Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego"

Transkrypt

1 Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1

2 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego. Polskie prawo dopuszcza możliwość przeprowadzania eksperymentów, w tym także medycznych pod warunkiem zachowania wymogów przewidzianych szczegółowo przez ustawodawcę. Przed rozpoczęciem stricte analizy odpowiedzialności karnej lekarza za czynności związane z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego należy dokonać krótkiej charakterystyki eksperymentów medycznych oraz dopuszczalności ich przeprowadzenia. To bowiem naruszenie przesłanek legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych może powodować odpowiedzialność karną lekarza w związku z przeprowadzeniem takiego eksperymentu. 2. Definicja eksperymentu medycznego i jego rodzaje. Słowo "eksperyment" pochodzi się od łacińskiego słowa "experimentum", które należy tłumaczyć jako próbę, doświadczenie czy dowód oparty na doświadczeniu. Eksperyment oznacza: próbę, w szczególności przeprowadzaną po raz po raz pierwszy; realizację nowatorskiego pomysłu; celowe wywołanie jakiegoś zjawiska (lub jego zmiany) w sztucznych, zwykle laboratoryjnych, warunkach w celu zbadania i wyjaśnienia jego przebiegu; doświadczenie.. Eksperyment medyczny polega zaś na wywoływaniu zjawisk poprzez ingerencję w procesy fizjologiczne człowieka. W prawie międzynarodowym szczególnie dwa akty prawne mają duże znaczenie w związku z przeprowadzaniem eksperymentów medycznych. Są to Deklaracja Helsińska Światowego Stowarzyszenia Medycznego z 1964 r. zmieniona w Tokio w 1975 r., w Wenecji w 1983 r., Hongkongu w 1989 r., w RPA w 1996 r. i w Edynburgu w 2000 r., która jest zbiorem zasad etycznych w odniesieniu do eksperymentów i badań medycznych z udziałem człowieka oraz Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny podpisana w dniu 4 kwietnia 1997 r. w Oviedo. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z eksperymentem medycznym w Polsce jest ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152, dalej ZawLekU ). W rozumieniu tej ustawy eksperyment medyczny może być eksperymentem naukowym bądź leczniczym. 1 Eksperymentem leczniczym jest wprowadzenie przez lekarza nowych lub tylko 1 Art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 2

3 częściowo wypróbowanych metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiągnięcia bezpośredniej korzyści dla zdrowia osoby leczonej. Może on być przeprowadzony, jeżeli dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeżeli ich skuteczność nie jest wystarczająca. 2 W definicji tej ustawodawca wprowadził, więc trzy zakresy, z których w każdym możliwe jest przeprowadzanie eksperymentów medycznych. Są to: 1) zakres metod diagnostycznych, 2) zakres metod profilaktycznych, oraz 3) zakres metod leczniczych. Przeprowadzanie eksperymentu leczniczego polega na zastosowaniu przez lekarza nowych lub tylko częściowo wypróbowanych metod diagnozowania, leczenia lub zapobiegania chorobom. Lekarz może sięgnąć do eksperymentu leczniczego wówczas, kiedy dotychczas stosowane metody medyczne nie są skuteczne lub jeśli nie jest wystarczająca ich skuteczność. 3 Eksperyment leczniczy służy więc przede wszystkim leczeniu, ale służy mu eksperymentalnie. Jest to nieodzowny charakter tego eksperymentu. Eksperyment badawczy ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Może być on przeprowadzany zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadzenie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo w nim nie jest związane z ryzykiem albo też ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu. 4 Dopuszczalność przeprowadzenia tego eksperymentu jest więc możliwa, jeżeli nie jest to związane z ryzykiem dla życia lub zdrowia uczestnika eksperymentu albo ryzyko to jest niewielkie, a jednocześnie kiedy przewidywane pozytywne rezultaty doświadczenia na ludziach są istotne z naukowego punktu widzenia. W ustawie przewidziano ograniczenia podmiotowe określonych kategorii osób, które nie mogą brać udziału w eksperymencie, jak też wprowadzono obostrzenia udziału w eksperymentach. W eksperymencie badawczym nie mogą uczestniczyć dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej oraz osoby pozbawione wolności. Kobiety ciężarne i karmiące mogą natomiast uczestniczyć w eksperymentach badawczych, ale wyłącznie w takich, które są pozbawione ryzyka lub związane są z niewielkim ryzykiem. 5 Poza regulacjami przewidzianymi w ZawLekU ustawodawca przewidział dwa jeszcze dwa rodzaje eksperymentów medycznych. Pierwszym z nich jest badanie kliniczne produktu leczniczego przeprowadzane na ludziach. 6 W rozumieniu przepisów ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz 1381, dalej PrFarm ), badanie kliniczne to każde 2 Art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 3 L. Ogiegło, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Komentarz, Warszawa Art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 5 Art. 26 ust 2 i 3 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 6 Art. 37A ust. 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz 1381). 3

4 badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. 7 Badanym produktem leczniczym jest substancja albo mieszanina substancji, którym nadano postać farmaceutyczną substancji czynnej lub placebo, badana lub wykorzystywana jako produkt referencyjny w badaniu klinicznym, w tym również produkt już dopuszczony do obrotu, ale stosowany lub przygotowany w sposób odmienny od postaci dopuszczonej do obrotu lub stosowany we wskazaniu nieobjętym pozwoleniem, lub stosowany w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących postaci już dopuszczonych do obrotu 8. Ostatnim rodzajem eksperymentu medycznego jest badanie kliniczne wyrobu medycznego. To badanie kliniczne ma na celu ustalenie czy właściwości i działanie wyrobu są zgodne z wymaganiami zasadniczymi. Podstawowym wymogamiem przeprowadzenia tego rodzaju eksperymentu medycznego jest dobro uczestnika z jego świadomą i dobrowolną zgodą na udział w takim badaniu. Ustalenie, że w projektowanym badaniu klinicznym zachowano nadrzędność dobra uczestnika badania w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa opiera się na poddaniu projektu badawczego ściśle reglamentowanej procedurze prawnej. Zadanie rozważenia możliwego ryzyka i niedogodności związanych z badaniem klinicznym spoczywa na właściwej komisji bioetycznej. Komisja bioetyczna, porównując możliwe do przewidzenia ryzyko i niedogodności związane z badaniem klinicznym oraz z przewidywanymi korzyściami dla poszczególnych uczestników badania i dla innych pacjentów ustala czy przewidywane korzyści lecznicze oraz korzyści dla zdrowia publicznego usprawiedliwiają podjęcie ryzyka związanego z konkretnym badaniem klinicznym. Dopuszczalność badania klinicznego zależy więc od opinii wyrażonej przez właściwą komisję bioetyczną. 9 Polskie ustawodawstwo rozróżnia więc cztery rodzaje eksperymentów medycznych, z których dwa: eksperyment leczniczy oraz badawczy zostały uregulowane w ZawLekU, podczas gdy zasady przeprowadzania badania klinicznego produktu leczniczego i przesłanki jego dopuszczalności zostały uregulowane w PrFarm, a badania klinicznego wyrobu medycznego w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679). W przypadku kiedy ustawa PrFarm czy też ustawa o wyrobach medycznych nie reguluje przesłanek dopuszczalności tych eksperymentów medycznych należy stosować zasady określone w ZawLekU. 7 Art. 2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz 1381). 8 Art. 2 pkt 2c Ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 126, poz 1381). 9 R. Blicharz, Ustawa o wyrobach medycznych, Komentarz, Warszawa

5 3. Przesłanki legalności eksperymentu medycznego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 10 (dalej Konstytucja RP ) w art. 39 stanowi, iż nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym tak także medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody. W rozumieniu tego przepisu chodzi tu więc o każde działanie, które będzie mogło zostać zakwalifikowane jako eksperyment. Jest to jednocześnie działanie, które jest zabronione wobec człowieka, jeżeli sam zainteresowany nie wyrazi zgody na przeprowadzenie tego eksperymentu. Przepis ten znajduje się w rozdziale II Konstytucji RP stanowiącym o wolnościach i prawach osobistych. Konstytucja ujmuje więc szeroko zakres podmiotowy wolności zagwarantowanej w art. 39, gdyż uznaje ją za wolność człowieka. Przesłanki dopuszczalności eksperymentów medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). Eksperyment medyczny może być przeprowadzany, jeżeli spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma istotne znaczenie, a przewidywane osiągnięcie tej korzyści oraz celowość i sposób przeprowadzania eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy i zgodne z zasadami etyki lekarskiej. 11 Przesłanką dopuszczalności eksperymentu jest więc przede wszystkim ustalenie, iż spodziewana korzyść lecznicza lub poznawcza ma istotne znaczenie. Poprzez termin "korzyść lecznicza" należy rozumieć bezpośrednią korzyść dla zdrowia osoby leczonej metodą eksperymentalną. Przez "korzyść poznawczą" należy natomiast rozumieć rozszerzenie wiedzy medycznej. Zarówno korzyść lecznicza i poznawcza winny mieć istotne znaczenie dla eksperymentu medycznego, który za każdym razem powinien być właśnie w takim aspekcie rozpoznawany. 12 Art. 23 ZawLekU stanowi, iż eksperymentem medycznym kieruje lekarz, posiadający odpowiednio wysokie kwalifikacje. W piśmiennictwie wskazuje się, że przepis ten nie jest wystarczająco precyzyjny, bowiem nie doprecyzowuje on jak należy rozumieć sformułowanie odpowiednio wysokie kwalifikacje. 13 Kolejną przesłanką legalności eksperymentu medycznego jest prawidłowe poinformowanie osoby, która jest poddawana eksperymentowi o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium. Obowiązek ten ciąży na lekarzu przeprowadzającym eksperyment. Lekarz ma obowiązek poinformować daną osobę o 10 Dz. U. Nr 78, poz Art. 22 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 12 L. Ogiegło, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Komentarz, Warszawa K. Sakowski, [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Komentarz do art. 23, Warszawa

6 spodziewanych korzyściach jakie ma przynieść eksperyment. Osoba, która będzie poddana eksperymentowi powinna wiedzieć czy odniesie osobistą korzyść z zastosowanej eksperymentalnej procedury medycznej oraz czy chodzi w tym eksperymencie wyłącznie o efekt poznawczy, który w przyszłości może być wykorzystany, a w chwili prowadzenia eksperymentu chodzi wyłącznie o poszerzenie wiedzy medycznej. 14 Następną przesłanką dopuszczalności eksperymentu medycznego jest wymóg uzyskania zgody osoby badanej. O wymogu uzyskania zgody osoby, na której ma być przeprowadzany eksperyment mówi Konstytucja RP w art. 39. Wymóg uzyskania zgody wynika także z regulacji zawartych w prawie międzynarodowym. Art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 1966 r. stanowi, iż nikt nie będzie poddawany, bez swej zgody swobodnie wyrażonej, doświadczeniom lekarskim lub naukowym. 15 O zgodzie na przeprowadzenie eksperyment medyczny mówi także art ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553). Wedle treści tego przepisu Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. Zgoda na przeprowadzenie eksperymentu medycznego winna być udzielona na piśmie lub złożona w obecności dwóch świadków i odnotowana w dokumentacji lekarskiej. W przypadku małoletniego wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadku małoletniego, który ukończył lat 16, bądź nie ukończył lat 16, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć się na temat eksperymentu, który ma być przeprowadzony z jego udziałem, konieczna jest także jego zgoda w formie pisemnej. Podobnie jak w przypadku małoletniego ma się sytuacja z osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie. W przypadku osoby, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, zgodę na udział tej osoby w eksperymencie leczniczym wyraża sad opiekuńczy. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku małoletniego udział w eksperymencie badawczym jest dopuszczalny, jeżeli spodziewane korzyści maja bezpośrednie znaczenie dla zdrowia małoletniego, a ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów. 16 Zgoda wyrażona może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnąć zgodę może osoba lub inny podmiot uprawniony do udzielenia zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego. Może to nastąpić w każdym stadium eksperymentu, a lekarz przeprowadzający eksperyment jest zobowiązany wówczas do jego przerwania. Zgoda osoby poddanej eksperymentowi medycznemu nie jest 14 L. Ogiegło, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Komentarz, Warszawa Dz. U. Z 1977 r., Nr 38, poz Art. 25 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 6

7 natomiast wymagana do wykorzystania do celów naukowych informacji uzyskanej w związku z przeprowadzanym eksperymentem medycznym, jednakże informacja ta nie może skutkować tym, iż zostaną ujawnione dane takiej osoby bądź będzie możliwa jej identyfikacja. 17 Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy jest także zobligowany do jego przerwania jeśli w czasie jego trwania wystąpi zagrożenie zdrowia chorego przewyższające spodziewane korzyści dla chorego. Eksperyment badawczy natomiast przerywa się, jeżeli w czasie jego trwania nastąpi nieprzewidziane zagrożenie zdrowia lub życia osoby w nim uczestniczącej. 18 W zależności od rodzaju eksperymentu medycznego inaczej przedstawia się kwestia możliwości udziału w takim eksperymencie kobiet ciężarnych. Ustawodawca generalnie ograniczył dopuszczalność udziału kobiet ciężarnych w eksperymentach medycznych. Udział kobiet ciężarnych w eksperymencie leczniczym wymaga wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego. Ocenę wstępną ryzyka przeprowadza lekarz. Decyzja ostateczna jest podejmowana przez komisję bioetyczną. Ocena taka winna brać pod zarówno zagrożenia związane z konkretnym eksperymentem jak i obowiązek zrealizowania prawnego postulatu jakim jest ochrona kobiety ciężarnej i nasciritusa. 19 Wątpliwości może budzić kwestia udziału kobiet ciężarnych i matek karmiących w eksperymentach badawczych. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 2 ZawLekU kobiety ciężarne i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymentach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim ryzykiem. Nadto wynikające z niego ryzyko nie może pozostawać w dysproporcji do możliwych pozytywnych rezultatów. Wedle literalnego brzmienia tego przepisu należałoby przyjąć, iż kobiety ciężarne i karmiące korzystają z węższej ochrony aniżeli ogół uczestników eksperymentów badawczych, gdyż w ich przypadku ustawa nie wymienia obowiązku badania proporcji ryzyka do możliwych pozytywnych rezultatów przedsięwzięcia. 20 W literaturze przepis ten spotkał się z krytyką, dlatego też należy przyjąć, że przepis ten poza ogólnymi normami dopuszczalności eksperymentu badawczego zobowiązuje do zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do kobiet ciężarnych i karmiących. W eksperymentach badawczych wykluczony jest udział dzieci poczętych, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie, żołnierzy służby zasadniczej oraz osób pozbawionych wolności. 21 Bardzo istotnym warunkiem dopuszczalności przeprowadzenia eksperymentu medycznego jest konieczność uzyskania pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej. Komisje bioetyczne 17 Art. 28 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 18 Art. 27 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 19 L. Ogiegło, Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, Komentarz, Warszawa K. Sakowski, [w:] E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Komentarz do art. 26, Warszawa Art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 1997, Nr 28, poz. 152). 7

8 tworzone są z osób posiadających wysoki autorytet moralny i wysokie kwalifikacje specjalistyczne. Przedmiotem opinii wyrażanej przez komisję bioetyczną jest projekt eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu jego kryteriów etycznych, celowych oraz wykonalności, a sama opinia wyrażana jest w formie uchwały. 22 Również badania kliniczne są objęte zakresem opiniowania komisji bioetycznej. Szczegółowe unormowania w tym zakresie są zawarte w PrFarm. W szczególności komisja bioetyczna ocenia: 1) zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego; 2) analizę przewidywanych korzyści i ryzyka; 3) poprawność protokołu badania klinicznego; 4) poprawność wyboru badacza i członków zespołu; 5) jakość broszury badacza; 6) jakość ośrodka; 7) poziom i kompletność pisemnej informacji wręczanej uczestnikowi badania klinicznego; 8) poprawność procedury, którą stosuje się przy uzyskiwaniu świadomej zgody; 9) wysokość odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych w przypadku ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego uczestnictwem w badaniu klinicznym; 10) wysokość wynagradzania lub rekompensaty dla prowadzących badanie kliniczne i uczestników badania klinicznego oraz umowy dotyczące badania klinicznego między sponsorem a ośrodkiem; 11) zasady rekrutacji uczestników badania klinicznego; 12) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza. 23 W kwestiach dotyczących legalności badań klinicznych nieuregulowanych w tej ustawie do badań klinicznych produktu leczniczego należy stosować regulacje zawarte w ZawLekU. W przypadku przeprowadzania badań klinicznych ustawodawca nakłada ponadto obowiązek uzyskania decyzji właściwego ministra w sprawie dopuszczalności takich badań w przypadku badania klinicznego produktu leczniczego, oraz uzyskania pozwolenia właściwego ministra na rozpoczęcie takich badań w przypadku badania klinicznego wyrobu medycznego. 24 Kwestie dopuszczalności eksperymentów medycznych uregulowane zostały także w Kodeksie Etyki Lekarskiej. Eksperymenty medyczne z udziałem człowieka mogą być przeprowadzane przez lekarza, o ile służą poprawie zdrowia pacjenta biorącego udział w doświadczeniu lub wnoszą istotne dane poszerzające zakres wiedzy i umiejętności lekarskich. Lekarz przeprowadzający eksperyment leczniczy powinien być przeświadczony, że spodziewane korzyści dla pacjenta przeważają w istotny sposób nad nieuniknionym ryzykiem. Lekarz przeprowadzając eksperyment leczniczy nie może narażać pacjenta na ryzyko w istotnym stopniu większe niż to, które grozi osobie nie poddanej temu eksperymentowi, a przeprowadzając eksperyment badawczy może podejmować wyłącznie ryzyko minimalne. Eksperymenty z udziałem 22 Art. 29 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 1997, Nr 28, poz. 152). 23 L. Ogiegło, Prawo farmaceutyczne, Komentarz, Warszawa E. Zielińska, Eksperyment medyczny odpowiedzialność karna i zawodowa na tle działalności Komisji Bioetycznych, Prawo i Medycyna, Wydanie Specjalne

9 człowieka powinny być poprzedzone badaniami in vitro oraz in vivo na zwierzętach. Zwierzęta poddawane eksperymentom należy odpowiednio traktować i w miarę możliwości chronić przed cierpieniem. Lekarzowi nie wolno generalnie przeprowadzać eksperymentów badawczych z udziałem człowieka w stadium embrionalnym. Lekarz może przeprowadzać eksperymenty lecznicze z udziałem człowieka w stadium embrionalnym tylko wtedy gdy, spodziewane korzyści zdrowotne w sposób istotny przekraczają ryzyko zdrowotne embrionów nie poddanych eksperymentowi leczniczemu. Projekt każdego eksperymentu z udziałem człowieka powinien być jasno określony i przedłożony do oceny niezależnej komisji etycznej w celu uzyskania jej akceptacji. Eksperyment medyczny z udziałem człowieka może być przeprowadzony wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego odpowiednio wysokie kwalifikacje. 25 Eksperyment medyczny przeprowadzany przez lekarza, z naruszeniem przepisów określonych w ustawodawstwie, dotyczących legalności przeprowadzania eksperymentów medycznych, powoduje iż taki eksperyment jest bezprawny, w związku z czym lekarz go przeprowadzający może podlegać odpowiedzialności karnej, w przypadku zaistnienia określonego skutku przewidzianego w przepisie karnym. 4. Odpowiedzialność karna lekarza. Eksperyment medyczny jest kontratypem ustawowym. Przeprowadzony zgodnie z wymogami ustawowymi mieści się w granicach dozwolonego ryzyka i w przypadku nie naruszenia przez lekarza zasad obowiązujących przy przeprowadzaniu eksperymentów medycznych brak jest podstaw do pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Tyczy się to zarówno sytuacji, w których eksperyment medyczny nie przyniósł oczekiwanych korzyści jak i sytuacji, w których przeprowadzenie eksperymentu medycznego spowodowało ujemne skutki dla życia lub zdrowia pacjenta. 26 Lekarz przeprowadzający eksperyment medyczny może podlegać odpowiedzialności karnej w wyniku niezachowania przesłanek dopuszczalności eksperymentów medycznych, a w szczególności nieuzyskania ważnej zgody, naruszenia zasad lege artis czy też reguł ostrożności jakie są wymagane podczas przeprowadzania tego typu doświadczeń. W zależności od przyczyny powstania ujemnych skutków doświadczenia odpowiedzialność ta może różnie się kształtować. 27 W pierwszej kolejności należy rozpatrzyć odpowiedzialność karną lekarza, jaką ten może 25 Art. 42 i n. Kodeksu Etyki Lekarskiej. 26 K. Sakowski, Legalność eksperymentu medycznego, Prok. i Prawo 2000, nr R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych, Warszawa

10 ponieść w przypadku przeprowadzania eksperymentu medycznego bez zgody osoby poddawanej eksperymentowi lub innego podmiotu, którego zgoda jest konieczna. W przypadku eksperymentów medycznych zgoda jest jednym ze znamion kontratypu, a jej brak oznacza, iż nie zostały spełnione przesłanki do wyłączenia bezprawności, w związku z czym eksperyment taki należy uznać za bezprawny. Podstawę odpowiedzialności karnej w takim przypadku stanowi art. 192 ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. 28 Zgodnie z treścią tego przepisu kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Przesłanką odpowiedzialności jest nie tylko nieuzyskanie zgody uprawnionego podmiotu, ale niespełnienie takich warunków, aby zgoda mogła być uznana za dobrowolną oraz świadomą. Do warunków jej ważności należy nadto zaliczyć brak zachowania formy pisemnej takiej zgody czy też niepoinformowanie pacjenta o ważnych okolicznościach związanych z przeprowadzanym zabiegiem. 29 Przestępstwo z art. 192 k.k. może zostać popełnione tylko umyślnie zarówno z zamiarem bezpośrednim, jak i ewentualnym. Zamiar bezpośredni zachodzi wówczas, gdy sprawca ma pełną świadomość, że nie została wyrażona zgoda na podejmowany zabieg leczniczy, a mimo to czynność taką wykonuje. Zamiar ewentualny ma miejsce natomiast w sytuacji, gdy sprawca dokonuje zabiegu leczniczego dopuszczając brak prawnie wymaganej zgody. 30 Brak zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego może także powodować zbieg odpowiedzialności karnej lekarza w połączeniu z innymi przepisami kodeksu karnego. Do kumulatywnego zbiegu przepisów może dojść kiedy przeprowadzanie eksperymentu medycznego powoduje ujemne konsekwencje dla zdrowia lub życia jego uczestnika. Wówczas lekarz będzie ponosił odpowiedzialność za odpowiedni typ przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu w zależności od ujemnych następstw eksperymentu. W przypadku gdy osoba przeprowadzająca eksperyment medyczny bez zgody pacjenta spowoduje jego śmierć wówczas zachodzić będzie rzeczywisty zbieg przepisu art. 155 k.k. z art. 192 k.k. Lekarz może również odpowiadać, gdy spowodował ciężki uszczerbek na zdrowiu (156 k.k.), inne uszkodzenie ciała (art. 157 k.k.) albo też naraził człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.). Także wówczas w przypadku, gdy nie było zgody pacjenta będziemy mieli do czynienia z rzeczywistym zbiegiem przepisów, o których mowa powyżej z art. 192 k.k. Kolejną grupą czynów zabronionych, za które lekarz może ponieść odpowiedzialność karną 28 Dz. U. Nr 88, poz R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych, Warszawa T. Bojarski, [w:] Bojarski, Michalska-Warias, Piórkowska-Flieger, Szwarczyk, Kodeks karny, Warszawa

11 w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego są przypadki, gdy samo przeprowadzenie eksperymentu medycznego było zgodne z zasadami wiedzy medycznej, lecz nie zachowano określonych wymogów jego dopuszczalności. Przykładem może tu być brak zatwierdzenia eksperymentu przez właściwą komisję bioetyczną czy też zbyt duże ryzyko. Lekarz w takiej sytuacji odpowiada karnie za samo naruszenie przesłanek legalności eksperymentu medycznego i nie ma konieczności wykazywania naruszenia zasad wiedzy medycznej. Naruszenie formalnych przesłanek dopuszczalności będzie skutkować odpowiedzialnością karną za skutki powstałe w ramach przeprowadzanie takiego eksperymentu medycznego i może być przesłanką odpowiedzialności karnej za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu spowodowane w ramach przeprowadzania tego eksperymentu. Naruszenie przesłanek dopuszczalności eksperymentów medycznych może być zarówno umyślne jak i nieumyślne. W przypadku czynu zabronionego stypizowanego w art. 160 k.k. (narażenie na niebezpieczeństwo) zwykle będzie to działanie umyślne, gdyż lekarz z reguły ma świadomość, iż nie spełnił ustawowych warunków legalności eksperymentu. 31 Jednakże w każdej sytuacji, w której lekarz swym działaniem eksperymentalnym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przyjęcie odpowiedzialności z art k.k., zagrożonego karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 bądź z art k.k., który stanowi o działaniu nieumyślnym i przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności bądź do roku pozbawienia wolności, będzie zależało od ustalenia czy sprawca działał świadomie czy też nie. Dopiero wówczas będzie można stwierdzić czy dany czyn zabroniony został popełniony umyślnie cz też nieumyślnie. W sytuacji natomiast gdy chodzi o czyn zabroniony określony w art. 155 k.k. należy zdecydowanie stwierdzić, iż może zostać popełniony tylko nieumyślnie. Wynika to expressis verbis z jego treści. Zgodnie z tym przepisem kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku czynów zabronionych określonych w art. 156 i 157 k.k. należy przyjąć, iż mogą one zostać popełnione zarówno umyślnie jak i nieumyślnie i przyjęcie którejkolwiek z tych kwalifikacji będzie uzależnione w pierwszej kolejności od tego czy lekarz przeprowadzający eksperyment był świadom naruszeń jakich się dopuścił. Dopiero wówczas można stwierdzić, czy mamy do czynienia z przestępstwem umyślnym czy też nie umyślnym. Niezachowanie przesłanek legalności nie będzie jednakże od razu skutkować pociągnięciem lekarza przeprowadzającego eksperyment do odpowiedzialności karnej. Za konsekwencje swojego 31 R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych, Warszawa

12 działania lekarz zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, gdy zostanie ustalony związek przyczynowy pomiędzy skutkiem, który nastąpił, a tym działanie.m 32 Tylko wówczas można będzie przypisać mu winę. Lekarz przeprowadzający eksperyment medyczny będzie odpowiadał karnie, chociażby nie dopełnił tylko jednego z przewidzianych w ustawie warunków. I tak np. lekarz który nie uzyskał pozytywnej opinii komisji bioetycznej, a sam eksperyment nie powiódł się będzie odpowiadał karnie za niekorzystny skutek eksperymentu. W zależności od tego co było jego skutkiem może ponieść odpowiedzialność karną z art. 155, 156, 157 czy 160 k.k. W analogicznej sytuacji gdyby zgodę komisji bioetycznej posiadał byłby od tej odpowiedzialności zwolniony. 33 Lekarz przeprowadzający eksperyment medyczny może także podlegać odpowiedzialności karnej, jeżeli w związku z przeprowadzaniem eksperymentu popełni błąd, czego skutkiem będzie doprowadzenie do negatywnych skutków dla zdrowia lub życia uczestnika eksperymentu. Chodzi tu zarówno o sytuację, w której nie zostały zachowane inne zasady ostrożności, obowiązujące przy przeprowadzaniu eksperymentów medycznych, jak też o sytuację, w której eksperyment był niezasadny w świetle aktualnego stanu wiedzy lub w czasie jego przeprowadzania naruszone zostały wypracowane dla takich doświadczeń zasady postępowania. 34 Podobnie jak w przypadku niezachowania warunków legalności przy przeprowadzaniu eksperymentu tak też w sytuacji popełnienia przez lekarza błędu jego czyn należy kwalifikować w zależności od następstw jego czynu stypizowanych w przepisach regulujących przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 5. Zakończenie Eksperyment medyczny będzie legalny, jeżeli zostanie przeprowadzony zgodnie z wymogami zawartymi w ZawLekU oraz w PrFarm i ustawie o wyrobach medycznych. Przesłanki te muszą wystąpić łącznie. W przypadku łącznego wystąpienia przesłanek legalizujących doświadczenie jakim jest eksperyment medyczny nie będzie podstaw do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lekarza za czynności wykonywane w związku z eksperymentem medycznym. Niezachowanie natomiast którejkolwiek z przesłanek może doprowadzić do odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność ta nastąpi pod warunkiem wypełnienia przez lekarza, znamion z typów czynów zabronionych przeciwko życiu i zdrowiu określonych w art. 155, 156, 157 czy 160 k.k. Wyjątek stanowić będzie jedynie art. 192 k.k., gdzie do pociągnięcia lekarza pod 32 Ibidem. 33 E. Zielińska, Eksperyment medyczny odpowiedzialność karna i zawodowa na tle działalności Komisji Bioetycznych, Prawo i Medycyna, Wydanie Specjalne R. Kędziora, Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych, Warszawa

13 odpowiedzialność karną wystarczy brak uzyskania wymaganej zgody na przeprowadzenie eksperymentu medycznego, co może stanowić samoistną podstawę odpowiedzialności karnej, bądź też pozostawać w zbiegu z przepisami, o których mowa wyżej. Ustawodawca dopuścił możliwość przeprowadzania eksperymentów medycznych pod warunkiem zachowania reguł przewidzianych przez prawo przy ich przeprowadzaniu, uznając iż cele dla jakich będą one przeprowadzane, a także wyniki osiągnięte w trakcie ich przeprowadzania pozwolą na rozwój nauki, jaką jest medycyna. Instytucja eksperymentu medycznego uwzględniać ma zarówno potrzebę prowadzenia badań jak i ochronę dóbr prawnych, dlatego też jej dopuszczalność jest ściśle regulowana przez przepisy prawne. Ma to zapobiec niekontrolowanym zachowaniom osób, które zamierzają takie działania przeprowadzać. W badaniach eksperymentalnych interes i dobro osoby ludzkiej winny przeważać nad interesem społeczeństwa i nauki. 13

Warszawa, 30 listopada 2015 r. BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA Wydział ds. Zdrowia Psychicznego RzPP-ZZP KAS

Warszawa, 30 listopada 2015 r. BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA Wydział ds. Zdrowia Psychicznego RzPP-ZZP KAS Warszawa, 30 listopada 2015 r. BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA Wydział ds. Zdrowia Psychicznego RzPP-ZZP.431.352.2015.KAS Pani Agata Walczak agata.512@interia.pl Szanowna Pani Odpowiadając na Pani wiadomość

Bardziej szczegółowo

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych

Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Etyka finansowania leczenia chorób rzadkich onkologicznych Piotr Fiedor VI Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy Opracowano na podstawie źródeł udostępnionych w systemie informacji publicznej 11.08.2016

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne dr nauk prawn. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki Zgoda pacjenta jako zasada generalna Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 grudnia 1996

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA dr n. med. Marta Rorat Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu ISTOTA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Regulamin Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Regulamin Senackiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1 1. Eksperyment poznawczy na ludziach może być dopuszczony do przeprowadzenia w Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. Dyrektora Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

ZARZĄDZENIE NR 42/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. Dyrektora Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku ZARZĄDZENIE NR 42/2009 z dnia 20 lipca 2009 r. Dyrektora Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zawierania i wykonywania umów na badania kliniczne

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego (stan prawny: 3 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu PEŁNOLETNOŚĆ Art. 10 k.c. 1.

Bardziej szczegółowo

Karna Cywilna Dyscyplinarna

Karna Cywilna Dyscyplinarna Karna Cywilna Dyscyplinarna ukończone 17 lat czyn zabroniony, bezprawny, zawiniony, o stopniu szkodliwości społecznej większym niż znikomy wina umyślna wina nieumyślna (lekkomyślność świadomie narusza

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie

Podstawy prawne zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie Podstawy prawne zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie dr Małgorzata Szeroczyńska 24 listopada 2015 r. Legalność czynności leczniczych czynność ma być wykonana przez osobę

Bardziej szczegółowo

Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych

Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych Wsparcie merytoryczne i logistyczne niekomercyjnych badań klinicznych Badanie kliniczne definicje badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych,

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia

Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia 191 MARTA ŚWIEJKOWSKA Zgoda pacjenta z zaburzeniami psychicznymi a ratowanie życia Jedną z kluczowych wartości konstytucyjnych współcześnie

Bardziej szczegółowo

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność]

Art. 7. [Zbrodnia i występek] Art. 8. [Sposoby popełnienia przestępstwa] Art. 9. [Umyślność oraz nieumyślność] Część ogólna Art. 7. [Zbrodnia i występek] 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

Bardziej szczegółowo

Procedura przeprowadzania Badań Klinicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Procedura przeprowadzania Badań Klinicznych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Podstawy prawne 1 Procedurę opracowano na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w szczególności

Bardziej szczegółowo

Eksperyment medyczny. dr hab., mgr prawa TOMASZ JUREK, prof. nadzw. Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego, Wrocław 2017

Eksperyment medyczny. dr hab., mgr prawa TOMASZ JUREK, prof. nadzw. Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego, Wrocław 2017 Eksperyment medyczny dr hab., mgr prawa TOMASZ JUREK, prof. nadzw. Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego, Wrocław 2017 EKSPERYMENT ZRÓDŁO WIEDZY Eksperyment - obserwacja zjawiska umyślnie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz skrótów... XI Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych... 1 2. Umiejscowienie regulacji w systemie

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH

PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH PLACEBO JAKO PROBLEM ETYCZNY PRZY OCENIE BADAŃ KLINICZNYCH W badaniach nowych leków placebo - nieomal standardem. zasady dopuszczające jego stosowanie u ludzi por. Deklaracja Helsińska dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE

DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE DOPUSZCZALNOŚĆ EKPSERYMENYU MEDYCZNEGO W STANACH NAGŁYCH I ZAGROŻENIA ŻYCIA THE ADMISSIBILITY OF RESEARCH IN EMERGENCY MEDICINE Agata Wnukiewicz-Kozłowska Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

USTAWA. z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA. Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej Dz.U.97.88.553 USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) /Wyciąg/ CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1. 1. Odpowiedzialności karnej podlega

Bardziej szczegółowo

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia

W toku analizy przepisów prawa dotyczących autonomii pacjentów w zakresie leczenia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-634333-X-09/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia W toku analizy przepisów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 09.04.2011 ZAWÓD System czynności czy prac, który jest wewnętrznie spójny, skierowany

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski dr Agnieszka Malicka Uniwersytet Wrocławski Udział małoletniego W EKSPERYMENCIE medycznym 1. Uwagi wprowadzające Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza zasad udziału osób małoletnich w eksperymentach

Bardziej szczegółowo

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r.

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. 1 2 Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. Olga Zielińska Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Pierwsze badanie kliniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA GENOWEFA REJMAN ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 11 Spis treści Wstęp 7 Rozdział I Pojęcie odpowiedzialności i różne jej formy 9 1. Analiza odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Bunt nastolatka na sali operacyjnej czyli o sprzecznej woli rodziców i małoletnich pacjentów w zakresie leczenia

Bunt nastolatka na sali operacyjnej czyli o sprzecznej woli rodziców i małoletnich pacjentów w zakresie leczenia Bunt nastolatka na sali operacyjnej czyli o sprzecznej woli rodziców i małoletnich pacjentów w zakresie leczenia mgr Katarzyna Smyk Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA

PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego ul. Kościelna 6 41-303 Dąbrowa Górnicza tel./fax 32 264 74 75; kancelaria@wsps.pl Studia podyplomowe PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA Przedmiot BIOETYKA Temat EUTANAZJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wnioski o wyrażenie opinii przez Komisję Bioetyczną mogą składać pracownicy Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 4/13 1 Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w

Bardziej szczegółowo

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie

T: Lecznictwo sądowo - lekarskie T: Lecznictwo sądowo - lekarskie 02.04.2007 KODEKS KARNY CZĘŚĆ OGÓLNA Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej Art. 1 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod

Bardziej szczegółowo

Medycyna Wieku Podeszłego wybrane aspekty prawne w opiece nad osobami starszymi.

Medycyna Wieku Podeszłego wybrane aspekty prawne w opiece nad osobami starszymi. Medycyna Wieku Podeszłego wybrane aspekty prawne w opiece nad osobami starszymi. W opiece nad osobami w wieku podeszłym personel medyczny napotkać może wiele sytuacji, w których znajomość przepisów prawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta

Spis treści VII. Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki. Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej. Rozdział 3. Prawa pacjenta Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do etyki 1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki..................................... 1 1.2. Pojęcia dobra

Bardziej szczegółowo

U S T AW A z z poprawkami z 2016

U S T AW A z z poprawkami z 2016 U S T AW A z 1993 z poprawkami z 2016 o o powszechnej ochronie życia ludzkiego i wychowaniu do życia w rodzinie Uznając, że wyrażona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada prawnej ochrony życia

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. (Dz. U. z dnia 26 marca 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. (Dz. U. z dnia 26 marca 1997 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. (Dz. U. z dnia 26 marca 1997 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza stomatologa.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Bioetycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu

Regulamin Komisji Bioetycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu Regulamin Komisji Bioetycznej Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PPWSZ) w Nowym Targu Komisja Bioetyczna PPWSZ w Nowym Targu została powołana w celu zapewnienia przestrzegania przez jednostki

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska

Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska Zgoda albo sprzeciw na leczenie osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną dr Małgorzata Szeroczyńska 27 lutego 2016 r. Pacjent niepełnosprawny intelektualnie lub psychicznie Pacjent niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

- podżeganie - pomocnictwo

- podżeganie - pomocnictwo FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PRZESTĘPNEGO (ZJAWISKOWE FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA) sprawcze - sprawstwo pojedyncze - współsprawstwo - sprawstwo kierownicze - sprawstwo polecające niesprawcze - podżeganie -

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Karta Praw Pacjenta. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) Karta Praw Pacjenta Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskie (Dz.U z 1997 Nr 78, poz. 483 ze zm.) 1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia art. 68 ust. 1 Konstytucji, 2. Każdy obywatel ma prawo do równego

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r.

Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r. 1 2 Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r. Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej

Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej Kolejna nowelizacja Deklaracji Helsinskiej M. Czarkowski Warszawski Uniwersytet Medyczny Ośrodek Bioetyki NRL 1 Historia powstania Przyjęta przez 18 Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) Warszawa, dnia 29 października 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Policji (druk nr 1009) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 113/17 Rektora UMP z dnia 2 października 2017 roku Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1 Komisja Bioetyczna przy

Bardziej szczegółowo

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar

Prawo w psychiatrii. Marcin Wojnar Prawo w psychiatrii Marcin Wojnar Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (z dnia 19 sierpnia 1994 r.) Art. 22 1. Przyjęcie osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala psychiatrycznego następuje za jej

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r.

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA. z dnia 28 lipca 2015 r. OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 28 lipca 2015 r. w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o działalności leczniczej Krajowa Rada Sądownictwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA. o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych. Dział I Przepisy ogólne USTAWA projekt z dnia 1), 2) o badaniach klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady prowadzenia badań klinicznych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych

Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych Odpowiedzialność karna w badaniach klinicznych w świetle Rozporządzenia PE i Rady (UE) 536/2014 Wojciech Nowak opracowanie na potrzeby Grupy Prawnej przy Stowarzyszeniu na rzecz DPK w Polsce Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Spis treści Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XIX Rozdział I. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Wprowadzenie. Rozwój rozwiązań prawnych... 1 2. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz.

KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późniejszymi zmianami) określone w ustawach: z dnia 6

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne

Spis treści: Wprowadzenie. I. Wiadomości ogólne Spis treści: Wprowadzenie I. Wiadomości ogólne 1. Podstawowe pojęcia i źródła prawa dotyczące wykonywania zawodu psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa 1.1. Podstawowe pojęcia 1.1.1. Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 23 czerwca 2016 r. w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Krajowa Rada Sądownictwa w pełni podziela argumentację

Bardziej szczegółowo

Zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym szczególnie eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody

Zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym szczególnie eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody Agnieszka Malicka Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Zakaz poddawania eksperymentom naukowym, w tym szczególnie eksperymentom medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody 1. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziuba Zgoda pokrzywdzonego a czynności lecznicze. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/5, 47-51

Magdalena Dziuba Zgoda pokrzywdzonego a czynności lecznicze. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/5, 47-51 Magdalena Dziuba Zgoda pokrzywdzonego a czynności lecznicze Studenckie Zeszyty Naukowe 4/5, 47-51 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 5 Magdalena Dziuba studentka III roku ZGODA POKRZYWDZONEGO A CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II. Nieumyślność Art k. k. z 1932 r. 7 2 k.k. z 1969 r. 9 2 k.k. z 1997 r.

II. Nieumyślność Art k. k. z 1932 r. 7 2 k.k. z 1969 r. 9 2 k.k. z 1997 r. II. Nieumyślność Art. 14. 2 k. k. z 1932 r. Przestępstwo nieumyślne zachodzi zarówno wtedy, gdy sprawca możliwość skutku przestępnego przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcza, że go uniknie, jak i wtedy,

Bardziej szczegółowo

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Łukasz Dyba Radca prawny Kancelaria Prawna Sokrates Janusz Kaczmarek, Łukasz Dyba i Wspólnicy Spółka Komandytowa Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r.

BL TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. BL-112-265-TK/15 Warszawa, 7 lipca 2016 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 22 WRZEŚNIA 2015 R. (SYGN. AKT P 37/14) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY I. METRYKA

Bardziej szczegółowo

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy

Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy Prawnokarne konsekwencje naruszenia prawa do informacji oraz obowiązku zachowania tajemnicy dr inż. Agnieszka Gryszczyńska Katedra Prawa Informatycznego Wydział Prawa i Administracji UKSW Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1997 r. Nr 88, poz.

Bardziej szczegółowo

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży,

1) opiekę prenatalną nad płodem oraz opiekę medyczną nad kobietą w ciąży, brzmienie od 2002-01-01 Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z dnia 7 stycznia 1993 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 78) zmiany: Dz.U. 2001 Nr 154, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży

USTAWA. z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Uznając, że życie jest fundamentalnym dobrem człowieka,

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Prawo sportowe. Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Prawo sportowe. Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie Prawo sportowe Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Żyśko Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie www.zysko.pl Prawo - podstawowe definicje Prawo zespół norm (reguł postępowania) ustanowionych lub uznanych

Bardziej szczegółowo

Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność karna za jego zaniechanie

Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność karna za jego zaniechanie Lekarski obowiązek udzielenia pomocy i związana z nim odpowiedzialność 69 Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege Artis, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Lekarski

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Janczak Sygn. akt II KK 348/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 stycznia 2014 r. SSN Małgorzata Gierszon (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k

m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. dot. RPO-619466-II/09/PS 2009-11- O k m-iim/b RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI DL-P I 0760-18/09 Warszawa, dnia ^ listo pada 2009 r. BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH dot. RPO-619466-II/09/PS WPŁ. 2009-11- O k ZAL. NR Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Status prawny podmiotu chronionego Rozdział II. Rodzice a dziecko poczęte

Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Status prawny podmiotu chronionego Rozdział II. Rodzice a dziecko poczęte Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 15 Rozdział I. Status prawny podmiotu chronionego... 23 1. Uwagi wstępne... 23 2. Sytuacja dziecka poczętego w polskim prawie... 32 3. Status prawny dziecka poczętego de lege

Bardziej szczegółowo

Granice odpowiedzialności za indywidualne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu

Granice odpowiedzialności za indywidualne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Art. 160. [Narażenie na niebezpieczeństwo] 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej

Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Warszawa, dnia 03 stycznia 2012 roku KRAJOWA RADA KURATORÓW WARSZAWA KRK 01/III/2012 Pan gen. Jacek Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej Szanowny Panie Dyrektorze W odpowiedzi na zapytanie Dyrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI BIOETYCZNEJ PRZY WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wnioski o wyraŝenie opinii przez Komisję Bioetyczną mogą składać pracownicy Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015

PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM. Warszawa, 02.04.2015 PRAWO DLA LEKARZY SEMINARIUM DLA STUDENTÓW WUM Warszawa, 02.04.2015 WYKŁAD NR 6 1. Odpowiedzialność prawna lekarza w ogólności 2. Odpowiedzialność karna Mechanizm procesowy Ryzyko dla lekarza 3. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych. Marek Labon SPSK1 ACK-AMG

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych. Marek Labon SPSK1 ACK-AMG Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Marek Labon SPSK1 ACK-AMG Potrzeba strategii dla bezpieczeństwa Opieka zdrowotna jest o dekadę, lub więcej opóźniona w stosunku do innych dziedzin wysokiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu

Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Rozdział XIX Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 3. Jeżeli czynu zabronionego określonego w 2 opuszcza, w celu trwałego uchylenia się od tej służby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiązków służbowych

Bardziej szczegółowo

KARYGODNOŚĆ jako element struktury przestępstwa

KARYGODNOŚĆ jako element struktury przestępstwa KARYGODNOŚĆ jako element struktury przestępstwa Art. 1 k.k. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-703919-V-12/ST 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Bartosz Arłukowicz Minister Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 76, poz. 641. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488)

Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) ę ł ę ę ę Ó ę ś ę Ż ł ą Stanowisko Rządu w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 488) Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, 6 czerwca 2016 r. Opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych do projektu z dnia 23 maja 2016 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Opiniowany

Bardziej szczegółowo

Stosowanie leków poza ChPL

Stosowanie leków poza ChPL Stosowanie leków poza ChPL Gdzie znaleźć Charakterystykę Produktu Leczniczego (ChPL)? Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Środków Biobójczych na swojej stronie www podaje wykaz

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział XI Przedawnienie

Rozdział XI Przedawnienie Część ogólna 60 Rozdział XI Przedawnienie Art. 101. [Przedawnienie karalności] 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1) 30 gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy legalnoœci przeprowadzenia eksperymentu medycznego

Podstawy legalnoœci przeprowadzenia eksperymentu medycznego Jerzy SOWIÑSKI prof. zw. dr hab. n. med., Przewodnicz¹cy Okrêgowego S¹du Lekarskiego w Poznaniu Joanna ZDANOWSKA dr, Katedra i Zak³ad Organizacji i Zarz¹dzania w Opiece Zdrowotnej, Wydzia³ Nauk o Zdrowiu,

Bardziej szczegółowo

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru

Elementy Prawa Pracy 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia według swojego wyboru 4.3. Roszczenia pracowników w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia Rozwiązanie niezwłoczne jest bezprawne we wszystkich wypadkach, gdy nastąpiło to z naruszeniem przepisów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Wykaz skrótów Literatura Przedmowa XI XIII XV Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1 Pytania 1 10 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie 12 Pytania 11 24 Rozdział III.

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO

WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO WYKŁADY Z ZAKRESU BIOETYKI, PRAWA MEDYCZNEGO i ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO (dla stażystów lekarzy i lekarzy dentysów, którzy rozpoczęli staż podyplomowy 01.10.2016 r. i 01.03.2017 r.) - szkolenie od 27 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Bioetycznej przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Regulamin pracy Komisji Bioetycznej przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Zał. nr 1 do Uchwały NR AR-001-2-V/2/2008 z dn. 27.05.2008. Regulamin pracy Komisji Bioetycznej przy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Postanowienia ogólne. 1 Badanie na

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 13/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 marca 2014 r. SSN Jerzy Grubba (przewodniczący) SSN Jarosław Matras SSN Dariusz Świecki (sprawozdawca) Protokolant

Bardziej szczegółowo

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym

Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Katarzyna Marchocka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski Przesłanki uznania spadkobiercy za niegodnego w polskim prawie spadkowym Osoba fizyczna myśląc nad wyborem swojego potencjalnego

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią

Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw. Diagnoserw Dawid Stramowski, Chrząstowo 4, 89-100 Nakło Nad Notecią Zagrożenia w Internecie z akcentem na ochronę i dochodzenie praw W przypadku cyberprzemocydostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna. Należy pamiętać, że: w przypadku cyberprzemocy w stosunku

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP)

Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP) Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)- Sekcja Naukowa: Polska Grupa Badawcza Chłoniaków (PGBCh) Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych (Good Clinical Practice - GCP) Zasady GCP

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Liszewska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70. Palestra 39/5-6( ),

Agnieszka Liszewska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70. Palestra 39/5-6( ), Agnieszka Liszewska Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70 Palestra 39/5-6(449-450), 236-240 1995 Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 kwietnia 1994 r. WR 70/94 * Teza głosowanego

Bardziej szczegółowo

W praktyce jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty.

W praktyce jest to używanie w stosunku do pielęgniarki i położnej słów wulgarnych, powszechnie uznanych za obelżywe, gesty. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 34/2014 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu z dnia 11.06.2014 r. w sprawie przyjęcia postępowania pielęgniarki/położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza

Bardziej szczegółowo