SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/ , fax +48 /68/ DA.III Zielona Góra, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja dwóch programów wyjazdu studyjnego w podziale na dwie części. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra Tel./fax.: /296 Wydział Zamówień Publicznych tel.: lub fax.: lub NIP: REGON: GODZINY URZĘDOWANIA /poniedziałek/ /od wtorku do piątku/ Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach III Schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 2 I. Tryb udzielenia zamówienia publicznego 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (Dz. U z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych. 2. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp. II. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja dwóch programów wyjazdu studyjnego w podziale na dwie części. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 1 i nr 1a do SIWZ. 3. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi podróżne, usługi w zakresie transportu drogowego, hotelarskie usługi noclegowe. III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. IV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części: 1. Część 1 przedmiotu zamówienia pn.: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Brukseli. 2. Część 2 przedmiotu zamówienia pn.: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego na Węgry do miejscowości i regionu Tokaj. V. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. VII. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. VIII. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania aukcji elektronicznej. IX. Podwykonawcy i podmioty, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcy/om. 2. Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić w Formularzu ofertowym informacje na temat: Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om. 3. W przypadku braku takiego oświadczenia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy/ów. 4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawcę/ów. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów

3 w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda: pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. X. Wymagania stawiane Wykonawcy 1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. XI. Termin wykonania zamówienia: 1. Część I przedmiotu zamówienia: czerwca 2013 r., jednakże nie później niż do 11 lipca 2013 r., 2. Część II przedmiotu zamówienia: 8 12 lipca 2013 roku. XII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1 4 ustawy Pzp, tj. dotyczące: a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. b) posiadania wiedzy i doświadczenia, Za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), przed upływem terminu składania ofert: 2 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia (tj. opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu zagranicznego, autokarowego wyjazdu), każda o wartości, co najmniej zł brutto. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 3

4 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA: Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków wymienionych w pkt. 1, 2 na podstawie informacji zawartych w żądanych i załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub inne dokumenty określające zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. 4 XIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy załączyć do ofert: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 - zgodnie z zał. Nr 3 do SIWZ, 1.2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - zgodnie z zał. Nr 6 do SIWZ Zamawiający informuje, iż dowodami, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane są poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi wskazane w Wykazie, o którym mowa, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. UWAGA: w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia, o którym mowa wyżej, Wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

5 5 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz 24b ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z zał. Nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 - zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ. UWAGA* W przypadku gdy Wykonawca należy do Grupy kapitałowej zobowiązany jest załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsulentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). UWAGA: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XII SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2 z zastrzeżeniem Rozdziału XIV pkt. 2 SIWZ. Nie spełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 3) Inne oświadczenia i dokumenty. 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy zgodnie z zał. Nr 2 do SIWZ. 2) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 5 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - jeśli dotyczy. Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. 3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 4) Umowę spółki cywilnej (jeśli dotyczy). XIV. Udział w postępowaniu innych podmiotów. 1. Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp: a) Ustanowią Pełnomocnika (lidera) do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu, albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. b) Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. c) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.1 musi dotyczyć wszystkich podmiotów łącznie w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjału ekonomicznego i finansowego (art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp) składa je wyłącznie lider.

6 d) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 2 ppkt. 2.1, 2.2, 2.3 zobowiązany jest złożyć każdy z członków konsorcjum, w tym lider. e) W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dokumenty wymienione w rozdziale XIII pkt 1 ppkt. 1.2 składają ci Wykonawcy, których ten dokument dotyczy w taki sposób, aby wykazać spełnienie warunku łącznie. f) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem). 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 2 ppkt. 2.2 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Forma dokumentów. a) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty (UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis). b) Zamawiający wymaga, aby za zgodność z oryginałem była podpisana każda kopia strony oferty zawierająca jakąkolwiek treść. c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w rozdziale XIV SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. d) Dokumenty podmiotów, o których mowa w rozdziale IX pkt. 5 SIWZ składane są wyłącznie w formie oryginałów lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot trzeci, lub osobę/osoby uprawnione do składania oferty w imieniu podmiotu trzeciego (uwaga: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczęcią imienną osoby składającej podpis). e) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. f) Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. g) W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego 6

7 spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy. UWAGA: Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca winien złożyć na Formularzu ofertowym. W sytuacji zastrzeżenia części oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do oferty załączyć uzasadnienie w kwestii związanej z informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa. Niezłożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania. 2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i udzielania wyjaśnień. a) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. b) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. c) W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie. d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie złożonych w postępowaniu ofert. Zamawiający prześle kopię ofert w sposób i na adres wskazany przez Wykonawcę we wniosku. e) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. f) Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest wydruk przesłania faksem. g) Korespondencję w niniejszym postępowaniu należy kierować na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Administracyjno Gospodarczy WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Podgórna 7, Zielona Góra Tel/Faks lub 405. h) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z przesłanym pisemnie lub faksem wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. i) Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak i odpowiedzi na pytania, co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej Zamawiającego, tj. j) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: w sprawach merytorycznych Magdalena Bratkowska, w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Jolanta Kudrawczuk XVI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XVII. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od dnia upływu wyznaczonego na składanie ofert. 7

8 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody o przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 3. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca. 4. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać czytelnie z użyciem długopisu lub atramentu). Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być zaparafowane przez Wykonawcę. 5. Oferta i wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji. Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację tzn. czytelne lub z imienna pieczątką. Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienna osoby składającej podpis. 6. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba niewymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 7. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ. 8. Zaleca się, aby w przypadku osób fizycznych ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, Wykonawca załączył do oferty kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. 9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do złożenia koperty z opisem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zawierająca modyfikację oferty, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 10. W przypadku wycofania oferty Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w postępowaniu poprzez złożenie powiadomienia w kopercie oznaczonej WYCOFANIE. Po wycofaniu oferty Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed upływem terminu składania ofert. 11. Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp. 12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. 13. W interesie Wykonawcy zaleca się, aby: - wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę, - oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie, - wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. XIX. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, Departament Administracyjno Gospodarczy KANCELARIA OGÓLNA w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 10:00. 8

9 9 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz następująco opisane: Nazwa i adres Wykonawcy wraz z nr faksu i telefonu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, Zielona Góra OFERTA w postępowaniu przetargowym pn.: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja dwóch programów wyjazdu studyjnego w podziale na dwie części. Nie otwierać przed dniem r. godzina 10:30. UWAGA: Opakowanie oferty powinno być opisane zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, o których mowa w powyższej tabeli. 3. Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 4. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem. 5. Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę. XX. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w dniu r. o godz. 10:30 w pokoju nr 03 w Wydziale Zamówień Publicznych Departamentu Administracyjno - Gospodarczego. 2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą wziąć udział w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy na jego wniosek informację z otwarcia ofert. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania. 5. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA lub OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, informacje dotyczące ceny /całej oferty/.

10 10 XXI. Opis sposobu obliczania ceny. 1. Wykonawca wypełni Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, w którym pozycja Cena brutto będzie stanowić cenę oferty za cały przedmiot zamówienia. 2. Cena może być tylko jedna nie dopuszcza się wariantowości cen. 3. W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny. 4. Cenę w Formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 5. Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 6. Zamawiający w złożonym Formularzu ofertowym zgodnie z normą prawną art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, poprawiać będzie: 1) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych, 2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 7. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. 8. Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cena podana liczbowo w pozycjach: cena netto, kwota podatku VAT oraz cena brutto, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto i wyliczy od tej ceny cenę netto oraz kwotę podatku VAT (pod warunkiem, że Wykonawca poda prawidłową stawkę VAT). XXII. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryterium: Cena 100%, Dla kryterium cena, dla którego cena najniższa jest najkorzystniejsza Wykonawca otrzyma 100,00 punktów. Pozostałe oferty będą obliczone wg wzoru: Najniższa cena oferty niepodlegającej odrzuceniu Liczba punktów = x 100 % x 100 Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu XXIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Podpisanie umowy: 1.1. Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych we wzorach umów załączonych do niniejszej SIWZ oraz Formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę.

11 1.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta lub w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy W przypadku złożenia ofert wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać co najmniej: 1) wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie, 2) kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym, 3) kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym, 4) dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta, 5) oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. 2. Zmiany w umowie: 2.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w niniejszym postępowaniu, w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności: a) zmiany warunków płatności, b) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 2.2 Zmiany, o których mowa mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności: - w zakresie pkt. a i b w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany ustawowe podatku. - w zakresie pkt. c w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć i na które strony przyszłej umowy nie będą miały wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej, (wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach) lub obiektywnych okoliczności wpływających na brak możliwości wykonania zamówienia w określonym czasie, których nie można było przewidzieć i na które strony umowy nie miały wpływu (np. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działanie nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron) 2.3. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 11

12 12 XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia. 1. Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie. 2. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. XXVII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. 2. Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad: a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku przez Wykonawcę, b) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów i informacji, c) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin urzędowania, w obecności pracownika Zamawiającego, d) Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej, e) oferty z uwagi na utrudnienia techniczne Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.... podpis Zamawiającego Załączniki do SIWZ: 1. Opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 i 1a do SIWZ i umowy; 2. Formularz ofertowy zał. Nr 2 do SIWZ; 3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- ustawy Prawo zamówień publicznych zał. Nr 3 do SIWZ; 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zał. Nr 4 do SIWZ; 5. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5 zgodnie z zał. Nr 5 do SIWZ. 6. Wykaz usług zgodnie z wzorem zał. Nr 6 do SIWZ; 7. Wzory umów zał. Nr 7 i 7a do SIWZ.

13 13 Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Brukseli dla grupy 25 wybranych przez Zamawiającego przedstawicieli Lokalnych Grup Działania Województwa Lubuskiego oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Program wyjazdu- musi stanowić spójną całość i zawierać między innymi prezentacje tematyczne przedstawiane i opracowane przez przedstawicieli przynajmniej jednej Lokalnej Grup Działania z terenu Belgii, takie jak: wykorzystywanie funduszy unijnych na wsi, rola administracji regionalnej, przykłady dobrych praktyk zrealizowanych w ramach programu LEADER. Prezentacje tematyczne powinny być realizowane w formie wykładów, seminariów, wizyta w terenie (pokazująca przykłady dobrych praktyk zrealizowanych poprzez program LEADER), studiów przypadku, lub innych, adekwatnych form do omawianego tematu. Łączny wymiar czasu przeznaczonego na realizację programu merytorycznego będzie wynosił 12 godzin zegarowych. Specjaliści belgijscy realizujący program merytoryczny powinni mieć praktyczną wiedzę w zakresie prezentowanego tematu, wynikającą z wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji. Zależnie od tematu mogą to być przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Belgii, przedstawiciele instytucji i organizacji, które w Belgii zajmują się obsługą funduszy unijnych i/lub wykonują zadania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z programem LEADER. Wykonawca w ramach programu merytorycznego zapewni spotkanie w Parlamencie Europejskim dla uczestników. Spotkanie ma na celu rozmowę z przedstawicielem Komisji Rolnictwa. Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne do spotkania elementy (w tym bilety wstępu, organizacja spotkania, nadzór merytoryczny itp.) Liczba uczestników - w wyjeździe będzie uczestniczyć 25 osób (w tym: przedstawiciele Lokalnych Grup Działania województwa lubuskiego, 3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego) dodatkowo ze strony Wykonawcy biegły tłumacz języka angielskiego i języka francuskiego oraz pilot wycieczki. Zamawiający przekaże listę uczestników dla Wykonawcy, minimum 10 dni roboczych przed planowanym terminem wyjazdu. Termin wyjazdu czerwca 2013 r. lub niepóźnej niż 11 lipca 2013 r. Plan wyjazdu - wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem:

14 dzień I 7:00 - zbiórka uczestników na parkingu obok Palmiarni Zielonogórskiej, bądź w innym ustalonym z Zamawiającym miejscu, 7:30 - wyjazd uczestników z Zielonej Góry, przyjazd grupy do Brukseli zakwaterowanie w hotelu, 19:00 kolacja dzień II 8:00 śniadanie, wizyta w Parlamencie Europejskim (spotkanie przedstawicielami Komisji do spraw Rolnictwa), spotkanie z Lokalną Grupą Działania, 18:00 obiadokolacja dzień III 8:00 śniadanie, wizyta w terenie, pokazująca dobre praktyki zrealizowane za pomocą programu LEADER, 18:00 obiadokolacja dzień IV 8:00 śniadanie, po śniadaniu wyjazd do Zielonej Góry (kolacja podczas drogi powrotnej, w miejscu zabezpieczonym przez Wykonawcę) Wyżywienie uczestników: I dzień wyjazdu, Obiadokolacja w hotelu po zakwaterowaniu, II-IV dzień wyjazdu śniadanie w formie stołu szwedzkiego w miejscu zakwaterowania obiadokolacja co najmniej jeden posiłek na ciepło oraz zimna płyta w formie stołu szwedzkiego; napoje serwowane do wszystkich posiłków (ciepłe i zimne napoje tj. herbata i kawa z dodatkami: cukier cytryna, mleko; woda mineralna: gazowana lub niegazowana, soki owocowe w ilości 0,5 l na osobę w ramach posiłku. w przypadku wyjazdów w teren konieczne będzie zagwarantowanie przez wykonawcę posiłku w drodze tzw. lunch pakiet (kanapka z sałatą, wędliną oraz serem żółtym, kanapka wegetariańska z warzywami, owoc (banan lub pomarańcze), sok 0,5 l.) w czasie zajęć seminaryjno - szkoleniowych należy zagwarantować uczestnikom ciągłą przerwę kawową (w menu: kawa i herbata oraz ciasteczka). Zakwaterowanie uczestników: w całym okresie pobytu (3 noclegi) zakwaterowanie w obiektach o zbliżonym standardzie, zapewniające uczestnikom dobre warunki pobytu (minimum obiekt 2 gwiazdkowy maksimum 3 gwiazdkowy), pokoje dwuosobowe lub jednoosobowe z łazienką (liczba pokoi jednoosobowych powinna wynosić co najmniej 12), pokoje dwuosobowe z oddzielnymi łóżkami, Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu. 14

15 15 Materiały dla uczestników każdy uczestnik musi otrzymać po przyjeździe do Belgii, najpóźniej przed rozpoczęciem danego wykładu (prezentacji, spotkania), materiały merytoryczne, zawierające najważniejsze informacje w tłumaczeniu na język polski. Środek transportu - podróż Zielonej Góry do Belgii i z Belgii do Zielonej Góry odbywać się będzie autokarem. Wykonawca zapewni autokar min. klasy LUX. Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w komfortowe fotele uchylno - rozsuwane z podłokietnikiem na montażu szynowym, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż podręczny; indywidualne nawiewy i oświetlenia, nagłośnienie, oświetlenie sufitowe dzienne i nocne oraz wyodrębnione miejsce na bagaż o poj. min. 1.5 m3, WC oraz urządzenie GPS. Pojazd ma być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu. Wykonawca podstawia pojazd w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz zobowiązuje się do dbania o czystość autokaru podczas podróży. Na wyraźną prośbę przedstawiciela uczestników wyjazdu kierujący pojazdem ma uruchamiać klimatyzacje lub ogrzewanie w celu zapewnienia komfortowych warunków podróży. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży. Wykonawca pokrywa koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca zapewni transport na miejscu w celu dojazdu do wszelkich obiektów odwiedzanych przez uczestników. Wykonawca zapewni minimum 2 kierowców autokaru. Wykonawca zapewni wyżywienie i nocleg dla kierowców. Tłumaczenia w trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył biegły tłumacz konferencyjno/konsekutywnych z języka angielskiego oraz z języka francuskiego, zapewniony przez Wykonawcę. Tłumacza zabezpieczy Wykonawca. Tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka angielskiego i francuskiego na język polski (i odwrotnie) również w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka angielskiego i francuskiego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: przygotowanie szczegółowego programu wyjazdu (według wstępnego harmonogramu powyżej oraz według powyższych zasad zawartych w SIWZ). Wydrukowany program powinien zostać oznaczony logotypami zgodnie z 2 pkt. 2 umowy.

16 realizację merytorycznego programu wyjazdu (zapewnienie wykładowców i pomieszczeń do przeprowadzenia seminariów, spotkań, wyjazdu w teren, wizyty w Parlamencie Europejskim); zapewnienie materiałów dla uczestników; zapewnienie nadzoru nad organizacją wyjazdu i realizacją programu zapewnienie posiłków dla uczestników; zapewnienie zakwaterowania dla uczestników; merytorycznego; zapewnienie transportu autokarowego i transportu lokalnego uczestnikom wyjazdu; ubezpieczenie KL i NW uczestników wyjazdu na czas przejazdu i pobytu; zapewnienie biegłego tłumacza konsekutywno/konferencyjnego z języka angielskiego oraz z języka francuskiego, dostarczenie 7 dni roboczych po podpisaniu umowy, szczegółowego programu wyjazdu, w celu zaakceptowania go przez Zamawiającego. Zamawiający będzie odpowiedzialny za: rekrutację uczestników. Zamawiający sporządzi i dostarczy listę uczestników Wykonawcy co najmniej 7 dni roboczych przed terminem wyjazdu. Zamawiający nie pokrywa: kosztów zagranicznych rozmów telefonicznych wykonanych z pokojów hotelowych przez osoby zakwaterowane, kosztów np. związanych z udostępnieniem w pokojach hotelowych płatnej telewizji bądź mini - baru, kosztów biletów wstępu do miejsc odwiedzanych przez uczestników wyjazdu w tzw. czasie wolnym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wpis do Centrum Ewidencji Organizatorów Turystyki i pośredników Turystycznych prowadzonej przez Ministra Sportu i Turystyki, a w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, za spełnienie warunku prowadzeni działalności, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ust. 1a i 1 ustawy o usługach Turystycznych (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268) uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę. 16

17 17 Załącznik nr 1a do SIWZ i umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego na Węgry do miejscowości i regionu Tokaj. Liczba uczestników - w wyjeździe będzie uczestniczyć 49 osób (w tym: 43 przedstawicieli gospodarstw rolnych, 4 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pilot wycieczki oraz tłumacz języka węgierskiego). Termin wyjazdu 8-12 lipca 2013 rok. Plan wyjazdu - wyjazd będzie realizowany zgodnie z następującym harmonogramem: 8 lipca 2013 rok - 17:00 - zbiórka uczestników w Gorzowie Wlkp. ul. Nadbrzeżna 17, pod siedzibą Oddziału Terenowego Lubuskiej Izby Rolniczej, - 17:30 wyjazd z Gorzowa Wlkp., -19:30 zbiórka uczestników w Zielonej Górze, ul. Kożuchowska 15a, pod siedzibą Lubuskiej Izby Rolniczej, - 20:00 wyjazd z Zielonej Góry. 9 lipca 2013 rok - ok. 8:00 - śniadanie w lokalu umiejscowionym na trasie przejazdu, - ok. 10:00 przyjazd do regionu Tokaj, zakwaterowanie uczestników w hotelu, - 12:00 - spotkanie (w hotelu) z przedstawicielami Węgierskiej Izby Rolniczej (do 3 osób) przywitanie polskiej grupy. Prezentacja węgierskiego rolnictwa, - 13:00 obiad w hotelu dla 49 uczestników oraz do 3 przedstawicieli Węgierskiej Izby Rolniczej, - 15:00 - wizyta w gospodarstwie rolnym z produkcją wina. Wykorzystanie tradycji regionu, dziedzictwa kulturowego do promowania produktu wytworzonego w gospodarstwie rolnym sprzedaż bezpośrednia z gospodarstwa rolnego, - 17:00 - wizyta w gospodarstwie rolnym z przetwórstwem mięsnym. Gospodarstwo, które prowadzi sklep ze sprzedażą bezpośrednią produktów wytworzonych we własnym gospodarstwie, - 19:00 - kolacja w hotelu dla 49 uczestników oraz dla 5 przedstawicieli Węgierskiej Izby Rolniczej, - 20:00 - spotkanie z przedstawicielami Węgierskiej Izby Rolniczej (do 5 osób) - wymiana doświadczeń.

18 18 10 lipca 2013 rok - 9:00 - śniadanie, - 11:00 - wizyta w innowacyjnym gospodarstwie rolnym, w którym pozyskuję się energię odnawialną ze źródeł rolniczych. Zastosowanie nowych technologii w rolnictwie, -13:00 - wizyta w gospodarstwie rolnym prowadzącym agroturystykę oraz punkt gastronomiczny dodatkowy dochód w gospodarstwie obiad w odwiedzanym gospodarstwie, -15:30 - wizyta w Spółdzielni Rolniczej funkcjonowanie węgierskiej spółdzielczości oraz grup producentów rolnych, - 18:00 - kolacja dla 49 uczestników oraz dla 3 przedstawicieli węgierskiej Lokalnej Grupy Działania, - 19:30 - współpraca węgierskich rolników z Lokalną Grupą Działania spotkanie z ekspertem. 11 lipca 2013 rok - 8:00 - śniadanie, - 9:00 wykwaterowanie uczestników, wyjazd z hotelu do miejscowości Aggtelek, - 11 :00-13 :00 czas wolny, - 13 :30 - spotkanie z ekspertem z dziedziny zastosowania odnawialnych źródeł energii w węgierskim rolnictwie wymiana doświadczeń (w miejscowości Aggtelek), 14 :00 - obiad dla 49 uczestników oraz 1 eksperta, - 16 :00 - powrót do Polski. 12 lipca 2013 rok - ok. 8 :00 przyjazd do Zielonej Góry, - ok. 11 :00 przyjazd do Gorzowa Wlkp. Wyżywienie uczestników: 9 lipca 2013 rok: - śniadanie ok.8.00 rano, na trasie przejazdu, lokal powinien znajdować się w miejscu niekolidującym z trasą dojazdu do regionu Tokaj, - obiad, - kolacja dla 49 uczestników wyjazdu oraz dla 5 przedstawicieli Węgierskiej Izby Rolniczej. 10 lipca 2013 rok: - śniadanie, - obiad, - kolacja dla 49 uczestników oraz do 3 przedstawicieli węgierskiej Lokalnej Grupy Działania. 11 lipca 2013 rok: - śniadanie, - rozdysponowanie wśród uczestników wyjazdu suchego prowiantu,

19 19 - obiad dla 49 uczestników oraz 1 eksperta. Śniadanie w dniu 9 lipca 2013 roku - Wykonawca zapewni na trasie przejazdu, Śniadanie w dniach 10 oraz 11 lipca 2013 roku - Wykonawca zapewni w miejscu zakwaterowania, Obiad w dniu 9 lipca 2013 roku - Wykonawca zapewni w miejscu zakwaterowania, Obiad w dniu 10 lipca 2013 roku - Wykonawca zapewni w odwiedzanym gospodarstwie, Obiad w dniu 11 lipca 2013 roku - Wykonawca zapewni w miejscowości Aggtelek, w drodze powrotnej do Polski. Wykonawca zapewni suchy prowiant w dniu 11 lipca 2013 roku, dla uczestników wyjazdu (kanapka z sałatą, wędliną oraz serem żółtym, kanapka wegetariańska z warzywami, owoc (banan lub jabłko), sok 0,5 l, woda mineralna 0,7 l. W czasie spotkań seminaryjnych należy zagwarantować uczestnikom wyjazdu przerwę kawową (w menu: kawa, herbata, woda gazowana i niegazowana, cukier, cytryna, mleko, ciastka). Wykonawca zapewni każdorazowo: - minimum jeden ciepły posiłek podczas śniadania na trasie przejazdu do regionu Tokaj w dniu 9 lipca 2013 roku oraz pieczywo, wędliny, nabiał, napoje zimne (woda mineralna, sok), napoje ciepłe wraz z dodatkami (kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko), - minimum jeden ciepły posiłek podczas śniadania w dniach 10 oraz 11 lipca 2013 roku, zimną płytę w postaci stołu szwedzkiego (pieczywo, wędliny, nabiał), napoje zimne (woda mineralna, sok), napoje ciepłe wraz z dodatkami (kawa, herbata, cukier, cytryna, mleko), - minimum dwudaniowy obiad serwowany w miejscu zakwaterowania w dniach 9 oraz 11 lipca 2013 roku, składający się z dwóch dań ciepłych oraz zimnych napojów bezalkoholowych, - obiad w gospodarstwie rolnym w dniu 10 lipca 2013 roku, składający się z dwóch dań (potrawy regionalne nawiązujące do kuchni węgierskiej), - kolacja serwowana w miejscu zakwaterowania w dniach 9 oraz 10 lipca 2013 roku, składająca się z dwóch dań ciepłych oraz zimnych napojów bezalkoholowych. Zakwaterowanie uczestników: - Wykonawca zapewni w całym okresie pobytu (2 noclegi dla 49 uczestników wyjazdu) zakwaterowanie w obiektach o zbliżonym standardzie, zapewniających uczestnikom dobre warunki pobytu (maksimum 3 gwiazdkowy obiekt), - pokoje jedno-, dwu- lub trzyosobowe z łazienką. Wyposażenie i standard obiektu powinien zapewniać uczestnikom dobre warunki pobytu,

20 20 - miejsce zakwaterowania będzie się znajdować w miejscowości Tokaj, bądź w miejscowości znajdującej się w regionie Tokaj, umożliwiającej szybkie i sprawne autokarowe przemieszczanie się uczestników wyjazdu pomiędzy miejscem zakwaterowania, a odwiedzanymi gospodarstwami. Środek transportu: Podróż na trasie Gorzów Wlkp. - Zielona Góra Tokaj oraz Tokaj - Zielona Góra - Gorzów Wlkp., odbywać się będzie autokarem. Wykonawca zapewni autokar min. klasy LUX, spełniający normy ekologiczne wymagane przez Unię Europejską (posiadający plakietkę euro 3). Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w komfortowe fotele uchylno - rozsuwane z podłokietnikiem na montażu szynowym, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż podręczny; indywidualne nawiewy i oświetlenia, nagłośnienie, oświetlenie sufitowe dzienne i nocne oraz wyodrębnione miejsce na bagaż o poj. min. 1.5 m3, WC oraz urządzenie GPS. Pojazd ma być sprawny technicznie oraz posiadać miejsca siedzące dla wszystkich uczestników wyjazdu. Wykonawca podstawia pojazd w stanie czystym, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz zobowiązuje się do dbania o czystość autokaru podczas podróży. Na wyraźną prośbę przedstawiciela uczestników wyjazdu kierujący pojazdem ma uruchamiać klimatyzacje lub ogrzewanie w celu zapewnienia komfortowych warunków podróży. W przypadku awarii technicznej pojazdu w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu o takich samych lub lepszych parametrach, zgodnych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w czasie który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży. Wykonawca pokrywa koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania. Wykonawca zapewni sprawny transport lokalny na miejscu, w celu dojazdu uczestników z miejsca zakwaterowania, do wszelkich obiektów przez nich odwiedzanych. Wykonawca zapewni minimum 2 kierowców autokaru. Wykonawca zapewni wyżywienie i nocleg dla kierowców. Tłumaczenia W trakcie wyjazdu grupie będzie towarzyszył biegły tłumacz z języka węgierskiego, zapewniony przez Wykonawcę. Tłumacz odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych) z języka węgierskiego na język polski (i odwrotnie), również w trakcie realizacji wizyt i spotkań na terenie odwiedzanych miejscowości. Zamawiający wymaga wysokich kwalifikacji tłumacza w zakresie znajomości języka węgierskiego oraz z branży rolniczej (minimum 3 lata doświadczenia w tłumaczeniu). Wizyty w węgierskich gospodarstwach rolniczych: Wykonawca zorganizuje kompleksowo 5 spotkań w gospodarstwach zgodnie z powyższym harmonogramem (umówienie spotkań, ustalenie godzin pobytu itp.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Włoch,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja wyjazdu studyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn.:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu

Zielona Góra: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu 1 z 5 2016-04-15 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-07-15 14:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Białystok: Usługi szkoleniowe i zapewnienie udziału w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) Nr postępowania: ZP/SNH/04/2016 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługi zakupu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Remont bieżący Izby Przyjęć w budynku przy ul. M. Curie - Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej do województwa dolnośląskiego i 1 z 6 2014-04-17 14:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmodr.pl Olsztyn: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Organizacja 5-dniowej wizyty studyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2010-05-19 13:13 Wrocław: Sukcesywna usługa polegająca na druku i dostawie książek i czasopism dla Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 136232-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.09.2015. Strona 1 z 5 Zielona Góra: Kompleksowa organizacja przyjazdowej misji gospodarczej ze Stanów Zjednoczonych Ameryki do województwa lubuskiego Numer ogłoszenia: 154650-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Oznaczenie zamówienia: PCREiDN.271.228-229.1/2019 Nazwa zamówienia: Kurs prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół zawodowych I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl Kraków: zapewnienie sali konferencyjnej, miejsc noclegowych, miejsc parkingowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta 57/59 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-12-10 13:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej, podkładów,

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Przeprowadzenie badań opinii kierowców i dzieci Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa produktu farmaceutycznego Imatinib i Infliximab Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy Załącznik nr 1 do SIWZ i Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie, zorganizowanie i merytoryczna realizacja programu wyjazdu studyjnego do Grecji dla 10 osób, w terminie 15-19 marca 2017 roku. Program

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: DOSTAWA MEDYCZNYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA CENTRUM SYMULACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 8 2015-08-20 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego oraz akumulatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Juchnowiec Kościelny, dnia 20.11.2009 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: dostawa wyposażenia internetowego studio telewizyjnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: PZP/ZP/26/2017/CNK/MSt Warszawa, dnia 22 września 2017 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DOSTAWA OPROGRAMOWANA DO PROCESU REALIZACJI I KOORDYNACJI INWESTYCJI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=208702&rok= Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GZS.TI.3.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl Gorzów Wielkopolski: Zakup wraz z dostawą sprzętu techniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmj.org.pl Kraków: druk i dostawa publikacji w ramach projektów Wsparcie podmiotów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.insad.pl Nr postępowania: 36/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j ą c y Geotermia Poddębice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 99-200 Poddębice ul. Mickiewicza 17A tel. 508-099-526 fax 0-43 678-83-69 e-mail: geotermiapoddebice@wp.pl www.geotermia.poddebice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU STUDYJNEGO DO NIEMIEC W RAMACH PROJEKTU Rozwój III

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Strona 1 z 5 Zielona Góra: Obsługa prawna Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Numer ogłoszenia: 348038-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/16 Warszawa, 15 stycznia 2016 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo