Ogólne warunki HKK Invest

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne warunki HKK Invest"

Transkrypt

1 Ogólne warunki HKK Invest 1. Zakres obowiązywania 1.1 Niniejsze ogólne warunki regulują stosunki pomiędzy grupą Heyder Krüger & Kollegen Vermögensberatung und -verwaltung GmbH, Kokkolastr. 1, Ratingen, Niemcy (zwaną dalej HKK Invest ), jako operator portali internetowych jak i (razem portal ), a jego klientów. 1.2 Mają zastosowanie wyłącznie niniejsze ogólne warunki. Wszelkie ewentualne ogólne warunki klienta stosują się tylko wtedy, o ile HKK Invest zgadza się z tymi warunkami wyraźnie w formie pisemnej. W szczególności, brak odpowiedzi ze strony HKK Invest na temat jakichkolwiek rozbieżnych warunków nie oznacza w żadnym wypadku, że HKK Invest akceptuje ich lub zgadza się z nimi, ani że one grają rolę przyszłych umów. 1.3 W przypadku zawarcia indywidualnej umowy z klientem, ma ona pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami ogólnymi. Pisemna umowa lub potwierdzenie w formie pisemnej ze strony HKK Invest są niezbędne, aby indywidulna umowa miała ważność. 1.4 Oświadczenia i umowy istotne prawnie, które mają być dostarczone klientom przez HKK Invest po zawarciu umowy (np. wyznaczenia termynów, wypowiedzenia, itd.), wymagają w celu swej ważności formy pisemnej. 2. Działalność HKK Invest, jako dostawca usług finansowych, posiada zezwolenie ze strony niemieckiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, Bonn na dostarczenie klientom usług finansowych zgodnie z 32 ust. 1 niemieckiej ustawy dotyczącej banków tzw. zarządzania portfelem jak i zezwolenie na pośredniczenie usług inwestowania i transakcyjnych zgodnie z 1 ust. 1a zdanie 2 nr. 1 i 2 niemieckiej ustawy dotyczącej banków. Ponadto HKK Invest jest członkiem EDW w Berlinie (funduszu gwarancji depozytów i wypłat odszkodowań dla spółek zajmujących się handlem papierami wartościowymi). 3. Doradztwo i zarządzanie majątkiem HKK Invest oferuje swoim klientom indywidualne zarządzanie aktywami. Klienci indywidualni i instytucjonalni decydują w jakiej proporcji chcą dzielić i zarządzać swoimi aktywami z uwzględnieniem indywidualnych profili ryzyka oraz strategii portfelowych. Ustalone strategie portfelowe będą stale nadzorowane przez HKK Invest i rozpatrzone w regularnych odstępach podczas spotkań zespołu inwestycyjnego odwyjających się co tydzień. 4. Pośredniczenie usług inwestowania i transakcyjnych 4.1 HKK Invest spełnia rolę pośrednika inwestycyjnego, który zapewnia kontakty między zainteresowanym inwestorem a dostawcą instrumentów finansowych. Dostawca może być bankiem, spółką inwestycyjną lub ubezpieczeniową ( Dostawca produktu ). Ponadto HKK Invest przekazuje dostawcy produktu zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych na podstawie zapytania klienta.

2 4.2 W zależności od rodzaju pośredniczonej transakcji, HKK Invest i klient podpiszą umowę pośrednictwa. Ta umowa pośrednictwa może być w formie pisemnej lub ustnej. W każdym razie zasadniczym warunkiem do podpisania umowy jest wniosek klienta wypełniony i podpisany przez klienta. Treść umowy i wzajemne prawa i obowiązki wynikające z niej będą omawiane w kolejnych rozdziałach. 4.3 W ramach umowy pośrednictwa, umowa między klientem a dostawcą produktu jest zawarta, aby dostarczyć klientowi usługę finansową. Wykonawcy umowy to tylko i wyłącznie klient i dostawca produktu. Warunki ogólne i umowne stosowane przez dostawcą produktu regulują stosunek prawny między klientem a odpowiednym dostawcą produktu. 4.4 HKK Invest, w ramach pośrednictwa instrumentów finansowych, nie gra żadnej roli w stosunkach umownych między dostawcą a klientem oraz nie jest w każdym razie przedstawicielem, ani nie pełni funkcji zastępczej dostawcy produktu. Zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane przez klienta są wykonywane wyłącznie i bezpośrednio przez dostawcę produktu, podczas gdy klient i dostawca produktu są odpowiedzialni za ich wykonanie. 4.5 W ramach pośrednictwa usług, HKK Invest nie udziela klientom żadnych porad i nie zajmuje się ogólniem zarządzaniem aktywami klienta (execution-only). 4.6 HKK Invest udostępnia klientom informacje o pojedynczych instrumentach finansowych, chociaż te materiały nie stanowią doradztwa inwestycyjnego, lecz służą jedynie do tego, żeby ułatwić klientowi podejmowanie niezależnych decyzji inwestycyjnych. Ponadto HKK Invest nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i dokładność podanych informacji. 4.7 Dostawca produktu spełnia wszystkie zobowiązania prawne w zakresie wyjaśnienia, przekazywania informacji lub wszelkie zobowiązania dotyczące kupna i sprzedaży instrumentów finansowych. Wszystkie na portalu dostępne informacje o instrumentach finansowych nie mają wartości rekomendacji inwestycyjnej, wyboru klasy ryzyka lub oceny odpowiedniego instrumentu finansowego ze strony HKK Invest. Klient zwalnia HKK Invest z odpowiedzialności wobec jakichkolwiek roszczeń, jeśli chodzi o nie skuteczne lub wadliwe pośrednictwo. 4.8 HKK Invest nie oferuje usług doradztwa prawnego lub podatkowego. 4.9 Usługi oferowane przez HKK Invest zwłaszcza darmowe wsparcie w razie problemów technicznych narzędzi online (Trader Workstation, CapTrader, WebTrader, MobileTrader, FlatTrader, itd.) za pośrednictwem telefonu, szkoleń przez video, Internet lub na żywo, internet-coaching, itp. ( wsparcie); jak i wszystkie darmowe analizy (rynkowe) lub raporty dostępne na portalu HKK Invest lub przekazywane w inny sposób oraz forum, bezpłatne newslettery, czaty, handel rzeczywisty lub inne informacje ( informacje o rynku ) nie stanowią części składowej umowy pośrednictwa podpisanej między klientem a HKK Invest. Z tego wynika, że HKK Invest może w każdej chwili przerwać te usługi bez odpowiedniego wypowiedzenia lub powiadomienia klientów. 5. Opłaty 5.1 Prowizje i opłaty są pobierane przez odpowiedniego dostawcy produktu za wykonywanie transakcji na instrumentach finansowych. Ilość prowizji i opłat zależy od umowy podpisanej między klientem a dostawcą produktu.

3 5.2 Żadne prowizje lub opłaty nie są pobierane za działalność HKK Invest w ramach jej działalności pośrednictwa. HKK Invest otrzymuje wynagrodzenie ze strony odpowiedniego dostawcy produktu. Klient rezygnuje się z jakiekokolwiek roszczenia o wydanie. 5.3 Opłaty są pobierane, jeśli klient korzysta z pewnych usług HKK Invest, jak np. doradztwa oraz/lub zarządzania majątkiem. Ilość i rodzaj tych opłat są ustalone w indywidualnych przypadkach za pomocą oddzielnej umowy między klientem i HKK Invest. 6. Zobowiązania 6.1 Ze względu na umowę pośrednictwa HKK Invest jest obowiązana do skierowania wniosek klienta do odpowiedniego dostawcy produktu. 6.2 HKK Invest nie jest obowiązana do skutecznego pośrednictwa usług wymaganych przezklienta lub nie jest obowiązania do spełniania roly dostawcy wymaganej usługi. 7. Obowiązki klienta 7.1 Klient musi wskazać dane kompletne i zgodne z prawdą podczas wypełnienia wniosku o otwarcie rachunku rzeczywistego oraz musi wysłac HKK Invest dowód adresu zamieszkania (np. rachunek za telefon stacjonarny rachunek za telefon komórkowy nie jest akceptowany, wyciąg bankowy lub karty kredytowej, albo rachunek za usługi publiczne (prąd, gaz, itd.) ) dowód ten nie musi być w żadnym wypadku starszy od 6 tygodni, jak i kopię dowodu osobistego. Klient sam jest odpowiedzialny za kompletność i prawidłowość danych osobistych oraz innych danych podanych w ramach umowy pośrednictwa z HKK Invest, ponieważ dane te są sprawdzone przez HKK Invest tylko formalnie, czyli żeby sprawdzić, że klient wypełniał wszystkie informacje wymagane we wniosku o otwarcie rachunku, a nie na poziomie treściowym, czyli żeby sprawdzić, czy dane te są rzeczywiście prawdziwe i odpowiedne. Klient musi zwłaszcza podać prawdziwe i kompletne dane dotyczace własnej osoby, gotowości i skłonności do podjęcia ryzyka, jak i celów inwestycyjnych oraz okresu inwestycji w ramach przez niego podpisanego oświadczenia dotyczącego ryzyka. 7.2 Jeśli odpowiedzi podane we wnioskach o otwarcie rachunku rzeczywistego są niekompletne, klient ma dostarczyć HKK Invest uzupełniające dane, aby wszystkie dokumenty niezbędne do otwarcia rachunku mogły być przesyłane odpowiednym dostawcy produktu finansowego w celu ich dalszego opracowania. 7.3 Klient sam jest odpowiedzialny za zapoznanie się z ogólnymi warunkami, klauzami i warunkami dotyczących umowy odpowiedniego dostawcy produktu oraz ze zobowiązkami prawnymi. Jest to głównie dlatego, że produkty proponowane mogą ulec własnej ustawie, warunkom i zasadom. 7.4 Klient ma obowiązek poinformować natychmiast HKK Invest o wszystkich zmianach lub ważnych faktach, które mogą być znaczące dla warunków umowy, jak np. wszystkie zmiany dotyczące imiona i nazwiska, adresu zamieszkania, stanu cywilnego, zdolności rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem, czynników, które już powodowały lub będą powodować zmianę sytuacji finansowej. Ta lista nie jest wyczerpująca. 7.5 Zlecenia wszystkiego rodzaju mają ujawnić ich treść bez żadnej wątpliwości. Niejednoznaczne zlecenia mogą mieć nieoczekiwane skutki lub prowadzić do opóżnienia w wykonaniu zlecenia. W tym kontekście, na kliencie spoczywa całkowita odpowiedzialność za

4 błędy przekazania zlecenia lub opóżnienia w jego wykonaniu. Wszystkie zmiany, potwierdzenia, wycofania albo powtórzenia zleceń muszą być wyraźnie oznaczone jako takie. HKK Invest może wziąć pod uwagę zmiany lub wycofania zleceń, tylko gdy odpowiedna wiadomość jest otrzymana przez HKK Invest w odpowiednim czasie, aby umożliwić wykonanie zlecenia w kontekście przebiegu pracy i zgodnie z regulaminem. 7.6 Klient jest obowiązany robić wszystko co możliwe, żeby swoje zlecenie było szybko opracowane. W szczególności to dotyczy kompletnego i szybkiego przesyłania wniosków, oświadczeń różnych rodzajów, które są niezbędne do zawarcia lub dostania usług i produktów finansowych. 7.7 HKK Invest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogły być poniesione przez HKK Invest w przypadku naruszenia zasad i zobowiązków wspomniane w tym dokumencie. 8. Ostrzeżenie o ryzyku 8.1 Zakup i sprzedaż instrumentów finansowych to transakcje o wysokim ryzyku dla aktyw klienta i mogą prowadzić do straty całego zainwestowanego kapitału albo do straty przekraczającej wielkość początkowego depozytu. Te transakcje wymagają zaawansowanej wiedzy w zakresie instrumentów finansowych lub szczegółowego doradztwa ze strony fachowca. 8.2 Raporty i analizy redagowane przez HKK Invest lub dostępne na portalu, w newsletterach, na forumie, na czacie lub w live-trading są oparte na informacjach otrzymanych od osób trzecich. HKK Invest stara się dostarczyć aktualne i prawdziwe informacje, choć ona nie przejmuje w zakresie dozwolonym przez prawo gwarancji i zobowiązań i nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Szczególnie na forumie i na czacie informacje od trzecich osób mogą być umieszczone bezpośrednio bez pozwolenia ze strony HKK Invest. HKK Invest ma żadnego wpływu na te informacje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone przez osoby trzecie. Ponadto wszystkie informacje związane z instrumentami finansowymi nie spełniają roly zachęty do zakupu, sprzedaży lub trzymania opisanego instrumentu finansowego. W dodatku one też nie stanawiają żadnej formy indywidualnego doradztwa lub porady. 9. Odpowiedzialność 9.1 O ile niniejsze ogólne warunki jak i warunki następujące nie stanowią inaczej, HKK Invest nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zobowiązeń umownych i pozaumownych na podstawie odpowiednich przepisów prawnych. 9.2 HKK Invest ponosi odpowiedzialność za odszkodowanie niezależnie od ich przyczyny prawnej w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa. Poza tym HKK Invest ponosi odpowiedzialność za następujące szkody spowodowane lekkim niedbalstwem: a) szkody wynikające z obrażeń życia, ciała lub zdrowia człowieka, b) szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (to znaczy obowiązek, którego spełnienie umożliwia wykonanie umowy zgodnie z przepisami i któremu przestrzeganowi klient ufa i może zaufać). W takim przypadku odpowiedzialność HKK Invest jest ograniczona do odszkodowania za szkody przewidywalnych i typowo występujących.

5 9.3 Mimo wysokich standardów technologicznych, dostępność stron internetowych HKK Invest, czyli i nie może być gwarantowa. HKK Invest ponosi odpowiedzialność tylko za szkody spowodowane wadliwym sprzętem lub oprogramowaniem, jeśli odpowiedna przyczyna polega na sferze działaności operacyjnej HKK Invest i w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa ze strony HKK Invest. HKK Invest nie ponosi odpowiedzialności za szkód spowodowanych przez osoby trzecie. 9.4 HKK Invest nie ma w zasadzie żadnego wpływu na kompletność, treść, dokładność i aktualność informacji dotyczących notowań, a zatem ona nie ponosi za to odpowiedzialności. Handel klienta instrumentami finansowymi są wynokywane przez dostawcę produktu finansowego. W przypadku zaburzeń w transmisji danych, przede wszystkim w razie niekompletnej, opóżnionej, fałszywej lub w inny sposób wadliwej transmisji, HKK Invest ponosi za to odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przyczyna tej wadliwej transmisji polega na sferze dotyczącej działalności operacyjnej HKK Invest lub na rażącym niedbalstwie ze strony HKK Invest. HKK Invest nie ponosi odpowiedzialności za szkód spowodowanych przez osoby trzecie. 9.5 Powyższe ograniczenia i wykluczenia dotyczace odpowiedzialności odnoszą się też do pracowników, pracodawców, współpracowników, przedstawicieli i agentów HKK Invest, zwłaszcza na rzecz akcjonariuszy, współpracowników, agentów, organów i ich członków, jeśli chodzi o ich osobiste odpowiedzialność. 10. Zmiana ogólnych warunków Zmiany w ogólnych warunkach będą powiadamiane klientom w formie pisemnej lub przez e- mail. Są one uważane za zatwierdzone, jeżeli klient nie zgłosi się przeciwko nim w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie sześciu tygodni od momentu otrzymania zmiań w ogólnych warunkach. W tym kontekście HKK Invest szczegółowo poinformuje klienta. Wysyłka tego pisma jest znacząca dla ustalenia terminu. 11. Postanowienia końcowe 11.1 Do niniejszych ogólnych warunków oraz do wszystkich stosunków prawnych między HKK Invest a klients odnosi się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemieckiej Jeżeli klient jest przedsiębiorcą i sporny stosunek handlowy wynika z działania swojego przedsiębiorstwa, jedyna właściwość miejscowa sądu, który będzie się zajmował wszystkimi sporami wynikającymi z stosunków umownych w spobób bezpośredni lub pośredni, jest również na poziomie międynarodowym siedzibą prawną HKK Invest w Düsseldorfie. W takim przypadku HKK Invest jest również uprawniona do wytoczenia powództwa przed sądem ogólnym klienta Zmiany w umowie na skutek indywidualnych porozumień będą dokonane nieformalnie. Odwrotnie, wszelkie zmiany, uzupełnienia i dodatkowe porozumienia związane z niniejszymi ogólnymi warunkami wymagają formy pisemnej. To dotyczy również rezygnacji z tej klauzuly odnośnie do formy pisemnej Jeżeli jeden z powyższych przepisów są lub staną się nieważne, to ważność pozostałych postanowień jest nienaruszona. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieskutecznego

6 postanowienia przepisem, który będzie miał równorzędne skutki gospodarcze na ile to możliwe.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji);

wysokości której może być dokonywana pojedyncza Operacja (z uwzględnieniem naliczonych opłat i prowizji); 1 REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART GWARANTOWANYCH VISA BUSINESS I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin świadczenia usług wydawania, używania i przeprowadzania rozliczeń z tytułu transakcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu.

Rejestru Międzynarodowych Spółek Handlowych prowadzonego na Seszelach pod numerem 137282, będąca zarazem operatorem Portalu. WARUNKI KORZYSTANIA Niniejsze Warunki Korzystania określają zasady działania Serwisu oraz świadczenia i korzystania z Usług dostarczanych przez Robo4x Limited. W dokumencie tym zawarto określono prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) FURNIKA Sp. z o.o. S.K. 48-200 Prudnik, ul. Przemysłowa 11 I. DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (dalej: OWS) nadaje się następujące znaczenia: 1. Klient

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Active investing made easy Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: WH SelfInvest 291 Route d Arlon L 1150 Luxembourg G.D. Luxembourg Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego Ten zestaw

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowano 17/06/2014

Zaktualizowano 17/06/2014 Zaktualizowano 17/06/2014 Zasady i warunki Język angielski, w którym napisana została niniejsza Umowa, jest językiem kontrolnym. Jakiekolwiek tłumaczenia lub inne wersje językowe (w tym tłumaczenie na

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania mi

Regulamin funkcjonowania mi Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Kaliszu Pomorskim Kalisz Pmorski, maj

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III. UMOWA UBEZPIECZENIA... 3 IV. ROZWIĄZANIE UMOWY... 4 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HESTIA PLUS KOD: HP 01/07 SPIS TREŚCI: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] UMOWA POŻYCZKI ONLINE NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Świadczenia Usług

Warunki Ogólne Świadczenia Usług Warunki Ogólne Świadczenia Usług Informacje wymagane prawnie Platforma IT DEUS dostępna na stronie internetowej UseMyBench.com pod adresem URL www.usemybench.com, została stworzona przez firmę IT DEUS,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex Proszę wysłać wniosek o otwarcie konta na poniższy adres: Active investing made easy WH SELFINVEST Niedenau 36 60325 Frankfurt am Main Deutschland Instrukcja otwarcia rachunku inwestycyjnego dla CFD-Forex

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR [ ]

UMOWA POŻYCZKI NR [ ] UMOWA POŻYCZKI NR [ ] 1. Data zawarcia umowy [ ] Niniejsza umowa ramowa (w dalszej części określana jako "Umowa Pożyczki") została zawarta między Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, których szczegółowe dane

Bardziej szczegółowo