Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki"

Transkrypt

1 Współpraca między Samorządem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych a Uczelnią w realizacji Projektu doświadczenia i dobre praktyki Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa Prorektor - dr Bożena Piechowicz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach Przewodnicząca - Halina Głuchowska Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Poddziałania Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

2 PLAN WYSTĄPIENIA Prezentacja Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Prezentacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach Nawiązanie współpracy Współpraca przy uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo Wspólne działania w realizacji kształcenia pielęgniarek Udział uczestników projektu i samorządu zawodowego w konferencjach naukowych organizowanych przez WNoZ

3 Prezentacja Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej

4 PODSTAWA PRAWNA Uczelnia jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną, na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 1999 roku nr DNS /RO/99, przez Instytut Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. w Siedlcach. Na wniosek założyciela Uczelni, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 lipca 2010 r., dokonano zmiany nazwy Uczelni Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach na Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz z późn. zm.).

5 MISJA UCZELNI Kształcenie kadr dla przyszłości, tworzenie i transfer praktycznej wiedzy oraz budowa społeczeństwa informacyjnego Mazowsza i Ziemi Siedleckiej

6 STRUKTURA UCZELNI Organizację Uczelni określa Statut oraz wynikający z niego Regulamin organizacyjny Kompetencje jednoosobowych władz Uczelni pełni: Rektor dr inż. Leszek Gadomski Kanclerz mgr inż. Mariusz Szabłowski Dziekani Organami kolegialnymi Uczelni są: Senat i Rady Wydziałów Jako jednostki ogólnouczelniane funkcjonują: Studium Języków Obcych, Biblioteka oraz Studium Wychowania Fizycznego

7 WYDZIAŁY Wydział Ekonomii i Zarządzania - prowadzi studia I stopnia na kierunkach: administracja, finanse i rachunkowość oraz studia I i II stopnia na kierunku ekonomia Wydział Nauk Technicznych - prowadzi studia I stopnia na kierunkach: budownictwo, informatyka i architektura krajobrazu Wydział Nauk o Zdrowiu - prowadzi studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo i studia I i II stopnia na kierunku zdrowie publiczne

8 WAŻNIEJSZE INFORMACJE O UCZELNI Stan rekrutacji (na dn r.) 707 studentów Liczba studentów (na dn r.) 2498, w tym studia stacjonarne 33 Liczba absolwentów ogółem (na dn r. ) , w tym rok akad. 2009/ Pozytywne oceny jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) na kierunkach studiów: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz informatyka Akredytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (KRASZM) kierunku studiów pielęgniarstwo

9 BAZA DYDAKTYCZNA 2 trzy własne obiekty dydaktyczne o łącznej powierzchni 20,5 tys. m, 2 w tym 8,5 tys. m wykorzystywane jest na potrzeby dydaktyki do prowadzenia zajęć wykorzystywanych jest: 10 sal wykładowych, 26 sal ćwiczeniowych, 5 pracowni dydaktycznych, 4 laboratoria, 4 pracownie komputerowe wszystkie sale dydaktyczne wyposażone są w podstawowe pomoce, m. in.: instalacje nagłaśniające (w salach wykładowych), rzutniki pisma, wideoprojektory, rzutniki multimedialne z zestawami komputerowymi oraz bezprzewodową sieć Internet WiFi własny akademik dla studentów i dojeżdżającej kadry naukowodydaktycznej, z liczbą 30 miejsc noclegowych

10 Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

11 BIBLIOTEKA biblioteka składa się z wypożyczalni, czytelni z 71 miejscami oraz magazynu gromadzi woluminów, 558 dokumentów w postaci elektronicznej (CD), 23 dokumenty wydane jako kasety magnetofonowe i video księgozbiór zgromadzony jest w językach polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i opracowywany w systemie komputerowym PATRON w czytelni można skorzystać z 92 tytułów czasopism wydawanych w formie papierowej oraz 97 czasopism w wersji elektronicznej zasoby biblioteki i czytelni odzwierciedlają profil kształcenia w Uczelni i odpowiadają prowadzonym kierunkom i specjalnościom

12 Biblioteka Collegium Mazovia

13 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I WYDAWNICZA Uczelnia zorganizowała 15 seminariów naukowych i 20 konferencji, w tym 5 międzynarodowych WNoZ prowadzi badania naukowe nt. Zapobieganie próchnicy poprzez wczesne kształtowanie zachowań zdrowotnych, Stan zdrowia ludności regionu i Miasta Siedlce w latach i jego coroczne monitorowanie do 2015 roku, Wybór optymalnej metody leczenia kamicy dróg żółciowych, Najczęstsze przyczyny niepowodzeń po operacjach laparoskopowych, Częstotliwość stwierdzanego niedożywienia w materiale chorych kwalifikowanych do operacji w oddziałach chirurgicznych, Postępowanie pooperacyjne u chorych po urazie czaszkowo-mózgowym. nakładem wydawnictwa Uczelni ukazało się ogółem 33 publikacje, w tym podręczniki, skrypty, materiały konferencyjne i monografie

14 Prezentacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

15 PODSTAWA PRAWNA Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach działa w oparciu o zapisy ustawy z dn r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 41, poz. 178)

16 MISJA I ZADANIA IZBY Misją Izby jest reprezentowanie zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów pielęgniarek i położnych. Do zadań Izby należy m.in. sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej, przestrzeganiem zasad etyki zawodowej, ustalanie standardów zawodowych, szerzenie oświaty zdrowotnej, współpraca z samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi oraz szkołami wyższymi.

17 PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW IZBY Na listę członków Izby mogą być wpisane, na swój wniosek, pielęgniarki i położne posiadające prawo wykonywania zawodu. Członkowie Izby są zobowiązani postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe oraz przestrzegać uchwał organów Izby.

18 ORGANY SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Okręgowa Komisja Rewizyjna

19 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach należy do małych Izb, obecnie zarejestrowanych jest w niej 2844 pielęgniarek i 332 położne. W ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach działają komisje problemowe, m.in.: Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego zajmująca się rozwojem zawodowym i pomocą w podnoszeniu kwalifikacji, co jest priorytetowym zadaniem Izby.

20 Większość przeprowadzonych szkoleń stanowiła odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska zawodowego i wynikała ze zmieniających się przepisów prawa, wymagań Narodowego Funduszu Zdrowia lub planowanych zmian systemowych w ochronie zdrowia. W latach pielęgniarek i położnych ukończyło różne formy kształcenia podyplomowego (nie licząc studiów pomostowych). Głównym organizatorem kształcenia podyplomowego na terenie naszej Izby jest Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Praktycznie w ciągu ostatnich 10 lat każda pielęgniarka i położna ukończyła przynajmniej jedną formę kształcenia podyplomowego. Są osoby, które ukończyły 5 rodzajów różnych kursów.

21 Największym zainteresowaniem cieszą się: kursy kwalifikacyjne: Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych Pielęgniarstwo opieki długoterminowej kursy specjalistyczne: Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG Szczepienia ochronne Leczenie ran Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

22 Dobrze wyszkolone środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych bierze na siebie trud przygotowania szpitali do zdobycia certyfikatów jakości (dyrektorzy placówek certyfikowanych zgodnie twierdzą, że personel pielęgniarski wkłada w ten proces najwięcej wysiłku). Na jakość pracy pielęgniarek i położnych składa się m.in. perfekcyjne wykonywanie procedur czy przestrzeganie praw pacjenta. Należy zaznaczyć, że Samorząd Pielęgniarek i Położnych nieustannie podejmuje interwencje, wskazując zjawiska niepokojące w systemie ochrony zdrowia, które mogą w przyszłości mieć nieprzewidywalne konsekwencje.

23 Nawiązanie współpracy pomiędzy Collegium Mazovia a Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

24 Jesienią 2007 roku Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach na spotkaniu z Rektorem Collegium Mazovia wskazała potrzebę utworzenia w Siedlcach kierunku studiów pielęgniarstwo

25 Argumenty za utworzeniem ww. kierunku studiów: Subregion siedlecki charakteryzuje się rosnącą liczbą absolwentów szkół średnich, co dobrze rokuje na zwiększenie zainteresowania zdobywaniem kwalifikacji zawodowych na poziomie wyższym. Rosnące bezrobocie i związana z tym niska zamożność mieszkańców regionu skłania do podejmowania studiów wyższych w uczelniach lokalnych. Wzrost zainteresowania społeczeństwa zdrowym stylem życia i zwiększenie zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskoopiekuńcze z zakresu promocji zdrowia.

26 Duże zapotrzebowanie na wysokokwalifikowaną kadrę pielęgniarską w regionie. Kształcenie pielęgniarek na studiach zawodowych daje możliwość uzyskania kwalifikacji na poziomie równorzędnym z kwalifikacjami pielęgniarek w krajach Unii Europejskiej i umożliwia podjęcie pracy w obszarze Wspólnoty Europejskiej. W rejestrze Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach zarejestrowanych było 2722 pielęgniarek, w tym 986 ukończyło Liceum Medyczne, 1736 Medyczne Studium Zawodowe. Z ogólnej liczby zarejestrowanych pielęgniarek wykształcenie wyższe posiada tylko 157 (5,8%), co uzasadnia potrzebę uzupełniania kwalifikacji przez czynne zawodowo pielęgniarki na studiach pomostowych.

27 Współpraca przy uzyskaniu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku studiów pielęgniarstwo

28 Uczelnia zebrała opinię przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji lokalnej oraz poparcia organizacji samorządu zawodowego, zakładów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej nt. utworzenia kierunku studiów pielęgniarstwo, we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach opracowano koncepcję kształcenia, kwalifikacje absolwenta, plany studiów oraz programy przedmiotów, w tym w zakresie kształcenia praktycznego, Okręgowa Izba czynnie uczestniczyła w opracowaniu zasad odbywania praktyk zawodowych oraz doborze placówek umożliwiających ich realizacje, Izba opiniowała Regulamin przebiegu egzaminu dyplomowego, zgłaszając cenne uwagi, zwłaszcza dotyczące przebiegu jego części praktycznej,

29 zatrudniono nauczycieli akademickich stanowiących minimum kadrowe na kierunku pielęgniarstwo, uzupełniono zasoby biblioteczne oraz podjęto działania mające na celu przygotowanie bazy dydaktycznej potrzebnej w realizacji zajęć, w marcu 2008 roku został złożony wniosek do MNiSW o nadanie uprawnień WNoZ do prowadzenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, po uzyskaniu pozytywnej opinii PKA, Decyzją MNiSW w lipcu 2008 roku WNoZ uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo, we września 2008 roku KRASzM zawnioskowała, po przeprowadzonej wizytacji, do Ministra Zdrowia o udzielenie WNoZ akredytacji na okres 3 lat.

30 Wspólne działania w realizacji kształcenia pielęgniarek

31 UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU W EGZAMINIE DYPLOMOWYM Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa na studiach pomostowych przeprowadzany jest na podstawie przyjętego uchwałą Rady WNoZ Regulaminu. Celem egzaminu jest sprawdzenie stopnia opanowania przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej podczas studiów, określonej standardem nauczania i charakterystyką kwalifikacyjną absolwenta. Egzamin obejmuje treści programowe określone dla przedmiotów zawodowych i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Dziekana WNoZ.

32 Zgodnie z zapisem Regulaminu w pracach komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin praktyczny uczestniczył (w charakterze obserwatora) przedstawiciel Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Egzamin praktyczny polega na przedstawieniu rozwiązania problemu wskazanego w zadaniu egzaminacyjnym typu studium przypadku, w tym: sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej, ustaleniu celów opieki, zaprezentowaniu planu działań pielęgniarskich i przewidywanych rezultatów tych działań (oceny), z wykorzystaniem terminologii naukowej i zawodowej. Zadanie problemowe obejmuje swym zakresem jedną z podstawowych dziedzin pielęgniarstwa, tj. pielęgniarstwo internistyczne, chirurgiczne, pediatryczne.

33 Egzamin dyplomowy kierunek pielęgniarstwo studia pomostowe

34 UDZIAŁ SAMORZĄDU W UROCZYSTOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM PIELĘGNIAREK NA STUDIACH POMOSTOWYCH Inauguracja Roku Akademickiego Tabela 1. Stan rekrutacji na studia pomostowe Lp. Nabór Liczba złożonych podań Liczba przyjętych ogółem Liczba przyjętych wg ścieżek 1. sem. letni roku akad. 2008/ A- 30; B sem. zimowy roku akad. 2009/10 3. sem. zimowy roku akad. 2010/ A 66; C A 83; C 36; D - 31 Źródło: Dział Spraw Studenckich Collegium Mazovia

35 Inauguracja Roku Akademickiego 2010/2011

36 Rozdanie dyplomów ukończenia studiów pomostowych Tabela 2. Liczba absolwentów studiów pomostowych Lp. Nabór Ukończenie studiów Liczba absolwentów ogółem Liczba absolwentów wg ścieżek 1. sem. letni roku akad. 2008/09 lipiec 2010 r. 30 A- 30; 2. sem. letni roku akad. 2008/09 sem. zimowy roku akad. 2009/10 3. sem. zimowy roku akad. 2010/11 luty 2011 r. 120 B 20; A 66; C 34 czerwiec 2011 r. 113 A 82; D - 31 Źródło: Dział Spraw Studenckich Collegium Mazovia

37 Rozdanie dyplomów ukończenia studiów pomostowych

38 Udział uczestników projektu i samorządu zawodowego w konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia

39 ZDROWIE PUBLICZNE teoria i praktyka w wymiarze europejskim, krajowym i lokalnym konferencja naukowa 22 maja 2009

40 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współudziale Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Siedlcach Cel konferencji Zintegrowanie środowiska i osób działających na polu zdrowia publicznego, zapoznanie ich z aktualnymi, najważniejszymi zagrożeniami zdrowia ludności Polski i regionu siedleckiego, sformułowanie zadań stojących przed instytucjami związanymi ze zdrowiem publicznym w okresie kryzysu

41 Tematy wystąpień i prelegenci Zdrowie publiczne w zglobalizowanym świecie (prof. dr hab. Andrzej Wojtczak) Narodowy Program Zdrowia podstawa polityki prozdrowotnej państwa (prof. dr hab. Mirosław Wysocki) Działania Parlamentu na rzecz zdrowia publicznego (dr Janina Fetlińska) Sytuacja zdrowotna ludności polskiej, a stan zdrowia ludności miasta Siedlce i regionu siedleckiego (dr Paweł Goryński) Sytuacja zdrowotna ludności polskiej w zakresie zdrowia jamy ustnej (prof. dr hab. Maria Wierzbicka) Stan zdrowia jamy ustnej kobiet ciężarnych i dzieci w regionie siedleckim (dr n. med. Konrad Małkiewicz)

42 Infrastruktura ochrony zdrowia w województwie mazowieckim i w Siedlcach (dr Katarzyna Paczek) Choroby zawodowe w regionie siedleckim (mgr Elżbieta Nawrocka) Sposoby zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka wynikającym ze stosowania środków ochrony roślin w aspekcie obowiązującego prawa (mgr Rafał Kołodziejczyk) Zdrowie publiczne w codziennej praktyce medycznej (dr n. med. Jacek Putz) Nauczanie na kierunku zdrowie publiczne w WSFiZ w Siedlcach (dr n. med. Elżbieta Małkiewicz)

43 PRZEŁAMAĆ BARIERY PRZESZCZEP DAREM ŻYCIA Panel naukowy podczas XI Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach 18 października 2009

44 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współpracy Akademii Podlaskiej w Siedlcach Cel konferencji Zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z transplantologią, jej genezą, problemami oraz etyką zawodową

45 Tematy wystąpień i prelegenci Wprowadzenie i rys historyczny przeszczepiania w Polsce (prof. dr hab. n. med. Mieczysław Szostek). Przeszczepianie narządów w Polsce. Aktywność transplantacyjna w powiecie siedleckim (dr n. med. Jarosław Czerwiński). Przeszczepianie serca jako problem medyczny i społeczny (prof. dr hab. n. med. Jacek Różański i dr n. med. Adam Parulski). Chirurgiczne leczenie cukrzycy (prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor). Medycyna regeneracyjna: przyszłość transplantologii (dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki). Przeszczepianie wątroby jako metoda leczenia niewydolności (dr hab. n. med. Włodzimierz Patkowski i dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski). Śmierć mózgu - proces zdysocjowany (dr hab. n. med. Wojciech Łebkowski).

46 AKTUALNE PROBLEMY ZDROWIA PUBLICZNEGO konferencja naukowa 29 maja 2010

47 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu WSFiZ w Siedlcach przy współudziale Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie Cel konferencji Wymiana informacji o aktualnym stanie i problemach zdrowia publicznego, na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich latach wśród społeczeństwa oraz możliwej profilaktyce

48 Tematy wystąpień i prelegenci Osiem najważniejszych czynników ryzyka chorób przewlekłych wg ujęcia Światowej Organizacji Zdrowia (dr n. med. Paweł Goryński) Dieta Polaków a promocja zdrowia w ostatnim 20 leciu (prof. dr hab. n. med. Andrzej Szpak) Środowiskowe uwarunkowania zdrowia jamy ustnej (prof. dr hab. n. med. Franciszek Szatko) Wpływ chorób przyzębia na zdrowie ogólne (dr n. med. Maciej Czerniuk) Zdarzenia masowe i wypadki rola Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (dr n. med. Robert Gałązkowski)

49 Znaczenie samorządów w działaniach zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtczak) Szczepienia jako narzędzie zdrowia publicznego (prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński) Alergologia działania profilaktyczne i możliwości ich realizacji (prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński) Opieka zdrowotna w placówkach oświatowo wychowawczych w latach w woj. Mazowieckim (mgr Elżbieta Nawrocka) Jakość życia chorych po urazach czaszkowo mózgowych (mgr Małgorzata Rutkowska) Mechanizmy finansów norweskich pozyskiwanie i realizacja (mgr Jacek Paszkowski, mgr Joanna Narożniak)

50 I FORUM OPIEKI ZDROWOTNEJ konferencja naukowo szkoleniowa 8 października 2010

51 Organizatorzy konferencji Collegium Mazovia Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. Wschodnia Izba Gospodarcza w Siedlcach Cel konferencji Zapoznanie uczestników konferencji z aktualnymi zagadnieniami podstawowej opieki zdrowotnej oraz systemami ochrony zdrowia

52 Tematy wystąpień i prelegenci Nowe możliwości badań profilaktycznych w oparciu o screening genetyczny (prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald). Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (dr n. med. Jerzy Giermek). Zapobieganie próchnicy zębów działania zintegrowane (prof. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka). Programy profilaktyczne. Realizacja populacyjnego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi w Polsce i na Mazowszu (dr n. med. Jerzy Giermek). Pacjent geriatryczny w systemie ochrony zdrowia (dr n. med. Jacek Putz). Opieka nad chorym geriatrycznym (mgr Wiesława Korycińska).

53 Planowania strategiczne w ochronie zdrowia (dr hab. n. med. Piotr Tyszko). Szanse i zagrożenia dla systemu opieki zdrowotnej w świetle planowanych przekształceń szpitalnych w spółki prawa handlowego (dr Adam Kruszewski). Dynamiczne liczenie kosztów w jednostkach ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem szpitali (mgr inż. MBA Piotr Krząkała). Aktualne problemy opieki nad chorym po przeszczepach na poziomie POZ (dr Stefan Pechciński). Błąd lekarski, w tym błąd diagnostyczny, w praktyce lekarza POZ (dr Anna Płatkowska Kułaj). Zdrowa Gmina podsumowanie akcji prowadzonej przez NZOZ Centrum (mgr Halina Płochocka, dr Renata Lotek Waćkowska).

54 POSTĘP W DIAGNOSTYCE I LECZENIU CHORÓB ŻYŁ konferencja naukowa 22 października 2010

55 Organizatorzy konferencji Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej Cel konferencji Wymiana informacji na temat przyczyn i następstw chorób żył, nowoczesnej diagnostyki układu żylnego, żylnej choroby zakrzepowozatorowej i zespołu pozakrzepowego.

56 Tematy wystąpień i prelegenci Przyczyny i skutki chorób żył (prof. dr hab. Mieczysław Szostek) Malformacje układu żylnego (prof. dr hab. n. med. Maciej Skórski) Nowoczesna diagnostyka układu żylnego (dr Przemysław Kabala) Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (dr Ewa Krajewska) Zespół pozakrzepowy (dr n. med. Małgorzata Szostek) Wewnątrznaczyniowe leczenie żył (dr Robert Tworus) Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył (dr n. med. Jerzy Leszczyński) Miejsce chirurgii w leczeniu chorób żył (dr n. med. Marcin Osęka)

57 IN VITRO I CO DALEJ? sympozjum naukowe 5 marca 2011

58 Organizatorzy sympozjum Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej przy współudziale Siedleckiej Kurii Diecezjalnej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach Cel sympozjum Ukazanie in vitro w ujęciu wielowymiarowym, poruszenie problemu niepłodności, jego przyczyn i sposobów leczenia, technik wspomagania rozrodu, uwarunkowań medycznych i genetycznych, psychologicznych, socjologicznych oraz etycznych

59 Tematy wystąpień i prelegenci Przyczyny i leczenie niepłodności męskiej (dr n. med. Adam Marcheluk) Przyczyny i leczenie niepłodności kobiet (lek. med. Jozef Fąk) Techniki wspomaganego rozrodu a ryzyko medyczne i genetyczne (prof. dr hab. n. med. Tadeusz Mazurczak) Psychiczne konsekwencje zapłodnienia in vitro (mgr Maria Jakimiuk) Etyczny kontekst zapłodnienia in vitro (ks. prof. dr hab. Marian Machinek) Zapłodnienie in vitro - pytania legislacyjne i etyczne (dr n. med. Jerzy Umiastowski) Położnictwo medycyną macierzyństwa czy medycyną rozrodu? (prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan) Czym jest naprotechnologia (dr Maciej Barczentewicz)

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO OBSZAR KSZTAŁCENIA: NAUK MEDYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, O ZDROWIU I O KULTURZE FIZYCZNEJ KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: PRAKTYCZNY FORMA KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014

Rozpoczęcie studiów semestr zimowy rekrutacja luty 2013/2014 K r a k o w s k a A k a d e m i a im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego W yd z i a ł Z d r o w i a i N a u k M e d y c z n y c h K i e r u n e k P i e l ę g n i a r s t w o PRZEWODNIK DLA STUDENTA LICENCJAT

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok

KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAR ĘGNIAREK CO DALEJ? Luty 2008 rok 1 HISTORIA Kształcenie pielęgniarek w systemie szkolnictwa średniego 5-letnie licea pielęgniarskie (ostatni nabór w roku 1991), 2 letnie szkoły policealne/pomaturalne

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Grupa OSB s. c. prowadzi kształcenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia uzupełniające, tzw.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu

Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Poznaniu Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek Pielęgniarstwo opieki paliatywnej 14-15.09.2013 r godz 8,00 28-29.09.2013 r godz 8,00 05-06.10.2013 r godz 8,00 12-13.10.2013 r godz 8,00 26-27.10.2013 r godz 8,00

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda

Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe dla nauczycieli Przyroda Łódź, 2012 1. Nazwa: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyroda 2. Opis: Studium

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie reumatologii za rok 2014 Marzena Olesińska Instytut Reumatologii Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej Ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Tel. 22.844 57 26 Fax. 22 646 78 94 Email: marzena.olesinska@vp.pl Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 3/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 20 grudnia 2013 r. REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU STUDIÓW PIELĘGNIARSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr RK.021.15.2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2015 r.

Zarządzenie nr RK.021.15.2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr RK.021.15.2015 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 1 Przeprowadzenie 147 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną,

Bardziej szczegółowo

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana PROCEDURA USTALANIA LIMITÓW W PRZYJĘĆ NA STUDIA MEDYCZNE, W TYM NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO Projekt systemowy Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Podstawowa opieka zdrowotna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CPOP-POZ Nazwa modułu Podstawowa opieka zdrowotna Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Pielęgniarstwo 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów: Instytut: Instytut Ochrony Zdrowia Profil kształcenia: studia mają profil praktyczny Obszar kształcenia: kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Dla części 1 Przeprowadzenie zajęć przedmiotu Farmakologia na studiach stacjonarnych, rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sprawozdanie dotyczące pielęgniarstwa rodzinnego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 roku, w sprawie konsultantów

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska

Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Anna Zajkowska Mechanizmy zapewnienia jakości szkoleń i kwalifikacji w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Anna Zajkowska Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 105 lat tradycji 26 oddziałów okręgowych Ponad 60 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, seminarium PROPEDEUTYKA NAUK MEDYCZNYCH Propedeutica Medical Sciences Forma

Bardziej szczegółowo

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej nr 140/15-16 z dnia 20 stycznia 2016 r. Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Studia Podyplomowe Bioetyki i Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie HIPERTENSJOLOGII za okres od 1 stycznia do 15 października 2014 roku Warszawa, 11.02.2015 Andrzej Januszewicz Instytut Kardiologii, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa tel.22 34 34 339; fax. 22 34 34 517; E-mail: a.januszewicz@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo

Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. Paulo Coehlo DROGA INKI Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą Paulo Coehlo DR N. MED. JANINA FETLIŃSKA (1952-2010) URODZIŁA SIĘ 14 CZERWCA 1952 ROKU W MIEJSCOWOŚCI TULIGŁOWY, WOJ.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE

Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Sylabus A. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Komentarz Nazwa Zdrowie publiczne Kierunek studiów Zdrowie publiczne Jednostka prowadząca Zakład Zdrowia Publicznego Kierownik jednostki Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie!

Zapraszamy do studiowania na Wydziale Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie! Zapraszamy do studiowania na Wydziale Ochrony Zdrowia PWSZ w Ciechanowie! REKTOR PWSZ prof. dr hab. inŝ. Andrzej Kolasa Wydział Ochrony Zdrowia istnieje od początku PWSZ. Kształcimy studentów na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska

Mgr Izabela Kowalska. Mgr Izabela Kowalska Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Ustawodawstwo zawodowe położnej- wymogi europejskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Nr 1019/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku chemia prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007

Kalendarium wydarzeń. rok akademicki 2006/2007 Kalendarium wydarzeń rok akademicki 2006/2007 Siódmy rok działalności rok akademicki 2006/2007 Październik 2006 uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2006/2007 W nowym roku studia na pierwszym roku

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII za rok 2014 ( od dnia 16.06.2014.) Warszawa 2015.02.10 Mariusz Kuśmierczyk Instytut Kardiologii 04-628 Warszawa ul. Alpejska 42 22 34 34 610, 22 34 34 548 mkusmierczyk@ikard.pl Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie KARDIOCHIRURGII

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo

DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów Pielęgniarstwo Część 17 Przeprowadzenie 45 godzin zajęć przedmiotu Fizjologia w formie ćwiczeń, zakończonych zaliczeniem z oceną

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo