ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO DEWASTACJI Zakres obejmuje przynajmniej szkody z tytułu: 1.pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, następstwa przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych z limitem w wysokości zł, pośrednich następstw uderzenia pioruna; huraganu, powodzi (nie dopuszcza się wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi oraz ograniczenia terytorialnego obowiązywania tego ryzyka w umowie ubezpieczenia), gradu, deszczu nawalnego o współczynniku co najmniej cztery, trzęsienia i obsunięcia się ziemi, wybuchu, sadzy, śniegu, dymu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, innych technologicznych lub akwarium (dotyczy placówek oświatowych), szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w limicie zł., uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej w limicie zł. wraz z klauzulą prac remontowo budowlanych w limicie zł, aktów terroryzmu (strajków, zamieszek, sabotażu) w tym w mieniu ubezpieczającego w limicie zł; a.akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej; b.kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia; c.pokrycie kosztów przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz w ramach sum ubezpieczenia; 2.Franszyza integralna w wysokości 300 zł; 3.Franszyza redukcyjna - brak; 4.Udział własny zniesiony; 5.Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto oraz odtworzeniowej (mienie ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto niezależnie od zużycia technicznego i wieku budynku); wypłata odszkodowania bez potrącania z tytułu zużycia; - środki obrotowe I ryzyko, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia; nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie pracownicze i uczniowskie, mienie osób trzecich oraz wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe, gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę) system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, gotówka oraz pozostałe znaki wartościowe według wartości nominalnej, mienie pracownicze i uczniowskie- system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, 6.Wyłączenie zasady proporcji dla ubezpieczanego mienia; 7.Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej łącznej sumy ubezpieczenia; 1

2 8.Wprowadzenie klauzuli reprezentantów; 9.W przypadku nakładów inwestycyjnych uznanie jednego limitu dla wszystkich podmiotów oraz wszystkie lokalizacje; limit odpowiedzialności w wysokości zł w systemie I ryzyka; 10.Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; 11.Włączenie odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze; 12.Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce; 13.Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie stanowiące własność Zamawiającego oraz mienie nie stanowiące własności Zamawiającego (m.in. mienie osób trzecich, mienie najmowane, mienie osobiste pracowników); 14.Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych, informatycznych, elektroenergetycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej); 15.Ubezpieczeniem objęte zostają koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) limit odpowiedzialności zł; 16.Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia; 17.Objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego (np. w okresie wakacyjnym); 18.Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonego do sprzedaży; 19.Akceptacja przyjętej do ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej podstawy wyliczenia kosztu odtworzenia 1m 2 wynoszącą 3367 zł/1m 2 (wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej wg obwieszczenia wojewody małopolskiego z dnia ). 20.Objęcie ochroną kosztów wymiany wody w basenie wskutek zanieczyszczenia jej przez niepełnosprawnych użytkowników w limicie zł. dotyczy MOSiR 21.ubezpieczenia od aktów dewastacji wandalizmu według poniżej podanych kryteriów: a.przedmiot ubezpieczenia: elementy zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli, place zabaw, elementy małej architektury, w tym rzeźby, pomniki, elementy systemu klimatyzacji, wentylacji, urządzeń technologicznych i innych, infrastruktury drogowej oraz technicznego zabezpieczenia ulic i chodników, iluminacja świetlna, anteny, ogrodzenia, bramy, infrastruktura obiektów sportowych, balustrady, zapory, hydranty, drabiny przeciwpożarowe, ławki, nasadzenia wieloletnie, itp. b.lokalizacja: we wszystkich lokalizacjach działalności Gminy Miasto Oświęcim i pozostałych podmiotów objętych wspólnym Zamówieniem; system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. c.suma ubezpieczenia w systemie I ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia: zł (jeden wspólny limit na wszystkie jednostki) oraz dodatkowy limit na dewastację infrastruktury drogowej wynoszący zł. 22.W ubezpieczeniu budynków będących w posiadaniu bądź administracji Zarządu Budynków Mieszkalnych przedmiotem ubezpieczenia są budynki, części wspólne, wyodrębnione 2

3 i niewyodrębnione lokale mieszkalne i użytkowe członków wspólnot mieszkaniowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi. 23.Włączenie odpowiedzialności z tytułu poniesionych kosztów na tymczasowe zakwaterowanie najemców (lokal zastępczy) wykwaterowanych na skutek szkody losowej lub awarii z limitem zł na wszystkie zdarzenia i zł na jedno zdarzenie dla tego ryzyka wprowadza się udział własny 10%. dotyczy ZBM. 24.Miejsce ubezpieczenia: jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. B. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI WANDALIZMU. Ubezpieczane ryzyka: 1.szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub usiłowane), polegające na: a)utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia; b)zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu dewastacji, 2.Franszyza integralna: 200,00 zł; 3.Franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione 4.Konsumpcja sumy ubezpieczenia 5.Uznanie za wystarczające zabezpieczeń drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub kłódki wielozastawkowe albo jeden atestowany. W przypadku sprawnego alarmu lub całodobowego dozoru jeden zamek wielozastawkowy lub kłódka; 6.Akceptacja aktualnie posiadanych zabezpieczeń 7.Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, 8.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring; 9.Włączenie odpowiedzialności za ryzyko kradzieży zwykłej z limitem odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego; 10.Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia. 11.Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce. 12.Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasto Oświęcim i jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. C. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 1.Zakres ubezpieczenia od stłuczenia rozbicia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych transportu, montażu itp. 2.Przedmiot i sumy ubezpieczenia: w załączniku 3

4 a.przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne i dachowe, wiaty przystankowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów itp., - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej. b.zakres ochrony wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak: koszty montażu, demontażu, transportu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, oklejania szyb itp. 3.Franszyza integralna: 50 zł 4.franszyza redukcyjna / udziały własne: zniesione. 5.Konsumpcja sumy ubezpieczenia 6.System ubezpieczenia: I ryzyko 7.Jeden limit na wszystkie lokalizacje suma ubezpieczenia zł. 8.Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasto Oświęcim oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. D. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS) 1.Ubezpieczane ryzyka wszystkie szkody materialne; 2.Przedmiot i miejsce ubezpieczenia mienie wymienione w załączniku nr 8; 3.Wartość odtworzeniowa; 4.Franszyza redukcyjna 300 zł; 5.Udział własny i franszyza integralna brak; 6.Uznanie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym; 7.Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym; 8.Pozostałe wymogi dotyczące zabezpieczeń jak w ubezpieczeniu od kradzieży; 9.Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia; 10.Włączenie klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ryzyka kradzieży); 11.Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie wakacyjnym, jak również dla mienia wyłączonego z eksploatacji; 12.Dla sprzętu elektronicznego przenośnego pracowników i osób, którym ubezpieczający powierzył sprzęt w używanie limit 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego z rozszerzeniem terytorialnym o Europę 13.Dopuszcza się możliwość stosowania Klauzuli konserwacji tylko w przypadku wymogu dot. obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, przy czym jednocześnie uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę; 14.Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela; 15.Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji; 16.Miejsce ubezpieczenia: jednostki organizacyjne Gminy Miasto Oświęcim wraz ze wszystkimi ich lokalizacjami. 4

5 E. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Zakres ubezpieczenia winien objąć ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową, kontraktową oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową) jak również odpowiedzialność cywilną za produkt (podmiotów określonych w specyfikacji) w związku z prowadzoną przez nie działalnością oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 1.Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami) 2.Wynikłe w trakcie realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy; 3.Powstałe podczas wykonywania zadania wynikających ze statutu Gminy Miasta Oświęcim lub jej poszczególnych jednostek; 4.Wynikłe z art. 417 (1) Kodeksu Cywilnego podlimit zł. 5.Włączenie ochrony za szkody wynikłe z bezprawnego działania lub zaniechania będącego skutkiem wykonywania władzy publicznej wynikające z KC; 6.Włączenie odpowiedzialności za podwykonawców oraz za osoby, którym ubezpieczający powierzył wykonanie określonych czynności, przy czym osoby te podlegały kierownictwu ubezpieczonego i posiadały odpowiednie kompetencje; 7.Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii wszelkich instalacji i urządzeń wod-kan i c.o., elektrycznych, zasilających oraz innych technologicznych; 8.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną; 9.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie; 10.Włączenie odpowiedzialności z tytułu posiadania i administrowania terenami zieleni miejskiej oraz terenami innymi podległymi pod zarząd Gminy Miasto Oświęcim lub jej jednostki organizacyjne; 11.Włączenie odpowiedzialności z tytułu zalań dachowych, szkód spowodowanych przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną dla lokali użytkowych, mieszkań i części wspólnych 12.Włączenie odpowiedzialności za skutki uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty finansowe; 13.Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie umowy użytkowania, najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania lub innej umowy nienazwanej (dotyczy nieruchomości i ruchomości); nie dopuszcza się wyłączenia szkód w mieniu o wartości artystycznej (w szczególności dziełach sztuki, księgozbiorach itp.) 14.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 15.Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo 5

6 rekreacyjnych i innych (w tym imprez masowych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych; 16.Włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w żłobkach i jednostkach oświatowych); 17.Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanych z prowadzeniem stołówek; 18.Włączenie odpowiedzialności za szkody podczas zorganizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką szkolną i przedszkolną na terenie kraju i zagranicy (np. międzyszkolna i międzynarodowa wymiana młodzieży); 19.Włączenie ochrony z tytułu zajęć nauki pływania; 20.Włączenie szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem OC wzajemna; 21.Włączenie odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy Miasto Oświęcim z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544)); 22.Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa; 23.Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami w następującym zakresie: Szkody wynikłe z tytułu posiadanego i administrowanego mienia znajdującego się w zarządzie Gminy Miasto Oświęcim powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Oświęcim, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejach, ścieżkach rowerowych wynikłych z winy Ubezpieczonego, a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym nawierzchni wynikającej z uszkodzenia w postaci wyboi, zapadnięcia części jezdni, wyrw w jezdniach i poboczach, zalegającym śniegiem i lodem, śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, zalegającym piaskiem lub ziemią, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp. podległych ubezpieczającemu, porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi i upadającymi drzewami, konarami, elementami słupów, oprawami latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich znaków drogowych, złym oznakowaniem lub źle funkcjonującą sygnalizacją świetlną, nie normatywną skrajnią poziomą i pionową jezdni, spowodowaną zadrzewieniem lub zabudową. Przez teren rozumie się również chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca, na których znajdują się oznakowania pionowe, pozostałości po robotach służb, obiekty inżynierskie będące w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasto Oświęcim i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy (np. niemożliwość naprawienia szkody wskutek panujących warunków atmosferycznych). 24.Szczególne warunki szczególne ubezpieczenia: a.wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu b.wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna 6

7 przyczyna, która uniemożliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie. c.zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji o tej przyczynie 25.Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych. Elementem ochrony ubezpieczenia OC jest zapewnienie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku czynu niedozwolonego oraz w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (zasada winy i ryzyka). 26.Szkoda osobowa rozumiana będzie, jako strata powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 27.Szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans). 28.Zakres terytorialny: Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych oraz zagranicznych pobytów dzieci i młodzieży poza palcówką szkolną (międzynarodowa wymiana młodzieży), dla których zakres terytorialny ograniczony zostaje do Europy. 29.Suma gwarancyjna: ,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 30.Dopuszczalne limity odpowiedzialności Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyższy). 31.Podlimity sumy gwrancyjnej: Lp. Ryzyko Podlimit 1. Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, w tym z tytułu posiadania i użytkowania zł szatni i dozoru targowiska miejskiego 2. Szkody wyrządzone przez podwykonawców zł 3. Szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności cywilnoprawnej - limit dla ruchomości (nieruchomości do zł sumy gwarancyjnej) 3. OC pracodawcy zł 4. Szkody z tytułu organizacji imprez masowych, które nie podlegają ustawie o imprezach masowych zł 5. Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek zł substancji niebezpiecznych. 6. Włączenie odpowiedzialności za skutki szkód powstałych wskutek uchybień natury organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową czyste straty zł finansowe. 7. OC wzajemna podmiotów objętych jednym wspólnym postępowaniem W ramach sumy 7

8 przetargowym gwarancyjnej zł 32.Franszyzy i udziały własne: a.franszyza integralna 200 zł wyłącznie dla szkód rzeczowych (dla osobowych brak); dla szkód wynikających z administrowania drogami i szatni brak franszyz i udziałów własnych b.franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niż zł) c.dla OC pracodawcy zakres nie obejmuje świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. F. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a.oc posiadaczy pojazdów mechanicznych uwzględnienie polis o różnych okresach ważności ubezpieczenia (pojazdy zakupione w ciągu roku) b.sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie mogą być niższe niż limity wskazane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych obowiązującej w dniu zawierania umowy 2. Ubezpieczenie AC a.odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia AC; b.pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieżowymi; c.zakres terytorialny: EUROPA; kradzież z wyłączeniem Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii d.nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy szkodach częściowych; e.w sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego f.wysokości sum ubezpieczenia ustalane wg wartości rynkowych (katalogi Infoekspert lub Eurotax) bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia, dla pojazdów fabrycznie nowych wartości fakturowe;. g.franszyza integralna zł; h.franszyza redukcyjna i udział własny - brak; i.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu; j.pełna wypłata odszkodowania komunikacyjnego wskutek przekroczenia przepisów ruchu drogowego za wyjątkiem przekroczenia prędkości (warunek fakultatywny); k.nie ma zastosowania zasada proporcji ; l.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim dozór, a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby; m.włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego; n.włączenie odpowiedzialności wskutek zassania wody przez pracując silnik w wyniku silnych opadów atmosferycznych, powodzi, itp.; 8

9 o.włączenie kosztów holowania po szkodzie limit odpowiedzialności nie mniej niż 10% sumy ubezpieczenia; p.wystawienie polis komunikacyjnych nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Płatność za polisy komunikacyjne jednorazowa, 30 dni po wystawieniu polisy. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a. Suma ubezpieczenia: zł/osobę. b. Wymagany zakres i warunki ubezpieczenia. - Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu. - Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. - W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 4. Ubezpieczenie Assistance Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej (w przypadku uszkodzenia, wypadku, kolizji lub awarii pojazdu): a.organizację i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia lub organizację i holowanie pojazdu do najbliższego zakładu naprawczego zdolnego usunąć awarię. Limit na zdarzenie 600 zł b.pomoc kierowcy i pasażerom, poszkodowanym w wypadku lub awarii, w tym koniecznie poniesione koszty zakwaterowania. Limit na zdarzenie zł. c.ochrona assistance dotyczy pojazdów osobowych, osobowo - ciężarowych oraz ciężarowych o ładowności do 2,5 tony d.zakres terytorialny RP (dla pojazdów Renault Master o nr rej. KOS66TG oraz Toyota Avensis o nr rej KOS3S35 zakres rozszerzony do terytorium UE). G. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA ZA GRANICĄ 1.Zakresem ubezpieczenia objęte są przynajmniej niżej wymienione ryzyka kosztów leczenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym zachorowaniem, wypadkiem komunikacyjnym, utratą bagażu, wyrządzeniem szkody osobie trzeciej (OC) podczas pobytu poza granicami RP wykonującymi swoje obowiązki służbowe (dopuszcza się możliwość odpowiedniego rozszerzenia w OC deliktowej); 2.Świadczenia ubezpieczeniowe (minimalne limity odpowiedzialności); a.koszty leczenia zł (lub równowartość w Euro); b.koszty transportu poszkodowanego (zwłok) do kraju j.w.; c.koszty ratownictwa zł; d.koszty pobytu osoby towarzyszącej zł; e.koszty zastępczego kierowcy zł; f.nnw (w tym procentowy trwały i częściowy uszczerbek na zdrowiu) zł g.ubezpieczenie bagażu zł; 3.Rozszerzenie o ryzyko wykonywania pracy za granicą; 9

10 4.Limit osobodni dla pracowników i delegacji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych 100 w ciągu roku; 5.Franszyza integralna 200 zł; 6.Franszyza redukcyjna i udział własny brak; 7.Uznanie za wystarczające zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną listy osób dla danego wyjazdu na podstawie indywidualnego zgłoszenia do ubezpieczyciela lub na podstawie wystawionych delegacji służbowych H. DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 1.Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia lub 14 dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody. Wypłata odszkodowań z VAT, za wyjątkiem spółek prawa handlowego podlegających rozliczeniom VAT. 2. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela siedem dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięciu informacji o jej powstaniu, chyba, że OWU przewidują dłuższy termin; dla szkód kradzieżowych komunikacyjnych zgłoszenie szkody w ciągu 24 godzin; 3. Informowanie o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań przekazywane będą również do brokera obsługującego Gminę Miasto Oświęcim 4. Składka za ubezpieczenia majątku płatna ratalnie, ilość rat zostanie określona w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne oddzielnie, każdorazowo, jednorazowo po wystawieniu dokumentu ubezpieczenia w terminie 30 dni od wystawienia polisy. Dla nowych umów ubezpieczenia płatność I raty w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu ubezpieczenia. 6. W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, ubezpieczający nie ma obowiązku wcześniejszej zapłaty pozostałych rat. 7. Za datę zapłaty składki na konto ubezpieczyciela uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela lub zapłatę gotówki w kasie ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający posiadał w tym dniu wystarczające środki finansowe. 8.Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 9.Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia. 10.W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich placówek podległych Gminie Miasto Oświęcim oraz podmiotów występujących wspólnie podczas trwania umowy. Aktualizowanie miejsc ubezpieczenia będzie odbywać się w rocznice polis majątkowych. Wszystkie limity podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia są odnawialne w każdą rocznicę polisy. 11.Akceptacja podanych definicji niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych, przy czym dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie mniejszy od wynikającego z treści podanej. 12.Dla przyjętych przez oferenta warunków fakultatywnych, obowiązują ustalenia i zapisy wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul i ryzyk ubezpieczeniowych 13.W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione korekty dotyczące sum ubezpieczenia: 10

11 a.zmniejszenia majątku rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych b.zwiększenia majątku mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego naliczenia składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu c.klauzula automatycznego pokrycia. 11

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY zadanie 1

FORMULARZ OFERTY zadanie 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Zamawiający: FORMULARZ OFERTY zadanie 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Komunalnik Sp. z o. o. w Kętrzynie, Plac Słowiański 2 11-400 Kętrzyn reprezentowane przez Andrzeja Degórskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZENIA PAKIET I 14/2015/N/Wisła 1 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT dla zamówienia publicznego 14/2015/N/Wisła: Usługa kompleksowego ubezpieczenia gminy Wisła wraz z jednostkami organizacyjnymi otwartych w dniu 25 lutego 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Kto może zawrzeć umowę?

Kto może zawrzeć umowę? Bezpieczny Dom Kto może zawrzeć umowę? Jako UBEZPIECZAJĄCY: Osoba fizyczna Osoba prawna Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Jako UBEZPIECZONY: Osoba fizyczna Obywatel Polski jak

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy

Oferta ubezpieczenia PZU Dom Grupowy Świętochłowice, dn. 27.06.2017 Spółdzielnia WIOSENNA 41-600 ŚWIETOCHŁOWICE Ul. Dylonga 1 Oferta PZU Dom Grupowy Podstawa Prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM Grupowy ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Załącznik nr FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Ubezpieczający / Ubezpieczony: ratownik medyczny Ubezpieczający w ramach programu dla ratowników medycznych zobligowany jest

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski............ a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej:

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej: 1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22.12.2011r.

Bardziej szczegółowo

liczba pracowników ok. 260 osób

liczba pracowników ok. 260 osób Miejsca ubezpieczenia Załącznik nr 5 do SIWZ ul. Karasia 15, Leszno; ul. Przemysłowa 10, Leszno; ul. Wałowa 5, Leszno; ul. Lipowa 32, Leszno; Al. Jana Pawła II 21, Leszno; Al. Jana Pawła II 23, Leszno;

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem.

dodatkowa działalność: prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego w Niwkach z bazą noclegową i wyżywieniem. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot : 1. Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją 3. Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 4. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne.

Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Przetarg nr 28/2013 na kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne. Pytania i odpowiedzi część I: Wodzisław Śląski 14.11.2013r. 1. Zmianę definicji

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ

ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ ZESTAWIENIE MIENIA ZGŁOSZONEGO DO UBEZPIECZENIA W POSZCZEGÓLNYCH RYZYKACH ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWIZ I - mienie od wszystkich ryzyk I PRZEDSZKOLA 1. Budynki wraz z infrastrukturą techniczną ALR SS O 33 011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia Załącznik nr 11 - Warunki Ubezpieczenia 1. Wykonawca na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres obowiązywania Umowy w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej dotyczące przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo