obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym... pisze prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do naszego komentarza w sprawie przeproszenia przez Fakt (wydawany przez Axel Springer Polska), po 4 latach od publikacji, pomówionych na jego łamach lekarzy pediatrów. Merytorycznym wydawcą Gazety podkreśla prezes nadal pozostaje Naczelna Rada Lekarska Gwiazdy światowej onkologii bawiły w Krakowie Takiego najazdu znakomitości medycznych Kraków dawno nie przeżywał. Konferencja Onkologia konstelacje 2011 była absolutnie wydarzeniem. Jak świat radzi sobie z chorobami nowotworowymi, jakie pojawiają się nowe techniki operacyjne, jaką filozofię postępowania przyjmuje się współcześnie wobec osób nieuleczalnie chorych przeczytajcie Państwo tę relację. Nasza okładka obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy...NFZ przestał być płatnikiem, stał się głównym instrumentem polityki zdrowotnej. Zamieszanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Małopolsce jest najlepszym tego dowodem (z wystąpienia programowego na Zjeździe prezesa ORL Andrzeja Matyji) 49 Błąd lekarski czy zdarzenie niepożądane Według prawa z 1519 roku najważniejszym błędem lekarskim było dopuszczenie, by pacjent zmarł bez spowiedzi. Wcześniej kodeks Hammurabiego 10 ze swych 260 paragrafów poświęcił kwestii błędu lekarskiego, co mogło skutkować dla lekarza nawet utratą ręki. A dzisiaj, czy błąd lekarski utożsamiać ze zdarzeniem niepożądanym zastanawiają się eksperci... Motyl; fot. Joanna Depa 36 Od lat 30. XX w. działa przy Batorego przychodnia zdrowia aktualnie złożona z 17 poradni specjalistycznych, odwiedzana rocznie przez 200 tys. pacjentów, głównie ze śródmieścia, ludzi schorowanych, nieporadnych, którym zamierza się zabrać cały system opieki, łącznie z lekarzami, do których chodzą od lat. I żeby chodziło o zwrot obiektu jakiejś wspólnocie wyznaniowej czy prywatnemu właścicielowi. Ale nie, rzecz się toczy między strukturami należącymi do skarbu państwa (z wywiadu dla GGL senatora Pawła Klimowicza) 70 Z wizytą w Poroninie u córki Władysława Stryjeńskiego Wędrówki po czasie przeszłym mgr Barbary Kaczkowskiej mają wśród naszych Czytelników gorących zwolenników. Wizyta u pani Anny S., ostatniej z rodu Stryjeńskich, tak zasłużonego dla polskiej kultury, rzut oka na pamiątki rodzinne, przypomnienie projektów architektonicznych Tadeusza Stryjeńskiego i postaci jego syna Władysława, III prezesa OIL przed i po wojnie, twórcy Szpitala w Kobierzynie warte są lektury. 1

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością, że Rada powierzyła mi ponownie kierowanie naszym pismem. Okoliczności, w jakich to nastąpiło, są dla nas wszystkich przykre i bolesne. Niełatwo będzie mi kierować Galicyjską Gazetą Lekarską po śmierci jej dotychczasowego Redaktora dr Jana Kowalczyka, z którym przez czternaście niemal lat blisko współpracowałem. Jego brak odczuwamy wszyscy. Będę się starał być Jego godnym następcą. Dużo się działo w ostatnich miesiącach. Uchwalono (niestety) pakiet ustaw zdrowotnych. Jak chyba wszyscy pracujący w ochronie zdrowia uważam, że jego wprowadzenie w życie będzie być może zgodne z interesami płatnika i budżetu państwa, ale na pewno niezgodne z interesem pacjentów i możliwościami rozwoju ochrony zdrowia. Wylewamy dziecko z kąpielą. Interes i bezpieczeństwo chorych przegrywają z płatnikiem i widzimisię polityków. Tak zresztą było zawsze. Moje poglądy na temat ustaw zdrowotnych zawarłem w swoim wystąpieniu na Zjeździe Lekarzy. Obszerne fragmenty tego wystąpienia znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Ciągle dzieje się coś nowego. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w szpitalach wykazała systematyczne naruszanie przez dyrekcje szpitali przepisów dotyczących prawa pracy, zwłaszcza w zakresie czasu pracy. Stwierdzono liczne przypadki zmuszania pracowników, przede wszystkim lekarzy, ale także pielęgniarek do przekraczania norm czasu pracy, zmuszanie do pełnienia dyżurów bez podpisywania opcji opt-out, zaniżanie należnych wynagrodzeń. Minister Zdrowia zauważyła z tych zjawisk tylko jedno: że lekarze pracują za wiele godzin, oczywiście przez wrodzoną tej grupie zawodowej pazerność. Tego, że jesteśmy po prostu zmuszani do pracy ponad siły Pani Minister już widzieć nie chce. Usiłuje się zapomnieć, że właśnie obawa przed zmuszaniem do pracy ponad siły stała się podstawą protestów pielęgniarek przeciw pracy kontraktowej. Czyżby racja była po ich stronie? A przecież wniosek nasuwa się sam, że jeżeli tak długo i ciężko się pracuje, a wszyscy mają co robić, to najwidoczniej taka jest potrzeba. Gdyby to się zmieniło i wszyscy pracowali po 8 godzin dziennie, pacjenci zostaliby na lodzie, a chwiejący się system zawaliłby się całkowicie. Skąd zatem ta agresja wobec nas i jednostronna interpretacja? Czeka nas rewolucja w zakresie przepisów o refundacji leków. Po raz kolejny odpowiedzialność za niewydolność systemu refundacji, brak pełnego i dostępnego systemu ewidencji ubezpieczonych, czyli możliwości bieżącej weryfikacji uprawnień usiłuje się zrzucić na nas, uczynić z lekarzy ogniwo kontrolne. Mam nadzieję, że tym razem środowisko lekarskie zdoła się przeciwstawić i to skutecznie, nie podpisując nowych umów o refundację leków. I wreszcie coś dobrego. Udało się wynegocjować w PZU nowe warunki ubezpieczenia HIPOKRATES 2. Po zapoznaniu się z kilkoma ofertami ubezpieczeń w zakresie utraty zdolności do pracy i w razie choroby uważam, że w chwili obecnej nie ma na rynku równie korzystnej propozycji. Choćby dlatego, że we wszystkich innych ofertach ochrona ubezpieczeniowa wygasa po ukończeniu 65 roku życia, a w tej trwa do 70 lat. Korzystny jest także zakres świadczeń w stosunku do wysokości składki. Dlatego z pełną odpowiedzialnością zachęcam Państwa do zaznajomienia się z ofertą przedstawioną wewnątrz numeru i do skorzystania z niej. Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 20 maja Pakiet ustaw Ewy Kopacz pod znakiem zapytania Pakiet pięciu ustaw (o działalności lecz niczej, o refundacji leków, o prawach pacjenta, o zawodzie lekarza i o informatyzacji) wniesio nych przez rząd pod obrady parlamentu, nie tylko na naszym Zjeździe, ale we wszystkich organach i strukturach powołanych do opiniowania, wzbu dził fundamentalne zastrzeżenia. Marek Balicki przypisał im 7 grzechów głównych. Media raczej zgodnie upatrują w przymusowej prywatyzacji szpitali (ustawa o lecznictwie) chęć umknięcia rządu od odpowiedzialności za ochronę zdrowia oraz graniczący z samobójstwem zamysł wykoń czenia samorządów terytorialnych, które nie uniosą na swych barkach ciężaru utrzymania służ by zdrowia. Wszyscy zgodnie też wyrażają lęk przed nastawieniem się szpitali (jako spółek) na zysk. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza (likwidacja stażu i LEP u) prowadzą do felcze ryzacji polskiej medycyny powiedział Konstan ty Radziwiłł i faktycznie na zdrowy rozum, skró cenie ciężkich studiów medycznych o 2 lata, nie da się uzasadnić niczym. Dalej, konstytucjonali ści uważają, że ustawa o prawach pacjenta naru sza elementarne zasady funkcjonowania demokra tycznego państwa (brak możliwości odwołań od decyzji powoływanych administracyjnie komisji). Równie ostre kontrowersje wzbudza ustawa o re fundacji leków. Zdaniem Centrum im. A. Smitha ich ceny wzrosną o 18 procent, zdaniem resortu zmaleją o 20%. OZZL twierdzi, że należy powo łać Komitet Obrony przed pomysłami Pani Mi nister. Parlament pewnie zatwierdzi projekty rządo we, ale Prezydent będzie miał ciężki orzech do zgryzienia i być może po raz pierwszy stanie oko niem wobec propozycji rządu. Prywatyzacja tak, ale nie za wszelk¹ cenê Szczególne opory budzi forsowana przez rząd ustawa o przekształceniu szpitali w spółki. Protestują m.in. samorządy, bo jest to, de facto, próba przerzucenia na ich barki kolejnego zada nia bez funduszy. Protestuje samorząd lekarski, bo widzi w konsekwencji likwidację deficytowych usług, a w ślad za tym wprowadzenie prymatu rachunku ekonomicznego nad istotą medycyny. Ostatnio doszedł nowy kłopot. Otóż szpital prze kształcony w spółkę nie będzie mógł pobierać żadnych opłat od pacjentów za usługi świadczo ne przy pomocy sprzętu nabytego za środki z unij nych dotacji, a z dotacji UE skorzystała 1/3 pol skich szpitali na niebagatelną kwotę 2,5 mld zł, dalszy 1 mld jest w trakcie konsumpcji. Oczy wiście UE dopuszcza wykorzystanie wspomnia nego sprzętu, ale pod warunkiem zwrotu 40 50% kosztów jego nabycia. Na chłopski rozum: zobowiązania samodziel nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli mówiąc pospolicie ich długi, oblicza się na 9,64 mld zł, zaś rząd na ich pokrycie przeznacza (w ramach reformy) 1,4 mld zł. Geniusz kreatyw ności nie pomoże w zbilansowaniu się tego ra chunku. Limitowanie refundacji leków Z pieniędzy publicznych w Polsce refun dowanych jest zaledwie 37,6% leków. Dla porów nania: w Niemczech 74,8%, na Słowacji 68,9%, na Węgrzech 58,6%, w Norwegii 53,5%, we Włoszech 48,3%. Tymczasem w nowej ustawie refundacyjnej przewiduje się górny limit kwoty przeznaczonej na refundację w wys. 17% całości budżetu. W dodatku część leków refundowanych (np. insuliny) wywożona jest z Polski (wartości ok. 800 mln zł), bo są po prostu tańsze. Korzysta podobno nawet Norwegia. Jeden paradoks goni drugi. Jednocześnie ogromna, choć niepoliczalna ilość leków także refundowanych marnuje się sygnalizuje Izba Aptekarska na podstawie zwro tów do aptek leków przeterminowanych. Dodaj my od siebie, że jeszcze więcej marnuje się le ków nie zwróconych. Zdaniem ekspertów IMS Health, po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, sytuacja na ryn ku leków ulegnie radykalnemu pogorszeniu. Czy coś jeszcze w naszej ochronie zdrowia dzia ła dobrze? 3

4 4 4 AKTUALNOŚCI XX lat Samorz¹du Pielêgniarek i Po³o nych Jesteśmy tyle warci, ile pomagamy in nym to zdanie padało wielokrotnie podczas uro czystej gali jubileuszowej, która odbyła się 12 maja 2011 roku w Teatrze im. J. Słowackiego z okazji XX lecia Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W wypełnionej po brzegi sali wzruszeniom i podziękowaniom ze strony władz miasta i za przyjaźnionych izb pielęgniarskich nie było koń ca. Gospodarz uroczystości przewodniczący Ma łopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ nych pan Tadeusz Wadas dziękował wszystkim za lata udanej współpracy i ofiarnej posługi pa cjentom, po czym najbardziej zasłużeni zostali nagrodzeni: m.in. 94 medalami od Minister Zdro wia Ewy Kopacz oraz 6 odznaczeniami Honoris Gratia, które w imieniu prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego wręczyła jego zastępczyni p. Elżbieta Lęcznarowicz. A otrzy mały je panie: Danuta Fijałkowska Salawa, Irena Iżycka, Maria Kaleta, Danuta Kita, Janina Kowal ska Słysz, Kazimiera Zahradniczek. Gorąco gratulujemy i życzmy dalszych zawo dowych sukcesów. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego W dniach maja br. w Auditorium Maximum UJ miał miejsce XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Metabolicznych CM UJ kierowaną przez prof. Macieja Małeckie go, który zgromadził ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Tematyka zjazdu była skoncen trowana wokół problematyki cukrzycy, jej epide miologii, profilaktyki, powikłań cukrzycowych, odniesień do chorób nowotworowych, wskazań nowych form terapii cukrzycy, jak również no wych technologii w diabetologii. Program Zjaz du wzbogaciły warsztaty problemowe, sesje pla katowe i spotkania z ekspertami. Rozdanie dyplomów absolwentom Szko³y Medycznej dla Obcokrajowców 14 maja br.w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wrę czenia dyplomów (tzw. Graduation Day) 34 ab solwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycz nej dla Obcokrajowców. Pochodzą oni ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlan dii i RPA. W trakcie uroczystości prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak poinformował o powołaniu Klubu Absolwenta Szkoły. Dyplo my najlepszych wykładowców otrzymali wska zani przez absolwentów: dr Piotr Kruczek z Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii CM oraz lek. med. Marcin Sobociński z Oddziału Kli nicznego Kliniki Hematologii Szpitala Uniwer syteckiego. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej wyró niona Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i On kologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego kierowany przez prof. Bożenę Romanowską Di xon otrzymał tytuł Brązowego Lidera Medycyny 2010 w kategorii Innowacyjne pomysły w ochro nie zdrowia. Kapituła nagrodziła działalność Oddziału klinicznego związaną z wdrożeniem wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie najnowocześniejszej metody lecze nia nowotworów oka poprzez zabiegi radiotera pii protonowej. W Europie funkcjonuje zaledwie sześć ośrodków stosujących tę metodę leczenia. Umowa o wspó³pracy uniwersytetów w Krakowie i Edynburgu W Edynburgu doszło do podpisania poro zumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uni wersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum a The University of Edinburgh, College of Medi cine and Veterinary Medicine. Obie uczelnie za deklarowały współpracę w zakresie badań nauko wych i wymiany akademickiej, m.in. studenci CM będą mogli uczestniczyć w kursach na poziomie przed i podyplomowym realizowanych przez Polską Szkołę Medycyny Uniwersytetu w Edyn burgu, a kadra akademicka CM będzie zaprasza na do udziału w procesie dydaktycznym Polskiej Szkoły Medycyny jako tzw. visiting scholars. Porozumienie zakłada również realizację wspól nych projektów badawczych, rozwijanie nowo czesnych technik nauczania, organizację wspól nych konferencji naukowych.

5 5 AKTUALNOŚCI 5 XX-lecie Szko³y i Instytutu Zdrowia Publicznego W Auli Collegium Novum przy ul. Gołę biej 24 odbyło się 16 kwietnia br. Międzynarodo we Sympozjum nt. Zdrowie publiczne w Euro pie zorganizowane z okazji XX lecia Szkoły i Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. W sym pozjum wzięli udział m. in. John Dalli Komi sarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumen tów, Helmut Brand Prezydent elekt Stowarzy szenia Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim, Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP oraz Andrzej Ryś Dyrektor Generalnego Dyrektoriatu Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej, który z rąk Rektora UJ prof. Karola Musioła otrzymał uni wersytecki medal Plus ratio quam vis. W trakcie obrad zastanawiano się nad współ czesną rolą zdrowia publicznego w Polsce i w Europie. Sympozjum było również okazją do okolicznościowego spotkania absolwentów wszystkich roczników krakowskiej Szkoły i In stytutu (obszerniejsza relacja z Sympozjum w na stępnym wydaniu). Operacje z zastosowaniem neuromonitoringu W dniach kwietnia w Auli Colle gium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 od była się I Konferencja Polskiej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirur gii Endokrynologicznej. Organizatorem była III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ kierowana przez prof. Wojciecha Nowaka. Omawiano tema tykę operacji z zastosowaniem neuromonitorin gu jako nowej, bezpiecznej metody operowania tarczycy minimalizującej ryzyko uszkodzenia nerwu krtaniowego. Niestety, w Polsce w opera cjach tarczycy neuromonitoring wykorzystywa ny jest tylko w 3 procentach operacji. Krakowska klinika jest czołowym ośrodkiem akademickim w kraju, wykorzystującym neuromonitoring w ok. 200 operacjach tego typu rocznie. Aktualne problemy perinatologii W dniach kwietnia w Zakopanem odbyło się VI Sympozjum Naukowo Szkolenio we Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medy cyny Prenatalnej i Perinatalnej na temat Aktual nych problemów perinatologii. Organizatorem była Klinika Położnictwa i Perinatologii CM UJ kierowana przez prof. Alfreda Reronia. W trak cie spotkania omawiano medyczne i psycholo giczne aspekty cięcia cesarskiego we współcze snym położnictwie, problematykę diagnostyki prenatalnej i wczesnego porodu. Wykrywanie ma³ych zmian nowotworowych W Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego CM odbyła się 21 marca br. konferencja poświęcona zaprezentowaniu hy brydowego aparatu SPECT/CT dającego możli wość jednoczesnej rejestracji obrazów scyntygra ficznych (SPECT) i tomografii komputerowej (CT) dla potrzeb diagnostyki obrazowej w zakre sie onkologii. Zainstalowane w zmodernizowa nym Ośrodku Medycyny Nuklearnej urządzenie pozwala na wczesne wykrycie i dokładną lokali zację szczególnie małych zmian nowotworowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,2 mln zł, z czego 6,1 mln zł pochodziło ze środków UE, a blisko 1,1 mln zł z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Festiwal Nauki w Krakowie W dniach od 11 do 14 maja br. miała miej sce jedenasta edycja Festiwalu Nauki w Krako wie. Hasło przewodnie Materia Człowiek Kultura nawiązywało do dwojga polskich nobli stów Marii Skłodowskiej Curie oraz Czesława Miłosza. Organizatorem był w tym roku Uniwer sytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Główne wydarzenia festiwalowe (prezentacje, wykłady, spotkania, prelekcje, wystawy) rozgry wały się na Rynku Głównym oraz w siedzibach uczelni i instytucji zaangażowanych w akcję. W pierwszym dniu na Rynku odbył się m.in. kon cert chórów uczelnianych oraz wieczorny pokaz światła i dźwięku (tzw. Mapping). A przez kolej ne dni mogliśmy uczestniczyć m.in. w: czytaniu poezji Czesława Miłosza w oprawie muzycznej, debacie naukowej na temat pierwiastków promie niotwórczych radu i polonu, dwóch wystawach poświęconych życiu i twórczości Marii Skłodow skiej Curie oraz w kinowym pokazie 5 filmów na temat uczonej w kinie Pod Baranami.

6 6 6 AKTUALNOŚCI Festiwal Nauki ma swoje początki w 2000 r. Pomysł jego organizacji zrodził się w trakcie Ju bileuszu 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskie go. Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego znów marzy o studiach medycznych Krakowska Akademia im. Frycza Mo drzewskiego kształci już słuchaczy na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia i kosme tologia, wchodzących w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu. I jak wynika z doniesień medialnych wciąż marzy jej się uruchomienie Wydziału Lekarskiego. Ale przeszkód jest co niemiara. Problemem jest przede wszystkim zaplecze kliniczne. Zda niem projektodawców mogłoby ono zostać zor ganizowane w oparciu o jakiś szpital publiczny (np. Żeromskiego), tyle że jak dotąd szkoła nie publiczna nie może korzystać z bazy szpitali pu blicznych. To się jednak może zmienić, bo te ostat nie są w przeddzień przekształceń. Kadrę za pewne rekrutowano by w Collegium Medicum może też w Śląskiej Akademii Medycznej. Lekarzy faktycznie brakuje, ale dzisiejsze lob by w postaci Konferencji Rektorów Uczelni Me dycznych stoi na stanowisku pozostawienia kształcenia medycznego wyłącznie szkołom pu blicznym. Mówi się m.in. o nadzwyczaj wysokim koszcie studiów i to prawda, ale ryzyko braku kandydatów bierze na siebie inicjatorka czyli Aka demia im. A. Frycza Modrzewskiego. Po co za tem stawać jej na przeszkodzie? Zmar³a siostra Warszawska Legenda Zakopanego, od przeszło półwie cza pielęgniarka niezliczonych pokoleń sportow ców, związana z Centralnym Ośrodkiem Sporto wym, siostra Helena Warszawska, zmarła. Ile miała lat, pozostanie tajemnicą. Może sto? Metryka zginęła. W ubiegłym roku władze Zako panego urządziły Jej uroczyste urodziny le cia. Pochodziła z Zagłębia Dąbrowskiego. Utra ciła całą rodzinę w Holocauście, sama więziona w latach w obozie pracy przymusowej w Klefendorfie. Staż pielęgniarski odbyła w Kli nice AM w Warszawie, skąd przybyła pod Gie wont w 1950 roku, i kazała się nazywać Siostrą Warszawską. Oczarowała niejednego sportow ca, kochał się w niej pono Stanisław Marusarz. W 1960 roku towarzyszyła polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Mówiła Przyjechałam tu jako seksbomba, potem seks odszedł, a bomba pozostała. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana na Cmentarzu przy Nowotarskiej 19 kwietnia Związek Podhalan planuje powołanie Fundacji Jej imienia. Krzysztof K³os odwo³any i przegrany Krzysztof Kłos, dyrektor Szpitala im. L. Rydygiera raczej nie najlepiej wyszedł na prze prowadzonej przez siebie prywatyzacji Szpitala. Dokonał jej z właściwą sobie urzędniczą skrupu latnością, właściwie bezbłędnie, przy czym po tknął się transferując na konto Szpitala 12 mln zł (gł. na leki) z budżetu dotychczasowego organu założycielskiego, który nie przewidywał takiego wydatku w planie likwidacji. Odwołany w połowie marca 2011 roku podjął próbę utrzymania się w nomenklaturze składa jąc papiery na wakujące stanowisko z cy dyrek tora MOW NFZ ds. lecznictwa, gdzie przeszedł z powodzeniem I etap konkursu spełniając wy mogi formalne. Ostatecznie jednak przegrał z dr Moniką Jezierską Kazberuk. Umorzenie sprawy Anny Chrapusty 17 maja miał się rozpocząć proces znanej lekarki mikrochirurg Anny Chrapusty, której prokuratura postawiła 59 zarzutów oszustwa na szkodę pacjentów (pobieranie pieniędzy za ope racje, które mogli mieć przeprowadzone bezpłat nie). Nieoczekiwanie sędzia zaproponował warun kowe umorzenie sprawy, co oznacza potwierdze nie winy, ale równoczesne odstąpienie od wymie rzania kary. Obrońca lekarki i ona sama, a także oskarżyciel przystali na tę propozycję. Doktor Anna z punktu widzenia prawa pozostaje osobą nie karaną, choć będzie musiała zwrócić pienią dze pokrzywdzonym. Tak więc w miejsce ślimaczącego się proce su, jego kosztów, mnożenia tomów akt, pojawia się możliwość powrotu lekarki do pracy, zaś stro ny pokrzywdzone otrzymają rekompensatę.

7 7 AKTUALNOŚCI 7 Henryk Gaertner prezesem honorowym poznañskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego Powołane do życia w ubiegłym roku z ini cjatywy dr. Bogusława Stelcera, oficjalnie zare jestrowane w 2011 roku poznańskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera przyznało honorowe członkostwo połączone z tytułem honorowego prezesa założycielowi Towarzystwa w Polsce, a naszemu współpracownikowi prof. Henrykowi Gaertnerowi. Gratulujemy! Profesor został także członkiem dyrektoriatu Międzynarodowej Unii Towarzystw im. A. Schweitzera (AISL). Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz Warszawa, 20 kwietnia 2011 r. Szanowna Redakcjo, Uprzejmie proszę o zmieszczenie w najbliższym numerze Galicyjskiej Gazety Lekarskiej niniejszej odpowiedzi do tekstu, jaki ukazał się w GGL nr 2/121/2011. W rubryce Aktualności w notatce pt. Fakt przeprosi lekarzy czytamy: Oto przeszło 4 lata trzeba czekać, by brukowiec >odszczekał< pomówienia.*) Natomiast z punktu widzenia normalnego lekarza wszystko jest zrozumiałe w świetle faktu, że koncern Axel Springer Polska stał się wydawcą organu NIL Gazeta Lekarska. Naczelna Izba Lekarska nie ukrywa informacji, iż wydawcą Gazety Lekarskiej jest Axel Springer Polska, właściciel Faktu oraz wielu innych mediów. Podejmowałem ten temat nawet na łamach kwiet niowego numeru GL. Chciałbym podkreślić, że Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym. Jego merytorycznym wydawcą nadal pozostaje Naczelna Rada Lekarska, a Axel Springer Polska przejęło jedynie obowiązki druku, składu i kolportażu. Pragnę też zapewnić, że NRL monitoruje sprawę publikacji Faktu z 2006 roku oraz stanowczo za przeczyć wszelkim insynuacjom, jakoby współpraca medialna z ASP miała jakikolwiek wpływ na prze bieg sprawy w sądzie czy też na zachowanie koncernu. Z wyrazami szacunku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr. n. med. Maciej Hamankiewicz *) siedmiu lekarzy pediatrów którym zarzucono o praktyki nie licuj¹ce z godnoœci¹ zawodu dop. red. Kraków 20 maja 2011 roku Szanowne Koleżanki i Koledzy Z ubolewaniem i przykrością muszę poinformować o interpretacji 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie sposobu wypisywania recept na środki odurzające lub substancje psychotropowe dokonanej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Adama Fronczaka. Pomimo naszych wielokrotnych wystąpień domagających się zmiany nieżyciowych i śmiesz nych rygorów, Pan Minister trwa przy swojej decyzji niezmiennie (podawanie ilości tabletek jest jego zdaniem błędne, musi być określona gramatura środka). Przecież to nie lekarz, lecz producent leków jest zobowiązany do umieszczania informacji o dawce leku na opakowaniu. Niemniej dla uniknięcia konfliktu pomiędzy pacjentami a farmaceutami proszę Kolegów o sto sowanie się do tego paradoksalnego zapisu, aby nasz pacjent nie wychodził z apteki bez leku. Nato miast jako Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie podejmujemy dalsze kroki zmierzające do zmiany niefortunnego zapisu, obarczającego lekarzy dodatkowymi obowiązkami. Z pozdrowieniami Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. med. Andrzej Matyja

8 8 8 KALENDARIUM PREZESA od 19 marca do 20 maja 2011 Międzynarodowe standardy Udział w IX Międzynarodowej Konferencji Medycznej Integracja Podspecjalności. (19-26 marca, Kleinwalsertal Austria) MOW NFZ i reformy MZ tematem spotkania z parlamentarzystami W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do posłów i senatorów Małopolski (ok. 40 osób) w sprawie przebiegu kontraktowania świadczeń na 2011 rok przez MOW NFZ z przykrością stwierdzam, że przybyły zaledwie 3 osoby. Dyskusja nie ograniczyła się do krytycznych opinii nt. Małopolskiego Oddziału Funduszu i jego eksperymentów w kontraktowaniu świadczeń AOS i stomatologicznych, lecz odniosła się także do rządowego pakietu ustaw zdrowotnych wniesionych właśnie do parlamentu. I tu niestety zgodnie zresztą z opiniami wyrażanymi na naszym Okręgowym Zjeździe Lekarzy zastrzeżeń i wątpliwości jest mnóstwo. Zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o lecznictwie, która praktycznie prowadzi do skrócenia studiów medycznych oraz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które mają przejść na garnuszek samorządów terytorialnych. A przecież przeniesienie szpitali do samorządów to nie wzrost nakładów, a wzrost zagrożeń. Skomercjalizowane szpitale będą likwidować deficytowe usługi, wydłużą się kolejki do specjalistów, wreszcie same samorządy będą bankrutować pod ciężarem szpitalnych długów. Pomimo niesionych zagrożeń nowe ustawy najprawdopodobniej uzyskają, bądź już uzyskały, akceptację parlamentarną i prezydencką. (28 marca OIL w Krakowie) Z wystąpień na XXVIII Zjeździe Lekarzy ( ) NFZ przestał być płatnikiem, stał się głównym instrumentem polityki zdrowotnej, zastępując z konieczności instytucje państwa do tego zobligowane. Zamieszanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Małopolsce jest najlepszym tego dowodem ( ). To nie tylko porażka środowiska lekarskiego, ale też organów władzy terytorialnej, samorządowej. Absurdem zwłaszcza jest bagatelizowanie opinii konsultantów wojewódzkich ( ). Nie będzie dobrych reform w zdrowiu bez środowiska lekarskiego. Ta metodologia lekceważenia tylko pogłębia problemy. Bez bliskiej współpracy z nami lekarzami ze strony posłów, senatorów, organów władzy samorządowej nie powiedzie się żadna reforma! O taką współpracę apeluję (2 kwietnia, Niepołomice) (patrz relacja wewnątrz numeru) Wielkanocne spotkanie Lekarzy Seniorów Staje się już tradycją, że Wielkanocnym jajeczkiem dzieliliśmy się w Hotelu Rubinstein na Kazimierzu. Było mile, tłoczno, a mimo to sympatycznie i mam wrażenie, że nasi wspaniali Seniorzy zapamiętają ten wieczór na długo. A korzystając z okazji zapraszam wszystkich Seniorów na uroczystą Majówkę w czerwcu. Zawiadomienia o terminie i szczegółach w drodze. (11 kwietnia, Kazimierz) Z obrad ORL Wszyscy z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janka Kowalczyka, jednego z współtwórców samorządu lekarskiego, wieloletniego przewodniczącego Sądu Lekarskiego oraz Redaktora Naczelnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej, której był założycielem. Życie nie cierpi pustki. Stąd powołaliśmy na posiedzeniu Okręgowej Rady dr. Jerzego Friedigera na stanowisko redaktora naczelnego. Nie mam wątpliwości, że Jurek, który zawsze miał słabość do mediów będzie godnym następcą. (13 kwietnia ORL w Krakowie)

9 9 KALENDARIUM PREZESA 9 Inwestowanie w młodzież W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego odbyła się Sesja Chirurgiczna Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych. Zarówno jako klinicysta i pedagog, jak i prezes samorządu lekarskiego w Krakowie przykładam do rozwoju ruchu naukowego studentów ogromną wagę. Tegoroczne sukcesy studentów Collegium Medicum na arenie międzynarodowej wskazują, że inwestycje w ten ruch rodzą największe szanse na postęp w polskiej medycynie. (30 kwietnia, Centrum Dydaktyczno- Kongresowe Wydziału Lekarskiego CM UJ) Kolejny maj XXVIII Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za nami. Odbył się 2 kwietnia 2011 roku w hotelu Novum w Niepołomicach. Program Zjazdu został w pełni zrealizowany, a miejsce oraz obsługa hotelu spełniły nasze wymagania bez zarzutu. W dodatku koszty Zjazdu były jedne z najniższych z dotychczasowych! Frekwencja była zadawalająca, co nie zmienia faktu, że nadal mamy sporą grupę Delegatów obecnej kadencji, którzy nie byli na żadnym lub tylko na jednym z dotychczasowych Zjazdów. Postępują wstępne prace projektowe planowanego remontu generalnego naszej siedziby, chociaż ostatnia rozmowa z architektami w tej sprawie, zweryfikowała nasze optymistyczne terminy wykonania prac. Samo zgromadzenie i zatwierdzenie projektu, to minimum 1 rok, a w przypadku przeszkód natury techniczno-prawnej okres ten może ulec wydłużeniu nawet do 2 lat. W związku z powyższym, najprawdopodobniej przystąpimy do odnowienia 170-metrowego lokalu Wspólne posiedzenie Prezydiów Śląskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej Izby Lekarskiej Życie sąsiedzkie nie jest najsilniejszą stroną polskiej rzeczywistości. Stąd z najwyższą przyjemnością przyjąłem zaproszenie od Śląskiej i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do wspólnego spotkania. Odbyło się ono w Kamieniu Śląskim i było okazją do rozmowy: o solidarności lekarskiej, o modelu współpracy w zakresie ustawicznego kształcenia w ramach UE, o odwróconej hipotece jako szansie na poprawę bytu seniorów. Było to pierwsze takie spotkanie, ale przecież nie ostatnie. Następnym razem spotkamy się u nas. (6-8 maja, Kamień Śląski) Minister Zdrowia Andrzej Włodarczyk w Krakowie Na wspólne zaproszenie moje i przewodniczącego Komisji ds. Uzdrowisk ORL w Krakowie dr. Jerzego Pasadyna do Krakowa przyjechał Podsekretarz Stanu w MZ dr med. Andrzej Włodarczyk. Nasz gość wziął m.in. udział w uroczystym posiedzeniu Komisji ds. Uzdrowisk z okazji jubileuszu 200-lecia Uzdrowiska w Swoszowicach, w otwarciu XV Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej oraz (następnego dnia) w otwarciu XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Audytorium Maximum, zwiedził też siedzibę Katedry Patomorfologii CM UJ, podejmowany przez dr Jolantę Orłowską-Heitzman, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. (18 maja, Swoszowice) SEKRETARZ ORL na parterze (odmalowanie ścian, odświeżenie parkietu), zwolnionego przez dotychczasową lokatorkę, przeznaczając go np. na pomieszczenia wystawowe (malarstwo, fotografika, prezentacja zbiorów kolekcjonerskich) dla Koleżanek i Kolegów członków naszej Izby. Nie można bowiem pozwolić, by taka powierzchnia, odzyskana z wielkim trudem, stała niewykorzystana przez kilkanaście miesięcy. W weekend majowy (6-8 maja), w przepięknych murach Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Śląskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej Izby Lekarskiej. Poruszano aktualne problemy naszego środowiska, a jest ich niemało w świetle wprowadzanych reform. Zaplanowano przy okazji kolejne takie spotkanie, którego organizatorem będzie OIL w Krakowie. Tyle aktualności, a że wchodzimy w okres urlopowy życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanych wakacji, a także serdecznie pozdrawiam. Sekretarz ORL w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski

10 10 10 XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy obradował w Niepołomicach Budżet na 2011 zatwierdzony. Natomiast kolejne reformy systemu ochrony zdrowia nie zapowiadają zmian na lepsze 2 kwietnia, w sobotę, od wczesnych godzin rannych, obradował w hotelu Novum w Nie połomicach XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Fre kwencja była umiarkowanie dobra według komunikatu Komisji Mandatowej w godzinach południowych przekroczyła nawet 60 procent (na 375 uprawnionych osób, obecnych było 203). Część pierwszą obrad, toczoną we wła snym gronie delegatów, zdominowały sprawoz dania z działalności za miniony rok (prezesa ORL, Okręgowego Rzecznika, przewodniczą cego Okręgowego Sądu oraz Skarbnika). Na tomiast część druga, z udziałem zaproszonych gości, poświęcona była ocenie procesu kontrak towania świadczeń w Małopolsce i na Podkar paciu na 2011 rok oraz pakietowi ustaw przy gotowanych przez resort zdrowia, a będących aktualnie przedmiotem legislacji w polskim par lamencie. Obrady otworzył, witając Delegatów, prze wodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjaz du dr Antoni Jakubowicz, wspominając że ich miejscem miało być Krosno. Względy organi zacyjne przesądziły jednak o Niepołomicach. I było tutaj, dodajmy, zupełnie sympatycznie. Przewodnictwo Zjazdu powierzono dr Ire nie Gawrońskiej, jej zastępcami wybrano dr. dr. J. Friedigera, A. Jakubowicza, J. Legutkę, R. Stępnia i M. Zasadnego. Obowiązki sekre tarzy Zjazdu powierzono dr. dr. P. Hartwicho wi, A. Urbańczyk i E. Wojnarowicz. Na wniosek doktor Gawrońskiej zebrani uczcili na wstępie chwilą ciszy pamięć lekarzy, którzy odeszli na zawsze w okresie sprawoz dawczym, a w szczególności działaczy samo

11 11 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 11 rządu lekarskiego w osobach dr. dr. Wiesława Argasińskiego, Jerzego Gniewka i Jana Ko walczyka. Swego rodzaju przypomnieniem dwóch pierwszych osób było też odebranie przez ich rodziny odznaczeń przyznanych im jeszcze w 2010 roku z okazji XX lecia Samorządu. W imieniu Wiesława przyjęła je pani Maria, Jego małżonka, a w imieniu Jerzego dr Tade usz Zając. Zaległe odznaczenia otrzymali też dr dr Wojciech Kolanko, Jerzy Pasadyn, Marek Pelc i Krzysztof Fudalej, pechowo do świadczony kraksą samochodową w drodze na Zjazd. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. Krzysztof Herman. Natomiast Kapituła Honorowej Odznaki Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy znała w 2011 roku swoje wyróżnienia następu jącym osobom: dr dr Elżbiecie Bierczyńskiej, Iwonie Fitrzyk Zapolskiej, Irenie Gawrońskiej, Annie Kot, mec. Ewie Krzyżowskiej, dr. dr. Annie Kustroń, Ewie Mikoszy Januszewicz, Katarzynie Turek Fornelskiej oraz dr dr Janu szowi Chodorowskiemu, Marianowi Fedorowi czowi, Janowi Hejnarowi, Zbigniewowi Kemp fowi, Jerzemu Sławińskiemu, Kazimierzowi Sobocińskiemu, Tomaszowi Śliwińskienu, Markowi Wilkowi i Aleksandrowi Wójcikowi. Wręczenia przybyłym lekarzom dokonał pre zes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Andrzej Ma tyja. Miłym akcentem było też wręczenie pamiąt kowych pucharów lekarzom sportowcom z Małopolski (dr Alicji Leś i dr. Pawłowi Bo buli), których sukcesy odniesione w minionym roku postawiły w rzędzie gwiazd medycznego sportu. Wręczenia dokonał dr Jacek Tętnow ski, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji NRL. W chwilę później Komisja Mandatowa (J. Pasadyn przewodniczący, K. Turek For nelska i P. Oleksy) potwierdziła prawomocność obrad. Na 337 delegatów, obecnych było w chwili otwarcia obrad 186 osób, co stanowi ło 55% ogółu uprawnionych. Dało to początek części sprawozdawczej Zjazdu. Wystąpienie sprawozdawcze prezesa ORL dr. Andrzeja Matyji Jesteśmy, po warszawskiej i śląskiej, trzecią co do wielkości Izbą Lekarską w Polsce, nasz głos jest słyszalny zarówno w Naczelnej Radzie Le karskiej jak i w Ministerstwie Zdrowia na Mio dowej powiedział prezes Andrzej Matyja, dokonując wprowadzenia do części sprawozdaw czej Okręgowej Rady Lekarskiej zawartej w tzw. Materiałach Sprawozdawczych doręczonych Delegatom. Nasza Izba istniała już w 1923 roku i myślę że do tej daty powinniśmy nawiązywać w naszych rocznicach. Nasze dokonania macie Państwo przypomniane w Materiałach, ja na tomiast nawiążę do porażek. I tak, nie udało nam się odzyskać kamienicy przy ul. Szczepańskiej 1; nie udało się przekształcić we własność wieczy stej dzierżawy naszej działki, na której stoi sie dziba Delegatury w Nowym Sączu; nie udało się wybudować nowej siedziby Delegatury w Prze myślu; wreszcie porażką całego środowiska w sfe rze intelektualnej jest nikły, bo sięgający zaled wie 30% udział lekarzy w zbieraniu punktów edu kacyjnych. Ten ostatni problem nieco nas kom promituje w oczach Europy, gdzie obowiązek do kształcania się lekarzy jest powszechny. O tego rocznym kontraktowaniu świadczeń w NFZ po wiem odrębnie.

12 12 12 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY cji i wzrost opieki nad środowiskiem seniorów; objęcie patronatem młodzieży lekarskiej, m.in. jako jedyni udostępniamy łamy naszej gazety samorządowi studenckiemu, a także organizu jemy uroczyste wręczanie praw wykonywania zawodu; wreszcie poprawiają się nasze relacje z sąsiadami, czego dowodem umowa o współ pracy stomatologów Czech, Polski i Słowacji oraz nasz udział programowy w Forum Ekono micznym w Krynicy. Warto też pochwalić nasz Rejestr, jako najlepszy w kraju w konkursie NRL, co jest zasługą naszych pracowników, zwłaszcza p. Dariusza Wójtowicza i p. Joanny Dejewskiej. O innych sprawach, zwłaszcza o współpracy samorządu z władzami regional nymi, będę jeszcze mówił w drugiej części ob rad Formalne sprawozdanie prezesa w imieniu ORL, podobnie jak Okręgowego Rzecznika, przewodniczącego Sądu i Skarbnika jest na stro nie internetowej OIL. Wystąpienia sprawozdawcze Okręgowego Rzecznika, przewodniczącego OSL i Skarbnika Izby Natomiast do sukcesów zaliczyłbym, obok oczywiście działań związanych z odzyskaniem obiektu przy ul. Krupniczej 11a, poprawę rela Do materiałów przedstawionych Delegatom w wydaniu broszurowym nawiązała w swoim wystąpieniu dr Ewa Mikosza Januszewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo dowej. Liczba odwołań od stanowiska OROZ, które trafiają od OSL, jest znikoma. Natomiast utraciła na znaczeniu, w wyniku nowej legisla cji, instytucja mediacji. Bardzo krzywdzące są dla rzeczników opinie o ich działalności, czer piącej jakoby korzyści ze składek lekarzy. Rzecznicy pracują społecznie, poczynając od osoby samego Okręgowego Rzecznika i na leży im się podziękowanie za poświęcony na rzecz innych lekarzy czas pracy. Pani Doktor zwróciła też uwagę na niestosowność zacho wań niektórych lekarzy, nawet Delegatów, któ rzy nie rejestrują swoich praktyk, co kompro mituje środowisko.

13 13 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 13 chunkowego wyniosła zł, mimo po niesionych kosztów zakupionego za przeszło 0,5 mln zł lokalu dla przesiedlenia mieszkanki części frontowej obiektu przy ul. Krupniczej 11a. Ocenę polityki finansowej OIL, z delegatu rami, z uwzględnieniem wizytacji zespołów kontrolnych, oceną ściągalności składek, poli tyki płacowej zawiera zamieszczone poniżej w całości: Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 7 marca 2010 do 2 kwietnia 2011 roku Jeszcze krótsze było wystąpienie dr. Piotra Kowalskiego, przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego. Ograniczył się on do podzię kowania za właściwe wyposażenie biura Sądu i miejsca ewentualnych rozpraw (w ramach ada ptacji odzyskanych pomieszczeń) oraz oświad czył lakonicznie, że na 125 rozpoznanych spraw, 95 zamknięto. I to rzeczywiście jest najlepszą rekomendacją działalności Sądu, m.in. jego b. pracowniczki mgr Magdaleny Gą sior. Kolejne sprawozdanie z Wykonania Preli minarza za 2010 rok przedłożyła dr Anna Maciąg, Skarbnik OIL. Znajduje się ono w Materiałach Sprawozdawczych, a my zacy tujemy jedynie, że globalnie nadwyżka środ ków finansowych OIL na koniec okresu obra Okręgowa Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie: Jerzy Pasadyn (przewodniczący Delegatura Nowy Sącz), Andrzej Mazaraki (wiceprzewodniczą cy Kraków), Wojciech Tokarski (wiceprze wodniczący Kraków), Dariusz Zarotyński (se kretarz Kraków) oraz członkowie: Jerzy Bie lec (Delegatura Przemyśl), Bogdan Dudkow ski (Kraków), Marek Gładysz (Kraków), Krzysztof Herman (Kraków), Marian Kopciuch (Kraków), Grzegorz Pers (Delegatura Krosno). 23 marca 2011 roku na plenarnym posie dzeniu w Krakowie Okręgowa Komisja Rewi zyjna działając na podstawie Regulaminu OKR, uchwalonego na XXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie dokonała całościowej oceny działalności finansowej OIL w Krakowie oraz kontroli przeprowadzonych w Delegaturach. W zebraniu uczestniczyli za proszeni goście: wiceprezes ORL ds. finanso wych kol. Janusz Legutko; skarbnik OIL kol. Anna Maciąg i sekretarz ORL kol. Jacek Tęt nowski. Delegatura w Krośnie: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol. kol. Jerzy Bielec i Bogdan Dudkow ski, w obecności Pełnomocnika Delegatury kol.

14 14 14 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Antoniego Jakubowicza i pracownicy Biura p. Bożeny Domin. Ocena funkcjonowania Delegatury wypadła pozytywnie. Komisja zwróciła uwagę na ko nieczność pilnego wykonania wokół obiektu Delegatury prac melioracyjnych celem osusze nia fundamentów budynku. Komisja zaleciła też rozważenie wykonania prac związanych z ogro dzeniem siedziby Delegatury (ochrona przed dewastacją elewacji oraz zanieczyszczeniami terenu), a także utworzenie parkingu przy sie dzibie Delegatury (protokół kontroli stanowi zał. nr.1). Delegatura w Nowym Sączu: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol. kol. Andrzej Mazaraki i Marek Gła dysz, w obecności Pełnomocnika Delegatury kol. Ireny Gawrońskiej oraz pracowników Delegatury: p. Katarzyny Bienias i p. Kariny Piwowarskiej. Ocena pracy Delegatury wypadła bardzo po zytywnie. Należy podkreślić osobiste zaanga żowanie w działalność Delegatury p. doktor Gawrońskiej, jak i jej pracowników, także poza godzinami urzędowania. Z ważniejszych prac wymienić trzeba wykonane we wrześniu 2010 roku przez Przedsiębiorstwo Usługowo Han dlowe MARKBUD prace budowlane, dokona ne w ramach gwarancji wykonawczej (szpa chlowanie pęknięć, zarysowań ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń w całym obiekcie, wymiana wadliwych haków rynnowych, napra wa chodników z kostki brukowej wokół budyn ku). Zespół wizytujący sugeruje poprawę stanu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą i usprawnienie sposobu powiadamiania firmy ochroniarskiej (czy jest dwutorowa?). Uwa gi te OKR adresuje zresztą do wszystkich Delegatur, zwracając uwagę na zgodność za bezpieczeń z zapisami wynikającymi z umów z ubezpieczycielami nieruchomości (protokół kontroli w zał. nr.2). Delegatura w Przemyślu: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol., kol. Wojciech Tokarski i Grzegorz Pers, w obecności Pełnomocnika Delegatury, wiceprezesa ORL kol. Marka Zasadnego i pra cowników: p. Danuty Wilczek i p. Edyty Opryszko. Stan pomieszczeń Delegatury wskazuje na znaczne zużycie obiektu i konieczność remon tu. W realizacji planu finansowego Delegatury za rok 2010 nie dopatrzono się nieprawidłowo ści. Wydatki zamknęły się kwotą poniżej pla nowanej. W styczniu 2009 roku dokonano zakupu działki budowlanej w Przemyślu przy ul. Chro brego, za kwotę zł, z przeznaczeniem pod budowę siedziby Delegatury. W ślad za tym przeprowadzono prace projektowe, zakończo ne uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dotych czasowe wydatki na ten cel wynoszą ponadto: zł projekt siedziby; zł ogro dzenie i oczyszczenie terenu budowy; zł przyłączenie instalacji energetycznej; zł dokumentacja geologiczno inżynierska. Łączne wydatki osiągnęły kwotę zł. W ocenie Komisji relatywnie wysoką. Kontrolujący zapoznali się też z protoko łem posiedzenia Prezydium ORL w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011 r., podczas którego po stanowiono wstrzymać inwestycję. Członkowie zespołu wizytującego wyrazili zaniepokojenie z tego powodu, zwracając uwagę na fakt, że

15 15 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 15 pozwolenie na budowę posiada określony ter min ważności. Nadto decyzja o wstrzymaniu inwestycji w Przemyślu powinna mieć formę odrębnej uchwały ORL, uwzględniającej per spektywiczne rozwiązanie problemu siedziby Delegatury w Przemyślu. Zdaniem OKR, wśród kilku możliwości do rozpatrzenia, powinno być m.in. opracowanie nowego projektu budowy lub zakup jakiejś nieruchomości na ten cel. Ewentualny nowy projekt powinien zawierać rozwiązania alternatywne, dotyczące funkcjo nalności i rozmiarów obiektu oraz realne moż liwości jego wykorzystania, tak by nowa sie dziba Delegatury w przyszłości nie była dys proporcjonalnym obciążeniem finansowym Przemyśla i całej OIL. Zespół wizytujący postuluje skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Pre zydium ORL oraz Okręgową Radę Lekarską. Zdaniem OKR celowym byłoby odbycie wy jazdowego posiedzenia Rady w Przemyślu, w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy sie dziby Delegatury (protokół kontroli w zał. nr.3). Siedziba OIL w Krakowie: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol., kol.: Krzysztof Herman, Jerzy Pasa dyn i Dariusz Zarotyński, w obecności wice prezesa ORL kol. Janusza Legutko, sekretarza ORL kol. Jacka Tętnowskiego oraz Gł. Księ gowej OIL mgr Barbary Klec. Zespół zapoznał się z przedstawioną doku mentacją finansową, a to: 1) wykonaniem pre liminarza na dzień 31 XII 2010 przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie wraz z Delegatura mi; 2) wykonaniem preliminarza na dzień 31 XII 2010 w zakresie realizacji zadań przeję tych od administracji państwowej; 3) wykona niem preliminarza na dzień 31 XII 2010 przez Komisję Kształcenia ORL; 4) wykonaniem pre liminarza na 31 XII 2010 w zakresie działalno ści gospodarczej OIL w Krakowie. W dyskusji nad przedłożonymi dokumen tami dokonano korekty dot. informacji o finan sach Komisji ds. Uzdrowisk, wynikających z późniejszego niż pozostałe komisje terminu powołania tej Komisji uchwałą ORL w Krako wie Nr 31/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Nadto Zespół Wizytujący pozytywnie oce nił wydatkowanie kwoty zł na opłatę są dową, związaną z wystosowaniem pozwu prze ciwko Ministerstwu Zdrowia o wypłatę zale głych należności z tytułu czynności przejętych od administracji państwowej. Jeśli starania Izby Lekarskiej przyniosą oczekiwane efekty kwota niezbędnej opłaty sądowej ulegnie zwrotowi. Dokonano też oceny niektórych aspektów funkcjonowania siedziby OIL w Krakowie: I tak powierzchnia biurowa zajmowanego obecnie przez OIL obiektu wynosi 1045,20 m 2, Uległa ona znacznemu powiększeniu w roku 2010, po wyprowadzce MCZP i lokatorki mieszkania nr 1. Duże osobiste zaangażowanie w uzyskanie tytułu własności budynku przy ul. Krupniczej 11a, jak i w zdobycie dodatko wego metrażu siedziby wykazał prezes ORL kol. Andrzej Matyja. OKR wyraża uznanie za upór i konsekwencję w tych działaniach uwień czonych sukcesem. W Krakowie na zasadzie zatrudnienia eta towego pracuje 28 osób, Delegatury zatrudniają 6 osób, razem OIL zatrudnia 34 osoby, nato miast 1 osoba (sekretarz ORL w Krakowie) pobiera wynagrodzenie ryczałtowe, które od dłuższego czasu nie było modyfikowane.

16 16 16 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Z analizy danych dotyczących liczby lekarzy członków OIL w Krakowie wynika, że na 1 za trudnionego pracownika przypada 427 leka rzy. Stanowi to średnią wielkość w porówna niu z danymi z innych OIL o zbliżonej wielko ści (Śląsk, Wielkopolska). Z innych izb np. w Warszawie na 1 pracownika przypada 505 lekarzy, natomiast w Tarnowie 262 lekarzy. Na wniosek przewodniczącego OKR (na przedzjazdowym posiedzeniu plenarnym OKR w dniu 23 marca 2011 roku) dokonano też w oparciu o przygotowany przez księgowość dokument analizy wynagrodzeń brutto i netto wszystkich pracowników OIL w Krako wie i delegaturach. Średnia płaca miesięczna brutto w OIL w Krakowie (bez różnicowania na grupy pra cownicze) wynosi zł (w oparciu o dane z grudnia 2010). Dla porównania średnia kra jowa płaca miesięczna brutto (XII/2010) wynosiła 3847,91 zł (wg obwieszczenia Pre zesa GUS z r.). najniższa płaca miesięczna brutto w OIL: 2309 zł, tj netto najwyższa płaca miesięczna brutto w OIL: zł, tj netto średnia płaca mie sięczna brutto w OIL: 4595 zł, tj zł netto. OKR stwierdza, że dalsza optymalizacja rozwiązań organizacyjnych Biura OIL w Kra kowie zapewni kontynuację sprawnego funk cjonowania biura. Ważnym mechanizmem jest tu system wynagrodzeń. Zdaniem OKR należy dokonać przeglądu i aktualizacji regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakresów czynności dla wszystkich zatrudnionych w OIL w Krakowie pracowników. Zakresy czynności winny podlegać regulacjom w zależności od potrzeb OIL. Podstawową zasadą funkcjonowa nia Biura OIL w Krakowie muszą być starania o efektywne załatwianie spraw lekarzy i leka rzy dentystów, będących członkami naszej Izby. Obecnie w siedzibie OIL w Krakowie nie prowadzi się większych prac remontowych. Ostatnie dotyczyły części II piętra odzyskane go po MCZP, gdzie znalazł siedzibę Okręgo wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ze swoim biurem, Okręgowy Sąd Lekarski z kan celarią i salą rozpraw oraz redakcja Galicyj skiej Gazety Lekarskiej. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekar skiej w Krakowie nr 49/ORL/VI/2010 z dnia 27 października 2010 roku w związku z po trzebą przejęcia na własność dodatkowego po mieszczenia mieszczącego się na parterze przy ul. Krupniczej 11a, a zajmowanego przez pry watną lokatorkę konieczne było nabycie dla niej mieszkania zastępczego, pozostającego własnością Izby. Zakupiony lokal znajduje się w Krakowie przy ul. Obopólnej 3/43 (pow. użytkowa 74,60 m 2 + piwnica 3,30 m 2 ). Zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 27 X 2010 sporządzonym w Kancelarii Notarial nej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 17 stwierdzono: 1) zakup nieruchomości za kwo tę zł (w tym: jako należność główna oraz zł w formie opłat notarial nych, plus udział i wpisowe w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast ). Wydatki zostały sfi nansowane z następujących środków: likwidacja lokaty bankowej zł, umorzenia jednostek uczestnictwa Fundu szu Inwest. Uniwibid zł, spłaty rat pożyczki udzielonej OIL w War szawie zł.

17 17 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 17 Ogólna ocena polityki finansowej OIL wynikająca z przeprowadzonych kontroli wypadła pozytywnie. Analiza wydatków po twierdziła ich zgodność z zaplanowanymi w preliminarzu budżetowym kwotami. Nie stwierdzono uchybień formalnych w zakre sie prowadzonej gospodarki finansowej. Przychody były wyższe od spodziewanych, a koszty mniejsze od planowanych. Wszystkie szczegółowe wartości liczbowe przeanalizowanych i skontrolowanych przez Komisję kwot preliminarza i realizacji budżetu zawarte są w materiałach zjazdowych. Szcze gółowy protokół kontroli siedziby OIL w Kra kowie zawiera załącznik nr.5. OKR wyraża uznanie i podziękowanie za trudną, niekiedy bardzo pracochłonną działal ność w zakresie finansów OIL dla wiceprezesa ORL kol. Janusza Legutko, niezawodnie obec nego członka Prezydium ORL na wszystkich zebraniach OKR. Komisja dziękuje też skarb nikowi OIL kol. Annie Maciąg za wzorowe przygotowanie dokumentów zjazdowych i przedłożenie ich Delegatom w przystępnej for mie prezentacji. OKR dziękuje Głównej Księ gowej OIL mgr Barbarze Klec za jak zawsze terminowe opracowanie przedłożonego Zjaz dowi projektu Preliminarza oraz za rzeczowe odpowiedzi na pytania ze strony OKR. Komi sja wyraża wreszcie podziękowanie wicepre zesowi ORL kol. Robertowi Stępniowi oraz wyznaczonym przez niego pracownikom za skuteczną, acz często niewdzięczną pracę przy egzekwowaniu płatności składek, tym bardziej że forma jak i treść wypowiadanych niekiedy uwag, i to przez młodych lekarzy, była na po graniczu dopuszczalnych i akceptowalnych spo łecznie zachowań. Trzeba zatem przypo mnieć, że obowiązek uiszczania składek ma charakter ustawowy, konstytucyjny, a nie wynika z decyzji Zjazdu, Okręgowej Rady Lekarskiej czy jakichkolwiek innych orga nów samorządu. OKR wyraża na koniec podziękowanie se kretarzowi ORL kol. Jackowi Tętnowskiemu za jego zaangażowanie w działalność OIL w Krakowie, a zwłaszcza za akcję pomocy dla powodzian wiosną 2010 roku. Osobiście dziękuję wszystkim kolegom lekarzom, członkom OKR, którzy brali czynny udział w pracach Komisji. Dziękuję p. Agniesz ce Widle, zajmującej się w Biurze OIL spra wami Komisji Rewizyjnej nasze zebrania i dokumentacja przygotowane były zawsze wzorowo. Bardzo dziękuję przewodniczącym poszczególnych Delegatur za współpracę i po moc w realizacji statutowych zadań OKR. Dzię kuję też przewodniczącemu Naczelnej Komi sji Rewizyjnej kol. Jarosławowi Zawilińskie mu za udział w posiedzeniach OKR oraz or ganizację w maju 2010 roku szkolenia odby tego w Warszawie, pod kierunkiem Między narodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa, na temat zasad kontroli finansów przeprowa dzanych przez okręgowe komisje rewizyjne. Kopia uzyskanego wtedy certyfikatu znajduje się w dokumentacji OKR w Krakowie. Wresz cie dziękuję członkom ORL i jej Prezydium w Krakowie za możliwość uczestnictwa w spo tkaniach tych gremiów i uważne wysłuchiwa nie przekazywanych w imieniu OKR uwag i su gestii. Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapozna niu się z przedłożonymi sprawozdaniami, wy jaśnieniami oraz informacjami uzupełniający mi postanowiła jednogłośnie:

18 18 18 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 1) przyjąć i zatwierdzić sprawozdania ze społów wizytujących siedzibę OIL w Krako wie oraz Delegatury OIL w Krośnie, Nowym Sączu i Przemyślu (Uchwała nr 1/OKR/2011), 2) wnioskować do Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie o udzielenie abso lutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2010 (Uchwała nr 2/OKR/ 2010). Sekretarz Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Dariusz Zarotyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Jerzy Pasadyn W ostatnim punkcie obrad przed przerwą Zjazd rozpatrzył Projekt preliminarza na 2011 rok przedstawiony przez Skarbnika OIL dr Annę Maciąg. Istotnym elementem Projek tu, poza zabezpieczeniem normalnych wydat ków OIL (prowadzenie Rejestru, koszt utrzy mania Biura OIL i Delegatur, zabezpieczenie działalności komisji problemowych, w tym komisji kształcenia oraz socjalno bytowej, sfinansowanie urzędów okręgowego rzecznika i sądu, wydawanie Galicyjskiej Gazety itp.), było ustanowienie tzw. Funduszu Celowego w kwocie 5,5 mln zł (Uchwała nr 6) z przezna czeniem na modernizację siedziby OIL w Krako wie przy ul. Krupniczej 11a oraz rozwiązanie pro blemu siedziby Delegatury OIL w Przemyślu). Projekt preliminarza przyjęto jednogłośnie (Uchwała nr 3 patrz część końcowa relacji). Dyskusja programowa z udziałem przybyłych gości W ślad za powyższym Sprawozdaniem, Zjazd podjął jednogłośnie obie Uchwały. Ich tekst znajduje się w części końcowej niniejszej relacji zjazdowej. Natomiast załączniki z kontroli delegatur (1 3), wykonania Preliminarza na 2010 rok (4), z kontroli OIL w Krakowie (5) znajdują się na stronie internetowej Izby w Krakowie, w ra mach dokumentów zjazdowych. * * * Następnie Zjazd przyjął zdecydowaną więk szością głosów (przy 3 wstrzymujących się) projekt zmian Uchwał Regulaminowych z uwzględnieniem tzw. funduszu rezerwowe go i zasad wynagradzania, przedstawiony Delegatom multimedialnie (Uchwały 5 6 7). Część programową Zjazdu, otworzyło w samo południe, wystąpienie prezesa OIL dr. hab. Andrzeja Matyji, a przybyli na nią m.in. posłowie i senatorowie: Barbara Bartuś, Zbi gniew Jan Cichoń, Maciej Klima, Kazimierz Hajda (wszyscy PiS), Wojciech Kozak wice marszałek Woj. Małopolskiego, Kazimierz Barczyk przewodniczący Sejmiku Woj. Ma łopolskiego, Małgorzata Radwan Ballada przew. Komisji Zdrowia Sejmiku Woj. Mało polskiego, radna tegoż Sejmiku p. Anita Orzeł Nowak, z ca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie go, Paweł Stańczyk sekretarz Miasta Krako wa, mec. Jan Kuklewicz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, mec. Bogu sława Adamczyk wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Jerzy Hennig dyr. Centrum Monitorowania Jako ści w Ochronie Zdrowia, dr Piotr Watoła pre zes Regionu Małopolskiego i czł. Zarządu Kra jowego OZZL, wreszcie członkowie władz NIL: dr Jolanta Orłowska Heitzman Naczel

19 19 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 19 ny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr Konstanty Radziwiłł wiceprezes i dr Ma riusz Janikowski sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Jarosław Zawiliński prze wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NIL. NFZ przestał być płatnikiem, stał się głów nym instrumentem polityki zdrowotnej. Zamie szanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Ma łopolsce jest najlepszym tego dowodem stwierdził A. Matyja. Doznaliśmy jako środo wisko lekarskie porażki na tym tle, ale jest ona niczym wobec klęski konstytucyjnych organów władzy terytorialnej powołanych do kreowania polityki zdrowotnej, a więc Sejmiku Woje wództwa Małopolskiego, Rady Miasta Krako wa czy konsultantów regionalnych powołanych przez Urząd Wojewody Małopolskiego. Prezes zwrócił następnie uwagę na wciąż niedostateczne nakłady finansowe państwa na zdrowie. Przecież przeniesienie szpitali do sa morządów terytorialnych, to nie wzrost nakła dów, a wzrost zagrożeń, przed którymi staną dyrekcje szpitali i pacjenci. Skomercjalizowa ne szpitale będą likwidować deficytowe usłu gi, wydłużą się kolejki do specjalistów, wresz cie same samorządy będą bankrutować pod cię żarem szpitalnych długów, nie udźwigną bo wiem ciężaru ochrony zdrowia. Drugi wielki, a bolesny dla środowiska problem, to kształcenie podyplomowe, które w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów eu ropejskich, wciąż pozostaje w rękach admini stracji resortowej. W ślad za tym idą rozmaite manipulacje i kryptoreformy. Oto likwiduje się staże, skracając wykształcenie lekarzy o dwa lata, bez zabezpieczenia praktyki klinicznej, bo same szpitale uniwersyteckie tego nie udźwigną. Oto znosi się LEP i LDEP, jedyny realny system porównania poziomu uczelni me dycznych i obiektywnej kwalifikacji na specja lizacje. Dalej, wprowadza się tzw. certyfikaty umiejętności, które będą sztucznym zastęp stwem uzyskiwania specjalizacji. Nie ma też co ukrywać, że jako środowisko ponieśliśmy klę skę na własne życzenie, zaledwie 30% lekarzy złożyło dokumentację potwierdzającą uzyska nie tzw. punktów edukacyjnych. Czyżbyśmy nie rozumieli, że kształcenie ustawiczne jest nieroz łączną cechą naszego zawodu. Czy musimy cze kać na sankcje, by rzecz traktować poważnie? Nie będzie dobrych reform ochrony zdro wia bez udziału środowiska lekarskiego skoń czył swoje wystąpienie prezes apelując do obecnych posłów i senatorów, by zechcieli wreszcie przyjąć tę prawdę do wiadomości. Akcentem sympatycznie uzupełniającym to wystąpienie była zapowiedź wręczenia Hono rowej Odznaki Izby Stanisławowi Kracikowi, Wojewodzie Małopolskiemu za pomoc w przejęciu przez samorząd na własność obiektu przy ul. Krup niczej oraz za systematyczne wspieranie go w roz maitych przedsięwzięciach. Odznakę przyznano też Pawłowi Stańczykowi, sekretarzowi Miasta Krako wa, od lat popierającemu czynnie rozmaite inicjaty wy prozdrowotne środowiska lekarskiego. Szersze rozwinięcie i wprowadzenie do dyskusji merytorycznej stanowiły następnie dwa obszerne wystąpienia, wygłoszone przez wiceprezesów ORL dr. Jerzego Friedigera i dr. Roberta Stępnia. Pierwszy z nich przed stawił przewidywalne dla lekarzy i pacjen tów skutki narastającego deficytu specjali stów w Polsce, a drugi patologię procesu kon traktacji świadczeń medycznych przez MOW NFZ.

20 20 20 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Drukujemy je, zachęcając do lektury, w tym wydaniu na dalszych stronach, na prawach sa modzielnych publikacji, taki bowiem miały cha rakter. Przyczyny deficytu specjalistów w Polsce Wystąpienie dr. n. med. Jerzego Friedigera (obszerne fragmenty) Muszę powiedzieć na wstępie, że cały pakiet ustaw zdrowotnych jest zły, a w każdym razie zły cjonarne i 751 osób na niestacjonarne. Może ja się mylę, ale choćbyśmy nie wiem co robili, tłu kli głową w mur przez pięć lat i wydali dziesięć ustaw, to i tak studiów medycznych nie będzie kończyło więcej osób, niż je zaczęło. Cały więc pomysł skrócenia toku studiów medycznych, w najlepszym razie zaowocuje faktem, że w 2017 roku zbiegną się dwa roczniki absolwentów. Jednorazowo. Czy znajdziemy dla nich miejsca specjalizacyjne, czy przyznamy im rezydentury? Czy znajdziemy dla nich miejsca pracy? Mam duże wątpliwości, choć to są późniejsze pytania. Przyjêcia na studia medyczne w latach będzie jego rezultat. Nie jestem prawnikiem, w związku z czym nie będę się wdawał w speku lacje prawne. Natomiast chciałbym zwrócić Pań stwa uwagę na te aspekty proponowanych ustaw zdrowotnych, które będą miały bezpośredni wpływ na wykonywanie przez nas zawodu leka rza, na naszą pracę i wreszcie na zachowania pa cjentów. Pewne ich skutki, są do przewidzenia i muszą za sobą pociągnąć określone negatywne efekty. (...) Teraz zapoznajcie się Państwo z tabelą obrazującą przyjęcia na studia medyczne w latach (tabela nr 1). Oto okazuje się, że w ciągu 14 lat ponad dwukrotnie zmalała ilość kandydatów przyjmowanych na studia medycz ne. Potem się to mniej więcej ustabilizowało. W 2009 roku przyjęto 2770 osób na studia sta Natomiast praktycznie okres kształcenia leka rzy zostanie skrócony o dwa lata bowiem znosi się staż podyplomowy i znosi się szósty rok stu diów, przestaje on być bowiem rokiem studiów, a staje się rokiem praktycznej nauki zawodu, któ ry ma się odbyć w szpitalach uniwersyteckich. Tylko, co to będzie za praktyczna nauka, skoro nie ma w Polsce szpitala uniwersyteckiego, który byłby w stanie zapewnić dla kilkuset studentów (prócz normalnych zajęć lat niższych) ostatniego roku, możliwość nauki. Można wprawdzie dopro sić inne szpitale, które mają odpowiednią akre dytację, tylko proszę mi znaleźć szpital, który taką umowę podpisze, dopuszczając do pacjenta ludzi, bez dyplomu lekarza. Nikt czegoś podobnego nie zaryzykuje, lękając się m.in. roszczeń odszkodo wawczych pacjentów. Jest też pytanie, kiedy le

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy

UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy UCHWAŁA Nr 44-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 8 z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich

Bardziej szczegółowo

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA

LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA LISTA UCHWAŁ NRA V KADENCJA 1. Uchwała nr V/1/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. NRA ws. ustalenia liczby wiceprezesów NRA oraz niefunkcyjnych członków Prezydium NRA. 2. Uchwała nr V/2/2008 z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2

Regulamin przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu pielęgniarek i położnych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych 1 2 Załącznik do uchwały nr 297/VI/2015 NRPiP z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 78/VI/2012 NRPiP z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i nadawania odznaczeń samorządu

Bardziej szczegółowo

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP.

Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. Weźmie w nim udział ponad 200 samorządowców, prezydentów, burmistrzów, przewodniczących RM z miast członkowskich ZMP. XXXII Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich Poznań, 3-4 marca 2011 Ponad 200 samorządowców,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/Z/2016. z posiedzenia ZARZĄDU LOZTS w Łagowie Lubuskim dnia 6 października 2016 r. ZARZĄD Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 tel. 95 738 68 69 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Obecni: PROTOKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

XXIV ZJAZD. Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu XXIV ZJAZD DELEGATÓW OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU Relacja z obrad XXIV Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu W dniu 14 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WP-VIII Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-VIII.9612.9.3.2012 Kraków, dnia 4 kwietnia 2012 r. Pani Grażyna Iwulska Właściciel IWULSKADENT Prywatnej Przychodni Stomatologicznej w Nowym Sączu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Rozdział 1. Przepisy ogólne. EUROPEJSKIE FORUM STUDENTÓW AEGEE-WARSZAWA STATUT STOWARZYSZENIA z 2 kwietnia 2005 (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.1. Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na I Małopolską konferencję dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 22 lipca 2014 r. Druk nr 689 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu

Protokół. z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów. dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu Protokół z III posiedzenia Wrocławskiej Rady Seniorów dnia 16.01.2015 r. we Wrocławiu W dniu 16.01.2015 roku we Wrocławskim Centrum Seniora odbyło się III posiedzenie Wrocławskiej Rady Seniorów. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO ODBYTEGO DNIA 10 KWIETNIA 2003 W dniu 10 kwietnia 2003 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty;

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty; INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI, ŚRODKI SPOŻYWCZE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBY MEDYCZNE REFUNDOWANE PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r.

Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. Protokół z posiedzenia Zarządu Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniu 9.02.2005 r. W dniu 9.02.2005 r. w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Domu Pracownika Naukowego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji

PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji Dz.16.0021.14.2014 PROTOKÓŁ XIVSESJI RADY DZIELNICY XVI BIEŃCZYCE Kadencji 2014-2018 XIV sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w godz.17.35-21.40 w siedzibie Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania i odwoływania konsultantów krajowych, wojewódzkich oraz wojskowej służby zdrowia; 2) zadania

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO PROPOZYCJE ZMIAN W STATUCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO Uzgodnione na zebraniach Komisji Statutowej ZG PTD w dniu 11.01. i 11.04.2007 r. w Krakowie, wraz z poprawkami prof. J. Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO TRUSO W ELBLĄGU ZA OKRES OD DO ROKU.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO TRUSO W ELBLĄGU ZA OKRES OD DO ROKU. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE ZARZĄDU RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO TRUSO W ELBLĄGU ZA OKRES OD 01. 09. 2011 DO 31. 12. 2011 ROKU. W zakresie działalności organizacyjnej. 1. Zarząd Ogrodu w okresie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011

PROTOKÓŁ. z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Jelenia Góra, 18.01.2011r PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego MKS KARKONOSZE Sporty Zimowe w Jeleniej Górze w dniu 18 stycznia 2011 Miejsce zebrania: bursa POTOK ul. Sądowa 9, 58-570 Jelenia

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA XXXI OKRĘGOWY ZJAZD DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZONE PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJIĘ REWIZYJNĄ W DNIU 06.04.2017r. Szanowni Delegaci

Bardziej szczegółowo

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą Deklaracja PFED w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem z cukrzycą 1. Cukrzyca jest chorobą przewlekłą. Nie da się jej całkowicie wyleczyć, można ją jednak kontrolować tak skutecznie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r.

Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 marca 2015r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne"

Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne Konferencja naukowo szkoleniowa Choroby onkologiczne - badania, leczenie, profilaktyka i aspekty prawne" Warszawa, 21 listopada 2014 roku Patronat Honorowy Organizatorzy Patronat medialny Sponsor główny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 38/02-03 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie: uczelnianych organizacji studenckich. Na podstawie art. 58 i 59 ustawy z dnia2

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r.

Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. (projekt) Protokół Nr 5/2012 posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbytego 28 września 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne, nazwa, siedziba 1 1. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie STATUT Studenckiego Kółka Teatralnego przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Cześć I KOŁO I JEGO CZŁONKOWIE Rozdział I Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter Koła 1 Koło nosi nazwę Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Projekt UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia w sprawie powołania Legnickiej Rady Seniorów i nadania jej statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania Na podstawie art. 5c ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014

Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej. za rok 2014 Sprawozdanie Komisji Legislacyjnej za rok 2014 I Komisja Legislacyjna VII kadencji, powołana została uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie dnia 24 stycznia 2014 r. w następującym składzie: - przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 641, z 2011 r. Nr 112, poz. 654. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku

VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Toksykologia kliniczna XXI wieku VIII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Toksykologia kliniczna XXI wieku połączony ze Zjazdem Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie

Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie Sprawozdanie Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 2010-2013 Komisja Bioetyczna przy OIL Warszawa V kadencji (kadencja komisji bioetycznych jest w odróżnieniu od innych komisji

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej

Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej Statut Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r.

Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (1937) 282. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 4 stycznia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?

Seminarium edukacyjne pt.: Podstawowa Opieka Zdrowotna w Polsce gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Organizator Seminarium: Warszawa 5 października 2015 r. Patroni honorowi Sponsorzy Seminarium: Patroni medialni Partnerzy Seminarium: Podsumowanie Seminarium 5 października 2015 r. w Instytucie Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZARZĄDU GŁÓWNEGO Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego uchwalony przez XXXIV WZD Zakopane, dnia 15-10-2004 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Kancelaria Publiczna. Typ raportu: Numer: 19/2016. Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Kancelaria Publiczna Typ raportu: bieżący Numer: 19/2016 Spółka: CDRL S.A. Tytuł: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 05.05.2010 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 05.05.2010r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi

Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Delegaci Izby Adwokackiej w Łodzi Adwokat Joanna Agacka-Indecka W 1996 r. wpisana na listę adwokatów ORA w Łodzi. Od 2001 r. członek tej Rady i przewodnicząca Komisji Wniosków Legislacyjnych, w 2004 wicedziekan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ REGULAMIN RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU PODSTAW INŻYNIERII ŚRODOWISKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK W ZABRZU 1 Rada Naukowa Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N RADY PRZEDSTAWICIELI NIERUCHOMOŚCI GDAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Podstawa działania Rady Przedstawicieli Nieruchomości 1. 1. Rada Przedstawicieli Nieruchomości działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego

Protokół z Walnego Zgromadzenia. Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Potomków Sejmu Wielkiego Kraków 16 marca 2013 roku Marszałek Stowarzyszenia: Andrzej Krzyżanowski Protokolanci: Helena Łopińska Rene Karkocha 1. O godzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach września 2012 roku Projekt z dnia 18 września 2012 r. PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 25-28 września 2012 roku ( godz. 9 00 sala posiedzeń KRS) 1. Informacje i Komunikaty. 2. Informacje i propozycje rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce

Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Debata ekspercka Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce Cel Debaty: Budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w Polsce w świetle zmian systemowych. Debata z udziałem

Bardziej szczegółowo

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy

Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy Relacja z obchodów Dni Diagnosty w Bydgoszczy 5 czerwca 2012r w hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy odbyła się uroczystość uhonorowania wyróżnionych diagnostów z województwa kujawsko-pomorskiego i podziękowania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy

Na własne oczy. Kondycja polskiej okulistyki. działy Kondycja polskiej okulistyki Na własne oczy Fot. istockphoto.com Celem opracowania jest przedstawienie stanu finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce w latach 2012 2015. Zastosowanie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Pierwsze instrumentariuszki

Pierwsze instrumentariuszki Maria Ciuruś 1 Pierwsze instrumentariuszki nie zawsze były pielęgniarkami, czasem były one szkolone przez lekarzy chirurgów a następnie przystępowały do egzaminu państwowego i otrzymywały dyplom pielęgniarki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM.1 1. Zarząd STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu,

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śl., r.

Wodzisław Śl., r. Wodzisław Śl., 16.02.2016 r. L.dz. DZPiZ /16 Do: oferenci biorący udział w postępowaniu na Kompleksowa obsługa bankowa wraz z udzieleniem kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu w rachunku kredytowym

Bardziej szczegółowo

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE

Koło nr 1 PZW w Zielonej Górze SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Zielona Góra 11-01-2017 r. Z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego członków Koła nr 1 PZW w Zielonej Górze, przeprowadzonego 8 stycznia 2017 r. za okres 2016 r. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach STATUT KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW KOSMETOLOGII GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne l 1. Koło nosi nazwę: Koło Naukowe Kosmetologii

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

Samorząd Równych Szans

Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans Samorząd Równych Szans jest organizowany rokrocznie od 2009 r. Dotychczas zrealizowano: -7 edycji ogólnopolskich konkursu, -5 regionalnych edycji małopolskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

PROTOKÓŁ Nr 7/2017. Nieobecna radna Maria Kądziołka. Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 7/2017 Z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 20 czerwca 2017 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku W posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI. Statut STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE,,ŻERNIKI Statut Rozdział 1. Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Żerniki, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządową,

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych

KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych VIII kadencja KANCELARIA SEJMU Biuro Komisji Sejmowych PEŁNY ZAPIS PRZEBIEGU POSIEDZENIA Komisji Zdrowia (nr 1) z dnia 17 listopada 2015 r. Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Zdrowia (nr 1) 17

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r.

UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. UCHWAŁA Nr IV/20/98 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 30 listopada 1998r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Katowicach. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo