ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO DEWASTACJI Zakres obejmuje przynajmniej szkody z tytułu: 1.pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, następstwa przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych z limitem w wysokości zł, pośrednich następstw uderzenia pioruna; huraganu, powodzi (nie dopuszcza się wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi oraz ograniczenia terytorialnego obowiązywania tego ryzyka w umowie ubezpieczenia), gradu, deszczu nawalnego o współczynniku co najmniej cztery, trzęsienia i obsunięcia się ziemi, wybuchu, sadzy, śniegu, dymu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, innych technologicznych lub akwarium (dotyczy placówek oświatowych), szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w limicie zł., uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej w limicie zł. wraz z klauzulą prac remontowo budowlanych w limicie zł, aktów terroryzmu (strajków, zamieszek, sabotażu) w tym w mieniu ubezpieczającego w limicie zł; a.akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej; b.kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia; c.pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz w ramach sum ubezpieczenia; 2.Franszyza integralna w wysokości 300 zł; 3.Franszyza redukcyjna - brak; 4.Udział własny zniesiony; 5.Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej (mienie ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto niezależnie od zużycia technicznego i wieku budynku); wypłata odszkodowania bez potrącania z tytułu zużycia; - środki obrotowe I ryzyko, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia; nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie pracownicze i uczniowskie, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe, gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę) system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, gotówka oraz pozostałe znaki wartościowe według wartości nominalnej, mienie pracownicze i uczniowskie- system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, 6.Wyłączenie zasady proporcji dla ubezpieczanego mienia; 7.Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej łącznej sumy ubezpieczenia; 1

2 8.Wprowadzenie klauzuli reprezentantów; 9.W przypadku nakładów inwestycyjnych uznanie jednego limitu dla wszystkich podmiotów oraz wszystkie lokalizacje; limit odpowiedzialności w wysokości zł w systemie I ryzyka; 10.Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; 11.Włączenie odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze; 12.Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce; 13.Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, mienie osobiste pracowników); 14.Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, informatycznych, elektroenergetycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej); 15.Ubezpieczeniem objęte zostają koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) limit odpowiedzialności zł; 16.Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia; 17.Objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego (np. w okresie wakacyjnym); 18.Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonego do sprzedaży; 19.Akceptacja przyjętej do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej podstawy wyliczenia kosztu odtworzenia 1m 2 wynoszącą 3367 zł/1m 2 (wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej wg obwieszczenia wojewody małopolskiego z dnia ). 20.Objęcie ochroną kosztów wymiany wody w basenie wskutek zanieczyszczenia jej przez niepełnosprawnych użytkowników w limicie zł. dotyczy MOSiR 21.ubezpieczenia od aktów dewastacji wandalizmu według poniżej podanych kryteriów: a.przedmiot ubezpieczenia: elementy zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, place zabaw, elementy małej architektury, w tym rzeźby, pomniki, elementy systemu klimatyzacji, wentylacji, urządzeń technologicznych i innych, infrastruktury drogowej oraz technicznego zabezpieczenia ulic i chodników, iluminacja świetlna, anteny, ogrodzenia, bramy, infrastruktura obiektów sportowych, balustrady, zapory, hydranty, drabiny przeciwpożarowe, ławki, nasadzenia wieloletnie, itp. b.lokalizacja: we wszystkich lokalizacjach działalności Gminy Miasto Oświęcim i pozostałych podmiotów objętych wspólnym Zamówieniem; system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. c.suma ubezpieczenia w systemie I ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia: zł (jeden wspólny limit na wszystkie jednostki) oraz dodatkowy limit na dewastację infrastruktury drogowej wynoszący zł. 22.W ubezpieczeniu budynków będących w posiadaniu bądź administracji Zarządu Budynków Mieszkalnych przedmiotem ubezpieczenia są budynki, części wspólne, wyodrębnione 2

3 i niewyodrębnione lokale mieszkalne i użytkowe członków wspólnot mieszkaniowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 23.Włączenie odpowiedzialności z tytułu poniesionych kosztów na tymczasowe zakwaterowanie najemców (lokal zastępczy) wykwaterowanych na skutek szkody losowej lub awarii z limitem zł na wszystkie zdarzenia i zł na jedno zdarzenie dla tego ryzyka wprowadza się udział własny 10%. dotyczy ZBM. 24.Miejsce ubezpieczenia: jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. B. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI WANDALIZMU. Ubezpieczane ryzyka: 1.szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub usiłowane), polegające na: a)utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia; b)zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu dewastacji, 2.Franszyza integralna: 200,00 zł; 3.Franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione 4.Konsumpcja sumy ubezpieczenia 5.Uznanie za wystarczające zabezpieczeń drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub kłódki wielozastawkowe albo jeden atestowany. W przypadku sprawnego alarmu lub całodobowego dozoru jeden zamek wielozastawkowy lub kłódka; 6.Akceptacja aktualnie posiadanych zabezpieczeń 7.Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, 8.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring; 9.Włączenie odpowiedzialności za ryzyko kradzieży zwykłej z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego; 10.Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia. 11.Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce. 12.Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasto Oświęcim i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 1.Zakres ubezpieczenia od stłuczenia rozbicia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych transportu, montażu itp. 2.Przedmiot i sumy ubezpieczenia: w załączniku 3

4 a.przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, wiaty przystankowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp., - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej. b.zakres ochrony wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak: koszty montażu, demontażu, transportu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb itp. 3.Franszyza integralna: 50 zł 4.franszyza redukcyjna / udziały własne: zniesione. 5.Konsumpcja sumy ubezpieczenia 6.System ubezpieczenia: I ryzyko 7.Jeden limit na wszystkie lokalizacje suma ubezpieczenia zł. 8.Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasto Oświęcim oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. D. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS) 1.Ubezpieczane ryzyka wszystkie szkody materialne; 2.Przedmiot i miejsce ubezpieczenia mienie wymienione w załączniku nr 8; 3.Wartość odtworzeniowa; 4.Franszyza redukcyjna 300 zł; 5.Udział własny i franszyza integralna brak; 6.Uznanie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym; 7.Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; 8.Pozostałe wymogi dotyczące zabezpieczeń jak w ubezpieczeniu od kradzieży; 9.Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia; 10.Włączenie klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ryzyka kradzieży); 11.Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie wakacyjnym, jak również dla mienia wyłączonego z eksploatacji; 12.Dla sprzętu elektronicznego przenośnego pracowników i osób, którym ubezpieczający powierzył sprzęt w używanie limit 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z rozszerzeniem terytorialnym o Europę 13.Dopuszcza się możliwość stosowania Klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu dot. obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę; 14.Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; 15.Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji; 16.Miejsce ubezpieczenia: jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. 4

5 E. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Zakres ubezpieczenia winien objąć ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt (podmiotów określonych w specyfikacji) w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 1.Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) 2.Wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy; 3.Powstałe podczas wykonywania zadania wynikających ze statutu Gminy Miasta Oświęcim lub jej poszczególnych jednostek; 4.Wynikłe z art. 417 (1) Kodeksu Cywilnego podlimit zł. 5.Włączenie ochrony za szkody wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej wynikające z KC; 6.Włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym osoby te podlegały kierownictwu ubezpieczonego i posiadały odpowiednie kompetencje; 7.Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wod-kan i c.o., elektrycznych, zasilających oraz innych technologicznych; 8.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną; 9.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie; 10.Włączenie odpowiedzialności z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni miejskiej oraz terenami innymi podległymi pod zarząd Gminy Miasto Oświęcim lub jej jednostki organizacyjne; 11.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną dla lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych 12.Włączenie odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty finansowe; 13.Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.) 14.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 15.Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo 5

6 rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych; 16.Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w żłobkach i jednostkach oświatowych); 17.Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanych z prowadzeniem stołówek; 18.Włączenie odpowiedzialności za szkody podczas zorganizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką szkolną i przedszkolną na terenie kraju i zagranicy (np. międzyszkolna i międzynarodowa wymiana młodzieży); 19.Włączenie ochrony z tytułu zajęć nauki pływania; 20.Włączenie szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem OC wzajemna; 21.Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Oświęcim z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544)); 22.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa; 23.Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami w następującym zakresie: Szkody wynikłe z tytułu posiadanego i administrowanego mienia znajdującego się w zarządzie Gminy Miasto Oświęcim powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Oświęcim, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejach, ścieżkach rowerowych wynikłych z winy Ubezpieczonego, a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym nawierzchni wynikającej z uszkodzenia w postaci wyboi, zapadnięcia części jezdni, wyrw w jezdniach i poboczach, zalegającym śniegiem i lodem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, zalegającym piaskiem lub ziemią, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp. podległych ubezpieczającemu, porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi i upadającymi drzewami, konarami, elementami słupów, oprawami latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich znaków drogowych, złym oznakowaniem lub źle funkcjonującą sygnalizacją świetlną, nie normatywną skrajnią poziomą i pionową jezdni, spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową. Przez teren rozumie się również chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca, na których znajdują się oznakowania pionowe, pozostałości po robotach służb, obiekty inżynierskie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasto Oświęcim i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy (np. niemożliwość naprawienia szkody wskutek panujących warunków atmosferycznych). 24.Szczególne warunki szczególne ubezpieczenia: a.wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu b.wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna 6

7 przyczyna, która uniemożliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie. c.zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji o tej przyczynie 25.Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka). 26.Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 27.Szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans). 28.Zakres terytorialny: Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych oraz zagranicznych pobytów dzieci i młodzieży poza palcówką szkolną (międzynarodowa wymiana młodzieży), dla których zakres terytorialny ograniczony zostaje do Europy. 29.Suma gwarancyjna: ,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 30.Dopuszczalne limity odpowiedzialności Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyższy). 31.Podlimity sumy gwrancyjnej: Lp. Ryzyko Podlimit 1. Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, w tym z tytułu posiadania i użytkowania zł szatni i dozoru targowiska miejskiego 2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców zł 3. Szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności cywilnoprawnej - limit dla ruchomości (nieruchomości do zł sumy gwarancyjnej) 3. OC pracodawcy zł 4. Szkody z tytułu organizacji imprez masowych, które nie podlegają ustawie o imprezach masowych zł 5. Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek zł substancji niebezpiecznych. 6. Włączenie odpowiedzialności za skutki szkód powstałych wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty zł finansowe. 7. OC wzajemna podmiotów objętych jednym wspólnym postępowaniem W ramach sumy 7

8 przetargowym gwarancyjnej zł 32.Franszyzy i udziały własne: a.franszyza integralna 200 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych (dla osobowych brak); dla szkód wynikających z administrowania drogami i szatni brak franszyz i udziałów własnych b.franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niż zł) c.dla OC pracodawcy zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. F. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a.oc posiadaczy pojazdów mechanicznych uwzględnienie polis o różnych okresach ważności ubezpieczenia (pojazdy zakupione w ciągu roku) b.sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie mogą być niższe niż limity wskazane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych obowiązującej w dniu zawierania umowy 2. Ubezpieczenie AC a.odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia AC; b.pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieżowymi; c.zakres terytorialny: EUROPA; kradzież z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii d.nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych; e.w sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego f.wysokości sum ubezpieczenia ustalane wg wartości rynkowych (katalogi Infoekspert lub Eurotax) bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych wartości fakturowe;. g.franszyza integralna zł; h.franszyza redukcyjna i udział własny - brak; i.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu; j.pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego za wyjątkiem przekroczenia prędkości (warunek fakultatywny); k.nie ma zastosowania zasada proporcji ; l.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim dozór, a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby; m.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego; n.włączenie odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracując silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.; 8

9 o.włączenie kosztów holowania po szkodzie limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia; p.wystawienie polis komunikacyjnych nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Płatność za polisy komunikacyjne jednorazowa, 30 dni po wystawieniu polisy. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a. Suma ubezpieczenia: zł/osobę. b. Wymagany zakres i warunki ubezpieczenia. - Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu. - Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. - W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 4. Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu): a.organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit na zdarzenie 600 zł b.pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie zł. c.ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo - ciężarowych oraz ciężarowych o ładowności do 2,5 tony d.zakres terytorialny RP (dla pojazdów Renault Master o nr rej. KOS66TG oraz Toyota Avensis o nr rej KOS3S35 zakres rozszerzony do terytorium UE). G. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ 1.Zakresem ubezpieczenia objęte są przynajmniej niżej wymienione ryzyka kosztów leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem, wypadkiem komunikacyjnym, utratą bagażu, wyrządzeniem szkody osobie trzeciej (OC) podczas pobytu poza granicami RP wykonującymi swoje obowiązki służbowe (dopuszcza się możliwość odpowiedniego rozszerzenia w OC deliktowej); 2.Świadczenia ubezpieczeniowe (minimalne limity odpowiedzialności); a.koszty leczenia zł (lub równowartość w Euro); b.koszty transportu poszkodowanego (zwłok) do kraju j.w.; c.koszty ratownictwa zł; d.koszty pobytu osoby towarzyszącej zł; e.koszty zastępczego kierowcy zł; f.nnw (w tym procentowy trwały i częściowy uszczerbek na zdrowiu) zł g.ubezpieczenie bagażu zł; 3.Rozszerzenie o ryzyko wykonywania pracy za granicą; 9

10 4.Limit osobodni dla pracowników i delegacji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 100 w ciągu roku; 5.Franszyza integralna 200 zł; 6.Franszyza redukcyjna i udział własny brak; 7.Uznanie za wystarczające zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną listy osób dla danego wyjazdu na podstawie indywidualnego zgłoszenia do ubezpieczyciela lub na podstawie wystawionych delegacji służbowych H. DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 1.Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody. Wypłata odszkodowań z VAT, za wyjątkiem spółek prawa handlowego podlegających rozliczeniom VAT. 2. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela siedem dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięciu informacji o jej powstaniu, chyba, że OWU przewidują dłuższy termin; dla szkód kradzieżowych komunikacyjnych zgłoszenie szkody w ciągu 24 godzin; 3. Informowanie o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań przekazywane będą również do brokera obsługującego Gminę Miasto Oświęcim 4. Składka za ubezpieczenia majątku płatna ratalnie, ilość rat zostanie określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne oddzielnie, każdorazowo, jednorazowo po wystawieniu dokumentu ubezpieczenia w terminie 30 dni od wystawienia polisy. Dla nowych umów ubezpieczenia płatność I raty w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia. 6. W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, ubezpieczający nie ma obowiązku wcześniejszej zapłaty pozostałych rat. 7. Za datę zapłaty składki na konto ubezpieczyciela uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela lub zapłatę gotówki w kasie ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający posiadał w tym dniu wystarczające środki finansowe. 8.Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 9.Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia. 10.W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich placówek podległych Gminie Miasto Oświęcim oraz podmiotów występujących wspólnie podczas trwania umowy. Aktualizowanie miejsc ubezpieczenia będzie odbywać się w rocznice polis majątkowych. Wszystkie limity podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są odnawialne w każdą rocznicę polisy. 11.Akceptacja podanych definicji niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych, przy czym dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie mniejszy od wynikającego z treści podanej. 12.Dla przyjętych przez oferenta warunków fakultatywnych, obowiązują ustalenia i zapisy wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul i ryzyk ubezpieczeniowych 13.W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione korekty dotyczące sum ubezpieczenia: 10

11 a.zmniejszenia majątku rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych b.zwiększenia majątku mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu c.klauzula automatycznego pokrycia. 11

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI ROLNIK SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 5 ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE MIENIA... 11 Zasady ogólne... 11 UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA

OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA OGÓLNE WARUNKI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU DORADCA ustalone uchwałą nr UZ/326/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 24 listopada 2014 r. SPIS TREŚCI Postanowienia wstępne...........

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DOMÓW JEDNORODZINNYCH I MIESZKAŃ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia domów jednorodzinnych i mieszkań, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA FIRMA SPIS treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 5 DEFINICJE 5 ZAKRES UBEZPIECZENIA 9 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 9 Przedmiot i miejsce ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Biznes Plus Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE

OWU. Dom & Szczêœcie. Ubezpieczenie Twój DOM Plus. Rozdział I - POSTANOWIENIA OGÓLNE WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo