II. Termin realizacji zamówienia: od dnia r. do dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r."

Transkrypt

1 Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NZM DM I. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku II. Termin realizacji zamówienia: od dnia r. do dnia r. III. Informacje o Zamawiającym: 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne LECH Sp. z o.o Białystok, ul. Kombatantów 4 NIP , REGON Opis działalności Zamawiającego. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo - Produkcyjne LECH Sp. z o.o. zostało powołane do życia w listopadzie 1990 roku na mocy Uchwały Rady Miejskiej Białegostoku. Główny cel, jaki postawiono przed firmą, to organizowanie i administrowanie jednym z największych w Polsce - Targowiskiem Miejskim w Białymstoku. Mienie znajdujące się na Targowisku wymienione w Załączniku nr 4 do SIWZ jest dzierżawione przez Zamawiającego od Miasta Białegostoku, a następnie poddzierżawiane osobom trzecim. W listopadzie 2000 r. Spółka 'LECH' rozpoczęła administrowanie Wysypiskiem Miejskim w Hryniewiczach koło Białegostoku. W 2001 roku oddano do użytku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, który przejął pola składowe odpadów oraz nowe instalacje sortowni, kompostowni. Uruchomiony Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych jest zarządzany zgodnie z polityką środowiskową Spółki 'LECH'. Spółka 'LECH' poprzez spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska dąży do stworzenia zakładu przyjaznego środowisku, traktującego jego ochronę jako ważny element działalności. Najważniejsze akty prawne regulujące działalność ZUOK w Hryniewiczach to: ustawa Prawo ochrony środowiska(dz. U. z 2008r., nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawa o odpadach (Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z późn. zm.), ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.). Szczegółowy opis działalności Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych znajduje się w Załączniku nr 1 do OPZ. Podstawową usługą świadczoną przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach względem Miasta Białegostoku jest przyjmowanie do zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych, komunalno - podobnych oraz przemysłowych innych niż niebezpieczne. Pełny wykaz kodów, grup, podgrup i rodzajów odpadów przyjmowanych i zagospodarowanych przez PUHP 'LECH' 1

2 można znaleźć na stronie internetowej Zamawiającego (www.lech.net.pl). Spółka 'LECH' chce być postrzegana jako zakład przyjazny środowisku traktujący jego ochronę jako ważny element swej działalności. System zarządzania środowiskiem został wdrożony w procesach zagospodarowania odpadów, produkcji kompostu oraz pozyskiwania surowców wtórnych. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach realizuje zadania własne Gminy Białystok w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych poprzez: - procesy odzysku surowców wtórnych, - kompostowanie wysegregowanych odpadów bogatych w bioorganikę, - składowanie. Dzięki pracy sortowni część odpadów nadających się do ponownego wykorzystania zostaje wyselekcjonowana i trafia do zakładów zajmujących się ich recyklingiem. Kompostownia służy przede wszystkim do uzyskania biologicznej stabilizacji frakcji organicznej odpadów. Powstały w ten sposób kompost znajduje zastosowanie jako materiał eksploatacyjny na polu składowym. Trzecią dziedziną działalności Spółki jest wykonywanie usług w zakresie zabudowy meblami wystawowymi wszelkiego rodzaju imprez o charakterze targowo wystawienniczym. Spółka prowadzi również w Hryniewiczach stację paliw na własny użytek. Firma posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jest to pierwsza w regionie komunalna spółka, która otrzymała potrójny certyfikat i jedna z niewielu w kraju. W 2002 roku wdrażała dwa systemy zarządzania - jakością i środowiskiem. W grudniu 2002 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie rozpoczęło proces audytowania Spółki. Po audicie certyfikującym, który odbył się w lutym 2003 roku, został przyznany Certyfikat Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normami PN-EN-ISO 9001:2009 i PN-EN-ISO 14001:1998 oraz międzynarodowy Certyfikat IQ Net-u (Międzynarodowa Sieć Certyfikacyjna) w tym samym zakresie. W grudniu 2003 r. firma otrzymała certyfikat w zakresie normy PN-N (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy). Na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych działa elektrownia przetwarzająca gaz wysypiskowy w energię elektryczną i cieplną. Elektrownia jest własnością firmy, która dzierżawi od Zamawiającego teren oraz prawo do poboru biogazu na nieruchomości w Hryniewiczach. Zamawiający prowadzi działalność w następującym zakresie: Z zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, Z obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, Z demontaż wyrobów zużytych, Z odzysk surowców z materiałów segregowanych, Z sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, Z wynajem i zarządzenie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. Uchwałą nr XXXIII/369/12 z 18 października 2012 roku Rada Miasta Białegostoku powierzyła Przedsiębiorstwu Usługowo Handlowo Produkcyjnemu "LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku wykonywanie zadań własnych Gminy Białystok 2

3 z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku na okres do 31 grudnia 2045 roku, obejmujących: 1) zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz prowadzenia w nich zagospodarowania odpadów komunalnych; 2) utworzenie i prowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Białegostoku; 3) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białystok systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 4) nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 5) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej frakcje wymagane przepisami prawa; 6) tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Białegostoku, w tym wskazywania w porozumieniu z Gminą Białystok miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych; 7) zapewnianie osiągnięcia określonych prawem poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 8) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 9) przygotowanie do udostępniania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o: a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu miasta, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, c) osiągniętych przez Gminę Białystok oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Białegostoku, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów, e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz ze zm.), zawierające: - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Białegostoku; 3

4 10) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Białystok w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, d) liczby mieszkańców, e) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Białegostoku, f) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Białegostoku; 11) tworzenia warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 3. Miejsca prowadzonej działalności (miejsca ubezpieczenia): Białystok, ul. Kombatantów 4, Białystok, ul. Kawaleryjska Targowisko Miejskie, Hryniewicze k/białegostoku Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Białystok, ul. Kamienna 17 Ściany murowane, słupy, podciągi, wieńce żelbetowe; dach konstrukcji drewnianej, pokrycie dachówką betonową. IV. Wymagane ryzyka ubezpieczeniowe: Część I zamówienia 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Część II zamówienia 4) ubezpieczenia komunikacyjne: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, ubezpieczenie assistance, V. Wymagane warunki ubezpieczenia: 1) podany w SIWZ zakres ochrony jest minimalnym zakresem bezwzględnie obowiązującym niezależnie od treści ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy. Jeżeli ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy przewidują postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego uznaje się je za obowiązujące, 2) w zakresie nieuregulowanym w SIWZ zastosowanie będą miały odpowiednie zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń Wykonawcy, 3) dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawiane sukcesywnie zgodnie z ekspiracją polis aktualnie zawartych, 4) płatność składki nastąpi jednorazowo, przelewem bankowym, 5) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 4

5 zastosowanych w zamówieniu podstawowym, proporcjonalnie do okresu rzeczywiście udzielanej ochrony wg systemu pro rata temporis (bez stosowania składki minimalnej i tabeli frakcyjnej). Zastrzeżenie to nie ma zastosowania w odniesieniu do OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 6) Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia lustracji ubezpieczanego mienia po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. VI. Wymagany zakres ubezpieczenia: 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 1) Zakres ubezpieczenia: Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia zaistniałe na skutek przypadkowych, nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń z uwzględnieniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, chyba że SIWZ włącza je obligatoryjnie do zakresu. Niezależnie od powyższego Wykonawca obligatoryjnie obejmie ochroną minimum poniższe ryzyka: a) pożar, wybuch, implozja, powódź, huragan, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, upadek statku powietrznego, huk ponaddźwiękowy, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, konarów drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych, zalanie (w tym szkody powstałe w wyniku szybkiego topnienia mas śniegu lub lodu na skutek gwałtownej zmiany temperatury), szkody wodno-kanalizacyjne (w tym powstałe w wyniku zamarzania), szkody powstałe w wyniku zalegania, osuwania, topnienia śniegu i lodu, grad, deszcz, dym, sadza, b) kradzież z włamaniem rozumianej jako zabór mienia z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub zabór minia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia, c) rabunek rozumiany jako zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec pracowników Zamawiającego lub innych podległych mu osób albo poprzez zmuszenie przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, d) dewastacja (wandalizm) rozumiana jako umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez dokonania lub usiłowania włamania). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. e) stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, w tym koszty ustawienia rusztowań, f) kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu i rabunek w transporcie gotówki, g) przepięcia rozumiane jako krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną. Ponadto ustala się, że Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji 5

6 prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. 1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 2) Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych). 3) Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach; h) przepięcia powstałe z przyczyn innych niż wymienione w literze g) 2) Przedmiot ubezpieczenia środki trwałe zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ, niskocenne składniki mienia, mienie osób trzecich, gotówka, mienie osobiste pracowników. 3) System ubezpieczenia: a) środki trwałe, mienie osób trzecich sumy stałe, b) niskocenne składniki mienia, gotówka, szyby, mienie osobiste pracowników I ryzyko, 4) Wartość ubezpieczeniowa: a) środki trwałe, niskocenne składniki majątku księgowa brutto, b) mienie osób trzecich księgowa brutto, b) gotówka nominalna, c) mienie osobiste pracowników rzeczywista. 5) Suma ubezpieczenia: a) Środki trwałe zgodnie z KRŚT (Załącznik nr 2 do OPZ): Grupa I ,37 zł Grupa II ,07 zł Grupa III 4.157,00 zł Grupa IV ,89 zł (bez sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), Grupa V ,98 zł, Grupa VI ,30 zł, Grupa VII ,00 zł (bez pojazdów mechanicznych ubezpieczanych na ryzykach komunikacyjnych), Grupa VIII ,15 zł Razem ,76 zł b) niskocenne składniki mienia ,00 zł, c) mienie osób trzecich (Załącznik nr 4 do OPZ) ,87 zł, d) gotówka ,00 zł, e) mienie osobiste pracowników 240 osób x 1.000,00 zł = ,00 zł Podlimity łączne dla wszystkich lokalizacji: kradzież z włamaniem limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, rabunek limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dewastacja (wandalizm) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, podlimit na graffiti ,00 zł stłuczenie szyb i innych przedmiotów limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, gotówka od kradzieży z włamaniem limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6

7 gotówka od rabunku w lokalu limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia gotówka od rabunku w transporcie limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, przepięcia, pośrednie uderzenie pioruna limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. przepięcie z przyczyn innych niż bezpośrednie uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energie elektryczną, lub w wyniku pośredniego uderzenia pioruna - limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 6) Udział własny, franszyza redukcyjna, franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 1000,- zł za wyjątkiem szyb, gdzie będzie obowiązywała franszyza integralna 20 Euro. Dla lokalizacji w Hryniewiczach franszyza redukcyjna w wysokości 5% szkody nie mniej niż ,00 zł dla ryzyka pożaru, dymu, sadzy i wybuchu. 2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 1) Zakres ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną ubezpieczeniową na terenie całego świata w zakresie wszystkich ryzyk, przez co rozumie się ponoszenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Zamawiającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną, zgodnie ze standardem ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Sprzęt elektroniczny objęty jest ochroną podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada tylko wtedy gdy: - pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), - w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, - kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), - sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. Wykonawca nie odpowiada za szkody objęte ubezpieczeniem Auto Casco i OC sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku. 2) Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, sprzęt elektroniczny przenośny zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, oprogramowanie 7

8 3) System ubezpieczenia sumy stałe; oprogramowanie, koszty odtworzenia danych pierwsze ryzyko 4) Wartość ubezpieczeniowa księgowa brutto i odtworzeniowa zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ 5) Suma ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny ,30 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, sprzęt przenośny ,07 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ, oprogramowanie ,00 zł koszty odtworzenia danych ,00 zł 6) Udział własny, franszyza redukcyjna: 10% szkody, nie mniej niż 300 zł i nie więcej niż zł. 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 1) Przedmiot, zakres i suma ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego wobec osób trzecich, wynikająca z prowadzenia działalności w zakresie opisanym w pkt. III Informacje o Zamawiającym ppkt. 2 Opis działalności Zamawiającego, za szkody rzeczowe i osobowe, w tym wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Przez szkody na osobie rozumie się szkody powstałe w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Przez szkody rzeczowe rozumie się szkody powstałe w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć poszkodowany gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy (Ubezpieczyciela) jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, uszkodzenie, lub zniszczenie rzeczy. a) OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, b) OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, c) OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, d) OC za szkody w środowisku ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, e) OC za czyste straty finansowe limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, f) OC pracodawcy (w tym za szkody w mieniu pracowników) limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, g) OC najemcy nieruchomości ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Zamawiający informuje, że dzierżawi nieruchomość położoną przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku, z przeznaczeniem na Targowisko Miejskie oraz prowadzenie działalności promocyjnej, wystawowej i handlowej, w skład której wchodzi grunt oraz budynki i budowle oraz wynajmuje budynek biurowy przy ul. Kamiennej 17. h) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające rejestracji limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia 8

9 i) OC za szkody powstałe wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza zewnętrzne budynków, stolarki okiennej i drzwiowej itp. limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, j) OC za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania limit ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, k) OC organizatora imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu limit ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający może organizować incydentalnie imprezy o charakterze edukacyjno-integracyjnym, mające na celu propagowanie proekologicznych nawyków w społeczeństwie. 2) Zakres terytorialny teren RP. 3) Udział własny, franszyza redukcyjna, franszyza integralna: Franszyza redukcyjna 10% wartości szkody, nie mniej niż zł.; w odniesieniu do Klauzuli OC szkód w środowisku naturalnym, czystych strat finansowych, OC najemcy nieruchomości 10% wartości szkody nie mniej niż zł. 4) Informacje dodatkowe: Liczba zatrudnionych pracowników 240 osób na dzień r. Obrót za 2013 r zł Obrót za 2014 r. (I IX 2014 r.) zł Planowany obrót do końca 2014 r zł Procentowy udziału obrotu firmy poszczególnych działalności wg PKD: Lp. Wyszczególnienie Przychody w 2012 roku Przychody w 2013 roku [ % ] [ % ] Przyjęcie odpadów 45,69 56,41 2 Sprzedaż surowców wtórnych 5,26 4, Pozostałe usługi gospodarki odpadami (w tym recykling ) Organizacja targów i wypożyczanie mebli wystawienniczych 2,46 0,80 0,75 0,22 5 Usługi targowiska miejskiego 45,84 22,87 6 ZSGO -Zintegrowany system gospodarowania odpadami 00,00 15,11 7 Razem 100,00 100,00 4. Ubezpieczenia komunikacyjne: 1) Zakres ubezpieczeń: a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, 9

10 Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia r., b) ubezpieczenie autocasco na bazie wszystkich ryzyk w zakresie obejmującym minimum szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające na: uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu w związku z ruchem lub postojem wskutek zderzenia pojazdów, zderzenia z osobami, zwierzętami albo przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje szkód wynikłych wskutek niewłaściwego załadownia i przewożenia ładunku lub bagażu, uszkodzeniu lub zniszczeniu albo utracie pojazdu wskutek zdarzeń losowych, w szczególności pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego oraz działania innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie dewastacja, uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo jego wyposażenia przez osoby trzecie w następstwie jego kradzieży lub usiłowania bądź dokonania włamania, utracie pojazdu wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej albo rabunku oraz kradzieży jego części, chyba że: po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów, nie zabezpieczono poza pojazdem lub pozostawiono w pojeździe dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu lub kluczyk lub sterownik służący do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, lub po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierującego lub pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego konstrukcji i nie uruchomiono wszystkich zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wymienionych we wniosku, które były wymagane przy zawarciu umowy, chyba że kradzieży dokonano z pomieszczenia zamkniętego; wyłączenia odpowiedzialności, o których mowa powyżej nie mają zastosowania, jeżeli spełnienie określonych w nich warunków było uniemożliwione uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia przez sprawcę kradzieży albo zaboru pojazdu; uszkodzeniu pojazdu w związku z przewozem osób, których transport wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów zakres ubezpieczenia obejmujący następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (śmierć na skutek wypadku, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia) związane z ruchem pojazdów, d) ubezpieczenie assistance: wariant rozszerzony obejmujący organizację i pokrycie kosztów pomocy powstałych na skutek uszkodzenia pojazdu, kradzieży części składowych, dewastacji, awarii technicznej, rozładowania akumulatora, przebicia opon, braku paliwa, niewłaściwego paliwa w zbiorniku, utraty lub uszkodzenia kluczy bez ograniczenia dotyczącego odległości między miejscem zajścia zdarzenia a siedzibą Zamawiającego, naprawę na miejscu zdarzenia, 10

11 holowanie, pojazd zastępczy, organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania, organizacja i pokrycie kosztów przejazdu: teren RP dotyczy pojazdów z Załącznika nr 6 do OPZ poz. 1, 4, 7, teren Europy dotyczy pojazdów z Załącznika nr 6 do OPZ poz. 2. 2) Postanowienia dodatkowe: obszar odpowiedzialności Europa (z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Ukrainy, Białorusi i Mołdawii), odstąpienie od potrąceń z tytułu amortyzacji części, odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, franszyza integralna - 500,- zł, rozliczenie szkody na podstawie faktur, z użyciem oryginalnych części zamiennych (wariant serwisowy), w przypadku pojazdów ubezpieczonych wg wartości netto + 50% VAT odszkodowanie zostanie wypłacone analogicznie tj. wg wartości netto + 50% VAT zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia po sprzedaży pojazdów przez Zamawiającego będzie przysługiwał: - z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z ustawą z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124 poz z późn. zmianami) - z ubezpieczenia Auto Casco, NNW, Assistance, zwrot składki obliczany będzie w systemie pro rata temporis. za wartość pojazdów przyjmuje się wartość rynkową, a w przypadku pojazdów nowych wartość pojazdu fabrycznie nowego powiększoną o wartość wyposażenia dodatkowego oraz wartość specjalistycznego wyposażenia i/lub osprzętu zgodnie z ewidencją środków trwałych / fakturą zakupu, z zastrzeżeniem, że - w razie kradzieży pojazdu zakład ubezpieczeń określa odszkodowanie w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu w dniu dokonania kradzieży. 3) Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, rejestracji w RP, stanowiące własność lub użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy oraz pojazdy nie podlegające rejestracji. W odniesieniu do pojazdów nie podlegających rejestracji konieczne jest przeprowadzanie okresowych badań technicznych o ile istnieje obowiązek przeprowadzania takich badań. Wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 6 do OPZ. 4) Suma ubezpieczenia: a) OC minimalna ustawowa, b) AC zgodnie z wartościami pojazdów podanymi w Załączniku nr 6 do OPZ, c) NNW ,00 zł na jedną osobę, d) ASS zgodnie z OWU Wykonawcy, 11

12 VII. Postanowienia dodatkowe rozszerzające zakres ubezpieczenia: 1. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH RODZAJÓW RYZYK. Klauzula zapłaty składki lub rat składki. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 1. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Zamawiającego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty, w odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 3. Jeżeli zapłata składki albo raty składki za umowy ubezpieczenia dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za datę zapłaty uważa się datę, w której Ubezpieczający złożył w banku polecenie przelewu składki na rachunek bankowy Wykonawcy, pod warunkiem, że przelew ten został w następnym dniu roboczym zrealizowany przez bank, w którym Zamawiający złożył zlecenie. Klauzula zakresu ubezpieczenia. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli zakres ubezpieczenia wynikający z ogólnych warunków Wykonawcy jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostaje on włączony do ochrony ubezpieczeniowej (dotyczy zakresu podstawowego wynikającego z ogólnych warunków Wykonawcy). Klauzula rozstrzygania sporów. umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego. 2. KLAUZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WYBRANYCH UBEZPIECZANYCH RODZAJÓW RYZYK. Klauzula reprezentantów (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek winy umyślnej oraz rażącego niedbalstwa osób reprezentujących Zamawiającego. Za reprezentantów Zamawiającego uważa się członków zarządu oraz prokurentów. Klauzula automatycznego pokrycia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe lub środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem 12

13 przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Wzrost majątku trwałego Zamawiającego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Ubezpieczycielowi w celu doubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie do 20 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. Klauzula automatycznego pokrycia majątku, w którego posiadanie /użytkowanie wszedł Zamawiający po zebraniu danych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową zostaje objęte mienie, w posiadanie/użytkowanie którego wszedł Zamawiający po zebraniu danych do ubezpieczenia i jednocześnie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. Ochrona ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się od początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ oraz na warunkach zawartych w SIWZ. Zgłoszenie mienia do Ubezpieczyciela nastąpi w terminie 2 miesięcy od początku okresu ubezpieczenia, a rozliczenie przedmiotowej klauzuli nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów mienia. W przypadku, gdy ww. okresie suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu Wykonawca dokona rozliczenia składki na zasadach analogicznych. Klauzula miejsc ubezpieczenia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Zamawiającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością (w tym miejsca prowadzonych targów, wystaw, kongresów itp.), w których znajduje się majątek własny Zamawiającego lub majątek osób trzecich użytkowany przez Zamawiającego na postawie stosownych umów. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Wykonawcy o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że dla środków ubezpieczanych wg wartości księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego (wg faktur). W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody do wartości rzeczywistej danego środka trwałego. Klauzula likwidacyjna dotycząca sprzętu elektronicznego (dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). 13

14 umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca wypłaci odszkodowanie w wartości odtworzeniowej (maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia przyjętej dla danego środka trwałego) rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu, i montażu oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Klauzula dotycząca ubezpieczenia zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że do zakresu ubezpieczenia włącza się koszty licencji na oprogramowanie, jeżeli na danym zestawie komputerowym zainstalowane jest oprogramowanie w systemie OEM (przypisane do danego zestawu komputerowego) i jeśli suma ubezpieczenia danego zestawu komputerowego ustalona została jako wartość księgową brutto zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Klauzula swobodnego transferu mienia (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w ramach sum podanych do ubezpieczenia, Zamawiający uprawniony jest do swobodnego transferu mienia pomiędzy zgłoszonymi lokalizacjami, bez konieczności notyfikacji Wykonawcy. Klauzula terminu zgłaszania szkód (dot. wszystkich ryzyk z wyjątkiem AC). Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie wysokości odszkodowania lub przyczyny szkody. Klauzula terminu oględzin (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że oględziny uszkodzonego mienia nastąpią w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie. W przypadku szkody w mieniu, którego szybka naprawa jest niezbędna dla normalnego funkcjonowania Zamawiającego, może on podjąć działania zmierzające do przywrócenia uszkodzonego mienia do pracy pod warunkiem sporządzenia stosownego protokołu opisującego okoliczności zdarzenia, rozmiar szkody, sposób naprawy oraz przedstawienia faktury za naprawę. Faktura będzie podstawą do ustalenia wysokości odszkodowania przez Wykonawcę. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia AC). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet 14

15 odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym, w ciągu 14 dni roboczych od przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Klauzula dotycząca konserwacji sprzętu elektronicznego (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie może zawierać zastrzeżeń dotyczących umowy o konserwację wykonywaną przez podmioty zewnętrzne. Służby wewnętrzne Zamawiającego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych będą uznawane przez Wykonawcę na równi ze specjalistycznym personelem producenta lub dostawcy, jak również bieżący nadzór nad urządzeniami zgodny z zaleceniami producenta jest uznawany za wystarczający. Klauzula pokrycia szkód w wyniku prowadzenia drobnych prac budowlanych (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia: a) prac ziemnych b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym nie wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla: a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych do limitu zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia. Klauzula rozliczenia składek (dot. wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata temporis czyli za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. Klauzula 48 godzin (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 15

16 Klauzula poszukiwania źródła wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokryje koszty poszukiwania źródła wycieku z instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO i innych instalacji do wysokości ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula rzeczoznawców (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej klauzuli zostaną dodatkowo objęte, do maksymalnej wysokości ,00 PLN z tytułu jednego i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Ubezpieczone koszty nie mogą przekraczać normalnie obowiązujących stawek rynkowych. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie do wysokości ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad limit określony w OWU. 3. KLAUZULE FAKULTATYWNE: Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo że Zamawiający nie przystosował środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (nie rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne. Sprzęt, który przez dłuższy okres czasu znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest eksploatowany również na mocy niniejszej klauzuli objęty jest ochroną ubezpieczeniową. Klauzula przeoczenia (dot. wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Wykonawcy lub brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych. Klauzula katastrofy budowlanej (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody powstałe w następstwie katastrofy budowlanej przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie 16

17 obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych Nie jest katastrofą budowlaną: a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami, c) awaria instalacji. Limit odpowiedzialności ,00 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia w następstwie katastrofy budowlanej. Klauzula kradzieży zwykłej (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, jednak pod warunkiem, że Zamawiający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia ,00 zł. Klauzula automatycznego uzupełniania sumy ubezpieczenia (dot. wszystkich ryzyk za wyjątkiem odpowiedzialności cywilnej). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań, do poziomu sprzed szkody. Zamawiający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki (wyliczonej wg stawek zaoferowanych przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym) wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania. Klauzula okolicznościowa (dot. wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkoda (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Klauzula składowania (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych na skutek zalania Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie znajdujące się na podłodze i bezpośrednio na niej składowane. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula dodatkowych kosztów działalności (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o dodatkowe koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z zakłóceniami lub przerwą w działalności spowodowaną szkodą w mieniu, za które Wykonawca ponosi 17

18 odpowiedzialność. Przez koszty dodatkowe działalności należy rozumieć w szczególności: koszty związane z koniecznością użytkowania pomieszczeń zastępczych, koszty związane z koniecznością użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, koszty przeniesienia lub przewiezienia maszyn, urządzeń, wyposażenia, dodatkowe koszty pracy (w szczególności: godziny nadliczbowe, dodatki za pracę w noc oraz dni wolne od pracy), działania niezbędne w celu poinformowania stałych klientów o zmianach w prowadzonej działalności (m.in. pisma, telefony). Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za niezbędne i ekonomicznie uzasadnione, udokumentowane fakturami koszty dodatkowe przez okres faktycznego występowania zakłócenia lub przerwy, jednak nie dłużej niż 3 miesiące. Limit odpowiedzialności ,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Klauzula regresowa (dot. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk). umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Wykonawcę również roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego (samozatrudnienie). VIII. Szkodowość: Ubezpieczenia pozakomunikacyjne: Rok 2007: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 3.132,00 zł, Rok 2008: brak szkód Rok 2009: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono 1.935,00 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono 791,00 zł, Rok 2010: ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono 2.073,00 zł. Rok 2011: brak szkód Rok 2012: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono ,00 zł (szkoda osobowa z datą wypadku w roku 2010, poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku), ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1 szkoda, wypłacono ,00 zł, (uszkodzenie wiaty, działanie sił przyrody). Rok 2013: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 szkoda, wypłacono 5.000,00 zł (szkoda osobowa z datą wypadku w roku 2012, poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku). ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 4 991,50 zł (przepięcie w wyniku pośredniego uderzenia pioruna). 18

19 Rok 2014: ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych 1 szkoda, wypłacono 1.000,00 zł, (uszkodzenie baneru, działanie sił przyrody). ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 1 rezerwa na kwotę 5.500,0 zł (uraz ciała pracownika - wypadek przy pracy) Ubezpieczenia komunikacyjne: Rok 2007: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1 szkoda, wypłacono 8.275,00 zł, Rok 2008: ubezpieczenie autocasco 1 szkoda, wypłacono 3.216,00 zł, Rok 2009: ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 5.638,00 zł i 6.034,34 zł, Rok 2010: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1 szkoda, wypłacono 1.138,50 zł ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 2.945,00 zł i ,- zł. Rok 2011: ubezpieczenie autocasco 3 szkody, wypłacono 5.708,00 zł, 1.778,00 zł i 3.854,64 zł Rok 2012: ubezpieczenie autocasco 1 szkoda, wypłacono 1.508,00 zł Rok 2013: ubezpieczenie autocasco 2 szkody, wypłacono 2.619,73 zł i 1.894,92 zł Rok 2014: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 4 szkody, wypłacono 1.117,00 zł, 1.380,00 zł (dodatkowo w tej szkodzie założona rezerwa na zł), 549,18 zł i 9.627,94 zł ubezpieczenie autocasco 3 szkody, wypłacono 600,00 zł, 2.200,00 zł i 945,00 zł. IX. Wykaz załączników. Załącznikami do niniejszego OPZ są: l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 1. Załącznik nr 1 do OPZ Opis działalności ZUOK 2. Załącznik nr 2 do OPZ Wykaz środków trwałych 3. Załącznik nr 3 do OPZ Opis budynków i budowli 4. Załącznik nr 4 do OPZ Wykaz mienia osób trzecich 5. Załącznik nr 5 do OPZ Wykaz sprzętu elektronicznego 6. Załącznik nr 6 do OPZ Wykaz pojazdów 19

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu ubezpieczenia. Załącznik nr 1. Okres ubezpieczenia - 1.04.2017 31.03.2018. Opłata składki dwie raty. Wypłacone odszkodowania oraz ich wysokość w ostatnich trzech latach we wszystkich rodzajach ubezpieczeń: 2013 uszkodzenie dachu na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ul. Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec tel. 075 738 03 17, fax. 075 738 03 01 e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny.pl http://www.szpitalpsychiatryczny.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik Nr 4 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie

Franszyza redukcyjna kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie Załącznik Nr 6 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych

Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 2 do WZP-05 Warunki wymagane definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna - dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz Ubezpieczenia 1. Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w niniejszym załączniku, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo