1. Definicje Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca 2015 roku 1. Definicje 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: 1) Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) rozumie się przez to saldo Rejestru Operacyjnego, o którym mowa w pkt 5.2. niniejszego Regulaminu; 2) Depozyt Zabezpieczający (Margin) rozumie się przez to środki pieniężne stanowiące zabezpieczenie Otwartej Pozycji zajętej przez Klienta w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); 3) Dostawcy Kwotowań rozumie się przez to podmioty dostarczające HFT Brokers dane rynkowe niezbędne do dokonywania przez HFT Brokers kwotowań Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), które stanowią podstawę do zawierania przez HFT Brokers z Klientami Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); 4) Dostępny Depozyt (Free Margin) rozumie się przez to wartość środków na Rachunku Pieniężnym Klienta dostępnych pod Depozyt Zabezpieczający (Margin) służących do otwierania nowych pozycji, stanowiącą wartość Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) pomniejszoną o aktualną wartość Depozytu Zabezpieczającego (Margin); 5) Dyspozycja rozumie się przez to oświadczenie woli lub wiedzy, a także wszelkie inne oświadczenia składane zarówno przez Klienta jak i HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego w związku ze świadczeniem przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich, których możliwość składania za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego została przewidziana przez HFT Brokers, w tym także dyspozycje składane za pośrednictwem telefonu oraz dyspozycje służące złożeniu Zlecenia. Dyspozycje Wypłaty wolnych środków pod wypłatę składane przez Zarządzającego Portfelem mogą mieć formę pisemną lub inną uprzednio uzgodnioną pisemnie z HFT Brokers; 6) Dzień Obrotu dzień oraz godzina obrotu poszczególnymi Kontraktami Różnic Kursowych (CFD), zawarte w Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD); 7) Dzień Roboczy rozumie się przez to dzień powszedni od poniedziałku do piątku, w który HFT Brokers prowadzi swoją działalność, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, trwający od poniedziałku do czwartku od godziny 00:00 do godziny 23:59 CET, a w piątek od godziny 00:00 do godziny 22:00 CET; 8) EMIR rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (t.j. Dz. Urz. UE L 201/1 z r.), a także rozporządzenia delegowane i wykonawcze do niniejszego rozporządzenia; 9) ESMA rozumie się przez to Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (the European Securities and Markets Authority); 10) Firma Inwestycyjna rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w art. 3 pkt 33 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (albo każdym, który go zastąpi); 11) Formularz Oceny Adekwatności Usługi Maklerskiej rozumie się przez to formularz, na podstawie, którego przed zawarciem Umowy z Klientem HFT Brokers dokonuje oceny adekwatności Usługi Maklerskiej, która ma być świadczona na rzecz Klienta; 12) HFT Brokers rozumie się przez to HFT Brokers Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 51, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: ; 13) HFT Mobile Trader oprogramowanie, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość zalogowania się do rachunku prowadzonego przez HFT Brokers, służące w szczególności do składania, modyfikowania oraz anulowania Zleceń. Dostęp do HFT Mobile Trader jest możliwy po zainstalowaniu oprogramowania Meta Trader 4 na urządzeniu, na którym zainstalowany jest system operacyjny ios 5.0, Windows Phone lub Android 4.0 lub zainstalowana jest nowsza wersja któregokolwiek z tych systemów operacyjnych; 14) HFT Webtrader aplikacja internetowa udostępniona Klientowi przez HFT Brokers, służąca w szczególności do składania, modyfikowania oraz anulowania Zleceń dostępna pod adresem https://webtrader.hftbrokers.pl. Dostęp do HFT Webtrader jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową i bez konieczności instalowania oprogramowania komputerowego w postaci HFT Trader oraz HFT Mobile Trader. Zalecana przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 40 lub wyższej; HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 1 z 30

2 15) Instrukcja Użytkownika rozumie się przez to dokument udostępniony przez HFT Brokers na Stronie Internetowej, zawierający opis funkcjonowania Systemu Transakcyjnego; 16) Instrument Bazowy rozumie się przez to w szczególności waluty, indeksy giełdowe, towary, stopy procentowe, akcje, dane statystyczne, prawa majątkowe lub Instrumenty Finansowe, od wartości których, zależy cena opartego na nim Kontraktu Różnic Kursowych (CFD); 17) Instrument Finansowy rozumie się przez to instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (albo każdym, który go zastąpi); 18) Klauzula Kompensacyjna rozumie się przez to klauzulę kompensacyjną, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 942, ze zm.) albo każdym, który go zastąpi zawartą w Umowie Ramowej oraz Umowie, upoważniająca HFT Brokers do dokonania natychmiastowego potrącenia wierzytelności HFT Brokers wynikających z Umowy, w tym także będących przedmiotem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers z wierzytelnością Klienta, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu; 19) Klient rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która w wyniku zawartej Umowy Ramowej zawarła lub zamierza zawrzeć z HFT Brokers Umowę; 20) Klient Detaliczny rozumie się przez to Klienta niebędącego Klientem Profesjonalnym; Klienta, jak również znane HFT Brokers okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami Klientów HFT Brokers. Podstawowe zasady zarządzania Konfliktem Interesów w HFT Brokers zostały określone w Rozdziale 9 niniejszego Regulaminu; 25) Kontrakt Różnic Kursowych (CFD) (z ang. Contract for Differences, CFD) rozumie się przez to Instrument Finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. h Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (albo w każdym, który go zastąpi), którego szczegółową charakterystykę zawiera Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD); 26) Kontrakt Różnic Kursowych (CFD) Equity rozumie się przez to Kontrakt Różnic Kursowych (CFD), dla którego Instrumentem Bazowym są akcje, w tym akcje wyemitowane przez spółki polskie oraz zagraniczne; 27) Kurs Wyceny rozumie się przez to ustalany na bieżąco aktualny kurs przeliczeniowy do Waluty Depozytowej Rachunku Pieniężnego, służący w szczególności do rozliczenia wyniku finansowego Klienta z tytułu zawartych Transakcjach na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) oraz ustalania wartości Depozytu Zabezpieczającego; 28) Lista Sankcyjna rozumie się przez to listę osób, grup lub podmiotów sporządzoną na podstawie Właściwych Przepisów, w stosunku do których istnieje nakaz dokonania Zamrożenia, powstrzymania się od świadczenia przez HFT Brokers Usług Maklerskich lub rozwiązania Umowy; 29) Lot rozumie się przez to podstawową jednostkę transakcyjną dla danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD), określoną w Tabeli Specyfikacji Instrumentów Finansowych; 21) Klient FC rozumie się przez to Klienta będącego kontrahentem finansowym w rozumieniu EMIR; 22) Klient NFC rozumie się przez to Klienta prowadzącego działalność gospodarczą, będącego kontrahentem niefinansowym w rozumieniu EMIR, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Klienta zawierającego z HFT Brokers Transakcje w zawiązku z tą działalnością; 23) Klient Profesjonalny rozumie się przez to Klienta, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (albo każdym, który go zastąpi); 24) Konflikt Interesów rozumie się przez to znane HFT Brokers okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem HFT Brokers, osoby powiązanej z HFT Brokers (o której mowa w art. 82 ust. 3a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) i obowiązkiem działania przez HFT Brokers w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu 30) Osoba Upoważniona rozumie się przez to osobę będącą pracownikiem Zarządzającego Portfelem, która na podstawie stosownego upoważnienia otrzymanego od Zarządzającego Portfelem składa Zlecenia i Dyspozycje w imieniu i na rzecz Klienta w zakresie niezbędnym i koniecznym do realizacji usługi zarządzania portfelem, przy czym Osoba Upoważniona musi posiadać uprawnienia doradcy inwestycyjnego, o którym mowa w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz nie może być pracownikiem ani osobą współpracującą z HFT Brokers na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o współpracy; 31) Otwarta Pozycja rozumie się przez to powstanie praw majątkowych lub zobowiązań związanych z zawarciem przez Klienta Transakcji nabycia lub zbycia Kontraktu Różnic Kursowych (CFD); 32) Pełnomocnictwo do Zarządzania rozumie się przez to pełnomocnictwo udzielone zgodnie z Regulaminem przez Klienta Zarządzającemu Portfelem, na podstawie którego Zarządzający Portfelem będzie uprawniony do składania, HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 2 z 30

3 zmiany i anulowania w imieniu Klienta Zleceń lub Dyspozycji w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego (w zakresie wskazanym w tym pełnomocnictwie) za pośrednictwem HFT Trader lub HFT Mobile Trader; 33) POK rozumie się przez to Punkty Obsługi Klienta HFT Brokers których aktualna lista znajduje się na Stronie Internetowej oraz punkty obsługi podmiotów będących agentami HFT Brokers; 34) Pokój Inwestora aplikacja internetowa służąca w szczególności do zarządzania relacjami Klienta z HFT Brokers dostępna pod adresem https://panel.hftbrokers.pl. Dostęp do Pokoju Inwestora jest możliwy poprzez przeglądarkę internetową i bez konieczności instalowania oprogramowania komputerowego HFT Trader lub HFT Mobile Trader. Za pośrednictwem Pokoju Inwestora Klient ma możliwość składania oświadczeń woli w tym Dyspozycji oraz zawierania umów między HFT Brokers a Klientem drogą elektroniczną. Zalecana przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 40 lub wyższej; 35) Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) rozumie się przez to wartość procentową, wynikająca ze stosunku wartości Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) do wartości Depozytu Zabezpieczającego (Margin); 36) Punkty swapowe rozumie się przez to wartość stanowiąca podstawę do uznania lub obciążenia Rachunku Pieniężnego Klienta, która ustalana jest na podstawie różnic w stawkach oprocentowania depozytów i kredytów na Rynku Międzybankowym, które szczegółowo określa Tabela Punktów Swapowych; 37) Rachunek Bankowy rozumie się przez to rachunek bankowy Klienta, wskazany HFT Brokers przez Klienta w Systemie Transakcyjnym, służący do dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych Klienta związanych z zawieranymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); 38) Rachunek CFD rozumie się przez to łącznie Rejestr Ewidencyjny i Rejestr Operacyjny; 39) Rachunek Pieniężny rozumie się przez to rachunek, na którym są zdeponowane w HFT Brokers środki pieniężne Klienta; 40) Rachunek Rozliczeniowy rozumie się przez to rachunek bankowy HFT Brokers otwarty i prowadzony przez Bank, na którym przechowywane są środki pieniężne Klienta; 41) Rachunek Zarządzany rozumie się przez to Rachunek CFD i przypisany do niego Rachunek Pieniężny Klienta, które będą aktywowane przez HFT Brokers dla Klienta wyłącznie w przypadku udzielenia do nich Pełnomocnictwa do Zarządzania i nie będą mogły one być wykorzystywane przez Klienta w żadnym innym celu niż wykonywanie umowy o zarządzanie zawartej z Zarządzającym Portfelem. Klient nie będzie w żadnym czasie posiadał dostępu do Rachunku Zarządzanego, za wyjątkiem dostępu do Rachunku Pieniężnego wchodzącego w skład Rachunku Zarządzanego w celu składania Dyspozycji dotyczących wypłaty Wolnych środków pod wypłatę, o których mowa w pkt 8.42 zdanie drugie; 42) Regulamin rozumie się przez to niniejszy Regulamin; 43) Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną rozumie się przez to obowiązujący w HFT Brokers regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, który został udostępniony Klientowi przez HFT Brokers przed zawarciem Umowy Ramowej, za pośrednictwem Strony Internetowej HFT Brokers, określający tryb i warunki składania przez Klienta Dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego związanych ze świadczeniem na rzecz Klienta Usług Maklerskich przez HFT Brokers; 44) Rejestr Ewidencyjny rozumie się przez to rejestr Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) będących przedmiotem Transakcji zawartych na podstawie Zleceń Klienta, udostępniany w Systemie Transakcyjnym; 45) Rejestr Operacyjny rozumie się przez to rejestr służący do zapisu szacunkowej wyceny bieżących należności i zobowiązań pieniężnych Klienta z tytułu zawartych Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD), a w szczególności do monitorowania bieżącej wysokości Depozytu Zabezpieczającego, mający charakter pomocniczy w stosunku do Rachunku Pieniężnego Klienta; 46) Renomowany Serwis Informacyjny rozumie się przez to powszechnie uznawany podmiot udostępniający HFT Brokers lub podmiotom współpracującym z HFT Brokers dane rynkowe, w szczególności Bloomberg L.P., Thomson Reuters; 47) Repozytorium Transakcji rozumie się przez to podmiot uprawniony zgodnie z EMIR do gromadzenia i przechowywania danych dotyczących Transakcji; 48) Rozporządzenie rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz banków powierniczych (t.j. Dz. U Nr 0, poz ze zm.); 49) Rynek Międzybankowy rozumie się przez to rynek niebędący Obrotem Zorganizowanym, tworzony przez banki, zagraniczne instytucje inwestycyjne i kredytowe, banki zagraniczne oraz inne instytucje finansowe; HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 3 z 30

4 50) Saldo Rachunku Pieniężnego (Balance) rozumie się przez to stan środków na Rachunku Pieniężnym bez uwzględnienia wyceny z Otwartych Pozycji; 51) Spread Transakcyjny różnica wskazana w pkt 7.3. niniejszego Regulaminiu; 52) Strona Internetowa rozumie się przez to stronę internetową HFT Brokers dostępną pod adresem 53) System Transakcyjny rozumie się przez to system transakcyjny służący do świadczenia Usług Maklerskich przez HFT Brokers na rzecz Klienta, udostępnione przez HFT Brokers oprogramowanie lub jakiekolwiek inne środki komunikacji elektronicznej, które umożliwiają zawieranie Umów na odległość, o których mowa w art. 2 pkt 1) i odpowiednio w innych właściwych przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) oraz składanie innych Dyspozycji lub oprogramowanie służące do składania przez Klienta Zleceń w zakresie transakcji z wykorzystaniem Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), a także dokonywania innych czynności związanych z zawieranymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD). W szczególności na System Transakcyjny składają się: HFT Trader, HFT Webtrader, HFT Mobile Trader oraz Pokój Inwestora; 54) Sytuacja Nadzwyczajna rozumie się przez to sytuację, o której mowa w Rozdziale 10 niniejszego Regulaminu; 55) Tabela Depozytów Zabezpieczających rozumie się przez to zestawienie wysokości Depozytów Zabezpieczających, których posiadanie jest niezbędne w celu Otwarcia Pozycji przez Klienta na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD); 56) Tabela Opłat i Prowizji rozumie się przez to tabelę przedstawiającą zestawienie opłat i prowizji pobieranych przez HFT Brokers od Klienta, z tytułu świadczonych przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich na podstawie zawartej Umowy; 57) Tabela Punktów Swapowych rozumie się przez to zestawienie stawek punktów swapowych naliczanych w sytuacji, o której mowa w pkt niniejszego Regulaminu; 58) Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) rozumie się przez to szczegółową charakterystykę Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), które mogą być przedmiotem Transakcji zawieranych przez Klienta; 59) Transakcja rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy Klientem a HFT Brokers, na podstawie której następuje nabycie lub zbycie Kontraktu Różnic Kursowych (CFD); 60) Trwały Nośnik Informacji rozumie się przez to materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub HFT Brokers przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; 61) Umowa rozumie się przez to umowę świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia rachunków CFD i rachunków pieniężnych model Non Dealing Desk (NDD); 62) Umowa Ramowa rozumie się przez to umowę zawieraną pomiędzy Klientem a HFT Brokers, która określa składanie przez Klienta i HFT Brokers Dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, umożliwiając zawieranie przez Klienta z HFT Brokers Umów o Świadczenie Usług Maklerskich w rozumieniu Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, zawarcie Umowy oraz składanie innych Dyspozycji za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, związanych ze świadczeniem przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich; 63) Upoważniony Pracownik HFT Brokers rozumie się przez to Pracownika HFT Brokers posiadającego stosowne upoważnienie do wykonywania określonych czynności w imieniu i na rzecz HFT Brokers; 64) Uprawniony Kontrahent rozumie się przez to podmiot, o którym mowa w 7 ust. 1 Rozporządzenia; 65) Usługi Maklerskie rozumie się przez to usługi maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi (albo w każdym, który je zastąpi) świadczone przez HFT Brokers na rzecz Klienta na podstawie Umowy oraz niniejszego Regulaminu; 66) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.); 67) Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną rozumie się przez to ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.); 68) Waluta Depozytowa rozumie się przez to walutę, w której prowadzony jest Rachunek Pieniężny Klienta oraz dokonywane są rozliczenia wszystkich operacji na Rachunku Pieniężnym Klienta; 69) Właściwe Przepisy rozumie się przez to przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w których implementowano postanowienia Dyrektywy Parlamentu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 4 z 30

5 Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz Dyrektywy Komisji Europejskiej 2006/70/WE dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także przepisy wydane przez organy Unii Europejskiej; 70) Wolne środki pod wypłatę - rozumie się przez to wartość środków na Rachunku Pieniężnym Klienta dostępnych pod wypłatę, stanowiącą różnicę między mniejszą z wartości Salda Rachunku Pieniężnego (Balance)/Salda Rejestru Operacyjnego (Equity), a aktualną wartością Depozytu Zabezpieczającego (Margin); 71) Zabezpieczenie Otrzymane rozumie się przez to wartość Zabezpieczenia Wymaganego, wyliczanego przez HFT Brokers na bieżąco, które zostało ustanowione i przekazane na rzecz HFT Brokers przez Klienta; 72) Zabezpieczenie Wymagane rozumie się przez to wartość Zabezpieczenia Wierzytelności, która stanowi sumę wartości Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do wszystkich Otwartych Pozycji Klienta oraz wartość środków pieniężnych, odpowiadającą wynikowi bieżącej wyceny rynkowej Otwartych Pozycji Klienta uwidocznionej w Rejestrze Operacyjnym, o ile jej wartość jest ujemna; 73) Zabezpieczenie Wierzytelności HFT Brokers rozumie się przez to: (i) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną, umowne przeniesienie przez Klienta na HFT Brokers prawa do środków pieniężnych każdorazowo zgromadzonych na Rachunku Pieniężnym Klienta prowadzonym przez HFT Brokers, tytułem zabezpieczenia przysługującego HFT Brokers od Klienta wierzytelności pieniężnych oraz przyszłych wierzytelności pieniężnych, w wysokości sumy wartości Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do wszystkich Otwartych Pozycji Klienta oraz wartość środków pieniężnych odpowiadającą wynikowi bieżącej ujemnej wyceny rynkowej Otwartych Pozycji Klienta; (ii) w przypadku Klienta, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, przeniesienie przez Klienta na HFT Brokers prawa własności do środków pieniężnych każdorazowo zgromadzonych na Rachunku Pieniężnym Klienta prowadzonym przez HFT Brokers, tytułem zabezpieczenia przysługującego HFT Brokers od Klienta wierzytelności pieniężnych oraz przyszłych wierzytelności pieniężnych, o którym mowa w Umowie Ramowej, która stanowi jednocześnie umowę o ustanowienie zabezpieczenia finansowego w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 942, ze zm.) lub przedmiot tego świadczenia; 74) Zamknięcie Pozycji rozumie się przez to ustalenie praw majątkowych lub zobowiązań Klienta i HFT Brokers związanych z zawartymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); 75) Zamrażanie rozumie się przez to zapobieganie przenoszeniu, zmianie, wykorzystaniu środków pieniężnych jak i Instrumentów Finansowych lub przeprowadzaniu Transakcji w jakikolwiek sposób, który może spowodować zmianę ich wielkości, wartości, miejsca, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub jakąkolwiek inną zmianę, która może umożliwić korzystanie ze środków pieniężnych lub Instrumentów Finansowych, które może zostać dokonane przez HFT Brokers na podstawie Właściwych Przepisów; 76) Zapisy na Rachunku Pieniężnym rozumie się przez to zapisy odzwierciedlające stan posiadania środków pieniężnych przez Klienta; 77) Zarządzający Portfelem rozumie się przez to Firmę Inwestycyjną, z którą Klient zawarł umowę o zarządzanie portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i której Klient udzielił Pełnomocnictwa do Zarządzania w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego; 78) Zarządzenie HFT Brokers rozumie się przez to wydawany przez upoważnione w HFT Brokers osoby lub organy, dokument określający w sposób szczegółowy zasady wykonywania poszczególnych czynności, o których mowa w Umowie Ramowej, Regulaminie Świadczenia Usług Maklerskich, Umowie lub niniejszym Regulaminie. Zarządzenia HFT Brokers są udostępniane Klientom w Systemie Transakcyjnym oraz na Stronie Internetowej; 79) Zlecenie rozumie się przez to składaną przez Klienta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Dyspozycję, mającą na celu doprowadzenie do zawarcia lub zamknięcia Transakcji na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) Zwroty lub określenia niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie nadane im przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez przepisy Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Rozporządzenia Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku polskim. Do niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie w liczbie pojedynczej odnoszą się również do liczby mnogiej, chyba, że co innego wynika z Regulaminu lub użytego kontekstu. 2. Postanowienia ogólne 2.1. Niniejszy Regulamin określa tryb i warunki świadczenia przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 5 z 30

6 i Rachunków Pieniężnych model Non Dealing Desk (NDD), a także prawa i obowiązki Klienta i HFT Brokers wynikające z zawartej Umowy. Model Non Dealing Desk oznacza, że Klient składa Zlecenie Transakcji natychmiastowej w Systemie Transakcyjnym bez konieczności uprzedniego potwierdzenia przez HFT Brokers parametrów Zlecenia, o których mowa w pkt 8.5., w szczególności takich jak wielkość Zlecenia oraz cena po jakiej złożono Zlecenie. W przypadku, gdy cena podana przez Klienta odpowiada aktualnej dostępnej cenie Dostawcy Kwotowań to HFT zawiera Transakcję z Klientem (HTF Brokers jest drugą strona Transakcji) i potwierdza Klientowi zawarcie takiej Transakcji. W przypadku, gdy od momentu złożenia Zlecenia do chwili zawarcia Transakcji zmianie ulegnie aktualna cena rynkowa i tym samym cena ze Zlecenia Klienta różni się od aktualnej ceny rynkowej oferowanej przez Dostawcę Kwotowań to HFT Brokers realizuje transakcję po aktualnej cenie rynkowej i potwierdza Klientowi zawarcie takiej Transakcji HFT Brokers świadczy na rzecz Klienta Usługi Maklerskie w zakresie wykonywania Zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych model Non Dealing Desk (NDD) na podstawie następujących dokumentów: a) Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych model Non Dealing Desk (NDD); b) Umowy świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych model Non Dealing Desk (NDD); c) Polityki wykonywania zleceń na rynku OTC model Non Dealing Desk (NDD) i Straight Through Processing (STP); d) Informacji o ryzykach związanych z inwestowaniem w Kontrakty Różnic Kursowych (CFD); e) Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD); f) Tabeli Depozytów Zabezpieczających; g) Tabeli Punktów Swapowych; h) Tabeli Rolowań; i) Tabeli Opłat i Prowizji; j) Karty Informacyjnej o HFT Brokers; k) innych dokumentów wydawanych przez HFT Brokers na podstawie Umowy lub postanowień niniejszego Regulaminu Warunki i tryb świadczenia przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego określa także Umowa Ramowa i stanowiący jej integralną część Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 2.2. Regulaminu HFT Brokers świadczy na rzecz Klienta Usługi Maklerskie: a) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi); b) nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych zlecenie (art. 69 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi); c) rejestrowaniu instrumentów finansowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych zlecenie (art. 69 ust 4 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi) HFT Brokers udostępnia dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 i 2.3 niniejszego Regulaminu, poprzez System Transakcyjny oraz na Stronie Internetowej. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.2 lit. c-j stanowią integralną część niniejszego Regulaminu Ilekroć podczas świadczenia przez HFT Brokers Usług Maklerskich na rzecz Klienta pojawia się odniesienie do czasu, należy przez to rozumieć czas środkowoeuropejski (Central European Time, CET) HFT Brokers na życzenie Klienta będzie go informował o stanie świadczonej na rzecz Klienta Usługi Maklerskiej, w tym o stanie środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Pieniężnym Klienta. Dyspozycje Klienta w zakresie, o którym mowa powyżej mogą być składane za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub telefonicznie. Postanowienia pkt 4.7 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio Klient jest świadomy i wyraża zgodę, iż w celu dołożenia należytej staranności świadczonych usług HFT Brokers będzie dokonywał rejestracji zapisów rozmów telefonicznych Klienta, a także wszelkich innych Dyspozycji Klienta składanych za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. HFT Brokers będzie upoważniony do wykorzystania takich zapisów w celach dowodowych HFT Brokers raz do roku przekazuje Klientom za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego zestawienie przechowywanych na Rachunku Pieniężnym Klienta środków pieniężnych oraz zapisanych na Rachunku CFD Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) według stanu na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja. Informacja może zawierać również dane obejmujące wyniki z Otwartych Pozycji przed ich sporządzeniem. Zestawienie jest przekazywane na Trwałym Nośniku Informacji HFT Brokers udostępniania Klientowi wersję demonstracyjną Systemu Transakcyjnego, z którą Klient zobowiązany jest się zapoznać przed zawarciem Umowy. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 6 z 30

7 Wersja demonstracyjna Systemu Transakcyjnego może różnić się od wersji rzeczywistej Systemu Transakcyjnego w zakresie związanym z aktualnie panującymi rzeczywistymi warunkami obrotu Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), w szczególności szybkości realizacji zleceń, ostatecznej ceny po jakiej została zawarta transakcja oraz realizacji dodatkowych parametrów zlecenia określonych w pkt 8.13 lit. b - g. Wersja demonstracyjna Systemu Transakcyjnego może nie uwzględniać również zmian w poziomie wymaganego depozytu zabezpieczającego, wynikających z zastosowania w warunkach rzeczywistych progów stawek określonych w Tabeli Depozytów Zabezpieczających. Ponadto dokonywanie transakcji za pośrednictwem wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego może różnić się od dokonywania Transakcji w rzeczywistości z wykorzystaniem realnych środków pieniężnych Klienta, uwzględnieniem czynników psychologicznych biorących udział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Potencjalne zyski lub straty wygenerowane na wersji demonstracyjnej Systemu Transakcyjnego nie są rzeczywiste. 3. Zawarcie Umowy 3.1. W trosce o jakość i bezpieczeństwo świadczonych na rzecz Klientów Usług Maklerskich, HFT Brokers na potrzeby świadczenia Usług Maklerskich klasyfikuje wszystkich Klientów jako Klientów Detalicznych. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przyznanie mu przez HFT Brokers statusu Klienta Detalicznego. Klient w każdym czasie będzie uprawniony do wystąpienia do HFT Brokers z wnioskiem o przyznanie mu statusu Klienta Profesjonalnego lub Uprawnionego Kontrahenta. W takim jednak przypadku HFT Brokers będzie uprawniony do powstrzymania się od świadczenia Usług Maklerskich na rzecz takiego Klienta i dokonania wypowiedzenia Umowy Klient oświadcza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał od HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego i Strony Internetowej szczegółowe informacje dotyczące HFT Brokers oraz Usługi Maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy Przed zawarciem Umowy Klient jest zobowiązany za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego do: (i) wypełnienia Formularza Identyfikacji Klienta; (ii) podania stosownych informacji oraz; (iii) złożenia stosownych oświadczeń. Przed zawarciem Umowy, HFT Brokers na podstawie Formularza Oceny Adekwatności Usługi Maklerskiej dokonuje oceny, czy Usługa Maklerska, która ma być świadczona przez HFT Brokers jest adekwatna dla Klienta, biorąc pod uwagę poziom wiedzy Klienta o inwestowaniu w zakresie Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz doświadczenia inwestycyjnego Klienta. Jeżeli w wyniku dokonanej oceny adekwatności Usługi Maklerskiej zostanie stwierdzone, iż Usługa Maklerska, która ma być świadczona przez HFT Brokers na rzecz Klienta nie jest dla Klienta adekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne, HFT Brokers ostrzega o tym Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego W przypadku, w którym, w związku z przeprowadzaną oceną adekwatności Usługi Maklerskiej, Klient odmówi udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Oceny Adekwatności Usługi Maklerskiej lub przedstawi informacje, które nie będą wystarczające do dokonania oceny adekwatności Usługi Maklerskiej, HFT Brokers ostrzega Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, iż nie jest w stanie dokonać oceny czy Usługa Maklerska jest adekwatna dla danego Klienta. W sytuacji, w której pomimo ostrzeżeń HFT Brokers o nieadekwatności Usługi Maklerskiej dla Klienta lub niemożliwości jej dokonania, w wyniku przedstawienia przez Klienta niewystarczających informacji, Klient wyraża wolę zawarcia Umowy, HFT Brokers jest uprawniony do zawarcia Umowy z Klientem W przypadku, w którym Klient odmówi podania niezbędnych informacji, o których mowa w pkt 3.3. niniejszego Regulaminu, HFT Brokers zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z takim Klientem. Powyższe uprawnienie stosuje się odpowiednio w przypadku, w którym na podstawie dokonanej oceny adekwatności Usług Maklerskiej, zostanie stwierdzone, iż Usługa Maklerska, która ma być świadczona przez HFT Brokers na rzecz Klienta, nie jest dla Klienta adekwatna ze względu na zbyt duże ryzyko inwestycyjne Umowa może być zawarta przez HFT Brokers z Klientem wyłącznie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Umowa zawierana przez HFT Brokers z Klientem jest umową zawieraną na odległość W celu zawarcia Umowy, Klient musi najpierw zawrzeć z HFT Brokers Umowę Ramową. Umowa Ramowa może zostać podpisana przez Klienta: (i) osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, w obecności Upoważnionego Pracownika HFT Brokers; lub (ii) korespondencyjnie. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną oraz Umowy Ramowej przed jej podpisaniem. Klient może przesłać do HFT Brokers podpisaną Umowę Ramową w szczególności za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego lub kuriera. Umowę Ramową uważa się za zawartą w chwili, w której Klient i HFT Brokers złożą podpisy na egzemplarzu Umowy Ramowej. Umowę uważa się za zawartą w chwili, w której: (i) Klient otrzyma od HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego potwierdzenie zawarcia Umowy, które będzie zawierać szczegółowe warunki świadczenia przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usługi Maklerskiej, a także Umowę podpisaną przez HFT Brokers za pośrednictwem Podpisu Elektronicznego oraz; (ii) na Rachunek Pieniężny Klienta wpłynie z Rachunku Bankowego Klienta kwota środków pieniężnych niezbędna do HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 7 z 30

8 rozpoczęcia wykonywania Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) określona w Zarządzeniu HFT Brokers Klient będący osobą fizyczną przed zawarciem Umowy Ramowej jest zobowiązany do przedstawienia HFT Brokers dokumentu tożsamości. Klient będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej przed zawarciem Umowy Ramowej jest zobowiązany do przedstawienia HFT Brokers: (i) dokumentów tożsamości osób reprezentujących Klienta oraz (ii) listę wspólników lub akcjonariuszy Klienta będącego spółką kapitałową lub listę wspólników Klienta będącego spółką handlową nieposiadającą osobowości prawnej W przypadku zawierania przez Klienta Umowy Ramowej w drodze korespondencyjnej, dokumenty, o których mowa w pkt 3.8. niniejszego Regulaminu Klient przekazuje w kopiach, poświadczając każdą ze stron dokumentu swoim własnym podpisem HFT Brokers w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, we własnym zakresie będzie pobierał, sprawdzał i weryfikował dane znajdujące się w publicznie dostępnych bazach i rejestrach. HFT Brokers zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta przed zawarciem Umowy Ramowej lub Umowy z żądaniem podania określonych informacji lub przedstawienia stosownych dokumentów, pod warunkiem odmowy zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy z Klientem HFT Brokers nie zawiera Umów Ramowych oraz Umów z Klientami znajdującymi się na Listach Sankcyjnych. W przypadku stwierdzenia, iż Klient znajduje się na Listach Sankcyjnych, HFT Brokers jest uprawniony do rozwiązania z Klientem Umowy Ramowej oraz Umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz dokonania innych czynności na podstawie Właściwych Przepisów, w tym do dokonania Zamrożenia HFT Brokers zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy z Klientem. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego o przyczynach odmowy zawarcia Umowy Ramowej lub Umowy W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi Umowa nie może zostać zawarta przez pełnomocnika Klienta. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi HFT Brokers nie umożliwia składania Dyspozycji związanych ze świadczonymi na rzecz Klienta Usługami Maklerskimi przez pełnomocnika Klienta HFT Brokers nie umożliwia otwierania i prowadzenia Rachunku CFD i Rachunku Pieniężnego na rzecz obojga małżonków (rachunki wspólne). W przypadku Klienta pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej, Klient poprzez zawarcie Umowy oświadcza, iż poinformował i uzyskał zgodę drugiego z małżonków na zawarcie Umowy, dokonywanie Transakcji i wykonywanie innych czynności związanych ze świadczeniem przez HFT Brokers na rzecz Klienta Usług Maklerskich. 4. Rachunek Pieniężny 4.1. HFT Brokers przechowuje środki pieniężne Klienta na rachunkach bankowych w bankach, zagranicznych instytucjach kredytowych lub w bankach zagranicznych posiadających stosowne zezwolenia na przechowywanie środków pieniężnych. HFT Brokers dokonując wyboru podmiotu, w którym przechowywane będą środki pieniężne Klienta kieruje się należytą starannością, w szczególności mając na uwadze ochronę praw przysługujących Klientowi oraz biorąc pod uwagę poziom wiedzy specjalistycznej oraz opinię, jaką cieszy się dany podmiot, jak również system prawny i praktyki rynkowe związane z przechowywaniem środków pieniężnych Klient, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na prawo własności środków pieniężnych należących do Klienta. HFT Brokers dokonuje okresowej oceny sposobu świadczenia usługi przechowywania środków pieniężnych Klientów przez podmiot, w którym zostały zdeponowane środki pieniężne Klienta. HFT Brokers przechowuje środki pieniężne Klienta odrębnie od własnych środków pieniężnych HFT Brokers HFT Brokers na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa ponosi względem Klienta odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotów, o których mowa w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu. Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio w sytuacji niewypłacalności podmiotu, o którym mowa w pkt 4.1. niniejszego Regulaminu Środki pieniężne Klientów wpłacane na Rachunek Pieniężny są nieoprocentowane. HFT Brokers jest uprawniony do otrzymywania odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta w wysokości od 0% do 5%. Odsetki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pobierane są w celu poprawienia jakości Usług Maklerskich. HFT Brokers zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia możliwości oprocentowania środków pieniężnych Klienta deponowanych na jego Rachunku Pieniężnym. W przypadku wprowadzenia oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta, Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej o zasadach oprocentowania środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta obowiązujących w HFT Brokers HFT Brokers prowadzi dla Klientów Rachunki Pieniężne w Walucie Depozytowej. Wpłaty środków pieniężnych na Rachunki Pieniężne Klientów są dokonywane przez Klienta HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 8 z 30

9 za pośrednictwem Rachunku Rozliczeniowego HFT Brokers, wyłącznie w formie przelewu bankowego z Rachunku Bankowego Klienta. Klient dokonując wpłaty na Rachunek Rozliczeniowy HFT Brokers powinien podać: (i) imię i nazwisko lub firmę Klienta; (ii) tytuł przelewu; (iii) numer Rachunku Pieniężnego Klienta. HFT Brokers dokonuje uznania Rachunku Pieniężnego Klienta, nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia o wpływie środków pieniężnych na Rachunek Rozliczeniowy HFT Brokers Środki pieniężne zdeponowane na Rachunku Pieniężnym Klienta będą wykorzystywane do: a) zaspokajania zobowiązań Klienta wobec HFT Brokers, w tym do pokrywania opłat, prowizji i innych zobowiązań Klienta wynikających z zawieranych przez Klienta Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); b) ustanowienia Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers; c) dokonywania wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta na Rachunek Bankowy lub przelewu środków pieniężnych Klienta na inny Rachunek Pieniężny prowadzony przez HFT Brokers; d) wykonywania innych zobowiązań Klienta wobec HFT Brokers wynikających z Umowy lub niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, środki pieniężne wpłacone na Rachunek Pieniężny Klienta będą wykorzystywane w następującej kolejności: a) pokrycie opłat i prowizji należnych HFT Brokers na podstawie Umowy oraz niniejszego Regulaminu; b) pokrycie ujemnego salda na Rachunku Pieniężnym Klienta; c) pokrycie innych zobowiązań Klienta wobec HFT Brokers na podstawie niniejszej Umowy lub oddzielnych regulaminów obowiązujących Klienta; d) w celu rozliczenia strat z tytułu Zamkniętych Transakcji Klienta; e) jako Depozyt Zabezpieczający; f) w celu Otwarcia Pozycji Dyspozycje dotyczące środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta mogą być składane: a) za pośrednictwem telefonu, po uprzedniej weryfikacji loginu oraz hasła Klienta, pod numerem dedykowanym do dokonywania dyspozycji dotyczących środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Pieniężnym Klienta, który zostanie udostępniony Klientom przez HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej; b) za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego; c) w POK; d) pisemnie jedynie w przypadku Dyspozycji Wypłaty wolnych środków pod wypłatę składanych przez Zarządzającego Portfelem; lub e) w przypadku Dyspozycji Wypłaty wolnych środków pod wypłatę składanych przez Zarządzającego Portfelem w formie uprzednio uzgodnionej pisemnie z HFT Brokers HFT Brokers zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków pieniężnych Klienta z Rachunku Pieniężnego w następujących sytuacjach: a) braku Wolnych środków pod wypłatę pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta; b) niepokrytych zobowiązań Klienta wobec HFT Brokers związanych z zawieranymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD); c) dokonania Zamrożenia, wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku Pieniężnego Klienta lub/i Rachunku CFD na podstawie żądania skierowanego do HFT Brokers przez odpowiednie organy; d) złożenia Dyspozycji wypłaty środków pieniężnych przez osobę nieuprawnioną, w sposób wadliwy lub na rachunek inny niż Rachunek Bankowy; e) w innych sytuacjach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub o których mowa w niniejszym Regulaminie HFT Brokers informuje Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub telefonicznie, o odmowie dokonania wypłaty środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta. W sytuacji, w której odmowa jest spowodowana z przyczyny, o której mowa w pkt 4.8 lit. c niniejszego Regulaminu, HFT Brokers na żądanie Klienta wskazuje nazwę organu, który zażądał Zamrożenia, wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku Pieniężnego Klienta Wypłaty środków pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym Klienta są dokonywane przez HFT Brokers wyłącznie w formie przelewu bankowego na Rachunek Bankowy Klienta wskazany w Systemie Transakcyjnym z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu dotyczących Rachunku Zarządzanego. HFT Brokers może uzależnić wypłatę środków pieniężnych z Rachunku Pieniężnego Klienta od przedstawienia przez Klienta dokumentów lub informacji potwierdzających upoważnienie do dokonywania wypłat z Rachunku Pieniężnego Klienta HFT Brokers udostępnia na bieżąco za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego saldo środków pieniężnych Klienta zdeponowanych na jego Rachunku Pieniężnym. Klient powinien na bieżąco sprawdzać stan środków pieniężnych dostępnych na jego Rachunku Pieniężnym. W przypadku zgłoszenia przez Klienta jakichkolwiek zastrzeżeń co stanu HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 9 z 30

10 środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta, stosuje się postanowienia Rozdziału 12 niniejszego Regulaminu HFT Brokers jest uprawniony do dokonywania korekty błędnych zapisów na Rachunkach Pieniężnych Klienta. HFT Brokers informuje Klienta o każdej korekcie Zapisów na Rachunku Pieniężnym W związku z zawarciem przez Klienta Umowy na podstawie Umowy Ramowej, Klient poprzez zawarcie Umowy ustanawia na rzecz HFT Brokers Zabezpieczenie Wierzytelności HFT Brokers. Zabezpieczenie Wierzytelności jest ustanawiane do dnia 1 stycznia 2050 roku. Zabezpieczenie Wierzytelności HFT Brokers jest ustanawiane w Walucie Depozytowej. Zabezpieczenie Wymagane i Zabezpieczenie Otrzymane są wyrażone w Walucie Depozytowej. W sytuacji, w której suma wartości Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do wszystkich Otwartych Pozycji Klienta oraz wartość środków pieniężnych odpowiadającą wynikowi bieżącej ujemnej wyceny rynkowej Otwartych Pozycji Klienta uwidoczniona w Rejestrze Operacyjnym, są wyrażone w walucie innej niż Waluta Depozytowa, następuje ich przeliczenie na Walutę Depozytową po Kursie Wyceny W celu prawidłowego wykonywania ustanowionego na rzecz HFT Brokers Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers, HFT Brokers będzie na bieżąco wyliczał wartość Zabezpieczenia Wymaganego, wartość Zabezpieczenia Otrzymanego, sumę wartości Depozytów Zabezpieczających w odniesieniu do wszystkich Otwartych Pozycji Klienta oraz wartość środków pieniężnych odpowiadającą wynikowi bieżącej wyceny rynkowej Otwartych Pozycji Klienta uwidoczniona w Rejestrze Operacyjnym W sytuacji, w której po dokonaniu przez HFT Brokers wyliczenia wartości zabezpieczeń, o których mowa w pkt niniejszego Regulaminu, okaże się, że wartość Zabezpieczenia Wymaganego jest wyższa niż wartość Zabezpieczenia Otrzymanego, HFT Brokers przekaże środki pieniężne z Rachunku Pieniężnego Klienta na rachunek bankowy, na którym zgromadzone są własne środki HFT Brokers w kwocie równej różnicy pomiędzy Zabezpieczeniem Wymaganym a Zabezpieczeniem Otrzymanym, co stanowi Zabezpieczenie Wierzytelności HFT, a na co Klient wyraził zgodę w Umowie Ramowej W sytuacji, w której po dokonaniu przez HFT Brokers wyliczenia wartości zabezpieczeń, o których mowa w pkt niniejszego Regulaminu, okaże się, że wartość Zabezpieczenia Wymaganego jest niższa niż wartość Zabezpieczenia Otrzymanego, HFT Brokers przekazuje środki pieniężne z rachunku bankowego, na którym zgromadzone są własne środki HFT Brokers na Rachunek Pieniężny Klienta w kwocie równej różnicy pomiędzy Zabezpieczeniem Otrzymanym a Zabezpieczeniem Wymaganym Realizacja Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers polega na: a) w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną: potrąceniu wszelkich wierzytelności HFT Brokers, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu ujemnego wyniku na rozliczonej Transakcji oraz wierzytelności wynikających z należnych HFT Brokers opłat i prowizji ze wszystkimi wierzytelnościami Klienta wobec HFT Brokers, w tym o powtórne przewłaszczenie środków pieniężnych przewłaszczonych w związku z ustanowieniem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers; b) w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: realizacji Klauzuli Kompensacyjnej poprzez dokonanie kompensaty wszelkich wierzytelności HFT Brokers, w tym w szczególności wierzytelności z tytułu ujemnego wyniku na rozliczonej Transakcji oraz wierzytelności wynikających z należnych HFT Brokers opłat i prowizji ze wszystkimi wierzytelnościami Klienta wobec HFT Brokers, w tym o powtórne przewłaszczenie środków pieniężnych przewłaszczonych w związku z ustanowieniem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers W przypadku realizacji Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers roszczenie Klienta o powtórne przewłaszczenie środków pieniężnych przewłaszczonych w związku z ustanowieniem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers wygasa w całości lub w części. HFT Brokers zawiadomi Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego o wygaśnięciu roszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym HFT Brokers ma prawo zrealizować Zabezpieczenie Wierzytelności HFT Brokers i zaspokoić się z niego w przypadku, w którym w chwili rozliczenia choćby jednej Transakcji, na Rachunku Pieniężnym Klienta nie znajdują się Wolne środki pod wypłatę w wysokości wystarczającej na zaspokojenie wszelkich wierzytelności HFT Brokers, w tym wierzytelności o ustanowienie Zabezpieczenia Wymagalnego W związku z zawarciem przez Klienta Umowy w wyniku zawartej Umowy Ramowej, w Umowie Ramowej Klient wyraził zgodę na ustanowienie Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers w postaci przewłaszczenia środków pieniężnych, a w przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ustanowiona została dodatkowo Klauzula Kompensacyjna upoważniająca HFT Brokers do dokonania natychmiastowego potrącenia wierzytelności HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 10 z 30

11 HFT Brokers wynikających z Umowy, w tym także będących przedmiotem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers z wierzytelnością Klienta. Potrącenie wierzytelności na podstawie Klauzuli Kompensacyjnej jest dopuszczalne także wtedy, gdy wierzytelności nie są wymagalne. Dokonanie potrącenia nastąpi poprzez obciążenie Rachunku Pieniężnego Klienta bez obowiązku uzyskiwania przez HFT Brokers od Klienta uprzedniej zgody na dokonanie przedmiotowego potrącenia Dokonanie potrącenia na podstawie Klauzuli Kompensacyjnej, o której mowa w pkt niniejszego Regulaminu może nastąpić w szczególności w przypadku Zamknięcia Pozycji Klienta i rozliczenia Transakcji W związku z zawarciem przez Klienta Umowy w wyniku zawartej Umowy Ramowej, w Umowie Ramowej Klient wyraził zgodę na ustanowienie Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers w postaci przewłaszczenia środków pieniężnych oraz ustanowione zostało potrącenie umowne upoważniające HFT Brokers do potrącenia wierzytelności HFT Brokers wynikających z Umowy, w tym także będących przedmiotem Zabezpieczenia Wierzytelności HFT Brokers z wierzytelnością Klienta, który jest osobą fizyczną. Potrącenie wierzytelności w takim przypadku jest dopuszczalne także wtedy, gdy wierzytelności nie są wymagalne. Dokonanie potrącenia nastąpi poprzez obciążenie Rachunku Pieniężnego Klienta bez obowiązku uzyskiwania przez HFT Brokers od Klienta uprzedniej zgody na dokonanie przedmiotowego potrącenia. Postanowienia pkt niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio. 5. Rachunek CFD 5.1. W ramach prowadzonego dla Klienta przez HFT Brokers Rachunku CFD, HFT Brokers prowadzi dla Klienta Rejestr Operacyjny i Rejestr Ewidencyjny. Rejestr Operacyjny prowadzony jest w Walucie Depozytowej. Wszystkie pozycje Rejestru Operacyjnego podlegają przeliczeniu na Walutę Depozytową według Kursu Wyceny Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) powstaje po skorygowaniu salda Rachunku Pieniężnego o zysk lub stratę osiągnięte przez Klienta na Otwartych Pozycjach zajętych w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) oraz nierozliczone kwoty Punktów Swapowych i ulega automatycznej zmianie w chwili zawarcia przez Klienta Transakcji. c) nazwę Kontraktu Różnic Kursowych (CFD); d) liczbę Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) będących przedmiotem Transakcji; e) rodzaj Transakcji kupno (buy) lub sprzedaż (sell); f) cenę, po jakiej Klient dokonał Otwarcia Pozycji; g) cenę, po jakiej Klient może dokonać Zamknięcia Pozycji; h) zysk lub stratę na Transakcji; i) kwotę naliczonych Punktów Swapowych; j) ewentualną prowizję należną HFT Brokers ustaloną zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji; k) inne szczegółowe parametry Transakcji Wartość Otwartych Pozycji Klienta zapisana w Rejestrze Ewidencyjnym podlega bieżącej wycenie w oparciu o kurs bieżący danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD). Łączny wynik finansowy dotyczący poszczególnych pozycji jest ustalany w Walucie Depozytowej i wykazywany w Rejestrze Operacyjnym. Poszczególne Transakcje, które zostały zapisane w Rejestrze Ewidencyjnym są z niego usuwane nie później niż w momencie dokonania rozliczenia Transakcji na danym Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers nie wykonuje Dyspozycji Klienta związanych z przeniesieniem Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) zaewidencjonowanych w Rejestrze Ewidencyjnym do innego rejestru prowadzonego przez HFT Brokers lub jakikolwiek inny podmiot. 6. Depozyt Zabezpieczający 6.1. W celu zawierania Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD), Klient jest zobowiązany do wniesienia w środkach pieniężnych Depozytu Zabezpieczającego. Wymagany dla zawierania przez Klienta Transakcji na poszczególnych Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) Depozyt Zabezpieczający określa Tabela Depozytów Zabezpieczających W sytuacji, w której w oparciu o dokonaną przez HFT Brokers ocenę sytuacji finansowej Klienta, HFT Brokers uzna, iż dalsze składanie Zleceń Transakcyjnych Klienta może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa HFT Brokers, HFT Brokers jest uprawniony do podniesienia wymaganego poziomu Depozytu Zabezpieczającego dla danego Klienta lub odmowy przyjęcia składanego przez Klienta Zlecenia, o czym niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Rejestr Ewidencyjny służy do ewidencjonowania Transakcji zawartych przez Klienta na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) i stanowi zestawienie Otwartych Pozycji Klienta zajętych na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD). Rejestr Ewidencyjny zawiera następujące elementy Transakcji: a) login i nazwę Klienta; b) numer, datę, godzinę, minutę i sekundę zawarcia Transakcji; 6.3. W przypadku posiadania przez Klienta Otwartej Pozycji, saldo środków dostępnych (możliwych do wypłaty lub do Otwarcia nowej Pozycji) na Rachunku Pieniężnym Klienta jest korygowane o: (i) wartość aktualnego Depozytu Zabezpieczającego; (ii) bieżący wynik na niezamkniętych pozycjach na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) (iii), nierozliczone kwoty Punktów Swapowych, a także opłat i prowizji należnych HFT Brokers. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 11 z 30

12 6.4. W związku z zawieranymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD), Klient jest zobowiązany do: a) stałego i systematycznego monitorowania stanu środków pieniężnych zapisanych na Rachunku Pieniężnym Klienta oraz stanu Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity); b) utrzymywania na Rachunku Pieniężnym środków pieniężnych, w wysokości, która zapewni, iż Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) nie spadnie poniżej poziomu Wymaganego Depozytu Zabezpieczającego, określonego w Tabeli Depozytów Zabezpieczających; c) dokonania niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Pieniężny Klienta lub stosownego zamknięcia Otwartych Pozycji zajętych przez Klienta w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) w takiej wartości, która doprowadzi do tego, iż Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) osiągnie poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w przypadku, w którym w wyniku zawieranych przez Klienta Transakcji, Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) spadnie poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. konieczności uzyskiwania przez HFT Brokers uprzedniej zgody Klienta i nastąpi po aktualnej cenie rynkowej oraz w ciężar Rachunku Pieniężnego Klienta. Działania podejmowane przez HFT Brokers na podstawie pkt 6.5. i 6.6. niniejszego Regulaminu nie gwarantują jednak, iż: a) Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) osiągnie poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego w sytuacji opisanej w pkt 6.5. niniejszego Regulaminu; lub b) Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) będzie stanowiło lub osiągnie 30% kwoty aktualnego Depozytu Zabezpieczającego w sytuacji opisanej w pkt 6.6. niniejszego Regulaminu HFT Brokers będzie uprawniony do podjęcia działań, o których mowa w pkt 6.5. lub/i 6.6. niniejszego Regulaminu, także w sytuacji, w której na podstawie obiektywnych przesłanek, w szczególności takich jak: istotny spadek płynności Instrumentu Bazowego lub istotny wzrost zmienności ceny Instrumentu Bazowego stwierdzi, iż istnieje wysokie prawdopodobieństwo spadku salda Rejestru Operacyjnego Klienta poniżej poziomu wymaganego Depozytu Zabezpieczającego oraz w przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej W przypadku, w którym Klient nie dokona niezwłocznej wpłaty środków pieniężnych na Rachunek Pieniężny Klienta lub stosownego zamknięcia Otwartych Pozycji zajętych przez Klienta w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD), o którym mowa w pkt 6.4. lit. c niniejszego Regulaminu, HFT Brokers, działając zgodnie z 47 Rozporządzenia będzie uprawniony do zamknięcia wybranych przez HFT Brokers Otwartych Pozycji Klienta w takiej ilości, która spowoduje, iż Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) osiągnie poziom wymaganego Depozytu Zabezpieczającego W przypadku, w którym Poziom Zabezpieczenia (Margin Level) osiągnie wartość 30% lub spadnie poniżej 30%, HFT Brokers w ramach mechanizmu Stop Out może automatycznie zamknąć kolejne możliwe do zamknięcia najbardziej stratne Otwarte Pozycje Klienta, aż do momentu, gdy Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego (Equity) przekroczy poziom 30% kwoty aktualnego Depozytu Zabezpieczającego. Realizacja mechanizmu Stop Out uzależniona jest od bieżącej sytuacji rynkowej i w związku z powyższym HFT Brokers nie gwarantuje jego prawidłowej realizacji w przypadkach określonych jako Sytuacje Nadzwyczajne lub w sytuacjach wystąpienia luk cenowych (price gaps). Jednocześnie w przypadku naliczania ujemnych punktów swapowych, w szczególności w sytuacji zmiany instrumentu bazowego dla kontraktów CFD na futures, może dojść do spadku wartości Margin Level poniżej 30% Zamknięcie Otwartych Pozycji Klienta, o których mowa w pkt 6.5. i 6.6. niniejszego Regulaminu będzie możliwe bez 6.9. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego uzupełnienia środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta, jeżeli w wyniku działań podjętych przez HFT Brokers na podstawie postanowień pkt 6.5. lub/i 6.6. niniejszego Regulaminu na Rachunku Pieniężnym Klienta powstanie ujemne saldo W przypadku, w którym saldo Rejestru Operacyjnego spadnie poniżej wymaganego poziomu Depozytu Zabezpieczającego, powodując występowanie ujemnego salda w Rejestrze Operacyjnym, HFT Brokers będzie uprawniony do naliczenia odsetek za każdy dzień występowania ujemnego salda w Rejestrze Operacyjnym, które zostaną wliczone w ciężar Rachunku Pieniężnego Klienta. Wysokość odsetek określa Tabela Opłat i Prowizji HFT Brokers zastrzega sobie prawo stosowania progresywnych stawek Depozytu Zabezpieczającego, których zastosowanie jest uzależnione od wartości Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) z zastrzeżeniem, że zastosowanie nowej stawki Depozytu Zabezpieczającego może spowodować spadek Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level) poniżej wartości 30%. Progi stawek Depozytu Zabezpieczającego uzależnionych od wartości Bieżącego Salda Rejestru Operacyjnego (Equity) określa Tabela Depozytów Zabezpieczających Otwarcie nowej Pozycji wymaga aktualnej wartości Poziomu Zabezpieczenia (Margin Level) na poziomie co najmniej 100%, a w przypadku otwarcia nowej przeciwstawnej pozycji na tym samym instrumencie HFT Brokers może wymagać wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, stanowiącego HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 12 z 30

13 maksymalnie wartość standardowego Depozytu Zabezpieczającego dla tego instrumentu zgodnie z Tabelą Depozytów Zabezpieczających. 7. Kwotowanie Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) 7.1. HFT Brokers na bieżąco w Dniu Obrotu, za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego w oparciu o ceny dostarczane przez Dostawców Kwotowań dokonuje bieżącego kwotowania cen Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) na podstawie odpowiadających im cen Instrumentów Bazowych. Kwotowanie cen odbywa się na podstawie danych dostarczanych przez Dostawców Kwotowań, w związku z tym źródła kwotowań ulegają dynamicznym zmianom. Aktualną listę Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), których kwotowanie udostępnia HFT Brokers, zawiera Tabela Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) dostępna w Systemie Transakcyjnym oraz na Stronie Internetowej Kwotowanie cen przez HFT Brokers odbywa się poprzez udostępnianie Klientom w Systemie Transakcyjnym cen Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), które mogą być przedmiotem Transakcji zgodnie z Tabelą Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD). HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego udostępnia Klientom ceny, po których Klient może dokonać transakcji kupna (ask) oraz sprzedaży (bid) Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Różnica pomiędzy ceną ask, a ceną bid danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) stanowi Spread Transakcyjny. HFT Brokers oferuje Klientom zawieranie Transakcji ze zmiennym Spreadem Transakcyjnym na warunkach określonych w Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers zastrzega sobie prawo do wprowadzania dla poszczególnych Klientów innego Spreadu Transakcyjnego niż ten określony w Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), na warunkach określonych przez HFT Brokers, w szczególności wprowadzenia promocji i konkursów dla Klientów Spready Transakcyjne podawane przez HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego odzwierciedlają aktualne warunki rynkowe ze szczególnym uwzględnieniem zmienności, płynności oraz Sytuacji Nadzwyczajnych Kwotowania Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) mają charakter informacyjny i tym samym HFT Brokers nie może zagwarantować, że Klient dokona otwarcia lub zamknięcia pozycji po takiej właśnie cenie. Ostateczna cena realizacji Transakcji Klienta będzie oparta na najlepszej możliwej cenie, jaka w danym momencie będzie dostępna na rynku, a realizacja Transakcji Klienta nie będzie wymagała dodatkowych potwierdzeń. Ostatecznym kursem realizacji Zlecenia Klienta jest kurs średni ważony wolumenem i uzależniony jest on od nominału Transakcji oraz bieżącej sytuacji rynkowej W sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych i nie leżących po stronie HFT Brokers Dostawcy Kwotowań anulują lub zmienią kwotowanie Instrumentu Bazowego, na podstawie którego ustalana jest cena Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) i na podstawie którego została zrealizowana Transakcja Klienta, HFT Brokers informuje o takiej sytuacji Klienta za pomocą Sytemu Transakcyjnego oraz dokonuje korekty takiej Transakcji do właściwej ceny rynkowej Instrumentu Bazowego. W takim przypadku Klient może zgłosić do HFT Brokers w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych sprzeciw. W przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient i HTF Brokers wspólnie uzgodnią zmianę warunków Transakcji w terminie kolejnych 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do uzgodnienia zmiany warunków Transakcji pomiędzy Klientem a HFT Brokers, HFT Brokers dokonuje korekty takiej Transakcji do właściwej ceny rynkowej Instrumentu Bazowego Klient jest świadomy, iż ceny Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) podawane przez HFT Brokers poprzez System Transakcyjny mogą zawierać błędy, spowodowane przekazanymi HFT Brokers przez Dostawców Kwotowań błędnymi danymi, za które HFT Brokers nie ponosi odpowiedzialności, a które doprowadzą do wystąpienia Błędnych Kwotowań. Za Błędne Kwotowania uważa się zawarcie przez Klienta Transakcji na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD): a) w sytuacji, w której cena po jakiej zawarto Transakcję odbiega o więcej niż 5 (słownie: pięć) Spreadów Transakcyjnych od ceny rynkowej Instrumentu Bazowego i tym samym nie odzwierciedla aktualnej rynkowej ceny Instrumentu Bazowego podawanej przez Renomowany Serwis Informacyjny; lub b) w sytuacji, w której doszło do zawarcia Transakcji w przypadku zawieszenia obrotu Instrumentem Bazowym, anulowania transakcji na Instrumencie Bazowym, który był podstawą do wyceny Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) lub z jakichkolwiek przyczyn nie wszystkie akcje wchodzące w skład danego indeksu giełdowego były przedmiotem obrotu, co w konsekwencji doprowadziło do zniekształcenia realnej wartości indeksu; lub c) w sytuacji, w której doszło do zawarcia Transakcji w przypadku wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej; lub d) w sytuacji w której doszło do zawarcia Transakcji w przypadku wystąpienia awarii lub błędów u Dostawców Kwotowań, w Renomowanych Serwisach Informacyjnych lub u innych dostawców usług dla HFT HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 13 z 30

14 Brokers, za które HFT Brokers nie ponosi odpowiedzialności Za Błędne Kwotowania nie uznaje się sytuacji opisanych w pkt niniejszego Regulaminu, które stanowią standardową sytuację na rynku W przypadku wystąpienia Błędnych Kwotowań, o których mowa w pkt 7.8. niniejszego Regulaminu, HFT Brokers informuje o takiej sytuacji Klienta za pomocą Sytemu Transakcyjnego oraz dokonuje korekty takiej Transakcji do właściwej ceny rynkowej Instrumentu Bazowego w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia, w którym wystąpiło Błędne Kwotowanie. W takim przypadku Klient może zgłosić do HFT Brokers w nieprzekraczalnym terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych sprzeciw. W przypadku zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient i HTF Brokers wspólnie uzgodnią zmianę warunków Transakcji w terminie kolejnych 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych. Jeżeli w tym terminie nie dojdzie do uzgodnienia zmiany warunków Transakcji pomiędzy Klientem a HFT Brokers, HFT Brokers dokonuje korekty takiej Transakcji do właściwej ceny rynkowej Instrumentu Bazowego W sytuacji, w której Klient do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym została zawarta Transakcja, przekaże HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego informację o podejrzeniu, że Transakcja została zawarta w wyniku Błędnego Kwotowania, po uznaniu informacji Klienta za uzasadnione, HFT Brokers w porozumieniu z Klientem zmieni warunki Transakcji Klient zobowiązany jest do zgłoszenia do HFT Brokers każdego podejrzenia zawarcia Transakcji w wyniku Błędnego Kwotowania w terminie do końca Dnia Roboczego, który następuje po dniu, w którym została zawarta Transakcja HFT Brokers nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty finansowe, utracone korzyści lub wydatki poniesione przez Klienta w wyniku zawarcia przez Klienta Transakcji na podstawie Błędnych Kwotowań. Postanowienia pkt stosuje się wprost HFT Brokers zawiadamia Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej o wycofaniu danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) z obrotu. W takim wypadku HFT Brokers umożliwi Klientom Zamknięcie Otwartych Pozycji zajętych w wycofywanych Kontraktach Różnic Kursowych. HFT Brokers nie przyjmie Zlecenia Klienta dotyczącego wycofywanego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) od chwili powiadomienia Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. HFT Brokers jest uprawniony do zawieszenia obrotu poszczególnymi Kontraktami Różnic Kursowych (CFD), o czym niezwłocznie powiadomi Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej, wskazując jednocześnie podstawy zawieszenia Klient zajmujący pozycję na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) Equity nie może korzystać z uprawnień do głosowania, uprawnień ofertowych lub podobnych praw związanych z tym Instrumentem Bazowym W sytuacji takich zdarzeń jak podział akcji, połączenie akcji, ustalenia prawa poboru oraz prawa do akcji na rachunku Klienta nastąpi zmiana liczby Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), a Stan Rachunku Pieniężnego (Balance) Klienta zostanie skorygowany w sposób odzwierciedlający faktyczną wartość Instrumentu Bazowego po wystąpieniu tych zdarzeń W przypadku wystąpienia wszelkich innych zdarzeń o charakterze korporacyjnym związanych z Instrumentem Bazowym dla Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity, HFT Brokers będzie dążyć do uwzględnienia w wartości Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity CFD istotnych aspektów ekonomicznych, wynikających z tych zdarzeń W przypadku Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity, w pierwszym dniu bez prawa do dywidendy z Instrumentu Bazowego Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego Klienta zajmującego krótką pozycję zostanie pomniejszone o kwotę dywidendy, a Bieżące Saldo Rejestru Operacyjnego Klienta zajmującego długą pozycję zostanie uznane kwotą dywidendy pomniejszoną o należny podatek, ustalony zgodnie z właściwymi przepisami podatkowymi W szczególnych sytuacjach transakcje na giełdzie, na której notowany jest Instrument Bazowy dla Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity, mogą zostać anulowane, a w przypadku zleceń mogą one zostać wycofane. W takich przypadkach HFT Brokers zastrzega sobie prawo do anulowania lub odstąpienia od wykonania takiej Transakcji z Klientem. Jednocześnie HFT Brokers przedstawi Klientowi potwierdzenie anulowania lub odstąpienia od wykonania takiej Transakcji z Klientem w terminie 3 (słownie: trzech) Dni Roboczych od dnia anulowania lub odstąpienia W sytuacji wprowadzenia ograniczeń w składaniu i realizacji zleceń, a szczególności w sytuacji zawieszenia, wstrzymania lub równoważenia notowań przez giełdę, na której notowane są akcje jako Instrument Bazowy dla Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity, HFT Brokers zastrzega sobie prawo do wstrzymania możliwości realizacji transakcji lub składania zleceń na tym instrumencie. W przypadku wystąpienia takich ograniczeń HFT Brokers może również dokonać anulowania transakcji Klienta na tym instrumencie otwartych w czasie obowiązywania ww. ograniczeń W sytuacji wycofania z obrotu akcji będących Instrumentem Bazowym Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) Equity przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 14 z 30

15 giełdę, na której są one notowane oraz posiadania przez Klienta Otwartych Pozycji na tym Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) Equity, HFT Brokers zastrzega sobie prawo do ich zamknięcia bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klienta HFT Brokers może zamknąć krótką pozycję Klienta na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) Equity, bez obowiązku wcześniejszego poinformowania Klienta o tym fakcie w następujących sytuacjach: a) w sytuacji wycofania Instrumentu Bazowego z obrotu na rynku, na którym jest on notowany; b) w sytuacji, gdy strona pożyczająca HFT Brokers instrument bazowy wezwie HFT Brokers do zwrotu tego instrumentu, w przypadku, gdy HFT Brokres był uprawniony do pożyczki Instrumentu Bazowego; c) w sytuacji zmiany przez giełdę, na której notowany jest instrument bazowy, zasad dotyczących krótkiej sprzedaży, w przypadku, gdy HFT Brokres był uprawniony do dokonania krótkiej sprzedaży Instrumentu Bazowego HFT Brokers poinformuje Klienta o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w pkt oraz za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w pkt HFT Brokers będzie stosował Politykę Realizacji Zleceń ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla Klienta. 8. Zawieranie Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) 8.1. W celu zawierania Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) Klient otrzymuje od HFT Brokers login i hasło do Systemu Transakcyjnego. Login i hasło otrzymane od HFT Brokers służą do logowania się Klienta do Systemu Transakcyjnego, składania Zleceń oraz wykonywania przez Klienta innych Dyspozycji. HFT Brokers nie odpowiada za Zlecenia lub Dyspozycje złożone przez Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego z wykorzystaniem loginu oraz hasła Klienta.. Klient ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie dostępu do loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku utraty loginu lub/i hasła Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym HFT Brokers. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zagubienia lub utraty loginu lub/i hasła do Systemu Transakcyjnego, HFT Brokers nada Klientowi nowy login oraz hasło dostępu do Systemu Transakcyjnego HFT Brokers udostępnia Klientowi przed zawarciem Umowy wersję demonstracyjną Systemu Transakcyjnego umożliwiającą składanie Zleceń przez Klienta oraz Instrukcję Użytkownika. Klient przed przystąpieniem do zawierania Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) ma obowiązek zapoznania się z Instrukcją Użytkownika oraz wersją demonstracyjną Systemu Transakcyjnego. HFT Brokers nie będzie ponosił odpowiedzialności w sytuacji, w której Klient poniesie jakiekolwiek szkody, straty finansowe, utracone korzyści lub wydatki, związane z nieumiejętnym lub wadliwym zawieraniem przez Klienta Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) lub innym dokonywaniem czynności za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Na podstawie Umowy oraz niniejszego Regulaminu, HFT Brokers wykonuje Zlecenia Klienta dotyczące nabycia lub zbycia Kontraktu Różnic Kursowych (CFD), poprzez zawieranie z Klientem Transakcji nabycia lub zbycia Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) na rachunek własny, o którym mowa w art. 73 ust. 2 Ustawy. Zawierane przez Klienta i HFT Brokers Transakcje na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) mają charakter nierzeczywisty i zobowiązują Klienta i HFT Brokers do przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego bez obowiązku Klienta lub HFT Brokers do dokonania fizycznej dostawy Instrumentu Bazowego. Zawieranie Transakcji jest możliwe tylko i wyłącznie w oparciu o ceny (kwotowania) Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) udostępnianych przez HFT Brokers za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. Z tytułu składanych przez Klienta Zleceń, których przedmiotem są Kontrakty Różnic Kursowych (CFD), HFT Brokers pobiera od Klienta prowizje określone w Tabeli Opłat i Prowizji oraz Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers umożliwia Klientom zawieranie Transakcji wyłącznie w Dni Obrotu poprzez: (i) składanie Zleceń za pośrednictwem telefonu; (ii) składanie Zleceń za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego; (iii) składanie Zleceń osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Zlecenie składane przez Klienta dla swojej ważności musi zawierać: a) imię i nazwisko lub firmę Klienta; b) numer Zlecenia (nadawany przez HFT Brokers); c) datę, godzinę, minutę i sekundę złożenia przez Klienta Zlecenia; d) nazwę Kontraktu Różnic Kursowych (CFD), którego dotyczy Zlecenie; e) rodzaj Zlecenia Zlecenia kupna lub Zlecenie sprzedaży Kontraktu Różnic Kursowych (CFD); f) wielkość Zlecenia; g) cenę po jakiej złożono Zlecenie; h) ewentualne dodatkowe warunki dodatkowe, takie jak poziomy Stop Loss, Take Profit lub Trailing Stop, Break Even; i) termin Zlecenia z tym zastrzeżeniem, że Zlecenie ważne jest maksymalnie 12 (słownie: dwanaście) HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 15 z 30

16 miesięcy. Jeżeli Klient nie określi terminu ważności Zlecenia, jest ono ważne 12 (słownie: dwanaście) miesięcy HFT Brokers niezwłocznie potwierdza Klientowi, przyjęcie złożonych przez Klienta Dyspozycji w zakresie Kontraktów Różnic Kursowych (CFD), za wyjątkiem wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnych. Zlecenie Klienta wykonania Transakcji na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) staje się skuteczne, z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia od HFT Brokers Zlecenia, które nie zawierają parametrów, o których mowa w pkt 8.5. lit. a f oraz lit. g lub h niniejszego Regulaminu lub nie spełniają wymogów, o których mowa w Tabeli Specyfikacji Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) mogą podlegać odrzuceniu lub anulowaniu przez HFT Brokers. W przypadku, w którym Klient dokona zawarcia Transakcji na Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) na podstawie innej ceny niż ta, o której mowa w pkt niniejszego Regulaminu, HFT Brokers dokona anulowania takiej Transakcji Do czasu wykonania Zlecenia Klienta przez HFT Brokers, Klient może dokonać anulowania lub zmiany Zlecenia, z tym zastrzeżeniem, iż w sytuacji, w której HFT Brokers wykonał Zlecenie Klienta lub przystąpił do wykonania Zlecenia Klienta, HFT Brokers nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak możliwości dokonania przez Klienta anulowania lub zmiany Zlecenia HFT Brokers jest uprawniony do wystawiania Zleceń lub innych Dyspozycji na podstawie składanych telefonicznie przez Klienta Zleceń lub innych Dyspozycji. Uprawnienie HFT Brokers obejmuje także upoważnienie do dokonywania anulacji lub modyfikacji Zleceń złożonych telefonicznie przez Klienta. Dyspozycje telefoniczne składane przez Klienta są wykonywane przez Upoważnionych Pracowników HFT Brokers W celu złożenia Dyspozycji telefonicznej Klient jest zobowiązany do podania upoważnionemu pracownikowi HFT Brokers następujących danych: a) imię i nazwisko lub firmę Klienta; b) dodatkowe informacje służące prawidłowej identyfikacji Klienta oraz rachunku, o które może zostać poproszony przez upoważnionego pracownika HFT Brokers HFT Brokers jest uprawniony do odmowy przyjęcia Dyspozycji Klienta w zakresie wykonania Zlecenia w następujących sytuacjach: a) w przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych określonych w pkt 8.10.; b) w przypadku, o którym mowa w pkt 8.7. niniejszego Regulaminu; c) braku odpowiednich środków pieniężnych na Rachunku Pieniężnym Klienta, wymaganych do ustanowienia Depozytu Zabezpieczającego; d) dokonania Zamrożenia, wstrzymania Transakcji lub blokady Rachunku Pieniężnego lub/i Rachunku CFD Klienta na podstawie żądania skierowanego do HFT Brokers przez odpowiednie organy; e) złożenia Dyspozycji telefonicznej lub Zlecenia przez osobę nieuprawnioną; f) wystąpienia Sytuacji Nadzwyczajnej; g) w innych sytuacjach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub o których mowa w niniejszym Regulaminie Postanowienia pkt 4.9. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w sytuacjach, o których mowa w pkt niniejszego Regulaminu HFT Brokers dopuszcza składanie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego następujących rodzajów Zleceń: a) Zlecenie rynkowe bez dodatkowych warunków w trybie egzekucji Market, realizowane po aktualnej cenie rynkowej, z zastrzeżeniem pkt niniejszego Regulaminu; b) Zlecenie oczekujące z limitem ceny aktywowane, gdy kurs osiągnie poziom określony w Zleceniu. Złożenie Zlecenia z limitem dla Transakcji sprzedaży jest możliwe, gdy aktualny kurs jest niższy od kursu aktywacji Zlecenia. Złożenie Zlecenia z limitem dla Transakcji kupna jest możliwe, gdy aktualny kurs jest wyższy od kursu aktywacji Zlecenia; c) Zlecenie oczekujące typu Stop aktywowane, gdy kurs osiągnie poziom określony w Zleceniu. Złożenie Zlecenia stop dla Transakcji sprzedaży jest możliwe, gdy aktualny kurs jest wyższy od kursu aktywacji Zlecenia. Złożenie Zlecenia stop dla Transakcji kupna jest możliwe, gdy aktualny kurs jest niższy od kursu aktywacji Zlecenia; d) Zlecenie Stop Loss Zlecenie obronne mające na celu ograniczenie straty z Otwartej Pozycji powiązanej ze Zleceniem Stop Loss, aktywowane w sytuacji, gdy aktualna cena osiągnie zdefiniowany poziom. Postanowienia lit. c) stosuje się odpowiednio; e) Zlecenie Take Profit Zlecenie mające na celu zrealizowanie określonego zysku z Otwartej Pozycji powiązanej ze Zleceniem Take Profit, aktywowane w sytuacji, gdy aktualna cena osiągnie zdefiniowany poziom. Postanowienia lit. b) stosuje się odpowiednio; f) Zlecenie Trailing Stop Zlecenie obronne typu Stop Loss mające na celu ograniczenie określonej w Zleceniu straty z pozycji, która przynosi zysk na zdefiniowanym poziomie; HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 16 z 30

17 g) Zlecenie Break Even Zlecenie obronne mające na celu uniknięcie straty z Otwartej Pozycji, bez uwzględnienia Punktów Swapowych oraz Prowizji, aktywujące się po osiągnięciu określonej w Zleceniu ceny Zlecenie Stop Loss z kursem aktywacji równym cenie Otwarcia Pozycji HFT Brokers zastrzega sobie prawo do wprowadzenia możliwości składania innych Zleceń, niż te, o których mowa w pkt 8.13 niniejszego Regulaminu. W Systemie Transakcyjnym udostępnianym przez HFT Brokers mogą być także składane zapytania o cenę Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) z zastrzeżeniem pkt 8.38 niniejszego Regulaminu HFT Brokers wykonuje Zlecenia niezwłocznie, według kolejności ich przyjęcia, chyba, że: a) Klient określił szczegółowe warunki wykonania Zlecenia; b) szczegółowe warunki wykonania Zlecenia są podyktowane jego rodzajem lub specyfiką; c) wykonanie Zlecenia wynika z określonej sytuacji rynkowej lub wystąpiło jedno ze zdarzeń określonych jako Sytuacja Nadzwyczajna; d) wykonanie Zlecenia Klienta według kolejności jego przyjęcia, mogłoby w określonych okolicznościach doprowadzić do naruszenia interesu Klienta HFT Brokers nie dokonuje alokacji Zleceń Klientów ze Zleceniami innych Klientów lub ze Zleceniami składanymi na własny rachunek, z zastrzeżeniem Zleceń składanych na rachunek własny, o których mowa w pkt HFT Brokers niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub telefonicznie, w sytuacji, w której z jakichkolwiek przyczyn HFT Brokers nie będzie w stanie wykonać Zlecenia Klienta, włączając w to sytuacje, w których nie będzie możliwe zawarcie przez HFT Brokers z firmą inwestycyjną, zagraniczną firmą inwestycyjną, Bankiem, bankiem zagranicznym, zagraniczną instytucją kredytową lub inną instytucją finansową dostarczającą oferty kupna i sprzedaży Instrumentów Finansowych transakcji nabycia lub zbycia Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers dołoży najlepszych starań w celu wykonania Zlecenia Klienta z możliwie najlepszym wynikiem dla Klienta, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż Zlecenie Klienta zostanie wykonane z najlepszym dla Klienta wynikiem w każdym przypadku i w każdych okolicznościach Zlecenia Klienta wskazane w pkt lit. b), c) oraz g) są ważne do momentu dokonania ich anulowania przez Klienta, przy czym w przypadku zleceń wskazanych w pkt lit. b) c) Klient może wskazać datę i czas, w którym Zlecenie traci swoją ważność, z zastrzeżeniem pkt niniejszego Regulaminu Wszystkie Zlecenia opisane w pkt wykonywane są po aktualnej cenie rynkowej, w sytuacji, w której zaistnieją warunki do wykonania danego Zlecenia Otwarcie Pozycji w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) przez Klienta następuje w sytuacji złożenia przez Klienta Zlecenia, które spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w pkt 8.5. i 8.7. niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenia jego przyjęcia przez HFT Brokers. Otwarcie Pozycji może nastąpić wyłącznie w sytuacji, w której Klient posiada na swoim Rachunku Pieniężnym środki pieniężne niezbędne do ustanowienia wymaganego Depozytu Zabezpieczającego. W przeciwnym wypadku, Zlecenie Klienta zostanie przez HFT Brokers odrzucone i unieważnione Przez Otwarcie Pozycji powstają prawa majątkowe lub zobowiązania związane z nabyciem lub zbyciem przez Klienta Kontraktu Różnic Kursowych (CFD). Poprzez Zamknięcie Pozycji następuje ustalenie praw majątkowych lub zobowiązań Klienta i HFT Brokers związanych z zawartymi przez Klienta Transakcjami na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) Zamknięcie Pozycji następuje poprzez wskazanie przez Klienta wybranej Otwartej Pozycji oraz wybranie przycisku Zamknij pozycję. Zamknięcie Otwartych Pozycji z wykorzystaniem przeciwstawnych Otwartych Pozycji zajętych przez Klienta w tym samym Kontrakcie Różnic Kursowych (CFD) będzie mogło nastąpić poprzez wybór przez Klienta opcji Zamknij przez lub Wielokrotne zamknięcie przez HFT Brokers zamknie Otwarte Pozycje Klienta zajęte w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) bez uzyskiwania uprzedniej zgody Klienta, po upływie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia Otwarcia Pozycji przez Klienta, na koniec Dnia Obrotu chyba, że Klient dokona wcześniejszego Zamknięcia Pozycji lub w sytuacji, w której uprawnienie HFT Brokers do wcześniejszego Zamknięcia Pozycji Klienta w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) wynika z postanowień niniejszego Regulaminu HFT Brokers jest uprawniony do zamknięcia Otwartych Pozycji Klienta bez uzyskiwania uprzedniej zgody Klienta w sytuacjach, o których mowa w pkt ppkt (ii) - (v) niniejszego Regulaminu. W takim wypadku HFT Brokers podejmie niezbędne działania do zamknięcia Otwartych Pozycji Klienta po możliwie najlepszych cenach Transakcji Wynik Zamkniętej Pozycji Klienta zostaje ustalony w dniu jej zamknięcia i przeliczony na Walutę Depozytową w oparciu o Kurs Wyceny obowiązujący momencie zawarcia Transakcji. HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 17 z 30

18 8.27. W przypadku, w którym na koniec Dnia Obrotu Klient lub w sytuacjach opisanych w niniejszym Regulaminie HFT Brokers nie dokona zamknięcia Otwartych Pozycji Klienta zajętych w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD), podlegają one automatycznemu rolowaniu oraz zostaje naliczona kwota Punktów Swapowych, zgodnie z Tabelą Punktów Swapowych Naliczenie Punktów Swapowych polega na uznaniu lub obciążeniu Rachunku Pieniężnego Klienta kwotą, która stanowi iloczyn otwartych przez Klienta pozycji w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) i stawek Punktów Swapowych dla danego Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) określoną w Tabeli Punktów Swapowych. Całkowite rozliczenie naliczonej kwoty Punktów Swapowych następuje w momencie Zamknięcia Pozycji przez Klienta. Do tego momentu naliczona kwota Punktów Swapowych jest wykazywana w Rejestrze Operacyjnym. W sytuacji, gdy Instrumentem Bazowym Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) jest kontrakt terminowy futures, forward lub inny kontrakt terminowy HFT Brokers zastrzega sobie prawo korekty Tabeli Punktów Swapowych i/lub Rejestru Operacyjnego Klienta, w szczególności w sytuacji, gdy wcześniej zdefiniowana wielkość Punktów Swapowych nie odpowiada rzeczywistej różnicy między Kontraktem Różnic Kursowych (CFD), a Instrumentem Bazowym w momencie jego wygaśnięcia HFT Brokers dokonuje uaktualnienia Tabeli Punktów Swapowych średnio raz w tygodniu, jednakże ze względu na istotne zmiany stóp procentowych pożyczek i kredytów na Rynku Międzybankowym jest uprawniony do dokonywania częstszych zmian Tabeli Punktów Swapowych. Szczegółowe zasady naliczania Punktów Swapowych może określać także Tabela Punktów Swapowych HFT Brokers zastrzega sobie prawo do wprowadzania indywidualnych stawek Punktów Swapowych dla poszczególnych Klientów, na warunkach ustalonych przez HFT Brokers z Klientem HFT Brokers niezwłocznie po wykonaniu Zlecenia Klienta, jednak nie później niż do końca Dnia Roboczego następującego po dniu, w którym wykonane zostało Zlecenie, przekazuje Klientowi za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego informacje dotyczące wykonania Zlecenia, obejmujące: a) oznaczenie HFT Brokers; b) imię i nazwisko lub firmę Klienta; c) login Klienta; d) datę, godzinę, minutę i sekundę zawarcia Transakcji; e) rodzaj Zlecenia Zlecenia kupna lub Zlecenia sprzedaży; f) nazwę Kontraktu Różnic Kursowych (CFD) będącego przedmiotem Zlecenia; g) liczbę Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) będących przedmiotem Zlecenia; h) cenę, po jakiej zostało wykonane Zlecenie; i) łączną wartość Transakcji; j) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania Zlecenia, a także na żądanie Klienta zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania Zlecenia w przypadku ich wystąpienia HFT Brokers i Klient ustalają, iż drugą stroną zawieranych przez Klienta Transakcji, a także miejscem wykonania Transakcji jest HFT Brokers HFT Brokers na żądanie Klienta przekazuje Klientowi za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego informacje dotyczące aktualnego stanu wykonania Zlecenia, stanu środków zgromadzonych na Rachunku Pieniężnym lub stanu Rachunku CFD Klienta HFT Brokers na bieżąco w Systemie Transakcyjnym udostępnia swoim Klientom możliwość podglądu wszelkich danych i operacji wykonywanych na Rachunku CFD i Rachunku Pieniężnym Klienta, w tym dostępnych środków pieniężnych, związanych z dokonywaniem przez Klienta Transakcji na Kontraktach Różnic Kursowych (CFD) HFT Brokers przekazuje Klientowi w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa informację podatkową PIT-8C o uzyskanym przychodzie z tytułu Transakcji dokonywanych przez Klienta w związku ze świadczonymi przez HFT Brokers Usługami Maklerskimi, za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego pod postacią dokumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF w przypadku wprowadzenia takiego rozwiązania przez HFT Brokers. Przed wprowadzeniem takiego rozwiązania, HFT Brokers zawiadomi o tym Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej, przekazując mu szczegółowe instrukcje dotyczące możliwości odczytania i pobrania stosownego dokumentu. Z chwilą wdrożenia takiego rozwiązania HFT Brokers zastrzega sobie możliwość przesyłania stosownego dokumentu w formie papierowej, z uwzględnieniem możliwości pobrania od Klienta stosownej opłaty uwzględnionej w Tabeli Opłat i Prowizji HFT Brokers będzie uprawniony do wprowadzania przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego. O każdej przerwie technicznej w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego HFT Brokers będzie informował Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego oraz Strony Internetowej przed jej wprowadzeniem. W trakcie przerwy technicznej w funkcjonowaniu Systemu Transakcyjnego, HFT Brokers nie będzie przyjmował oraz wykonywał Zleceń Klienta za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego. W przypadku złożonych przez Klienta Zleceń, HFT Brokers dokona ich zawieszenia lub anulowania, o czym poinformuje HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 18 z 30

19 Klienta i w takim przypadku HFT Brokers nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty finansowe, utracone korzyści lub poniesione przez Klienta wydatki, związane ze złożonymi przez Klienta Zleceniami oraz zawartymi Transakcjami, po wprowadzeniu przez HFT Brokers przerwy technicznej Postanowienia pkt niniejszego Regulaminu stosuje się także w przypadkach wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia określonego jako Sytuacja Nadzwyczajna, przy czym HFT Brokers może poinformować Klienta o wystąpieniu Sytuacji Nadzwyczajnej także za pośrednictwem innego środka komunikacji, w sytuacji, w której niemożliwe będzie poinformowanie Klienta o jej wystąpieniu, za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego lub Strony Internetowej HFT Brokers zastrzega sobie prawo do czasowego lub, w razie konieczności, stałego ograniczenia dostępu do Systemu Transakcyjnego Klientów, którzy ze względu generowanie ponadprzeciętnej liczby zapytań i Zleceń do Systemu Transakcyjnego w sposób znaczący obciążą zasoby informatyczne HFT Brokers, zagrażając tym samym bezpieczeństwu obrotu pozostałych Klientów oraz bezpieczeństwu operacyjnemu HFT Brokers. Przed wprowadzeniem takiego ograniczenia HFT Brokers skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu Klient może udzielić Pełnomocnictwa do Zarządzania Zarządzającemu Portfelem w formie i o treści zasadniczo zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 (Wzór Pełnomocnictwa) do Regulaminu, przy czym Pełnomocnictwo do Zarządzania może zostać udzielone wyłącznie w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego. Pełnomocnictwo do Zarządzania powinno zostać udzielone co najmniej w formie z podpisami potwierdzonymi notarialnie albo w formie pisemnej w obecności pracownika HFT Brokers. W przypadku udzielenia Pełnomocnictwa do Zarządzania, Klient powinien o tym niezwłocznie powiadomić HFT Brokers w formie pisemnej przekazując HFT Brokers jeden egzemplarz oryginału Pełnomocnictwa do Zarządzania oraz dane Osoby Upoważnionej u Zarządzającego Portfelem. HFT Brokers może odmówić akceptacji Pełnomocnictwa do Zarządzania niespełniającego powyższych warunków w zakresie treści lub formy pełnomocnictwa, w szczególności jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości, co do jego skuteczności lub autentyczności. Z chwilą udzielenia Pełnomocnictwa do Zarządzania Klient jest zobowiązany do przekazania Zarządzającemu Portfelem aktualnego w danym czasie Regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Zarządzający Portfelem jest zobowiązany do wykonywania czynności związanych ze świadczeniem usług objętych Pełnomocnictwem do Zarządzania wyłącznie za pośrednictwem Osoby Upoważnionej, przy czym Klient jest zobowiązany samodzielnie lub za pośrednictwem Zarządzającego Portfelem przekazać HFT Brokers co najmniej następujące dane dotyczące Osoby Upoważnionej: imię i nazwisko, miejsce zameldowania (kraj, miejscowość, ulica, numer mieszkania, numer domu, kod pocztowy), numer PESEL (lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL), obywatelstwo, seria i numer dowodu tożsamości, numer telefonu komórkowego oraz adres Osoby Upoważnionej, oraz kopię dowodu tożsamości Osoby Upoważnionej. W przypadku zmiany Osoby Upoważnionej Klient jest zobowiązany samodzielnie lub za pośrednictwem Zarządzającego Portfelem przekazać niezwłocznie HFT Brokers dane nowej Osoby Upoważnionej w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oraz kopię dowodu tożsamości tej Osoby Upoważnionej. Do każdego Rachunku Zarządzanego w jednym czasie może być ustanowiona nie więcej niż jedna Osoba Upoważniona W terminie 2 (słownie: dwóch) Dni Roboczych od dnia przekazania mu Pełnomocnictwa do Zarządzania zgodnie z pkt. 8.39, HFT Brokers wygeneruje hasło i przekaże je oraz login do HFT Trader i HFT Mobile Trader bezpośrednio Zarządzającemu Portfelem (działającemu za pośrednictwem Osoby Upoważnionej), które będą uprawniały Zarządzającego Portfelem (działającego za pośrednictwem Osoby Upoważnionej) do składania Zleceń i Dyspozycji (w zakresie objętym Pełnomocnictwem do Zarządzania) w imieniu i na rzecz Klienta w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego. W przypadku skutecznego udzielenia Pełnomocnictwa do Zarządzania dostęp Klienta i Zarządzającego Portfelem do Systemu Transakcyjnego w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego przedstawia się następująco: POKÓJ INWESTORA KLIENT Pełny dostęp z wyjątkiem możliwości zmiany hasła do HFT Trader i HFT Mobile Trader ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM Brak dostępu HFT TRADER Brak dostępu Pełny dostęp HFT WEBTRADER HFT MOBILE TRADER Brak dostępu Brak dostępu Brak dostępu Pełny dostęp W przypadku skutecznego udzielenia Pełnomocnictwa do Zarządzania Klient nie ma możliwości składania Zleceń oraz HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 19 z 30

20 Dyspozycji telefonicznie. Klient zobowiązuje się do niepozyskiwania i nieprzekazywania w jakiejkolwiek formie Zarządzającemu Portfelem, w tym Osobie Upoważnionej, jakiegokolwiek hasła lub loginu przekazanych mu przez HFT Brokers w odniesieniu do jakichkolwiek Rachunków CFD i powiązanych z nimi Rachunków Pieniężnych Klienta W okresie ważności Pełnomocnictwa do Zarządzania Klient nie ma prawa do samodzielnego składania Zleceń i Dyspozycji (w zakresie objętym Pełnomocnictwem do Zarządzania) w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego objętego Pełnomocnictwem do Zarządzania. Klient pozostanie uprawniony wyłącznie do składania Dyspozycji dotyczących wypłaty Wolnych środków pod wypłatę z Rachunku Pieniężnego Klienta wchodzącego w skład Rachunku Zarządzanego, a Zarządzający Portfelem nie będzie uprawniony do składania takich Dyspozycji, za wyjątkiem Dyspozycji obejmujących wypłaty Wolnych środków pod wypłatę z Rachunku Pieniężnego Klienta wchodzącego w skład Rachunku Zarządzanego na rachunek bankowy Zarządzającego Portfelem w odniesieniu do opłat i prowizji, do których zapłaty jest zobowiązany Klient na podstawie umowy o zarządzanie portfelem zawartej z Zarządzającym Portfelem, przy czym takie Dyspozycje będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy Zarządzającego Portfelem wskazany w Pełnomocnictwie do Zarządzania. Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jest w pełni świadomy, iż złożenie Dyspozycji wypłaty Wolnych środków pod wypłatę z Rachunku Pieniężnego Klienta wchodzącego w skład Rachunku Zarządzanego może, choć nie musi, mieć istotny, negatywny wpływ na stosowaną przez Zarządzającego Portfelem strategię inwestycyjną, w tym w szczególności spowodować zamknięcie Otwartej Pozycji zajętej przez Klienta w Kontraktach Różnic Kursowych (CFD). HFT Brokers nie ma obowiązku weryfikowania, czy dana Dyspozycja wypłaty Wolnych środków pod wypłatę z Rachunku Pieniężnego Klienta wchodzącego w skład Rachunku Zarządzanego dotyczy opłat lub prowizji, do których zapłaty jest zobowiązany Klient na podstawie umowy o zarządzanie portfelem zawartej z Zarządzającym Portfelem. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że HFT Brokers nie odpowiada za wykonywanie przez Klienta umowy o zarządzanie portfelem zawartej przez niego z Zarządzającym Portfelem, w szczególności za ponoszenie przez Klienta opłat i prowizji z jej tytułu W przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub wypowiedzenia Pełnomocnictwa do Zarządzania Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie HFT Brokers na piśmie. Nie później niż w terminie 240 (słownie: dwustu czterdziestu) minut od momentu otrzymania powyższego zawiadomienia (lub w najbliższym możliwym terminie, o ile to zawiadomienie zostanie doręczone HFT Brokers w godzinach innych niż godziny zwykłego urzędowania HFT Brokers), HFT Brokers zablokuje dostęp do Systemu Transakcyjnego dla Zarządzającego Portfelem do składania, zmiany lub anulowania Zleceń i Dyspozycji objętych Pełnomocnictwem o Zarządzanie w imieniu Klienta oraz zapewni Klientowi możliwość składania Zleceń i Dyspozycji. Wszystkie Zlecenia i Dyspozycje złożone przez Zarządzającego Portfelem do momentu zablokowania przez HFT Brokers Systemu Transakcyjnego zostaną wykonane zgodnie z ich treścią, przy czym HFT Brokers nie odpowiada za działania Zarządzającego Portfelem, które byłyby dokonane w tym względzie niezgodnie z umową o zarządzanie portfelem zawartą pomiędzy Zarządzającym Portfelem i Klientem, ani za treść takich Zleceń i Dyspozycji. Od chwili zapewnienia Klientowi możliwość składania Zleceń i Dyspozycji w odniesieniu do Rachunku Zarządzanego, rachunek ten przestanie mieć charakter Rachunku Zarządzanego w rozumieniu Regulaminu HFT Brokers nie ma obowiązku kontrolowania ani sprawdzania z własnej inicjatywy, czy Pełnomocnictwo do Zarządzania obowiązuje Zlecenia i Dyspozycje składane na podstawie Pełnomocnictwa do Zarządzania będą traktowane jako Zlecenia i Dyspozycje składane przez Klienta i będą miały do nich bezpośrednie zastosowanie odpowiednie postanowienia Umowy, Umowy Ramowej, Regulaminu i Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, wszelkie Transakcje zawarte na podstawie Zlecenia złożonego przez Zarządzającego Portfelem na podstawie Pełnomocnictwa do Zarządzania będą traktowane jako zawarte z Klientem a nie z Zarządzającym Portfelem lub Osobą Upoważnioną. Za wyjątkiem winy umyślnej, HFT Brokers nie ponosi odpowiedzialności za szkody Zarządzającego Portfelem wynikłe w związku ze składaniem przez niego Zleceń lub Dyspozycji w imieniu i na rzecz Klienta na podstawie Pełnomocnictwa do Zarządzania W okresie, w którym Zlecenia lub Dyspozycje będą składane przez Zarządzającego Portfelem na podstawie Pełnomocnictwa do Zarządzania, Klient niniejszym upoważnia HFT Brokers do przekazywania Zarządzającemu Portfelem wszelkich informacji, które w przypadku, gdyby Pełnomocnictwo do Zarządzania nie zostało udzielone, byłyby udzielane lub przekazywane Klientowi zgodnie z Umową, Umową Ramową, Regulaminem, Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub o których udzielenie lub przekazanie Klient mógłby wystąpić zgodnie z Umową, Regulaminem lub Regulaminem Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną, za wyjątkiem informacji dotyczących podatków należnych od Klienta, do których potrącania jest zobowiązany HFT Brokers. Dla uniknięcia wątpliwości powyższe upoważnienie obejmuje również prawo przekazywania Zarządzającemu Portfelem zmian do Regulaminu oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną. Za wyjątkiem winy umyślnej, HFT Brokers nie HFT Brokers Dom Maklerski S.A. RNDD Strona 20 z 30

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 2 listopada

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Straight Through Processing (STP) z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami

Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Regulamin świadczenia usług maklerskich przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. w obrocie zorganizowanym derywatami Spis treści I. Wstęp............................................... 42 II. Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A.

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz Prowadzenia rachunków i rejestrów związanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Wolumen System Rekompensat System Transakcyjny Nadzwyczajna Zmiana Stosunków

Wolumen System Rekompensat System Transakcyjny Nadzwyczajna Zmiana Stosunków Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Dz.U.04.91.871 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady ustanawiania i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. REGTMSDirect21102014 1

Regulamin. REGTMSDirect21102014 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS Direct oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 871. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego

Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Formularz informacyjny przeniesienie rachunku płatniczego Bank realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych. Przez przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW

Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW Załącznik nr 2 do ZPZ 10/2010 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW 1 Warszawa, czerwiec 2010 I. WSTĘP II. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Kurs Konwersji Spread transakcyjny Kurs Wyceny System Rekompensat Lot System Transakcyjny Nadzwyczajna Zmiana Stosunków

Kurs Konwersji Spread transakcyjny Kurs Wyceny System Rekompensat Lot System Transakcyjny Nadzwyczajna Zmiana Stosunków Regulamin świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A.

Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. Umowa świadczenia przez Noble Securities S.A. usług na platformie Noble Markets MT5 polegających na wykonywaniu zleceń na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 1 kwietnia 2012 r. 27.03.2012 1

Regulamin. z dnia 1 kwietnia 2012 r. 27.03.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 2 listopada 2015 roku 1. Definicje 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin )

Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) Wykaz zmian do Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski Banku Ochronny Środowiska S.A. zagraniczny rynek kasowy (dalej Regulamin ) 1. Zmienia się 1 ust. 1 Regulaminu i nadaje się mu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (obowiązuje od 15.08.2011 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 35/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 5 maja 2014 r. Spis treści

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 35/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 5 maja 2014 r. Spis treści Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 35/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 5 maja 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach OTC oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. z dnia 21 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 110-6715 - Poz. 1268 i 1269 b) w powiecie Iwóweckim zmienia się granice miasta Lwówek Śl 9 ski, położonego na obszarze gminy Lwówek Sląski, przez przyłączenie obszaru wsi Płakowice z

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo