Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 360. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz oraz praktyczne umiejtnoci w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbdne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególnoci umiejtnoci: porozumiewania si z pacjentem i jego rodzin; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właciwego doboru bada dodatkowych, stawiania wstpnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezporedniego zagroenia ycia. Absolwent powinien opanowa umiejtnoci współpracy z ludmi, kierowania zespołami oraz zarzdzania placówkami słuby zdrowia. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwent powinien by przygotowany do: prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej; udzielania pomocy w stanie bezporedniego zagroenia ycia; planowania, wdraania i oceny postpowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postpowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektujcego zasady humanitaryzmu; podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich); prowadzenia bada i upowszechniania wyników oraz nauczania wykonywania zawodu. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytutach naukowo-badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

2 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Anatomii Histologii, cytofizjologii i embriologii Biologii medycznej Biofizyki Chemii Biochemii Fizjologii Patomorfologii Patofizjologii Mikrobiologii Immunologii Genetyki klinicznej Farmakologii i toksykologii Higieny i epidemiologii Diagnostyki laboratoryjnej Zdrowia publicznego Psychologii lekarskiej Socjologii w medycynie Etyki lekarskiej Historii medycyny 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Chorób wewntrznych Pediatrii Chirurgii Ginekologii i połonictwa Neurologii i neurochirurgii Otolaryngologii Okulistyki Dermatologii i wenerologii Psychiatrii Chorób zakanych Ortopedii i traumatologii Radiologii Anestezjologii i intensywnej terapii Propedeutyki stomatologii Onkologii Prawa i medycyny sdowej Medycyny rodzinnej Rehabilitacji 30 2

3 19. Medycyny nuklearnej Medycyny ratunkowej i medycyny katastrof TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie anatomii Treci kształcenia: Budowa ciała ludzkiego z uwzgldnieniem aspektów rozwojowych i opisowych w szczególnoci topograficznych i klinicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu i interpretacji budowy człowieka osobnika ywego i zwłok; prowadzenia anatomicznych bada przyyciowych w stopniu umoliwiajcym zrozumienie zagadnie klinicznych; rozumienia budowy i funkcjonowania orodkowego układu nerwowego; rozumienia podstawowych zagadnie neurobiologii. 2. Kształcenie w zakresie histologii, cytofizjologii i embriologii Treci kształcenia: Budowa mikroskopowa i submikroskopowa tkanek i narzdów. Funkcje tkanek i narzdów. Organizacja komórki oraz organelli komórkowych. Cykl komórkowy. Rónicowanie i regulacja procesów wewntrzkomórkowych. Rozwój embrionalny człowieka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu i interpretacji budowy mikroskopowej komórek, tkanek i narzdów oraz ich funkcji; rozumienia i opisu rozwoju embrionalnego człowieka i mechanizmów powstawania wad wrodzonych; rozumienia mechanizmów regulujcych cykl komórkowy; rozumienia procesów proliferacji, rónicowania oraz apoptozy. 3. Kształcenie w zakresie biologii medycznej Treci kształcenia: Struktura i funkcje genów u Prokaryota i Eukaryota. Genetyka populacyjna. Genetyka rozwoju. Ekogenetyka. Elementy biotechnologii. Parazytologia lekarska układ pasoyt ywiciel. Cykle rozwojowe pasoytów człowieka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia genetycznej regulacji u wirusów i bakterii organizmów prokariotycznych o nieskomplikowanej budowie genomu; rozumienia złoonej budowy i funkcji genomu organizmów eukariotycznych; oceny wpływu zanieczyszczenia rodowiska czynnikami mutagennymi i kancerogennymi na organizm człowieka; rozumienia oddziaływania mutagenów z genomem człowieka; wykorzystywania podstawowych metod biologii molekularnej; rozpoznawania najczciej spotykanych pasoytów człowieka w oparciu o znajomo ich budowy, cykli yciowych oraz podstawowych objawów chorobowych przez nie wywołanych. 4. Kształcenie w zakresie biofizyki Treci kształcenia: Biofizyka molekularna i komórki. Biofizyka układów fizjologicznych. Mechanizmy działania czynników fizycznych na organizm. Podstawy fizyczne wybranych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia poj i praw fizyki; wykorzystywania praw fizyki do opisu zagadnie z zakresu biologii komórek i tkanek oraz procesów fizjologicznych; wykorzystywania przyrzdów pomiarowych i aparatury fizycznej; oceny dokładnoci wykonanych pomiarów i oszacowywania błdów. 5. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Pierwiastki i ich funkcje w układach biologicznych. Równowagi kwasowo-zasadowe i gospodarka wodno-elektrolitowa w układach biologicznych. Chemia substancji toksycznych. Koloidy. Budowa i właciwoci kwasów karboksylowych i aminokwasów. Wglowodory. Zwizki heterocykliczne i ich pochodne o znaczeniu biologicznym. Wglowodany. Lipidy. Białka. Kwasy nukleinowe. Enzymy i koenzymy. Witaminy. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny właciwoci molekuł i makromolekuł w relacji do ich budowy; rozumienia przemian dokonujcych si w organizmach; oceny wpływu zwizków chemicznych na organizm człowieka; rozumienia zagadnie klinicznych w kontekcie przemian chemicznych. 6. Kształcenie w zakresie biochemii Treci kształcenia: Metabolizm wglowodanów, tłuszczów, aminokwasów i białek. Budowa i metabolizm hemoglobiny. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych biosynteza białek. Czynniki warunkujce utrzymanie homeostazy ustrojowej. Utlenianie biologiczne. Stres oksydacyjny a potencjał antyoksydacyjny organizmu. Swoisto metaboliczna białek. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia przemian zwizków chemicznych w warunkach fizjologicznych; rozumienia dróg przemian i kocowego utleniania produktów katabolizmu białek, wglowodanów i tłuszczów; rozumienia funkcji podstawowych układów przekaników w komórce; rozumienia funkcji receptorów powierzchniowych i wewntrzkomórkowych; rozumienia procesów prowadzcych do mierci komórki; wykorzystywania wiedzy z zakresu podstaw molekularnych procesów energetycznych oraz procesów biochemicznych w stanach patologicznych; rozumienia moliwoci regulacji procesów biochemicznych oraz podstaw molekularnych niektórych chorób. 7. Kształcenie w zakresie fizjologii Treci kształcenia: Pobudliwo i pobudzenie. Zasady przekazywania informacji. Zasady regulacji homeostatycznej. Fizjologia mini szkieletowych i gładkich. Układy i procesy kontrolujce rodowisko wewntrzne organizmu funkcje krwi oraz układów: krenia, oddechowego, pokarmowego i moczowego. Neurohormonalne regulacje procesów fizjologicznych. Wysze czynnoci nerwowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów fizjologicznych zachodzcych w organizmie na poziomie komórkowym, narzdowym, układowym i midzyukładowym; wnioskowania o funkcjonowaniu organizmu jako całoci w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany funkcji któregokolwiek ogniwa w rónych układach organizmu; wykorzystywania danych liczbowych dotyczcych podstawowych zmiennych fizjologicznych; wykonywania i oceny wyników testów czynnociowych. 8. Kształcenie w zakresie patomorfologii Treci kształcenia: Zaburzenia w kreniu zmiany wsteczne i rozplemowe, zapalenia, nowotwory. Patomorfologia szczegółowa narzdów i układów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: ustalania wskaza do wykonania inwazyjnych bada morfologicznych; rozpoznawania zmian morfologicznych wystpujcych w procesie patologicznym; interpretacji wyników bada morfologicznych; pobierania i zabezpieczenia materiału do bada. 9. Kształcenie w zakresie patofizjologii Treci kształcenia: Mechanizmy podstawowych zaburze czynnoci organizmu. Patofizjologia szczegółowa układów i narzdów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj dotyczcych chorób i ich przebiegu; rozumienia mechanizmów kontrolujcych utrzymanie homeostazy w zdrowiu i sytuacji patologicznej; rozumienia patogenezy ostrych załama regulacji ustrojowych; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów podstawowych chorób układu krenia, oddychania, pokarmowego, moczowo-płciowego oraz krwiotwórczego; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów w przypadku procesów nowotworowych. 10. Kształcenie w zakresie mikrobiologii Treci kształcenia: Klasyfikacja drobnoustrojów. Ogólna charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów. Formy i mechanizmy wzajemnego oddziaływania w układzie drobnoustrój 4

5 gospodarz. Flora fizjologiczna. Etiopatogeneza i epidemiologia. Diagnostyka mikrobiologiczna. Terapia empiryczna i celowana. Dezynfekcja, sterylizacja i postpowanie aseptyczne zakaenia szpitalne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu właciwoci biologicznych i klasyfikacji drobnoustrojów; rozpoznawania czynników etiologicznych i mechanizmów patogenezy zakae wywoływanych przez drobnoustroje; doboru bada diagnostycznych w zalenoci od rodzaju schorzenia i zasad diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej; pobierania, przechowywania i przesyłania materiału do bada; interpretacji wyników bada mikrobiologicznych i serologicznych; prognozowania racjonalnej antybiotykoterapii; przeprowadzania dezynfekcji i sterylizacji w oparciu o znajomo podstaw epidemiologii chorób zakanych szczególnie w sytuacji zakae wewntrzszpitalnych. 11. Kształcenie w zakresie immunologii Treci kształcenia: Rozwój układu odpornociowego. Składniki i zasadnicze cechy reakcji immunologicznych. Nieswoista odporno humoralna i komórkowa. Główny układ zgodnoci tkankowej, swoista odpowied humoralna i tkankowa. Regulacja odpowiedzi immunologicznej nadwraliwo. Elementy immunologii rozrodu i nowotworów. Wrodzona i nabyta odporno przeciwzakana metody jej modulacji. Niedobory odpornoci. Diagnostyka immunologiczna. Patogeneza i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie. Immunologiczne aspekty transplantacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli i działania układu immunologicznego oraz czynników regulujcych ten układ; rozumienia znaczenia zaburze odpornociowych w patomechanizmie chorób; wykorzystywania metod badania parametrów immunologicznych oraz zasad doboru bada immunologicznych w okrelaniu stanu immunologicznego pacjenta; przeprowadzania diagnostyki rónicowej; leczenia zaburze immunologicznych we współpracy z laboratorium immunologicznym. 12. Kształcenie w zakresie genetyki klinicznej Treci kształcenia: Genetyka człowieka ze szczególnym uwzgldnieniem diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne i nowotworowe. Czynniki genetyczne w etiologii chorób wszystkich układów. Postpowanie diagnostyczne. Poradnictwo genetyczne. Metody molekularne stosowanie i interpretacja wyników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów dziedziczenia, etiologii i symptomatologii; rozumienia zasad postpowania lekarskiego w: chromosomopatii, zaburzeniach rozwoju cielesno-płciowego, chorobach jednogenowych i chorobach uwarunkowanych wieloczynnikowo; okrelania wskaza do poradnictwa genetycznego, bada cytogenetycznych i molekularnych oraz diagnostyki prenatalnej; pobierania materiału biologicznego do bada genetycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników. 13. Kształcenie w zakresie farmakologii i toksykologii Treci kształcenia: Pojcie leku. Postacie leków receptura. Mechanizmy działania leków w schorzeniach narzdów i układów farmakokinetyka i farmakodynamika. Czynniki biologiczne wpływajce na działanie i metabolizm leków. Podane i niepodane reakcje organizmu na działanie leków interakcja leków. Chemioterapia zakae bakteryjnych, grzybiczych i wywołanych przez pierwotniaki. Chemioterapia nowotworów. Zasady postpowania w leczeniu zatru. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod ktem wskaza i przeciwwskaza, dawkowania, działa niepodanych i toksycznoci oraz interakcji z innymi lekami; doboru właciwego leku oraz odpowiedniej dawki leku w zalenoci od: wskaników farmakokinetycznych, wieku i stanu fizjologicznego ustroju, wskaników okrelajcych stan układu krenia, funkcji nerek oraz wydolnoci metabolicznej wtroby. 5

6 14. Kształcenie w zakresie higieny i epidemiologii Treci kształcenia: Uwarunkowania stanu zdrowia. Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w rodowisku. Zaburzenia stanu zdrowia zwizane z jakoci rodowiska, stylem ycia i czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Podstawy higieny pracy. Higiena ywnoci i ywienia. Podstawowe typy zjawisk epidemiologicznych i metody ich badania. Epidemiologia chorób niezakanych i zakanych epidemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Epidemiologia nowotworów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny wpływu czynników rodowiskowych na zdrowie, sposób odywiania i stan odywienia organizmu; oceny stanu sanitarnego osiedli, zakładów pracy i obiektów szkolnych oraz metod zabezpieczenia si przed działaniem czynników szkodliwych; oceny rozwoju fizycznego dzieci szkolnych; prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w przypadku konkretnej choroby; wykorzystywania informacji epidemiologicznej do oceny sytuacji zdrowotnej. 15. Kształcenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Treci kształcenia: Rodzaje wykonywanych bada laboratoryjnych i ich znaczenie diagnostyczne. Zasady pobierania materiału biologicznego. Diagnostyka laboratoryjna zaburze narzdowych i układowych. Laboratoryjne algorytmy diagnostyczne w rozpoznawaniu, rónicowaniu i monitorowaniu leczenia zaburze narzdowych i układowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przygotowywania pacjenta do bada laboratoryjnych, zlecania pobierania materiału do bada oraz interpretacji wyników; identyfikowania ródeł błdów laboratoryjnych; unikania błdów laboratoryjnych; wykonywania oznacze grup krwi i prób krzyowych; interpretacji wyników podstawowych bada: hematologicznych, elektroforetycznych białek, lipidowych czynników ryzyka miadycy, zaburze gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburze gospodarki kwasowozasadowej i wapniowo-fosforanowej, zaburze hormonalnych, zaburze metabolicznych w cukrzycy oraz zaburze w chorobach nerek i ostrych zatruciach. 16. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego Treci kształcenia: Metody oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji. Systemy informatyczne i bazy danych w ochronie zdrowia. Elementy polityki zdrowotnej. Programy zdrowotne wiatowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej i Narodowego Programu Zdrowia. Promocja zdrowia i profilaktyka w szczególnoci chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Systemy organizacyjne ochrony zdrowia. Rozpoznanie i ocena potrzeb zdrowotnych społeczestwa. Sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych populacji; okrelania potrzeb opieki zdrowotnej; promowania zdrowia ludnoci; orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolnoci do pracy; okrelania warunków i wskazywania procedur ubiegania si o rent, zasiłek chorobowy, pomoc społeczn i inne wiadczenia; posługiwania si dokumentacj medyczn; przygotowywania analizy ekonomicznej podstawowej praktyki medycznej; posługiwania si wiedz z zakresu prawa medycznego oraz przepisami regulujcymi prawo wykonywania zawodu na terenie Polski i Unii Europejskiej. 17. Kształcenie w zakresie psychologii lekarskiej Treci kształcenia: Psychologiczne determinanty zdrowia i choroby. Psychologiczne mechanizmy chorobotwórcze. Zaburzenia psychosomatyczne. Psychologiczne aspekty bólu. Funkcjonowanie człowieka chorego. Proces adaptacji do choroby. Relacje lekarz pacjent trudnoci we współpracy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: porozumiewania si i współpracy z psychologiem; rozpoznawania psychologicznych problemów pacjenta; nawizywania z pacjentem empatycznego kontaktu; dostosowywania si do własnych predyspozycji 6

7 psychicznych i ogranicze emocjonalnych w wykonywaniu zawodu lekarza; prowadzenia rozmowy i wywiadu z pacjentem według kryteriów psychologicznych; korzystnego wpływania na stan psychiczny pacjenta, szczególnie pacjenta w stresie lub cierpicego z powodu zaburze psychosomatycznych. 18. Kształcenie w zakresie socjologii w medycynie Treci kształcenia: Kultura wartoci i normy społeczne. Struktura i dynamika rodziny, modele rodziny. Zachowania w zdrowiu i chorobie. Niepełnosprawno jako problem społeczny. Socjologiczne aspekty staroci i umierania. Społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy lekarza. Patologie dotykajce społeczestwa, rodziny i jednostki. Funkcjonowanie i dysfunkcjonalno instytucji medycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: gromadzenia danych o rodowisku społecznym; konstruowania socjologicznego modelu choroby; nawizywania kontaktu z pielgniark rodowiskow lub pracownikiem pomocy socjalnej w zakresie interwencji w sprawach socjalno-bytowych pacjenta; włczania rodziny i otoczenia społecznego w proces terapeutyczny i rehabilitacyjny. 19. Kształcenie w zakresie etyki lekarskiej Treci kształcenia: Podstawowe pojcia etyki oraz deontologii ogólnej i lekarskiej. Kodeks etyki lekarskiej. Regulacje dotyczce etyki zawodowej lekarza w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i uzasadnienia ponadczasowych lekarskich norm etycznych; rozumienia i stosowania wzorców postpowania zawodowego i badawczego w medycynie. 20. Kształcenie w zakresie historii medycyny Treci kształcenia: Rozwój medycyny i nauk medycznych na przestrzeni dziejów. Historia medycyny na ziemiach polskich. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania wiedzy historycznej w ocenie współczesnej medycyny; prognozowania rozwoju medycyny; rozpoznawania cigłoci myli lekarskiej w aspekcie postpu nauk medycznych i powiza interdyscyplinarnych; rozpoznawania czynników kształtujcych rozwój medycyny. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie chorób wewntrznych Treci kształcenia: Przeprowadzanie wywiadu i badanie internistyczne. Etiopatogeneza, symptomatologia, leczenie i zapobieganie chorobom układów: oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, moczowego, endokrynnego i ruchu ze szczególnym uwzgldnieniem chorób układu krenia i nowotworowych. Choroby zawodowe i rodowiskowe. Interpretacja bada medycznych, stawianie diagnozy, diagnostyka rónicowa. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu lekarskiego; doboru techniki badania przedmiotowego; interpretacji stwierdzanych badaniem lekarskim odchyle od normy; wykonywania bada diagnostycznych oraz zlecania i interpretacji bada laboratoryjnych i diagnostycznych w chorobach wewntrznych; interpretacji odchyle wyników bada w podstawowych jednostkach chorobowych; przeprowadzania diagnostyki rónicowej, rozpoznawania choroby oraz planowania terapii; prowadzenia dokumentacji medycznej. 2. Kształcenie w zakresie pediatrii Treci kształcenia: Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka. Odrbnoci morfologicznofizjologiczne poszczególnych narzdów i układów w wieku rozwojowym. Zasady racjonalnego ywienia dzieci zdrowych i chorych. Działania profilaktyczne w wybranych stanach chorobowych. Immunoprofilaktyka czynna u dzieci i młodziey. Choroby poszczególnych narzdów i układów w wieku rozwojowym. Patofizjologia okresu 7

8 noworodkowego. Wady wrodzone i choroby uwarunkowane genetycznie. Nieprawidłowoci rozwoju psychoruchowego, psychicznego zaburzenia zachowania. Elementy pediatrii społecznej. Opieka nad dzieckiem szkolnym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu pediatrycznego; oceny rozwoju dziecka w kontekcie norm ywieniowych wieku rozwojowego; wykonywania badania przedmiotowego; rozpoznawania, przeprowadzenia bada dodatkowych oraz leczenia schorze wieku dziecicego w oparciu o znajomo symptomatologii najczstszych schorze dziecicych; interpretacji i realizacji przepisów dotyczcych szczepie obowizkowych i zalecanych. 3. Kształcenie w zakresie chirurgii Treci kształcenia: Symptomatologia diagnostyka i zasady kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego w ostrych i przewlekłych chorobach chirurgicznych szczególnie nowotworowych. Chirurgia wieku dziecicego. Podstawy i problemy współczesnej transplantologii. Zasady rozpoznawania i leczenia schorze urologicznych. Patofizjologia leczenie oparze. Chirurgiczne postpowanie ambulatoryjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: chirurgicznego badania chorego; diagnostyki schorze chirurgicznych; rozpoznawania objawów ostrego zapalenia brzucha u dzieci i dorosłych; rozpoznawania wrodzonych i nabytych wad rozwojowych przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz orodkowego układu nerwowego; rozpoznawania i leczenia zakae chirurgicznych miejscowych i ogólnych; postpowania w schorzeniach chirurgicznych zwłaszcza w przypadkach nagłych; przygotowywania chorego do operacji oraz monitorowania po operacji. 4. Kształcenie w zakresie ginekologii i połonictwa Treci kształcenia: Badanie ginekologiczne i połonicze. Zaburzenia cyklu miesicznego i czynnoci rozrodczej. Choroby nienowotworowe i nowotworowe narzdu rodnego symptomatologia, diagnostyka, leczenie. Cia, poród i połóg fizjologia i patologia. Planowanie rodziny. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu ginekologicznego i połoniczego; przeprowadzania badania ginekologiczno-połoniczego; stosowania współczesnej diagnostyki w rozpoznawaniu chorób narzdu rodnego szczególnie schorze nowotworowych; postpowania wobec schorze ginekologicznych, w tym w przypadkach nagłych; prowadzenia ciy fizjologicznej i powikłanej; prowadzenia dokumentacji medycznej i dotyczcej profilaktyki kobiety ciarnej. 5. Kształcenie w zakresie neurologii i neurochirurgii Treci kształcenia: Badanie neurologiczne. Symptomatologia, diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób nowotworowych oraz orodkowego i obwodowego układu nerwowego. Zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorób układu nerwowego u dorosłych i dzieci. Postpowanie pooperacyjne. Urazy czaszkowo-mózgowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania neurologicznego pacjenta dorosłego oraz dziecka; przeprowadzania diagnozy oraz proponowania terapii w oparciu o symptomatologi kliniczn zespołów neurologicznych; przeprowadzania diagnozy oraz proponowania terapii w stanach zagroenia ycia; kwalifikowania chorych neurologicznie do leczenia operacyjnego; postpowania z chorymi po operacji. 6. Kształcenie w zakresie otolaryngologii Treci kształcenia: Badanie laryngologiczne. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób laryngologicznych szczególnie chorób nowotworowych i urazów. Podstawy audiologii i foniatrii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania uszu, nosa, gardła, krtani oraz szyi; rozpoznawania najczstszych chorób otolaryngologicznych oraz ich patogenezy; 8

9 postpowania terapeutycznego w oparciu o znajomo symptomatologii schorze uszu i górnych dróg oddechowych szczególnie nowotworowych. 7. Kształcenie w zakresie okulistyki Treci kształcenia: Specyfika badania okulistycznego. Symptomatologia i diagnostyka chorób oczu. Wady wzroku. Postpowanie zachowawcze i operacyjne w chorobach i urazach narzdu wzroku. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów oka; rozpoznawania objawów wymagajcych natychmiastowej pomocy specjalisty; doboru bada diagnostycznych; interpretacji wyników konsultacji okulistycznych. 8. Kształcenie w zakresie dermatologii i wenerologii Treci kształcenia: Elementy diagnostyki i terapii dermatologicznej. Choroby infekcyjne i nieinfekcyjne skóry, włosów, paznokci i błon luzowych. Nowotwory i znamiona skóry. Zmiany skórne zwizane z chorobami narzdów wewntrznych. Choroby przenoszone drog płciow. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykonywania badania przedmiotowego; oceny zmian skórnych w oparciu o symptomatologi najczstszych schorze dermatologicznych. 9. Kształcenie w zakresie psychiatrii Treci kształcenia: Badanie psychiatryczne. Uwarunkowania zaburze psychicznych. Organiczne zaburzenia psychiczne. Schizofrenia. Zaburzenia osobowoci i seksualnoci. Zaburzenia snu i jedzenia. Zaburzenia niepsychotyczne. Uzalenienia od rodków psychoaktywnych. Stany nagłe w psychiatrii. Psychiatria dzieci i młodziey. Psychogeriatria. Farmakoterapia chorych psychicznie. Zagadnienia prawne i etyczne w psychiatrii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: nawizywania empatycznego kontaktu z pacjentem unikajc jatropatogenii; przeprowadzania wywiadu; oceny stanu fizycznego pacjenta; podejmowania decyzji, co do form diagnostyki i leczenia; rozpoznawania i leczenia zaburze psychicznych; podejmowania decyzji odnonie koniecznoci skierowania pacjenta do odpowiedniej jednostki psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. 10. Kształcenie w zakresie chorób zakanych Treci kształcenia: Epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka chorób zakanych i pasoytniczych. Zakaenia wirusami hepatotropowymi. Zakaenie HIV i zwizane z nim infekcje oportunistyczne. Neuroinfekcje. Choroby tropikalne. Choroby odzwierzce. Choroby spowodowane ukszeniem zwierzt jadowitych. Gorczka o nieustalonej przyczynie. Szczepionki i surowice. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób zakanych, ich etiopatogenezy oraz objawów; diagnostyki rónicowej, terapii i chemioterapii chorób zakanych; postpowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej na chorob zakan szczególnie spowodowan zakaeniem wirusami hepatoteopowymi i HIV; stosowania uodpornienia czynnego i biernego 11. Kształcenie w zakresie ortopedii i traumatologii Treci kształcenia: Badanie ortopedyczne z elementami badania neurologicznego. Wady wrodzone i nabyte układu kostno-stawowego. Zapalenia koci i stawów. Nowotwory narzdu ruchu. Osteoporoza. Urazy narzdu ruchu. Urazy wielonarzdowe. Zaopatrzenie ortopedyczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zaopatrzenia ran, złama i zwichni; stosowania podstawowych technik ortopedycznych: unieruchamiania gipsowego, wycigów szkieletowych, zakładania szwów; postpowania z chorymi nieprzytomnymi w wyniku doznanego urazu; podejmowania decyzji, co do form diagnostyki rónicowej obrae mózgu, 9

10 narzdów klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz narzdów ruchu; rozpoznawania i leczenia miejscowych zakae chirurgicznych. 12. Kształcenie w zakresie radiologii Treci kształcenia: Techniki bada radiologicznych. Wykorzystanie technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym. Radiologia interwencyjna. Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania cech obrazu prawidłowego we współczesnych radiologicznych metodach diagnostycznych; wyboru optymalnej do schorzenia metody obrazowania, z uwzgldnieniem czynników merytorycznych i ekonomicznych, w oparciu o znajomo zasad powstawania obrazu; rozpoznawania radiologicznej symptomatologii stanów zagroenia ycia oraz wskaza do stosowania odpowiednich metod radiologii interwencyjnej. 13. Kształcenie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Treci kształcenia: Resuscytacja kreniowo-oddechowa. Stany zagroenia ycia. Zadania anestezjologii i intensywnej terapii okresu okołooperacyjnego. Kwalifikacja chorych do leczenia w oddziałach intensywnej terapii. Ból ostry i przewlekły. Problemy etyczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: resuscytacji oddechowo-kreniowomózgowej w stopniu udoskonalonym; przygotowania chorego do znieczulenia i opieki poznieczuleniowej oraz monitorowania stanu chorego podczas znieczule i w ostrych stanach zagroenia ycia; rozpoznawania wskaza do leczenia w oddziałach intensywnej terapii; zwalczania ostrego i przewlekłego bólu w oparciu o znajomo zasad znieczulania ogólnego i regionalnego. 14. Kształcenie w zakresie propedeutyki stomatologii Treci kształcenia: Choroby zbów, przyzbia i błony luzowej jamy ustnej. Zmiany w błonie luzowej jamy ustnej zwizane z chorobami ogólnoustrojowymi. Manifestacja ogólnoustrojowa chorób zbów i przyzbia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób stomatologicznych oraz objawów wtórnych uwydatniajcych si w chorobach układowych; skierowania chorego do odpowiedniego specjalisty. 15. Kształcenie w zakresie onkologii Treci kształcenia: Epidemiologia, etiopatogeneza i profilaktyka nowotworów. Badania przesiewowe. Onkologia szczegółowa poszczególnych narzdów i układów w kontekcie patogenezy, symptomatologii i algorytmów diagnostycznych. Współczesne metody leczenia nowotworów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wczesnego rozpoznawania nowotworów; podejmowania decyzji, co do bada diagnostycznych; przeprowadzania prostych zabiegów diagnostycznych, pielgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych po leczeniu onkologicznym; stosowania podstawowych metod leczenia onkologicznego objawowego; sprawowania opieki terminalnej w tym kontaktowania si z chorym onkologicznie i jego rodzin. 16. Kształcenie w zakresie prawa i medycyny sdowej Treci kształcenia: Podstawy prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Regulacje prawne dotyczce wykonywania zawodu lekarza odpowiedzialno karna, cywilna i zawodowa. Orzecznictwo sdowo-lekarskie. Tanatologia. Toksykologia sdowo-lekarska. Genetyka sdowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si wiedz z zakresu prawa medycznego; posługiwania si przepisami regulujcymi prawo wykonywania zawodu w Polsce i Unii Europejskiej; interpretacji artykułów kodeksu karnego dotyczcych przestpstw przeciwko yciu i zdrowiu człowieka oraz zasad odpowiedzialnoci karnej i cywilnej lekarza; stwierdzania zgonu i prawidłowego wypełniania karty zgonu; przeprowadzania ogldzin 10

11 zwłok w miejscu ich ujawnienia; ustalania orientacyjnego czasu zgonu oraz przypuszczalnej przyczyny mierci; rozpoznawania i rónicowania rodzajów mierci; zabezpieczania materiału biologicznego do bada histopatologicznych, serologicznych i toksykologicznych w czasie sdowo-lekarskiej sekcji zwłok; przeprowadzania badania poszkodowanego; sporzdzania opinii sdowo-lekarskiej dla potrzeb orzecznictwa karnego i cywilnego; przeprowadzania badania i oceny klinicznej osoby nietrzewej. 17. Kształcenie w zakresie medycyny rodzinnej Treci kształcenia: Specyficzne problemy pediatryczne wieku dorosłego. Specyficzne problemy geriatryczne. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. Patologia rodzinna i rodowiskowa. Przemoc w rodzinie. Rozpoznawanie i terapia uzalenie w praktyce lekarza rodzinnego. Opieka nad przewlekle chorym. Medycyna paliatywna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania, selekcji, leczenia i rehabilitacji schorze wanych pod ktem medycyny rodzinnej; organizowania pacjentom opieki (opiekunów) na czas choroby; kontrolowania objawów somatycznych i psychicznych chorych umierajcych; prowadzenia praktyki lekarza rodzinnego (aspekty organizacyjne, ekonomiczne i menaderskie); stosowania psychoprofilaktyki zabezpieczajcej przed stresem zawodowym i ułatwiajcej prac zespołow. 18. Kształcenie w zakresie rehabilitacji Treci kształcenia: Pojcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawnoci. Sprzt rehabilitacyjny oraz pomoc ortopedyczna i techniczna w usprawnianiu funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja jako proces kompleksowy. Rehabilitacja w schorzeniach układów: krenia, oddechowego, nerwowego i ruchu. Rehabilitacja w geriatrii. Elementy orzecznictwa lekarskiego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego; oceny wskaza i przeciwwskaza do stosowania fizjoterapii na podstawie znajomoci fizjologii i patologii wysiłku fizycznego; oceny wpływu fizjoterapii na układy czynnociowe człowieka, w szczególnoci układ krenia i układ oddechowy; podejmowania decyzji, co do prostego programu kompleksowej rehabilitacji w poszczególnych dysfunkcjach. 19. Kształcenie w zakresie medycyny nuklearnej Treci kształcenia: Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej. Diagnostyka radioizotopowa in vitro i in vivo. Terapia radioizotopowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: interpretacji wyników bada izotopowych; oceny wskaza i przeciwwskaza wykonywania bada izotopowych; oceny moliwoci stosowania klinicznego radioizotopów; oceny przydatnoci bada radioizotopowych w diagnozowaniu patologii; stosowania metod izotopowych w endokrynologii, kardiologii i onkologii; stosowania terapeutycznego radioizotopów. 20. Kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof Treci kształcenia: Resuscytacja kreniowo-oddechowa. Uraz wielonarzdowy. Postpowanie ratunkowe w zagroeniach rodowiskowych. Nagłe zagroenie pochodzenia wewntrznego. Postpowanie ratunkowe w stanach zagroe u dzieci. Leczenie ostrych zatru. Techniki leczenia w klinicznym postpowaniu ratunkowym. Organizacja zabezpieczenia medycznego w katastrofach i awariach. Bioterroryzm. Fazy akcji ratunkowych. Udzielanie pomocy poszkodowanym. Postpowanie w przypadku mnogich obrae ciała. Zagroenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w wietle prawa polskiego i midzynarodowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: postpowania w stanach nagłego zagroenia ycia; postpowania w przypadku zdarze masowych z uwzgldnieniem segregacji; organizacji medycznego zabezpieczenia w rónych rodzajach katastrof i zagroe; 11

12 współpracy z innymi słubami; organizacji oddziału ratunkowego zabezpieczenia medycznego na wypadek katastrof lub innych zagroe masowych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny si odbywa w zakładach opieki zdrowotnej i powinny obejmowa doskonalenie umiejtnoci zawodowych. Rodzaj praktyki tygodnie godziny Praktyka pielgniarska Praktyka w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) Praktyka w zakresie chorób wewntrznych Praktyka w zakresie pomocy doranej 2 70 Praktyka w zakresie chirurgii ogólnej 2 70 Praktyka w zakresie pediatrii 2 70 Praktyka w zakresie ginekologii i połonictwa 2 70 Praktykom naley przypisa 20 punktów ECTS. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa zajcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych, wykonywania podstawowych zabiegów pielgniarskich oraz opieki nad chorym w wymiarze nie mniejszym ni 30 godzin. 3. Programy nauczania powinny obejmowa treci z zakresu biostatystyki. 4. Programy nauczania powinny obejmowa treci z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 5. Przynajmniej 50% zaj obejmujcych treci kierunkowe powinno by prowadzone w formie wicze przygotowujcych do wykonywania zawodu. 6. Programy nauczania powinny przewidywa ponadto 780 godzin kształcenia zawodowego, obejmujcego minimum 120 godzin klinicznych zaj praktycznych w zakresie: chorób wewntrznych, pediatrii, chirurgii lub ginekologii i połonictwa oraz zagadnienia uwzgldniajce specyfik lokaln uczelni. 12

13 ZALECENIA Programy nauczania mog uwzgldnia zajcia z jzyka łaciskiego. 13

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE

STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik do uchwały Nr 57/2003 PRG z dn. 12.11.2003r. STANDARD NAUCZANIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: KIERUNEK LEKARSKI STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku lekarskim trwają

Bardziej szczegółowo

UCZELNI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

UCZELNI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: LEKARSKI ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018

Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program dla studentów zaczynających studia w roku akad. 2017/2018 Program studiów - I rok - Kierunek Lekarski (w roku akad. 2017/2018) 1 Anatomia egzamin c 200 40-160 - 20 2 Histologia z embriologia egzamin

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2017/ /2023 Rok I semestr I i II w roku akademickim 2017/2018 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma

Kierunek Lekarski - studia jednolite magisterskie, stacjonarne Plan studiów w latach 2013/ /2019. ROK 1 Przedmiot Forma Rok I semestr I i II w roku akademickim 2013/2014 ROK 1 Przedmiot Forma SEMESTR I O/P; O/K; O; F zaliczenia ogółem wykłady seminaria ćwiczenia ECTS Anatomia 1/2 * O/P zaliczenie na ocenę 100 20-80 9 Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niŝ 12 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum

Prorektor ds. Collegium Medicum Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum Załącznik do zarządzenia Nr 28 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. Kod Nazwa 01 01 05 00 00 Prorektor ds. Collegium Medicum 90 01 05 00 00 Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Collegium Medicum 16 00

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS

Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie ECTS Kierunek: Ratownictwo medyczne studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. azwa przedmiotu zajęć A. y ogólne Technologia informacyjna wykład zalicze Technologia informacyjna zalicze Filozofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I

Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia Rok I ECST Nazwa Plan studiów na KIERUNKU LEKARSKIM (studia stacjonarne, niestacjonarne) Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego - cykl kształcenia 2015-2021 Rok I W ĆW SM Suma W Semestr 1 Semestr 2 ĆW SM

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2016/2017 Kod: JFM-1-603-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka Medyczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta działalności naukowo-dydaktycznej za rok 2010 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA R A N K I N G 1. 1WY Zakład Genetyki Medycznej 333,00 3 111,00 2. NZT Zakład Immunologii i Żywienia 208,00 2 104,00 3. 1W44 Klinika Pediatrii 1173,79 12,25 95,82 4. 1S14 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia

Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Program zajęć praktycznych i praktyk zawodowych Kierunek: Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9.maja 2012r., Dz.U. z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 80 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj i

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 58 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kosmetologia STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii

I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii jednostka nazwa nr jednostki I Klinika Urologii 7 I Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii 57 I Zakład Medycyny Rodzinnej 105 II Klinika Kardiologii 37 II Klinika Urologii 206 Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i jednostka nazwa nr jednostki Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej 1 Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej 3 Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej 4 Klinika

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r.

Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia r. Załącznik nr 1 do PO nr 4 z dnia 4.04.017 r. MODUŁY I ECTS DO PLANU NAUCZANIA NA JEDNOLITYCH 5-LETNICH STUDIACH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII od roku akademickiego 017/018 A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE 1. Anatomia

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu/modułu

Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: stacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 45 15 30 E 3 2 Biologia medyczna 20 20

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Ankieta naukowo-dydaktyczna za rok 2012 RANKING* Lp Wydział / kod Nazwa jednostki SUMA PKT. liczba 1. 2WL 2M11 Klinika Dermatologii i Wenerologii 553 2 276,50 2. 1WL 1WY

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach.

Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: VI semestrów ZAJĘCIA TEORETYCZNE. Zatwierdzona liczebność grupy na zajęciach. Rok akademicki 207/208 3 4 7 9 3. Anatomia Zakład Anatomii Prawidłowej 90 2, 30 4 20 2, EGZAMIN 2. BHP Katedra i Zakład Zarządzania w Pielegniarstwie 4 0 4 0 0 3. Biochemia Katedra i Zakład Biochemii i

Bardziej szczegółowo

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu

Semestr II. Liczba godzin. Forma. Nazwa przedmiotu/modułu PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: fizjoterapia, jednolite studia magisterskie, forma studiów: niestacjonarne, profil praktyczny Semestr I 1 Anatomia prawidłowa człowieka 35 10 25 E 3 2 Biologia medyczna 15

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana

Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Rodzaj Zakres Nazwa Cena oczekiwana Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.073.02 BADANIA MEDYCYNY NUKLEARNEJ 8,10 Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 02.0000.074.02 BADANIE ANGIOGRAFICZNE

Bardziej szczegółowo

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1.

Katedrai Zakład Anatomii Prawidłowej Katedra i Zakład Biofizyki Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Lekarskiej A 60 60 30 30 6 E. 1. PLAN STUDIÓW rok akadem. 2015/16 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Kierunek: analityka medyczna Rok: I Semestr: I II Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia: jednolite magisterskie Czas trwania studiów: 10 semestrów

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny

Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Wykaz jednostek organizacyjnych UMED i ich numerów Układ alfabetyczny Nazwa jednostki Nr jednostki Biblioteka 159 Centralne Laboratorium Naukowe 299 Centrum Edukacji Medycznej 318 Dział Wdrażania Usług

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E

STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E STANDARDY NAUCZANIA NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO - E Studia zawodowe dla pielęgniarek posiadających świadectwo dojrzałości i dyplom ukończenia trzyletnich medycznych szkół zawodowych I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 169/2009 Senatu WUM z dnia 21 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 1 Wzór znaku graficznego Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Załącznik Nr

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI studia stacjonarne

LEKARSKI studia stacjonarne LEKARSKI 2016-2017 studia stacjonarne I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA

PROGRAM KSZTAŁCENIA DIETETYKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów DIETETYKA Kod kierunku studiów DIETETYKA_SS_2013_2016 DIETETYKA_SN_2013_2016

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok III semestr V TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA rok III semestr V PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE (80 godzin) (Oddział geriatrii) 1. Zasady i specyfika komunikowania się z osobą

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO ( I ST.) poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZY STOPIEŃ PRAKTYCZNY LICENCJAT PIELĘGNIARSTWA I. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI I rok. Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni

LEKARSKI I rok. Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni LEKARSKI I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Laboratorium Wykład Seminarium Laboratorium ECTS Wykład Seminarium

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI studia stacjonarne

LEKARSKI studia stacjonarne LEKARSKI 2015-2016 studia stacjonarne I rok Rok akademicki I semestr; 15 tygodni II semestr; 15 tygodni Lp. Kod Przedmiot Ogółem ECTC 30 tygodni Wykład Seminarium Ćwiczenia Wykład Seminarium Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa. JĘ.!: 2013 Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński MZ-MD-P-O734O3 7-2/AT! 13 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka ul Przemysłowa 30/32 OO-450 Warszawa W nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia

CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia Najstarszymi zawodami medycznymi są zawody lekarza i pielęgniarki. Rozwój medycyny sprawia, że powstaje coraz więcej nowych zawodów (np. audiofonolog,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 Warszawa lipiec 2017 1 PISMO OKÓLNE NR 10 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r.

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA rok akademicki 2016/2017 I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY Rada Wydziału Lekarskiego II w dniu 18 maja 2016 r. Lp. Przedmiot I ROK KIERUNEK : LEKARSKO-DENTYSTYCZNY liczba ogółe m wykłady seminaria ćwiczenia kategori a Do I roku studiów wymagana jest liczba 60 pkt ECTS, w tym 50 pkt z przedmiotów obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN

Rok I Rok akademicki FORMA ZALICZENIA ECTS ECTS LICZBA GODZIN KOD MODUŁU FORMA ZALICZENIA Samokształcenie (liczba godzin) Wydział Nauk o Zdrowiu PLAN STUDIÓW 2017-2022 Rok I Rok akademicki 2017-2018 Forma studiów: STACJONARNE OGÓŁEM SEMESTR I MODUŁ KSZTAŁCENIA ORGANIZUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 80 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Pielgniarstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny Symbol kierunkowych efektów kształcenia l K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Dietetyka studia pierwszego stopnia profil praktyczny WIEDZA Zna budowę,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Aktualizowany na dzień 24 września 2015 r. WYKAZ JEDNOSTEK NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH nazwa jednostki wydział KATEDRY Katedra Alergologii, Immunologii i Dermatologii (K101) 1. Zakład Immunopatologii (Z129)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin ,

ECTS kontkatowy. ECTS po zaokrągleniu RAZEM. Egzamin , Dla rocznika 2013-2016 L.p. INSTYTUT MEDYCZNY PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMŻY PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA ROK I /rok akademicki 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - pulmonologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-P Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Otolaryngologia - opis przedmiotu

Otolaryngologia - opis przedmiotu Otolaryngologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Otolaryngologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ol Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej

ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 padziernika 2005 r. w sprawie zakresu zada lekarza, pielgniarki i połonej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 28 padziernika 2005 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ Nazwa Kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Efekty kierunkowe WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII ZDROWIE PUBLICZNE I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny. Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 1 Standardy nauczania dla kierunku studiów: analityka medyczna STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku analityka medyczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo