II. Termin realizacji zamówienia: od dnia r. do dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r."

Transkrypt

1 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NZM DM I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku II. Termin realizacji zamówienia: od dnia r. do dnia r. III. Informacje o Zamawiającym: 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne LECH Sp. z o.o Białystok, ul. Kombatantów 4 NIP , REGON Opis działalności Zamawiającego. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo - Produkcyjne LECH Sp. z o.o. zostało powołane do życia w listopadzie 1990 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku. Główny cel, jaki postawiono przed firmą, to organizowanie i administrowanie jednym z największych w Polsce - Targowiskiem Miejskim w Białymstoku. Mienie znajdujące się na Targowisku wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ jest dzierżawione przez Zamawiającego od Miasta Białegostoku, a następnie poddzierżawiane osobom trzecim. W listopadzie 2000 r. Spółka 'LECH' rozpoczęła administrowanie Wysypiskiem Miejskim w Hryniewiczach koło Białegostoku. W 2001 roku oddano do użytku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który przejął pola składowe odpadów oraz nowe instalacje sortowni, kompostowni. Uruchomiony Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych jest zarządzany zgodnie z polityką środowiskową Spółki 'LECH'. Spółka 'LECH' poprzez spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska dąży do stworzenia zakładu przyjaznego środowisku, traktującego jego ochronę jako ważny element działalności. Najważniejsze akty prawne regulujące działalność ZUOK w Hryniewiczach to: ustawa Prawo ochrony środowiska(dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawa o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.). Szczegółowy opis działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ. Podstawową usługą świadczoną przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach względem Miasta Białegostoku jest przyjmowanie do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, komunalno - podobnych oraz przemysłowych innych niż niebezpieczne. Pełny wykaz kodów, grup, podgrup i rodzajów odpadów przyjmowanych i zagospodarowanych przez PUHP 'LECH' 1

2 można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego (www.lech.net.pl). Spółka 'LECH' chce być postrzegana jako zakład przyjazny środowisku traktujący jego ochronę jako ważny element swej działalności. System zarządzania środowiskiem został wdrożony w procesach zagospodarowania odpadów, produkcji kompostu oraz pozyskiwania surowców wtórnych. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach realizuje zadania własne Gminy Białystok w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych poprzez: - procesy odzysku surowców wtórnych, - kompostowanie wysegregowanych odpadów bogatych w bioorganikę, - składowanie. Dzięki pracy sortowni część odpadów nadających się do ponownego wykorzystania zostaje wyselekcjonowana i trafia do zakładów zajmujących się ich recyklingiem. Kompostownia służy przede wszystkim do uzyskania biologicznej stabilizacji frakcji organicznej odpadów. Powstały w ten sposób kompost znajduje zastosowanie jako materiał eksploatacyjny na polu składowym. Trzecią dziedziną działalności Spółki jest wykonywanie usług w zakresie zabudowy meblami wystawowymi wszelkiego rodzaju imprez o charakterze targowo wystawienniczym. Spółka prowadzi również w Hryniewiczach stację paliw na własny użytek. Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest to pierwsza w regionie komunalna spółka, która otrzymała potrójny certyfikat i jedna z niewielu w kraju. W 2002 roku wdrażała dwa systemy zarządzania - jakością i środowiskiem. W grudniu 2002 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie rozpoczęło proces audytowania Spółki. Po audicie certyfikującym, który odbył się w lutym 2003 roku, został przyznany Certyfikat Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normami PN-EN-ISO 9001:2009 i PN-EN-ISO 14001:1998 oraz międzynarodowy Certyfikat IQ Net-u (Międzynarodowa Sieć Certyfikacyjna) w tym samym zakresie. W grudniu 2003 r. firma otrzymała certyfikat w zakresie normy PN-N (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych działa elektrownia przetwarzająca gaz wysypiskowy w energię elektryczną i cieplną. Elektrownia jest własnością firmy, która dzierżawi od Zamawiającego teren oraz prawo do poboru biogazu na nieruchomości w Hryniewiczach. Zamawiający prowadzi działalność w następującym zakresie: Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Z demontaż wyrobów zużytych, Z odzysk surowców z materiałów segregowanych, Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, Z wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Uchwałą nr XXXIII/369/12 z 18 października 2012 roku Rada Miasta Białegostoku powierzyła Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu "LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wykonywanie zadań własnych Gminy Białystok 2

3 z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku na okres do 31 grudnia 2045 roku, obejmujących: 1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenia w nich zagospodarowania odpadów komunalnych; 2) utworzenie i prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku; 3) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białystok systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 5) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej frakcje wymagane przepisami prawa; 6) tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, w tym wskazywania w porozumieniu z Gminą Białystok miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 7) zapewnianie osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 8) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 9) przygotowanie do udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o: a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, c) osiągniętych przez Gminę Białystok oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białegostoku, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz ze zm.), zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Białegostoku; 3

4 10) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Białystok w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, d) liczby mieszkańców, e) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Białegostoku, f) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Białegostoku; 11) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Miejsca prowadzonej działalności (miejsca ubezpieczenia): Białystok, ul. Kombatantów 4, Białystok, ul. Kawaleryjska Targowisko Miejskie, Hryniewicze k/białegostoku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Białystok, ul. Kamienna 17 Ściany murowane, słupy, podciągi, wieńce żelbetowe; dach konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką betonową. IV. Wymagane ryzyka ubezpieczeniowe: Część I zamówienia 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Część II zamówienia 4) ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance, V. Wymagane warunki ubezpieczenia: 1) podany w SIWZ zakres ochrony jest minimalnym zakresem bezwzględnie obowiązującym niezależnie od treści ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy przewidują postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego uznaje się je za obowiązujące, 2) w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy, 3) dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane sukcesywnie zgodnie z ekspiracją polis aktualnie zawartych, 4) płatność składki nastąpi jednorazowo, przelewem bankowym, 5) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 4

5 zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). Zastrzeżenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia lustracji ubezpieczanego mienia po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. VI. Wymagany zakres ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 1) Zakres ubezpieczenia: Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia zaistniałe na skutek przypadkowych, nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, chyba że SIWZ włącza je obligatoryjnie do zakresu. Niezależnie od powyższego Wykonawca obligatoryjnie obejmie ochroną minimum poniższe ryzyka: a) pożar, wybuch, implozja, powódź, huragan, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, konarów drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie (w tym szkody powstałe w wyniku szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury), szkody wodno-kanalizacyjne (w tym powstałe w wyniku zamarzania), szkody powstałe w wyniku zalegania, osuwania, topnienia śniegu i lodu, grad, deszcz, dym, sadza, b) kradzież z włamaniem rozumianej jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub zabór minia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, c) rabunek rozumiany jako zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec pracowników Zamawiającego lub innych podległych mu osób albo poprzez zmuszenie przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, d) dewastacja (wandalizm) rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez dokonania lub usiłowania włamania). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. e) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, w tym koszty ustawienia rusztowań, f) kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu i rabunek w transporcie gotówki, g) przepięcia rozumiane jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną. Ponadto ustala się, że Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji 5

6 prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2) Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). 3) Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; h) przepięcia powstałe z przyczyn innych niż wymienione w literze g) 2) Przedmiot ubezpieczenia środki trwałe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ, niskocenne składniki mienia, mienie osób trzecich, gotówka, mienie osobiste pracowników. 3) System ubezpieczenia: a) środki trwałe, mienie osób trzecich sumy stałe, b) niskocenne składniki mienia, gotówka, szyby, mienie osobiste pracowników I ryzyko, 4) Wartość ubezpieczeniowa: a) środki trwałe, niskocenne składniki majątku księgowa brutto, b) mienie osób trzecich księgowa brutto, b) gotówka nominalna, c) mienie osobiste pracowników rzeczywista. 5) Suma ubezpieczenia: a) Środki trwałe zgodnie z KRŚT (Załącznik nr 2 do OPZ): Grupa I ,37 zł Grupa II ,07 zł Grupa III 4.157,00 zł Grupa IV ,89 zł (bez sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), Grupa V ,98 zł, Grupa VI ,30 zł, Grupa VII ,00 zł (bez pojazdów mechanicznych ubezpieczanych na ryzykach komunikacyjnych), Grupa VIII ,15 zł Razem ,76 zł b) niskocenne składniki mienia ,00 zł, c) mienie osób trzecich (Załącznik nr 4 do OPZ) ,87 zł, d) gotówka ,00 zł, e) mienie osobiste pracowników 240 osób x 1.000,00 zł = ,00 zł Podlimity łączne dla wszystkich lokalizacji: kradzież z włamaniem limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, rabunek limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dewastacja (wandalizm) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, podlimit na graffiti ,00 zł stłuczenie szyb i innych przedmiotów limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, gotówka od kradzieży z włamaniem limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6

7 gotówka od rabunku w lokalu limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia gotówka od rabunku w transporcie limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, przepięcia, pośrednie uderzenie pioruna limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. przepięcie z przyczyn innych niż bezpośrednie uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną, lub w wyniku pośredniego uderzenia pioruna - limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6) Udział własny, franszyza redukcyjna, franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 1000,- zł za wyjątkiem szyb, gdzie będzie obowiązywała franszyza integralna 20 Euro. Dla lokalizacji w Hryniewiczach franszyza redukcyjna w wysokości 5% szkody nie mniej niż ,00 zł dla ryzyka pożaru, dymu, sadzy i wybuchu. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 1) Zakres ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terenie całego świata w zakresie wszystkich ryzyk, przez co rozumie się ponoszenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Zamawiającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną, zgodnie ze standardem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Wykonawca nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 2) Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, sprzęt elektroniczny przenośny zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, oprogramowanie 7

8 3) System ubezpieczenia sumy stałe; oprogramowanie, koszty odtworzenia danych pierwsze ryzyko 4) Wartość ubezpieczeniowa księgowa brutto i odtworzeniowa zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ 5) Suma ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny ,30 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, sprzęt przenośny ,07 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, oprogramowanie ,00 zł koszty odtworzenia danych ,00 zł 6) Udział własny, franszyza redukcyjna: 10% szkody, nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż zł. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1) Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego wobec osób trzecich, wynikająca z prowadzenia działalności w zakresie opisanym w pkt. III Informacje o Zamawiającym ppkt. 2 Opis działalności Zamawiającego, za szkody rzeczowe i osobowe, w tym wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Przez szkody na osobie rozumie się szkody powstałe w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Przez szkody rzeczowe rozumie się szkody powstałe w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy (Ubezpieczyciela) jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, uszkodzenie, lub zniszczenie rzeczy. a) OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, c) OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, d) OC za szkody w środowisku ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, e) OC za czyste straty finansowe limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, f) OC pracodawcy (w tym za szkody w mieniu pracowników) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, g) OC najemcy nieruchomości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Zamawiający informuje, że dzierżawi nieruchomość położoną przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku, z przeznaczeniem na Targowisko Miejskie oraz prowadzenie działalności promocyjnej, wystawowej i handlowej, w skład której wchodzi grunt oraz budynki i budowle oraz wynajmuje budynek biurowy przy ul. Kamiennej 17. h) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 8

9 i) OC za szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okiennej i drzwiowej itp. limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, j) OC za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, k) OC organizatora imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający może organizować incydentalnie imprezy o charakterze edukacyjno-integracyjnym, mające na celu propagowanie proekologicznych nawyków w społeczeństwie. 2) Zakres terytorialny teren RP. 3) Udział własny, franszyza redukcyjna, franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż zł.; w odniesieniu do Klauzuli OC szkód w środowisku naturalnym, czystych strat finansowych, OC najemcy nieruchomości 10% wartości szkody nie mniej niż zł. 4) Informacje dodatkowe: Liczba zatrudnionych pracowników 240 osób na dzień r. Obrót za 2013 r zł Obrót za 2014 r. (I IX 2014 r.) zł Planowany obrót do końca 2014 r zł Procentowy udziału obrotu firmy poszczególnych działalności wg PKD: Lp. Wyszczególnienie Przychody w 2012 roku Przychody w 2013 roku [ % ] [ % ] Przyjęcie odpadów 45,69 56,41 2 Sprzedaż surowców wtórnych 5,26 4, Pozostałe usługi gospodarki odpadami (w tym recykling ) Organizacja targów i wypożyczanie mebli wystawienniczych 2,46 0,80 0,75 0,22 5 Usługi targowiska miejskiego 45,84 22,87 6 ZSGO -Zintegrowany system gospodarowania odpadami 00,00 15,11 7 Razem 100,00 100,00 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: 1) Zakres ubezpieczeń: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, 9

10 Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r., b) ubezpieczenie autocasco na bazie wszystkich ryzyk w zakresie obejmującym minimum szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na: uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami albo przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje szkód wynikłych wskutek niewłaściwego załadownia i przewożenia ładunku lub bagażu, uszkodzeniu lub zniszczeniu albo utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie dewastacja, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego kradzieży lub usiłowania bądź dokonania włamania, utracie pojazdu wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej albo rabunku oraz kradzieży jego części, chyba że: po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego; wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu; uszkodzeniu pojazdu w związku z przewozem osób, których transport wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów zakres ubezpieczenia obejmujący następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia) związane z ruchem pojazdów, d) ubezpieczenie assistance: wariant rozszerzony obejmujący organizację i pokrycie kosztów pomocy powstałych na skutek uszkodzenia pojazdu, kradzieży części składowych, dewastacji, awarii technicznej, rozładowania akumulatora, przebicia opon, braku paliwa, niewłaściwego paliwa w zbiorniku, utraty lub uszkodzenia kluczy bez ograniczenia dotyczącego odległości między miejscem zajścia zdarzenia a siedzibą Zamawiającego, naprawę na miejscu zdarzenia, 10

11 holowanie, pojazd zastępczy, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacja i pokrycie kosztów przejazdu: teren RP dotyczy pojazdów z Załącznika nr 6 do OPZ poz. 1, 4, 7, teren Europy dotyczy pojazdów z Załącznika nr 6 do OPZ poz. 2. 2) Postanowienia dodatkowe: obszar odpowiedzialności Europa (z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), odstąpienie od potrąceń z tytułu amortyzacji części, odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, franszyza integralna - 500,- zł, rozliczenie szkody na podstawie faktur, z użyciem oryginalnych części zamiennych (wariant serwisowy), w przypadku pojazdów ubezpieczonych wg wartości netto + 50% VAT odszkodowanie zostanie wypłacone analogicznie tj. wg wartości netto + 50% VAT zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia po sprzedaży pojazdów przez Zamawiającego będzie przysługiwał: - z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zmianami) - z ubezpieczenia Auto Casco, NNW, Assistance, zwrot składki obliczany będzie w systemie pro rata temporis. za wartość pojazdów przyjmuje się wartość rynkową, a w przypadku pojazdów nowych wartość pojazdu fabrycznie nowego powiększoną o wartość wyposażenia dodatkowego oraz wartość specjalistycznego wyposażenia i/lub osprzętu zgodnie z ewidencją środków trwałych / fakturą zakupu, z zastrzeżeniem, że - w razie kradzieży pojazdu zakład ubezpieczeń określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu dokonania kradzieży. 3) Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, rejestracji w RP, stanowiące własność lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy oraz pojazdy nie podlegające rejestracji. W odniesieniu do pojazdów nie podlegających rejestracji konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań technicznych o ile istnieje obowiązek przeprowadzania takich badań. Wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 6 do OPZ. 4) Suma ubezpieczenia: a) OC minimalna ustawowa, b) AC zgodnie z wartościami pojazdów podanymi w Załączniku nr 6 do OPZ, c) NNW ,00 zł na jedną osobę, d) ASS zgodnie z OWU Wykonawcy, 11

12 VII. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia: 1. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH RODZAJÓW RYZYK. Klauzula zapłaty składki lub rat składki. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty, w odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 3. Jeżeli zapłata składki albo raty składki za umowy ubezpieczenia dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku polecenie przelewu składki na rachunek bankowy Wykonawcy, pod warunkiem, że przelew ten został w następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Zamawiający złożył zlecenie. Klauzula zakresu ubezpieczenia. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Wykonawcy jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu podstawowego wynikającego z ogólnych warunków Wykonawcy). Klauzula rozstrzygania sporów. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 2. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH UBEZPIECZANYCH RODZAJÓW RYZYK. Klauzula reprezentantów (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa osób reprezentujących Zamawiającego. Za reprezentantów Zamawiającego uważa się członków zarządu oraz prokurentów. Klauzula automatycznego pokrycia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 12

13 przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wzrost majątku trwałego Zamawiającego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Ubezpieczycielowi w celu doubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie do 20 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie /użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie, w posiadanie/użytkowanie którego wszedł Zamawiający po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ oraz na warunkach zawartych w SIWZ. Zgłoszenie mienia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 2 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia, a rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów mienia. W przypadku, gdy ww. okresie suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. Klauzula miejsc ubezpieczenia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością (w tym miejsca prowadzonych targów, wystaw, kongresów itp.), w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na postawie stosownych umów. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. Klauzula likwidacyjna dotycząca sprzętu elektronicznego (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). 13

14 umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca wypłaci odszkodowanie w wartości odtworzeniowej (maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia przyjętej dla danego środka trwałego) rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu, i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula dotycząca ubezpieczenia zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do zakresu ubezpieczenia włącza się koszty licencji na oprogramowanie, jeżeli na danym zestawie komputerowym zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do danego zestawu komputerowego) i jeśli suma ubezpieczenia danego zestawu komputerowego ustalona została jako wartość księgową brutto zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Klauzula swobodnego transferu mienia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach sum podanych do ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do swobodnego transferu mienia pomiędzy zgłoszonymi lokalizacjami, bez konieczności notyfikacji Wykonawcy. Klauzula terminu zgłaszania szkód (dot. wszystkich ryzyk z wyjątkiem AC). Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie wysokości odszkodowania lub przyczyny szkody. Klauzula terminu oględzin (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że oględziny uszkodzonego mienia nastąpią w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie. W przypadku szkody w mieniu, którego szybka naprawa jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania Zamawiającego, może on podjąć działania zmierzające do przywrócenia uszkodzonego mienia do pracy pod warunkiem sporządzenia stosownego protokołu opisującego okoliczności zdarzenia, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz przedstawienia faktury za naprawę. Faktura będzie podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania przez Wykonawcę. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia AC). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet 14

15 odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym, w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Klauzula dotycząca konserwacji sprzętu elektronicznego (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie może zawierać zastrzeżeń dotyczących umowy o konserwację wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Służby wewnętrzne Zamawiającego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych będą uznawane przez Wykonawcę na równi ze specjalistycznym personelem producenta lub dostawcy, jak również bieżący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznawany za wystarczający. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula rozliczenia składek (dot. wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis czyli za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. Klauzula 48 godzin (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 15

16 Klauzula poszukiwania źródła wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokryje koszty poszukiwania źródła wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji do wysokości ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawców (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostaną dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do wysokości ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad limit określony w OWU. 3. KLAUZULE FAKULTATYWNE: Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo że Zamawiający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (nie rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne. Sprzęt, który przez dłuższy okres czasu znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany również na mocy niniejszej klauzuli objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Klauzula przeoczenia (dot. wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Wykonawcy lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. Klauzula katastrofy budowlanej (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie 16

17 obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności ,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. Klauzula kradzieży zwykłej (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Zamawiający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł. Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań, do poziomu sprzed szkody. Zamawiający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki (wyliczonej wg stawek zaoferowanych przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym) wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania. Klauzula okolicznościowa (dot. wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkoda (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Klauzula składowania (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych na skutek zalania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie znajdujące się na podłodze i bezpośrednio na niej składowane. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula dodatkowych kosztów działalności (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zakłóceniami lub przerwą w działalności spowodowaną szkodą w mieniu, za które Wykonawca ponosi 17

18 odpowiedzialność. Przez koszty dodatkowe działalności należy rozumieć w szczególności: koszty związane z koniecznością użytkowania pomieszczeń zastępczych, koszty związane z koniecznością użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, koszty przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urządzeń, wyposażenia, dodatkowe koszty pracy (w szczególności: godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w noc oraz dni wolne od pracy), działania niezbędne w celu poinformowania stałych klientów o zmianach w prowadzonej działalności (m.in. pisma, telefony). Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za niezbędne i ekonomicznie uzasadnione, udokumentowane fakturami koszty dodatkowe przez okres faktycznego występowania zakłócenia lub przerwy, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Limit odpowiedzialności ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula regresowa (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samozatrudnienie). VIII. Szkodowość: Ubezpieczenia pozakomunikacyjne: Rok 2007: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 3.132,00 zł, Rok 2008: brak szkód Rok 2009: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono 1.935,00 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono 791,00 zł, Rok 2010: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono 2.073,00 zł. Rok 2011: brak szkód Rok 2012: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono ,00 zł (szkoda osobowa z datą wypadku w roku 2010, poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku), ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono ,00 zł, (uszkodzenie wiaty, działanie sił przyrody). Rok 2013: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono 5.000,00 zł (szkoda osobowa z datą wypadku w roku 2012, poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku). ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 4 991,50 zł (przepięcie w wyniku pośredniego uderzenia pioruna). 18

19 Rok 2014: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 1.000,00 zł, (uszkodzenie baneru, działanie sił przyrody). ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 rezerwa na kwotę 5.500,0 zł (uraz ciała pracownika - wypadek przy pracy) Ubezpieczenia komunikacyjne: Rok 2007: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1 szkoda, wypłacono 8.275,00 zł, Rok 2008: ubezpieczenie autocasco 1 szkoda, wypłacono 3.216,00 zł, Rok 2009: ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 5.638,00 zł i 6.034,34 zł, Rok 2010: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1 szkoda, wypłacono 1.138,50 zł ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 2.945,00 zł i ,- zł. Rok 2011: ubezpieczenie autocasco 3 szkody, wypłacono 5.708,00 zł, 1.778,00 zł i 3.854,64 zł Rok 2012: ubezpieczenie autocasco 1 szkoda, wypłacono 1.508,00 zł Rok 2013: ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 2.619,73 zł i 1.894,92 zł Rok 2014: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 4 szkody, wypłacono 1.117,00 zł, 1.380,00 zł (dodatkowo w tej szkodzie założona rezerwa na zł), 549,18 zł i 9.627,94 zł ubezpieczenie autocasco 3 szkody, wypłacono 600,00 zł, 2.200,00 zł i 945,00 zł. IX. Wykaz załączników. Załącznikami do niniejszego OPZ są: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 do OPZ Opis działalności ZUOK 2. Załącznik nr 2 do OPZ Wykaz środków trwałych 3. Załącznik nr 3 do OPZ Opis budynków i budowli 4. Załącznik nr 4 do OPZ Wykaz mienia osób trzecich 5. Załącznik nr 5 do OPZ Wykaz sprzętu elektronicznego 6. Załącznik nr 6 do OPZ Wykaz pojazdów 19

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków, tel. +48 12 64 62 202, e-mail: mpo@mpo.krakow.pl (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (o wartości szacunkowej przekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod

wprowadzić do umowy ubezpieczenia postanowienia dodatkowe Wprowadzenie w/w postanowień wymaga formy pisemnej pod OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INWESTYCJI BUDOWLANYCH REALIZOWANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE TWOJA INWESTYCJA (883) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia inwestycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I ą ó Ś ś ó ó ą ś ó ó ł SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Krótki opis przedmiotu zamówienia 4. Termin i miejsce realizacji zamówienia 5. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma

Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma Ogólne Warunki Ubezpieczenia HDI Firma 1 2 Spis treści POSTANOWIENIA WSTĘPNE... 5 Zasady ogólne... 5 Definicje... 7 ROZDZIAŁ II... 13 UBEZPIECZENIE MIENIA... 13 Zasady ogólne... 13 Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO

UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO UBEZPIECZENIE DOM AUTO PAKIET CASCO OWU Nr PL-AC1-2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-96 z dnia z dnia 27.01.2015 25.06.2015 r. r. 1. Postanowienia Wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU

PZU Doradca. UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw. Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU UbeZPiecZenie Dla małych i średnich PrZeDsiębiOrstw PZU Doradca Ogólne warunki UbeZPiecZenia OraZ PODstawOwe informacje O UbeZPiecZeniU Koniec okresu ubezpieczenia: PZU Doradca najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda

Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Hestia Biznes Bezpieczeństwo na drodze do sukcesu Ogólne Warunki Ubezpieczenia Proces likwidacji szkód Wskazówki, co zrobić, kiedy przydarzy się szkoda Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla małych i

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma

Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Pakiet ubezpieczeń Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Ogólne warunki ubezpieczenia Firma Assistance Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Firma Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima MF Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja Fima B-MF-01/11 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 UMOWA UBEZPIECZENIA NA cudzy rachunek 3 DEFINICJE wspólne 3 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 11.09.2014 r.

Łódź, dnia 11.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY: PORT LOTNICZY ŁÓDŹ IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA SP. Z O.O. UL. GEN. S. MACZKA 35 94-328 ŁÓDŹ PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE: BIURO BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH "MAXIMA FIDES" SP. Z O.O. UL. GDAŃSKA 91 90-058

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Wszystkich Ryzyk POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo