I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, faks 022 7794225."

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, Otwock, woj. mazowieckie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych B. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej F. Ubezpieczenia komunikacyjne A. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA i INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zaleŝnym) jednostek organizacyjnych Gminy Otwock w okresie ubezpieczenia (takŝe mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ 3.5 Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności w zakresie w rocznym okresie ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia (ubezpieczenie w systemie sum stałych) Ubezpieczenie według wartości Suma ubezpieczenia Budynki księgowa brutto ,62 zł Budynki Odtworzeniowa ,30 zł Budowle księgowa brutto ,94 zł Środki trwałe, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie księgowa brutto ,41 zł Mienie niskocenne księgowa brutto ,23 zł Księgozbiory księgowa brutto ,44 zł Inne księgowa brutto ,00 zł Przedmiot

2 ubezpieczenia (ubezpieczenie na pierwsze ryzyko) Ubezpieczenie według wartości Limit odpowiedzialności Środki obrotowe cena zakupu/ koszt wytworzenia ,00 zł Mienie pracownicze i uczniowskie Odtworzeniowa ,00 zł Mienie osób trzecich i mienie powierzone, w tym dzieła sztuki; mienie pozostawione w szatniach i schowkach w poszczególnych jednostkach oraz mienie z eksmisji Odtworzeniowa ,00 zł Wartości pienięŝne wartość nominalna ,00 zł Nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) Odtworzeniowa ,00 zł Środki niskocenne Odtworzeniowa ,00 zł stałe elementy lokali i budynków własność Gminy Miasto Otwock Odtworzeniowa ,00 zł Infrastruktura drogowa Odtworzeniowa ,00 zł B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEśY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zaleŝnym) jednostek organizacyjnych Gminy Otwock, biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym w okresie ubezpieczenia (takŝe mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie według SIWZ. 2. Zakres ubezpieczenia: szkody powstałe w wyniku kradzieŝy z włamaniem, rabunku (dokonany lub usiłowany) polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia i/lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia w tym na skutek dewastacji, Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje kradzieŝ zwykła - ochrona pod warunkiem zgłoszenia faktu kradzieŝy na policję, Zakresem ubezpieczenia objęta zostaje dewastacja w związku z jakimkolwiek ryzykiem kradzieŝowym do wysokości limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieŝowych, KradzieŜ z włamaniem i rabunek gotówki jak równieŝ innych walorów pienięŝnych o charakterze nominalnym (papiery wartościowe zastępujące w obrocie gotówkę, itp.), równieŝ w transporcie pieszym przez inkasentów, poborców podatkowych i intendentów, na terenie RP. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieŝy i dewastacji elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring w ramach sumy ubezpieczenia na środki trwałe i wyposaŝenie. 2.1 Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczeń Koszty naprawy zabezpieczeń w związku z realizacją jakiegokolwiek ryzyka kradzieŝowego oraz dewastacji z limitem odpowiedzialności ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Koszty obejmują w szczególności naprawę lub wymianę uszkodzonych lub zniszczonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug oraz systemów zabezpieczających itp., C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia Szyby i inne przedmioty szklane w tym w szczególności: szyby okienne i drzwiowe, szyby osłonowe wiat przystankowych, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpoŝarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraŝe, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp. 2. Zakres ubezpieczenia 2.1 ryzyko stłuczenia, rozbicia, porysowania szyb i innych przedmiotów szklanych, 2.2 Koszty dodatkowe w odniesieniu do szkód w przedmiotach szklanych itp. - koszty demontaŝu oraz montaŝu, koszty transportu, koszty znaków reklamowych i informacyjnych, koszty ustawienia i rozebrania rusztowań, koszty uŝycia dźwigu lub innych urządzeń, koszty pokrycia folią antywłamaniową lub podobną substancją, koszty wykonania usług ekspresowych itp. D. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK - (ALL RISKS) 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in. sprzęt elektroniczny, (stacjonarny i przenośny) oraz systemy monitoringu (zewnętrzne i wewnętrzne) będący w posiadaniu (samoistnym lub zaleŝnym) jednostek organizacyjnych Gminy Otwock, biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym w okresie ubezpieczenia (takŝe mienie w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie trwania umowy ubezpieczenia) oraz inne mienie

3 według SIWZ 2. Zakres ubezpieczenia oparty o formułę all risk 2.1 Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezaleŝnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, a w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; silny wiatr, huragan, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie cięŝaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, przypalenie; działanie człowieka, tj.: niewłaściwe uŝytkowanie, nieostroŝność, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji; szkody powstałe podczas napraw i konserwacji (równieŝ dokonywanych przez pracowników słuŝby wewnętrzne poszczególnych jednostek) - limit zł; szkody spowodowane nieodpowiednim działaniem urządzeń klimatyzacyjnych, grzewczych oraz chłodzących; zmian napięcia, całkowitego zaniku napięcia oraz innych szkód elektrycznych w tym w szczególności zwarcia, przetęŝenia, uszkodzenia izolacji, niezadziałania zabezpieczeń itp.; pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; zalanie w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku; kradzieŝ z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm / dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną; kradzieŝ zwykła - ochrona pod warunkiem zgłoszenia faktu kradzieŝy na policję; koszty odtworzenia danych, licencjonowanych programów oraz nośników danych. E. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1. Przedmiot ubezpieczenia odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo-kontraktową) jak równieŝ odpowiedzialność cywilną za produkt, podmiotów określonych w SIWZ w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem. 2. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 2.1 Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami); 2.2 Wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałoŝonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a takŝe w trakcie realizacji tych wyŝej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy; 2.3 Powstałe podczas wykonywania zadań wynikających ze statutu Gminy Otwock lub jej poszczególnych jednostek 2.4 Powstałe podczas wykonywania zadań wynikających z zawartych umów, w tym dotyczących administrowana i zarządzaniem wspólnotami; 2.5 Włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie wykonywania czynności, prac lub usług oraz po ich wykonaniu; 2.6 Włączenie do ochrony ubezpieczenia szkód wynikłych z 4171 kodeksu cywilnego; 2.7 Włączenie ochrony za szkody wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej wynikające z KC; 2.8 Włączenie odpowiedzialność cywilną inwestora, w rozumienie Prawa budowlanego, o ile nie jest przedmiotem odrębnego ubezpieczenia zawieranego na rzecz danej inwestycji; 2.9 Włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym osoby te podlegały kierownictwu ubezpieczonego (zawarły z nim umowę) i posiadały odpowiednie kompetencje - z zachowaniem prawa do regresu przez wykonawcę; 2.10 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie awarii,

4 działania, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zasilających oraz innych technologicznych; w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, 2.11 Włączenie odpowiedzialności z tytułu przeniesieniem ognia, przepięć oraz awarii w instalacjach elektrycznych, na liniach zasilających; 2.12 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, rynirn oraz przepięcia w odniesieniu do lokali uŝytkowych, mieszkań i części wspólnych zarządzanych przez Gminę lub jego jednostki organizacyjne oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych - elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna jak i wewnętrznych, - korytarze, schody, zsypy, windy, itp.), 2.13 Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikłe z realizacji zadań zleconych StraŜy Miejskiej - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o StraŜach Gminnych (Dz.U. Nr 123. Poz. 773 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałoŝonych innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności Komendy StraŜy Miejskiej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z uŝyciem przymusu bezpośredniego przez funkcjonariusza publicznego); 2.14 Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego/ubezpieczonego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w związku z prowadzeniem szatni, przyszkolnych parkingów); zakres ubezpieczenia obejmuje równieŝ sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, palmtopy, tablety, itp.), biŝuterię, gotówkę; 2.15 Włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu podanym obróbce, naprawie, czyszczeniu, montazu lub innym podobnym czynnościom; 2.16 Włączenie odpowiedzialności za czyste straty finansowe; 2.17 Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy uŝytkowania, najmu, dzierŝawy, uŝyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.); 2.18 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 2.19 Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo - rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych - z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych (w tym z tytułu szkód spowodowanych przez osoby naleŝące do słuŝb ochrony i kontroli, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni); 2.20 Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w Ŝłobkach, jednostkach oświatowych itp.); 2.21 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i zakaŝeniami bakteryjnymi (w tym min gronkowiec złocisty) oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi; 2.22 Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną w jednostkach Gminy Otwock m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych; Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń medycznych oraz z tytułu prowadzenia placówek opieki medycznej (szpitali, przychodni, itp.); 2.23 Włączenie ochrony z tytułu prowadzenia i uŝytkowania hal sportowych, sportowo - widowiskowych itp.; 2.24 Odpowiedzialność cywilna nauczyciela,

5 opiekuna, wychowanków lub wolontariuszy za szkody w mieniu i na osobie wynikłe z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych bez względu na podstawę prawną zatrudnienia, 2.25 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w z tytułu organizowania wycieczek, wyjazdów szkolnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, koncertów, dyskotek, przedstawień teatralnych i innych zajęć dla dzieci, młodzieŝy i dorosłych, 2.26 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z organizacją i/lub udziałem w wystawach, konferencjach, zjazdach i innych imprezach, wydarzeniach kulturalnych, artystycznych, sportowych, turystycznych (ochrona takŝe podczas podróŝy związanych z wyŝej wymienionymi). Ochroną objęte będą takŝe szkody wyrządzone przez ekspozycje (stojące, wiszące, inne), 2.27 włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczniom, wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych, a takŝe z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieŝy poza placówką oświatowo wychowawczą, na terenie kraju i za granicą (np. międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieŝy; 2.28 Włączenie szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem - OC wzajemna; 2.29 Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie uŝyteczne na rzecz Gminy Otwock z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie uŝyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544) a takŝe szkody wyrządzone przez praktykantów, staŝystów i wolontariuszy; 2.30 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku raŝącego niedbalstwa; 2.31 Włączenie odpowiedzialności z tytułu posiadania lub administrowania terenami zieleni, parkami, placami (w tym placami zabaw), parkingami, kładkami, płotami, przejściami, skwerami, obiektami sportowymi, ogrodami, cmentarzami i wszelkim innymi terenami, w tym chodnikami i drogami oraz mieniem będącym w posiadaniu, administrowaniu lub podległym pod prawny lub faktyczny zarząd Gminy Otwock lub jej jednostek organizacyjnych w tym m.in. wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp., 2.32 Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane przez drzewa (konary, gałęzie lub liście itp.) i inne nasadzenia roślinne znajdujące się na zarządzanym terenie wynikające z niewłaściwego stanu zieleni, za utrzymanie których odpowiedzialność ponosi ubezpieczony, 2.33 Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami w następującym zakresie: Szkody wynikłe z tytułu posiadanego i administrowanego mienia znajdującego się w zarządzie Gminy Otwock powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością i w zarządzie Gminy Otwock, jak równieŝ na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejach, ścieŝkach rowerowych wynikłych z winy Ubezpieczonego, a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym nawierzchni wynikającej z uszkodzenia w postaci wyboi, zapadnięcia części jezdni, wyrw w jezdniach i poboczach, zalegającym śniegiem i lodem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, zalegającym piaskiem lub ziemią, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp. podległych ubezpieczającemu, porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leŝącymi i upadającymi drzewami, konarami, elementami słupów, oprawami latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich znaków drogowych, złym oznakowaniem lub źle funkcjonującą sygnalizacją świetlną, nie normatywną skrajnią poziomą i pionową jezdni, spowodowane zadrzewieniem lub zabudową. Przez teren rozumie się równieŝ chodniki, ścieŝki rowerowe, miejsca, na których znajdują się oznakowania pionowe, pozostałości po robotach słuŝb, obiekty inŝynierskie będące w bezpośrednim zarządzie

6 Gminy Otwock i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym równieŝ w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieŝące naprawy (np. niemoŝliwość naprawienia szkody wskutek panujących warunków atmosferycznych) OC pracodawcy we wszystkich jednostkach za następstwa wypadków przy pracy wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy, niezaleŝnie od podstawy zatrudnienia (w tym wolontariuszom, staŝystom, praktykantom, asystentom, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie uŝytecznych wyrokiem sądu, osobom skazanym skierowanym do wykonywania nieodpłatnych prac społecznie uŝytecznych przez zakład karny oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy); 2.35 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu pracowników jednostek Gminy, w tym ich pojazdów za szkody wyrządzone przez te jednostki swoim pracownikom (nie dotyczy kradzieŝy pojazdu); 2.36 Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace na rzecz jednostek Gminy Otwock z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy; 2.37 Włączenie do ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez pracowników w trakcie delegacji słuŝbowych - OC podróŝy słuŝbowych; 2.38 Włączenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez druŝyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, ćwiczenia, pokazy itp.); 2.39 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach powstałe w związku z prowadzonymi pracami; 2.40 Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku prac ładunkowych, w tym w przedmiocie prac ładunkowych; 2.41 Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta; 2.42 Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego; 2.43 Odpowiedzialność cywilną z tytułu zarządzania i administrowania nieruchomościami, w tym nieruchomościami własnymi oraz obcymi, na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego m.in.: własność, najem, dzierŝawa, leasing, uŝyczenie, w tym na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku z art. 4 pkt 9b1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). Ochroną objęta jest takŝe odpowiedzialność z tytułu posiadania lub administrowania terenami zieleni miejskiej, parkami, nieruchomościami komunalnymi, drogami wewnętrznymi, podwórkami, placami zabaw i innymi terenami naleŝącymi do Ubezpieczonych; 2.44 Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe u osób trzecich w związku z prowadzeniem remontów, modernizacji, montaŝu, przebudowy, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, nadbudowy itp. mienia stanowiącego własność, uŝytkowanego lub administrowanego przez Ubezpieczonego Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym wynikłe z mienia przeznaczonego do rozbiórki włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zaleganiem lub osuwaniem śniegu i lodu 2.47 Włączenie odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka za szkody powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, zasilających oraz innych technologicznych; w tym wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych oraz za szkody z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną oraz przepięcia w odniesieniu do lokali uŝytkowych, mieszkań i części wspólnych zarządzanych przez Miasto lub jego jednostki organizacyjne oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków (zarówno części zewnętrznych - elewacje, kominy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna jak i wewnętrznych, - korytarze, schody, zsypy, windy, itp.), F. UBEZPIECZENIE OBOWIĄZKOWE ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

7 Finansów z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U poz. 1616). 2. Suma gwarancyjna: Euro. 3. Ubezpieczony - ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ G. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH 1.1 Zakres ubezpieczenia określa ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 1.2 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - uwzględnienie polis o róŝnych okresach waŝności ubezpieczenia (pojazdy zakupione w ciągu roku), 1.3 Wykaz pojazdów zgodnie z załącznikiem nr 16 do SIWZ, 1.4 Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie mogą być niŝsze niŝ limity wskazane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych obowiązującej w dniu zawierania umowy, 2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO 2.1 Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zaleŝnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie, których Ubezpieczający / Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy uŝytkowane na podstawie umów najmu, dzierŝawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego). Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu jest załącznikiem nr 16 do SIWZ. 2.2 Zakres ubezpieczenia: Pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieŝowymi; szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposaŝenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, pioruna, poŝaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, kradzieŝy pojazdu, jego części lub wyposaŝenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia lub kradzieŝy, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej; Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku poŝaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej; Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego uŝycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego lub osoby przez niego upowaŝnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim dozór, a takŝe w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby; Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego; Włączenie odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracując silnik z rozlewisk powstałych w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp. - 3 zdarzenia; Włączenie kosztów holowania po szkodzie - limit odpowiedzialności nie mniej niŝ 10% sumy ubezpieczenia; Pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego w tym prędkości obowiązującej na danym terenie; Zakres terytorialny: EUROPA; kradzieŝ z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ II A. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (OSP) i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych ( MDP)- wariant imienny. B. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (OSP) i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych (MDP)- wariant bezimienny. A. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW

8 OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH (OSP) I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH (MDP) - WARIANT IMIENNY. 1. Przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków pozostających w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. 2. Zakres ubezpieczenia i świadczeń: 2.1 zgodny z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178 poz. 1380, z późn. zm.): 2.2 w ramach odszkodowania poszkodowanemu wypłacane będą: jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci. 3. Ubezpieczeni 3.1 Członkowie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - 43 osoby 4. Forma ubezpieczenia - imienna, 5. Zakres terytorialny - Polska, B. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH (OSP) I MŁODZIEśOWYCH DRUśYN POśARNICZYCH ( MDP) - WARIANT BEZIMIENNY. 1. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz wylewu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. 2. Ubezpieczeni 2.1 Członkowie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych - ilość jednostek Członkowie MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych - ilość jednostek Forma ubezpieczenia - bezimienna, 4. Zakres ubezpieczenia: 4.1 Zakres terytorialny - Polska, 4.2 Zakres czasowy - całodobowo. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złoŝenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium. III.2) ZALICZKI

9 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niŝ to wynika z przedmiotu zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŝy przedłoŝyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

10 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŝności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŝy do grupy kapitałowej; III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śe OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom naleŝy przedłoŝyć: inne dokumenty Celem potwierdzenie, Ŝe oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty Ogólne Warunki Ubezpieczenia. III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) Pełnomocnictwo (ciąg pełnomocnictw) do podpisania Oferty (jeŝeli dotyczy), o ile nie wynika ono z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 2) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z osób trzecich przy wykonaniu zamówienia, Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotów (wyłącznie oryginał), na które Wykonawca się powołuje do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby przedłoŝone zobowiązanie zawierało wyraźne doprecyzowanie jakie zasoby będą przedmiotem udostępnienia, przez kogo zostaną one udostępnione i na czyją rzecz, oraz na jaki czasokres. SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

11 Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem niewaŝności. 2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy Ubezpieczenia Generalnego, a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy. 3. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy. 4. Istotna zmiana umowy jest dopuszczalna w przypadkach określonych w pkt XXI SIWZ i wiąŝe się ze zmianą łącznej wysokości składek 5. Wszelkie zmiany określone w pkt XXI wymagają pisemnego powiadomienia Wykonawcy lub obsługującego Gminę Otwock Brokera. XXI SIWZ. PRZEWIDYWANA ZMIANA UMOWY. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy dla części I zamówienia, która polegać moŝe w szczególności na: 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdraŝanie nowych inwestycji; 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 4. likwidacji środków trwałych, czy teŝ inwestycji; 5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 6. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ; 7. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 8. korzystnych dla Zamawiającego zmianach ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 9. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmiany umowy dla części II zamówienia, która polegać moŝe w szczególności na: 1. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia; 2. zmianie ilości osób ubezpieczonych w zakresie NNW; 3. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ; 4. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 5. korzystnych dla Zamawiającego zmianach ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 6. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŝna uzyskać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego budynek B pok. 9 w godzinach IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 budynek B, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Mieszkańców). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

12 IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŝnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; B. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy z włamaniem, rabunku i dewastacji; C. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia; D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; F. Ubezpieczenia komunikacyjne.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 70 o 2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 30 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: A. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (OSP) i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych ( MDP)- wariant imienny; B. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych (OSP) i MłodzieŜowych DruŜyn PoŜarniczych (MDP)- wariant bezimienny.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: o 1. Cena - 95 o 2. Fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 5

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OTWOCK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl 1 z 6 2015-03-09 09:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mpo.torun.pl Toruń: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl 1 z 6 2014-05-20 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ozarow.pl Ożarów: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-15 14:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi2.php (strona pełnomocnika Zamawiającego) Toruń: usługa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bip.biesiekierz.eu BIESIEKIERZ: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi 1 z 6 2014-10-14 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.np.com.pl/przetargi Toruń: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 762 77 00, faks 89 762 77 24. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugterespol.bip.lubelskie.pl Małaszewicze: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińskomazurskie, Bartoszyce: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE i JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Numer ogłoszenia: 87573-2015; data zamieszczenia: 16.06.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Nord Partner Sp. z o.o., ul. Fałata 94, 87-100 Toruń, woj. kujawskopomorskie, tel. +48 56 651 43 00, faks +48 56 651 43 01. Toruń: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Szpitala Międzyrzeckiego sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 123338-2014; data zamieszczenia: 10.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl 1 z 5 2014-09-17 11:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.elk.pl Ełk: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasta Ełku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=347198&rok= Page 1 of 5 Nysa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY NYSA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGAZNIZACYJNYMI.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2015-07-10 13:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltorzym.pl ; na stronie pełnomocnika zamawiajacego: www.np.com.pl/przetargi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. data zamieszczenia: 27.10.2011r. Znak sprawy 11/2011 Radecznica: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RADECZNICY W OKRESIE OD 01/01/2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ oraz UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Usługa ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Skoczów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: suprabrokers.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: suprabrokers.pl 1 z 6 2015-03-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: suprabrokers.pl Strzegom: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl 1 z 5 2013-03-27 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpsi.pl Toruń: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kujawsko-

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Kompleksowe ubezpieczenie MPO - Łódź Sp. z o.o. Numer ogłoszenia: 306686-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, Sztum, woj. pomorskie, tel , faks Sztum: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Miasta i Gminy Sztum Numer ogłoszenia: 60418-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z

Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ 1 z 5 2015-02-20 11:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: um_jaslo.bip.gov.pl/ Jasło: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Chełm: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.pulawy.pl Puławy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Puławy

Bardziej szczegółowo

PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie

PAKIET I: Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ 1. Ubezpieczenie 1 z 5 2014-05-15 11:55 Sulęcin: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Sulęcin wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 104649-2014; data zamieszczenia: 15.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-02-15 11:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.glubczyce.pl, www.suprabrokers.pl Głubczyce: Usługa kompleksowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.trabkiw.ug.gov.pl Trąbki Wielkie: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatopolski.pl Opole: Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzelce.pl Strzelce Krajeńskie: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzelce

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Saska 63/75, 03-948 Strona 1 z 5 Warszawa: Usługa kompleksowego ubezpieczenia dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie na rok 2011/2012. Numer ogłoszenia: 415232-2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mosir.tychy.pl/przetargi/aktualne Tychy: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Błażowa: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Błażowa Numer ogłoszenia: 117212-2015; data zamieszczenia: 19.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182532-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Toruń Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 1, Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie, tel , faks 056

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, 1, Świecie nad Osą, woj. kujawsko-pomorskie, tel , faks 056 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swiecienadosa.lo.pl Świecie nad Osą: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.09.2015 Zamówienie na świadczenie usług ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.interbroker.pl Skarżysko-Kamienna: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INTERESÓW GMINY SKARŻYSKO-KAMIENNA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dbpatron.pl Nowy Sącz: DBP.272.1.01.2016 Zamówienie na świadczenie usług kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl Grójec: Ubezpieczenie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 386492-2014 z dnia 2014-11-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Otwock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ I A. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych B.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.com.pl oraz www.bip.kamiensk.com.pl Kamieńsk: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Ubezpieczenie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie ryzyk majątkowych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-29 08:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmsw.opole.pl/ Opole: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-02-19 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwste.edu.pl Jarosław: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Państwowej WyŜszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.oswiecim.pl Oświęcim: Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasta Oświęcim i jej jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ 1 z 6 2014-03-14 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.umleknica.pl/ Łęknica: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Lubochnia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer ogłoszenia: 12563-2015; data zamieszczenia: 29.01.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Głównego Inspektoratu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2011-06-29 21:28 Wąpielsk: GRUPOWE UBEZPIECZENIE PRACOWNIKÓW, WSPÓŁMAŁśONKÓW ORAZ PEŁNOLETNICH DZIECI PRACOWNIKÓW ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 177722-2011; data zamieszczenia: 29.06.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gniezno.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2013-04-22 15:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.checiny.pl Chęciny: Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: oraz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  oraz 1 z 5 2015-12-15 16:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamiensk.pl oraz www.bip.kamiensk.pl Kamieńsk: ubezpieczenie mienia i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POŁANIEC WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Usługi kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej majątku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl Otwock: Kompleksowe ubezpieczenie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumzagorze.pl Zagórze: Świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drzycim, ul. Podgórna 10, Drzycim, woj. kujawsko-pomorskie, tel w. 27, faks w. 33. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia: 07.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.walcz.cos.pl Wałcz: UBEZPIECZENIE MIENIA I OC Numer ogłoszenia: 259861-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bonusubezpieczenia.pl osnowiec: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu Numer ogłoszenia: 269938-2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO Numer ogłoszenia: 19915-2015; data zamieszczenia: 13.02.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Dubeninki, ul. Mereckiego 27, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie. Dubeninki: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dubeninki Numer ogłoszenia: 417618-2013; data zamieszczenia: 14.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl 1 z 6 2015-03-10 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zozbrodnica.pl Brodnica: Ubezpieczenie komunikacyjne, majątku i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-14 15:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.suprabrokers.pl Bogatynia: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.lubomierz.pl Lubomierz: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY LUBOMIERZ WRAZ Z JEDNOSTKAMI

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO.

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO. Nowe Miasto Lubawskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIENIA POWIATU NOWOMIEJSKIEGO Numer ogłoszenia: 246867-2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/? 1 z 6 2015-11-04 11:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.swidwin.ibip.pl/public/?id=151611 Świdwin: Ubezpieczenie majątku i innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA UBEZPIECZENIA Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionkow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionkow.pl 1 z 5 2014-10-17 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.radzionkow.pl Radzionków: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatsulecinski.pl Sulęcin: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI POWIATU SULĘCIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Turek: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU TURECKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Numer ogłoszenia: 281248-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 64857-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2015-05-06 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.swietochlowice.pl Świętochłowice: Ubezpieczenie majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zuk.zgk-karkonosze.pl/przetargi.html Mysłakowice: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Związku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.slupsk.pl Słupsk: UBEZPIECZENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbs2.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbs2.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbs2.pl Gliwice: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl Racibórz: USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Numer ogłoszenia: 257095-2014; data zamieszczenia: 11.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwet.pulawy.pl/zampub/ Puławy: Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2016-05-10 11:06 Gostyń: Usługa kompleksowego ubezpieczenia SPZOZ w Gostyniu Numer ogłoszenia: 116112-2016; data zamieszczenia: 10.05.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubon.pl Luboń: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Namysłów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności w zakresie: Część I zamówienia: - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niemodlin.pl Niemodlin: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niemodlin. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ostróda: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW ŻEGLUGI OSTRÓDZKO-ELBLĄSKIEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE. data zamieszczenia: 05.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-12-31 08:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks

Rabce-Zdrój, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. (018) 2676060 w. 244, faks 1 z 5 2012-11-19 13:49 Rabka-Zdrój: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce Zdroju Numer ogłoszenia: 457852-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Proszowice: Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

pojazdów oraz ubezpieczenie majątku.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

pojazdów oraz ubezpieczenie majątku.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozsanok.pl Sanok: usługę ubezpieczenia SPZOZ w Sanoku- ubezpieczenie pojazdów oraz ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernichów wraz z jednostkami

Bardziej szczegółowo

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SAT.272.01.2012 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SAT.272.01.2012 Kraków: Ubezpieczenie mienia oraz floty pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie Numer ogłoszenia: 441370-2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo