A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, Daria Korytkowska * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Daria Korytkowska * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO"

Transkrypt

1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * POJCIE BŁDU MEDYCZNEGO I ZDARZENIA MEDYCZNEGO 1. WSTP W dzisiejszych czasach istnieje wiele zawodów, które wi si ze spełnianiem ról społecznych, polegajcych na wiadczeniu usług osobom trzecim, zwizanych z ochron tak cennych wartoci jak: ycie, zdrowie czy dobre imi. S to zawody takie jak: zawód lekarza, farmaceuty, inyniera budowlanego, architekta, itp., w których powszechnie uznaje si, i myli si nie wolno. W ich przypadku zwykle nie istnieje adna strategia, która całkowicie chroniłaby przed popełnieniem błdów, a skutki jakie wywołuj mog by niezwykle dotkliwe. Szczególnie widoczne jest to w przypadku lekarzy, których błdy maj wpływ nie tylko na ycie i zdrowie leczonej jednostki ale co za tym idzie na całe otoczenie danego lekarza oraz pacjenta. Celem artykułu jest zatem uporzdkowanie terminologii dotyczcej błdu medycznego i zdarzenia medycznego. W artykule zostan zaprezentowane podstawowe definicje z zakresu błdu i zdarzenia medycznego oraz zostan przedstawione własne propozycje tych poj. Artykuł napisany jest w oparciu o zebran literatur, ródła internetowe oraz o zdobyte dowiadczenie w badaniu akt sdowych dotyczcych błdów medycznych. 2. POJCIE BŁDU I JEGO KLASYFIKACJE Pojcie błdu pojawia si niemal we wszystkich dziedzinach nauki i ycia. Przykładem mog by zarówno nauki cisłe takie jak matematyka, fizyka itp., jak równie nauki humanistyczne, to jest filozofia, pedagogika, itp. Ze wzgldu na swoj powszechno, literatura bogata jest w szereg definicji zwizanych z tym pojciem. Najbardziej ogóln z nich prezentuje Z. Pitek, który uwaa, e * Mgr, Katedra Ubezpiecze, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łód, ul Rewolucji 1905 r. nr 41/43. [61]

2 62 błd to szczególny rodzaj zakłóce w gromadzeniu, wykorzystaniu i przekazywaniu informacji 1. E. arnecka-biały nieco rozszerza zakres tego pojcia gdy fakt wystpienia błdu uzalenia od spełnienia pewnych warunków 2 : musi istnie podmiot błdzcy czyli wyposaony w wiadomo człowiek, lub jaki inny podmiot (zwierz, posta mityczna, bóstwo), musi istnie otoczenie, w którym mog dokonywa si jakie zmiany, musi istnie jakie odniesienie danego podmiotu do danego oczekiwania. Z punktu widzenia tematu artykułu najistotniejszymi bd błdy popełniane przez człowieka zatem dalszej analizie zostan poddane tylko tego rodzaju błdy. Do dzisiaj powstała znaczca lista klasyfikacji błdów. Niezalenie od tego jakich dziedzin ycia one dotycz, na przykład E. arnecka-biały wyrónia takie błdy jak: błdy zawinione i niezawinione, błdy małe, due, banalne, ciekawe, czy te błdy teoretyczne i praktyczne 3. SYTUACJA Nieskuteczne zabezpieczenia, niejasne zagro- enia, złe oznakowanie, zbyt póne ostrzeganie, złe warunki rodowiska pracy (temperatura, wilgotno, zapylenie, hałas, wibracje, złe owietlenie, niewygodna pozycja ciała, itp.), złe warunki organizacyjne (zły styl zarzdzania, konflikt celów, stres czasowy itp.) CZŁOWIEK Niewłaciwa selekcja personelu, niewłaciwy przydział zada, nieodpowiednie lub niewystarczajce wyszkolenie, brawura, skłonno do ryzyka, frustracja, stres, poczucie niepewnoci, zmczenie senno, nuda. SKUTKI Awaria, straty materialne, urazy, uszkodzenia ciała, czasowa lub trwała niezdolno do pracy, wypadek miertelny. ZACHOWANIE Pochopne decyzje, nieuzasadnione ryzyko, łamanie zasad, przepisów i reguł, popiech, nieuwaga, bezmylno, apatia. Rys. 1. Model analizy przyczynowej powstawania błdów ludzkich r ó d ł o: Z. K o r b a n, Błdy ludzkie i ich wpływ na poziom bezpieczestwa pracy, Praca Zdrowie Bezpieczestwo 2009, nr 1(211). Jeszcze inne rodzaje błdów przedstawił Z. Pitek: błdy ludzkie wiadome i niewiadome ale moliwe do uwiadomienia oraz błdy w naturze, do których 1 Z. P itek, Błdy w Naturze i błdy wobec Natury, Prakseologia 1993, nr 3 4( ). 2 E. a r n e c k a - B i a ł y, Wprowadzenie: Anatomia błdu, Prakseologia 1993, nr 3 4 ( ). 3 Ibidem.

3 Pojcie błdu medycznego i zdarzenia 63 dochodzi poniej wiadomoci. Nastpnie wyrónił błdy w rozumowaniu i błdy w działaniu, które s odpowiednikiem błdów teoretycznych i praktycznych 4. Dodatkowo Z. Korban uzupełnia powysze klasyfikacje o tzw. błdy pominicia (zaniechania) oraz błdy wykonania (polegajce na wydaniu błdnego polecenia, przekazaniu błdnej informacji, czy te polegajce na zastosowaniu błdnej kolejnoci realizacji etapów zadania, błdnego czasu wykonania zadanie wykonane zbyt wczenie, zadanie wykonane za póno, błdy jakociowe), które s efektem tzw. łacucha przyczynowego 5. Łacuch ten został zaprezentowany na rys. 1. Pod wzgldem skutków działa poznawczych i praktycznych błdy zostały równie podzielone przez Z. Uniszewskiego na: poyteczne, szkodliwe i obojtne BŁD MEDYCZNY Wraz z rozwojem sztuki lekarskiej zaczto zwraca uwag na prac lekarza. Od niego bowiem zaleało i nadal zaley ycie wielu ludzi. Popełnienie przez niego błdu medycznego nierzadko wizało si z cikimi konsekwencjami jakie musiał ponie. Aby zapobiega czy te zminimalizowa ryzyko ich powstawania od wieków tworzono rónego rodzaju kodeksy i prawa. Do szeroki wykaz dokumentów, które odwołuj si do błdów medycznych, przedstawia Z. Marek w swojej ksice pt. Błdy medyczne. Midzy innymi pierwsze wzmianki na temat błdów odnajduje on ju w kodeksie Hammurabiego, którego powstanie datuje si na XVIII w. p.n.e. Nastpnie mówi o staroytnych prawach Lex Pompeia i Lex Cornalia. W Egipcie wskazuje na Ksigi boga Thot, w Indiach Ksigi Praw Manu i inne. W Polsce pokazuje je np. w traktacie O niedoskonałych lekarzach z 1519 r. Jak mona wic zauway formowanie si definicji błdu medycznego jest niezwykle długie i po dzi dzie nie zostało ono zakoczone, dyskusje bowiem nad jej kształtem wci trwaj. Jedn z propozycji, która pojawiła si na pocztku XX w. jest definicja L. Wachholza, która została przytoczona przez Z. Marka: Błd jest to nierozmylne uszkodzenie ciała lub pozbawienie ycia chorego dokonane przez lekarza, lub inn osob do leczniczej działalnoci upowanion, a to wskutek nie wiadomoci zasad sztuki lub zaniedbania. (...) Błd moe by tylko wtedy uznany za karygodny, jeeli był widoczny, jeeli go mona było unikn, przez zastosowanie zwykłych a nie nadzwyczajnych wiadomoci lub zrcznoci i jee- 4 Z. P itek, op. cit. 5 Z. K o r b a n, Błdy ludzkie i ich wpływ na poziom bezpieczestwa pracy, Praca Zdrowie Bezpieczestwo 2009, nr 1(211). 6 Z. U n i s z e w s k i, Konflikty i negocjacje, Prószyski i Spółka, Warszawa 2002.

4 64 li był wynikiem naleytego namysłu lekarza nie za działania porywczego wywołanego nagłoci przypadku 7. Inny pogld przedstawił B. Popielski: Błd jest to postpowanie wbrew powszechnie uznanym zasadom wiedzy lekarskiej, w szkodliwym dla chorego działaniu lub zaniechaniu, którego mona było unikn stosujc si do zasad odpowiadajcych stanowi wiedzy lekarskiej 8. Z bardziej współczesnych podej, mona wyróni stanowisko A. Liszewskiej: Błdem w sztuce lekarskiej nazywamy takie postpowanie lekarza, które narusza wypracowane na gruncie nauki i praktyki medycznej obowizujce w konkretnym wypadku reguły postpowania zawodowego 9. Podobnie autorzy publikacji organizacyjny błd medyczny rozumiej przez błd w sztuce lekarskiej, błdne z medycznego punktu widzenia rozpoznanie lub leczenie w wyniku bd braku wiadomoci przecitnie wymaganych od praktykujcego lekarza, bd braku naleytej starannoci, przy zachowaniu której nie nastpiłyby skutki ujemne dla zdrowia lub ycia pacjenta 10. Dla potrzeb tej pracy błdem medycznym nazywa bdziemy postpowanie lekarza lub innej osoby upowanionej do działalnoci leczniczej, które doprowadziło do pogorszenia si stanu zdrowia, uszkodzenia ciała pacjenta lub pozbawienia ycia chorego, wskutek braku przecitnie wymaganej od praktykujcego lekarza wiedzy, czy te braku naleytej starannoci przy wykonywaniu czynnoci medycznych. Działalnoci lecznicz, w myl Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej jest przede wszystkim udzielanie wiadcze zdrowotnych, czyli wiadcze słucych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikajce z procesu leczenia lub przepisów odrbnych regulujcych zasady ich wykonywania 11. Wymagania, co do wiedzy jak lekarz powinien posiada, precyzuje midzy innymi Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz Kodeks etyki lekarskiej. Według pierwszego aktu prawnego, obowizkiem kadego lekarza jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami 12. Kodeks etyki lekarskiej za mówi, i lekarz nie powinien wykracza poza swoje umiejtnoci zawodowe przy wykonywaniu czynnoci diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych. Jeli zakres tych czynnoci 7 Z. M a r e k, Błd medyczny. Odpowiedzialno etyczno-deontologiczna i prawna lekarza, Wydawnictwo Medyczne, Kraków B. P o p i e l s k i, Medycyna i Prawo, PZWL, Warszawa A. L i s z e w s k a, Odpowiedzialno karna lekarza za błd w sztuce medycznej, Edukacja prawnicza, maj 2009, nr L. P o d c i e c h o w s k i, A. K r ó l i k o w s k a, P. H i n c z, J. W i l c z y s k i, Organizacyjny błd medyczny, Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 2009, t. 2, z. 4, s Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoci leczniczej, DzU 2011, nr 112, poz. 654; art Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r., DzU 2008, nr 136, poz. 857.

5 Pojcie błdu medycznego i zdarzenia 65 przewysza umiejtnoci lekarza, wówczas winien si on zwróci do bardziej kompetentnego kolegi. Wyjtek stanowi nagłe wypadki i cikie zachorowania, gdy zwłoka moe zagraa zdrowiu lub yciu chorego 13. Czynnociami medycznymi s natomiast wszelkie działania podejmowane zgodnie z obowizujcymi w medycynie metodami i procedurami, których przedmiotem jest organizm człowieka 14. Przez brak zachowania naleytej starannoci rozumie bdziemy w przypadku działalnoci lekarskiej niedbalstwo i brak sumiennoci w postpowaniu z pacjentem w okrelonej sytuacji 15. Jak podaj autorzy artykułu o starannoci i rzetelnoci lekarza, w przepisach prawnych spotka si moemy z okreleniem starannoci, uytym w rónym kontekcie, najczciej jako wymóg sumiennego, uwanego i troskliwego zajmowania si pacjentem. Podobnie jak w przypadku samego pojcia błdu, tak i przy błdzie medycznym, dokonuje si klasyfikacji rónych rodzajów tego typu błdów. I tak w medycynie spotykamy si z: błdami decyzyjnymi, błdami wykonawczymi, błdami organizacyjnymi oraz błdami opiniodawczymi. Pierwsze z nich zwizane s z błdami diagnostycznymi i terapeutycznymi czyli takie, które wi si z błdnym rozpoznaniem, mimo e mona było unikn podjcia złej decyzji gdyby lekarz postpował zgodnie ze swoj wiedz i doktryn. Drugi rodzaj błdów dotyczy niepoprawnego wykonania prawidłowego zlecenia diagnostycznego lub terapeutycznego. Najczciej dotyczy wadliwego wykonania zlecenia przełoonego przez jego podwładnego. Nastpny rodzaj to błdy organizacyjne, które s zwizane z wadliw organizacj pracy w danej jednostce medycznej. Wyrónia si tutaj trzy kategorie tego błdu: 1) błd popełniony w wyniku niepoprawnej pracy zespołu, 2) niepoprawne przechowywanie leków, niewłaciwe ich oznaczenie czy te brak troski o sterylno narzdzi, opatrunków itp., 3) błdy dokonywane przez kierowników duych zespołów, lekarzy wojewódzkich, czy te osoby kierujce resortem zdrowia. Ostatni za kategori błdów s błdy opiniodawcze, które s zwizane z wystawianiem wszelkiego rodzaju dokumentów, zawiadcze o stanie zdrowia pacjenta, które nie zawsze odzwierciedlaj stan faktyczny Kodeks etyki lekarskiej, data/assets/pdf_file/0003/ 4764/Kodeks- Etyki-Lekarskiej.pdf; stan z dnia 26 maja B. B r o n i e w i c z, Legalno zabiegu leczniczego, index.php?dok=a93c d cac628dc194c5-d3; stan z dnia 26 maja J. T r n k a, J. D r o n i k, R. S u s ł o, A. S t e c i w k o, Staranno i rzetelno a lekkomylno- ci niedbalstwo w pracy lekarza rodzinnego, Przewodnik lekarza 2008, nr Z. M a r e k, op. cit.

6 66 4. POJCIE ZDARZENIA Podobnie jak w przypadku pojcia błdu, pojcie zdarzenia pojawia si w wielu dziedzinach nauki. Przykładem równie tutaj bdzie matematyka, psychologia, prawo, medycyna itp. Do duo miejsca na ten temat powica prakseologia czyli nauka zajmujca si badaniem ludzkich czynnoci celowych i wiadomych. W twórczoci T. Kotarbiskiego teoria zdarze zajmowała bardzo wane miejsce. Według niego zdarzeniami s bd zmiany (zdarzenia kinetyczne), jak np. przelot pocisku, bd stan rzeczy (zdarzenia statyczne) jak np. tkwienie klucza w zamku. Kade zdarzenie zajmuje pewien odcinek czasu, który nazywamy chwil tego zdarzenia 17. Nieco odmienne zdanie miał W. Łukaszewski, który uwaał, e o zdarzeniu mona mówi w sposób zrozumiały tylko wtedy gdy współwystpuj w czasie i przestrzeni co najmniej dwa obiekty jakimi s przedmioty bd ludzie. Posiada ono nastpujce cechy: musi istniecisła lokalizacja czasowa i przestrzenna, musi mie charakter niepowtarzalny i jednokierunkowy, musi by wyłczne oraz wystpowa niepełna przewidywalno i niepełna podatno na manipulacj 18. W literaturze wyodrbnia si róne rodzaje zdarze. Jednym z nich jest zdarzenie losowe, czyli takie, które jest niepewne i niezalene od woli dotknitej nim osoby. Według W. Warkałły zdarzenia te zwizane s z takimi cechami jak: statystyczna prawidłowo co sprawia, e pojawienie si danego zdarzenia daje moliwo uycia metod statystycznych, nadzwyczajno tzn. zdarzenie jest nadzwyczajne tylko dla tego kogo dane zdarzenie dotyczy, losowo brak moliwoci stwierdzenia kogo dotknie dane zdarzenie 19. Nie zawsze mówic o danym zdarzeniu moemy wyróni wszystkie te cechy jednoczenie. Niekiedy trudnoci staje si wykazywanie statystycznej prawidłowoci, o niej moemy bowiem mówi tylko wtedy gdy wystpuje wiele zdarze podobnych, które s rejestrowane. W praktyce jednak wystpuje wiele zdarze, które cechuj si pewn niepowtarzalnoci i unikatowoci danego zdarzenia. W sensie prawnym natomiast wyróni mona tzw. zdarzenie prawne czyli fakt, z którym prawo wie okrelone skutki prawne. Skutki te zale bowiem od tego czy było ono zalene od woli człowieka czy te nie (zob. rys. 2). 17 T. K o t a r b iski, Wybór pism, t. 1, Warszawa 1957, s W. Ł u k a s z e w s k i, Szanse rozwoju osobowoci, Ksika i Wiedza, Warszawa W. W a r k a ł ł o (red.), Ubezpieczenia Majtkowe. Ochrona ubezpieczeniowa mienia społecznego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1971.

7 Pojcie błdu medycznego i zdarzenia 67 Zdarzenie prawne Zdarzenie niezalene od woli człowieka Zdarzenie zalene od woli człowieka Czyny Akty prawne Czyny dozwolone Czyny niedozwolone Akty organów pastwa Czynnoci prawne Rys. 2. Zdarzenia w sensie prawnym r ó d ł o: J. B o r a t y s k i, Prawo i postpowanie administracyjne, WSiP, Warszawa Zdarzenia zalene od woli człowieka s wynikiem działalnoci ludzi. Mona je podzieli na czyny, które s działaniami podejmowanymi bez zamiaru wywoływania skutków prawnych oraz akty prawne, czyli czynnoci prawne, akty administracyjne i orzeczenia sdowe. Osobnej uwagi wymagaj natomiast zdarzenia wystpujce w medycynie. 5. ZDARZENIE MEDYCZNE W medycynie wyodrbniono zdarzenia niepodane, które charakteryzuj si tym, e w przypadku wystpienia błdu medycznego odpowiedzialno ponosz nie tylko wiadczeniodawcy, ale równie zalecane procedury, sprzt oraz placówka funkcjonujca w okrelonym systemie ochrony zdrowia. Definicja zdarzenia niepodanego wskazuje, e moe ono wynika nie tylko z winy

8 68 człowieka czy zespołu ludzi ale take z ergonomicznej niedoskonałoci poszczególnych ogniw systemu 20. Przyczyn zdarze niepodanych lekarza mona upatrywa w złoonoci procesów leczniczych, istnieniu utajonych problemów w systemie, dysproporcji pomidzy postpami wiedzy i technologii medycznej a moliwociami cigłego dokształcania si lekarzy i innych pracowników słuby zdrowia. Natomiast do indywidualnych czynników ludzkich wpływajcych na powstawanie tych zdarze zaliczy mona ogólne słaboci natury człowieka np. błdy podczas wykonywania prostych czynnoci, stan zdrowia i sprawnoci lekarza, błdy poznawcze, szczególne cechy osobowoci i zachowania si 21. Pojcie zdarzenia medycznego zostało wprowadzone przez Ustaw z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Na jej podstawie stworzono nowy sposób dochodzenia odszkodowania w przypadku zajcia zdarzenia medycznego. W myl jej zapisu zdarzeniem medycznym nazywamy zakaenia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo mier pacjenta bdc nastpstwem niezgodnych z aktualn wiedz medyczn: 1) diagnoz, jeeli spowodowała ona niewłaciwe leczenie albo opóniła właciwe leczenie, przyczyniajc si do rozwoju choroby, 2) leczeniem, w tym wykonania zabiegu operacyjnego, 3) zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. Przepis ten stosuje si tylko do zdarze medycznych bdcych nastpstwem udzielania wiadcze zdrowotnych w szpitalu 22, wykluczajc tym samym takie zakłady opieki zdrowotnej jak przychodnie, ambulatoria, pogotowie ratunkowe, itp. Moemy zatem stwierdzi, e zdarzenie medyczne posiada cechy zdarzenia niepodanego, poniewa zawiera w sobie niezamierzone i niespodziewane wydarzenie w procesie diagnostycznym lub leczniczym powodujce przejciow lub trwał szkod u pacjenta 23. Aby uproci nieco wyej przedstawion definicj zaproponowano na potrzeby niniejszego artykułu nowe podejcie, według którego zdarzeniem medycznym nazywa bdziemy czynnoci szpitalne, które przyczyniły si do po- 20 L. K r y s t, Zdarzenie niepodane i błdy medyczne w opiece zdrowotnej, Bezpieczestwo Pracy Nauka i Praktyka, listopad 2011, nr 11(482). 21 R. C r a n o v s k y, R. K r a j e w s k i, Przyczyny zdarze niepodanych i ogólne zasady postpowania lekarza w razie ich wystpienia, Medycyna praktyczna 2011, nr DzU 2011, nr 113, poz. 660 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowizkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 23 R. C r a n o v s k y, O niedoskonałoci naszych poczyna, czyli o tzw. błdach medycznych wprowadzenie, Medycyna praktyczna 2011, nr 1.

9 Pojcie błdu medycznego i zdarzenia 69 gorszenia stanu zdrowia pacjenta lub spowodowały jego mier poprzez dokonanie złej diagnozy, niewłaciwego leczenia lub zastosowania produktów leczniczych. Przez czynnoci medyczne rozumie bdziemy wszelkie działania podejmowane zgodnie z obowizujcymi w medycynie metodami i procedurami, których przedmiotem jest organizm człowieka, wykonywanymi na terenie szpitala. 6. BŁD MEDYCZNY A ZDARZENIE MEDYCZNE Analizujc poszczególne pojcia mona zauway, e s one nierozłczne. Potwierdza to R. Kozela, który wyjania, e błd medyczny traktowany jest jako przesłanka do zaistnienia zdarzenia niepodanego w systemie opieki zdrowotnej 24. Biorc za pod uwag to, e zdarzenie niepodane to pojcie nieco szersze od zdarzenia medycznego, moemy powiedzie, e błd medyczny determinuje powstanie zdarzenia medycznego. Nieco odmienne podejcie przedstawił R. Cranovsky, który pisze: błdem medycznym nazywamy zdarzenie, którego mona było unikn, ale tego nie uczyniono 25. Kolejn rónic midzy tymi pojciami jest wskazanie kto dopucił si do powstania danego zdarzenia. W przypadku błdu medycznego naley wskaza konkretn osob jak lekarz, pielgniarka, czy aptekarz. W tym celu powołuje si biegłych sdowych, którzy maj rozstrzygn czy dana osoba dopuciła si błdu medycznego czy te nie. Podejcie za wykorzystujce zdarzenia medyczne skupia si jedynie na samym fakcie zaistnienia zdarzenia, który musi by zbadany przez odpowiedni komisj wojewódzk. W razie potwierdzenia wystpienia danego zdarzenia odpowiedzialno za nie bierze całkowicie szpital. 7. UWAGI KOCOWE Postawiony na wstpie cel powyszego artykułu został osignity, gdy przedstawiono propozycj definicji badanych poj oraz dokonano czciowej analizy dostpnej literatury. Udało si równie dokona pewnego rodzaju porównania badanych poj, w wyniku którego wskazano na wiksz bezosobowo zdarzenia niepodanego oraz nakierunkowanie go tylko na działalno 24 R. K o z e l a, Błdy lekarskie a ergonomia, Atest: Ochrona Pracy 2010, nr R. C r a n o v s k y, O niedoskonałoci, op. cit.

10 70 lecznicz szpitala. Warto wskaza, e odpowiedzialno z tytułu zajcia błdu medycznego dotyczy wszystkich lekarzy wszystkich specjalnoci pracujcych w rónych placówkach leczniczych. Niewtpliwie temat nie został całkowicie wyczerpany, a dyskusje nad kształtem przedstawionych definicji nadal bd trwały. Kolejnym kierunkiem bada powinno by zatem nie tylko badanie tych poj pod wzgldem ich treci ale take pod wzgldem skutków ekonomicznych błdów medycznych i zdarze medycznych. THE CONCEPT OF MEDICAL ERROR AND MEDICAL EVENT In this paper, Author presents basic definitions found in the Polish literature concerning medical error and medical event. Author proposes her own definitions for the terms. The concept of a medical event was first used in the recent Act of 28 April 2011 amending the act on the patient's rights and Patient's Ombudsman, and the act on obligatory insurance, Guarantee Fund and the Polish Motor Insurers' Bureau, while the notion of a medical error has been used for long. Thus, Author examines differences between the two terms. Based on analysis, Author concludes that the occurrence of a medical event does not require us to demonstrate who has contributed its occurrence, while such demonstration is required in the case of a medical error. The two terms are associated with different scopes of liability for the occurred medical event or error, that is, a medical event is limited to therapeutic activities activity of hospitals while liability for a medical error may be attributed to all medicinal entities. Key words: error, event, medical error, medical event, classification of medical terror.

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Błąd medyczny. Przesłanki błędu i jego rodzaje. dr med. ElŜbieta Skupień Instytut Ekspertyz Sądowych im.prof.dra Jana Sehna w Krakowie

Błąd medyczny. Przesłanki błędu i jego rodzaje. dr med. ElŜbieta Skupień Instytut Ekspertyz Sądowych im.prof.dra Jana Sehna w Krakowie Błąd medyczny. Przesłanki błędu i jego rodzaje dr med. ElŜbieta Skupień Instytut Ekspertyz Sądowych im.prof.dra Jana Sehna w Krakowie O niedoskonałych lekarzach Traktat z roku 1519. Zawierał sankcje karne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kordel Pracownia Prawa Medycznego Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Krzysztof Kordel Pracownia Prawa Medycznego Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Błąd medyczny Krzysztof Kordel Pracownia Prawa Medycznego Katedra i Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Lekarz ma kłopoty z prawem gdy: Leczy, a nie powinien

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 23 sierpnia 2004 r. GI-DEC-DS-172/04 Decyzja GIODO (nakazujca Fundacji zaprzestanie przetwarzania danych osobowych zawartych w aktach osobowych i płacowych pracowników Zespołu Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji oraz przekazanie tych danych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Warszawa, dnia 6 kwietnia 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA

dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA dr n. med. Roman Budziński apl. adw. Damian Konieczny NOWE USTAWODAWSTWO W OGÓLNIE POJĘTEJ OCHRONIE ZDROWIA NOWE USTAWODAWSTWO I. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej II. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym wiecie.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ. TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym wiecie. Boena Woniak Nauczyciel biologii w Gimnazjum Nr 1 w Konstantynowie Łódzkim SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ TEMAT: Zagroenia zdrowia ludzi i zwierzt we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne

Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne Zgoda pacjenta na świadczenie zdrowotne dr nauk prawn. Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Łódzki Zgoda pacjenta jako zasada generalna Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 grudnia 1996

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi

ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET. Instrukcja Obsługi ELEMENT SYSTEMU BIBI.NET Instrukcja Obsługi Copyright 2005 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)* +(+%'(%)* Wszystkie nazwy i znaki towarowe uyte w niniejszej publikacji s własnoci

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne

Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Reżimy odpowiedzialności prawnej lekarzy za błędy medyczne Łukasz Dyba Radca prawny Kancelaria Prawna Sokrates Janusz Kaczmarek, Łukasz Dyba i Wspólnicy Spółka Komandytowa Wprowadzenie Niniejszy artykuł

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia..

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca wi tokrzyskiego z dnia.. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrowca witokrzyskiego z dnia.. w sprawie okrelenia rodzaju wiadcze przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek owiatowych prowadzonych przez Gmin Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych

UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych UMOWA o świadczenie usług zdrowotnych Zawarta w dniu r. w Nowym Wiśniczu pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, przy ul. Podzamcze 4, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

% &" "# & $" ( "(!"#!'

% & # & $ ( (!#!' PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Czstochowie Technika, Informatyka, Inynieria Bezpieczestwa 2013, t. I :"! ; < $" &# '( '" ) $*"!" #$. %#$ 37, 33000!, e-mail: pryimalna@rv.mns.gov.ua $$ % &"

Bardziej szczegółowo

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r.

DDK-076-115/04/VP Warszawa, 02 czerwca 2004 r. Korespondencja w sprawie wystpienia Odpowied Prezesa Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wystpienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. PREZES URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego

Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Analiza polityki WOW NFZ w Poznaniu wobec mieszkaców regionu koniskiego Pogarszajca si sytuacja finansowa WSZ w Koninie wymaga od osób zarzdzajcych podjcia prawidłowych działa, aby doprowadzi do stabilizacji

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY

ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ROLA I ZADANIA ZHP W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEY ZWIZEK HARCERSTWA POLSKIEGO (ZHP) - działajca od 1918 r. najwiksza organizacja wychowawcza w Polsce, skupiajca dzieci, młodzie i dorosłych. Załoenia ideowe:

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 15 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania Danych Osobowych Skarcej przez Bank oraz przekazanie danych osobowych Skarcej celem dochodzenia wierzytelnoci.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA

PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA ZDARZENIA ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIAMI SZPITALNYMI DOKTOR NAUK PRAWNYCH ANNA DALKOWSKA SĘDZIA Akty prawne wyznaczające granice prawnego bezpieczeństwa USTAWA O DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych

Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Projekt z dnia 25.09.06 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o urzdach i izbach skarbowych Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzdach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1267, z pón.

Bardziej szczegółowo

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania

wykonanie prac remontowych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wolsztynie. W zakres zadania Strona 1 z 7 Wolsztyn: REMONT POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W WOLSZTYNIE Numer ogłoszenia: 153674-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA GENOWEFA REJMAN ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA LEKARZA Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 11 Spis treści Wstęp 7 Rozdział I Pojęcie odpowiedzialności i różne jej formy 9 1. Analiza odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE?

DLA KOGO UMOWY ENTERPRISE? Kady z Uytkowników posiadajcy co najmniej pakiet B moe zamówi funkcj Umowy Enterprise. Koszt tej modyfikacji to 800 zł netto bez wzgldu na liczb stanowisk. I jak ju wielokrotnie ogłaszalimy, koszt wikszoci

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

O W I A D C Z E N I E

O W I A D C Z E N I E Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr 14 /05 Starosty Pabianickiego z dnia 12 maja 2005 r... imi i nazwisko pracownika... nazwa komórki organizacyjnej... stanowisko O W I A D C Z E N I E Stwierdzam własnorcznym

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2 A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:... 2. NIP:... 3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowo, ulica):... Województwo:... Gmina:... Telefon:... Fax:... 4. Dział Gospodarki wg PKD:... B. SUBSTANCJE,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu JEDZ i LE. Rozdział I Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu JEDZ i LE Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazw JEDZ i LE ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem...

a... z siedziba w. zarejestrowana w..., pod numerem... ZAŁCZNIK NR 2 UMOWA O DOSTAW I WYMIAN OKIEN (WZÓR) nr.../2007 W dniu... 2007r. w Głuchołazach pomidzy: Gmin Głuchołazy z siedzib: 48-340 Głuchołazy, ul. Rynek 15 zwan dalej Zamawiajcym, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

ń Ę ń ń ć ń ń ż ć ż Ę ń ż ń Ę ń ż ń ń Ę ż Ę ń ń ń ń ż Ę ć ń ż ń Ę ż ż ń ń Ł ż ż ń Ę ć ń ż ń Ż Ę Ł ń ż Ź ż Ż Ę ń ż Ę ń ń ż Ę ż ń ż ż Ż ń Ę Ę Ę ń ć ż ń ń ż ń Ę Ł ż ż ż Ę ń Ł ń ć Ę ń ń ń ń ń ń dostpnogodzinow

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie

Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - cznie DziennikUstawNr294 17154 Poz.1735 WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia23grudnia2011 r.(poz. 1735) Roczny plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok... Tabela 1. Przychody i

Bardziej szczegółowo

Literatura dla ucznia:

Literatura dla ucznia: PLAN METODYCZNY Prowadzcy: Katarzyna Zgota-Lechowska data: 24.01.2006 Temat: Co to jest biomasa? Cel ogólny: Poznanie pojcia biomasa z uwzgldnieniem charakterystyki moliwoci jej wykorzystania Po zajciach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego

-OPIS WYMAGA - OPIS ZAKRESU. a. w zakresie usługi b. w zakresie personelu technicznego BEZPIECZNA PROFESJONALNA USŁUGA SERWISOWA KRYTERIA WYBORU FIRMY SERWISOWEJ NA POZIOMIE WIADCZENIA USŁUGI TIER3/TIER4 dla klimatyzacji precyzyjnej HPAC w obiektach DATA CENTER 1 1. I. Kryterium wymaga str.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów

Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów Podstawy prawne, zakres i produkty ubezpieczenia Marta Klimkowska-Misiak Przewodnicząca zespołu ds. ubezpieczeń Naczelnej Rady Lekarskiej Agenda 1. Definicja pojęcia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Uzasadnienie

DECYZJA. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 16 maja 2005 r. dotyczca nieuprawnionego udostpnienia Spółce danych osobowych klientów Banku. Bank przekazał powysze dane, wnoszc do spółki

Bardziej szczegółowo

Polska Karta Praw Ofiary

Polska Karta Praw Ofiary Polska Karta Praw Ofiary Wszystkie polskie organizacje, instytucje i osoby prywatne stykajce si w swojej pracy z ofiarami przestpstw postanowiły dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce podpisa ten dokument.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załcznik nr 1 do Zarzdzenia nr 148/2015 Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPZOZ SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE 1 SPIS TRECI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE....

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 2 lutego 2006 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku w sprawie wniosku o nakazanie Prezydentowi Miasta udostpnienia danych osób, które podpisały

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.

Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. Na podstawie art. 233 1 pkt 1 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z pón. zm.) po rozpoznaniu zaalenia z dnia 12.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Numer ogłoszenia: 64119-2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo