Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki"

Transkrypt

1 Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach Przewodnicząca - Halina Głuchowska Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Poddziałania Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

2 PLAN WYSTĄPIENIA Prezentacja Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Prezentacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach Nawiązanie współpracy Współpraca przy uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo Wspólne działania w realizacji kształcenia pielęgniarek Udział uczestników projektu i samorządu zawodowego w konferencjach naukowych organizowanych przez WNoZ

3 Prezentacja Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

4 PODSTAWA PRAWNA Uczelnia jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną, na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS /RO/99, przez Instytut Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w Siedlcach. Na wniosek założyciela Uczelni, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2010 r., dokonano zmiany nazwy Uczelni Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.).

5 MISJA UCZELNI Kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie i transfer praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego Mazowsza i Ziemi Siedleckiej

6 STRUKTURA UCZELNI Organizację Uczelni określa Statut oraz wynikający z niego Regulamin organizacyjny Kompetencje jednoosobowych władz Uczelni pełni: Rektor dr inż. Leszek Gadomski Kanclerz mgr inż. Mariusz Szabłowski Dziekani Organami kolegialnymi Uczelni są: Senat i Rady Wydziałów Jako jednostki ogólnouczelniane funkcjonują: Studium Języków Obcych, Biblioteka oraz Studium Wychowania Fizycznego

7 WYDZIAŁY Wydział Ekonomii i Zarządzania - prowadzi studia I stopnia na kierunkach: administracja, finanse i rachunkowość oraz studia I i II stopnia na kierunku ekonomia Wydział Nauk Technicznych - prowadzi studia I stopnia na kierunkach: budownictwo, informatyka i architektura krajobrazu Wydział Nauk o Zdrowiu - prowadzi studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i studia I i II stopnia na kierunku zdrowie publiczne

8 WAŻNIEJSZE INFORMACJE O UCZELNI Stan rekrutacji (na dn r.) 707 studentów Liczba studentów (na dn r.) 2498, w tym studia stacjonarne 33 Liczba absolwentów ogółem (na dn r. ) , w tym rok akad. 2009/ Pozytywne oceny jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na kierunkach studiów: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka Akredytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) kierunku studiów pielęgniarstwo

9 BAZA DYDAKTYCZNA 2 trzy własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni 20,5 tys. m, 2 w tym 8,5 tys. m wykorzystywane jest na potrzeby dydaktyki do prowadzenia zajęć wykorzystywanych jest: 10 sal wykładowych, 26 sal ćwiczeniowych, 5 pracowni dydaktycznych, 4 laboratoria, 4 pracownie komputerowe wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w podstawowe pomoce, m. in.: instalacje nagłaśniające (w salach wykładowych), rzutniki pisma, wideoprojektory, rzutniki multimedialne z zestawami komputerowymi oraz bezprzewodową sieć Internet WiFi własny akademik dla studentów i dojeżdżającej kadry naukowodydaktycznej, z liczbą 30 miejsc noclegowych

10 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

11 BIBLIOTEKA biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni z 71 miejscami oraz magazynu gromadzi woluminów, 558 dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 23 dokumenty wydane jako kasety magnetofonowe i video księgozbiór zgromadzony jest w językach polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i opracowywany w systemie komputerowym PATRON w czytelni można skorzystać z 92 tytułów czasopism wydawanych w formie papierowej oraz 97 czasopism w wersji elektronicznej zasoby biblioteki i czytelni odzwierciedlają profil kształcenia w Uczelni i odpowiadają prowadzonym kierunkom i specjalnościom

12 Biblioteka Collegium Mazovia

13 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA Uczelnia zorganizowała 15 seminariów naukowych i 20 konferencji, w tym 5 międzynarodowych WNoZ prowadzi badania naukowe nt. Zapobieganie próchnicy poprzez wczesne kształtowanie zachowań zdrowotnych, Stan zdrowia ludności regionu i Miasta Siedlce w latach i jego coroczne monitorowanie do 2015 roku, Wybór optymalnej metody leczenia kamicy dróg żółciowych, Najczęstsze przyczyny niepowodzeń po operacjach laparoskopowych, Częstotliwość stwierdzanego niedożywienia w materiale chorych kwalifikowanych do operacji w oddziałach chirurgicznych, Postępowanie pooperacyjne u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym. nakładem wydawnictwa Uczelni ukazało się ogółem 33 publikacje, w tym podręczniki, skrypty, materiały konferencyjne i monografie

14 Prezentacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

15 PODSTAWA PRAWNA Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach działa w oparciu o zapisy ustawy z dn r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178)

16 MISJA I ZADANIA IZBY Misją Izby jest reprezentowanie zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów pielęgniarek i położnych. Do zadań Izby należy m.in. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów zawodowych, szerzenie oświaty zdrowotnej, współpraca z samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi oraz szkołami wyższymi.

17 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW IZBY Na listę członków Izby mogą być wpisane, na swój wniosek, pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu. Członkowie Izby są zobowiązani postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe oraz przestrzegać uchwał organów Izby.

18 ORGANY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Komisja Rewizyjna

19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach należy do małych Izb, obecnie zarejestrowanych jest w niej 2844 pielęgniarek i 332 położne. W ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach działają komisje problemowe, m.in.: Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego zajmująca się rozwojem zawodowym i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji, co jest priorytetowym zadaniem Izby.

20 Większość przeprowadzonych szkoleń stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska zawodowego i wynikała ze zmieniających się przepisów prawa, wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia lub planowanych zmian systemowych w ochronie zdrowia. W latach pielęgniarek i położnych ukończyło różne formy kształcenia podyplomowego (nie licząc studiów pomostowych). Głównym organizatorem kształcenia podyplomowego na terenie naszej Izby jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Praktycznie w ciągu ostatnich 10 lat każda pielęgniarka i położna ukończyła przynajmniej jedną formę kształcenia podyplomowego. Są osoby, które ukończyły 5 rodzajów różnych kursów.

21 Największym zainteresowaniem cieszą się: kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Pielęgniarstwo opieki długoterminowej kursy specjalistyczne: Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG Szczepienia ochronne Leczenie ran Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

22 Dobrze wyszkolone środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych bierze na siebie trud przygotowania szpitali do zdobycia certyfikatów jakości (dyrektorzy placówek certyfikowanych zgodnie twierdzą, że personel pielęgniarski wkłada w ten proces najwięcej wysiłku). Na jakość pracy pielęgniarek i położnych składa się m.in. perfekcyjne wykonywanie procedur czy przestrzeganie praw pacjenta. Należy zaznaczyć, że Samorząd Pielęgniarek i Położnych nieustannie podejmuje interwencje, wskazując zjawiska niepokojące w systemie ochrony zdrowia, które mogą w przyszłości mieć nieprzewidywalne konsekwencje.

23 Nawiązanie współpracy pomiędzy Collegium Mazovia a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

24 Jesienią 2007 roku Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach na spotkaniu z Rektorem Collegium Mazovia wskazała potrzebę utworzenia w Siedlcach kierunku studiów pielęgniarstwo

25 Argumenty za utworzeniem ww. kierunku studiów: Subregion siedlecki charakteryzuje się rosnącą liczbą absolwentów szkół średnich, co dobrze rokuje na zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym. Rosnące bezrobocie i związana z tym niska zamożność mieszkańców regionu skłania do podejmowania studiów wyższych w uczelniach lokalnych. Wzrost zainteresowania społeczeństwa zdrowym stylem życia i zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskoopiekuńcze z zakresu promocji zdrowia.

26 Duże zapotrzebowanie na wysokokwalifikowaną kadrę pielęgniarską w regionie. Kształcenie pielęgniarek na studiach zawodowych daje możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie równorzędnym z kwalifikacjami pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej i umożliwia podjęcie pracy w obszarze Wspólnoty Europejskiej. W rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach zarejestrowanych było 2722 pielęgniarek, w tym 986 ukończyło Liceum Medyczne, 1736 Medyczne Studium Zawodowe. Z ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek wykształcenie wyższe posiada tylko 157 (5,8%), co uzasadnia potrzebę uzupełniania kwalifikacji przez czynne zawodowo pielęgniarki na studiach pomostowych.

27 Współpraca przy uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo

28 Uczelnia zebrała opinię przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji lokalnej oraz poparcia organizacji samorządu zawodowego, zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nt. utworzenia kierunku studiów pielęgniarstwo, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach opracowano koncepcję kształcenia, kwalifikacje absolwenta, plany studiów oraz programy przedmiotów, w tym w zakresie kształcenia praktycznego, Okręgowa Izba czynnie uczestniczyła w opracowaniu zasad odbywania praktyk zawodowych oraz doborze placówek umożliwiających ich realizacje, Izba opiniowała Regulamin przebiegu egzaminu dyplomowego, zgłaszając cenne uwagi, zwłaszcza dotyczące przebiegu jego części praktycznej,

29 zatrudniono nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na kierunku pielęgniarstwo, uzupełniono zasoby biblioteczne oraz podjęto działania mające na celu przygotowanie bazy dydaktycznej potrzebnej w realizacji zajęć, w marcu 2008 roku został złożony wniosek do MNiSW o nadanie uprawnień WNoZ do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, po uzyskaniu pozytywnej opinii PKA, Decyzją MNiSW w lipcu 2008 roku WNoZ uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, we września 2008 roku KRASzM zawnioskowała, po przeprowadzonej wizytacji, do Ministra Zdrowia o udzielenie WNoZ akredytacji na okres 3 lat.

30 Wspólne działania w realizacji kształcenia pielęgniarek

31 UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU W EGZAMINIE DYPLOMOWYM Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa na studiach pomostowych przeprowadzany jest na podstawie przyjętego uchwałą Rady WNoZ Regulaminu. Celem egzaminu jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas studiów, określonej standardem nauczania i charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta. Egzamin obejmuje treści programowe określone dla przedmiotów zawodowych i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Dziekana WNoZ.

32 Zgodnie z zapisem Regulaminu w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin praktyczny uczestniczył (w charakterze obserwatora) przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Egzamin praktyczny polega na przedstawieniu rozwiązania problemu wskazanego w zadaniu egzaminacyjnym typu studium przypadku, w tym: sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej, ustaleniu celów opieki, zaprezentowaniu planu działań pielęgniarskich i przewidywanych rezultatów tych działań (oceny), z wykorzystaniem terminologii naukowej i zawodowej. Zadanie problemowe obejmuje swym zakresem jedną z podstawowych dziedzin pielęgniarstwa, tj. pielęgniarstwo internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne.

33 Egzamin dyplomowy kierunek pielęgniarstwo studia pomostowe

34 UDZIAŁ SAMORZĄDU W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PIELĘGNIAREK NA STUDIACH POMOSTOWYCH Inauguracja Roku Akademickiego Tabela 1. Stan rekrutacji na studia pomostowe Lp. Nabór Liczba złożonych podań Liczba przyjętych ogółem Liczba przyjętych wg ścieżek 1. sem. letni roku akad. 2008/ A- 30; B sem. zimowy roku akad. 2009/10 3. sem. zimowy roku akad. 2010/ A 66; C A 83; C 36; D - 31 Źródło: Dział Spraw Studenckich Collegium Mazovia

35 Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

36 Rozdanie dyplomów ukończenia studiów pomostowych Tabela 2. Liczba absolwentów studiów pomostowych Lp. Nabór Ukończenie studiów Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów wg ścieżek 1. sem. letni roku akad. 2008/09 lipiec 2010 r. 30 A- 30; 2. sem. letni roku akad. 2008/09 sem. zimowy roku akad. 2009/10 3. sem. zimowy roku akad. 2010/11 luty 2011 r. 120 B 20; A 66; C 34 czerwiec 2011 r. 113 A 82; D - 31 Źródło: Dział Spraw Studenckich Collegium Mazovia

37 Rozdanie dyplomów ukończenia studiów pomostowych

38 Udział uczestników projektu i samorządu zawodowego w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia

39 ZDROWIE PUBLICZNE teoria i praktyka w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym konferencja naukowa 22 maja 2009

40 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współudziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Siedlcach Cel konferencji Zintegrowanie środowiska i osób działających na polu zdrowia publicznego, zapoznanie ich z aktualnymi, najważniejszymi zagrożeniami zdrowia ludności Polski i regionu siedleckiego, sformułowanie zadań stojących przed instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym w okresie kryzysu

41 Tematy wystąpień i prelegenci Zdrowie publiczne w zglobalizowanym świecie (prof. dr hab. Andrzej Wojtczak) Narodowy Program Zdrowia podstawa polityki prozdrowotnej państwa (prof. dr hab. Mirosław Wysocki) Działania Parlamentu na rzecz zdrowia publicznego (dr Janina Fetlińska) Sytuacja zdrowotna ludności polskiej, a stan zdrowia ludności miasta Siedlce i regionu siedleckiego (dr Paweł Goryński) Sytuacja zdrowotna ludności polskiej w zakresie zdrowia jamy ustnej (prof. dr hab. Maria Wierzbicka) Stan zdrowia jamy ustnej kobiet ciężarnych i dzieci w regionie siedleckim (dr n. med. Konrad Małkiewicz)

42 Infrastruktura ochrony zdrowia w województwie mazowieckim i w Siedlcach (dr Katarzyna Paczek) Choroby zawodowe w regionie siedleckim (mgr Elżbieta Nawrocka) Sposoby zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka wynikającym ze stosowania środków ochrony roślin w aspekcie obowiązującego prawa (mgr Rafał Kołodziejczyk) Zdrowie publiczne w codziennej praktyce medycznej (dr n. med. Jacek Putz) Nauczanie na kierunku zdrowie publiczne w WSFiZ w Siedlcach (dr n. med. Elżbieta Małkiewicz)

43 PRZEŁAMAĆ BARIERY PRZESZCZEP DAREM ŻYCIA Panel naukowy podczas XI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach 18 października 2009

44 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współpracy Akademii Podlaskiej w Siedlcach Cel konferencji Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z transplantologią, jej genezą, problemami oraz etyką zawodową

45 Tematy wystąpień i prelegenci Wprowadzenie i rys historyczny przeszczepiania w Polsce (prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek). Przeszczepianie narządów w Polsce. Aktywność transplantacyjna w powiecie siedleckim (dr n. med. Jarosław Czerwiński). Przeszczepianie serca jako problem medyczny i społeczny (prof. dr hab. n. med. Jacek Różański i dr n. med. Adam Parulski). Chirurgiczne leczenie cukrzycy (prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor). Medycyna regeneracyjna: przyszłość transplantologii (dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki). Przeszczepianie wątroby jako metoda leczenia niewydolności (dr hab. n. med. Włodzimierz Patkowski i dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski). Śmierć mózgu - proces zdysocjowany (dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski).

46 AKTUALNE PROBLEMY ZDROWIA PUBLICZNEGO konferencja naukowa 29 maja 2010

47 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Cel konferencji Wymiana informacji o aktualnym stanie i problemach zdrowia publicznego, na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich latach wśród społeczeństwa oraz możliwej profilaktyce

48 Tematy wystąpień i prelegenci Osiem najważniejszych czynników ryzyka chorób przewlekłych wg ujęcia Światowej Organizacji Zdrowia (dr n. med. Paweł Goryński) Dieta Polaków a promocja zdrowia w ostatnim 20 leciu (prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak) Środowiskowe uwarunkowania zdrowia jamy ustnej (prof. dr hab. n. med. Franciszek Szatko) Wpływ chorób przyzębia na zdrowie ogólne (dr n. med. Maciej Czerniuk) Zdarzenia masowe i wypadki rola Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (dr n. med. Robert Gałązkowski)

49 Znaczenie samorządów w działaniach zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak) Szczepienia jako narzędzie zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński) Alergologia działania profilaktyczne i możliwości ich realizacji (prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński) Opieka zdrowotna w placówkach oświatowo wychowawczych w latach w woj. Mazowieckim (mgr Elżbieta Nawrocka) Jakość życia chorych po urazach czaszkowo mózgowych (mgr Małgorzata Rutkowska) Mechanizmy finansów norweskich pozyskiwanie i realizacja (mgr Jacek Paszkowski, mgr Joanna Narożniak)

50 I FORUM OPIEKI ZDROWOTNEJ konferencja naukowo szkoleniowa 8 października 2010

51 Organizatorzy konferencji Collegium Mazovia Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach Cel konferencji Zapoznanie uczestników konferencji z aktualnymi zagadnieniami podstawowej opieki zdrowotnej oraz systemami ochrony zdrowia

52 Tematy wystąpień i prelegenci Nowe możliwości badań profilaktycznych w oparciu o screening genetyczny (prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald). Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (dr n. med. Jerzy Giermek). Zapobieganie próchnicy zębów działania zintegrowane (prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka). Programy profilaktyczne. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w Polsce i na Mazowszu (dr n. med. Jerzy Giermek). Pacjent geriatryczny w systemie ochrony zdrowia (dr n. med. Jacek Putz). Opieka nad chorym geriatrycznym (mgr Wiesława Korycińska).

53 Planowania strategiczne w ochronie zdrowia (dr hab. n. med. Piotr Tyszko). Szanse i zagrożenia dla systemu opieki zdrowotnej w świetle planowanych przekształceń szpitalnych w spółki prawa handlowego (dr Adam Kruszewski). Dynamiczne liczenie kosztów w jednostkach ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali (mgr inż. MBA Piotr Krząkała). Aktualne problemy opieki nad chorym po przeszczepach na poziomie POZ (dr Stefan Pechciński). Błąd lekarski, w tym błąd diagnostyczny, w praktyce lekarza POZ (dr Anna Płatkowska Kułaj). Zdrowa Gmina podsumowanie akcji prowadzonej przez NZOZ Centrum (mgr Halina Płochocka, dr Renata Lotek Waćkowska).

54 POSTĘP W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB ŻYŁ konferencja naukowa 22 października 2010

55 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Cel konferencji Wymiana informacji na temat przyczyn i następstw chorób żył, nowoczesnej diagnostyki układu żylnego, żylnej choroby zakrzepowozatorowej i zespołu pozakrzepowego.

56 Tematy wystąpień i prelegenci Przyczyny i skutki chorób żył (prof. dr hab. Mieczysław Szostek) Malformacje układu żylnego (prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski) Nowoczesna diagnostyka układu żylnego (dr Przemysław Kabala) Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (dr Ewa Krajewska) Zespół pozakrzepowy (dr n. med. Małgorzata Szostek) Wewnątrznaczyniowe leczenie żył (dr Robert Tworus) Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył (dr n. med. Jerzy Leszczyński) Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył (dr n. med. Marcin Osęka)

57 IN VITRO I CO DALEJ? sympozjum naukowe 5 marca 2011

58 Organizatorzy sympozjum Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przy współudziale Siedleckiej Kurii Diecezjalnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Cel sympozjum Ukazanie in vitro w ujęciu wielowymiarowym, poruszenie problemu niepłodności, jego przyczyn i sposobów leczenia, technik wspomagania rozrodu, uwarunkowań medycznych i genetycznych, psychologicznych, socjologicznych oraz etycznych

59 Tematy wystąpień i prelegenci Przyczyny i leczenie niepłodności męskiej (dr n. med. Adam Marcheluk) Przyczyny i leczenie niepłodności kobiet (lek. med. Jozef Fąk) Techniki wspomaganego rozrodu a ryzyko medyczne i genetyczne (prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak) Psychiczne konsekwencje zapłodnienia in vitro (mgr Maria Jakimiuk) Etyczny kontekst zapłodnienia in vitro (ks. prof. dr hab. Marian Machinek) Zapłodnienie in vitro - pytania legislacyjne i etyczne (dr n. med. Jerzy Umiastowski) Położnictwo medycyną macierzyństwa czy medycyną rozrodu? (prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan) Czym jest naprotechnologia (dr Maciej Barczentewicz)

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE

GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA LEKARSKA JAKO ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I NAUKOWE DLA ŚRODOWISKA PIELĘGNIARSKIEGO NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU W CIECHANOWIE Oddział w Ciechanowie - najmłodszą jak dotąd placówkę terenową Głównej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE PROJEKTU

PODSUMOWANIE PROJEKTU PODSUMOWANIE PROJEKTU SPIS TREŚCI 5. 6. Informacje o Projekcie JGP Szkolenia Platforma e-learningowa, publikacje i konferencje Publikacje Konferencje Spostrzeżenia i wnioski 2 3 12 14 14 19 Fotografie

Bardziej szczegółowo

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Analiza szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkół wyższych na Mazowszu Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVI WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 12/2014 Zespół redakcyjny: Prof. dr hab. Stefan Kruś redaktor honorowy Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo