Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje"

Transkrypt

1 Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy. Zamawiający jest uprawniony do przedstawienia zaleceń do wykonania poprawy. Wada, której skutkiem jest funkcjonowanie Obiegu, w sposób niezgodny z: a. wymaganiami określonymi w Załączniku 2, b. dokumentacją, 1) Do Błędów zalicza się także nieprawidłowe działanie Obiegu z systemem SharePoint Server 2013 Zamawiającego. 2) Błędem jest również nieprawidłowe działanie Obiegu objawiające się między innymi poprzez: a. Uzyskiwanie informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub niewynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia użytkownika). b. Wyznaczanie przez algorytmy obliczeniowe Obiegu nieprawidłowych wartości o ile dane wejściowe i parametry obliczeń są prawidłowe. c. Uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Systemu i Obiegu przez maksymalną, przewidzianą w umowie liczbę użytkowników. d. Zawieszanie się Obiegu lub Systemu, następujące w wyniku pracy z Obiegiem. e. Zawieszanie się lub resetowanie komputerów spowodowane pracą z Obiegiem.. f. Utratę lub niedostępność wprowadzonych do Obiegu danych lub przez Obieg wyznaczonych. 3) Błędem są również: b) błędy językowe (np ortograficzne, interpunkcyjne), 2. Dniu roboczym oznacza to dzień od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy. Dzień roboczy rozpoczyna się o 7.30 i kończy o Dokumentacji wszelka dokumentacja dostarczana przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy. 4. Karcie Zgłoszenia Gwarancyjnego dokument, którego wzór określony jest w pkt. 20 Załącznika nr 3, podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i przekazany, przy dokonywaniu Zgłoszenia Gwarancyjnego, upoważnionemu Strona 1 z 39

2 przedstawicielowi Wykonawcy. Karta zawiera komplet posiadanych informacji dotyczących Błędu. 5. Naprawie usunięcie Błędu lub dostarczenie Zamawiającemu Produktów wolnych od Błędów. W odniesieniu do Obiegu, Wykonawca zapewnia, że po dokonaniu naprawy, Obieg funkcjonuje zgodnie: ze specyfikacją usług opisanych w Załączniku nr 2 pkt I i II, z dokumentacją techniczną Obiegu opisaną w Załączniku nr 2 pkt III. 6. Obiegu oznacza to Produkt o tytule Zawieranie Umowy powstały w wyniku realizacji usług. Opis Obiegu znajduje sie w Załączniku nr 2 pkt II. 7. Umowie oznacza to niniejszą umowę na realizację usługi opracowania i uruchomienia mechanizmu workflow w architekturze SharePoint Portal w zakresie opisanym w Załączniku nr Usłudze oznacza to usługi, świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, opracowania i uruchomienia mechanizmu workflow w architekturze SharePoint Portal. 9. Powiadomieniu, przekazaniu, wezwaniu, dostarczeniu określonego dokumentu oznacza to wymóg przesłania odpowiedniego dokumentu pocztą lub pocztą elektroniczną na adres koordynatora Umowy - chyba, że postanowienia Umowy stanowią inaczej. 10. Produktach oznacza to wszelkie działania (w tym przeprowadzenie prezentacji przed odbiorem Obiegu), utwory, kody źródłowe Obiegu, dokumenty i opracowania, wykonane lub dostarczone w wyniku realizacji Usług świadczonych w ramach Umowy. 11. Protokole Przekazania dokument przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji usług, będący podstawą do przeprowadzenia procedury odbioru przedmiotu umowy. 12. Protokole Odbioru dokument podpisany przez Zamawiającego, potwierdzający odbiór Produktów. 13. Sile wyższej oznacza to zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, na którego zaistnienie i przebieg nie ma wpływu żadna ze stron Umowy, a które jednocześnie ma wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy. 14. Specjaliście oznacza to osobę wskazaną przez Wykonawcę, spełniającą wymagania Zamawiającego i świadczącą na rzecz Zamawiającego Usługi. 15. Systemie środowisko SharePoint Portal Zamawiającego. 16. Zgłoszeniu Gwarancyjnym przekazanie upoważnionemu przedstawicielowi Wykonawcy informacji o Błędzie poprzez przekazanie mu Karty Zgłoszenia Gwarancyjnego i poprzez wykonanie innych czynności przewidzianych w Załączniku nr 3. Strona 2 z 39

3 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest: a) Realizacja Usługi programistycznej (Obiegu) w zakresie opisanym w Załączniku nr 2, realizowanej w środowisku technicznym Zamawiającego opisanym w Załączniku nr 1 (Systemie) i wdrożenie produkcyjne wykonanego Obiegu. b) Opracowanie i przekazanie dokumentacji technicznej Obiegu. Opis dokumentacji znajduje się w Załączniku nr 2 pkt 3. c) Przeprowadzenie prezentacji, działającego i pozbawionego Błędów, Obiegu. 2. Wykonawca udzieli gwarancji na Obieg, na zasadach opisanych w Załączniku nr Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy, t.j. do przekazania Zamawiającemu Produktów wolnych od błędów w terminie...(wartość podana w ofercie) dni roboczych od daty zawarcia umowy. 4. Za dzień zawarcia Umowy Strony uznają dzień złożenia podpisów przez przedstawicieli obu umawiających się Stron. 5. Strony, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy. dokonają spotkania w siedzibie Zamawiającego celem omówienia szczegółów realizacji niniejszej umowy. 3 Odpowiedzialność Stron 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy zostanie zrealizowany z zachowaniem najwyższej profesjonalnej staranności, wymaganej od podmiotu profesjonalnie wykonującego usługi w obszarze IT, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 2. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji oraz udostępni dokumentację znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna to za konieczne do prawidłowej realizacji Umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego konsultowania z Zamawiającym zagadnień dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowość lub terminowość realizacji Umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy w sposób minimalizujący uciążliwość prac dla Zamawiającego. Strona 3 z 39

4 6. Wykonawca oświadcza, że: a. posiada wiedzę, doświadczenie i narzędzia informatyczne niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, b. przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez profesjonalny zespół specjalistów, spełniających wymagania przedstawione w Załączniku nr 4. c. wskazany zespół specjalistów wykonujący prace w ramach realizacji Umowy posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, d. dostarczony przez niego Obieg będzie wolny od Błędów, zgodny z Umową i będzie realizował wszystkie funkcjonalności opisane w Dokumentacji przy zachowaniu określonej w Dokumentacji wydajności. 7. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Audytorowi, posiadającemu pisemne upoważnienie udzielone przez Zamawiającego wszelkich informacji, danych i wyjaśnień w żądanym zakresie oraz udostępnienia i zaprezentowania rezultatów prowadzonych prac, jak również zapewnienia możliwości ich kontroli. 8. Zamawiający ponosi koszty wszelkich przeprowadzanych przez niego lub na jego zlecenie audytów oraz wszelkich innych kontroli realizacji prac objętych Umową. 9. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie merytorycznej realizacji zlecenia zostanie wyznaczony wyłącznie jeden ze specjalistów z zespołu realizującego zlecenie. 10. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania działających i aktywnych kanałów komunikacji (w tym , telefon, adres korespondencyjny) niezbędnych do skutecznej realizacji przedmiotu umowy. 11. Brak działających i aktywnych kanałów komunikacji będzie traktowane jako uchylanie się Wykonawcy od realizacji zobowiązań umownych. 12. Wykonawca nie będzie się uchylał od realizacji zobowiązań przewidzianych niniejszą umową. 13. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów związanych z realizacją Umowy, są: a) w imieniu Zamawiającego:...(Imię i nazwisko, adres , nr telefonu), b) w imieniu Wykonawcy:...(Imię i nazwisko, adres , nr telefonu), (Zmiany osób upoważnionych nie stanowią istotnej zmiany umowy i mogą być dokonywane w formie jednostronnego powiadomienia) Strona 4 z 39

5 4 Wynagrodzenie 1. Wartość przedmiotu Umowy określonego w 2, wynosi... pln brutto, (słownie:... złotych brutto), w tym VAT 23%. 2. Kwoty wymienione w niniejszym paragrafie zawierają wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w tym podatki i inne opłaty przewidziane prawem. 5 Płatności 1. Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę, za zrealizowany przedmiot, umowy po podpisaniu, przez Zamawiającego, z wynikiem pozytywnym, Protokołu Odbioru. 2. Płatność z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy będzie zrealizowana w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego, w terminie do 14 dni od daty otrzymania poprawnej faktury przez Zamawiającego. 3. Zapłata zostanie dokonana w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 4. Termin płatności uważa się za dotrzymany, jeżeli w ostatnim dniu terminu płatności zostanie obciążony rachunek Zamawiającego. 5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki począwszy od następnego dnia po upływie terminu płatności do dnia obciążenia rachunku Zamawiającego. 6 Procedura przekazania i odbioru prac 1. Procedurze odbioru podlegają wszystkie Produkty będące efektem realizacji przedmiotu umowy. 2. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, muszą być przedkładane w formie pisemnej. Strony dopuszczają składanie dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej. 3. W terminie uzgodnionym przez Strony, najpóźniej w dniu przekazania Produktów do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji Zamawiającemu, w siedzibie Zamawiającego bezbłędnie i prawidłowo działającego Obiegu. 4. Wykonawca, po zakończeniu wszystkich prac związanych z budową i wdrożeniem w środowisku produkcyjnym Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu Produkty wraz z Strona 5 z 39

6 Protokołem Przekazania, który stanowi zawiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Otrzymanie Protokołu Przekazania, przez Zamawiającego, jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru Produktów. 5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do odbioru Produktów pozbawionych Błędów. 6. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru, poprzez przetestowanie lub zweryfikowanie zgodności Produktów z przekazanymi Wykonawcy wymaganiami, w terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Przekazania. Strony w Protokole Przekazania mogą ustalić inny termin przeprowadzenia odbioru Produktów. 7. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę otrzymania przez Zamawiającego Protokołu Przekazania, pod warunkiem, że Protokół Odbioru, odnoszący się do tego Protokołu Przekazania, zostanie podpisany, przez Zamawiającego, z wynikiem pozytywnym. Wzór Protokołu Odbioru stanowi załącznik nr Podpisany, przez Zamawiającego, z wynikiem pozytywnym, Protokół Obioru stanowi potwierdzenie dokonanego odbioru przedmiotu umowy (wszystkich Produktów). 9. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Strony uznają przedmiot umowy za nieodebrany. 10. W przypadku podpisania Protokołu Odbioru z wynikiem negatywnym Wykonawca, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu Odbioru przez Wykonawcę, usunie Błędy wyspecyfikowane w Protokole Odbioru i ponownie zgłosi Produkty, zgodnie z ust. 4, do odbioru, zgodnie z procedurą, o której mowa w ust Protokół Odbioru, podpisany przez Zamawiającego, z wynikiem pozytywnym, sporządzony i podpisany na zasadach określonych w ustępach poprzedzających stanowi dowód prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy i odebrania wszystkich Produktów umowy. 7 Kary umowne, rozwiązanie Umowy 1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następujących przypadkach i wysokościach: a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu Produktów i przekazaniu Protokołu Przekazania Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. Strona 6 z 39

7 b) Każdorazowo, w przypadku podjęcia realizacji Usług przez osobę inna niż zgłoszona przez Wykonawcę do realizacji Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości odpowiadającej 25% wartości przedmiotu umowy. c) W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w Załączniku 3 (zasadach świadczenia gwarancji), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 1% wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia. 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku gdy: a) Opóźnienie, w dostarczeniu Zamawiającemu Produktów i przekazaniu Protokołu Przekazania przekroczy 10 dni roboczych. b) Zamawiający podpisze po raz drugi Protokół Odbioru z wynikiem negatywnym. c) Wykonawca odmówił usunięcia błędów wykazanych w Protokole Odbioru podpisanym przez Zamawiającego z wynikiem negatywnym. d) W innych stwierdzonych przypadkach realizacji umowy niezgodnie z jej postanowieniami i zobowiązaniami Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprzednio wezwie Wykonawcę do zaniechania dalszych naruszeń i przywrócenia stanu zgodnego z Umową określając termin na czynności naprawcze, nie krótszy niż 2 dni robocze. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, Zamawiający może odstąpić od Umowy, 3. Strony mają prawo rozwiązać umowę, w trybie natychmiastowym, z przyczyn nieleżących po żadnej ze Stron, w przypadku gdy: a) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji, złożono wniosek o ogłoszenie jego upadłości, lub został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, b) Zaistniała istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia z tytułu wykonanych zadań, które zostały zgłoszone do Odbioru. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z realizacją Umowy. 6. W przypadku, gdy Zamawiający zamierza odstąpić od Umowy, zobowiązany jest do przesłania Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Strona 7 z 39

8 7. W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości odpowiadającej 20% wartości przedmiotu umowy. 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu w wyniku rażącego niedbalstwa i nienależytej staranności. 9. W przypadku naruszenia zasad poufności, o których mowa w 8, podczas wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości zł, za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia zasad. 10. Kary umowne określone w Umowie mogą być naliczane niezależnie od siebie i kumulować się. 11. Zamawiający ma prawo potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, bez zgody Wykonawcy. 12. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 13. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia lub odstąpienia od Umowy 8 Poufność i dane osobowe. 1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek danych i informacji dotyczących Zamawiającego, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy, chyba, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemną zgodę na ich ujawnienie. 2. Obowiązek nie ujawniania danych i informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy wiąże Wykonawcę również po wygaśnięciu jak i po odstąpieniu od Umowy. 3. Ograniczenia określone w ust. 1 nie dotyczą informacji uzyskanych przez Wykonawcę od osób trzecich zgodnie z prawem oraz nienaruszających zobowiązań tych osób do nie ujawniania takich informacji oraz informacji, które są publicznie znane. 4. Strony zobowiązują się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 5. W przypadku, gdy Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do ich przetwarzania wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym Umową tj. w zakresie wszelkich danych osobowych, które zamieszczone są lub będą w Systemie. 6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane osobowe, nie wykorzystać ich w celu innym niż wynikającym z Umowy oraz przestrzegać zasad Strona 8 z 39

9 wskazanych w niniejszej Umowie, przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 7. Wykonawca nie może wprowadzać, zmieniać, kopiować ani przekazywać przetwarzanych przez Wykonawcę danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. 8. Do przetwarzania danych osobowych dopuszczone mogą być jedynie osoby wskazane przez Wykonawcę oraz imiennie upoważnione przez Zamawiającego. 9. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, które będą dopuszczone do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający udzieli tym osobom pisemnego upoważnienia, o którym mowa w ust Upoważnieni przez Zamawiającego specjaliści Wykonawcy będą mogli przetwarzać dane osobowe tylko i wyłącznie przy użyciu indywidualnie przypisanych kont użytkownika nadanych im przez Zamawiającego. Udostępnianie indywidualnie przypisanych kont użytkownika osobom innym niż upoważnione przez Zamawiającego będzie traktowane jako naruszenie warunków Umowy. 9 Pozostałe postanowienia Umowy 1. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 2. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie formy organizacyjnoprawnej, zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości lub podjęciu postępowania układowego (ugodowego) oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych. 3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane wystąpieniem siły wyższej. 4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzeń siły wyższej. 5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy, które zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 8. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle Umowy rozwiązywane będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu w drodze porozumienia, spory wynikające ze stosowania Umowy poddane zostaną pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego. Strona 9 z 39

10 9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZA WYKONAWCĘ ZA ZAMAWIAJĄCEGO (NF)... Strona 10 z 39

11 Zestawienie załączników: Załącznik nr 1 Charakterystyka środowiska Systemu Zamawiającego. Załącznik nr 2 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy (OPZ). Załącznik nr 3 Warunki gwarancji. Załącznik nr 4 Wymagania dotyczące osób realizujących umowę. Załącznik nr 5 Wzór protokołu odbioru. Załącznik nr 6 Licencje i prawa autorskie. Załącznik nr 7 Wzór konfigurowalnego projektu umowy do Obiegu. Strona 11 z 39

12 Załącznik nr 1 Charakterystyka środowiska Systemu Zamawiającego 1. Środowiskiem informatycznym Zamawiającego w ramach którego zostanie zbudowany Obieg jest SharePoint Portal działający z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2014 Enterprise. 2. Zamawiający dysponuje oprogramowaniem Nintex Workflow 2013 Enterprise Edition Serwer w związku z tym Wykonawca może zbudować Obieg przy wykorzystaniu tego narzędzia. 3. Zamawiający wykorzystuje system poczty elektronicznej Microsoft Exchange 2013Server. 4. Active Directory Windows Server 2012 R2 5. Zamawiający posiada system obiegu dokumentów e-kancelaria TiMSI, działający w środowisku Microsoft SharePoint Portal. Dokumentację z opisem webserwisów Zamawiający udostępni na żądanie. 6. LSI Lokalny System Informatyczny Zamawiającego będący źródłem danych do konfigurowalnego projekt umowy do Obiegu. Strona 12 z 39

13 Załącznik nr 2. Szczegółowy zakres usług. I. Ogólne postanowienia realizacji usług. 1. Usługi będą realizowane w siedzibie Zamawiającego. 2. Zamawiający, w dni robocze, zapewni pokój z dostępem do sieci LAN Zamawiającego oraz dostęp do sieci internet. 3. Obieg zostanie przygotowany w przygotowanym, przez Zamawiającego, na ten cel środowisku testowym SharePoint. 4. Prezentacja gotowego obiegu, o której mowa w odbędzie się w środowisku testowym. 5. Jeżeli na etapie prezentacji Obiegu Strony nie wykryją Błędów, Wykonawca wdroży obieg w środowisku produkcyjnym Zamawiającego. 6. Obieg musi być oparty na zasobach Active Directory (Windows Serwer 2012 R2) Zamawiającego. 7. Aktorzy Obiegu muszą pochodzić jedynie z Active Directory Zamawiającego. 8. Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wersje instalacyjną Obiegu dostosowaną do środowiska informatycznego Zamawiającego. 9. Obieg musi być zintegrowany z systemami informatycznymi Zamawiającego, w tym z: a. Microsoft SharePoint jako platformy, na której mają być zrealizowany Obieg. b. Active Directory w zakresie obsługi kont użytkowników c. Exchange w zakresie wysyłki powiadomień do użytkowników i zapisywania zadań do użytkowników. d. Systemem obiegu dokumentów e-kancelaria TiMSI w zakresie obsługi struktury organizacyjnej, rejestracji spraw, pism, dokumentów i załączników, zastępstw. 10. Wydajność Obiegu musi zapewniać możliwość jednoczesnej pracy przez minimum 200 użytkowników. 11. Zamawiający przewiduje, że z Obiegu będzie korzystało 500 użytkowników. Strona 13 z 39

14 II. Opis Obiegu: Zawieranie umowy - opracowanie i uruchomienie mechanizmu workflow w architekturze SharePoint Portal. Proces: Nazwa: Cel: Warunki początkowe: Wynik: Aktorzy: Uwagi: WD_OWK_ZU Zawieranie umowy Zarejestrowanie w Rejestrze umów zawartej umowy Podjęta uchwała o przyznaniu dofinansowania Zarejestrowana umowa z nadanym numerem z Rejestru umów Koordynator Kierujący WKO Kierujący SKO Pracownik DF (opcjonalnie) Pracownik DK Pracownik komórki ekologicznej ds. prawnych Radca prawny (opcjonalnie) Pracownik ZPP (opcjonalnie) Na każdym etapie akceptacji umowy Koordynator ma możliwość cofnięcia projektu ze ścieżki akceptacyjnej do etapu tworzenia umowy. Koordynator wpisuje przyczynę cofnięcia, o której zostanie poinformowana osoba, która jest obecnie właścicielem projektu (akceptuje). Przyczyna cofnięcia jest wpisywana w historię dokumentu Na 10 dni roboczych przed wygaśnięciem terminu ważności uchwały, Koordynator otrzyma powiadomienie. Na określoną w konfiguracji ZPI liczbę dni przed wygaśnięciem ważności uchwały, Koordynator otrzymuje powiadomienie z informacją o zbliżającym się terminie wygaśnięcia uchwały. Koordynator ocenia sytuację i: o nie podejmuje żadnych kroków, ponieważ jest przekonany, że umowa zostanie zawarta w terminie o sporządza decyzję dwóch członków Zarządu w sprawie przedłużenia terminu ważności uchwały o W przypadku, gdy termin ważności uchwały wygasł, wniosek zostaje zablokowany, aby kontynuować pracę Koordynator musi zwrócić się do Kierującego SKO/WKO o odblokowanie wniosku i ponownie przedstawić Zarządowi uchwałę o dofinansowaniu w celu określenia nowego terminu na zawarcie umowy W związku z monitorowaniem czasu od złożenia wniosku do zawarcia umowy, projekt umowy z najdłuższym czasem rozpatrywania powinien być wyróżniony lub ustawiany, jako pierwszy w kolejności do opinii i akceptacji Strona 14 z 39

15 Diagram: Business Process Zawieranie Umowy Name: Zawieranie Umowy Author: jsi wol ow Versi on: 1.1 Created: :19:13 Updated: :45:38 Wnioskodawca Peacownik ZPP ZPI 7 Wystawienie zaświadczenia o pomocy de minimis Niepodpisana umowa Podpisana Umowa Fundusz Departament DF Koordyntator Podjęta uchwała o dofinansowaniu 1 Przygotowanie projeku umowy Opi nia DF ZPI Umowa wymaga korekty Tak 2 Opiniowanie projektu umowy (DF) 5 Wydruk i parafowanie umowy Uchwała wygasła Tak Nie Parafowanie uzgodnionego projektu umowy Wygasła uchwała Parafowanie uzgodnionego projektu umowy Uzgadnianie terminu podpisania umowy 15 dni Odrzuceni e wniosku Ni epowstani e zobowiązania 6 Rejestracja umowy w Rejestrze umów dofinansowanie zakwal ifi kowane jako pomoc de mi nimi s Nie Zarejestrowana umowa Departament Księgowości i Rozliczeń Umowa wymaga korekty Nie 3 Opiniowanie projektu umowy (DK) Parafowanie uzgodnionego projektu umowy Umowa wymaga Pracownik ds. prawnych komorki ekologicznej korekty 4 Opiniowanie projektu umowy (Pracownik KE ds. prawnych) Parafowanie uzgodnionego projektu umowy Reprezentacja NFOŚiGW Podpisanie umowy Rysunek 1 Proces Zawieranie umowy 10.1 Przygotowanie projektu umowy Krok: Nazwa: Aktor: Opis: WD_OWK_ZU.01 Przygotowanie projektu umowy Koordynator Po podjętej uchwale Koordynator sporządza w systemie projekt umowy. Jeżeli w systemie nie ma wszystkich wymaganych informacji niezbędnych do sporządzenia umowy, koordynator uzupełnia je wypełniając odpowiednie pola. Następnie generuje projekt umowy. Do szablonu przeniesione zostają wszystkie wymagane informacje. Koordynator może wyświetlić projekt umowy w celu sprawdzenia poprawności zapisów. Następnie projekt zostaje zatwierdzony przez koordynatora i przesłany na ścieżkę akceptacyjną. W przypadku przedsięwzięcia, które nie było opiniowane przez DF a posiada zabezpieczenia (dotacja), Koordynator musi mieć możliwość skierowania umowy do akceptacji przez Pracownika DF. W przypadku naniesienia poprawek przez osoby akceptujące, Koordynator otrzyma wersję projektu umowy z widocznymi poprawkami w trybie zmian. Zaakceptuje je i wyśle projekt umowy do ponownej akceptacji (drugi obieg) Po wypełnieniu ostatniego punktu III części umowy Warunki szczegółowe, wszystkie wskazane w nim załączniki podłączone zostaną w systemie do umowy, mogą to być: 1. Harmonogram rzeczowo finansowy 2. Opis Przedsięwzięcia 3. Wzór Wniosku o wypłatę środków wraz ze wzorem zestawienia faktur 4. Oświadczenie dotyczące rozliczenia podatku VAT 5. Wzór rozliczenia końcowego 6. Wzór raportu z utrzymania trwałości efektów Strona 15 z 39

16 Dane wejściowe: Przyznanie dofinansowania ID 3 (Zarząd uchwała) Zmiana warunków dofinansowania ID 30 (upoważnieni decyzja) Zmiana warunków dofinansowania ID 35 (2 członków Zarządu decyzja) Zgoda na zmianę warunków dofinansowania ID 51 (Zarząd uchwała) Zatwierdzenie dofinansowania ID 24 (RN uchwała) Umowa z naniesionymi poprawkami osób akceptujących (pierwszy obieg) Załącznik nr 91abc Wykaz poprawek naniesionych przez wszystkie osoby akceptujące w przypadku drugiego obiegu akceptacji Dane wyjściowe: Projekt umowy zatwierdzony przez Koordynatora (data) Załącznik nr 91abc Wykaz poprawek naniesionych przez wszystkie osoby akceptujące w przypadku drugiego obiegu akceptacji Opis przedsięwzięcia Załącznik nr 92 Załączniki do umowy Uwagi: w ramach Zamówienia wykonawca przygotuje 1 konfigurowalny projekt umowy do Obiegu (wzór w załączniku 7 do Umowy) w postaci dokumentu Microsoft Word (docx) na podstawie dostarczonego wzoru, którego pola i tabele będą wypełniane przez Obieg. Dane do projektu umowy mają być automatycznie pobierane z LSI (Lokalnego Systemu Informatycznego Zamawiającego) zapisanych w bazie danych MS SQL Server lub będą wprowadzane ręcznie przez Koordynatora. Lista pól do pobrania automatycznego wraz ze źródłem danych oraz lista pól do wprowadzania ręcznego zostanie przygotowana przez Zamawiającego i dostarczona Wykonawcy po zawarciu Umowy. Dostarczony Obieg musi umożliwiać parametryzację i konfigurację przez Zamawiającego kolejnych wzorów umów Opiniowanie projektu umowy (DF) Proces: Nazwa: Cel: Warunki początkowe: Wynik: Aktorzy: WD_OWK_ZU_DF Opiniowanie projektu umowy (DF) Zaopiniowanie i akceptacja projektu umowy Otrzymany projekt umowy Akceptacja projektu umowy Skierowanie projektu umowy do poprawek do Koordynatora Sekretariat DF Pracownik DF Strona 16 z 39

17 Uwagi: DF opiniuje tylko te umowy, w których są zabezpieczenia Diagram: Business Process Opiniowanie proj ektu umowy (DF) Name: Opiniowanie projektu umowy (DF) Author: jsiwolow Version: 1.0 Created: :43:07 Updated: :33:05 Pracownik DF Sekretariat DF Projekt umowy przed opiniowaniem Dekretajca Opiniowanie projektu umowy Projekt umowy po opiniowaniu Rysunek 2 Opiniowanie projektu umowy (DF) Dekretacja Krok: Nazwa: Aktor: Opis: WD_OWK_ZU_DF.01 Dekretacja Sekretariat DF W przypadku projektu umowy, który powstał na podstawie wniosku ocenianego przez DF projekt umowy trafia bezpośrednio do Pracownika DF, który wniosek oceniał (z pominięciem sekretariatu). W przypadku, projektu umowy, który powstał na podstawie wniosku nieocenianego przez DF, ale posiada zabezpieczenia, projekt umowy trafia do Sekretariatu DF w celu dekretacji. Strona 17 z 39

18 Dane wejściowe: Projekt umowy zaakceptowany przez Koordynatora (pierwszy obieg) Załącznik nr 91a, 91b, 91c Dane wyjściowe: Projekt umowy przypisany do pracownika DF (data) Załącznik nr 91abc Uwagi: Pracownik sekretariatu przypisuje projekt umowy na podstawie dekretacji Dyrektora DF Akceptacja DF Krok: Nazwa: Aktor: Opis: WD_OWK_ZU_DF.02 Akceptacja DF Pracownik DF Pracownik DF opiniuje projekt umowy oraz sporządza projekty dokumentów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń. Nanosi ewentualne uwagi i poprawki w zakresie swoich uprawnień Pracownik DF zaktualizuje lub uzupełni w systemie listę zabezpieczeń, wykaz dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń oraz inne istotne postanowienia umowne oraz warunki zawieszające, przy których będą również wpisane daty, w których dokumenty te będą musiały być złożone przez Beneficjenta. Tabela będzie zawierała informacje: Nazwa dokumentu Wymagany na etapie (etap wybierany z listy) Wymagany do dnia (wybór z kalendarza) Wymaganie spełnione/niespełnione Dane wejściowe: Dane wyjściowe: Projekt umowy zaakceptowany przez koordynatora Załącznik nr 91abc Projekt umowy przesłany przez Sekretariat DF (data) Załącznik nr 91abc Wykaz poprawek naniesionych przez wszystkie osoby akceptujące w przypadku drugiego obiegu akceptacji Projekt umowy zaakceptowany przez Pracownika DF (data) Załącznik nr 91abc Deklaracja wekslowa Odesłanie projektu umowy do Koordynatora (data) Załącznik nr 91abc Poprawki w trybie zmian Strona 18 z 39

19 Uwagi osoby opiniującej Informacja do Koordynatora o naniesionych poprawkach Informacja do Koordynatora o wpisanych uwagach osoby oceniającej Uwagi: Przy odsyłaniu musi być pole umożliwiające wpisanie krótkiej uwagi, ale nieobligatoryjne 10.3 Opiniowanie projektu umowy (DK) Proces: Nazwa: Cel: Warunki początkowe: Wynik: Aktorzy: Uwagi: WD_OWK_ZU_DK Opiniowanie projektu umowy (DK) Zaopiniowanie i akceptacja projektu umowy Projekt zaakceptowany przez Koordynatora Projekt zaakceptowany przez DF Akceptacja projektu umowy Skierowanie projektu umowy do poprawek do Koordynatora Kierownik DK Pracownik DK Diagram: Strona 19 z 39

20 Business Process Opiniowanie projektu umowy (DK) Name: Opiniowanie projektu umowy (DK) Author: jsiwolow Version: 1.0 Created: :25:17 Updated: :55:41 Pracownik DK Kierownik DK projekt umowy przed opiniowaniem Dekretacja Opiniowanie projektu umowy Projekt umowy po opiniowaniu Rysunek 3 Opiniowanie projektu umowy (DK) Dekretacja Krok: WD_OWK_ZU_DK.01 Nazwa: Dekretacja Aktor: Kierownik DK Opis: Kierownik DK przypisuje projekt umowy do Pracownika DK Dane wejściowe: Projekt umowy zaakceptowany przez Koordynatora Załącznik nr 91abc lub Projekt umowy zaakceptowany przez Pracownika DF Załącznik nr 91abc Dane wyjściowe: Projekt umowy przypisany do Pracownika DK (data) Załącznik nr 91abc Strona 20 z 39

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013

Istotne postanowienia umowy. Nr RU 2013 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr RU 2013 zawarta w dniu.. 2013 w Opolu pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, 45-082

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk

Microsoft OEM Windows Server standard 2012 R2x64 English 1pk DVD/2VM Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 1 Device English, 1pk Załącznik nr 3 do rozeznania rynku UMOWA Nr WFOŚiGW/WKiA/ /2017 /wzór/ zawarta w dniu.2017 roku w Warszawie pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Cel umowy Celem umowy jest zapewnienie Zamawiającemu wsparcia do oprogramowania VMware vsphere i vcenter (zwanego dalej oprogramowaniem). 2 Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA. Wzór umowy. zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. roku w Warszawie, pomiędzy: Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie Pl. Piłsudskiego 9,00-078 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Rybackiej 1, 70-204 Szczecin, NIP 852-000-67-57,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy :

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH. zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu... roku w Nakle nad Notecią pomiędzy : Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nakle

Bardziej szczegółowo

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez:

Umowa. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul. Spokojnej 4, Lublin, NIP , REGON , reprezentowanym przez: Umowa Załącznik nr 3 (Wzór umowy) na usługę polegającą na produkcji publikacji, tj. skład, przygotowanie do druku oraz druk materiałów promujących Województwo Lubelskie wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór

Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór Umowa nr PN-20/2016/MOPS - wzór zawarta w dniu. r. w Mikołowie pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów reprezentowanym przez: Kierownika- Janinę Ryguła

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Istotne postanowienia umowy zawarte pomiędzy Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy, 09-402 Płock, ul. Kolegialna 17, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a firmą., zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w..

WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY. z dnia r. roku w.. WARUNKOWA UMOWA WSPÓŁPRACY z dnia... 2016 r. roku w.. pomiędzy: CENTRUM BADAŃ DNA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Rubież 46, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA n/53/12/16 O PRACE PROJEKTOWE UMOWA n/53/12/16 Zał. nr 4 Projekt umowy O PRACE PROJEKTOWE zawarta w dniu... pomiędzy:..., zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:..., a..., zwanym dalej Projektantem, reprezentowanym przez:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012

Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.../2012 Umowa nr.../2012 Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2012 r. w Krasnymstawie pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami.

Umowa nr /2017. I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną, występujący łącznie Stronami. Umowa nr /2017 zawarta w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy al. Niepodległości 188b, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA nr. /2017. z siedzibą., zarejestrowanym w, pod numerem., NIP.., REGON. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA nr. /2017 w dniu. 2017 roku w Warszawie pomiędzy, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WZP/WO/D /15

UMOWA NR WZP/WO/D /15 Zawarta w dniu.... pomiędzy UMOWA NR WZP/WO/D-332-29/15 Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, NIP: 1132669019, Regon: 140944971, z siedzibą w Warszawie (03-301 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach

U M O W A NR /2017. na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach U M O W A NR /2017 Załącznik nr 3 na wykonanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tuszyn w latach 2017-2025 zawarta w dniu...2017 roku, pomiędzy Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie, 95-080

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

UMOWA Nr DFE/ / Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko UMOWA Nr DFE/ / zawarta w Warszawie, w dniu... 2014 r. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Środowiska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawelskiej 52/54, kod pocztowy 00-922, NIP 526 16 47 453, w imieniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

(WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: (WZÓR) UMOWA NR ZOLIRM/... /2015/EOG zawarta w dniu 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 61-044 Poznań ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/

UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA Nr WFOŚiGW/WGT/../2017 /wzór/ zawarta w dniu....2017 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR

UMOWA NR.. Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty WZÓR UMOWA NR.. W dniu.. w Lublinie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., mającym swoją siedzibę w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 15, wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego,

WZÓR UMOWA. 1. Sławomira Sosnowskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego, 2. Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszałka Województwa Lubelskiego, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. WZÓR UMOWA zawarta w dniu marca 2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: WZÓR UMOWY zawarta w dniu..w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy:

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu r. w Gdańsku, pomiędzy: WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ nr postępowania ZP/ 465/055/U/11 POLITECHNIKĄ GDAŃSKĄ, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych

4. Prawidłowość realizacji zadania potwierdzi osoba wskazana 6pkt 2. 5. Szkolenie w całości jest finansowane ze środków publicznych PROJEKT UMOWA NR. /... /2014 zawarta w dniu.2014 roku w Białymstoku pomiędzy: 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601 Białystok, NIP: 542-32-24-755, REGON:

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015

(Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 (Wzór umowy) UMOWA Nr CSIOZ/../2015 zawarta w dniu..2015 roku w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo

Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo Załącznik nr 3 do Warunków Przetargu znak Rm.271.4.2016 Wzór umowy na: Świadczenie usług druku materiałów promocyjnych i informacyjnych na potrzeby Urzędu Miasta Legionowo pomiędzy, Umowa Nr Rm. 272.4.2016

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju UMOWA Nr / - WZÓR zawarta w dniu. w Niemodlinie pomiędzy: Samorządowym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, ul. Zamkowa 4, 49-100

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UMOWA NR NA/RK/.. /2014 UMOWA NR NA/RK/.. /2014 (Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami art.4.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) zawarta pomiędzy: Uniwersytetem Śląskim, z siedzibą w Katowicach;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 WZÓR UMOWY

Załącznik 1 WZÓR UMOWY Załącznik 1 WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta wdniu... w pomiędzy Ptaki Polskie stowarzyszeniem Ptaki Polskie, z siedzibą w Goniądzu przy ul. Dolistowskiej 21, kod pocztowy 19-110, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych)

WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) WZÓR UMOWY na usługi poligraficzne, cz. I (druk i dostawa broszur zszywanych, Pisma PG, wydruków próbnych) Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania ZP/434/055/U/12 Zawarta w dniu... 20.. r. w Gdańsku, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY NR.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY NR.. na Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu pn. Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec Etap Ia nr POIS.01.01.00-00-186/09 współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach,

Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr... zawarta w dniu..., w Starachowicach, pomiędzy: Gminą Starachowice z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy:

Umowa. zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Umowa zawarta w dniu... w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu

Bardziej szczegółowo