Spis treści. Wykaz skrótów Wstęp... 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne Co to jest społeczność międzynarodowa? Jak definiujemy prawo międzynarodowe publiczne? Jaka jest systematyka prawa międzynarodowego? Jaka jest podstawa obowiązywania prawa międzynarodowego? Jakie są funkcje (przedmiot) prawa międzynarodowego? W jaki sposób prawo międzynarodowe oddziałuje na stosunki wewnętrzne? Jakie są cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego? Czy prawo międzynarodowe jest prawem? Jakie rodzaje sankcji występują w prawie międzynarodowym? Co to są środki odwetowe? Co to są retorsje? Co to są represalia? Jak należy rozumieć pojęcie countermeasures? Co to jest embargo? Co to jest blokada pokojowa? Co to są normy o charakterze ius cogens? Czy w prawie międzynarodowym można mówić o hierarchii norm? ROZDZIAŁ II. Źródła prawa międzynarodowego Co to jest umowa międzynarodowa? Co to jest traktat w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.? Jakie wyróżniamy rodzaje umów międzynarodowych?

2 6 Spis treści 4. Jakie znaczenie ma parafowanie traktatu? Kto w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1969 r. jest uprawniony do podpisania traktatu? Jaka jest kolejność składania podpisów pod tekstem umowy międzynarodowej? W jaki sposób dochodzi do zawarcia umowy międzynarodowej w drodze wymiany not? Jak rozumiano pojęcie ratyfikacji traktatu w klasycznym prawie międzynarodowym? Co to jest ratyfikacja traktatu z punktu widzenia współczesnego prawa międzynarodowego? Jaka jest budowa klauzuli ratyfikacyjnej? Jakie funkcje pełni depozytariusz w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.? Jakie są skutki niezarejestrowania umowy międzynarodowej? Co oznacza i do jakich umów ma zastosowanie zasada pacta sunt servanda? Jakie znamy klasyfikacje przesłanek nieważności traktatów w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.? Czy w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1969 r. można powołać się na naruszenia prawa wewnętrznego, żeby unieważnić zgodę na związanie się traktatem? Jakiego rodzaju błąd może stanowić podstawę nieważności traktatu? Czy przymus stanowi przesłankę nieważności traktatu? Od kiedy traktat jest prawem obowiązującym? Od kiedy traktat jest stosowany? Kiedy możliwe jest zawieszenie stosowania traktatu? Wystąpienie jakich przesłanek określonych w traktacie może skutkować jego wygaśnięciem? Czy istnieje możliwość jednostronnego wycofania się z traktatu nieprzewidującego jego wypowiedzenia? W jaki sposób dopuszczalność zgłaszania zastrzeżeń została uregulowana w Konwencji wiedeńskiej z 1969 r.? W jakim momencie zastrzeżenie wywiera skutek prawny implikujący modyfikację postanowień umowy w stosunkach wzajemnych? Jakie rodzaje sprzeciwów mogą być składane do zastrzeżeń? Jakie cechy warunkują uznanie uchwał organizacji międzynarodowych za źródło prawa międzynarodowego?

3 Spis treści Jakie wyróżniamy rodzaje uchwał organizacji międzynarodowych będących źródłami prawa międzynarodowego? Jakie sposoby głosowania występują przy podejmowaniu przez organizacje międzynarodowe uchwał pro foro externo? Co to jest zwyczaj międzynarodowy? Co to jest element obiektywny zwyczaju międzynarodowego? Co to jest opinio iuris sive necessitatis? Jaki jest zakres podmiotowy obowiązywania norm międzynaro - dowego prawa zwyczajowego? ROZDZIAŁ III. Podmioty prawa międzynarodowego publicznego Co oznacza pojęcie podmiotu prawa międzynarodowego? Czy prawo międzynarodowe definiuje pojęcie państwa? Co oznacza zasada suwerenności państwowej? Na czym polega immunitet państwa? Na czym polega zasada nieinterwencji w sprawy wewnętrzne innego państwa? Jakie są sposoby powstania państwa? Jakie są sposoby upadku państwa? Co oznacza pojęcie sukcesji w prawie międzynarodowym? Jakie są cechy charakterystyczne państw trwale neutralnych? Na czym polega zasada prawa narodów do samostanowienia? Czy obecnie zasada prawa narodów do samostanowienia znajduje potwierdzenie w praktyce? Czy wszystkie organizacje międzynarodowe są podmiotami prawa międzynarodowego? Jakie uprawnienia i obowiązki wynikają z podmiotowości prawnomiędzynarodowej organizacji międzynarodowych? Co oznacza pojęcie organizacje ponadnarodowe? Czy Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie tworzą jeden czy dwa podmioty prawa międzynarodowego? Dlaczego Zakon Kawalerów Maltańskich uznawany jest za podmiot prawa międzynarodowego? Czy osoby fizyczne są podmiotami prawa międzynarodowego? Czy osoby prawne są podmiotami prawa międzynarodowego? ROZDZIAŁ IV. Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne organizacje międzynarodowe Organizacja Narodów Zjednoczonych

4 8 Spis treści 1. Jaka jest pozycja ONZ we współczesnym świecie? Jakie są propozycje reform ONZ? Jaki jest charakter prawny Karty Narodów Zjednoczonych? Jaka jest procedura uchwalania poprawek do Karty Narodów Zjednoczonych? Jaka jest procedura rewizji Karty Narodów Zjednoczonych? Jaki jest charakter prawny rezolucji ONZ? Jakie są cele i zasady ONZ? Jakie są warunki członkostwa w ONZ? Czy jest możliwe wycofanie się z ONZ? Co należy rozumieć przez system Narodów Zjednoczonych? Jaka jest struktura organizacyjna ONZ? Jaki jest skład i funkcje Zgromadzenia Ogólnego? Jaki jest skład i funkcje Rady Bezpieczeństwa? Jaki jest skład i funkcje Rady Gospodarczej i Społecznej? Jaki jest skład i funkcje Rady Powierniczej? Jaki jest skład i funkcje Sekretariatu? Jakie są procedury głosowania w ONZ? Jaki jest status prawny Komisji Prawa Międzynarodowego? Jaki jest status prawny organizacji wyspecjalizowanych ONZ? Co oznacza status obserwatora przy ONZ? Kim są obserwatorzy ONZ? Rada Europy Jaki jest charakter prawny Rady Europy? Jakie są zasady członkostwa w Radzie Europy? Jakie są cele i zakres działalności Rady Europy? Jaka jest struktura Rady Europy? Jaki jest skład i funkcje Komitetu Ministrów Rady Europy? Jaki jest skład i funkcje Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy? Jaki jest skład i funkcje Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy? Organizacje gospodarcze: EFTA i OECD Jaka jest geneza i charakter prawny Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu? Jaka jest geneza i charakter prawny Organizacji ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju? Unia Europejska Jaka jest geneza i charakter prawny Unii Europejskiej? W jaki sposób nabywa się członkostwo Unii Europejskiej?

5 Spis treści Jaka była droga Polski do Unii Europejskiej? Czy można wystąpić z Unii Europejskiej? Co to jest Europejski Obszar Gospodarczy? Jaki jest system instytucjonalny Unii Europejskiej? Jaki jest skład i zakres kompetencji Rady Europejskiej? Jaki jest skład i zakres kompetencji Parlamentu Europejskiego? Jaki jest skład i zakres kompetencji Rady? Jaki jest tryb podejmowania uchwał przez Radę? Jaki jest tryb powoływania, skład i zakres kompetencji Komisji Europejskiej? Jak jest zorganizowane sądownictwo w Unii Europejskiej? Jaki jest skład i zakres kompetencji Europejskiego Banku Centralnego? Jaki jest skład i zakres kompetencji Trybunału Obrachunkowego? Jaki jest skład i zakres kompetencji Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego? Jaki jest skład i zakres kompetencji Komitetu Regionów? Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego Jaka jest geneza i charakter prawny Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)? Jakie są cele i zadania NATO? Jaka jest struktura NATO? Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Jaka jest geneza Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie? Jaki jest charakter prawny Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie? Jaka jest struktura Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie? ROZDZIAŁ V. Ludność Co oznacza pojęcie obywatelstwo? Jaka jest sytuacja prawna osób posiadających wielokrotne obywatelstwo w świetle prawa międzynarodowego? Jaka jest sytuacja prawna bezpaństwowców w świetle prawa międzynarodowego? Jakie są sposoby nabycia obywatelstwa? Czy można utracić obywatelstwo? Co oznacza pojęcie obywatelstwa Unii Europejskiej?

6 10 Spis treści 7. Jakie prawa wynikają z instytucji obywatelstwa Unii Europejskiej? Jakie systemy traktowania cudzoziemców wykształciły się w praktyce międzynarodowej? Jaki jest status prawny uchodźców w świetle prawa międzynarodowego? Co oznacza pojęcie azylu w prawie międzynarodowym? Co oznacza pojęcie ekstradycji w prawie międzynarodowym? Jakie są podstawowe założenia instytucji europejskiego nakazu aresztowania? Czy prawo międzynarodowe chroni mniejszości narodowe? Co oznacza pojęcie prawa człowieka? W jaki sposób powszechne prawo międzynarodowe chroni prawa człowieka? Czy prawo międzynarodowe chroni prawa dzieci? Czy w Europie powstał skuteczny system ochrony praw człowieka? Jaki jest katalog praw, które chronią Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 r. i protokoły dodatkowe? Jaki jest mechanizm ochrony praw człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podsta - wowych Wolności? Czy prawo Unii Europejskiej reguluje zagadnienia dotyczące ochrony praw człowieka? Czy prawo Unii Europejskiej chroni prawa dzieci? ROZDZIAŁ VI. Terytorium Jakie rodzaje terytoriów wyróżniamy w prawie międzynarodowym? Co to jest terytorium państwa? Jaki jest status prawny Antarktyki? Co to jest demilitaryzacja? Co to jest neutralizacja? Jakie występują szczególne ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego? Co oznacza pojęcie nabycie terytorium państwowego? Jakie wyróżniamy sposoby nabycia terytorium w prawie międzynarodowym?

7 Spis treści Co to jest zawłaszczenie ziemi niczyjej (łac. occupatio)? Co to jest przyrost? Co to jest adiudykacja? Co to jest zasiedzenie (łac. usucapio)? Co to jest cesja? Czy zmiany terytorialne wywierają wpływ na obywatelstwo ludności zamieszkującej dane terytorium? Co oznacza termin zawojowanie (łac. debellatio)? Jakie są sposoby utraty terytorium w prawie międzynarodowym? Jaki jest charakter norm międzynarodowego prawa rzecznego? Jak definiowane jest pojęcie rzeka międzynarodowa? Jaka jest historia międzynarodowego prawa rzecznego? Czy prawo międzynarodowe reguluje wykorzystywanie rzek do celów nieżeglugowych? Jaki jest status prawnomiędzynarodowy Dunaju? Jaki jest status prawnomiędzynarodowy Renu? ROZDZIAŁ VII. Międzynarodowe prawo morza Jakie są źródła prawa morza? Jakie są reguły prawa międzynarodowego dotyczące delimitacji zatok wchodzących w skład morskich wód wewnętrznych państwa? Co to są zatoki historyczne? Czy można mówić o statusie historycznym zatoki, nad którą leży więcej niż jedno państwo brzegowe? Czy Zatoka Gdańska jest zatoką historyczną? Jakie akweny należą do polskich morskich wód wewnętrznych? Jaka jest sytuacja prawna wód archipelagowych? Co to jest szelf kontynentalny i jakie prawa przysługują państwu nadbrzeżnemu na szelfie? Co to jest wyłączna strefa ekonomiczna? Jakie są wolności morza pełnego? Jakie są ograniczenia wolności żeglugi na morzu pełnym? Jaka jest sytuacja prawna cieśnin w świetle Konwencji o prawie morza z 1982 r.? Sytuacja prawna jakich cieśnin nie jest regulowana postanowieniami Konwencji o prawie morza z 1982 r.? Jaki jest status prawnomiędzynarodowy kanałów morskich? Jaki jest status prawny Kanału Sueskiego?

8 12 Spis treści 16. Jaki jest status prawny Kanału Panamskiego? Jaki jest status prawny Kanału Kilońskiego? ROZDZIAŁ VIII. Międzynarodowe prawo lotnicze Jaki jest zakres regulacji międzynarodowego prawa lotniczego? Jakie są źródła międzynarodowego prawa lotniczego? Jakie akty prawne składają się na system chicagowsko- -bilateralny? Jakie akty prawne składają się na system warszawsko- -montrealski? Jakie akty prawne składają się na system tokijsko-hasko- -montrealski? Jaki jest status prawny przestrzeni powietrznej? Jakie są prawne konsekwencje zasady suwerenności państwa w przestrzeni powietrznej? Jakie są wolności lotnicze? Co oznacza pojęcie statku powietrznego? Co oznacza pojęcie państwowego statku powietrznego? Co oznacza zasada przynależności statków powietrznych? Co oznacza pojęcie narodowego przewoźnika lotniczego? Jakie są zasady odpowiedzialności przewoźników lotniczych? Co to jest prawo kabotażu? Na czym polega liberalizacja prawa lotniczego w Unii Europejskiej? Czym zajmuje się Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego? ROZDZIAŁ IX. Międzynarodowe prawo kosmiczne Czym zajmuje się międzynarodowe prawo kosmiczne? Jakie są źródła międzynarodowego prawa kosmicznego? Jaki jest status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich? Czy istnieje prawne rozgraniczenie między przestrzenią kosmiczną i powietrzną? Co to jest orbita geostacjonarna? Jakie są uprawnienia państw na Księżycu i innych ciałach niebieskich? Jakie działania są zakazane na Księżycu i innych ciałach niebieskich? Co oznacza pojęcie obiekt kosmiczny?

9 Spis treści Czym zajmuje się Komitet ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej? Co oznacza pojęcie techniki kosmiczne? ROZDZIAŁ X. Prawo dyplomatyczne i konsularne Prawo dyplomatyczne Jak przebiegała kodyfikacja prawa dyplomatycznego? Jakie są klasy szefów misji dyplomatycznej? Omów III klasę szefów misji Jakie są klasy szefów dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej? Co to jest nota osobista? Co to jest nota werbalna? Co oznacza pojęcie agrément? Co to są listy uwierzytelniające? Co to są listy wprowadzające? Co to znaczy, że normy prawa dyplomatycznego stanowią self-contained regime? Co to jest misja dyplomatyczna? Jakie funkcje pełni misja dyplomatyczna? Jak należy rozumieć termin członek misji dyplomatycznej? Jak należy rozumieć termin przedstawiciel dyplomatyczny? Wyjaśnij pojęcia przywileje i immunitety dyplomatyczne Jak brzmi teoretyczne uzasadnienie przywilejów i immunitetów dyplomatycznych? Jaki jest zakres przedmiotowy przywilejów i immunitetów dyplomatycznych przysługujących przedstawicielowi dyplomatycznemu? Na czym polega przywilej swobodnego komunikowania się misji dyplomatycznej? Co to jest poczta dyplomatyczna i jaki jest jej status prawnomiędzynarodowy? Jaki jest status kuriera dyplomatycznego w świetle Konwencji wiedeńskiej z 1961 r.? Jaki jest status kurierów dyplomatycznych ad hoc w świetle Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.? Jaki jest status poczty kapitańskiej w świetle postanowień Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r.?

10 14 Spis treści 2. Prawo konsularne Jakie są źródła prawa konsularnego? Jak ustanawiane są stosunki konsularne? Co oznacza pojęcie członkowie urzędu konsularnego? Jakie są klasy kierowników urzędów konsularnych? Kto to jest konsul honorowy? Co oznacza pojęcie personel konsularny i jakie są zasady jego mianowania? W jaki sposób następuje zakończenie funkcji członka urzędu konsularnego? Jaka jest struktura urzędu konsularnego? Co to są listy komisyjne? Co oznacza termin exequatur? Według jakich reguł ustalane jest pierwszeństwo między kierownikami urzędów konsularnych? Do wypełniania jakich funkcji ustanawiane są urzędy konsularne? ROZDZIAŁ XI. Załatwianie sporów międzynarodowych Co oznacza pojęcie sporu w prawie międzynarodowym? Jakie działania podejmowano w przeszłości w celu wprowadzenia zakazu użycia siły jako sposobu rozwiązywania sporów międzynarodowych? Czy prawo międzynarodowe definiuje pojęcie agresja? Jaki jest zakres zakazu użycia siły zbrojnej w Karcie Narodów Zjednoczonych? Jaki jest zakres prawa do samoobrony? Co oznacza pojęcie wojna prewencyjna? Czy interwencja w Afganistanie została uznana przez społeczność międzynarodową za zgodną z prawem międzynarodowym? Czy interwencja w Iraku została uznana przez społeczność międzynarodową za zgodną z prawem międzynarodowym? Czy w świetle prawa międzynarodowego dopuszczalna jest interwencja w celu ochrony własnych obywateli? Czy interwencja humanitarna jest dopuszczalna w świetle prawa międzynarodowego? Czy ONZ dysponuje własnymi siłami zbrojnymi? Jakie są podstawy prawne i funkcje operacji pokojowych ONZ?

11 Spis treści Czy organizacje regionalne korzystają z prawa użycia siły zbrojnej? Jakie są pokojowe sposoby załatwiania sporów? Jakie są dyplomatyczne metody rozstrzygania sporów? Jaka jest rola Rady Bezpieczeństwa ONZ w procesie rozwiązywania sporów? Jaka jest rola Zgromadzenia Ogólnego ONZ w procesie rozwiązywania sporów? Na czym polega arbitraż międzynarodowy? Jakie są podstawy prawne i zasady działania Stałego Trybunału Arbitrażowego? Jakie funkcje pełni Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości? Jaka jest struktura Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości? Kto może być stroną w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości? Jakie sprawy mogą być rozstrzygane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości? Jak zapada wyrok przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości? Jaka jest moc wyroku Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości? Czy wyrok wydany przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości podlega zaskarżeniu? Kto jest uprawniony do wystąpienia do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wydanie opinii doradczej? Jakie są podstawy prawne odpowiedzialności międzynarodowej? Jakie są przesłanki odpowiedzialności międzynarodowej? Jakie są formy realizacji odpowiedzialności międzynarodowej? Czy jednostki ponoszą odpowiedzialność międzynarodową? Literatura wybrana

Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017

Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017 Prawo międzynarodowe publiczne SSP II 2016/2017 1. Etapy rozwoju prawa międzynarodowego 2. Definicja prawa międzynarodowego 3. Istota prawa międzynarodowego (woluntaryzm, pozytywizm prawniczy, normatywizm,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz literatury XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1 Tabl. 1. Społeczność międzynarodowa 3 Tabl. 2. Prawo międzynarodowe publiczne pojęcie 4 Tabl. 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Katalog pytań. (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia)

Katalog pytań. (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia) Katalog pytań na egzamin dyplomowy z prawa międzynarodowego publicznego (EUROPEISTYKA studia drugiego stopnia) 1. Zdefiniuj pojęcie prawa międzynarodowego publicznego. 2. WskaŜ cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów...

Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz literatury i zbiorów dokumentów... V XVII XXI Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Definicja prawa międzynarodowego... 1 2. Pochodzenie nazwy... 1 3. Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz skrótów... XIII XV Wykaz literatury i zbiorów dokumentów.... Rozdział 1. Zagadnienia ogólne... 1 1. Definicja prawa międzynarodowego... 1 2. Pochodzenie nazwy... 2 3. Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe

Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Wprowadzenie Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe XI XIII XV XIX Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 3 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1 2 3 1.2. Podmioty

Bardziej szczegółowo

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE. Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki. Słowo wstępne. Przedmowa do czwartego wydania. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE W ZARYSIE Autorzy: Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki Słowo wstępne Przedmowa do czwartego wydania Wykaz skrótów ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 1. Pojęcie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00

WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 2009/2010 Przedmiot: PRAWO MIĘDZYNARODOWE Punkty ECTS: 9.00 PUBLICZNE Kod przedmiotu: 0700-PS5-2PMP Język przedmiotu: polski Charakterystyka przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania... V Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp do trzeciego wydania... V Wykaz skrótów... XV Bibliografia... XXIII Spis treści Wstęp do trzeciego wydania..................................... V Wykaz skrótów............................................... XV Bibliografia..................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów. Podstawowa literatura. Wybrane adresy internetowe. Przedmowa. Część A. Pytania

Spis treści: Wykaz skrótów. Podstawowa literatura. Wybrane adresy internetowe. Przedmowa. Część A. Pytania Spis treści: Wykaz skrótów Podstawowa literatura Wybrane adresy internetowe Przedmowa Część A. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wstępne 1.1.Podstawowe pojęcia i definicje. Pytania 1-2 1.2.Podmioty prawa

Bardziej szczegółowo

PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE. Autor: Julian Sutor

PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE. Autor: Julian Sutor PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE Autor: Julian Sutor Objaśnienia skrótów Uwagi wstępne Rozdział I. NAZWA I RYS HISTORYCZNY. POJĘCIE DYPLOMACJI ORAZ POJĘCIE, ŹRÓDŁA I KODYFIKACJA PRAWA DYPLOMATYCZNEGO 1.

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Miedzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Ważniejsze strony internetowe. Przedmowa. I. Część ogólna

Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Ważniejsze strony internetowe. Przedmowa. I. Część ogólna Wykaz skrótów Wykaz literatury Ważniejsze strony internetowe Przedmowa I. Część ogólna Rozdział I. Rozważania ogólne ő 1. Organizacja międzynarodowa, prawo organizacji międzynarodowych - definicja ő 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa Spis treści Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa ROZDZIAŁ I POJĘCIA PODSTAWOWE 1. Społeczność międzynarodowa 2. Stosunki międzynarodowe 3. Ramy organizacyjne społeczności międzynarodowej 4. Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Literatura Przedmowa

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Literatura Przedmowa Spis treœci Spis Wykaz treœci skrótów Literatura Przedmowa XI XV XIX Czêœæ A. Testy Uwagi do testów 1 Test 1 2 Odpowiedzi do testu 1 77 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 79 Test 3 9 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści Od Redaktorów Dedykacja O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu Wykaz Autorów Wykaz skrótów Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne

Spis treści Od Redaktorów Dedykacja O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu Wykaz Autorów Wykaz skrótów Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne Od Redaktorów... Dedykacja... O Panu Profesorze Lechu Antonowiczu... Wykaz Autorów... Wykaz skrótów... Część I. Państwo i terytorium zagadnienia ogólne... 1 Rozdział I. Państwa a dywersyfikacja prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UWAGI WSTĘPNE... 15

SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW UWAGI WSTĘPNE... 15 SPIS TREŚCI OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW... 13 UWAGI WSTĘPNE... 15 Rozdział I. NAZWA I RYS HISTORYCZNY. POJĘCIE DYPLOMACJI ORAZ PO JĘCIE, ŹRÓDŁA I KODYFIKACJA PRAWA DYPLOMATYCZNEGO... 21 1. Nazwa i rys historyczny...

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Prawo STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II. B. 2 II.B.3 Nazwa przedmiotu Prawo międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... Spis treści Wykaz skrótów... Wykaz stron internetowych... Wykaz podstawowej literatury... Przedmowa... XIII XVII XIX XXI Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi terminologiczne... 1 1 2. Elementy

Bardziej szczegółowo

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki SERIA AKADEMICKA 17. WYDANIE Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Wojciech Góralczyk, Stefan Sawicki Zamów książkę w księgarni

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ

Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Spis treści CZĘŚĆ I. PODSTAWOWE POJĘCIA, PODSTAWY PRAWNE I ZASADY FUNKCJONOWANIA DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ Rozdział l. POJĘCIE DYPLOMACJI WIELOSTRONNEJ 1.1. Definicja dyplomacji 1.1.1. Tradycyjne i nowe

Bardziej szczegółowo

NIEWAŻNOŚĆ TRAKTATÓW

NIEWAŻNOŚĆ TRAKTATÓW NIEWAŻNOŚĆ TRAKTATÓW Konwencja przyjmuje zasadę domniemania ważności - jeżeli ważność traktatu nie zostanie zakwestionowana z uwzględnieniem przyczyn wymienionych w Konwencji Wiedeńskiej to traktat zostaje

Bardziej szczegółowo

Państwo w prawie międzynarodowym. Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne

Państwo w prawie międzynarodowym. Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne Państwo w prawie międzynarodowym Podmiotowość, kompetencje, zmiany terytorialne Elementy państwa terytorium ludność władza państwowa Warunki istnienia suwerenność niezależność wyłączność jurysdykcyjna

Bardziej szczegółowo

Terytorium w prawie międzynarodowym

Terytorium w prawie międzynarodowym Terytorium w prawie międzynarodowym mgr Stefania Kolarz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr stefania.kolarz@uwr.edu.pl Reżimy terytorialne w PMP Antarktyka

Bardziej szczegółowo

Pokojowe rozstrzyganie sporów

Pokojowe rozstrzyganie sporów Pokojowe rozstrzyganie sporów KNZ art. 3 - wyłącznie metodami pokojowymi art. 33 wskazuje metody spór prawny, a nie faktyczny czy polityczny Negocjacje art. 36 KNZ zrównoważone i sprawiedliwe rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne Ćwiczenia Becka Brygida Kuźniak (red.) Prawo dyplomatyczne i konsularne wykład wprowadzający Pytania egzaminacyjne tablice zadania Wydawnictwo C.H.Beck Ćwiczenia Becka Prawo dyplomatyczne i konsularne

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) I. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej II. Źródła

Bardziej szczegółowo

A 397557. Radosław Zenderowski. Stosunki. Uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym

A 397557. Radosław Zenderowski. Stosunki. Uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym A 397557 Radosław Zenderowski Stosunki Miec Naroc y owe Uczestnicy - ich miejsce i rola w systemie międzynarodowym Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszynskiego Warszawa 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

PIKTOGRAMY PIKTOGRAMY SKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY KSIĄŻKI I UŁATWIAJĄ CH ODNALEZIENIE NIE TYLKO TUŻ PRZED EGZAMINEM WSKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY

PIKTOGRAMY PIKTOGRAMY SKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY KSIĄŻKI I UŁATWIAJĄ CH ODNALEZIENIE NIE TYLKO TUŻ PRZED EGZAMINEM WSKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY PIKTOGRAMY WSKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY KSIĄŻKI I UŁATWIAJĄ ICH ODNALEZIENIE NIE TYLKO TUŻ PRZED EGZAMINEM PIKTOGRAMY SKAZUJĄ WAŻNE ELEMENTY KSIĄŻKI I UŁATWIAJĄ Ważne CH ODNALEZIENIE NIE TYLKO TUŻ PRZED EGZAMINEM

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś)

Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Spis treści: Wykaz skrótów Przedmowa (Artur Kuś) Rozdział I. Geneza i rozwój procesów integracyjnych w Europie po II wojnie światowej (Tomasz Sieniow) ı2. PodłoŜe procesów integracyjnych w Europie po II

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ

System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Autor: Justyna Maliszewska-Nienartowicz CZĘŚĆ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 1. CHARAKTER PRAWNY UNII EUROPEJSKIEJ ROZDZIAŁ 2. OSOBOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie Wojciech Góralczyk Stefan Sawicki Wydanie 14 Warszawa 2011 Opracowanie redakcyjne: Katarzyna Gierłowska Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Warchałowski "Prawo międzynarodowe publiczne", Magdalena Sykulska, Gdańsk 1996 : [recenzja]

Krzysztof Warchałowski Prawo międzynarodowe publiczne, Magdalena Sykulska, Gdańsk 1996 : [recenzja] Krzysztof Warchałowski "Prawo międzynarodowe publiczne", Magdalena Sykulska, Gdańsk 1996 : [recenzja] Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 40/3-4, 284-288 1997 284 RECENZJE [22] Jan Pawel II

Bardziej szczegółowo

Podmioty w PMP. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr

Podmioty w PMP. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Podmioty w PMP ORAZ INSTYTUCJA UZNANIA Z PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Podmioty prawa międzynarodowego uwagi

Bardziej szczegółowo

pytanie 20 przegląd różnych działów prawa międzynarodowego.

pytanie 20 przegląd różnych działów prawa międzynarodowego. Część A. Testy Uwagi do testów: Testy zbudowano w taki sposób, iż każdy test zawiera przegląd pytań z zakresu różnych zagadnień w jednakowej proporcji, tzn. taką samą liczbę pytań dotyczących tej samej

Bardziej szczegółowo

Etapy zawierania umowy międzynarodowej

Etapy zawierania umowy międzynarodowej Tabela 1 Etapy zawierania umowy międzynarodowej ETAPY TRYB PROSTY TRYB ZŁOŻONY umowy tekstu Opracowanie Negocjacje Negocjacje Przyjęcie tekstu umowy. Oznacza, że uzgodniono treść i formę traktatu. Od tego

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r.

WYKŁAD III. SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. WYKŁAD III SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1887 r. I. Pojęcie i rodzaje źródeł prawa II. Cechy systemu źródeł prawa w Polsce: 1. konstytucjonalizacja 2. dychotomiczny podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH ONZ 26.06.1945: podpisanie Karty Narodów Zjednoczonych na konferencji w San Francisco (USA) 24.10.1945: wejście w życie Karty Narodów Zjednoczonych po złożeniu instrumentów

Bardziej szczegółowo

Prawo mi dzynarodowe publiczne

Prawo mi dzynarodowe publiczne Prawo mi dzynarodowe publiczne w zarysie Wojciech Góralczyk Stefan Sawicki Wydanie 15 Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne: Joanna Sawicka Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW. Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. Weszła wżycie 27 stycznia 1980r.

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW. Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. Weszła wżycie 27 stycznia 1980r. KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. Weszła wżycie 27 stycznia 1980r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe A 357210 Ewa Latoszek, Magdalena Proczek Organizacje międzynarodowe Założenia, cele, działalność Podręcznik akademicki Warszawa 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 15 Wstęp 23 Rozdział I. Organizacja międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Organizacje międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe Rozdział 7 Organizacje międzynarodowe I. Wprowadzenie 1. Geneza organizacji międzynarodowych sięga co prawda okresu starożytności (greckie amfiktionie i symmachie, komisje rozjemcze w Rzymie), jednak mimo

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 1990 r.)

KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 1990 r.) KONWENCJA WIEDEŃSKA O PRAWIE TRAKTATÓW sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z dnia 2 listopada 1990 r.) Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii

Bardziej szczegółowo

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka Krzysztof Droliński Tomasz Mosio Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka Skrypt dla policjantów Szczytno 2011 Redakcja Wydawcy Justyna Maciejczyk Radosław Gizot Projekt okładki Aleksander

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak

Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych Autor: Bogusław Banaszak Wykaz skrótów Przedmowa do wydania trzeciego Wstęp do wydania drugiego Słowo wstępne Rozdział I Komparatystyka

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI

Spis treści. Część A. Testy. Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Wykaz skrótów Wykaz literatury Wykaz stron internetowych Przedmowa XIII XVII XIX XXI Część A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 113 Test 2 6 Odpowiedzi do testu 2 115 Test 3 10 Odpowiedzi do testu 3

Bardziej szczegółowo

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury.

PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY. Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ PO TRAKTACIE Z LIZBONY Autorzy: Jacek Barcik, Aleksandra Wentkowska Wykaz skrótów Wykaz literatury Przedmowa Rozdział I. Zagadnienia wstępne 1.Pojęcie instytucji europejskich w

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949)

ŹRÓDŁA. Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) PRAWO LOTNICZE ŹRÓDŁA Konwencja paryska w sprawie uregulowania żeglugi powietrznej (1919) Konwencja chicagowska o międzynarodowej żegludze powietrznej (1949) Porozumienie w sprawie wykonywania międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13

Wykaz skrótów 9. Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Spis treści Wykaz skrótów 9 Wprowadzenie 11 Rozdział I. Rys ewolucyjny polskiego postępowania administracyjnego 13 Rozdział II. Postępowanie administracyjne zagadnienia ogólne 15 1. System prawa administracyjnego

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I

PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SEMESTR I L.p. TEMAT Zagadnienia 1 Istota prawa. Historyczny charakter państwa i prawa pojęcia: państwo i prawo związki między państwem a prawem 2 Sposoby powstawania prawa

Bardziej szczegółowo

Źródła PMP. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr

Źródła PMP. Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Źródła PMP Ewa Bobin Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, UWr Normy w PMP Rodzaje norm: normy powszechne, partykularne i dwustronne Każda norma obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1. Zdefiniuj organizację międzynarodową

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawowe pojęcia i definicje. Pytanie 1. Zdefiniuj organizację międzynarodową Część A. Pytania 1 1 W rozdziałach 1 3 oraz częściowo w rozdziałach 4 i 5 wykorzystano: P. Czubik, B. Kuźniak, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2004. Rozdział 1. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej

Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej Zagadnienia na egzamin licencjacki z tematyki europejskiej 1. Greckie, chrześcijańskie i rzymskie źródła zjednoczonej Europy. 2. Porównaj projekt Unii Paneuropejskiej Richarda Coudenhove-Kalergiego i Unii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XI

Spis treści. Przedmowa... XI Przedmowa...................................................... XI Wykaz skrótów................................................... XIII Rozdział I. Konstytucyjne zasady prawa i ich znaczenie dla interpretacji

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Prawo dyplomatyczne i konsularne Prawo dyplomatyczne i konsularne mgr Stefania Kolarz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr stefania.kolarz@uwr.edu.pl Funkcje misji dyplomatycznej a

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa międzynarodowego

Podstawy prawa międzynarodowego Podstawy prawa międzynarodowego Joanna Siekiera Chair of International and European Law Faculty of Law, Administration and Economics University of Wrocław Prawo międzynarodowe publiczne (prawo międzynarodowe):

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP

ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP ŹRÓDŁA PRAWA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCEGO W RP SYSTEM PRAWA Zbiór uporządkowanych i wzajemnie ze sobą powiązanych norm generalnych i abstrakcyjnych wysłowionych w tekstach aktów prawotwórczych i nieuchylonych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII

Spis treœci. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XXVII Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XXI Przedmowa... XXVII Rozdzia³ I. Zagadnienia wstêpne... 1 1. Pojêcie instytucji europejskich w szerokim i w¹skim znaczeniu... 1 2. Informacje ogólne o organizacjach

Bardziej szczegółowo

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym

Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym Pojęcie sporu w prawie międzynarodowym 1. Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia aktów agresji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH Z PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 2. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... Wykaz skrótów... Wykaz orzeczeń... XI XV Część I. Uwagi wstępne... 1 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Globalizacja a prawo międzynarodowe gospodarcze... 1 2. Prawo międzynarodowe gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej)

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) I. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Prawo międzynarodowe publiczne

Prawo międzynarodowe publiczne STUDIA PRAWNICZE Jacek Barcik Tomasz Srogosz Prawo międzynarodowe publiczne 3. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo międzynarodowe publiczne W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze M.

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej)

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) I. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Zielonogórski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy dla kierunku Administracja studia pierwszego stopnia STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Pytania ogóle: 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody

Statut Stowarzyszenia. Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Statut Stowarzyszenia Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polski Komitet Globalnego Partnerstwa dla Wody w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Część C. Tablice. Wykaz skrótów. Pytanie Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Pytanie 1 150 1 Część B. Kazusy Kazus 1. Umowa międzynarodowa 109 Kazus 2. Immunitet, ułaskawienie 112 Kazus 3. Rozporządzenie z mocą ustawy, Trybunał Konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r. 378 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników

Bardziej szczegółowo

Organy Unii Europejskiej

Organy Unii Europejskiej Literka.pl Organy Unii Europejskiej Data dodania: 2006-09-11 12:00:00 Przedstawiam Państwu zadania z konkursu dotyczącego organów Unii Europejskiej. Konkurs ten został zorganizowany w roku szkolnym 2005/2006

Bardziej szczegółowo

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej)

TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) TEMATY DO OPANOWANIA NA EGZAMIN (Kolejność prezentowania na wykładzie może różnić się od przedstawionej poniżej) I. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej II. Źródła

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce

Spis treści Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce... 1 1. Początki sądowej kontroli administracji na ziemiach polskich... 6 2. Najwyższy Trybunał

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa TOM I TEORIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Spis treści. Przedmowa TOM I TEORIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Spis treści Przedmowa TOM I TEORIA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH ROZDZIAŁ I POJĘCIE ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 1. Terminologia organizacji 2. Pojęcie organizacji międzypaństwowej (międzyrządowej) 3. Pojecie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna

Spis treści. Str. Nb. Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII. Część I. Ogólna Wprowadzenie... XXI Wykaz skrótów... XXXXV Wykaz literatury... XXXXVII Część I. Ogólna Rozdział I. Przedmiot międzynarodowego prywatnego prawa pracy... 3 1 1. Rodzaje kolizji norm prawa pracy... 3 1 2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2015 r. Poz. 535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wiz oraz dokumentów potwierdzających

Bardziej szczegółowo

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG"

I.Zawody I stopnia. Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia IX Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej GWIEZDNY KRĄG I.Zawody I stopnia 1.System instytucjonalny Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych Pozasądowe metody rozstrzygania sporów międzynarodowych mgr Stefania Kolarz Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr stefania.kolarz@uwr.edu.pl Pojęcie

Bardziej szczegółowo