Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Platformy regionalne Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce Platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych

2 Wrota Małopolski platforma informacyjna zapewniająca obywatelom i podmiotom prawnym dostęp do regionalnych zasobów informacyjnych platforma umożliwiającą świadczenie mieszkańcom regionu usług przez urzędy administracji publicznej 2003 rok publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej 2005 rok - infrastruktura podpisu elektronicznego umożliwiająca podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym e-formularzy procedur urzędowych (blisko 150 procedur)

3 Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce Zbiór komponentów świadczących kompleksowe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podpisu elektronicznego. Wydawanie i unieważnianie certyfikatów Znakowanie czasem Komponenty do obsługi podpisu (karta + czytnik) Aplikacja do składania i weryfikacji podpisu Aplikacja do personalizacji kart mikroprocesorowych Drukarki kart mikroprocesorowych

4 Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny to ogólna nazwa różnych technik potwierdzania autentyczności dokumentu i tożsamości jego nadawcy przy wymianie informacji drogą elektroniczną. Podpis elektroniczny jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej go i jest powiązany z dokumentem, do którego został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokumentu jest rozpoznawalna. Podpisem elektronicznym można podpisywać dokumenty elektroniczne w postaci plików tekstowych, wiadomości lub inne dokumenty w postaci elektronicznej, np. skany dokumentów.

5 Podpis elektroniczny Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym zapewnia: integralność - która daje nam pewność, że wiadomość nie została zmienione w drodze do odbiorcy niezaprzeczalność - gwarantuje nam iż został on podpisany przez właściwą osobę posiadającą klucz prywatny autentyczność zapewnia, iż nadawca jest tą osobą, za kogo się podaje

6 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

7 KROK 1 Wydanie certyfikatów jednostkom administracji publicznej Jednostka Administracji Publicznej Centrum Certyfikacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego certyfikat dla administratora w jednostce Jednostka Administracji Publicznej certyfikat dla administratora w jednostce 108 jednostek administracji publicznej uczestniczących w projekcie

8 KROK 2 Wprowadzenie danych pracowników do aplikacji do personalizacji kart mikroprocesorowych

9 KROK 3 Personalizacja kart

10 KROK 4 Administrator lokalnego punktu rejestracji wprowadza do formularza WWW dane pracownika po zweryfikowaniu danych z dokumentem potwierdzającym tożsamość Punkt Rejestracji Administrator w jednostce

11 KROK 5 Wysłanie do centrum certyfikacji wniosku o wydanie certyfikatu Automatycznie zostaje wygenerowany certyfikat i zainstalowany na karcie Punkt Rejestracji Administrator w jednostce Centrum Certyfikacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

12 KROK 6 Podpisywanie dokumentów elektronicznych, wiadomości Korespondencja z użyciem podpisu elektronicznego wewnątrz urzędu

13 KROK 7 Korespondencja z użyciem podpisu elektronicznego pomiędzy urzędami Urząd A Urząd B

14 Realizacja projektu Dostawa i wdrożenie Centrum Autoryzacji Co dalej Wdrożenie podpisu elektronicznego w jednostkach administracji publicznej

15 Realizacja zamówienia Dostawa i wdrożenie Centrum Autoryzacji w Małopolsce Pentacomp Systemy Informatyczne S. A. Bartłomiej Klinger

16 Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce cele wdrożenie w jednostkach samorządu wojewódzkiego jednolitych mechanizmów zapewnienia integralności i niezaprzeczalności korespondencji wymienianej drogą elektroniczną zwiększenie bezpieczeństwa przesyłania korespondencji wewnątrz administracji samorządowej w Małopolsce oraz w kontaktach zewnętrznych wyposażenie wszystkich zaangażowanych w projekt jednostek samorządu terytorialnego w niezbędne narzędzia, umożliwiające podpisywanie dokumentów certyfikatem cyfrowym i weryfikację podpisów cyfrowych zbudowanie infrastruktury pozwalającej na wydawanie znaczników czasu oraz Urzędowego Poświadczenia Odbioru, pozwalającej na udrożnienie kanałów elektronicznej wymiany korespondencji z obywatelem przeszkolenie pracowników jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w zakresie wykorzystania certyfikatów cyfrowych oraz usług dostarczanych przez infrastrukturę klucza publicznego

17 Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce zakres wdrożenie podstawowych usług PKI: - Centrum Certyfikacji (CA) główne i podrzędne - weryfikacja certyfikatów poprzez listy CRL i bezpośrednio przez OCSP - wydawanie znaczników czasu (TSP) - generowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru - dostępna on-line aplikacja do składania i weryfikacji podpisów cyfrowych - przygotowanie polityki certyfikacji budowa bezpiecznego środowiska sprzętowo-programowego dla infrastruktury klucza publicznego dostawa zestawu narzędzi (czytnik i karta mikroprocesorowa) do składania podpisu elektronicznego przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek samorządowych zaangażowanych w projekt zapewnienie wsparcia serwisowego i integracyjnego

18 Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce architektura Centrum Certyfikacji (RootCA i SubCA) Znakowanie czasem (TSA) Urząd Rejestracji (RA) Weryfikacja certyfikatów (CRL i OCSP) Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) Składanie i weryfikacja podpisów cyfrowych System lokalny

19 Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce perspektywy upowszechnienie wykorzystywania podpisów cyfrowych gwarantujących integralność i niezaprzeczalność korespondencji w postaci elektronicznej integracja dostępnych usług PKI w ramach systemów i aplikacji wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie małopolskim wdrożenie mechanizmów elektronicznej korespondencji z interesantami działających zgodnie z literą prawa, zabezpieczających formalnie obie strony rzeczywista poprawa bezpieczeństwa wymiany informacji drogą elektroniczną poprzez świadome wykorzystywanie mechanizmów kryptograficznych

20 Platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych Platforma pozwala na prowadzenie postępowań w trybie licytacji elektronicznej oraz umożliwia zastosowanie aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655) oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy.

21 Licytacja elektroniczna Tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej jednostka administracji publicznej może dokonywać zakupów.

22 Aukcja elektroniczna Sposób dokonywania przez Zamawiającego oceny ofert złożonych w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

23 Dynamiczny system zakupów Ograniczony w czasie sposób wielokrotnego prowadzenia zamówień publicznych formie elektronicznej.

24 Funkcjonalności platformy: Rejestracja Zamawiającego Określenie przedmiotu zamówienia Scalanie zamówień Ogłoszenie zamówienia Weryfikacja i rejestracja uczestników postępowania / systemu Wymiana informacji z uczestnikami postępowania / systemu Potwierdzenie wpłaty wadium i zawiadomienie o dopuszczeniu do postępowania Przeprowadzenie postępowania / aukcji elektronicznej Ogłoszenie rezultatów

25 Platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych Wspólna platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych usprawni procesy zamówień publicznych i racjonalizację wydatków małopolskich urzędów, co będzie pozytywnie postrzegane przez obywateli wrażliwych na sposób i celowość wydatkowania środków publicznych

26 Platforma do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych Pierwsza w Polsce platforma zamówień publicznych umożliwiająca realizację zamówień publicznych w pełnym zakresie przy wykorzystaniu Internetu

27 Realizacja zamówienia Dostawa i wdrożenie platformy do prowadzenia zamówień publicznych przy wykorzystaniu technik elektronicznych Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J. dr inż. Jarosław Bułka

28 Terenowy Bank Danych - Polska, Ośrodek Informatyki - Kraków S.A., działa w obecnym statusie prawnym od 2000r. Spółka przejęła zadania dotychczas funkcjonującego zakładu budżetowego MUW w Krakowie, związane m.in. z obsługą informatyczną Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz jego Placówek Zamiejscowych w Tarnowie i Nowym Sączu w zakresie eksploatacji systemów informatycznych (wdrożenia, administracja, serwis oraz doradztwo).

29 Cel nadrzędny: Profesjonalne i rzetelne świadczenie usług informatycznych na rzecz naszych Klientów, a w szczególności jednostek administracji publicznej Zadania: bezpieczna informatyzacja administracji publicznej, profesjonalny outsourcing zadań wykonywanych w administracji publicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry urzędniczej w jednostkach administracji publicznej za pomocą profesjonalnych systemów szkoleń, projektowanie i wykonawstwo w zakresie wdrażania systemów informatycznych w administracji publicznej.

30 Nasze usługi: obsługa i przetwarzanie baz Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ; koordynacja i współudział w projektowaniu i tworzeniu stron www oraz nadzór i konserwacja podłączeń do Internetu; projektowanie i programowanie aplikacji w platformie.net; administracja serwerami na różnych platformach systemowych; wdrażanie i stały nadzór nad wdrożonymi systemami informatycznymi; budowa i obsługa sieci komputerowych (LAN, WAN) analiza wymagań, projektowanie, konstrukcja okablowania strukturalnego, badanie poprawności działania i wydajności sieci, usługi szkoleniowe; profesjonalne usługi konsultingowe; audyt informatyczny; doradztwo dotyczące zakupu sprzętu i oprogramowania; obsługa informatyczna firm na zasadzie stałej współpracy lub jednorazowych interwencji;

31 Misją naszej firmy jest dostarczanie Klientom przyjaznych rozwiązań informatycznych, gwarantujących Im bezpieczeństwo, stabilność i zwiększenie efektywności pracy. Slivermedia sp.j. powstała w 2003 roku. Nasze doświadczenia sięgają jednak roku 1989, kiedy to powstały pierwsze - firmowane obecnie przez nas systemy informatyczne.

32 Naszą ofertę kierujemy głównie do sektora publicznego, firm prywatnych oraz służby zdrowia. W jej ramach proponujemy oprogramowanie nowoczesne, wydajne, spełniające najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania danych. Specjalizujemy się w zintegrowanych rozwiązaniach bazodanowych poszerzanych o moduły analizy gromadzonych danych.

33 Tworzymy oprogramowanie dla: sektora publicznego platforma przetargowa, platforma edukacyjna sektora medycznego systemy telemedyczne systemy wsparcia diagnostyki medycznej firm prywatnych systemy bazodanowe platforma przetargowa Do grona naszych klientów zaliczamy także ok. 100 jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Kurię Metropolitalną w Krakowie.

34 PLATFORMA DO PROWADZENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wieloplatformowy, trójwarstwowy system informatyczny działający on-line, umożliwiający przez Internet Zamawiającemu i Wykonawcom kooperację w ramach konkretnych postępowań prowadzonych przez Zamawiającego. Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

35 OTOCZENIE PRAWNE Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych Konwencja 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

36 IDEA SYSTEMU WYKONAWCY ZAMAWIAJĄCY Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

37 GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI Obsługiwane postępowania: Licytacje Licytacje z jednostkami organizacyjnymi Licytacje łączone z innymi urzędami Aukcje Dynamiczny System Zakupów Funkcjonalności aplikacji Centralne zarządzanie certyfikatami Lokalne zarządzanie Użytkownikami Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

38 Workflow Zamawiający: - uzyskuje dostęp do systemu - tworzy użytkowników systemu - konfiguruje system (słowniki, kryteria) Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

39 Workflow Zamawiający: - tworzy postępowanie - publikuje postępowanie Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

40 Workflow Wykonawca: - obserwuje publikowane postępowania Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

41 Workflow??? Wykonawca: - rejestruje się w systemie - zgłasza chęć udziału w postępowaniu Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

42 Workflow Wykonawca: - przesyła wymagane dokumenty / wnosi wadium Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

43 Workflow X Zamawiający: - dopuszcza Wykonawców do udziału w postępowaniu Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

44 Workflow X Zamawiający: - Umożliwia Wykonawcom składanie ofert (kolejne postąpienia) Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

45 Workflow! Zamawiający: - prowadzi obsługę protestów Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

46 Workflow? Zamawiający: - kończy postępowanie ocenia oferty Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

47 Workflow 1 Zamawiający: - wskazuje Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - publikuje wyniki Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

48 Workflow Zamawiający: - generuje niezbędną dokumentację Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

49 PRZYKŁAD REALIZACJI Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

50 ZALETY SYSTEMU Bezinwestycyjność dla urzędu Wieloplatformowość Architektura trójwarstwowa Intuicyjność obsługi Oszczędności dla urzędu Wysokie poziom bezpieczeństwa danych Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

51 Dziękuję Państwu za uwagę! Konsorcjum: TBD Polska S.A. Silvermedia Sp.J.

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Informacji

Systemy Ochrony Informacji 1 Systemy Ochrony Informacji Enigma Systemy Ochrony Informacji jest producentem, dostawcą i integratorem zaawansowanych dedykowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów ze szczególnym naciskiem

Bardziej szczegółowo

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl

ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 00-507 Tel. +22/ 628-09-81, Fax: +22/ 693-40-30, E-mail: sekretariatdwo@mg.gov.pl 2 Nadzór merytoryczny: Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki Autorzy: Artur Kruk Unizeto Technologies S.A. Piotr Matusiewicz Unizeto Technologies S.A. Jerzy Pejaś Politechnika Szczecińska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370901-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 225-370901 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212691-2011:text:pl:html PL-Katowice: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 2011/S 128-212691 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych Marcin Prządło PODPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo