obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy ...NFZ przestał być płatnikiem,"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym... pisze prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz w nawiązaniu do naszego komentarza w sprawie przeproszenia przez Fakt (wydawany przez Axel Springer Polska), po 4 latach od publikacji, pomówionych na jego łamach lekarzy pediatrów. Merytorycznym wydawcą Gazety podkreśla prezes nadal pozostaje Naczelna Rada Lekarska Gwiazdy światowej onkologii bawiły w Krakowie Takiego najazdu znakomitości medycznych Kraków dawno nie przeżywał. Konferencja Onkologia konstelacje 2011 była absolutnie wydarzeniem. Jak świat radzi sobie z chorobami nowotworowymi, jakie pojawiają się nowe techniki operacyjne, jaką filozofię postępowania przyjmuje się współcześnie wobec osób nieuleczalnie chorych przeczytajcie Państwo tę relację. Nasza okładka obradował XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy...NFZ przestał być płatnikiem, stał się głównym instrumentem polityki zdrowotnej. Zamieszanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Małopolsce jest najlepszym tego dowodem (z wystąpienia programowego na Zjeździe prezesa ORL Andrzeja Matyji) 49 Błąd lekarski czy zdarzenie niepożądane Według prawa z 1519 roku najważniejszym błędem lekarskim było dopuszczenie, by pacjent zmarł bez spowiedzi. Wcześniej kodeks Hammurabiego 10 ze swych 260 paragrafów poświęcił kwestii błędu lekarskiego, co mogło skutkować dla lekarza nawet utratą ręki. A dzisiaj, czy błąd lekarski utożsamiać ze zdarzeniem niepożądanym zastanawiają się eksperci... Motyl; fot. Joanna Depa 36 Od lat 30. XX w. działa przy Batorego przychodnia zdrowia aktualnie złożona z 17 poradni specjalistycznych, odwiedzana rocznie przez 200 tys. pacjentów, głównie ze śródmieścia, ludzi schorowanych, nieporadnych, którym zamierza się zabrać cały system opieki, łącznie z lekarzami, do których chodzą od lat. I żeby chodziło o zwrot obiektu jakiejś wspólnocie wyznaniowej czy prywatnemu właścicielowi. Ale nie, rzecz się toczy między strukturami należącymi do skarbu państwa (z wywiadu dla GGL senatora Pawła Klimowicza) 70 Z wizytą w Poroninie u córki Władysława Stryjeńskiego Wędrówki po czasie przeszłym mgr Barbary Kaczkowskiej mają wśród naszych Czytelników gorących zwolenników. Wizyta u pani Anny S., ostatniej z rodu Stryjeńskich, tak zasłużonego dla polskiej kultury, rzut oka na pamiątki rodzinne, przypomnienie projektów architektonicznych Tadeusza Stryjeńskiego i postaci jego syna Władysława, III prezesa OIL przed i po wojnie, twórcy Szpitala w Kobierzynie warte są lektury. 1

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jest dla mnie zaszczytem i przyjemnością, że Rada powierzyła mi ponownie kierowanie naszym pismem. Okoliczności, w jakich to nastąpiło, są dla nas wszystkich przykre i bolesne. Niełatwo będzie mi kierować Galicyjską Gazetą Lekarską po śmierci jej dotychczasowego Redaktora dr Jana Kowalczyka, z którym przez czternaście niemal lat blisko współpracowałem. Jego brak odczuwamy wszyscy. Będę się starał być Jego godnym następcą. Dużo się działo w ostatnich miesiącach. Uchwalono (niestety) pakiet ustaw zdrowotnych. Jak chyba wszyscy pracujący w ochronie zdrowia uważam, że jego wprowadzenie w życie będzie być może zgodne z interesami płatnika i budżetu państwa, ale na pewno niezgodne z interesem pacjentów i możliwościami rozwoju ochrony zdrowia. Wylewamy dziecko z kąpielą. Interes i bezpieczeństwo chorych przegrywają z płatnikiem i widzimisię polityków. Tak zresztą było zawsze. Moje poglądy na temat ustaw zdrowotnych zawarłem w swoim wystąpieniu na Zjeździe Lekarzy. Obszerne fragmenty tego wystąpienia znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Ciągle dzieje się coś nowego. Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy w szpitalach wykazała systematyczne naruszanie przez dyrekcje szpitali przepisów dotyczących prawa pracy, zwłaszcza w zakresie czasu pracy. Stwierdzono liczne przypadki zmuszania pracowników, przede wszystkim lekarzy, ale także pielęgniarek do przekraczania norm czasu pracy, zmuszanie do pełnienia dyżurów bez podpisywania opcji opt-out, zaniżanie należnych wynagrodzeń. Minister Zdrowia zauważyła z tych zjawisk tylko jedno: że lekarze pracują za wiele godzin, oczywiście przez wrodzoną tej grupie zawodowej pazerność. Tego, że jesteśmy po prostu zmuszani do pracy ponad siły Pani Minister już widzieć nie chce. Usiłuje się zapomnieć, że właśnie obawa przed zmuszaniem do pracy ponad siły stała się podstawą protestów pielęgniarek przeciw pracy kontraktowej. Czyżby racja była po ich stronie? A przecież wniosek nasuwa się sam, że jeżeli tak długo i ciężko się pracuje, a wszyscy mają co robić, to najwidoczniej taka jest potrzeba. Gdyby to się zmieniło i wszyscy pracowali po 8 godzin dziennie, pacjenci zostaliby na lodzie, a chwiejący się system zawaliłby się całkowicie. Skąd zatem ta agresja wobec nas i jednostronna interpretacja? Czeka nas rewolucja w zakresie przepisów o refundacji leków. Po raz kolejny odpowiedzialność za niewydolność systemu refundacji, brak pełnego i dostępnego systemu ewidencji ubezpieczonych, czyli możliwości bieżącej weryfikacji uprawnień usiłuje się zrzucić na nas, uczynić z lekarzy ogniwo kontrolne. Mam nadzieję, że tym razem środowisko lekarskie zdoła się przeciwstawić i to skutecznie, nie podpisując nowych umów o refundację leków. I wreszcie coś dobrego. Udało się wynegocjować w PZU nowe warunki ubezpieczenia HIPOKRATES 2. Po zapoznaniu się z kilkoma ofertami ubezpieczeń w zakresie utraty zdolności do pracy i w razie choroby uważam, że w chwili obecnej nie ma na rynku równie korzystnej propozycji. Choćby dlatego, że we wszystkich innych ofertach ochrona ubezpieczeniowa wygasa po ukończeniu 65 roku życia, a w tej trwa do 70 lat. Korzystny jest także zakres świadczeń w stosunku do wysokości składki. Dlatego z pełną odpowiedzialnością zachęcam Państwa do zaznajomienia się z ofertą przedstawioną wewnątrz numeru i do skorzystania z niej. Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 20 maja Pakiet ustaw Ewy Kopacz pod znakiem zapytania Pakiet pięciu ustaw (o działalności lecz niczej, o refundacji leków, o prawach pacjenta, o zawodzie lekarza i o informatyzacji) wniesio nych przez rząd pod obrady parlamentu, nie tylko na naszym Zjeździe, ale we wszystkich organach i strukturach powołanych do opiniowania, wzbu dził fundamentalne zastrzeżenia. Marek Balicki przypisał im 7 grzechów głównych. Media raczej zgodnie upatrują w przymusowej prywatyzacji szpitali (ustawa o lecznictwie) chęć umknięcia rządu od odpowiedzialności za ochronę zdrowia oraz graniczący z samobójstwem zamysł wykoń czenia samorządów terytorialnych, które nie uniosą na swych barkach ciężaru utrzymania służ by zdrowia. Wszyscy zgodnie też wyrażają lęk przed nastawieniem się szpitali (jako spółek) na zysk. Zmiany w ustawie o zawodzie lekarza (likwidacja stażu i LEP u) prowadzą do felcze ryzacji polskiej medycyny powiedział Konstan ty Radziwiłł i faktycznie na zdrowy rozum, skró cenie ciężkich studiów medycznych o 2 lata, nie da się uzasadnić niczym. Dalej, konstytucjonali ści uważają, że ustawa o prawach pacjenta naru sza elementarne zasady funkcjonowania demokra tycznego państwa (brak możliwości odwołań od decyzji powoływanych administracyjnie komisji). Równie ostre kontrowersje wzbudza ustawa o re fundacji leków. Zdaniem Centrum im. A. Smitha ich ceny wzrosną o 18 procent, zdaniem resortu zmaleją o 20%. OZZL twierdzi, że należy powo łać Komitet Obrony przed pomysłami Pani Mi nister. Parlament pewnie zatwierdzi projekty rządo we, ale Prezydent będzie miał ciężki orzech do zgryzienia i być może po raz pierwszy stanie oko niem wobec propozycji rządu. Prywatyzacja tak, ale nie za wszelk¹ cenê Szczególne opory budzi forsowana przez rząd ustawa o przekształceniu szpitali w spółki. Protestują m.in. samorządy, bo jest to, de facto, próba przerzucenia na ich barki kolejnego zada nia bez funduszy. Protestuje samorząd lekarski, bo widzi w konsekwencji likwidację deficytowych usług, a w ślad za tym wprowadzenie prymatu rachunku ekonomicznego nad istotą medycyny. Ostatnio doszedł nowy kłopot. Otóż szpital prze kształcony w spółkę nie będzie mógł pobierać żadnych opłat od pacjentów za usługi świadczo ne przy pomocy sprzętu nabytego za środki z unij nych dotacji, a z dotacji UE skorzystała 1/3 pol skich szpitali na niebagatelną kwotę 2,5 mld zł, dalszy 1 mld jest w trakcie konsumpcji. Oczy wiście UE dopuszcza wykorzystanie wspomnia nego sprzętu, ale pod warunkiem zwrotu 40 50% kosztów jego nabycia. Na chłopski rozum: zobowiązania samodziel nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli mówiąc pospolicie ich długi, oblicza się na 9,64 mld zł, zaś rząd na ich pokrycie przeznacza (w ramach reformy) 1,4 mld zł. Geniusz kreatyw ności nie pomoże w zbilansowaniu się tego ra chunku. Limitowanie refundacji leków Z pieniędzy publicznych w Polsce refun dowanych jest zaledwie 37,6% leków. Dla porów nania: w Niemczech 74,8%, na Słowacji 68,9%, na Węgrzech 58,6%, w Norwegii 53,5%, we Włoszech 48,3%. Tymczasem w nowej ustawie refundacyjnej przewiduje się górny limit kwoty przeznaczonej na refundację w wys. 17% całości budżetu. W dodatku część leków refundowanych (np. insuliny) wywożona jest z Polski (wartości ok. 800 mln zł), bo są po prostu tańsze. Korzysta podobno nawet Norwegia. Jeden paradoks goni drugi. Jednocześnie ogromna, choć niepoliczalna ilość leków także refundowanych marnuje się sygnalizuje Izba Aptekarska na podstawie zwro tów do aptek leków przeterminowanych. Dodaj my od siebie, że jeszcze więcej marnuje się le ków nie zwróconych. Zdaniem ekspertów IMS Health, po wejściu w życie ustawy refundacyjnej, sytuacja na ryn ku leków ulegnie radykalnemu pogorszeniu. Czy coś jeszcze w naszej ochronie zdrowia dzia ła dobrze? 3

4 4 4 AKTUALNOŚCI XX lat Samorz¹du Pielêgniarek i Po³o nych Jesteśmy tyle warci, ile pomagamy in nym to zdanie padało wielokrotnie podczas uro czystej gali jubileuszowej, która odbyła się 12 maja 2011 roku w Teatrze im. J. Słowackiego z okazji XX lecia Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W wypełnionej po brzegi sali wzruszeniom i podziękowaniom ze strony władz miasta i za przyjaźnionych izb pielęgniarskich nie było koń ca. Gospodarz uroczystości przewodniczący Ma łopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ nych pan Tadeusz Wadas dziękował wszystkim za lata udanej współpracy i ofiarnej posługi pa cjentom, po czym najbardziej zasłużeni zostali nagrodzeni: m.in. 94 medalami od Minister Zdro wia Ewy Kopacz oraz 6 odznaczeniami Honoris Gratia, które w imieniu prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego wręczyła jego zastępczyni p. Elżbieta Lęcznarowicz. A otrzy mały je panie: Danuta Fijałkowska Salawa, Irena Iżycka, Maria Kaleta, Danuta Kita, Janina Kowal ska Słysz, Kazimiera Zahradniczek. Gorąco gratulujemy i życzmy dalszych zawo dowych sukcesów. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego W dniach maja br. w Auditorium Maximum UJ miał miejsce XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego zorganizowany przez Katedrę i Klinikę Chorób Metabolicznych CM UJ kierowaną przez prof. Macieja Małeckie go, który zgromadził ponad tysiąc uczestników z całego kraju. Tematyka zjazdu była skoncen trowana wokół problematyki cukrzycy, jej epide miologii, profilaktyki, powikłań cukrzycowych, odniesień do chorób nowotworowych, wskazań nowych form terapii cukrzycy, jak również no wych technologii w diabetologii. Program Zjaz du wzbogaciły warsztaty problemowe, sesje pla katowe i spotkania z ekspertami. Rozdanie dyplomów absolwentom Szko³y Medycznej dla Obcokrajowców 14 maja br.w Auli Collegium Novum UJ odbyła się uroczystość zakończenia studiów i wrę czenia dyplomów (tzw. Graduation Day) 34 ab solwentom kierunku lekarskiego Szkoły Medycz nej dla Obcokrajowców. Pochodzą oni ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlan dii i RPA. W trakcie uroczystości prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak poinformował o powołaniu Klubu Absolwenta Szkoły. Dyplo my najlepszych wykładowców otrzymali wska zani przez absolwentów: dr Piotr Kruczek z Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii CM oraz lek. med. Marcin Sobociński z Oddziału Kli nicznego Kliniki Hematologii Szpitala Uniwer syteckiego. Klinika Okulistyki i Onkologii Okulistycznej wyró niona Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki i On kologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego kierowany przez prof. Bożenę Romanowską Di xon otrzymał tytuł Brązowego Lidera Medycyny 2010 w kategorii Innowacyjne pomysły w ochro nie zdrowia. Kapituła nagrodziła działalność Oddziału klinicznego związaną z wdrożeniem wspólnie z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie najnowocześniejszej metody lecze nia nowotworów oka poprzez zabiegi radiotera pii protonowej. W Europie funkcjonuje zaledwie sześć ośrodków stosujących tę metodę leczenia. Umowa o wspó³pracy uniwersytetów w Krakowie i Edynburgu W Edynburgu doszło do podpisania poro zumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Uni wersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum a The University of Edinburgh, College of Medi cine and Veterinary Medicine. Obie uczelnie za deklarowały współpracę w zakresie badań nauko wych i wymiany akademickiej, m.in. studenci CM będą mogli uczestniczyć w kursach na poziomie przed i podyplomowym realizowanych przez Polską Szkołę Medycyny Uniwersytetu w Edyn burgu, a kadra akademicka CM będzie zaprasza na do udziału w procesie dydaktycznym Polskiej Szkoły Medycyny jako tzw. visiting scholars. Porozumienie zakłada również realizację wspól nych projektów badawczych, rozwijanie nowo czesnych technik nauczania, organizację wspól nych konferencji naukowych.

5 5 AKTUALNOŚCI 5 XX-lecie Szko³y i Instytutu Zdrowia Publicznego W Auli Collegium Novum przy ul. Gołę biej 24 odbyło się 16 kwietnia br. Międzynarodo we Sympozjum nt. Zdrowie publiczne w Euro pie zorganizowane z okazji XX lecia Szkoły i Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. W sym pozjum wzięli udział m. in. John Dalli Komi sarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumen tów, Helmut Brand Prezydent elekt Stowarzy szenia Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim, Marek Haber Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia RP oraz Andrzej Ryś Dyrektor Generalnego Dyrektoriatu Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej, który z rąk Rektora UJ prof. Karola Musioła otrzymał uni wersytecki medal Plus ratio quam vis. W trakcie obrad zastanawiano się nad współ czesną rolą zdrowia publicznego w Polsce i w Europie. Sympozjum było również okazją do okolicznościowego spotkania absolwentów wszystkich roczników krakowskiej Szkoły i In stytutu (obszerniejsza relacja z Sympozjum w na stępnym wydaniu). Operacje z zastosowaniem neuromonitoringu W dniach kwietnia w Auli Colle gium Nowodworskiego przy ul. św. Anny 12 od była się I Konferencja Polskiej Grupy Badawczej ds. Neuromonitoringu Polskiego Klubu Chirur gii Endokrynologicznej. Organizatorem była III Katedra Chirurgii Ogólnej CM UJ kierowana przez prof. Wojciecha Nowaka. Omawiano tema tykę operacji z zastosowaniem neuromonitorin gu jako nowej, bezpiecznej metody operowania tarczycy minimalizującej ryzyko uszkodzenia nerwu krtaniowego. Niestety, w Polsce w opera cjach tarczycy neuromonitoring wykorzystywa ny jest tylko w 3 procentach operacji. Krakowska klinika jest czołowym ośrodkiem akademickim w kraju, wykorzystującym neuromonitoring w ok. 200 operacjach tego typu rocznie. Aktualne problemy perinatologii W dniach kwietnia w Zakopanem odbyło się VI Sympozjum Naukowo Szkolenio we Polskiego Towarzystwa Psychologii i Medy cyny Prenatalnej i Perinatalnej na temat Aktual nych problemów perinatologii. Organizatorem była Klinika Położnictwa i Perinatologii CM UJ kierowana przez prof. Alfreda Reronia. W trak cie spotkania omawiano medyczne i psycholo giczne aspekty cięcia cesarskiego we współcze snym położnictwie, problematykę diagnostyki prenatalnej i wczesnego porodu. Wykrywanie ma³ych zmian nowotworowych W Centrum Dydaktyczno Kongresowym Wydziału Lekarskiego CM odbyła się 21 marca br. konferencja poświęcona zaprezentowaniu hy brydowego aparatu SPECT/CT dającego możli wość jednoczesnej rejestracji obrazów scyntygra ficznych (SPECT) i tomografii komputerowej (CT) dla potrzeb diagnostyki obrazowej w zakre sie onkologii. Zainstalowane w zmodernizowa nym Ośrodku Medycyny Nuklearnej urządzenie pozwala na wczesne wykrycie i dokładną lokali zację szczególnie małych zmian nowotworowych. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,2 mln zł, z czego 6,1 mln zł pochodziło ze środków UE, a blisko 1,1 mln zł z dotacji Ministerstwa Zdrowia. Festiwal Nauki w Krakowie W dniach od 11 do 14 maja br. miała miej sce jedenasta edycja Festiwalu Nauki w Krako wie. Hasło przewodnie Materia Człowiek Kultura nawiązywało do dwojga polskich nobli stów Marii Skłodowskiej Curie oraz Czesława Miłosza. Organizatorem był w tym roku Uniwer sytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Główne wydarzenia festiwalowe (prezentacje, wykłady, spotkania, prelekcje, wystawy) rozgry wały się na Rynku Głównym oraz w siedzibach uczelni i instytucji zaangażowanych w akcję. W pierwszym dniu na Rynku odbył się m.in. kon cert chórów uczelnianych oraz wieczorny pokaz światła i dźwięku (tzw. Mapping). A przez kolej ne dni mogliśmy uczestniczyć m.in. w: czytaniu poezji Czesława Miłosza w oprawie muzycznej, debacie naukowej na temat pierwiastków promie niotwórczych radu i polonu, dwóch wystawach poświęconych życiu i twórczości Marii Skłodow skiej Curie oraz w kinowym pokazie 5 filmów na temat uczonej w kinie Pod Baranami.

6 6 6 AKTUALNOŚCI Festiwal Nauki ma swoje początki w 2000 r. Pomysł jego organizacji zrodził się w trakcie Ju bileuszu 600 lecia Uniwersytetu Jagiellońskie go. Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego znów marzy o studiach medycznych Krakowska Akademia im. Frycza Mo drzewskiego kształci już słuchaczy na kierunkach: pielęgniarstwo, ratownictwo, fizjoterapia i kosme tologia, wchodzących w skład Wydziału Nauk o Zdrowiu. I jak wynika z doniesień medialnych wciąż marzy jej się uruchomienie Wydziału Lekarskiego. Ale przeszkód jest co niemiara. Problemem jest przede wszystkim zaplecze kliniczne. Zda niem projektodawców mogłoby ono zostać zor ganizowane w oparciu o jakiś szpital publiczny (np. Żeromskiego), tyle że jak dotąd szkoła nie publiczna nie może korzystać z bazy szpitali pu blicznych. To się jednak może zmienić, bo te ostat nie są w przeddzień przekształceń. Kadrę za pewne rekrutowano by w Collegium Medicum może też w Śląskiej Akademii Medycznej. Lekarzy faktycznie brakuje, ale dzisiejsze lob by w postaci Konferencji Rektorów Uczelni Me dycznych stoi na stanowisku pozostawienia kształcenia medycznego wyłącznie szkołom pu blicznym. Mówi się m.in. o nadzwyczaj wysokim koszcie studiów i to prawda, ale ryzyko braku kandydatów bierze na siebie inicjatorka czyli Aka demia im. A. Frycza Modrzewskiego. Po co za tem stawać jej na przeszkodzie? Zmar³a siostra Warszawska Legenda Zakopanego, od przeszło półwie cza pielęgniarka niezliczonych pokoleń sportow ców, związana z Centralnym Ośrodkiem Sporto wym, siostra Helena Warszawska, zmarła. Ile miała lat, pozostanie tajemnicą. Może sto? Metryka zginęła. W ubiegłym roku władze Zako panego urządziły Jej uroczyste urodziny le cia. Pochodziła z Zagłębia Dąbrowskiego. Utra ciła całą rodzinę w Holocauście, sama więziona w latach w obozie pracy przymusowej w Klefendorfie. Staż pielęgniarski odbyła w Kli nice AM w Warszawie, skąd przybyła pod Gie wont w 1950 roku, i kazała się nazywać Siostrą Warszawską. Oczarowała niejednego sportow ca, kochał się w niej pono Stanisław Marusarz. W 1960 roku towarzyszyła polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Mówiła Przyjechałam tu jako seksbomba, potem seks odszedł, a bomba pozostała. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowana na Cmentarzu przy Nowotarskiej 19 kwietnia Związek Podhalan planuje powołanie Fundacji Jej imienia. Krzysztof K³os odwo³any i przegrany Krzysztof Kłos, dyrektor Szpitala im. L. Rydygiera raczej nie najlepiej wyszedł na prze prowadzonej przez siebie prywatyzacji Szpitala. Dokonał jej z właściwą sobie urzędniczą skrupu latnością, właściwie bezbłędnie, przy czym po tknął się transferując na konto Szpitala 12 mln zł (gł. na leki) z budżetu dotychczasowego organu założycielskiego, który nie przewidywał takiego wydatku w planie likwidacji. Odwołany w połowie marca 2011 roku podjął próbę utrzymania się w nomenklaturze składa jąc papiery na wakujące stanowisko z cy dyrek tora MOW NFZ ds. lecznictwa, gdzie przeszedł z powodzeniem I etap konkursu spełniając wy mogi formalne. Ostatecznie jednak przegrał z dr Moniką Jezierską Kazberuk. Umorzenie sprawy Anny Chrapusty 17 maja miał się rozpocząć proces znanej lekarki mikrochirurg Anny Chrapusty, której prokuratura postawiła 59 zarzutów oszustwa na szkodę pacjentów (pobieranie pieniędzy za ope racje, które mogli mieć przeprowadzone bezpłat nie). Nieoczekiwanie sędzia zaproponował warun kowe umorzenie sprawy, co oznacza potwierdze nie winy, ale równoczesne odstąpienie od wymie rzania kary. Obrońca lekarki i ona sama, a także oskarżyciel przystali na tę propozycję. Doktor Anna z punktu widzenia prawa pozostaje osobą nie karaną, choć będzie musiała zwrócić pienią dze pokrzywdzonym. Tak więc w miejsce ślimaczącego się proce su, jego kosztów, mnożenia tomów akt, pojawia się możliwość powrotu lekarki do pracy, zaś stro ny pokrzywdzone otrzymają rekompensatę.

7 7 AKTUALNOŚCI 7 Henryk Gaertner prezesem honorowym poznañskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego Powołane do życia w ubiegłym roku z ini cjatywy dr. Bogusława Stelcera, oficjalnie zare jestrowane w 2011 roku poznańskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera przyznało honorowe członkostwo połączone z tytułem honorowego prezesa założycielowi Towarzystwa w Polsce, a naszemu współpracownikowi prof. Henrykowi Gaertnerowi. Gratulujemy! Profesor został także członkiem dyrektoriatu Międzynarodowej Unii Towarzystw im. A. Schweitzera (AISL). Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz Warszawa, 20 kwietnia 2011 r. Szanowna Redakcjo, Uprzejmie proszę o zmieszczenie w najbliższym numerze Galicyjskiej Gazety Lekarskiej niniejszej odpowiedzi do tekstu, jaki ukazał się w GGL nr 2/121/2011. W rubryce Aktualności w notatce pt. Fakt przeprosi lekarzy czytamy: Oto przeszło 4 lata trzeba czekać, by brukowiec >odszczekał< pomówienia.*) Natomiast z punktu widzenia normalnego lekarza wszystko jest zrozumiałe w świetle faktu, że koncern Axel Springer Polska stał się wydawcą organu NIL Gazeta Lekarska. Naczelna Izba Lekarska nie ukrywa informacji, iż wydawcą Gazety Lekarskiej jest Axel Springer Polska, właściciel Faktu oraz wielu innych mediów. Podejmowałem ten temat nawet na łamach kwiet niowego numeru GL. Chciałbym podkreślić, że Gazeta Lekarska pozostaje medium autonomicznym. Jego merytorycznym wydawcą nadal pozostaje Naczelna Rada Lekarska, a Axel Springer Polska przejęło jedynie obowiązki druku, składu i kolportażu. Pragnę też zapewnić, że NRL monitoruje sprawę publikacji Faktu z 2006 roku oraz stanowczo za przeczyć wszelkim insynuacjom, jakoby współpraca medialna z ASP miała jakikolwiek wpływ na prze bieg sprawy w sądzie czy też na zachowanie koncernu. Z wyrazami szacunku, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr. n. med. Maciej Hamankiewicz *) siedmiu lekarzy pediatrów którym zarzucono o praktyki nie licuj¹ce z godnoœci¹ zawodu dop. red. Kraków 20 maja 2011 roku Szanowne Koleżanki i Koledzy Z ubolewaniem i przykrością muszę poinformować o interpretacji 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie sposobu wypisywania recept na środki odurzające lub substancje psychotropowe dokonanej przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia p. Adama Fronczaka. Pomimo naszych wielokrotnych wystąpień domagających się zmiany nieżyciowych i śmiesz nych rygorów, Pan Minister trwa przy swojej decyzji niezmiennie (podawanie ilości tabletek jest jego zdaniem błędne, musi być określona gramatura środka). Przecież to nie lekarz, lecz producent leków jest zobowiązany do umieszczania informacji o dawce leku na opakowaniu. Niemniej dla uniknięcia konfliktu pomiędzy pacjentami a farmaceutami proszę Kolegów o sto sowanie się do tego paradoksalnego zapisu, aby nasz pacjent nie wychodził z apteki bez leku. Nato miast jako Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie podejmujemy dalsze kroki zmierzające do zmiany niefortunnego zapisu, obarczającego lekarzy dodatkowymi obowiązkami. Z pozdrowieniami Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. med. Andrzej Matyja

8 8 8 KALENDARIUM PREZESA od 19 marca do 20 maja 2011 Międzynarodowe standardy Udział w IX Międzynarodowej Konferencji Medycznej Integracja Podspecjalności. (19-26 marca, Kleinwalsertal Austria) MOW NFZ i reformy MZ tematem spotkania z parlamentarzystami W odpowiedzi na zaproszenie skierowane do posłów i senatorów Małopolski (ok. 40 osób) w sprawie przebiegu kontraktowania świadczeń na 2011 rok przez MOW NFZ z przykrością stwierdzam, że przybyły zaledwie 3 osoby. Dyskusja nie ograniczyła się do krytycznych opinii nt. Małopolskiego Oddziału Funduszu i jego eksperymentów w kontraktowaniu świadczeń AOS i stomatologicznych, lecz odniosła się także do rządowego pakietu ustaw zdrowotnych wniesionych właśnie do parlamentu. I tu niestety zgodnie zresztą z opiniami wyrażanymi na naszym Okręgowym Zjeździe Lekarzy zastrzeżeń i wątpliwości jest mnóstwo. Zwłaszcza w odniesieniu do ustawy o lecznictwie, która praktycznie prowadzi do skrócenia studiów medycznych oraz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które mają przejść na garnuszek samorządów terytorialnych. A przecież przeniesienie szpitali do samorządów to nie wzrost nakładów, a wzrost zagrożeń. Skomercjalizowane szpitale będą likwidować deficytowe usługi, wydłużą się kolejki do specjalistów, wreszcie same samorządy będą bankrutować pod ciężarem szpitalnych długów. Pomimo niesionych zagrożeń nowe ustawy najprawdopodobniej uzyskają, bądź już uzyskały, akceptację parlamentarną i prezydencką. (28 marca OIL w Krakowie) Z wystąpień na XXVIII Zjeździe Lekarzy ( ) NFZ przestał być płatnikiem, stał się głównym instrumentem polityki zdrowotnej, zastępując z konieczności instytucje państwa do tego zobligowane. Zamieszanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Małopolsce jest najlepszym tego dowodem ( ). To nie tylko porażka środowiska lekarskiego, ale też organów władzy terytorialnej, samorządowej. Absurdem zwłaszcza jest bagatelizowanie opinii konsultantów wojewódzkich ( ). Nie będzie dobrych reform w zdrowiu bez środowiska lekarskiego. Ta metodologia lekceważenia tylko pogłębia problemy. Bez bliskiej współpracy z nami lekarzami ze strony posłów, senatorów, organów władzy samorządowej nie powiedzie się żadna reforma! O taką współpracę apeluję (2 kwietnia, Niepołomice) (patrz relacja wewnątrz numeru) Wielkanocne spotkanie Lekarzy Seniorów Staje się już tradycją, że Wielkanocnym jajeczkiem dzieliliśmy się w Hotelu Rubinstein na Kazimierzu. Było mile, tłoczno, a mimo to sympatycznie i mam wrażenie, że nasi wspaniali Seniorzy zapamiętają ten wieczór na długo. A korzystając z okazji zapraszam wszystkich Seniorów na uroczystą Majówkę w czerwcu. Zawiadomienia o terminie i szczegółach w drodze. (11 kwietnia, Kazimierz) Z obrad ORL Wszyscy z bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janka Kowalczyka, jednego z współtwórców samorządu lekarskiego, wieloletniego przewodniczącego Sądu Lekarskiego oraz Redaktora Naczelnego Galicyjskiej Gazety Lekarskiej, której był założycielem. Życie nie cierpi pustki. Stąd powołaliśmy na posiedzeniu Okręgowej Rady dr. Jerzego Friedigera na stanowisko redaktora naczelnego. Nie mam wątpliwości, że Jurek, który zawsze miał słabość do mediów będzie godnym następcą. (13 kwietnia ORL w Krakowie)

9 9 KALENDARIUM PREZESA 9 Inwestowanie w młodzież W Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego odbyła się Sesja Chirurgiczna Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych. Zarówno jako klinicysta i pedagog, jak i prezes samorządu lekarskiego w Krakowie przykładam do rozwoju ruchu naukowego studentów ogromną wagę. Tegoroczne sukcesy studentów Collegium Medicum na arenie międzynarodowej wskazują, że inwestycje w ten ruch rodzą największe szanse na postęp w polskiej medycynie. (30 kwietnia, Centrum Dydaktyczno- Kongresowe Wydziału Lekarskiego CM UJ) Kolejny maj XXVIII Zjazd Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie za nami. Odbył się 2 kwietnia 2011 roku w hotelu Novum w Niepołomicach. Program Zjazdu został w pełni zrealizowany, a miejsce oraz obsługa hotelu spełniły nasze wymagania bez zarzutu. W dodatku koszty Zjazdu były jedne z najniższych z dotychczasowych! Frekwencja była zadawalająca, co nie zmienia faktu, że nadal mamy sporą grupę Delegatów obecnej kadencji, którzy nie byli na żadnym lub tylko na jednym z dotychczasowych Zjazdów. Postępują wstępne prace projektowe planowanego remontu generalnego naszej siedziby, chociaż ostatnia rozmowa z architektami w tej sprawie, zweryfikowała nasze optymistyczne terminy wykonania prac. Samo zgromadzenie i zatwierdzenie projektu, to minimum 1 rok, a w przypadku przeszkód natury techniczno-prawnej okres ten może ulec wydłużeniu nawet do 2 lat. W związku z powyższym, najprawdopodobniej przystąpimy do odnowienia 170-metrowego lokalu Wspólne posiedzenie Prezydiów Śląskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej Izby Lekarskiej Życie sąsiedzkie nie jest najsilniejszą stroną polskiej rzeczywistości. Stąd z najwyższą przyjemnością przyjąłem zaproszenie od Śląskiej i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej do wspólnego spotkania. Odbyło się ono w Kamieniu Śląskim i było okazją do rozmowy: o solidarności lekarskiej, o modelu współpracy w zakresie ustawicznego kształcenia w ramach UE, o odwróconej hipotece jako szansie na poprawę bytu seniorów. Było to pierwsze takie spotkanie, ale przecież nie ostatnie. Następnym razem spotkamy się u nas. (6-8 maja, Kamień Śląski) Minister Zdrowia Andrzej Włodarczyk w Krakowie Na wspólne zaproszenie moje i przewodniczącego Komisji ds. Uzdrowisk ORL w Krakowie dr. Jerzego Pasadyna do Krakowa przyjechał Podsekretarz Stanu w MZ dr med. Andrzej Włodarczyk. Nasz gość wziął m.in. udział w uroczystym posiedzeniu Komisji ds. Uzdrowisk z okazji jubileuszu 200-lecia Uzdrowiska w Swoszowicach, w otwarciu XV Ogólnopolskiej Konferencji Jakość w Opiece Zdrowotnej oraz (następnego dnia) w otwarciu XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Audytorium Maximum, zwiedził też siedzibę Katedry Patomorfologii CM UJ, podejmowany przez dr Jolantę Orłowską-Heitzman, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. (18 maja, Swoszowice) SEKRETARZ ORL na parterze (odmalowanie ścian, odświeżenie parkietu), zwolnionego przez dotychczasową lokatorkę, przeznaczając go np. na pomieszczenia wystawowe (malarstwo, fotografika, prezentacja zbiorów kolekcjonerskich) dla Koleżanek i Kolegów członków naszej Izby. Nie można bowiem pozwolić, by taka powierzchnia, odzyskana z wielkim trudem, stała niewykorzystana przez kilkanaście miesięcy. W weekend majowy (6-8 maja), w przepięknych murach Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Śląskiej, Dolnośląskiej i Krakowskiej Izby Lekarskiej. Poruszano aktualne problemy naszego środowiska, a jest ich niemało w świetle wprowadzanych reform. Zaplanowano przy okazji kolejne takie spotkanie, którego organizatorem będzie OIL w Krakowie. Tyle aktualności, a że wchodzimy w okres urlopowy życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom udanych wakacji, a także serdecznie pozdrawiam. Sekretarz ORL w Krakowie dr n. med. Jacek Tętnowski

10 10 10 XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy obradował w Niepołomicach Budżet na 2011 zatwierdzony. Natomiast kolejne reformy systemu ochrony zdrowia nie zapowiadają zmian na lepsze 2 kwietnia, w sobotę, od wczesnych godzin rannych, obradował w hotelu Novum w Nie połomicach XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Fre kwencja była umiarkowanie dobra według komunikatu Komisji Mandatowej w godzinach południowych przekroczyła nawet 60 procent (na 375 uprawnionych osób, obecnych było 203). Część pierwszą obrad, toczoną we wła snym gronie delegatów, zdominowały sprawoz dania z działalności za miniony rok (prezesa ORL, Okręgowego Rzecznika, przewodniczą cego Okręgowego Sądu oraz Skarbnika). Na tomiast część druga, z udziałem zaproszonych gości, poświęcona była ocenie procesu kontrak towania świadczeń w Małopolsce i na Podkar paciu na 2011 rok oraz pakietowi ustaw przy gotowanych przez resort zdrowia, a będących aktualnie przedmiotem legislacji w polskim par lamencie. Obrady otworzył, witając Delegatów, prze wodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjaz du dr Antoni Jakubowicz, wspominając że ich miejscem miało być Krosno. Względy organi zacyjne przesądziły jednak o Niepołomicach. I było tutaj, dodajmy, zupełnie sympatycznie. Przewodnictwo Zjazdu powierzono dr Ire nie Gawrońskiej, jej zastępcami wybrano dr. dr. J. Friedigera, A. Jakubowicza, J. Legutkę, R. Stępnia i M. Zasadnego. Obowiązki sekre tarzy Zjazdu powierzono dr. dr. P. Hartwicho wi, A. Urbańczyk i E. Wojnarowicz. Na wniosek doktor Gawrońskiej zebrani uczcili na wstępie chwilą ciszy pamięć lekarzy, którzy odeszli na zawsze w okresie sprawoz dawczym, a w szczególności działaczy samo

11 11 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 11 rządu lekarskiego w osobach dr. dr. Wiesława Argasińskiego, Jerzego Gniewka i Jana Ko walczyka. Swego rodzaju przypomnieniem dwóch pierwszych osób było też odebranie przez ich rodziny odznaczeń przyznanych im jeszcze w 2010 roku z okazji XX lecia Samorządu. W imieniu Wiesława przyjęła je pani Maria, Jego małżonka, a w imieniu Jerzego dr Tade usz Zając. Zaległe odznaczenia otrzymali też dr dr Wojciech Kolanko, Jerzy Pasadyn, Marek Pelc i Krzysztof Fudalej, pechowo do świadczony kraksą samochodową w drodze na Zjazd. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymał prof. Krzysztof Herman. Natomiast Kapituła Honorowej Odznaki Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy znała w 2011 roku swoje wyróżnienia następu jącym osobom: dr dr Elżbiecie Bierczyńskiej, Iwonie Fitrzyk Zapolskiej, Irenie Gawrońskiej, Annie Kot, mec. Ewie Krzyżowskiej, dr. dr. Annie Kustroń, Ewie Mikoszy Januszewicz, Katarzynie Turek Fornelskiej oraz dr dr Janu szowi Chodorowskiemu, Marianowi Fedorowi czowi, Janowi Hejnarowi, Zbigniewowi Kemp fowi, Jerzemu Sławińskiemu, Kazimierzowi Sobocińskiemu, Tomaszowi Śliwińskienu, Markowi Wilkowi i Aleksandrowi Wójcikowi. Wręczenia przybyłym lekarzom dokonał pre zes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Andrzej Ma tyja. Miłym akcentem było też wręczenie pamiąt kowych pucharów lekarzom sportowcom z Małopolski (dr Alicji Leś i dr. Pawłowi Bo buli), których sukcesy odniesione w minionym roku postawiły w rzędzie gwiazd medycznego sportu. Wręczenia dokonał dr Jacek Tętnow ski, przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji NRL. W chwilę później Komisja Mandatowa (J. Pasadyn przewodniczący, K. Turek For nelska i P. Oleksy) potwierdziła prawomocność obrad. Na 337 delegatów, obecnych było w chwili otwarcia obrad 186 osób, co stanowi ło 55% ogółu uprawnionych. Dało to początek części sprawozdawczej Zjazdu. Wystąpienie sprawozdawcze prezesa ORL dr. Andrzeja Matyji Jesteśmy, po warszawskiej i śląskiej, trzecią co do wielkości Izbą Lekarską w Polsce, nasz głos jest słyszalny zarówno w Naczelnej Radzie Le karskiej jak i w Ministerstwie Zdrowia na Mio dowej powiedział prezes Andrzej Matyja, dokonując wprowadzenia do części sprawozdaw czej Okręgowej Rady Lekarskiej zawartej w tzw. Materiałach Sprawozdawczych doręczonych Delegatom. Nasza Izba istniała już w 1923 roku i myślę że do tej daty powinniśmy nawiązywać w naszych rocznicach. Nasze dokonania macie Państwo przypomniane w Materiałach, ja na tomiast nawiążę do porażek. I tak, nie udało nam się odzyskać kamienicy przy ul. Szczepańskiej 1; nie udało się przekształcić we własność wieczy stej dzierżawy naszej działki, na której stoi sie dziba Delegatury w Nowym Sączu; nie udało się wybudować nowej siedziby Delegatury w Prze myślu; wreszcie porażką całego środowiska w sfe rze intelektualnej jest nikły, bo sięgający zaled wie 30% udział lekarzy w zbieraniu punktów edu kacyjnych. Ten ostatni problem nieco nas kom promituje w oczach Europy, gdzie obowiązek do kształcania się lekarzy jest powszechny. O tego rocznym kontraktowaniu świadczeń w NFZ po wiem odrębnie.

12 12 12 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY cji i wzrost opieki nad środowiskiem seniorów; objęcie patronatem młodzieży lekarskiej, m.in. jako jedyni udostępniamy łamy naszej gazety samorządowi studenckiemu, a także organizu jemy uroczyste wręczanie praw wykonywania zawodu; wreszcie poprawiają się nasze relacje z sąsiadami, czego dowodem umowa o współ pracy stomatologów Czech, Polski i Słowacji oraz nasz udział programowy w Forum Ekono micznym w Krynicy. Warto też pochwalić nasz Rejestr, jako najlepszy w kraju w konkursie NRL, co jest zasługą naszych pracowników, zwłaszcza p. Dariusza Wójtowicza i p. Joanny Dejewskiej. O innych sprawach, zwłaszcza o współpracy samorządu z władzami regional nymi, będę jeszcze mówił w drugiej części ob rad Formalne sprawozdanie prezesa w imieniu ORL, podobnie jak Okręgowego Rzecznika, przewodniczącego Sądu i Skarbnika jest na stro nie internetowej OIL. Wystąpienia sprawozdawcze Okręgowego Rzecznika, przewodniczącego OSL i Skarbnika Izby Natomiast do sukcesów zaliczyłbym, obok oczywiście działań związanych z odzyskaniem obiektu przy ul. Krupniczej 11a, poprawę rela Do materiałów przedstawionych Delegatom w wydaniu broszurowym nawiązała w swoim wystąpieniu dr Ewa Mikosza Januszewicz, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo dowej. Liczba odwołań od stanowiska OROZ, które trafiają od OSL, jest znikoma. Natomiast utraciła na znaczeniu, w wyniku nowej legisla cji, instytucja mediacji. Bardzo krzywdzące są dla rzeczników opinie o ich działalności, czer piącej jakoby korzyści ze składek lekarzy. Rzecznicy pracują społecznie, poczynając od osoby samego Okręgowego Rzecznika i na leży im się podziękowanie za poświęcony na rzecz innych lekarzy czas pracy. Pani Doktor zwróciła też uwagę na niestosowność zacho wań niektórych lekarzy, nawet Delegatów, któ rzy nie rejestrują swoich praktyk, co kompro mituje środowisko.

13 13 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 13 chunkowego wyniosła zł, mimo po niesionych kosztów zakupionego za przeszło 0,5 mln zł lokalu dla przesiedlenia mieszkanki części frontowej obiektu przy ul. Krupniczej 11a. Ocenę polityki finansowej OIL, z delegatu rami, z uwzględnieniem wizytacji zespołów kontrolnych, oceną ściągalności składek, poli tyki płacowej zawiera zamieszczone poniżej w całości: Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej za okres od 7 marca 2010 do 2 kwietnia 2011 roku Jeszcze krótsze było wystąpienie dr. Piotra Kowalskiego, przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego. Ograniczył się on do podzię kowania za właściwe wyposażenie biura Sądu i miejsca ewentualnych rozpraw (w ramach ada ptacji odzyskanych pomieszczeń) oraz oświad czył lakonicznie, że na 125 rozpoznanych spraw, 95 zamknięto. I to rzeczywiście jest najlepszą rekomendacją działalności Sądu, m.in. jego b. pracowniczki mgr Magdaleny Gą sior. Kolejne sprawozdanie z Wykonania Preli minarza za 2010 rok przedłożyła dr Anna Maciąg, Skarbnik OIL. Znajduje się ono w Materiałach Sprawozdawczych, a my zacy tujemy jedynie, że globalnie nadwyżka środ ków finansowych OIL na koniec okresu obra Okręgowa Komisja Rewizyjna pracowała w okresie sprawozdawczym w składzie: Jerzy Pasadyn (przewodniczący Delegatura Nowy Sącz), Andrzej Mazaraki (wiceprzewodniczą cy Kraków), Wojciech Tokarski (wiceprze wodniczący Kraków), Dariusz Zarotyński (se kretarz Kraków) oraz członkowie: Jerzy Bie lec (Delegatura Przemyśl), Bogdan Dudkow ski (Kraków), Marek Gładysz (Kraków), Krzysztof Herman (Kraków), Marian Kopciuch (Kraków), Grzegorz Pers (Delegatura Krosno). 23 marca 2011 roku na plenarnym posie dzeniu w Krakowie Okręgowa Komisja Rewi zyjna działając na podstawie Regulaminu OKR, uchwalonego na XXVII Okręgowym Zjeździe Lekarzy OIL w Krakowie dokonała całościowej oceny działalności finansowej OIL w Krakowie oraz kontroli przeprowadzonych w Delegaturach. W zebraniu uczestniczyli za proszeni goście: wiceprezes ORL ds. finanso wych kol. Janusz Legutko; skarbnik OIL kol. Anna Maciąg i sekretarz ORL kol. Jacek Tęt nowski. Delegatura w Krośnie: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol. kol. Jerzy Bielec i Bogdan Dudkow ski, w obecności Pełnomocnika Delegatury kol.

14 14 14 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Antoniego Jakubowicza i pracownicy Biura p. Bożeny Domin. Ocena funkcjonowania Delegatury wypadła pozytywnie. Komisja zwróciła uwagę na ko nieczność pilnego wykonania wokół obiektu Delegatury prac melioracyjnych celem osusze nia fundamentów budynku. Komisja zaleciła też rozważenie wykonania prac związanych z ogro dzeniem siedziby Delegatury (ochrona przed dewastacją elewacji oraz zanieczyszczeniami terenu), a także utworzenie parkingu przy sie dzibie Delegatury (protokół kontroli stanowi zał. nr.1). Delegatura w Nowym Sączu: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol. kol. Andrzej Mazaraki i Marek Gła dysz, w obecności Pełnomocnika Delegatury kol. Ireny Gawrońskiej oraz pracowników Delegatury: p. Katarzyny Bienias i p. Kariny Piwowarskiej. Ocena pracy Delegatury wypadła bardzo po zytywnie. Należy podkreślić osobiste zaanga żowanie w działalność Delegatury p. doktor Gawrońskiej, jak i jej pracowników, także poza godzinami urzędowania. Z ważniejszych prac wymienić trzeba wykonane we wrześniu 2010 roku przez Przedsiębiorstwo Usługowo Han dlowe MARKBUD prace budowlane, dokona ne w ramach gwarancji wykonawczej (szpa chlowanie pęknięć, zarysowań ścian i sufitów, malowanie pomieszczeń w całym obiekcie, wymiana wadliwych haków rynnowych, napra wa chodników z kostki brukowej wokół budyn ku). Zespół wizytujący sugeruje poprawę stanu zabezpieczenia obiektu przed kradzieżą i usprawnienie sposobu powiadamiania firmy ochroniarskiej (czy jest dwutorowa?). Uwa gi te OKR adresuje zresztą do wszystkich Delegatur, zwracając uwagę na zgodność za bezpieczeń z zapisami wynikającymi z umów z ubezpieczycielami nieruchomości (protokół kontroli w zał. nr.2). Delegatura w Przemyślu: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol., kol. Wojciech Tokarski i Grzegorz Pers, w obecności Pełnomocnika Delegatury, wiceprezesa ORL kol. Marka Zasadnego i pra cowników: p. Danuty Wilczek i p. Edyty Opryszko. Stan pomieszczeń Delegatury wskazuje na znaczne zużycie obiektu i konieczność remon tu. W realizacji planu finansowego Delegatury za rok 2010 nie dopatrzono się nieprawidłowo ści. Wydatki zamknęły się kwotą poniżej pla nowanej. W styczniu 2009 roku dokonano zakupu działki budowlanej w Przemyślu przy ul. Chro brego, za kwotę zł, z przeznaczeniem pod budowę siedziby Delegatury. W ślad za tym przeprowadzono prace projektowe, zakończo ne uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dotych czasowe wydatki na ten cel wynoszą ponadto: zł projekt siedziby; zł ogro dzenie i oczyszczenie terenu budowy; zł przyłączenie instalacji energetycznej; zł dokumentacja geologiczno inżynierska. Łączne wydatki osiągnęły kwotę zł. W ocenie Komisji relatywnie wysoką. Kontrolujący zapoznali się też z protoko łem posiedzenia Prezydium ORL w Krakowie z dnia 12 stycznia 2011 r., podczas którego po stanowiono wstrzymać inwestycję. Członkowie zespołu wizytującego wyrazili zaniepokojenie z tego powodu, zwracając uwagę na fakt, że

15 15 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 15 pozwolenie na budowę posiada określony ter min ważności. Nadto decyzja o wstrzymaniu inwestycji w Przemyślu powinna mieć formę odrębnej uchwały ORL, uwzględniającej per spektywiczne rozwiązanie problemu siedziby Delegatury w Przemyślu. Zdaniem OKR, wśród kilku możliwości do rozpatrzenia, powinno być m.in. opracowanie nowego projektu budowy lub zakup jakiejś nieruchomości na ten cel. Ewentualny nowy projekt powinien zawierać rozwiązania alternatywne, dotyczące funkcjo nalności i rozmiarów obiektu oraz realne moż liwości jego wykorzystania, tak by nowa sie dziba Delegatury w przyszłości nie była dys proporcjonalnym obciążeniem finansowym Przemyśla i całej OIL. Zespół wizytujący postuluje skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Pre zydium ORL oraz Okręgową Radę Lekarską. Zdaniem OKR celowym byłoby odbycie wy jazdowego posiedzenia Rady w Przemyślu, w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy sie dziby Delegatury (protokół kontroli w zał. nr.3). Siedziba OIL w Krakowie: Kontrolę przeprowadziła Komisja w skła dzie: kol., kol.: Krzysztof Herman, Jerzy Pasa dyn i Dariusz Zarotyński, w obecności wice prezesa ORL kol. Janusza Legutko, sekretarza ORL kol. Jacka Tętnowskiego oraz Gł. Księ gowej OIL mgr Barbary Klec. Zespół zapoznał się z przedstawioną doku mentacją finansową, a to: 1) wykonaniem pre liminarza na dzień 31 XII 2010 przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie wraz z Delegatura mi; 2) wykonaniem preliminarza na dzień 31 XII 2010 w zakresie realizacji zadań przeję tych od administracji państwowej; 3) wykona niem preliminarza na dzień 31 XII 2010 przez Komisję Kształcenia ORL; 4) wykonaniem pre liminarza na 31 XII 2010 w zakresie działalno ści gospodarczej OIL w Krakowie. W dyskusji nad przedłożonymi dokumen tami dokonano korekty dot. informacji o finan sach Komisji ds. Uzdrowisk, wynikających z późniejszego niż pozostałe komisje terminu powołania tej Komisji uchwałą ORL w Krako wie Nr 31/ORL/VI/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku. Nadto Zespół Wizytujący pozytywnie oce nił wydatkowanie kwoty zł na opłatę są dową, związaną z wystosowaniem pozwu prze ciwko Ministerstwu Zdrowia o wypłatę zale głych należności z tytułu czynności przejętych od administracji państwowej. Jeśli starania Izby Lekarskiej przyniosą oczekiwane efekty kwota niezbędnej opłaty sądowej ulegnie zwrotowi. Dokonano też oceny niektórych aspektów funkcjonowania siedziby OIL w Krakowie: I tak powierzchnia biurowa zajmowanego obecnie przez OIL obiektu wynosi 1045,20 m 2, Uległa ona znacznemu powiększeniu w roku 2010, po wyprowadzce MCZP i lokatorki mieszkania nr 1. Duże osobiste zaangażowanie w uzyskanie tytułu własności budynku przy ul. Krupniczej 11a, jak i w zdobycie dodatko wego metrażu siedziby wykazał prezes ORL kol. Andrzej Matyja. OKR wyraża uznanie za upór i konsekwencję w tych działaniach uwień czonych sukcesem. W Krakowie na zasadzie zatrudnienia eta towego pracuje 28 osób, Delegatury zatrudniają 6 osób, razem OIL zatrudnia 34 osoby, nato miast 1 osoba (sekretarz ORL w Krakowie) pobiera wynagrodzenie ryczałtowe, które od dłuższego czasu nie było modyfikowane.

16 16 16 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Z analizy danych dotyczących liczby lekarzy członków OIL w Krakowie wynika, że na 1 za trudnionego pracownika przypada 427 leka rzy. Stanowi to średnią wielkość w porówna niu z danymi z innych OIL o zbliżonej wielko ści (Śląsk, Wielkopolska). Z innych izb np. w Warszawie na 1 pracownika przypada 505 lekarzy, natomiast w Tarnowie 262 lekarzy. Na wniosek przewodniczącego OKR (na przedzjazdowym posiedzeniu plenarnym OKR w dniu 23 marca 2011 roku) dokonano też w oparciu o przygotowany przez księgowość dokument analizy wynagrodzeń brutto i netto wszystkich pracowników OIL w Krako wie i delegaturach. Średnia płaca miesięczna brutto w OIL w Krakowie (bez różnicowania na grupy pra cownicze) wynosi zł (w oparciu o dane z grudnia 2010). Dla porównania średnia kra jowa płaca miesięczna brutto (XII/2010) wynosiła 3847,91 zł (wg obwieszczenia Pre zesa GUS z r.). najniższa płaca miesięczna brutto w OIL: 2309 zł, tj netto najwyższa płaca miesięczna brutto w OIL: zł, tj netto średnia płaca mie sięczna brutto w OIL: 4595 zł, tj zł netto. OKR stwierdza, że dalsza optymalizacja rozwiązań organizacyjnych Biura OIL w Kra kowie zapewni kontynuację sprawnego funk cjonowania biura. Ważnym mechanizmem jest tu system wynagrodzeń. Zdaniem OKR należy dokonać przeglądu i aktualizacji regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zakresów czynności dla wszystkich zatrudnionych w OIL w Krakowie pracowników. Zakresy czynności winny podlegać regulacjom w zależności od potrzeb OIL. Podstawową zasadą funkcjonowa nia Biura OIL w Krakowie muszą być starania o efektywne załatwianie spraw lekarzy i leka rzy dentystów, będących członkami naszej Izby. Obecnie w siedzibie OIL w Krakowie nie prowadzi się większych prac remontowych. Ostatnie dotyczyły części II piętra odzyskane go po MCZP, gdzie znalazł siedzibę Okręgo wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ze swoim biurem, Okręgowy Sąd Lekarski z kan celarią i salą rozpraw oraz redakcja Galicyj skiej Gazety Lekarskiej. Zgodnie z uchwałą Okręgowej Rady Lekar skiej w Krakowie nr 49/ORL/VI/2010 z dnia 27 października 2010 roku w związku z po trzebą przejęcia na własność dodatkowego po mieszczenia mieszczącego się na parterze przy ul. Krupniczej 11a, a zajmowanego przez pry watną lokatorkę konieczne było nabycie dla niej mieszkania zastępczego, pozostającego własnością Izby. Zakupiony lokal znajduje się w Krakowie przy ul. Obopólnej 3/43 (pow. użytkowa 74,60 m 2 + piwnica 3,30 m 2 ). Zgodnie z Aktem Notarialnym z dnia 27 X 2010 sporządzonym w Kancelarii Notarial nej w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 17 stwierdzono: 1) zakup nieruchomości za kwo tę zł (w tym: jako należność główna oraz zł w formie opłat notarial nych, plus udział i wpisowe w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast ). Wydatki zostały sfi nansowane z następujących środków: likwidacja lokaty bankowej zł, umorzenia jednostek uczestnictwa Fundu szu Inwest. Uniwibid zł, spłaty rat pożyczki udzielonej OIL w War szawie zł.

17 17 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 17 Ogólna ocena polityki finansowej OIL wynikająca z przeprowadzonych kontroli wypadła pozytywnie. Analiza wydatków po twierdziła ich zgodność z zaplanowanymi w preliminarzu budżetowym kwotami. Nie stwierdzono uchybień formalnych w zakre sie prowadzonej gospodarki finansowej. Przychody były wyższe od spodziewanych, a koszty mniejsze od planowanych. Wszystkie szczegółowe wartości liczbowe przeanalizowanych i skontrolowanych przez Komisję kwot preliminarza i realizacji budżetu zawarte są w materiałach zjazdowych. Szcze gółowy protokół kontroli siedziby OIL w Kra kowie zawiera załącznik nr.5. OKR wyraża uznanie i podziękowanie za trudną, niekiedy bardzo pracochłonną działal ność w zakresie finansów OIL dla wiceprezesa ORL kol. Janusza Legutko, niezawodnie obec nego członka Prezydium ORL na wszystkich zebraniach OKR. Komisja dziękuje też skarb nikowi OIL kol. Annie Maciąg za wzorowe przygotowanie dokumentów zjazdowych i przedłożenie ich Delegatom w przystępnej for mie prezentacji. OKR dziękuje Głównej Księ gowej OIL mgr Barbarze Klec za jak zawsze terminowe opracowanie przedłożonego Zjaz dowi projektu Preliminarza oraz za rzeczowe odpowiedzi na pytania ze strony OKR. Komi sja wyraża wreszcie podziękowanie wicepre zesowi ORL kol. Robertowi Stępniowi oraz wyznaczonym przez niego pracownikom za skuteczną, acz często niewdzięczną pracę przy egzekwowaniu płatności składek, tym bardziej że forma jak i treść wypowiadanych niekiedy uwag, i to przez młodych lekarzy, była na po graniczu dopuszczalnych i akceptowalnych spo łecznie zachowań. Trzeba zatem przypo mnieć, że obowiązek uiszczania składek ma charakter ustawowy, konstytucyjny, a nie wynika z decyzji Zjazdu, Okręgowej Rady Lekarskiej czy jakichkolwiek innych orga nów samorządu. OKR wyraża na koniec podziękowanie se kretarzowi ORL kol. Jackowi Tętnowskiemu za jego zaangażowanie w działalność OIL w Krakowie, a zwłaszcza za akcję pomocy dla powodzian wiosną 2010 roku. Osobiście dziękuję wszystkim kolegom lekarzom, członkom OKR, którzy brali czynny udział w pracach Komisji. Dziękuję p. Agniesz ce Widle, zajmującej się w Biurze OIL spra wami Komisji Rewizyjnej nasze zebrania i dokumentacja przygotowane były zawsze wzorowo. Bardzo dziękuję przewodniczącym poszczególnych Delegatur za współpracę i po moc w realizacji statutowych zadań OKR. Dzię kuję też przewodniczącemu Naczelnej Komi sji Rewizyjnej kol. Jarosławowi Zawilińskie mu za udział w posiedzeniach OKR oraz or ganizację w maju 2010 roku szkolenia odby tego w Warszawie, pod kierunkiem Między narodowego Centrum Szkolenia i Doradztwa, na temat zasad kontroli finansów przeprowa dzanych przez okręgowe komisje rewizyjne. Kopia uzyskanego wtedy certyfikatu znajduje się w dokumentacji OKR w Krakowie. Wresz cie dziękuję członkom ORL i jej Prezydium w Krakowie za możliwość uczestnictwa w spo tkaniach tych gremiów i uważne wysłuchiwa nie przekazywanych w imieniu OKR uwag i su gestii. Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapozna niu się z przedłożonymi sprawozdaniami, wy jaśnieniami oraz informacjami uzupełniający mi postanowiła jednogłośnie:

18 18 18 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 1) przyjąć i zatwierdzić sprawozdania ze społów wizytujących siedzibę OIL w Krako wie oraz Delegatury OIL w Krośnie, Nowym Sączu i Przemyślu (Uchwała nr 1/OKR/2011), 2) wnioskować do Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie o udzielenie abso lutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie za rok 2010 (Uchwała nr 2/OKR/ 2010). Sekretarz Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Dariusz Zarotyński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie Jerzy Pasadyn W ostatnim punkcie obrad przed przerwą Zjazd rozpatrzył Projekt preliminarza na 2011 rok przedstawiony przez Skarbnika OIL dr Annę Maciąg. Istotnym elementem Projek tu, poza zabezpieczeniem normalnych wydat ków OIL (prowadzenie Rejestru, koszt utrzy mania Biura OIL i Delegatur, zabezpieczenie działalności komisji problemowych, w tym komisji kształcenia oraz socjalno bytowej, sfinansowanie urzędów okręgowego rzecznika i sądu, wydawanie Galicyjskiej Gazety itp.), było ustanowienie tzw. Funduszu Celowego w kwocie 5,5 mln zł (Uchwała nr 6) z przezna czeniem na modernizację siedziby OIL w Krako wie przy ul. Krupniczej 11a oraz rozwiązanie pro blemu siedziby Delegatury OIL w Przemyślu). Projekt preliminarza przyjęto jednogłośnie (Uchwała nr 3 patrz część końcowa relacji). Dyskusja programowa z udziałem przybyłych gości W ślad za powyższym Sprawozdaniem, Zjazd podjął jednogłośnie obie Uchwały. Ich tekst znajduje się w części końcowej niniejszej relacji zjazdowej. Natomiast załączniki z kontroli delegatur (1 3), wykonania Preliminarza na 2010 rok (4), z kontroli OIL w Krakowie (5) znajdują się na stronie internetowej Izby w Krakowie, w ra mach dokumentów zjazdowych. * * * Następnie Zjazd przyjął zdecydowaną więk szością głosów (przy 3 wstrzymujących się) projekt zmian Uchwał Regulaminowych z uwzględnieniem tzw. funduszu rezerwowe go i zasad wynagradzania, przedstawiony Delegatom multimedialnie (Uchwały 5 6 7). Część programową Zjazdu, otworzyło w samo południe, wystąpienie prezesa OIL dr. hab. Andrzeja Matyji, a przybyli na nią m.in. posłowie i senatorowie: Barbara Bartuś, Zbi gniew Jan Cichoń, Maciej Klima, Kazimierz Hajda (wszyscy PiS), Wojciech Kozak wice marszałek Woj. Małopolskiego, Kazimierz Barczyk przewodniczący Sejmiku Woj. Ma łopolskiego, Małgorzata Radwan Ballada przew. Komisji Zdrowia Sejmiku Woj. Mało polskiego, radna tegoż Sejmiku p. Anita Orzeł Nowak, z ca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskie go, Paweł Stańczyk sekretarz Miasta Krako wa, mec. Jan Kuklewicz dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, mec. Bogu sława Adamczyk wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Jerzy Hennig dyr. Centrum Monitorowania Jako ści w Ochronie Zdrowia, dr Piotr Watoła pre zes Regionu Małopolskiego i czł. Zarządu Kra jowego OZZL, wreszcie członkowie władz NIL: dr Jolanta Orłowska Heitzman Naczel

19 19 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY 19 ny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, dr Konstanty Radziwiłł wiceprezes i dr Ma riusz Janikowski sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej oraz dr Jarosław Zawiliński prze wodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej NIL. NFZ przestał być płatnikiem, stał się głów nym instrumentem polityki zdrowotnej. Zamie szanie, którego byliśmy uczestnikami podczas tegorocznych procedur kontraktowych w Ma łopolsce jest najlepszym tego dowodem stwierdził A. Matyja. Doznaliśmy jako środo wisko lekarskie porażki na tym tle, ale jest ona niczym wobec klęski konstytucyjnych organów władzy terytorialnej powołanych do kreowania polityki zdrowotnej, a więc Sejmiku Woje wództwa Małopolskiego, Rady Miasta Krako wa czy konsultantów regionalnych powołanych przez Urząd Wojewody Małopolskiego. Prezes zwrócił następnie uwagę na wciąż niedostateczne nakłady finansowe państwa na zdrowie. Przecież przeniesienie szpitali do sa morządów terytorialnych, to nie wzrost nakła dów, a wzrost zagrożeń, przed którymi staną dyrekcje szpitali i pacjenci. Skomercjalizowa ne szpitale będą likwidować deficytowe usłu gi, wydłużą się kolejki do specjalistów, wresz cie same samorządy będą bankrutować pod cię żarem szpitalnych długów, nie udźwigną bo wiem ciężaru ochrony zdrowia. Drugi wielki, a bolesny dla środowiska problem, to kształcenie podyplomowe, które w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów eu ropejskich, wciąż pozostaje w rękach admini stracji resortowej. W ślad za tym idą rozmaite manipulacje i kryptoreformy. Oto likwiduje się staże, skracając wykształcenie lekarzy o dwa lata, bez zabezpieczenia praktyki klinicznej, bo same szpitale uniwersyteckie tego nie udźwigną. Oto znosi się LEP i LDEP, jedyny realny system porównania poziomu uczelni me dycznych i obiektywnej kwalifikacji na specja lizacje. Dalej, wprowadza się tzw. certyfikaty umiejętności, które będą sztucznym zastęp stwem uzyskiwania specjalizacji. Nie ma też co ukrywać, że jako środowisko ponieśliśmy klę skę na własne życzenie, zaledwie 30% lekarzy złożyło dokumentację potwierdzającą uzyska nie tzw. punktów edukacyjnych. Czyżbyśmy nie rozumieli, że kształcenie ustawiczne jest nieroz łączną cechą naszego zawodu. Czy musimy cze kać na sankcje, by rzecz traktować poważnie? Nie będzie dobrych reform ochrony zdro wia bez udziału środowiska lekarskiego skoń czył swoje wystąpienie prezes apelując do obecnych posłów i senatorów, by zechcieli wreszcie przyjąć tę prawdę do wiadomości. Akcentem sympatycznie uzupełniającym to wystąpienie była zapowiedź wręczenia Hono rowej Odznaki Izby Stanisławowi Kracikowi, Wojewodzie Małopolskiemu za pomoc w przejęciu przez samorząd na własność obiektu przy ul. Krup niczej oraz za systematyczne wspieranie go w roz maitych przedsięwzięciach. Odznakę przyznano też Pawłowi Stańczykowi, sekretarzowi Miasta Krako wa, od lat popierającemu czynnie rozmaite inicjaty wy prozdrowotne środowiska lekarskiego. Szersze rozwinięcie i wprowadzenie do dyskusji merytorycznej stanowiły następnie dwa obszerne wystąpienia, wygłoszone przez wiceprezesów ORL dr. Jerzego Friedigera i dr. Roberta Stępnia. Pierwszy z nich przed stawił przewidywalne dla lekarzy i pacjen tów skutki narastającego deficytu specjali stów w Polsce, a drugi patologię procesu kon traktacji świadczeń medycznych przez MOW NFZ.

20 20 20 XXVIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY Drukujemy je, zachęcając do lektury, w tym wydaniu na dalszych stronach, na prawach sa modzielnych publikacji, taki bowiem miały cha rakter. Przyczyny deficytu specjalistów w Polsce Wystąpienie dr. n. med. Jerzego Friedigera (obszerne fragmenty) Muszę powiedzieć na wstępie, że cały pakiet ustaw zdrowotnych jest zły, a w każdym razie zły cjonarne i 751 osób na niestacjonarne. Może ja się mylę, ale choćbyśmy nie wiem co robili, tłu kli głową w mur przez pięć lat i wydali dziesięć ustaw, to i tak studiów medycznych nie będzie kończyło więcej osób, niż je zaczęło. Cały więc pomysł skrócenia toku studiów medycznych, w najlepszym razie zaowocuje faktem, że w 2017 roku zbiegną się dwa roczniki absolwentów. Jednorazowo. Czy znajdziemy dla nich miejsca specjalizacyjne, czy przyznamy im rezydentury? Czy znajdziemy dla nich miejsca pracy? Mam duże wątpliwości, choć to są późniejsze pytania. Przyjêcia na studia medyczne w latach będzie jego rezultat. Nie jestem prawnikiem, w związku z czym nie będę się wdawał w speku lacje prawne. Natomiast chciałbym zwrócić Pań stwa uwagę na te aspekty proponowanych ustaw zdrowotnych, które będą miały bezpośredni wpływ na wykonywanie przez nas zawodu leka rza, na naszą pracę i wreszcie na zachowania pa cjentów. Pewne ich skutki, są do przewidzenia i muszą za sobą pociągnąć określone negatywne efekty. (...) Teraz zapoznajcie się Państwo z tabelą obrazującą przyjęcia na studia medyczne w latach (tabela nr 1). Oto okazuje się, że w ciągu 14 lat ponad dwukrotnie zmalała ilość kandydatów przyjmowanych na studia medycz ne. Potem się to mniej więcej ustabilizowało. W 2009 roku przyjęto 2770 osób na studia sta Natomiast praktycznie okres kształcenia leka rzy zostanie skrócony o dwa lata bowiem znosi się staż podyplomowy i znosi się szósty rok stu diów, przestaje on być bowiem rokiem studiów, a staje się rokiem praktycznej nauki zawodu, któ ry ma się odbyć w szpitalach uniwersyteckich. Tylko, co to będzie za praktyczna nauka, skoro nie ma w Polsce szpitala uniwersyteckiego, który byłby w stanie zapewnić dla kilkuset studentów (prócz normalnych zajęć lat niższych) ostatniego roku, możliwość nauki. Można wprawdzie dopro sić inne szpitale, które mają odpowiednią akre dytację, tylko proszę mi znaleźć szpital, który taką umowę podpisze, dopuszczając do pacjenta ludzi, bez dyplomu lekarza. Nikt czegoś podobnego nie zaryzykuje, lękając się m.in. roszczeń odszkodo wawczych pacjentów. Jest też pytanie, kiedy le

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

NOWY ROK, NOWE WŁADZE

NOWY ROK, NOWE WŁADZE Nr 1 (210) STYCZEŃ 2008 ISSN 1425 9397 NOWY ROK, NOWE WŁADZE Minister zdrowia Ewa Kopacz Ewa Kopacz została powołana na stanowisko ministra zdrowia 20 listopada 2007 r. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia

PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia PożyCZka dla PraCoWnikóW służby ZdroWia 19 502 www.aliorbank.pl oferta specjalna rata tylko 22 zł miesięcznie za każdy 1000 zł pożyczki wypłata środków nawet w 1 dzień 0% prowizji do 150 tys. zł bez poręczycieli

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Nr 2/2013 (40) ISSN 1733-1323 Kwartalnik bezpłatny www.warszawa.oia.org.pl Biuro Izby w Warszawie ul. Długa 16, 00-238 Warszawa tel. 22 635 45 54; 22 831 38 58; fax. 22 635 27 72

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

Jubileusz z pakietem i kasą w tle. www.oil.lodz.pl. Od redakcji. nr 12 (199) grudzień 2014. Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi nr 12 (199) grudzień 2014 Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (wykaz telefonów bezpośrednich s. 44) biuro@oil.lodz.pl www.oil.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010

PANACEUM. Nowe światło i cienie. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010. Od redakcji. nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 PANACEUM nr 7 8 (155) lipiec sierpień 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Nr 4/2011 (34) ISSN 1733-1323 Wydawnictwo bezpłatne Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie www.warszawa.oia.org.pl ul. Długa 16, 00-238 Warszawa 22 635 45 54, 22 831 38 58, Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str.

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 3 (49), czerwiec 2014. Umacniamy prestiż budowlanych. str. IV edycja Konkursu MOIIB Firma Inżynierska Mazowsza roku 2014 - str. 12 Dariusz Walasek: - Odpowiednio zestawiony model informacyjny BIM jest efektywnym trójwymiarowym wirtualnym projektem, jako podstawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie z tradycjami

Stowarzyszenie z tradycjami BIULETYN ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ISSN 1732-1328 nr IV/2014 (45) W numerze: Stowarzyszenie z tradycjami Wywiad z Przewodniczącym PZITB oraz: Istotne zmiany w prawie Wyroby budowlane

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137 6543 ROK XLVII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY NR 4/2015 Zespół redakcyjny: Dr hab. Marcin Grabowski redaktor naczelny Dr med. Maciej Janiszewski z-ca redaktora

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312)

SERWIS INFORMACYJNY. Nr 5-6 (311-312) SERWIS INFORMACYJNY FEDERACJI ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW KULTURY I SZTUKI Nr 5-6 (311-312) FZZPKiS maj-czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI: 1. Motto............................................................

Bardziej szczegółowo

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji

Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji Prace prezydium i ZG PTFarm w XX kadencji GŁÓWNE KIERUNKI PRACY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FAR- MACEUTYCZNEGO W LATACH 2004-2007 Prace związane z działalnością naukową PTFarm kontynuacja prac z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr 4 (56), lipiec 2015. - str. 7 dr Mateusz Kruk : - Podstawową rolą Instytutu, jako polskiej jednostki naukowej, jest wspieranie naukowe i eksperckie całej dziedziny budownictwa. Dlatego oferta Instytutu jest tak szeroka - str. 8-9 Prof.

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK

VSAMORZĄD ZAWODOWY VUBEZPIECZENIE OC VPYTANIA I ODPOWIEDZI VINŻYNIER W UNII VPRAWO VRYNEK VW N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C i C LEKTURA OBOWIĄZKOWA: Korporacja zawodowa czy ma a? Samorządy zawodowe mają w procesie budowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.

NR 1(13)2015. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa. Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw. ABSOLWENCI Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa Kwartalnik Stowarzyszenia Absolwentów AWF Warszawa www.absolwenci.awf.waw.pl ISSN 2353-4001 NR 1(13)2015 Tadeusz Kochanowski (1926-2015) Urodził

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta

Urząd Miasta Legnicy. Raport o stanie miasta Urząd Miasta Legnicy Raport o stanie miasta Legnica 2002-2006 Prezydent Miasta Tadeusz Krzakowski Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa opracowanie, ukazujące Legnicę w latach 2002 2006. Głównym jego

Bardziej szczegółowo

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku

luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku 2 2015 luty PL ISSN 1732-3428 MIESIĘCZNIK POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Zmiana zasad rękojmi Windy w modernizowanych budynkach Osuszanie budynku spis treści 2 2015 9 Andrzej Roch Dobrucki, prezes

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego.

Wiadomosci KSN. Podstawą wszczęcia sporu jest brak respektowania przez stronę rządową podstawowych zasad dialogu społecznego. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr. 10 (56) pazdziernik-listopad 2000 r. UCHWAŁA Rady Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność z dnia 7 października 2000 roku

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup

PROGRAM TV. Nasz nowy biskup To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Nasi ludzie Rada Powiatu o ubiegłorocznym budżecie str. 3 str. 3 POLICJA POSZUKUJE Ulg

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich wiadomości ubezpieczeniowe Numer specjalny 4/2013 Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne - efektywny system na tle doświadczeń europejskich REDAKTOR: Dorota M. Fal Czasopismo wydawane od 1947 r. ISSN 0137-7264

Bardziej szczegółowo

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79

czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 czerwiec-lipiec 2014 nr 78-79 Dzień AGH 2014 2 fot. Z. Sulima Posiedzenie Konwentu AGH oraz II Zjazd absolwentów AGH 13 czerwca 2014 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej odbył się II Zjazd Absolwentów AGH

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska.

Małgorzata-Gosiewska-Warszawskim-Posłem-PIS-Jestem-na-TAK www.malgorzatagosiewska.pl masz pytanie, napisz: biuro@malgorzatagosiewska. Małgorzata GOSIEWSKA W SEJMIE RP SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTARNEJ POSEŁ MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ Poseł Małgorzata Gosiewska zalicza się do grupy najbliższych współpracowników Pana Prezesa. Czy

Bardziej szczegółowo