działalności RCKiK. MZ SprzetMedyczny Słownik sprzętu medycznego NFZ z systemu SZOI Na potrzeby sprawozdania MZ-29 należy rozszerzyć proponowany słownik z SZOI o bardziej do bardziej szczegółowego poziomu. MZ-12, MZ-29, MZ MZSymboleRodzajuZ asw Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. Symbole rodzaju zaświadczenia wskazane są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przechowywania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz MZ-35A 29 / 43

30 orzeczeń lekarskich wydanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy. 19. MZTypJednostki brak Uwzględnia rodzaj jednostki np. Jednostka Administracji Samorządowej, Uczelnia Medyczna. MZ-30, 88A MZ- 20. MZWiekKlasa brak Słownik umożliwia podział uczniów ze względu na wiek/klasę. 21. ZakresOpiekiSzkolnej brak MZ-06 wymaga wprowadzenia podziału na liczbę szkół i uczniów. MZ-06, MZ-11 MZ MZZakladyPracowni eapteki brak MZ-29 wymaga uszczegółowienia listy zakładów, pracowni i aptek. MZ-29, MZ MZZawodUszczegolo wienie 24. MZZobowiazaniDoLe czenia brak Uszczegółowienie listy zawodów - dodatkowy opis wychodzący poza KZiS/ISCO-08. brak MZ-15 wymaga wprowadzenia uszczegółowienia informacji dotyczących: leczonych przymusowo, zobowiązanych do leczenia oraz zobowiązanych do leczenia odwykowego. MZ-11, MZ-19, MZ-30, MZ-35, MZ-35B, MZ- 88, MZ-88A MZ-15 Tabela nr 4 Lista słowników Biblioteka typów bazowych Do modelowania komunikatów została wykorzystana biblioteka typów bazowych HL7, w wersji zgodnej z normami ISO (udostępnionej przez HL7 Organization). Typ HL7 ISO BL CS INT.NONNEG Opis typu danych Typ logiczny tak/nie Wartość typu kod, często występuje np. w słownikach Liczba naturalna dodatnia lub zero 30 / 43

31 INT.POS REAL ST TEL.PHONE TS.DATETIME.FULL Liczba naturalna dodatnia, z pominięciem zera Liczba rzeczywista, np. wartość procentowa Wartość tekstowa Numer telefonu Data i czas Tabela nr 5 Biblioteka typów bazowych Lista klas i obiektów w komunikatach Listy klas i obiektów w komunikatach opisywane są w poniższym uogólnionym modelu schematu komunikatu. Konwencja modelowania tj. użyte charakterystyczne obiekty (rola, encja, działanie, powiązanie, uczestnictwo) oraz kolorystyka oznaczeń bazuje na HL7 RIM (Reference Information Model). 31 / 43

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.3 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w s rodowisku typu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH

FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ CENOWY I DANYCH TECHNICZNYCH Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot zamówienia: Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny KWIECIEŃ 2013, WYDANIE DZIEWIĄTE Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing)

ZP-4/DTP/2013 Zadanie 2: Stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing) Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Centrum Systemów Informacyjnych jednostka Ministra Zdrowia Biuletyn informacyjny Ochrony Zdrowia MAJ 2014, WYDANIE PIĘTNASTE Koordynacja projektów e-zdrowie Szanowni Państwo, W tym numerze: Ranking jakości

Bardziej szczegółowo