Julia Kluczyńska, Anna Sienicka. Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Julia Kluczyńska, Anna Sienicka. Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne?"

Transkrypt

1 E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y Julia Kluczyńska, Anna Sienicka Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne? 9/2008

2

3 Spis treści Dlaczego organizacje pozarządowe mogą być zainteresowane tą formą działalności? 4 Problemy i bariery prawne związane z działalnością CIS 6

4 9/2008 Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne? Czym jest CIS? Centrum Integracji Społecznej (dalej: CIS) to jednostka organizacyjna realizującą reintegrację zawodową i społeczną poprzez prowadzenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym programów edukacyjnych obejmujących m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS może zostać utworzony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz organizację pozarządową. Pomysł utworzenia CIS przez organizację pozarządową w danej gminie czy powiecie powinien ściśle odpowiadać na potrzeby danej społeczności lokalnej. Inicjatywa utworzenia CIS powinna zostać skonsultowana z Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej instytucjami, które są naturalnymi partnerami CIS oraz z lokalnym samorządem, który w przypadku utworzenia CIS będzie finansował jego działalność. Status CIS nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej. CIS jest formą prawną adresowaną do instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W grupie beneficjentów CIS ustawa wymienia osoby: a. bezdomne realizujące indywidualny program wychodze- nia z bezdomności, b. uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psy- choterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, c. uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzają- cych, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, d. chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, e. długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o pro- mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; f. zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w inte- gracji ze środowiskiem, g. uchodźców realizujący indywidualny program integracji, h. niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabi- litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że nie jest to katalog zamknięty i do CIS mogą zostać skierowane osoby nienależące do żadnej w wyżej wymienionych grup. Podstawą do skierowania uczestnika do zajęć w CIS jest przede wszystkim kryterium wykluczenia społecznego. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wskazuje, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym to te, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. CIS może również realizować programy specjalne dla osób niepełnosprawnych i ubiegać się z tego tytułu o dofinansowanie z funduszu PFRON. CIS to instytucja mającą charakter przede wszystkim edukacyjny a jednym z elementów programu edukacyjnego może być praca uczestników w ramach działalności wytwórczej, handlowej, usługowej lub działalności wytwórczej w rolnictwie 1, którą CIS może prowadzić. Ustawa wyraźnie wskazuje, że taka działalność CIS nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Dlaczego organizacje pozarządowe mogą być zainteresowane tą formą działalności? Organizacje pozarządowe mogą być zainteresowane tą formą działalności, z co najmniej kilku względów. Po pierwsze, z prowadzeniem CIS związany jest korzystny system dofinansowania obejmujący koszty związane z utworzeniem oraz bieżącą działalnością CIS. Z kolei szeroki zakres kosztów podlegających dofinansowaniu umożliwia organizacjom prowadzącym CIS przygotowanie dla uczestników atrakcyjnej oferty dodatkowej, obejmującej prawo do świadczeń integracyjnych oraz szerokiej gamy kursów i szkoleń zawodowych. Możliwości dofinansowania Koszty związane z utworzeniem CIS, w szczególności wydatki poniesione na przystosowanie i wyposażenie pomieszczeń, mogą zostać sfinansowane przez samorząd wojewódzki na zasadzie porozumienia stron. Podobnie, na zasadach porozumienia marszałek województwa może przyznać organizacji tworzącej CIS dotację na działalność przez okres pierwszych trzech miesięcy. Późniejsza działalność CIS może być finansowana z dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy, środków z Unii Europejskiej oraz, co bardzo ważne, ze środków uzyskanych z działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej przez CIS (przy czym ustawa mówi wyraźnie, że działalność taka nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Uzyskane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na najem lokali, świadczenia integracyjne dla uczestników oraz wynagrodzenia dla pracowników, a środki z Unii Europejskiej mogą pokryć koszty przygotowania szkoleń i kursów zawodowych. 1 Z ograniczeniami przedmiotowymi określonymi w art. 9 ust. 1 Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. 4

5 Dlaczego organizacje pozarządowe mogą być zainteresowane tą formą działalności? 9/2008 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wyposaża CIS w możliwość zaoferowania uczestnikom szczególnej formy świadczeń zwanych świadczeniami integracyjnymi. Świadczenie integracyjne wypłaca się uczestnikom raz w miesiącu w wysokości: 80% zasiłku dla bezrobotnych przez pierwszy miesiąc (brutto 430,70 zł, netto 397,71 zł) (w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 32,99 zł); 100% zasiłku podczas dalszego uczestnictwa (brutto 538,30 zł, netto 477,85 zł) (w tym składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 48,45 zł). Przy czym wypłata świadczeń integracyjnych zostaje wstrzymana, gdy uczestnik zajęć uporczywie narusza postanowienia programu lub przestał uczęszczać na zajęcia. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym z 15 czerwca 2007 r. wprowadziła również możliwość przyznania uczestnikowi programu motywacyjnej premii integracyjnej w wysokości uwzględniającej jego zaangażowanie oraz postępy. Wysokość premii nie może jednak przekroczyć 20% świadczenia integracyjnego. Organizacje prowadzące CIS podkreślają, że aspekt finansowy jest zachętą dla uczestników tylko na początku, później większość uczestników zajęć zaczyna dostrzegać i cenić uczestnictwo w zajęciach ze względu na szeroką gamę kursów i szkoleń zawodowych. Nie zmienia to jednak faktu, że świadczenie integracyjne może być postrzegane przez zdecydowaną większość uczestników CIS jako forma zasiłku dla bezrobotnych, a nie wynagrodzenie za wykonywaną w CIS pracę. Należy podkreślić, że pomiędzy uczestnikiem zajęć a CIS nie ma stosunku pracy (w rozumieniu przepisów prawa pracy), a zatem świadczenie integracyjne nie jest wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę. Uczestnicy CIS nadal figurują w ewidencji urzędów pracy jako osoby posiadające status osób długotrwale bezrobotnych lub osób poszukujących pracy. Co dalej po CIS? Okres uczestnictwa w zajęciach może trwać do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w szczególnie uzasadnionych przypadkach), co rodzi pytanie o dalsze możliwości wspierania osób, które przeszły przez program CIS. Ustawa przewiduje trzy możliwe scenariusze: CIS jako pracodawca swoich własnych absolwentów Podobnie jak pracodawca prywatny, CIS może zdecydować o zatrudnieniu w CIS własnego absolwenta w formie zatrudnienia wspieranego. W takiej sytuacji CIS ma prawo do takiego samego zakresu dofinansowania jak pracodawca prywatny. Absolwent CIS, w odróżnieniu od uczestnika CIS, powinien świadczyć pracę. Jeśli jednak zgodnie z ustawą przyjmiemy, że CIS pełni przede wszystkim funkcje edukacyjne, a działalność ekonomiczna jest zaledwie jednym z kilku elementów programu edukacyjnego, powstaje pytanie, czy CIS w obecnym kształcie będzie w stanie zorganizować dla absolwentów normalne miejsca pracy. CIS zainteresowany zatrudnianiem własnych absolwentów powinien zatem odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania na czym ma polegać tworzone miejsce pracy i skąd uzyskać środki na pokrycie wynagrodzeń (starosta finansuje tylko część związanych z tym kosztów). Wydaje się zatem, że zatrudnianie własnych absolwentów oznacza w praktyce konieczność rozwinięcia działalności ekonomicznej, gwarantującej ciągłość zleceń, przy których pracowaliby zatrudnieni absolwenci CIS, oraz zysk pozwalający na sfinansowanie części ich wynagrodzeń, które nie będą finansowane w ramach zatrudnienia wspieranego, innych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników, inwestycji w działalność itp. Zatem, jeśli założymy, iż CIS powinien zatrudniać swoich absolwentów, działalność ekonomiczna powinna odgrywać znacznie większą rolę niż obecnie. CIS jako inkubator spółdzielni socjalnych Ustawa o zatrudnieniu socjalnym mówi o możliwości podjęcia przez uczestników CIS działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, przy czym ustawa ta nie określa roli CIS w procesie tworzenia spółdzielni. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga wiedzy i doświadczenia, których zazwyczaj brakuje osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, i wydaje się, że CIS dysponuje odpowiednimi zasobami oraz możliwościami, aby wspomóc swoich wychowanków m.in. w zakresie tworzenia biznesplanu, zasad prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości czy zdobywania zleceń. Skierowanie uczestnika CIS do pracy u pracodawcy prywatnego Ustawa o zatrudnieniu socjalnym oferuje pracodawcom możliwość nawiązywania z uczestnikami CIS stosunku pracy na szczególnych zasadach w formie tzw. zatrudnienia wspieranego. Podstawa prawna: Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143) 5

6 9/2008 Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne? Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz z późn. zm.) Problemy i bariery prawne związane z działalnością CIS Dofinansowanie Z korzystnym systemem dofinansowania dla CIS wiążą się obciążenia finansowe dla samorządów lokalnych, których możliwości finansowe mogą się bardzo różnić w zależności od województwa, w którym się znajdują. Organizacje planujące utworzenie CIS powinny zatem wziąć pod uwagę realne możliwości gmin, na terenie których chcą prowadzić działalność, ponieważ może się okazać, że niektórych polskich gmin po prostu nie będzie stać na sfinansowanie tego typu przedsięwzięcia. Ponadto rozbudowany system dotacyjny związany jest z licznymi i bardzo sformalizowanymi procedurami oraz koniecznością regularnej współpracy z samorządem lokalnym. Podobnie z problemem braku środków mogą się spotkać osoby składające wniosek o skierowanie uczestnika lub absolwenta CIS do pracy u pracodawcy prywatnego w formie zatrudnienia wspieranego. Zdarza się, że urzędy pracy wnioski takie odrzucają właśnie ze względu na brak środków z powiatowego funduszu pracy. Brak samodzielności i elastyczności Z ustawy o zatrudnieniu socjalnym wyłania się obraz CIS jako instytucji realizującej zadania państwa z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej, w szczególności działalności edukacyjnej, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. CIS to bardzo kosztowna forma działalności, całkowicie oparta na systemie dotacji ze środków publicznych, co wiąże się z m.in. z tym, że ustawa bardzo szczegółowo reguluje funkcjonowanie i zasady uczestnictwa w CIS. Np. do CIS mogą zostać przyjęte jedynie te osoby, które zostały tam skierowane przez ośrodek pomocy społecznej. Oznacza to, że to pracownik ośrodka pomocy społecznej decyduje o tym, kto może wziąć udział w rocznym programie CIS. W przypadku organizacji pozarządowych prowadzących CIS jedną z najważniejszych decyzji, czyli decyzję o przyjęciu danej osoby do CIS, podejmuje, zatem osoba z zewnątrz. Podobnie ustawa szczegółowo reguluje sytuacje, w których program ma przestać być realizowany w odniesieniu do konkretnej osoby. W praktyce oznacza to, że w często dramatycznych sytuacjach pogorszenia się szeroko rozumianego stanu zdrowia uczestnika CIS, np. depresji, kiedy wydawałoby się, że potrzebna byłaby elastyczność pozwalająca w uzasadnionych okolicznościach dać tej osobie drugą szansę, kierownik CIS ma ustawowy obowiązek przerwania opieki na uczestnikiem. Dla osób prowadzących CIS nie ulega wątpliwości, że przypadek każdego uczestnika CIS, jego lepszych i gorszych okresów funkcjonowania, jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Ustawodawca jednak nie podzielił tych wątpliwości i jednoznacznie przesądził, kiedy uczestnictwo w CIS jest wskazane oraz w jakich sytuacjach kierownik CIS ma obowiązek zaprzestać realizacji programu w odniesieniu do konkretnego uczestnika, który tym samym powraca do systemu opieki społecznej. CIS a przyszłość jego uczestników Ustawa o zatrudnieniu socjalnym koncentruje się głównie na mechanizmach integrujących osoby wykluczone w specjalnie tworzonym dla nich miejscu, w CIS, i wydaje się pomijać rolę CIS w odniesieniu do własnych absolwentów. Ustawa ta niezwykle szczegółowo reguluje kwestie związane z uczestnictwem w CIS, podczas gdy zaledwie dwa artykuły tej ustawy odnoszą się do zatrudnienia wspieranego. Można zatem odnieść wrażenie, że zabrakło pomysłu na dalszą pomoc dla absolwentów CIS, mających wejść na otwarty rynek pracy. Sytuację absolwenta CIS można porównać do sytuacji osoby bezrobotnej, która właśnie założyła własne przedsiębiorstwo. Zważywszy na fakt, iż w przeciętnym inkubatorze przedsiębiorczości osoba rozpoczynająca własną działalność może korzystać z różnych form wsparcia przez okres około 3 lat, niezrozumiałym jest, dlaczego już po 12 miesiącach (z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy) osoba wykluczona zostaje nagle pozbawiona możliwości dalszego wsparcia za strony CIS. Doświadczenie krajów Europy Zachodniej wskazuje, że w przypadku pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym bardzo ważne jest objęcie takich osób stałym systemem opieki jednej instytucji zajmującej się wsparciem i doradztwem zawodowym. W Polsce taką instytucją mógłby być właśnie CIS, gdyby nie fakt, że zgodnie z ustawą oczekuje się, że absolwent CIS samodzielnie poradzi sobie bez dalszego wsparcia instytucjonalnego. Doradztwo zawodowe świadczone przez CIS i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, powinny rozpocząć się już w trakcie programu edukacyjnego CIS, tak aby jego uczestnicy jak najszybciej zaczęli szukać ofert pracy zgodnie z własnymi możliwościami psychofizycznymi i przygotowaniem zawodowym. 6

7 Problemy i bariery prawne związane z działalnością CIS 9/2008 Praca z osobami długotrwale bezrobotnymi to złożony i często wieloletni proces. Założenie, że osoba, która ukończyła CIS samodzielnie poradzi sobie na wolnym rynku pracy, wydaje się wysoce nierealne, zwłaszcza, w przypadku zakładania przez takie osoby spółdzielni socjalnych. W ten sposób naraża się takie osoby na kolejne życiowe niepowodzenie, co z kolei zmusza wiele z nich do ponownego ubiegania się o wsparcie z urzędu pracy. Prawdopodobnym, i smutnym, scenariuszem jest więc sytuacja, w której urząd pracy kieruje osobę długotrwale bezrobotną lub zagrożoną wykluczeniem społecznym do uczestnictwa CIS. Tam uczestnik nabywa pewnych zawodowych umiejętności i przechodzi szkolenia aktywizujące i gdy po 12 miesiącach nie udaje mu się znaleźć pracy, wraca pod opiekę urzędu pracy. W świetle powyższego powstaje pytanie o celowość istnienia CIS i o efektywność ogromnych środków publicznych z tym związanych. Ponadto istnieje ryzyko, że w wielu przypadkach uczestnicy CIS w zetknięciu z otwartym rynkiem pracy nie będą umieli wykorzystać uzyskanych w CIS umiejętności dotyczących aktywnego poszukiwania pracy. Osoby prowadzące CIS zgodnie podkreślają, że w obecnej formule CIS zdecydowanie brakuje działań nastawionych na przyszłość uczestników. Pewnym rozwiązaniem tego problemu mogłoby być wprowadzenie możliwości, aby CIS tworzył spółdzielnie socjalne dla własnych absolwentów lub mógł ich merytorycznie i organizacyjnie wspierać w zakresie działalności spółdzielni. Spółdzielnie te mogłyby tworzyć przejściowe miejsca pracy lub miejsca docelowe. W pierwszej sytuacji rola CIS polegałaby na prowadzeniu spółdzielni socjalnej (jako własnej działalności gospodarczej), zatrudnianiu w niej absolwentów CIS z myślą o ich powrocie na wolny rynek. Dzięki zatrudnieniu w spółdzielni socjalnej absolwent CIS miałby szanse na funkcjonowanie w prawdziwej relacji pracodawca pracownik, co z czasem pozwoliłoby mu wejść na otwarty rynek pracy. Jeśli chodzi o tworzenie docelowych miejsc pracy, to CIS mógłby inicjować, wspierać działalność absolwentów CIS zakładających spółdzielnię, następnie po określonym czasie, pozwalającym na względne usamodzielnienie się spółdzielni, jak prawdziwy inkubator przedsiębiorczości, mógłby stopniowo wycofywać swoje wsparcie. Wsparcie dla spółdzielni socjalnych zakładanych przez absolwentów, czy też zatrudnianie na zasadzie zatrudnienia przejściowego w spółdzielni socjalnej jest naturalną kontynuacją procesu ich integracji społecznej i zawodowej. Ponadto, właściwym wydaje się rozbudowanie działalności CIS o poradnictwo i wsparcie dla absolwentów CIS do czasu ich pełnego powrotu na otwarty rynek pracy. Dzięki temu mógłby powstać system gwarantujący ciągłość opieki nad osobą długotrwale bezrobotną w momencie skierowania danej osoby do uczestnictwa w CIS, CIS przejmowałby pełną opiekę nad taką osobą zarówno w okresie rocznego uczestnictwa w programie edukacyjnym CIS, jak i w okresie późniejszym, prowadzącym do jej pełnego powrotu na rynek pracy. W takim ujęciu działalność CIS polegałaby na edukacji i aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych oraz opiece nad własnym absolwentami obejmującej pomoc w stopniowym procesie wejścia na otwarty rynek pracy, w szczególności w tworzeniu spółdzielni socjalnych, korzystania z form zatrudniania wspieranego oraz pomoc tym osobom w utrzymaniu miejsc pracy. Zatrudnienie wspierane w praktyce Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie uczestnika CIS, może podpisać ze starostą umowę, na mocy której w zamian za zobowiązanie się do zatrudnienia danej osoby przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy otrzymuje prawo do refundacji części wynagrodzenia wypłaconego tej osobie podczas pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia (w ustawowo określonej wysokości). Problem polega na tym, że najpierw pracodawca musi się zobowiązać do zatrudnienia uczestnika CIS przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, co stanowi bardzo poważne zobowiązanie, nawet w przypadku tych osób, które z łatwością funkcjonują na rynku pracy. Uczestnicy CIS to często osoby, co do których bardzo trudno przewidzieć, czy ich szeroko rozumiany stan zdrowia pozwoli im wywiązać się z obowiązków wobec pracodawcy. Prywatni pracodawcy mogą mieć zatem uzasadnione obawy przed podejmowaniem takiego zobowiązania. W związku z tym pracodawcy chroniąc interesy swoich firm coraz częściej ubiegają się o dofinansowanie nie na konkretnego uczestnika CIS, lecz na stanowisko stworzone z myślą o takich osobach (możliwość taką wprowadza ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Takie rozwiązanie pozwala pracodawcy na zatrudnienie nowej, innej osoby z CIS w przypadku, gdy dotychczasowy pracownik przestał wywiązywać się z obowiązków lub po prostu przestał przychodzić do pracy. Innym rozwiązaniem, które pozwala prywatnym pracodawcom na zmniejszenie ryzyka związanego z zatrudnieniem osób, co do których istnieje niebezpieczeństwo, że nie wywiążą się z obowiązków wobec pracodawcy, może być uwzględnienie w programie CIS praktyk zawodowych w prywatnych firmach. Dzięki praktykom uczestnicy CIS mogą zaznajomić się z realiami funkcjonowania na otwartym rynku pracy, a właściciele prywatnych firm mogą lepiej poznać osoby, które w przyszłości mogliby chcieć zatrudnić, i samodzielnie ocenić, czy są to osoby godne zaufania. Z zatrudnieniem wspieranym wiążą się również bardzo niejasne kwestie proceduralne. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym wskazuje tylko, że kierownik Centrum, pracownik 7

8 9/2008 Centrum Integracji Społecznej przedsiębiorstwo społeczne? socjalny czy sam uczestnik CIS może złożyć w powiatowym urzędzie pracy wniosek o skierowanie do pracy u pracodawcy prywatnego w formie zatrudnienia wspieranego. Na podstawie takiego wniosku powiatowy urząd pracy może skierować uczestnika CIS do pracy u pracodawcy prywatnego na podstawie umowy pomiędzy starostą a pracodawcą w sprawie refundacji określonej części kosztów związanych z zatrudnieniem. Po pierwsze, w ustawie powiedziane jest tylko, że urząd pracy może skierować uczestnika CIS do pracodawcy prywatnego, a przez wielu urzędników słowo może interpretowane jest w znaczeniu, że nie musi. Po drugie, nie jest jasno określona rola pracodawcy zainteresowanego zatrudnieniem absolwenta CIS powstaje pytanie, co krok po kroku powinien zrobić pracodawca zainteresowany zatrudnieniem absolwenta CIS, w szczególności gdzie się zgłosić i jakie formularze wypełnić i jakie dokumenty powinien załączyć? Ustawa nie odpowiada na te pytania, a urzędnicy urzędu pracy, którzy często po raz pierwszy słyszą o tej formie zatrudnienia, tworzą długie procedury i przedstawiają pracodawcom prywatnym długą listę wymaganych dokumentów i zaświadczeń. Prowadzi to do sytuacji, w której prywatni pracodawcy często rezygnują z możliwości skorzystania z zatrudnienia wspieranego i albo nie zatrudniają absolwentów CIS w ogóle, albo podpisują z nimi normalne umowy o pracę opiewające na najniższe wynagrodzenie. Formuła zatrudnienia wspieranego jest krytykowana również ze względu na powiązanie zatrudnienia wspieranego z działalnością CIS. Zgodnie z art.16 ustawy o zatrudnieniu socjalnym zatrudnieniem wspieranym mogą zostać objęci tylko uczestnicy CIS, a zatem z możliwości zatrudnienia wspieranego mogą skorzystać wyłącznie ci pracodawcy, w których powiecie CIS istnieje. Wydaje się, że ustawodawca nie przewidział sytuacji, z którą mamy do czynienia obecnie, czyli że mogą istnieć powiaty, w których ze względu na znaczne obciążenie budżetowe nie zdecydowano się na stworzenie tego typu instytucji. Co za tym idzie, w powiatach, w których nie stworzono CIS, pracodawcy prywatni nie mają możliwości tworzenia miejsc pracy w systemie zatrudnienia wspieranego. poddają w wątpliwość charakter CIS jako przedsiębiorstwa społecznego: Uczestnicy CIS nie są zatrudnieni na umowę o pracę i za uczestnictwo w działalności ekonomicznej CIS nie otrzymują wynagrodzenia (wykraczającego ponad świadczenie integracyjne związane z uczestnictwem w CIS). Działalność CIS nie jest oparta na rachunku ekonomicznym. CIS nie podejmuje ryzyka gospodarczego. CIS nie funkcjonuje na otwartym rynku. Z powyższych względów trudno jest mówić o CIS jako o przedsiębiorstwie społecznym. Jest to kolejna instytucja całkowicie uzależniona od środków publicznych. Wydaje się jednak, że gdyby rola CIS jako inkubatora spółdzielni socjalnych została bardziej wyeksponowana i rozbudowana, CIS mógłby stanowić ważną instytucję wpierającą osoby zainteresowane tworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Podobnie rozwinięcie działalności ekonomicznej pozwoliłoby CIS gromadzić dodatkowe środki finansowe, którymi CIS mógłby swobodnie dysponować i wydatkować je w zależności od bieżących potrzeb, w tym m.in. na remonty, modernizację, materiały edukacyjne czy sprzęt komputerowy, a sama działalność ekonomiczna pozwoliłaby uczestnikom CIS poznać realia zbliżone do otwartego rynku pracy. Potrzeby i oczekiwania uczestników Przy planowaniu działań organizacja pozarządowa powinna również uważnie rozważyć potrzeby grupy, na rzecz której chce prowadzić działalność. Niektóre organizacje pozarządowe pracujące z osobami bezdomnymi wskazują np., że pomoc tym osobom wymaga wspólnotowego charakteru podejmowanych działań, polegających na zapewnieniu uczestnikom kompleksowej opieki obejmującej zarówno stałą pomoc psychologiczną, tworzenie grup wsparcia, działalność edukacyjną, jak i zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. CIS zapewnia uczestnikom przede wszystkim ofertę edukacyjną zawierającą pewne elementy pomocy psychologicznej i doradztwa zawodowego, a zatem może nie spełnić oczekiwań i potrzeb organizacji działających na rzecz wyprowadzania ludzi z bezdomności. CIS jako przedsiębiorca społeczny CIS to instytucja prowadząca szeroko rozumianą działalność edukacyjną i całkowicie oparta na systemie dotacji ze środków publicznych. Jednym z elementów programu edukacyjnego CIS jest prowadzenie działalności ekonomicznej polegającej na działalności usługowej, handlowej lub wytwórczej, z której zysk może stanowić dodatkowe środki na działalność CIS. W działalności CIS można wyróżnić co najmniej kilka następujących elementów (cech), które Samo świadczenie integracyjne kojarzone jest bardzo często z zasiłkiem dla bezrobotnych. W przypadku działalności handlowej, usługowej czy produkcyjnej CIS może to prowadzić do sytuacji, w której świadczona praca postrzegana jest jako praca za zasiłek, co dla uczestników niewątpliwie nie stanowi elementu aktywizującego i nie uczy ich mechanizmów wolnego rynku, na którym za dobrze wykonaną pracę powinno się otrzymywać wynagrodzenie. Uczestnicy CIS mogą po prostu nie traktować uczestnictwa w CIS jako pracy, a otrzymanego świadczenia jako wynagrodzenia. Ponadto, dla osób, które nie utraciły prawa do zasiłku, świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych nie wydaje się być atrakcyjną ofertą. Wydaje się zatem, że 8

9 Problemy i bariery prawne związane z działalnością CIS 9/2008 CIS może nie spełnić oczekiwań organizacji zainteresowanych realizowaniem reintegracji zawodowej i społecznej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. CIS a lokalna społeczność Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w formie CIS zwracają uwagę na to, że jednym z warunków, aby CIS działał sprawnie i efektywnie, jest bliska współpraca pomiędzy CIS, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędem Pracy, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, samorządem lokalnym oraz lokalnym biznesem. Jeśli działania CIS będą znane i szanowane przez mieszkańców, lokalni pracodawcy prywatni będą bardziej otwarci na możliwość zatrudniania absolwentów CIS w formie zatrudnienia wspieranego. Ponadto skomplikowany i sformalizowany system dotacyjny wiąże się z koniecznością regularnej współpracy z samorządem lokalnym. Rekomendacje: W celu zwiększenia efektywności działania CIS powinien być instytucją, która obejmuje stałym systemem opieki swoich uczestników (rozpoczynających długi i trudny proces powrotu na otwarty rynek pracy), zapewniając ciągłość wsparcia dla swoich absolwentów. Cel ten można osiągnąć poprzez: rozwijanie działalności ekonomicznej CIS, która pozwoli na zatrudnianie swoich absolwentów CIS oraz dodatkowo spowoduje, że CIS będzie instytucją mniej uzależnioną od wsparcia państwa, korzystającą z możliwości, jakie daje przedsiębiorczość społeczna; określenie roli CIS w tworzeniu spółdzielni socjalnych, tak aby CIS (będące naturalnym inkubatorem) mogły zakładać i prowadzić spółdzielnie socjalne, czy to jako docelowe, czy przejściowe miejsca pracy; przepisy dotyczące zasad opieki nad uczestnikami CIS powinny być bardziej elastyczne, pozwalając na zindywidualizowane podejście do uczestników CIS oraz umożliwiając stosowanie nowatorskich rozwiązań; wprowadzenie możliwości poradnictwa i wsparcia nie tylko dla uczestników, ale także dla absolwentów CIS. W celu wzmocnienia instytucji zatrudnienia wspieranego należy zrewidować przepisy dotyczące obowiązków i uprawnień przedsiębiorców korzystających z formy zatrudnienia wspieranego. Obecne przepisy nakładają na pracodawców więcej obowiązków, obciążeń i finansowego ryzyka z tego tytułu, niż dają korzyści. Ponadto należy rozszerzyć możliwość wykorzystywania formuły zatrudnienia wspieranego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które są objęte opieką innych niż CIS instytucji, np. organizacji pozarządowych. Niniejszy tekst powstał w oparciu o dane zebrane w ramach badań jakościowych przedsiębiorstw społecznych zrealizowanych w ramach projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. 9

10 10

11

12 EKONOMIA SPOŁECZNA TEKSTY jest serią wydawniczą prezentującą teksty ważne z punktu widzenia dyskusji o ekonomii społecznej. Seria powstała w ramach projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej. Autorzy tekstów to osoby związane z projektem, osoby aktywnie działające w obszarze ekonomii społecznej, a także przedstawiciele innych środowisk zainteresowanych ekonomią społeczną. Wszystkie materiały publikowane w serii są dostępne na stronach portalu Niniejszy tekst powstał w ramach projektu W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Administratorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

WZÓR SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK...

WZÓR SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK... Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia...2016 r. (poz....) WZÓR SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZA ROK... CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE 1. NAZWA 2. REGON 3.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2017 r. Poz. 97 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w Sławoborzu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny Centrum Integracji Społecznej w Sławoborzu określa zasady wewnętrznej organizacji,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 SPRAWOZDANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014 Część I. DANE OGÓLNE Nazwa: REGON: Adres: Instytucja tworząca Centrum Integracji Społecznej: Data przyznania statusu Centrum Integracji Społecznej:

Bardziej szczegółowo

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydarzenie organizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizatorami projektu są Fundacja Barka oraz Centrum PISOP Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Materiał opracowany przez Ewę Kwiesielewicz-Szyszkę Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. brzmienie od 2011-10-30 Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tekst jednolity z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 225) Zmiany aktu: 2011-10-30 Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tj. z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tj. z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. (zm. Dz.U. 2011 Nr 205, poz. 1211) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tj. z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 225) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim http://praca.radzyn.pl/strona/uslugi-dla-niepelnosprawnych-poszukujacych-pracy/75 Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I. Informacje ogólne 1. Pełna nazwa, dokładny adres, instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej (zgodnie z art. 3,

Bardziej szczegółowo

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU

OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU OFERTA TWORZENIA I FINANSOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WROCŁAWIU STAŻ Nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, poprzez

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010

Proponowane rozwiązania ustawowe. Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Proponowane rozwiązania ustawowe Jarosław Kuba Kielce, 17 luty 2010 Poniżej przedstawiamy wersję roboczą propozycji uregulowania opracowaną przez grupę prawną Zespołu. Projekt ten opiera się na projekcie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra,

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO. Jelenia Góra, OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA SUBREGIONU JELENIOGÓRSKIEGO Jelenia Góra, 13-10-2016 1 Co to jest OWES? Istotą działania OWES jest zapewnienie kompleksowego wsparcia os. fizycznym i podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211. USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne Spółdzielnie socjalne to specjalny rodzaj spółdzielni, tworzonych przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.

PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA. Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 432 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI

RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RGULAMIN KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RUMI RUMIA 2014 Spis treści Rozdział l Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Cele działania i zadania Klubu. Rozdział 3 Organizacja Klubu. Rozdział 4 Korzystający z usług

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna krok po kroku

Spółdzielnia socjalna krok po kroku Spółdzielnia socjalna krok po kroku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW

MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU. 23 listopada 2012r. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE FORUM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU 23 listopada 2012r. KRAKÓW Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Kamila

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Zasady tworzenia centrum integracji społecznej. Art. 3 [Centrum integracji społecznej] 1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej

Rozdział 2. Zasady tworzenia centrum integracji społecznej. Art. 3 [Centrum integracji społecznej] 1. Centrum integracji społecznej, zwane dalej (zm. ) Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) tj. z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 225) tj. z dnia 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1828)

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

NOWA FORMUŁA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. Zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym

NOWA FORMUŁA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO. Zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym NOWA FORMUŁA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO Zmiany do ustawy o zatrudnieniu socjalnym Rok temu na konferencji poświęconej przyszłości zatrudnienia socjalnego zadaliśmy sobie pytania: Kierunki rozwoju zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu

Przygotował: Zbyszko Siewkowski. Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu Przygotował: Zbyszko Siewkowski Centrum Integracji Społecznej Piątkowo przy Stowarzyszeniu ETAP w Poznaniu 1. Centrum Integracji Społecznej (CIS). 2. Działania partnerskie. 3. Spółdzielnie socjalne. 1.

Bardziej szczegółowo

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych

zamówienia publiczne Podmioty ekonomii społecznej Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych Podmioty ekonomii społecznej a zamówienia publiczne Tomasz Schimanek Instytut Spraw Publicznych 1. Czym są zamówienia 2. Kto je stosuje? 3. Co daje podmiotom ekonomii społecznej realizowanie zamówień publicznych?

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY

Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej FORMULARZ REKRUTACYJNY FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt LOWES Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum PISOP w partnerstwie z Fundacją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211,

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała bcp.or g.pl tel

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała  bcp.or g.pl tel Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (OWES) jest inicjatywą: - Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej lider projektu - Bielskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW 014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ WZROSTU ZATRUDNIENIA ORAZ ROZWOJU I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r.

Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS. Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. Rodzina najlepsza inwestycja wspierana z EFS Rzeszów, 25 czerwca 2014 r. PO KL wspiera podkarpacką rodzinę Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były m.in. takie formy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW ZAINTERESOWANYCH TWORZENIEM NOWYCH MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH 1. Nabór zostanie ogłoszony w dniu 15.03.2016 r. i potrwa do 31.03.2016 r. 2. O wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4.

1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4. 1. Definicja spółdzielni socjalnych. 2. Przedmiot i cel działalności spółdzielni socjalnej. 3. Kto może założyć spółdzielnię socjalną? 4. Co jest podstawą zatrudnienia w spółdzielni socjalnej? 5. Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 122 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r.

Dz.U Nr 122 poz tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2003 Nr 122 poz. 1143 tj. Dz.U. 2016 poz. 1828 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU

OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU OBSZARY WSPÓŁPRACY NA RZECZ OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE NA PRZYKŁADZIE CISTOR I MOPR W TORUNIU Czym jest wykluczenie społeczne? Wykluczenie społeczne jest pojęciem przeciwstawnym do społecznego uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty

Forma pomocy. Zasady ogólne PUP Beneficjenci Organizatorzy Podstawa prawna/dokumenty Wykaz aktywnych form wsparcia przewidzianych do realizacji w 2015 r. tylko i wyłącznie dla osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieliczce podjętych Uchwałami Powiatowej Rady Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1211. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej grupy w wieku 50+

Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej grupy w wieku 50+ Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji zawodowej grupy w wieku 50+ Marta Sys Zgorzelec, 22 marca 2011r. Spółdzielnia socjalna przedsiębiorstwo zakładane i prowadzone głównie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych Konrad Stępnik

Możliwości finansowania działalności gospodarstw opiekuńczych Konrad Stępnik Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WSKAZANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE (SZKOLENIA INDYWIDUALNE) Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany

Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany Andrzej Trzeciecki Instytut Rozwoju Służb Społecznych Trzecia nowelizacja ustawy o zatrudnieniu socjalnym najważniejsze zmiany We wrześniu 2011 r. została wprowadzona w życie trzecia nowelizacja ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

PROFILOWANIE POMOCY DLA BEZROBOTNYCH III. ZMIANY W USTAWIE PRACODAWCY ZMIANY W USTAWIE BEZROBOTNI V. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY NOWE WARUNKI I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA WSPARCIA DLA PRACODAWCÓW ZWIĄZANEGO Z DOFINANSOWANIEM MIEJSC PRACY WG NOWELIZACJI USTAWY O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY Nowelizacja Ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH

ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze z dnia 27.02.2017 ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA SZKOLEŃ W TRYBIE INDYWIDUALNYM ORAZ SZKOLEŃ GRUPOWYCH Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora PUP w Wągrowcu z dnia 08.05.2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Niniejsze zasady określają sposób realizacji programu specjalnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.43.225 2011.10.30 zm. Dz.U.2011.205.1211 art. 1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim. Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. (025) 759 27 13, fax (025) 758 28 54 e-mail: caz@praca.powiatminski.pl, www.praca.powiatminski.pl Centrum Aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE/ZATRUDNIENIE/PRZYSTĄPIENIE DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 1 w ramach Poddziałania 7.. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 007-01 Projekt: pn. Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE z realizacji zadań przez Powiatowy Ośrodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od stycznia do grudnia 2012r. 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy

Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej a Powiatowy Urząd Pracy Centrum Integracji Społecznej CISTOR Funkcjonuje od 1 maja 2004r. Od 01 maja 2010 prowadzone jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Powstanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Z A S A D Y ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU

Z A S A D Y ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU Z A S A D Y ORGANIZACJI PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH DLA BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W POZNANIU I. Podstawa prawna : 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Jak ekonomia społeczna może nam pomóc? Narzędzia ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy

Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Pomoc urzędów pracy oferowana absolwentom, bezrobotnym i poszukującym pracy Standardowe usługi Powiatowych Urzędów Pracy pośrednictwo pracy, które pomaga w kojarzeniu osób poszukujących zatrudnienia z

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011, Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) Wzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny) Wzór znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej: www.mps.gov.pl Nr ewidencyjny nadany w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1272)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1272) Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1272) I. Cel i przedmiot ustawy Przedmiotowa ustawa ma na celu uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców

Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Najpopularniejsze formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców Wioletta Jagielska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży?

Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? Jak skorzystać z Gwarancji dla Młodzieży? SZKOLENIA To bardzo popularna forma aktywizacji pozwalająca zdobyć, podnieść i zaktualizować kwalifikacje zawodowe potrzebne do znalezienia zatrudnienia. Największe

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Załącznik do zarządzenia Nr 6/17 Dyrektora PUP z dnia 26 stycznia 2017r. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG SZKOLENIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEZINACH Na podstawie art. 40, art. 43 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/181/2009 Rady Powiatu w Brodnicy Z dnia 02 grudnia 2009 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2010-2015 Brodnica, 2009 r. Rozdział 1 Wstęp 1 Przyczyną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.43.225 2011-10-30 zm. Dz.U.2011.205.1211 art. 1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXI/49/04 RADY GMINY ZIELONKI Z DNIA 26 LISTOPADA 2004 ROKU STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WOLI ZACHARIASZOWSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Środowiskowy

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r.

Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Opis proponowanych zmian w Załączniku do Uchwały nr 72/2016 KM RPO z dnia 29 września 2016 r. Lp. Karta Działania Kryterium którego dotyczy zmiana Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie zmiany 1.

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.).

Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U z 2011r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.). Wzór wniosku o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej (wzór nieobligatoryjny) Nr ewidencyjny nadany w Urzędzie Wojewody: Data wpływu: Podstawa formalna: 1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu

Bardziej szczegółowo