Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE"

Transkrypt

1 Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 360. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz oraz praktyczne umiejtnoci w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji niezbdne do wykonywania zawodu lekarza. Dotyczy to w szczególnoci umiejtnoci: porozumiewania si z pacjentem i jego rodzin; przeprowadzania wywiadu z pacjentem, badania chorego, właciwego doboru bada dodatkowych, stawiania wstpnej diagnozy, leczenia oraz udzielania pomocy w stanach bezporedniego zagroenia ycia. Absolwent powinien opanowa umiejtnoci współpracy z ludmi, kierowania zespołami oraz zarzdzania placówkami słuby zdrowia. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu medycyny. Absolwent powinien by przygotowany do: prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej; udzielania pomocy w stanie bezporedniego zagroenia ycia; planowania, wdraania i oceny postpowania profilaktycznego i leczniczego w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej; postpowania klinicznego opartego na naukowych podstawach, respektujcego zasady humanitaryzmu; podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich); prowadzenia bada i upowszechniania wyników oraz nauczania wykonywania zawodu. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w: publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytutach naukowo-badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem

2 2. SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Anatomii Histologii, cytofizjologii i embriologii Biologii medycznej Biofizyki Chemii Biochemii Fizjologii Patomorfologii Patofizjologii Mikrobiologii Immunologii Genetyki klinicznej Farmakologii i toksykologii Higieny i epidemiologii Diagnostyki laboratoryjnej Zdrowia publicznego Psychologii lekarskiej Socjologii w medycynie Etyki lekarskiej Historii medycyny 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: Chorób wewntrznych Pediatrii Chirurgii Ginekologii i połonictwa Neurologii i neurochirurgii Otolaryngologii Okulistyki Dermatologii i wenerologii Psychiatrii Chorób zakanych Ortopedii i traumatologii Radiologii Anestezjologii i intensywnej terapii Propedeutyki stomatologii Onkologii Prawa i medycyny sdowej Medycyny rodzinnej Rehabilitacji 30 2

3 19. Medycyny nuklearnej Medycyny ratunkowej i medycyny katastrof TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie anatomii Treci kształcenia: Budowa ciała ludzkiego z uwzgldnieniem aspektów rozwojowych i opisowych w szczególnoci topograficznych i klinicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu i interpretacji budowy człowieka osobnika ywego i zwłok; prowadzenia anatomicznych bada przyyciowych w stopniu umoliwiajcym zrozumienie zagadnie klinicznych; rozumienia budowy i funkcjonowania orodkowego układu nerwowego; rozumienia podstawowych zagadnie neurobiologii. 2. Kształcenie w zakresie histologii, cytofizjologii i embriologii Treci kształcenia: Budowa mikroskopowa i submikroskopowa tkanek i narzdów. Funkcje tkanek i narzdów. Organizacja komórki oraz organelli komórkowych. Cykl komórkowy. Rónicowanie i regulacja procesów wewntrzkomórkowych. Rozwój embrionalny człowieka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu i interpretacji budowy mikroskopowej komórek, tkanek i narzdów oraz ich funkcji; rozumienia i opisu rozwoju embrionalnego człowieka i mechanizmów powstawania wad wrodzonych; rozumienia mechanizmów regulujcych cykl komórkowy; rozumienia procesów proliferacji, rónicowania oraz apoptozy. 3. Kształcenie w zakresie biologii medycznej Treci kształcenia: Struktura i funkcje genów u Prokaryota i Eukaryota. Genetyka populacyjna. Genetyka rozwoju. Ekogenetyka. Elementy biotechnologii. Parazytologia lekarska układ pasoyt ywiciel. Cykle rozwojowe pasoytów człowieka. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia genetycznej regulacji u wirusów i bakterii organizmów prokariotycznych o nieskomplikowanej budowie genomu; rozumienia złoonej budowy i funkcji genomu organizmów eukariotycznych; oceny wpływu zanieczyszczenia rodowiska czynnikami mutagennymi i kancerogennymi na organizm człowieka; rozumienia oddziaływania mutagenów z genomem człowieka; wykorzystywania podstawowych metod biologii molekularnej; rozpoznawania najczciej spotykanych pasoytów człowieka w oparciu o znajomo ich budowy, cykli yciowych oraz podstawowych objawów chorobowych przez nie wywołanych. 4. Kształcenie w zakresie biofizyki Treci kształcenia: Biofizyka molekularna i komórki. Biofizyka układów fizjologicznych. Mechanizmy działania czynników fizycznych na organizm. Podstawy fizyczne wybranych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia poj i praw fizyki; wykorzystywania praw fizyki do opisu zagadnie z zakresu biologii komórek i tkanek oraz procesów fizjologicznych; wykorzystywania przyrzdów pomiarowych i aparatury fizycznej; oceny dokładnoci wykonanych pomiarów i oszacowywania błdów. 5. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Pierwiastki i ich funkcje w układach biologicznych. Równowagi kwasowo-zasadowe i gospodarka wodno-elektrolitowa w układach biologicznych. Chemia substancji toksycznych. Koloidy. Budowa i właciwoci kwasów karboksylowych i aminokwasów. Wglowodory. Zwizki heterocykliczne i ich pochodne o znaczeniu biologicznym. Wglowodany. Lipidy. Białka. Kwasy nukleinowe. Enzymy i koenzymy. Witaminy. 3

4 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny właciwoci molekuł i makromolekuł w relacji do ich budowy; rozumienia przemian dokonujcych si w organizmach; oceny wpływu zwizków chemicznych na organizm człowieka; rozumienia zagadnie klinicznych w kontekcie przemian chemicznych. 6. Kształcenie w zakresie biochemii Treci kształcenia: Metabolizm wglowodanów, tłuszczów, aminokwasów i białek. Budowa i metabolizm hemoglobiny. Budowa i przemiany kwasów nukleinowych biosynteza białek. Czynniki warunkujce utrzymanie homeostazy ustrojowej. Utlenianie biologiczne. Stres oksydacyjny a potencjał antyoksydacyjny organizmu. Swoisto metaboliczna białek. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia przemian zwizków chemicznych w warunkach fizjologicznych; rozumienia dróg przemian i kocowego utleniania produktów katabolizmu białek, wglowodanów i tłuszczów; rozumienia funkcji podstawowych układów przekaników w komórce; rozumienia funkcji receptorów powierzchniowych i wewntrzkomórkowych; rozumienia procesów prowadzcych do mierci komórki; wykorzystywania wiedzy z zakresu podstaw molekularnych procesów energetycznych oraz procesów biochemicznych w stanach patologicznych; rozumienia moliwoci regulacji procesów biochemicznych oraz podstaw molekularnych niektórych chorób. 7. Kształcenie w zakresie fizjologii Treci kształcenia: Pobudliwo i pobudzenie. Zasady przekazywania informacji. Zasady regulacji homeostatycznej. Fizjologia mini szkieletowych i gładkich. Układy i procesy kontrolujce rodowisko wewntrzne organizmu funkcje krwi oraz układów: krenia, oddechowego, pokarmowego i moczowego. Neurohormonalne regulacje procesów fizjologicznych. Wysze czynnoci nerwowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych procesów fizjologicznych zachodzcych w organizmie na poziomie komórkowym, narzdowym, układowym i midzyukładowym; wnioskowania o funkcjonowaniu organizmu jako całoci w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany funkcji któregokolwiek ogniwa w rónych układach organizmu; wykorzystywania danych liczbowych dotyczcych podstawowych zmiennych fizjologicznych; wykonywania i oceny wyników testów czynnociowych. 8. Kształcenie w zakresie patomorfologii Treci kształcenia: Zaburzenia w kreniu zmiany wsteczne i rozplemowe, zapalenia, nowotwory. Patomorfologia szczegółowa narzdów i układów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: ustalania wskaza do wykonania inwazyjnych bada morfologicznych; rozpoznawania zmian morfologicznych wystpujcych w procesie patologicznym; interpretacji wyników bada morfologicznych; pobierania i zabezpieczenia materiału do bada. 9. Kształcenie w zakresie patofizjologii Treci kształcenia: Mechanizmy podstawowych zaburze czynnoci organizmu. Patofizjologia szczegółowa układów i narzdów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj dotyczcych chorób i ich przebiegu; rozumienia mechanizmów kontrolujcych utrzymanie homeostazy w zdrowiu i sytuacji patologicznej; rozumienia patogenezy ostrych załama regulacji ustrojowych; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów podstawowych chorób układu krenia, oddychania, pokarmowego, moczowo-płciowego oraz krwiotwórczego; rozumienia mechanizmów obronnych oraz patomechanizmów w przypadku procesów nowotworowych. 10. Kształcenie w zakresie mikrobiologii Treci kształcenia: Klasyfikacja drobnoustrojów. Ogólna charakterystyka bakterii, wirusów i grzybów. Formy i mechanizmy wzajemnego oddziaływania w układzie drobnoustrój 4

5 gospodarz. Flora fizjologiczna. Etiopatogeneza i epidemiologia. Diagnostyka mikrobiologiczna. Terapia empiryczna i celowana. Dezynfekcja, sterylizacja i postpowanie aseptyczne zakaenia szpitalne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu właciwoci biologicznych i klasyfikacji drobnoustrojów; rozpoznawania czynników etiologicznych i mechanizmów patogenezy zakae wywoływanych przez drobnoustroje; doboru bada diagnostycznych w zalenoci od rodzaju schorzenia i zasad diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej; pobierania, przechowywania i przesyłania materiału do bada; interpretacji wyników bada mikrobiologicznych i serologicznych; prognozowania racjonalnej antybiotykoterapii; przeprowadzania dezynfekcji i sterylizacji w oparciu o znajomo podstaw epidemiologii chorób zakanych szczególnie w sytuacji zakae wewntrzszpitalnych. 11. Kształcenie w zakresie immunologii Treci kształcenia: Rozwój układu odpornociowego. Składniki i zasadnicze cechy reakcji immunologicznych. Nieswoista odporno humoralna i komórkowa. Główny układ zgodnoci tkankowej, swoista odpowied humoralna i tkankowa. Regulacja odpowiedzi immunologicznej nadwraliwo. Elementy immunologii rozrodu i nowotworów. Wrodzona i nabyta odporno przeciwzakana metody jej modulacji. Niedobory odpornoci. Diagnostyka immunologiczna. Patogeneza i leczenie chorób uwarunkowanych immunologicznie. Immunologiczne aspekty transplantacji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia roli i działania układu immunologicznego oraz czynników regulujcych ten układ; rozumienia znaczenia zaburze odpornociowych w patomechanizmie chorób; wykorzystywania metod badania parametrów immunologicznych oraz zasad doboru bada immunologicznych w okrelaniu stanu immunologicznego pacjenta; przeprowadzania diagnostyki rónicowej; leczenia zaburze immunologicznych we współpracy z laboratorium immunologicznym. 12. Kształcenie w zakresie genetyki klinicznej Treci kształcenia: Genetyka człowieka ze szczególnym uwzgldnieniem diagnostyki mutacji genowych i chromosomowych odpowiedzialnych za choroby dziedziczne i nowotworowe. Czynniki genetyczne w etiologii chorób wszystkich układów. Postpowanie diagnostyczne. Poradnictwo genetyczne. Metody molekularne stosowanie i interpretacja wyników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów dziedziczenia, etiologii i symptomatologii; rozumienia zasad postpowania lekarskiego w: chromosomopatii, zaburzeniach rozwoju cielesno-płciowego, chorobach jednogenowych i chorobach uwarunkowanych wieloczynnikowo; okrelania wskaza do poradnictwa genetycznego, bada cytogenetycznych i molekularnych oraz diagnostyki prenatalnej; pobierania materiału biologicznego do bada genetycznych oraz interpretacji uzyskanych wyników. 13. Kształcenie w zakresie farmakologii i toksykologii Treci kształcenia: Pojcie leku. Postacie leków receptura. Mechanizmy działania leków w schorzeniach narzdów i układów farmakokinetyka i farmakodynamika. Czynniki biologiczne wpływajce na działanie i metabolizm leków. Podane i niepodane reakcje organizmu na działanie leków interakcja leków. Chemioterapia zakae bakteryjnych, grzybiczych i wywołanych przez pierwotniaki. Chemioterapia nowotworów. Zasady postpowania w leczeniu zatru. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych poj farmakokinetycznych oraz mechanizmu działania leków pod ktem wskaza i przeciwwskaza, dawkowania, działa niepodanych i toksycznoci oraz interakcji z innymi lekami; doboru właciwego leku oraz odpowiedniej dawki leku w zalenoci od: wskaników farmakokinetycznych, wieku i stanu fizjologicznego ustroju, wskaników okrelajcych stan układu krenia, funkcji nerek oraz wydolnoci metabolicznej wtroby. 5

6 14. Kształcenie w zakresie higieny i epidemiologii Treci kształcenia: Uwarunkowania stanu zdrowia. Znaczenie chorobotwórcze czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych w rodowisku. Zaburzenia stanu zdrowia zwizane z jakoci rodowiska, stylem ycia i czynnikami społeczno-ekonomicznymi. Podstawy higieny pracy. Higiena ywnoci i ywienia. Podstawowe typy zjawisk epidemiologicznych i metody ich badania. Epidemiologia chorób niezakanych i zakanych epidemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Epidemiologia nowotworów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny wpływu czynników rodowiskowych na zdrowie, sposób odywiania i stan odywienia organizmu; oceny stanu sanitarnego osiedli, zakładów pracy i obiektów szkolnych oraz metod zabezpieczenia si przed działaniem czynników szkodliwych; oceny rozwoju fizycznego dzieci szkolnych; prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego w przypadku konkretnej choroby; wykorzystywania informacji epidemiologicznej do oceny sytuacji zdrowotnej. 15. Kształcenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej Treci kształcenia: Rodzaje wykonywanych bada laboratoryjnych i ich znaczenie diagnostyczne. Zasady pobierania materiału biologicznego. Diagnostyka laboratoryjna zaburze narzdowych i układowych. Laboratoryjne algorytmy diagnostyczne w rozpoznawaniu, rónicowaniu i monitorowaniu leczenia zaburze narzdowych i układowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przygotowywania pacjenta do bada laboratoryjnych, zlecania pobierania materiału do bada oraz interpretacji wyników; identyfikowania ródeł błdów laboratoryjnych; unikania błdów laboratoryjnych; wykonywania oznacze grup krwi i prób krzyowych; interpretacji wyników podstawowych bada: hematologicznych, elektroforetycznych białek, lipidowych czynników ryzyka miadycy, zaburze gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburze gospodarki kwasowozasadowej i wapniowo-fosforanowej, zaburze hormonalnych, zaburze metabolicznych w cukrzycy oraz zaburze w chorobach nerek i ostrych zatruciach. 16. Kształcenie w zakresie zdrowia publicznego Treci kształcenia: Metody oceny i monitorowania stanu zdrowia populacji. Systemy informatyczne i bazy danych w ochronie zdrowia. Elementy polityki zdrowotnej. Programy zdrowotne wiatowej Organizacji Zdrowia, Unii Europejskiej i Narodowego Programu Zdrowia. Promocja zdrowia i profilaktyka w szczególnoci chorób sercowo-naczyniowych i nowotworowych. Systemy organizacyjne ochrony zdrowia. Rozpoznanie i ocena potrzeb zdrowotnych społeczestwa. Sytuacje kryzysowe w ochronie zdrowia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stanu zdrowia oraz potrzeb zdrowotnych populacji; okrelania potrzeb opieki zdrowotnej; promowania zdrowia ludnoci; orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolnoci do pracy; okrelania warunków i wskazywania procedur ubiegania si o rent, zasiłek chorobowy, pomoc społeczn i inne wiadczenia; posługiwania si dokumentacj medyczn; przygotowywania analizy ekonomicznej podstawowej praktyki medycznej; posługiwania si wiedz z zakresu prawa medycznego oraz przepisami regulujcymi prawo wykonywania zawodu na terenie Polski i Unii Europejskiej. 17. Kształcenie w zakresie psychologii lekarskiej Treci kształcenia: Psychologiczne determinanty zdrowia i choroby. Psychologiczne mechanizmy chorobotwórcze. Zaburzenia psychosomatyczne. Psychologiczne aspekty bólu. Funkcjonowanie człowieka chorego. Proces adaptacji do choroby. Relacje lekarz pacjent trudnoci we współpracy. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: porozumiewania si i współpracy z psychologiem; rozpoznawania psychologicznych problemów pacjenta; nawizywania z pacjentem empatycznego kontaktu; dostosowywania si do własnych predyspozycji 6

7 psychicznych i ogranicze emocjonalnych w wykonywaniu zawodu lekarza; prowadzenia rozmowy i wywiadu z pacjentem według kryteriów psychologicznych; korzystnego wpływania na stan psychiczny pacjenta, szczególnie pacjenta w stresie lub cierpicego z powodu zaburze psychosomatycznych. 18. Kształcenie w zakresie socjologii w medycynie Treci kształcenia: Kultura wartoci i normy społeczne. Struktura i dynamika rodziny, modele rodziny. Zachowania w zdrowiu i chorobie. Niepełnosprawno jako problem społeczny. Socjologiczne aspekty staroci i umierania. Społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy lekarza. Patologie dotykajce społeczestwa, rodziny i jednostki. Funkcjonowanie i dysfunkcjonalno instytucji medycznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: gromadzenia danych o rodowisku społecznym; konstruowania socjologicznego modelu choroby; nawizywania kontaktu z pielgniark rodowiskow lub pracownikiem pomocy socjalnej w zakresie interwencji w sprawach socjalno-bytowych pacjenta; włczania rodziny i otoczenia społecznego w proces terapeutyczny i rehabilitacyjny. 19. Kształcenie w zakresie etyki lekarskiej Treci kształcenia: Podstawowe pojcia etyki oraz deontologii ogólnej i lekarskiej. Kodeks etyki lekarskiej. Regulacje dotyczce etyki zawodowej lekarza w Polsce i na wiecie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i uzasadnienia ponadczasowych lekarskich norm etycznych; rozumienia i stosowania wzorców postpowania zawodowego i badawczego w medycynie. 20. Kształcenie w zakresie historii medycyny Treci kształcenia: Rozwój medycyny i nauk medycznych na przestrzeni dziejów. Historia medycyny na ziemiach polskich. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykorzystywania wiedzy historycznej w ocenie współczesnej medycyny; prognozowania rozwoju medycyny; rozpoznawania cigłoci myli lekarskiej w aspekcie postpu nauk medycznych i powiza interdyscyplinarnych; rozpoznawania czynników kształtujcych rozwój medycyny. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie chorób wewntrznych Treci kształcenia: Przeprowadzanie wywiadu i badanie internistyczne. Etiopatogeneza, symptomatologia, leczenie i zapobieganie chorobom układów: oddechowego, krwiotwórczego, pokarmowego, moczowego, endokrynnego i ruchu ze szczególnym uwzgldnieniem chorób układu krenia i nowotworowych. Choroby zawodowe i rodowiskowe. Interpretacja bada medycznych, stawianie diagnozy, diagnostyka rónicowa. Prowadzenie dokumentacji medycznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu lekarskiego; doboru techniki badania przedmiotowego; interpretacji stwierdzanych badaniem lekarskim odchyle od normy; wykonywania bada diagnostycznych oraz zlecania i interpretacji bada laboratoryjnych i diagnostycznych w chorobach wewntrznych; interpretacji odchyle wyników bada w podstawowych jednostkach chorobowych; przeprowadzania diagnostyki rónicowej, rozpoznawania choroby oraz planowania terapii; prowadzenia dokumentacji medycznej. 2. Kształcenie w zakresie pediatrii Treci kształcenia: Badanie podmiotowe i przedmiotowe dziecka. Odrbnoci morfologicznofizjologiczne poszczególnych narzdów i układów w wieku rozwojowym. Zasady racjonalnego ywienia dzieci zdrowych i chorych. Działania profilaktyczne w wybranych stanach chorobowych. Immunoprofilaktyka czynna u dzieci i młodziey. Choroby poszczególnych narzdów i układów w wieku rozwojowym. Patofizjologia okresu 7

8 noworodkowego. Wady wrodzone i choroby uwarunkowane genetycznie. Nieprawidłowoci rozwoju psychoruchowego, psychicznego zaburzenia zachowania. Elementy pediatrii społecznej. Opieka nad dzieckiem szkolnym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu pediatrycznego; oceny rozwoju dziecka w kontekcie norm ywieniowych wieku rozwojowego; wykonywania badania przedmiotowego; rozpoznawania, przeprowadzenia bada dodatkowych oraz leczenia schorze wieku dziecicego w oparciu o znajomo symptomatologii najczstszych schorze dziecicych; interpretacji i realizacji przepisów dotyczcych szczepie obowizkowych i zalecanych. 3. Kształcenie w zakresie chirurgii Treci kształcenia: Symptomatologia diagnostyka i zasady kwalifikacji chorych do leczenia operacyjnego w ostrych i przewlekłych chorobach chirurgicznych szczególnie nowotworowych. Chirurgia wieku dziecicego. Podstawy i problemy współczesnej transplantologii. Zasady rozpoznawania i leczenia schorze urologicznych. Patofizjologia leczenie oparze. Chirurgiczne postpowanie ambulatoryjne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: chirurgicznego badania chorego; diagnostyki schorze chirurgicznych; rozpoznawania objawów ostrego zapalenia brzucha u dzieci i dorosłych; rozpoznawania wrodzonych i nabytych wad rozwojowych przewodu pokarmowego, układu moczowego oraz orodkowego układu nerwowego; rozpoznawania i leczenia zakae chirurgicznych miejscowych i ogólnych; postpowania w schorzeniach chirurgicznych zwłaszcza w przypadkach nagłych; przygotowywania chorego do operacji oraz monitorowania po operacji. 4. Kształcenie w zakresie ginekologii i połonictwa Treci kształcenia: Badanie ginekologiczne i połonicze. Zaburzenia cyklu miesicznego i czynnoci rozrodczej. Choroby nienowotworowe i nowotworowe narzdu rodnego symptomatologia, diagnostyka, leczenie. Cia, poród i połóg fizjologia i patologia. Planowanie rodziny. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przeprowadzania wywiadu ginekologicznego i połoniczego; przeprowadzania badania ginekologiczno-połoniczego; stosowania współczesnej diagnostyki w rozpoznawaniu chorób narzdu rodnego szczególnie schorze nowotworowych; postpowania wobec schorze ginekologicznych, w tym w przypadkach nagłych; prowadzenia ciy fizjologicznej i powikłanej; prowadzenia dokumentacji medycznej i dotyczcej profilaktyki kobiety ciarnej. 5. Kształcenie w zakresie neurologii i neurochirurgii Treci kształcenia: Badanie neurologiczne. Symptomatologia, diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób nowotworowych oraz orodkowego i obwodowego układu nerwowego. Zasady kwalifikacji do leczenia operacyjnego chorób układu nerwowego u dorosłych i dzieci. Postpowanie pooperacyjne. Urazy czaszkowo-mózgowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania neurologicznego pacjenta dorosłego oraz dziecka; przeprowadzania diagnozy oraz proponowania terapii w oparciu o symptomatologi kliniczn zespołów neurologicznych; przeprowadzania diagnozy oraz proponowania terapii w stanach zagroenia ycia; kwalifikowania chorych neurologicznie do leczenia operacyjnego; postpowania z chorymi po operacji. 6. Kształcenie w zakresie otolaryngologii Treci kształcenia: Badanie laryngologiczne. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób laryngologicznych szczególnie chorób nowotworowych i urazów. Podstawy audiologii i foniatrii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: badania uszu, nosa, gardła, krtani oraz szyi; rozpoznawania najczstszych chorób otolaryngologicznych oraz ich patogenezy; 8

9 postpowania terapeutycznego w oparciu o znajomo symptomatologii schorze uszu i górnych dróg oddechowych szczególnie nowotworowych. 7. Kształcenie w zakresie okulistyki Treci kształcenia: Specyfika badania okulistycznego. Symptomatologia i diagnostyka chorób oczu. Wady wzroku. Postpowanie zachowawcze i operacyjne w chorobach i urazach narzdu wzroku. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów oka; rozpoznawania objawów wymagajcych natychmiastowej pomocy specjalisty; doboru bada diagnostycznych; interpretacji wyników konsultacji okulistycznych. 8. Kształcenie w zakresie dermatologii i wenerologii Treci kształcenia: Elementy diagnostyki i terapii dermatologicznej. Choroby infekcyjne i nieinfekcyjne skóry, włosów, paznokci i błon luzowych. Nowotwory i znamiona skóry. Zmiany skórne zwizane z chorobami narzdów wewntrznych. Choroby przenoszone drog płciow. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykonywania badania przedmiotowego; oceny zmian skórnych w oparciu o symptomatologi najczstszych schorze dermatologicznych. 9. Kształcenie w zakresie psychiatrii Treci kształcenia: Badanie psychiatryczne. Uwarunkowania zaburze psychicznych. Organiczne zaburzenia psychiczne. Schizofrenia. Zaburzenia osobowoci i seksualnoci. Zaburzenia snu i jedzenia. Zaburzenia niepsychotyczne. Uzalenienia od rodków psychoaktywnych. Stany nagłe w psychiatrii. Psychiatria dzieci i młodziey. Psychogeriatria. Farmakoterapia chorych psychicznie. Zagadnienia prawne i etyczne w psychiatrii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: nawizywania empatycznego kontaktu z pacjentem unikajc jatropatogenii; przeprowadzania wywiadu; oceny stanu fizycznego pacjenta; podejmowania decyzji, co do form diagnostyki i leczenia; rozpoznawania i leczenia zaburze psychicznych; podejmowania decyzji odnonie koniecznoci skierowania pacjenta do odpowiedniej jednostki psychiatrycznej opieki zdrowotnej zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego. 10. Kształcenie w zakresie chorób zakanych Treci kształcenia: Epidemiologia, rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka chorób zakanych i pasoytniczych. Zakaenia wirusami hepatotropowymi. Zakaenie HIV i zwizane z nim infekcje oportunistyczne. Neuroinfekcje. Choroby tropikalne. Choroby odzwierzce. Choroby spowodowane ukszeniem zwierzt jadowitych. Gorczka o nieustalonej przyczynie. Szczepionki i surowice. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób zakanych, ich etiopatogenezy oraz objawów; diagnostyki rónicowej, terapii i chemioterapii chorób zakanych; postpowania profilaktycznego w przypadku ekspozycji zawodowej na chorob zakan szczególnie spowodowan zakaeniem wirusami hepatoteopowymi i HIV; stosowania uodpornienia czynnego i biernego 11. Kształcenie w zakresie ortopedii i traumatologii Treci kształcenia: Badanie ortopedyczne z elementami badania neurologicznego. Wady wrodzone i nabyte układu kostno-stawowego. Zapalenia koci i stawów. Nowotwory narzdu ruchu. Osteoporoza. Urazy narzdu ruchu. Urazy wielonarzdowe. Zaopatrzenie ortopedyczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: zaopatrzenia ran, złama i zwichni; stosowania podstawowych technik ortopedycznych: unieruchamiania gipsowego, wycigów szkieletowych, zakładania szwów; postpowania z chorymi nieprzytomnymi w wyniku doznanego urazu; podejmowania decyzji, co do form diagnostyki rónicowej obrae mózgu, 9

10 narzdów klatki piersiowej, jamy brzusznej oraz narzdów ruchu; rozpoznawania i leczenia miejscowych zakae chirurgicznych. 12. Kształcenie w zakresie radiologii Treci kształcenia: Techniki bada radiologicznych. Wykorzystanie technik radiologicznych w algorytmie diagnostycznym. Radiologia interwencyjna. Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania cech obrazu prawidłowego we współczesnych radiologicznych metodach diagnostycznych; wyboru optymalnej do schorzenia metody obrazowania, z uwzgldnieniem czynników merytorycznych i ekonomicznych, w oparciu o znajomo zasad powstawania obrazu; rozpoznawania radiologicznej symptomatologii stanów zagroenia ycia oraz wskaza do stosowania odpowiednich metod radiologii interwencyjnej. 13. Kształcenie w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii Treci kształcenia: Resuscytacja kreniowo-oddechowa. Stany zagroenia ycia. Zadania anestezjologii i intensywnej terapii okresu okołooperacyjnego. Kwalifikacja chorych do leczenia w oddziałach intensywnej terapii. Ból ostry i przewlekły. Problemy etyczne w anestezjologii i intensywnej terapii. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: resuscytacji oddechowo-kreniowomózgowej w stopniu udoskonalonym; przygotowania chorego do znieczulenia i opieki poznieczuleniowej oraz monitorowania stanu chorego podczas znieczule i w ostrych stanach zagroenia ycia; rozpoznawania wskaza do leczenia w oddziałach intensywnej terapii; zwalczania ostrego i przewlekłego bólu w oparciu o znajomo zasad znieczulania ogólnego i regionalnego. 14. Kształcenie w zakresie propedeutyki stomatologii Treci kształcenia: Choroby zbów, przyzbia i błony luzowej jamy ustnej. Zmiany w błonie luzowej jamy ustnej zwizane z chorobami ogólnoustrojowymi. Manifestacja ogólnoustrojowa chorób zbów i przyzbia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania chorób stomatologicznych oraz objawów wtórnych uwydatniajcych si w chorobach układowych; skierowania chorego do odpowiedniego specjalisty. 15. Kształcenie w zakresie onkologii Treci kształcenia: Epidemiologia, etiopatogeneza i profilaktyka nowotworów. Badania przesiewowe. Onkologia szczegółowa poszczególnych narzdów i układów w kontekcie patogenezy, symptomatologii i algorytmów diagnostycznych. Współczesne metody leczenia nowotworów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wczesnego rozpoznawania nowotworów; podejmowania decyzji, co do bada diagnostycznych; przeprowadzania prostych zabiegów diagnostycznych, pielgnacyjnych oraz rehabilitacyjnych po leczeniu onkologicznym; stosowania podstawowych metod leczenia onkologicznego objawowego; sprawowania opieki terminalnej w tym kontaktowania si z chorym onkologicznie i jego rodzin. 16. Kształcenie w zakresie prawa i medycyny sdowej Treci kształcenia: Podstawy prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Regulacje prawne dotyczce wykonywania zawodu lekarza odpowiedzialno karna, cywilna i zawodowa. Orzecznictwo sdowo-lekarskie. Tanatologia. Toksykologia sdowo-lekarska. Genetyka sdowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si wiedz z zakresu prawa medycznego; posługiwania si przepisami regulujcymi prawo wykonywania zawodu w Polsce i Unii Europejskiej; interpretacji artykułów kodeksu karnego dotyczcych przestpstw przeciwko yciu i zdrowiu człowieka oraz zasad odpowiedzialnoci karnej i cywilnej lekarza; stwierdzania zgonu i prawidłowego wypełniania karty zgonu; przeprowadzania ogldzin 10

11 zwłok w miejscu ich ujawnienia; ustalania orientacyjnego czasu zgonu oraz przypuszczalnej przyczyny mierci; rozpoznawania i rónicowania rodzajów mierci; zabezpieczania materiału biologicznego do bada histopatologicznych, serologicznych i toksykologicznych w czasie sdowo-lekarskiej sekcji zwłok; przeprowadzania badania poszkodowanego; sporzdzania opinii sdowo-lekarskiej dla potrzeb orzecznictwa karnego i cywilnego; przeprowadzania badania i oceny klinicznej osoby nietrzewej. 17. Kształcenie w zakresie medycyny rodzinnej Treci kształcenia: Specyficzne problemy pediatryczne wieku dorosłego. Specyficzne problemy geriatryczne. Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych i nowotworowych. Patologia rodzinna i rodowiskowa. Przemoc w rodzinie. Rozpoznawanie i terapia uzalenie w praktyce lekarza rodzinnego. Opieka nad przewlekle chorym. Medycyna paliatywna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozpoznawania, selekcji, leczenia i rehabilitacji schorze wanych pod ktem medycyny rodzinnej; organizowania pacjentom opieki (opiekunów) na czas choroby; kontrolowania objawów somatycznych i psychicznych chorych umierajcych; prowadzenia praktyki lekarza rodzinnego (aspekty organizacyjne, ekonomiczne i menaderskie); stosowania psychoprofilaktyki zabezpieczajcej przed stresem zawodowym i ułatwiajcej prac zespołow. 18. Kształcenie w zakresie rehabilitacji Treci kształcenia: Pojcie kalectwa, inwalidztwa i niepełnosprawnoci. Sprzt rehabilitacyjny oraz pomoc ortopedyczna i techniczna w usprawnianiu funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Rehabilitacja jako proces kompleksowy. Rehabilitacja w schorzeniach układów: krenia, oddechowego, nerwowego i ruchu. Rehabilitacja w geriatrii. Elementy orzecznictwa lekarskiego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego; oceny wskaza i przeciwwskaza do stosowania fizjoterapii na podstawie znajomoci fizjologii i patologii wysiłku fizycznego; oceny wpływu fizjoterapii na układy czynnociowe człowieka, w szczególnoci układ krenia i układ oddechowy; podejmowania decyzji, co do prostego programu kompleksowej rehabilitacji w poszczególnych dysfunkcjach. 19. Kształcenie w zakresie medycyny nuklearnej Treci kształcenia: Elementy radiobiologii i ochrony radiologicznej. Diagnostyka radioizotopowa in vitro i in vivo. Terapia radioizotopowa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: interpretacji wyników bada izotopowych; oceny wskaza i przeciwwskaza wykonywania bada izotopowych; oceny moliwoci stosowania klinicznego radioizotopów; oceny przydatnoci bada radioizotopowych w diagnozowaniu patologii; stosowania metod izotopowych w endokrynologii, kardiologii i onkologii; stosowania terapeutycznego radioizotopów. 20. Kształcenie w zakresie medycyny ratunkowej i medycyny katastrof Treci kształcenia: Resuscytacja kreniowo-oddechowa. Uraz wielonarzdowy. Postpowanie ratunkowe w zagroeniach rodowiskowych. Nagłe zagroenie pochodzenia wewntrznego. Postpowanie ratunkowe w stanach zagroe u dzieci. Leczenie ostrych zatru. Techniki leczenia w klinicznym postpowaniu ratunkowym. Organizacja zabezpieczenia medycznego w katastrofach i awariach. Bioterroryzm. Fazy akcji ratunkowych. Udzielanie pomocy poszkodowanym. Postpowanie w przypadku mnogich obrae ciała. Zagroenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy. Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w wietle prawa polskiego i midzynarodowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: postpowania w stanach nagłego zagroenia ycia; postpowania w przypadku zdarze masowych z uwzgldnieniem segregacji; organizacji medycznego zabezpieczenia w rónych rodzajach katastrof i zagroe; 11

12 współpracy z innymi słubami; organizacji oddziału ratunkowego zabezpieczenia medycznego na wypadek katastrof lub innych zagroe masowych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny si odbywa w zakładach opieki zdrowotnej i powinny obejmowa doskonalenie umiejtnoci zawodowych. Rodzaj praktyki tygodnie godziny Praktyka pielgniarska Praktyka w zakresie lecznictwa otwartego (lekarz rodzinny) Praktyka w zakresie chorób wewntrznych Praktyka w zakresie pomocy doranej 2 70 Praktyka w zakresie chirurgii ogólnej 2 70 Praktyka w zakresie pediatrii 2 70 Praktyka w zakresie ginekologii i połonictwa 2 70 Praktykom naley przypisa 20 punktów ECTS. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa zajcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach nagłych, wykonywania podstawowych zabiegów pielgniarskich oraz opieki nad chorym w wymiarze nie mniejszym ni 30 godzin. 3. Programy nauczania powinny obejmowa treci z zakresu biostatystyki. 4. Programy nauczania powinny obejmowa treci z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 5. Przynajmniej 50% zaj obejmujcych treci kierunkowe powinno by prowadzone w formie wicze przygotowujcych do wykonywania zawodu. 6. Programy nauczania powinny przewidywa ponadto 780 godzin kształcenia zawodowego, obejmujcego minimum 120 godzin klinicznych zaj praktycznych w zakresie: chorób wewntrznych, pediatrii, chirurgii lub ginekologii i połonictwa oraz zagadnienia uwzgldniajce specyfik lokaln uczelni. 12

13 ZALECENIA Programy nauczania mog uwzgldnia zajcia z jzyka łaciskiego. 13

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 514 [03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.

Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r. Załcznik do uchwały Nr XXXII/186/2005 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 7 czerwca 2005r.! Opracowany przez zespół ds. planowania i wdraania działa prozdrowotnych na terenie miasta i gminy Tyszowce w składzie:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Symbol cyfrowy 342 [04] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Infrastruktury Minister Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ADMINISTRACJI SYMBOL CYFROWY 343 [01] Akceptuj Zatwierdzam Minister Spraw Wewntrznych i Administracji Minister Edukacji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych

REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. I. W warunkach ambulatoryjnych: II. W warunkach domowych REHABILITACJA Czas ważności skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne wynosi 30 dni. Skierowanie traci ważność w przypadku, gdy nie zostało zarejestrowane w gabinecie/zakładzie rehabilitacji w terminie

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 24 06 Obecnie: 341 [05] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 1. OPIS KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne

Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone na specjalnoci: nauczanie pocztkowe i wychowanie przedszkolne Spis treci dokumentu VI.2.D.2. Przedmioty kształcenia specjalnociowego prowadzone odrbnie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo