Raport z badania o chirurgach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania o chirurgach"

Transkrypt

1 Raportzbadaniao chirurgach PRÓBA REALIZACJATERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa,14kwietnia2009r. WIEDZA

2 2. Metodologia Czasrealizacjibadania: r. MiejsceBadania:ogólnopolskie Próba:Losowa,liczebniereprezentatywnadlaogółumieszkańcówPolskiz zachowaniemreprezentacjiliczbowejzaludnieniawpodzialenawojewództwa kraju(danewggus).próbaodzwierciedlaliczebnyrozkładwedługpłcioraz zachowujeproporcjewrozkładziewiekudopopulacjigeneralnej. Operat losowania: baza teleadresowa jednostek, będąca powszechnie uznana spisem zawierającym niezbędne punkty adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności. Wielkośćpróby:n=1070;błądoszacowania=0,3proc.;poziomufności0,95 Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą wywiadu telefonicznego, wspieranegokomputerowo(cati).

3 3. Wprowadzenie Badanie zostało zlecone przez Towarzystwo Chirurgów Polskich, aby poznać opinie Polaków na temat lekarzy chirurgów. Badanie miało pokazać, jak postrzegane jest środowisko lekarskie wśród pacjentów, jakie utrzymują się stereotypy oraz jak komunikatyprzekazywaneprzezmedia,dotyczącelekarzy,odbieranesąprzezpolaków.

4 3. Wyniki Z wyników badań wynika, że respondenci największym zaufaniem (32,9 proc.) darzą lekarzychirurgów.wysokimzaufaniemciesząsięrównieżlekarzerodzinni(30,6proc.)i kardiolodzy(28,6 proc.). Zdecydowanie najniższe zaufanie badani mieli do radiologów (0,9 proc.) i psychiatrów (1 proc.). Niski poziom wskazań może wynikać z niewielkiej znajomości lekarzy tych specjalizacji oraz dodatkowo mogą mieć na to wpływ rzadkie kontaktyznimi.wysokipoziomzaufaniadolekarzychirurgóworazlekarzyrodzinnych możebyćwynikiemczęstychkontaktówbadanychztymispecjalistami. Rys.1.Ocenazaufaniadolekarzyróżnychspecjalności. Któryzlekarzywymienionych niżejbudzipana/inajwiększe zaufanie? Procent odpowiedzi Chirurg 32,90% Lekarzrodzinny 30,60% Kardiolog 28,40% Internista 16,90% Dentysta 16,80% Anestezjolog 15,80% Endokrynolog 10,30% Neurolog 10,60% Onkolog 10,40% Ortopeda 9,40% Okulista 8,90% Urolog 6,40% Ginekolog 5,20% Laryngolog 4,80% Dermatolog 4,20% Gastrolog 3,20% Psychiatra 1,00% Radiolog 0,90% Tab.1.Ocenazaufaniadolekarzyróżnychspecjalności.

5 Dodatkowym atutem lekarzy chirurgów jest wysoki prestiż wykonywanego przez nich zawodu, w oczach respondentów (93,1 proc.). Badani swoimi odpowiedziami nadali duże znaczenie dla zawodu chirurga, co może w znacznym stopniu przyczyniać się do wysokiegopoziomuzaufaniajakimdarzątychspecjalistów. Rys.2.Ocenaprestiżuzawodulekarzachirurga CzywPana/iopiniizawódlekarza chirurgajestprestiżowy? Procentobserwacji Tak 93,10% Nie 6,90% Tab.2.Ocenaprestiżuzawodulekarzachirurga

6 Respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie czy woleliby być operowani przezchirurgamężczyznęczykobietę?badanipodzielilisięnadwaniemalrównieliczne obozy. 49 proc. ankietowanych wyraziło chęć bycia operowanym przez chirurga mężczyznę,comożewynikaćzprzewagiliczebnejmężczyznwśródlekarzychirurgów. Dla 50 proc. badanych płeć operującego nie ma znaczenia. Można przypuszczać, że ankietowaniwdużejmierzekoncentrowalisięnakompetencjachosoby,któramiałaby ich operować, a kwestia płci była dla nich drugorzędna. Jedynie 1 proc. badanych wskazałochirurgakobietę,jakoosobęoperującą. Rys.3.Czyrespondenciwolelibybyćoperowaniprzezchirurgakobietęczymężczyznę Czywolałby/abyPan/ibyć operowany/aprzezchirurgakobietę czychirurgamężczyznę? Procentobserwacji PrzezKobietę 1,30% PrzezMężczyznę 48,70% Płećoperującegolekarzachirurganiemadla mnieznaczenia 50,00% Tab.3.Czyrespondenciwolelibybyćoperowaniprzezchirurgakobietęczymężczyznę

7 Większość (57,8 proc.) respondentów poddałaby się operacji przeprowadzanej przez robota zdalnie sterowanego przez chirurga. Należy zauważyć, że większość nie jest znaczna, a 42,2 proc. badanych jest przeciwne tego typu zabiegowi. Widoczna jest tendencja typowa dla nowych rozwiązań. Ankietowani unikają odpowiedzi zdecydowanegopoparcialubzdecydowanegoodrzuceniaproponowanegorozwiązania, gdyż jest to dla nich nowa propozycja i nie mają jeszcze wyrobionego poglądu w tym temacie. Rys.4.Ocenaoperacjiprowadzonychprzezzdalniesterowanerobotychirurgiczne Czypoddałby/abysięPan/Pani operacjiprzeprowadzanejprzez robotazdalniesterowanegoprzez chirurga? Procent obserwacji Procent skumulowany Zdecydowanietak 8,40% Tak 29,30% Raczejtak 19,50% Raczejnie 18,20% Nie 16,90% Zdecydowanienie 7,60% Pozytywne 57,3% Negatywne 42,7% Tab.4.Ocenaoperacjiprowadzonychprzezzdalniesterowanerobotychirurgiczne

8 Większość badanych (61,1 proc.) uważa, że chirurdzy zarabiają zbyt mało lub zdecydowanie za mało. Zdaniem 32 proc. respondentów lekarze tej specjalizacji zarabiajątyleilepowinni,zaśjedynie7proc.twierdzi,żechirurdzywpolscezarabiają zadużo.ztychdanychwynika,żeankietowanichcieliby,abylekarzechirurdzyzarabiali więcej niż do tej pory. Taki pogląd może mieć związek z wysokim prestiżem tego zawodu,którynieprzekładasięnarówniewysokiepłace. Rys.5.Zarobkilekarzychirurgówwoceniebadanych. CzyPana/Panizdaniemlekarze chirurdzy...? Procentważnych Zarabiajązadużo 7,00% Zarabiajązamało 47,50% Zarabiajązdecydowaniezamało 13,60% Zarabiajątyleilepowinni 32,00% Tab.5.Zarobkilekarzychirurgówwoceniebadanych.

9 Większość respondentów (68,2 proc.) uważa, że w Polsce lekarze nie ponoszą odpowiedzialności za popełniane błędy w sztuce lekarskiej. Jedynie 31,8 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania. Przedstawione wyniki są niepokojące, gdyż w dłuższymokresieczasumogąwpłynąćnazmniejszeniespołecznegozaufaniadolekarzy, jakogrupyzawodowej. Rys.6.Odpowiedzialnośćchirurgówzabłędylekarskiewoceniebadanych. CzyPana/Panizdaniem lekarzechirurdzywpolsce ponosząodpowiedzialnośćza błędylekarskie? Procent obserwacji Zdecydowanietak 8,90% Tak 14,90% Raczejtak 7,90% Raczejnie 30,10% Nie 32,40% Zdecydowanienie 5,70% Procent skumulowany Pozytywne 31,8% Negatywne 68,2% Tab.6.Odpowiedzialnośćchirurgówzabłędylekarskiewoceniebadanych.

10 Ankietowanichcielibyrestrykcyjnychkardlalekarzy,którzypopełniająbłędylekarskie. Zakaz wykonywania zawodu dla 40,1 proc. byłby najwłaściwszą karą. 22,8 proc. badanych uważa, że lekarz popełniający błąd powinien odpowiadać przed sądem lub komisjąlekarską.jedynie1,9proc.respondentówuważa,żeniepowinnybyćwyciągane żadnekonsekwencje.zwynikówwyraźniewynika,żeankietowanioczekująwyciągania realnych konsekwencji za popełniane błędy przez lekarzy. Oczekiwania badanych są o tyle istotne, że ich niespełnienie może pociągać za sobą obniżenie prestiżu zawodu lekarza. Rys.7.Rodzajodpowiedzialności,jakąpowinniponosićlekarzezaswojebłędywopinii badanych. Wjakisposóblekarzechirurdzy powinnibyćkaranizaswojebłędy? Procent obserwacji Finansowo 10,80% Odpowiedziećprzedsądem/komisją zawodową 22,80% Odszkodowaniadlaposzkodowanych 11,90% Zakazwykonywaniazawodu 40,10% Zależyodprzewinienia 12,80% Naganny,upomnienia 5,70% Niepowinnibyćkarani 1,90% Inne(więzienie,pracespołeczne) 5,60% Tab.7.Rodzajodpowiedzialności,jakąpowinniponosićlekarzezaswojebłędywopinii badanych.

11 Zdecydowana większość (84,4 proc.) badanych zdecydowałaby się na zarejestrowanie jakodawcanarządówdoprzeszczepu,jedynie13,8proc.jestprzeciwnegozdania.osoby już zarejestrowane jako dawcy stanowią 1,8 proc. ankietowanych. Przedstawione wyniki wskazują na szerokie poparcie dla potrzeby bycia dawcą narządów. Równocześnie zwraca uwagę bardzo niewielki odsetek osób już zarejestrowanych. Pokazuje to, wysokie poparcie deklaratywne dla tego działania, a niewielkie poparcie potwierdzonedziałaniami. Rys.8.Stosunekbadanychdorejestracjiwceludawstwanarządówdoprzeszczepu. Czyzarejestrowałby/abysię Pan/ijakodawcanarządówdo przeszczepów? Procent obserwacji Zdecydowanietak 37,90% Tak 33,90% Raczejtak 12,60% Raczejnie 6,30% Nie 5,60% Zdecydowanienie 1,90% Procent skumulowany Pozytywne 84,40% Negatywne 13,80% Jestemjużzarejestrowany/a 1,80% 1,80% Tab.8.Stosunekbadanychdorejestracjiwceludawstwanarządówdoprzeszczepu.

12 4. Wnioski Z przeprowadzonego badania można wnioskować, że Polacy mają największe zaufanie dolekarzychirurgów(32,9proc.),któremożewynikaćzdeklaracjiowysokimprestiżu tego zawodu (93 proc.). Polacy (61,1 proc.) uważają, że osoby wykonujące tak ważny zawód,powinnywięcejzarabiać.połowabadanychuważa,żepłećchirurganiemiałaby znaczenia na wybór lekarza, zaś 48 proc. wolałoby być operowane przez mężczyznę. Równocześnie58proc.Polakówpoddałobysięoperacjiprzeprowadzanejprzezrobota zdalniesterowanegoprzezchirurga. Większość Polaków (68,2 proc.) uważa, że lekarze nie ponoszą odpowiedzialności za popełniane przez siebie błędy. Badani podkreślają, że kary powinny być surowe, co obrazuje40,1proc.wskazańmówiącychoutraciemożliwościwykonywaniazawodu. Zdecydowana większość Polaków (84,4 proc.), zarejestrowałaby się jako dawca narządówdoprzeszczepów,leczjedynie1,8proc.deklarujebyciejużzarejestrowanym dawcą.pokazujeto,poparcietakichdziałańwdeklaracjachpolaków,lecznieprzekłada sięnawymiernedziałania.

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro?

RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? RAPORT Co Polacy wiedzą o in vitro? zrealizowany na zlecenie Klinik i Laboratoriów Medycznych INVICTA przez Instytut Badania Opinii Homo Homini kwiecieo-maj 2011 Warszawa, 20 maja 2011 NOTA METODOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie

Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych. na zlecenie Wyniki badania opinii na temat zmiany kont bankowych na zlecenie PRÓBA Badanie realizowane w ramach cyklicznego badania opinii o polskim sektorze bankowym Bankometr REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca:

Politikon IV ʼ10. Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010. Wyniki sondażu dla PRÓBA REALIZACJA TERENOWA ANALIZA. Wykonawca: Politikon IV ʼ10 Sondaż: Preferencje polityczne w kwietniu 2010 PRÓBA Wyniki sondażu dla REALIZACJA TERENOWA Wykonawca: ANALIZA Warszawa, 30 marca 2010r. WIEDZA NOTA METODOLOGICZNA Czas realizacji badania:

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego

Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego Raport Federacji Konsumentów z ogólnopolskiego badania ankietowego 2014 by Federacja Konsumentów Spis treści I. Wstęp... 2 II. Opis i analiza poszczególnych odpowiedzi ankietowanych... 4 Pytanie 1 - Jak

Bardziej szczegółowo

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia

Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia Raport z badania ilościowego realizowanego wśród lekarzy i lekarzy

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne Polaków. Raport TNS Polska dla Groupon Polska

Zaangażowanie społeczne Polaków. Raport TNS Polska dla Groupon Polska Zaangażowanie społeczne Polaków Raport TNS Polska dla Groupon Polska Kapitał społeczny i jego rola Choć pojęcie kapitału społecznego nie jest jednoznaczne i w świecie naukowym nie ma jego jasnej definicji,

Bardziej szczegółowo

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat

Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki. Patronat Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy a rozwój polskiej gospodarki Patronat Warszawa 2014 Raport opracowany przez Uczelnię Łazarskiego i SEENDICO Doradcy Sp.j. w ramach projektu pt. Koszt pieniądza gotówkowego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu

Raport końcowy. Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu Raport końcowy Analiza powiązań współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, jednostkami B+R i instytucjami otoczenia biznesu dr hab. Lech Nieżurawski dr Marcin Kuzel dr Piotr Szymański Anna Pomianowska-Kardaś

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Społeczny wizerunek służby cywilnej

Społeczny wizerunek służby cywilnej Społeczny wizerunek służby cywilnej Raport z badania jakościowego urzędnicy i eksperci w ramach projektu: Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej Warszawa, 2011 SPIS TREŚCI INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli

RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA. Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli Warszawa, czerwiec 2013 Autorzy: dr hab. Michał Federowicz dr Jacek Haman dr Jan Herczyński Kamila Hernik Magdalena Krawczyk-Radwan

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE.

POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. POTRZEBY SZKOLENIOWE GRUP ZAWODOWYCH PIERWSZEGO KONTAKTU Z PRZYPADKAMI PRZEMOCY W RODZINIE. Wyniki badań TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.;

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

dr Bartosz Pieliński Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Raport z badań socjologicznych przeprowadzony wśród osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą Opracowanie Jacek Żyro Rybnik 21 Analiza ankiet osób zamierzających rozpocząć własną działalność

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ

OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ OCENA DZIAŁALNOŚCI I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SAMORZĄDÓW BADANIE OPINII PUBLICZNEJ Badanie dotyczące oceny działalności i finansowania samorządów zostało przeprowadzone przez agencję badawczą PBS Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań

Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia. Raport z badań Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia Raport z badań KRAKÓW 2006 Postawy osób z dysfunkcją wzroku wobec problemów edukacji i zatrudnienia 2 Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne

Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Autor raportu: Raport powstał na zlecenie: Badanie Forex CFD Rynki Zagraniczne Dział Analiz Bankier.pl Raport został przygotowany przez zespół analityków pod kierunkiem dr. Bogusława Półtoraka, Głównego

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy widziany oczami pracodawców

Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Rynek pracy widziany oczami pracodawców Na podstawie badań pracodawców i ofert pracy zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM DIAGNOZA SYSTEMU POMOCY I WSPARCIA OSÓB STARSZYCH, A POTRZEBY SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Zespół redakcyjny: pod kierunkiem Marioli Zajdel Ostrowskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku

Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach w 2013 roku Spis treści 3 Wstęp 4 Plany wydatków na PR w polskich przedsiębiorstwach - Marcin Rzepka 11 Marketing i PR w czasach kryzysu - Adam Sanocki

Bardziej szczegółowo