Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie. Fabryka Wyobraźni. ul. Bukowińska 22 lok. 12b, 02-703 Warszawa"

Transkrypt

1

2 Projekt graficzny serii Ma³gorzata Karkowska Ilustracja na ok³adce Corbis Redaktor serii Pawe³ Szwed Redaktor prowadz¹cy Ewa Niepokólczycka Redakcja Maria Fuksiewicz Redakcja techniczna Lidia Lamparska Korekta Bo enna Burzyñska El bieta Jaroszuk Copyright by Manuela Gretkowska, 2007 Copyright by Bertelsmann Media sp. z o.o., Warszawa 2007 Œwiat Ksi¹ ki Warszawa 2007 Bertelsmann Media sp. z o.o. ul. Roso³a 10, Warszawa Sk³ad i ³amanie Joanna Duchnowska Fabryka Wyobraźni Przygotowanie ul. Bukowińska 22 lok. 12b, Warszawa ISBN Nr 45004

3 Klara pochyli³a siê nad mê em. Trudno mu by³o siê u³o yæ nie na miêkkiej i wygodnej kanapie, ale we œnie. Pokonywa³ w nim przeszkody, przybiera³ pozy p³ywaka, nurka, stawiaj¹c mniejszy opór przep³ywaj¹cym mu przez g³owê myœlom. Klara znowu go okry³a podniesionym kocem. Przycisnê³a jego szczup³e, wysportowane cia³o, eby nie próbowa³ od razu zrzuciæ z siebie ciep³ej we³ny albo mo e jej r¹k. Trzymaj¹c go przez chwilê w objêciach, zastanawia³a siê, ile w tym czu³oœci, a ile przemocy. Wystarczy si³ na bycie domow¹ cheerleaderk¹ zagrzewaj¹c¹ do seksu, rozmowy, spaceru? Ju szósta, idziesz ze mn¹? zabola³y j¹ rêce, puœci- ³a koc. Zgaœ œwiat³o schowa³ twarz miêdzy poduszki. W ni¹ te tak siê chowa³, w jej pochwê niby w zak³adkê rzeczywistoœci. Byli ze sob¹ blisko tylko nadzy. Rozbitkowie po mi³osnej katastrofie; zniknêli wspólni przyjaciele, na dno posz³o dawne ycie, dom. Zosta³y dwa cia³a wyrzucone na brzeg ma³ eñskiego ³ó ka. Wrócê wsta³a. Wystarczy³o to powiedzieæ, ale doda³a: Wrócê przed pó³noc¹. Wy³¹czy³a nocn¹ lampkê. Jej œwiat³o by³o na tyle s³abe, e przez chwilê siê zawaha³a, czy nie pozwoliæ mu,

4 by samo opad³o spod klosza jak po ó³k³y od ch³odu liœæ. W mieszkaniu zapad³a zimowa ciemnoœæ. Tafla pod³ogi oœwietlona ulicznym blaskiem zadr a³a od przeje d aj¹cego tramwaju. Przed lustrem w przedpokoju Klara zwi¹za³a w³osy. Równo przyciête lœni³y na szorstkiej przêdzy bia³ego p³aszcza. Gdy sz³a do drzwi, pod obcasami trzeszcza³o miêkkie drewno czereœniowych desek. Wola³a je od lakierowanych paneli przypominaj¹cych sztuczne zêby: b³yszcz¹ce, u³o one rz¹dkiem w protezy prawdziwej pod- ³ogi. Dla Klary to, co naturalne, by³o dobre i bezpieczne. Dlatego siedem lat wczeœniej przesta³a byæ chirurgiem.

5 1994

6 Proszê podpisaæ prosi³a Klara zwijaj¹cego siê z bólu pacjenta. By³a prawie pewna, e to krwawi¹cy wrzód. Jeszcze raz przejrza³a papiery chorego. Panie Darku, za tydzieñ ma pan urodziny, trzydzieste pi¹te. By³a czwarta rano, jej druga noc na izbie przyjêæ. Mówienie sprawia³o jej tyle trudu, co jemu s³uchanie: Bêdzie pan balowa³, wszystko siê zagoi. Otar³a mu z twarzy pot. Otworzy³ usta, zd¹ y³a odskoczyæ, zanim splun¹³ krwi¹. Sanitariusz wbi³ mu w zaciœniêt¹ piêœæ d³ugopis. Tutaj podsun¹³ zgodê na operacjê. Niech pan s³ucha lekarza. Chory rzuci³ d³ugopisem w okno. Szczup³y, prawie ch³opiêcy, mia³ kilkudniowy zarost i popêkane od wysi³ku y³ki w oczach. Gdzie jest jego ona? By³ ktoœ w domu? Klara dosta³a wyniki z laboratorium. Wykrwawia³ siê, trzeba by³o pod³¹czyæ natychmiast kroplówkê. Jego ona nie mog³a przyjechaæ... Lekarz z karetki szykowa³ siê do nastêpnego wezwania. Coœ gada³, e siê pok³ócili przypomnia³ sobie sanitariusz.

7 Dlaczego on jest w garniturze na go³e cia³o? Pomog³a pielêgniarce rozebraæ go z czarnej, odœwiêtnej marynarki. Sam siê tak wystroi³ sanitariusz wzruszy³ ramionami. Klara ju nie namawia³a chorego. Sala operacyjna powinna zrobiæ wystarczaj¹ce wra enie. Metaliczny szczêk narzêdzi chirurgicznych by³ dowodem szermierki ze œmierci¹. Do koñca dy uru zosta³y trzy godziny. Przyjmowa³a rutynowe zg³oszenia; zatrucia, z³amania. Mia³a zapytaæ, jak idzie na operacyjnym, gdy przyszed³ anestezjolog. Odpa³ zupe³ny. Klara, on siê nie zgadza, nie, bo nie. Jeszcze go...? Ci¹gle przytomny skurczybyk. O co chodzi? Jehowa? Nie, upar³ siê. Wezwaliœmy psychiatrê. Zostañ, piêæ minut. Wskoczy³a do otwieraj¹cej siê w³aœnie windy z wózkami. Kiedy go przywieÿli, mia³a za ma³o czasu. Ba³a siê, e postawi z³¹ diagnozê. Czytaj¹c wywiad, pyta³a go, czy pi³. Ale ludzie siê myl¹ w k³amstwach, on te siê myli³, e nie podpisze. Umia³a przekonaæ najnieznoœniejszych pacjentów; zramola³ych staruszków i rozwrzeszczane dzieci. W ich uporze znajdowa³a szczelinê, przez któr¹ przetacza³a zdrowy rozs¹dek. Pacjent le a³ odwrócony do œciany, dr a³ z bólu i os³abienia. Panie Darku wziê³a go przyjacielsko za rêkê, sprawdzi³a s³aby puls. Pomogê panu. Proszê mi te pomóc i powiedzieæ dlaczego. Zamkn¹³ oczy, pop³ynê³y mu ³zy. S³yszy mnie pan? Odwraca³ siê coraz bardziej do œciany.

8 Ma pan krwotok... krwawienie z przewodu pokarmowego potar³a mu kartk¹ sin¹ rêkê. Skazujesz siê na œmieræ. Tego nie wolno, to eutanazja. Eeeu, euta, ta, a w dupie mam, na co umrê prawie wrzasn¹³, zamieniaj¹c ból we wœciek³oœæ. No to do cholery nie umieraj, jak ci nie zale y! s¹dzi³a, e dotrze do niego krzykiem. Wiêcej siê nie odezwa³. Wmurowa³ milczeniem w œcianê. Zawziêty facet powiedzia³ w dy urce chirurg. Takich przywo ¹ z wiêzienia po po³yku. By³em u niego, normalny cz³owiek. Lekarz z karetki tak jak Klara skoñczy³ nocny dy ur. Obydwoje zostali solidarnie z dzienn¹ zmian¹, wspieraj¹c kolegów. Rozumiem, ze strachu ludzie ró ne rzeczy robi¹, ale jego tak boli, e ka dy normalny wola³by pod nó. Wariat? Po kiego dzwoni³ na pogotowie? Anestezjolog chodzi³ wokó³ sto³u. On umiera na z³oœæ onie, odesz³a od niego odezwa³ siê psychiatra. Ubra³ siê elegancko, da³ jej ostatni¹ szansê. Obyczajówa, no taak. Baba nie przyjedzie, nie przekona go. Lepiej byæ wdow¹ ni rozwódk¹, przyzwoiciej denerwowa³ siê chirurg. Klara mia³a wróciæ ze szpitala do przesi¹kniêtego lekarstwami mieszkania, gdzie czeka³a zrakowacia³a po mózg matka. I nie mog³a podmieniæ koñcówki jej ycia, wydawanej z niego boleœnie reszty, na to dogorywaj¹ce za œcian¹ sali operacyjnej. Po czterech godzinach wykrwawiania chory zacz¹³ bredziæ, psychiatra móg³ wreszcie zezwoliæ na spóÿniony zabieg. Pacjent umar³ podczas operacji. W przechowalni le a³ jego czarny garnitur i zarzygane lakierki, czarne, bez sznurówek. Spacerowa³a korytarzem, przygl¹daj¹c siê porannemu s³oñcu, które przepala³o w niej nocny koszmar.

9 Dzieñ dobry, moja droga us³ysza³a serdeczny g³os profesora Kaweckiego. Przeszed³ wolno ko³o niej ze swoim nieod³¹cznym skórzanym kuferkiem. W drodze do sali operacyjnej zdj¹³ p³aszcz i rozwija³ siê z szala. Uwa ano go za dziwaka i fantastê wynajduj¹cego w najzwyklejszych chorobach zbyt wiele przyczyn. Po tym jak za³o y³ studium akupunktury, dobrowolnie skaza³ siê na przedemerytalne wygnanie z grona powa nych lekarzy. Wzywano go do przypadków beznadziejnych, by zapewniæ chorym ostatni¹ szpitaln¹ pos³ugê, a Kaweckiemu udwodniæ nieskutecznoœæ jego metod. Pracowa³a z nim rok na chirurgii, potem zaj¹³ siê swoj¹ chiñszczyzn¹. Przy ka dym przypadkowym spotkaniu w szpitalu proponowa³ jej asystenturê. Klarê zastanawia³o, dlaczego upar³ siê na ni¹. Tym razem uœmiechn¹³ siê porozumiewawczo, nic nie mówi¹c. Zgadzam siê, panie profesorze! zawo³a³a za nim. Ale pod jednym warunkiem, proszê powiedzieæ, dlaczego ja? Bo mi siê pani podoba. Nie odwróci³ siê. Od kiedy pamiêta, zawsze chcia³a byæ lekarzem. W dzieciñstwie wybra³a specjalizacjê, rysuj¹c na lalkach czerwon¹ kredk¹ œlady po operacji. Maj¹c dwadzieœcia siedem lat, by³a chirurgiem. Powo³anie zamieni³o siê w zwyk- ³e wo³anie do pracy na zastêpstwa i nag³e wypadki, gdy zachorowa³a jej matka. Klara poœwiêca³a jej ca³y swój czas, wiedz¹c, e z t¹ diagnoz¹ zosta³o pó³ roku nie ycia, ale umierania. Matka, póki by³a przytomna, chcia³a ul yæ córce i prosi³a o miejsce w hospicjum. Po przerzutach do p³uc i mózgu spada³a z ³ó ka. Jakby instynktownie chcia- ³a ju znaleÿæ siê bli ej ziemi i mniej cierpieæ. Klara

10 wstrzykiwa³a jej maksymalne dawki morfiny. Ból by³ zrostem miêdzy cia³em i dusz¹, rozrywanym przed œmierci¹ z ka dej tkanki. Przenosz¹c siê do pogotowia, mia³aby mniej pracy i mog³a lepiej zaj¹æ siê matk¹. Wyleczenie by³o niemo liwe, tego nikt oprócz szarlatanów nawet by nie próbowa³. Zadrêcza³a siê wiêc analizowaniem niewy³apanych na czas symptomów poprzedzaj¹cych chorobê; k³ucia, zawroty g³owy, nudnoœci. Natrêtnie powraca³ do niej g³os profesora Kaweckiego z jego mantr¹: Dla medycyny chorob¹ jest zaburzenie materii, niewydolnoœæ organu. Akupunktura zajmuje siê tym, co chorobê poprzedza zaburzeniem funkcji. Za póÿno leczyæ chorobê w rozkwicie, m¹drzej do niej nie dopuœciæ. Nie a³owa³a porzucenia chirurgii. Napiêta i skupiona podczas operacji, nie potrafi³a wyhamowaæ, rozluÿniæ siê jak inni, pij¹c. Nie nadajê siê. Jestem przemêczona, zdo- ³a³a popatrzeæ na siebie z boku, gdy przy wyrostku robaczkowym powstrzymywa³a siê, by z t¹ sam¹ fachowoœci¹ nie wyci¹æ pacjentowi profilaktycznie reszty narz¹dów. Pogotowie te j¹ mêczy³o, mia³a doœæ ciê ko chorych i wypadków. Wydawa³o siê jej, e przyje d a do nich ci¹gle za póÿno. Po pracy, przekrêcaj¹c klucz w zardzewia³ym zamku, te czu³a siê ci¹gle spóÿniona. Nie mog³a uratowaæ w³asnej matki, nie uchroni³a jej przed chorob¹, po co wiêc by³a lekarzem? Posz³a do Kaweckiego, bo nie mia³a dok¹d iœæ. Wycofuj¹c siê coraz bardziej z medycyny, z chirurgii do pogotowia, potem do przychodni, mo e skoñczy³aby w firmie farmaceutycznej. By³aby dobrze op³acanym, obwoÿnym handlarzem pigu³ek. Znajomi lekarze, którzy ju to robili, powtarzali w samoobronie: Z czegoœ trzeba yæ, nie?. W przypadku Klary to by³o pytanie: Po co?. Przygotowywa³a siê nim do œmierci matki.

11 Panie profesorze, powie pan teraz, dlaczego zaproponowa³ pracê u siebie? Klara æwiczy³a odmierzanie gruboœci¹ kciuka odleg³oœci na ciele pacjenta. OdpowiedŸ w pani rêkach, od razu wiedzia³em, e siê nadaj¹ poda³ srebrn¹ ig³ê ze z³ot¹ nasad¹. Mnie zajê³o rok, co pani trzy miesi¹ce. Proszê zamkn¹æ oczy przy³o y³ jej d³oñ do boku leczonego ch³opca. Przesun¹æ palcami, o tutaj, wyczuwa pani? prowadzi³ delikatnie. Tak. Nie s¹dzi³a, e bêdzie od nowa uczyæ siê ludzkiego cia³a, czytaæ je brajlem. Punkty do nak³ucia s¹... cieplejsze, minimalnie. Pó³ stopnia! Energia, o ywia nas energia! Profesor uwielbia³ mówiæ o nieuchwytnej energii przeszywaj¹cej œwiat skurczem ycia. Przy obcych maskowa³ swój entuzjazm, zastêpuj¹c energiê s³owem funkcjonowanie. Wœród swoich uczniów, nie krêpuj¹c siê, szydzi³ z zachodniej medycyny œlepej na meridiany: Te subtelne œcie ki energii oplataj¹ce organizmy. W przyciasnym fartuchu opinaj¹cym brzuch biega³ wokó³ pacjenta, t³umacz¹c dzia³anie akupunktury. Przypomina³ dziecko poch³oniête konstrukcj¹ zabawki. Kilkunastocentymetrowe s³upy wysokiego napiêcia z igie³ wbija³ w cielesny krajobraz zag³êbieñ i wzniesieñ. Czeka³, a pop³ynie miêdzy nimi pr¹d uzdrawiaj¹cej energii. Jej zaburzenie powodowa³o os³abienie narz¹dów, s³abe narz¹dy jeszcze bardziej blokowa³y jej przep³yw, prowadz¹c w rezultacie do chorób i œmierci. Kilka dni po pogrzebie Klara zbiera³a z grobu zmarzniête bukiety i wieñce. Na ostrym wietrze powiewa³y szarfami: Kochanej pani profesor wychowankowie II LO, Wychowawczyni, maturzyœci Przystawa³a odpo-

12 cz¹æ, wytrzeæ ³zawi¹ce oczy. W bocznej alejce od œmietnika sta³ dziwny bia³y pomnik. Zamiast imienia, nazwiska i dat wyryto wielkimi, czarnymi literami MAMA. Wszystkie inne groby ze swoimi zapisanymi od góry do do³u tablicami wyda³y siê nagle wystaj¹cymi z ziemi fiszkami osobowymi. Klara usiad³a na ma³ej ³awce przy stogu œmietnika, usypanym z wieñców i a³obnego brokatu. Przesta³a powstrzymywaæ ³zy. Szlochaj¹c, zatyka³a usta zwiniêt¹ rêkawiczk¹, wtyka³a j¹ miêdzy zêby niby knebel choremu na padaczkê. Trzês³a siê z p³aczu i zimna. Jeœli w b³ysku œwiat³a zaczyna siê padaczkowy atak, to ona mia³a atak smutku, w którym przeraÿliwie jasno zobaczy- ³a swoje po³o enie: Jest zupe³nie sama. Ojciec nie przylecia³ z Australii na pogrzeb. Uciek³ od nich, gdy Klara mia³a piêæ lat. Od tego czasu widzieli siê ze dwa, trzy razy. Pawe³, najlepszy kumpel ze studiów, ma praktyki w Stanach. Przyjació³ka Joanna po urodzeniu dziecka nie mia³a dla niej czasu. A ona sama zrezygnowa³a z ambicji i zostanie akupunkturzystk¹, poœmiewiskiem dla mniej zdolnych, ale robi¹cych specjalizacje. Zaczyna³a razem z nimi, w niczym nie by³a gorsza i odpad³a. Ma mieszkanie po matce, adn¹ pensjê i nikogo. To niesprawiedliwe, MAMO, mamusiu! e umar³aœ. e mój wyk³adowca, wielka mi³oœæ od ostatniego roku studiów, nie zostawi ony. Przekona³a siê o tym, zagl¹daj¹c przypadkowo do jego biurka. Klara, a czego ty tam szukasz? zawo³a³ do niej z ³azienki swojego gabinetu. Spotykali siê u niego póÿnym wieczorem po wyjœciu sprz¹taczek. Wino mi siê rozla³o. Zakry³a plamê papierowym rêcznikiem. Sprawdzi³a, czy nie przela³o siê do szuflady. Na samym wierzchu le a³o zdjêcie jego ony porysowa-

13 ne mazakiem; poprawki ust, oczu. Za miesi¹c mia³ otworzyæ w³asn¹ klinikê urody. W przeprowadzkowym rozgardiaszu miesza³ dokumentacjê z prywatnymi papierami. Operujesz j¹? Kogo? udawa³ zdziwienie. A, prezent urodzinowy. Wychyli³ siê z ³azienki owiniêty na biodrach jednorazow¹ serwet¹. Drobne poprawki. Moim kosztem? Co? To nie korekta, ty jej robisz moje usta i oczy. Ten wykrój jest dla niej najlepszy, najmniej ciêæ, a e ty masz podobne oczy... Przypadek. Wklepa³ w twarz perfumy i swoim zwyczajem natar³ nimi ow³osienie ³onowe, poklepuj¹c pieszczotliwie j¹dra. Higiena by³a u niego rodzajem gry wstêpnej. Nie b¹dÿ zazdrosna, wiesz, e nie ma... nie dokoñczy³, ca³uj¹c j¹ w usta. Nie ma? Odepchnê³a go i usiad³a przy biurku, chc¹c lepiej przypatrzeæ siê fotografii. Nie ma o co, bo jest po czterdziestce? Wiesz, jak siê czujê? Jakby zdar³ ze mnie skórê i zaniós³ j¹ do jaskini, okryæ swoj¹ onê, pomyœla³a. Przeginasz, poka. Za³o y³ okulary z w¹skimi szk³ami. Krople wody skapywa³y z muskularnego torsu pasuj¹cego bardziej do trzydziestoletniego kulturysty ni do lekarza w œrednim wieku. Kochaj¹c siê z nim, by³a naraz z dwoma mê czyznami: m³odym i dojrza³ym. Albo z Minotaurem o ciele m³odzieñca w rogatej masce zas³aniaj¹cej prawdziw¹ twarz. Próbowa³a j¹ podejrzeæ. Dlatego nauczy³a siê przy nim prze ywaæ orgazm z otwartymi oczami. Podniecaæ siê t¹ widzialn¹ ró nic¹ miêdzy mia - d ¹cymi musku³ami a czu³oœci¹ jego spojrzeñ i poca³unków. Ich sprê yste cia³a wchodzi³y w siebie, ale g³owy nie pasowa³y. Klara nie mog³a dotrzeæ do tego, o czym on na-

14 prawdê myœli, co jest k³amstwem, co m¹droœci¹ piêædziesiêciolatka. Piêkne jest do siebie podobne wyrecytowa³ zawodowy slogan. Jesteœ moim kanonem urody, wiêc siê nie dziw... Ale, ale ty masz górn¹ wargê zupe³nie inaczej zaokr¹glon¹, Klara... przejecha³ pieszczotliwie palcem po jej ustach. Chirurg plastyczny tak potrzebuje muzy jak gronkowca wsta³a. Nie wierzê ci, w nic. Co nie? Ewidentnie. Gdzie ty widzisz podobieñstwo? Wpatrywa³ siê w zdjêcie, zas³aniaj¹c siê nim przed Klar¹. Mo e trochê dolna, ale to ju nie ode mnie zale y. Siedemdziesi¹t procent kobiet ma tak samo zbudowane miêœnie okrê ne, co ja ci bêdê mówi³ w³o y³ jej rêkê miêdzy nogi i przyci¹gn¹³. Poczu³a, e zaraz wepchnie w ni¹ pachn¹cy palec i zrobi z niej pacynkê. Lalkê po ¹dania nadzian¹ na poruszaj¹c¹ ni¹ d³oñ. Nie chcê. Z kochanki jest czasem ona, nie ebym chcia³a za ciebie wyjœæ, ale onê przerabiaæ na kochankê? Pogiê³o ciê? Czy ty nie jesteœ przed okresem? zaniepokoi³ siê z³oœliwie. Nie rób ze mnie wariatki. I nie bój siê, nie jestem w ci¹ y, je eli o to biega, nie wrobiê ciê. Spadaj. Klara... Zawracaj¹c od drzwi, przyzna³aby siê do pomy³ki. Da³a siê zaczarowaæ obietnicom, wyjazdom na weekendy. Taktownie nie wypytywa³a, kiedy zamieszkaj¹ razem. To on, wyczuwaj¹c moment, snu³ plany: Przeprowadzisz siê do mnie po rozwodzie albo lepiej kupimy nowy dom za miastem. Zrobisz specjalizacjê i bêdziemy wspólnikami. Mo e najpierw anestezjologia?. Im bli ej by³o otwarcia kliniki, tym mniej mia³ dla niej czasu, odwo³ywa³ spotkania.

15 Gdybyœ potrzebowa³a pomocy, mo esz na mnie liczyæ zapewnia³. Rzeczywiœcie, kupi³ matce Klary specjalne ³ó ko dla ob³o nie chorych. Przys³a³ masa ystkê, za³atwi³ dy ury pielêgniarek. Widywali siê raz na tydzieñ. P³aci³ za jej taksówkê z oliborza do centrum. Szybki seks przy zgaszonym œwietle, najlepiej na stoj¹co wœród obitych kolorow¹ skór¹ mebli na chromowanych nogach. On wpatrzony w okno, w pulsuj¹ce pod nimi miasto. Ona z twarz¹ przy szybie, wypychana rytmicznie tam, sk¹d przyjecha³a w stronê szarych ulic. Pierdolona Warszawa wbija³ siê miêdzy jej poœladki. Powiedz coœ œwiñskiego popija³ ze r niêtej, kryszta³owej szklanki swoj¹ dzienn¹ dawkê whisky. Ty. Uwalnia³a siê i opiera³a plecami o jeden z perskich dywanów zawieszonych na œcianie. Wymyœla³a pozycje dla akrobaty z twarz¹ mêdrca. Patrz na mnie trzymaj¹c go za gêste, szpakowate w³osy, podnosi³a mu g³owê. Mia³ mieæ erekcjê spojrzenia, twardo, prosto w ni¹, do ostatniej kropli. Potem padali na kanapê, zaœmiewaj¹c siê ze swoich udawanych perwersji. Minotaur zasypia³ w pó³ s³owa. Zapada³ w ciê ki, prawie zwierzêcy sen. Nie sprawdzaj¹c, gdzie wed³ug biletu jest jej miejsce, rozpozna³a w pó³mroku sali kinowej profil Joanny z zadartym nosem i platynowe loki to by³o jej pierwsze wyjœcie po urodzeniu Michasia. Nie dawaj mi kukurydzy i zabierz czekoladki, przecie karmiê opêdza³a siê od Klary.

16 Z Czterech wesel i pogrzebu wysz³y przed koñcem, Joanna mia³a przemoczony stanik. W³o y³am podwójn¹ wk³adkê, nie mogê nosiæ ze sob¹ dojarki. Osusza³a sutki w toalecie. No, trudno, cieknie, te przyjemnie. Mleko bêdzie weselsze, tak siê œmia³am. Pomóc ci? Nie. A ty siê chocia uœmiechnê³aœ, bido jedna? Aha, na tym polegaj¹ komedie romantyczne; facet zakochuje siê w kobiecie, mo na siê uœmiaæ do ³ez. Klarze przypomnia³y siê licealne i studenckie mi³oœci, z których siê sobie zwierza³y. Do czasu, gdy Joanna na drugim roku prawa pozna³a Marka i przesta³a chodziæ po swojemu, z kilkoma ch³opakami naraz. Pok³óciliœcie siê? wystarczy³o jej spojrzeæ na Klarê. Nie. To dlaczego mnie wyci¹gasz do kina? Nie spotykacie siê? Kiedy? Za du o wszystkiego: Mama, klinika. Nie spotyka siê z tob¹, spotyka siê z inn¹, nie ma innej mo liwoœci. Nie lubisz go. Wci¹ tak siê szoruje? Mo e by lepiej wyczyœci³ sobie yciorys. Nie zale y mi. Kup mu na Gwiazdkê odkamieniacz, pod penisa. Wysika siê i zdezynfekuje, wytryœnie i nie zardzewieje parodiowa³a reklamy. Klara trzepnê³a j¹ plecaczkiem. Rozdzwoni³ siê telefon komórkowy Joanny. Wyci¹gnê³a s³uchawkê z radiostacj¹. Dosta³ go od firmy jej m¹. Jedn¹ z pierwszych komórek w Polsce, ponadkilowe ber³o wa niactwa. Dobrze, bardzo dobrze zrobi³eœ. Ca³ujê. Zawinê³a

17 telefon w kocyk i w³o y³a do torebki. Michaœ rozpacza. Wpadniesz do nas? Odprowadzê nie chcia³a ju s³uchaæ yciowych rad. Opowiedzia³a Joannie o absurdalnym pomyœle profesora. Zamierza³ j¹ wys³aæ do Chin. Przesz³a pieszo spod domu Joanny na oliborz, potykaj¹c siê o krzywe chodniki. Mówi³a w myœlach kilkoma g³osami: przyjació³ki, dziewczyn odwiedzaj¹cych jego gabinet. By³y za ³adne na operacje plastyczne. Robi³ im operacje seksualne na m³odych, chêtnych cia³ach. Z³azi³y siê do jego kryjówki labiryntem ulic. On, prawdziwy Minotaur, przyjmowa³ ich ofiarê. Po era³ te m³odoœæ Klary. Zostawiê go wmawia³a sobie i czeka³a, kiedy j¹ znowu do siebie wydzwoni. Nie jestem idiotk¹, powtarzam historiê z ojcem ju dawno znalaz³a wyt³umaczenie. Nie pozwolê, eby znowu ktoœ mnie tak potraktowa³. Ojciec zostawi³ je, gdy Klara by³a ma³a. Bez pakowania walizek, trzaskania drzwiami. Rano jeszcze jedli wspólnie œniadanie przy stole nakrytym cerat¹, a wieczorem nie odebra³ jej z przedszkola. Jakby zdecydowa³ siê na rozwód po pracy w magistracie i nie zd¹ y³ zabraæ ze sob¹ córeczki. Matka i córka by³y wiêc rozwiedzione z tym samym mê czyzn¹. Muszê go zostawiæ, bo zwariujê. Nie mo na kochaæ potwora powtarza³a, siedz¹c przy matce, która kilka dni przed œmierci¹ zapad³a w œpi¹czkê. Starcza twarz opina³a czaszkê, na rêkach by³o widaæ zarys koœci. Wy³a ¹ szprychy ycia pomyœla³a Klara. Jesteœmy tak podobne, powinnyœmy umrzeæ razem.

18 Zdjê³a czarn¹ sukienkê i poñczochy. Wk³uwa³a sobie ig³y specjalnie w najwra liwsze miejsca; pod paznokcie, w stopy i brzuch. Krêci³a nimi zgodnie z pouczeniami profesora: Manipuluj¹c ig³ami, pobudzamy skuteczniej punkty energetyczne. Naciska³a za mocno, j¹trz¹c ból. Wpó³ rozebrana, grza³a siê ciep³em mieszkania. By³ w nim jeszcze oddech matki, jej zapach. Wy³¹czy³a telefon i wziê³a za porz¹dki. Wieczorem obija³a siê miêdzy dwoma pokojami, siada³a przy stole w kuchni, p³acz¹c do pustej szklanki po winie. Znowu biega³a wokó³ mieszkania, dotykaj¹c jedn¹ rêk¹ œcian. Przesuwa³a palcami po kafelkach, kilimie z Cepelii i wypaczonych, drewnianych oknach. Jedno, drugie okr¹ enie, kolejne. Czu³a siê dziewczynk¹ prowadzon¹ za d³oñ wzd³u ka dej œciany i wspomnienia. Woln¹ rêk¹ wyjê³a z torebki proszki nasenne. Sama nie potrafi³a przerwaæ tej gonitwy. Obudzi- ³a siê naga, oparta o stó³ w kuchni. Przynios³a z szafy ubrania i zakry³a nimi przeraÿliwie puste oparcia krzese³. Wygl¹da³y jak wyprostowane plecy: Minotaura w swetrze po yczonym nad morzem i ojca w trenczu modnym z pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych. Krzes³o matki ubra³a w jej letni¹ sukienkê. Nie wiedzia³a, e jeszcze jest, ta sama szara sukienka. W czerwone kropki, z guzikami z przodu, naszy³y siê w jej myœlach na wypoczêt¹ twarz matki: dwie dziurki oczu i w¹ska nitka ust. Klara mia³a ochotê udekorowaæ pusty taboret czymœ dziecinnym, ale nie bêd¹ na razie rozmawiaæ o dzieciach. Ma byæ przyjemnie. Nie musicie nic mówiæ, widzê, e siê zgadzacie usiad³a za sto³em. Sprzedam mieszkanie, przykro mi... S¹siedzi te siê poprzeprowadzali, poumierali. Na naszym piêtrze sami nowi. Kochani, spotykamy siê razem ostatni raz przemawia³a do ubranych krzese³. To, co tu siê dzia³o, zostanie miêdzy nami. By³a stanowcza jak zawsze, gdy chcia³a coœ ukryæ.

19 Przychodzi³o jej to o wiele ³atwiej od okazywania uczuæ. Umy³a w³osy i zatykaj¹c md³oœci skórk¹ starego chleba, ruszy³a do miasta. Profesor Kawecki da³ jej tydzieñ wolnego po pogrzebie. Wytrzyma³a trzy dni. Panie profesorze, zdecydowa³am siê, jadê. Wiem, wiem poklepa³ j¹ po ramieniu. Z luboœci¹ u³ goÿdziki dla ich zapachu i w³aœciwoœci znieczulaj¹cych. Ju z³o y³em pani podanie w ambasadzie. Ale... Trzeba poczekaæ na wizê studenck¹. Zapi¹³ marynarkê rozchylaj¹c¹ siê na opas³ym brzuchu. Sk¹d... Ja dopiero dzisiaj... Z³otko moje, pani Klaro raczej t³umaczy³, ni przeprasza³. Stary cz³owiek ma doœwiadczenie, bo ju si³ nie ma, mo liwoœci zaœmia³ siê dobrotliwie. By³a oburzona, ale i wzruszona jego trosk¹. Wszystko przewidzia³, znowu. Mo e wiêc ta kilkudniowa szarpanina by³a tyle warta, co rozpacz w piaskownicy. Wystarczy³o wytrzeæ jej nos i pokazaæ, gdzie jest lepsze miejsce na zamek? A je eli wyczu³, co siê z ni¹ dzia³o przez ostatnie dni? Dotknê³a starannie rozczesanego przedzia³ka, sprawdzi³a, czy nic nie przyczepi³o siê do puchowej kurtki. Rêce czyste, tylko pod paznokciami zosta³y resztki tynku. Klaro, ten wyjazd ma naprawdê sens. Jest takie chiñskie przys³owie: Powiem ci, to zapomnisz. Poka ê zapamiêtasz. Zainteresujê ciê wtedy zrozumiesz. Postanowi³a sprzedaæ mieszkanie przed wyjazdem. Wybra³a agencjê najbli ej domu. Nie mia³a pojêcia, na czym to wszystko polega, procenty, banery wychwalane w reklamówce firmy Weber nieruchomoœci. Herbaty, kawy? W³aœciciel skrupulatnie wypyta³

20 Klarê o metra, remonty. S³ucha³, notowa³, wreszcie zapyta³, dlaczego pozbywa siê tych uroczych dwóch pokoi z oknami na po³udniowy wschód i kuchni¹ od zachodu. Proszê wybaczyæ, ale to wa ne. Ludzie potrafi¹ siê wyk³ócaæ o brakuj¹ce centymetry pod zabudowê, aitaknajpierw pytaj¹, dlaczego mieszkanie jest na sprzeda. S¹ nieufni, takie czasy. Nieracjonalni. Dom mo e byæ dobrze albo Ÿle zaprojektowany i do przeróbki. Ale co maj¹ mury do tego, e ludzie je zostawiaj¹, i czy byli w nich szczêœliwi? Klarze wydawa³o siê, e zawiesi³ g³os, czekaj¹c na jej zdanie: Czy jest szczêœliwa? Byli w podobnym wieku. On pewny siebie, ubrany sportowo: sztruksowa marynarka, markowe d insy. Nie odrywa³ od niej wzroku, nie by³o w tym jednak nic z kupieckiej s³u alczoœci. Nie mia³ te bezczelnoœci domoros- ³ych biznesmenów. Tych przeroœniêtych z socjalizmu ch³opców w komunijnych garniturkach pos³uguj¹cych gorliwie do pierwszych, kapitalistycznych obrzêdów. Rozmawiali o budowie metra do placu Wilsona, skutecznoœci leków przeciw grypie, o akupunkturze. Obraca³a nerwowo bransoletkê zegarka. Coraz czêœciej sprawdza³a na nim nie godziny, lecz ich stratê. Irytowa³y j¹ niewa ne s³owa, ornamenty grzecznoœci. O, mam coœ specjalnego stara³ siê j¹ zatrzymaæ. Podszed³ do szafy. By³ wysoki, energiczny i mia³ smutne, ciemne oczy. Porusza³ siê ostro nie, jakby nie chcia³ naruszyæ br¹zowej powagi ich spojrzenia. Oryginalna mate, zna pani? Chile wyj¹³ kartonowe pude³ko. Pamiêta³a mate z Gry w klasy. Rozsypuj¹ca siê ksi¹ ka zwi¹zana sznurkiem, po yczana w klasie maturalnej. Chyba wola³am Sto lat samotnoœci. Ha, dobre czasy zala³ s³omiane mate wrz¹tkiem.

21 Z tego ca³ego magicznego realizmu zosta³ jedynie Fidel Castro ze swoimi przemowami. Nic dziwnego, e Márquez siê z nim przyjaÿni. Nie wiedzia³a pani? Pij¹c mate, nie podejmowa³a rozmowy. Sprzeda pani mieszkanie i otworzy gabinet w okolicy? domkn¹³ drzwi. Z ulicy dochodzi³ huk m³otów pneumatycznych. Interesuje pana medycyna alternatywna czy w³asne zdrowie? Wygl¹dam na chorego? Kiedy pan siê bada³, mierzy³ ciœnienie? Podaj¹c mu rekê na powitanie, wyczu³a ch³ód d³oni, d³ugopis zostawia³ zbyt d³ugo bia³e wklêœniêcia miêdzy jego palcami. Dawno, kiedy ucieka³em z wojska. Odebra³ telefon: Weber, s³ucham, mhm. Proszê zadzwoniæ po szesnastej, do widzenia. Sprawia³ wra enie tak zajêtego Klar¹, e inni klienci mu przeszkadzali. Daleko pan uciek³ z wojska? Do Legii Cudzoziemskiej. Serio, chcia³em zorganizowaæ legiony wyzwoleñcze, ale Polska sama siê uratowa³a. S¹dzi pani, e coœ z sercem? Nie? Z ciœnieniem? Podejrzewam. Bez s³uchawek, na wygl¹d, naprawdê? Naprawdê sprzeda mi pan mieszkanie w miesi¹c? I siê zbada? Z rêk¹ na sercu. Jego uœmiech by³ recepcj¹ w dobrym hotelu. Zapewnia³ komfort i solidnoœæ. Powiesimy w oknie baner, damy og³oszenie w gazecie, oliborz jest zawsze modny. Zostawi pani klucze czy bêdziemy siê umawiaæ? Po co? Klienci ogl¹daj¹... odda³ jej dowód, z którego nic nie spisa³.

22 Willa Joanny na nowym, podwarszawskim osiedlu wyró nia³a siê masztem z bia³o-czerwon¹ flag¹. Postawi³ go Marek jej m¹. By³ dumny z bycia Polakiem i mno y³ tê dumê przez kolejne dzieci. Oboje marzyli o wielodzietnej rodzinie, w³asnej procesji ciagn¹cej siê za wiecznie niewidzialnym w domu bogiem-ojcem ywicielem i niañcz¹c¹ dzieci matk¹. Coniedzielne msze, patriotyczne programy telewizyjne pampersów utwierdza³y ich, e id¹ w dobrym kierunku. Klara, odwiedzaj¹c Joannê, dawa³a siê wci¹gn¹æ w wir domowego entuzjazmu. Ko³ysz¹c becik z Michasiem, pozwala³a sobie odetchn¹æ od niewiary w ycie rodzinne. Zapach jab³ecznika, przypalonej kaszki, porzucone w ³azience mêskie skarpetki, szczekanie psa i dzieciêcy harmider by³y przecie dowodami na mi³osn¹ codziennoœæ. Buju, buju tuli³a do swojej czarnej, a³obnej sukienki p³acz¹cego Michasia. Nie rozumiem, przychodz¹ ci¹gle ludzie, ogl¹daj¹, marudz¹ i nic. Nie martw siê, sprzedasz. Wiesz, jaki jest teraz ruch w interesie? Szeœciu naszych znajomych kupi³o domy obok. Chyba siê zrzucimy na wspólne ogrodzenie Joanna wlewa³a ostro nie syrop na ³y eczkê. Mamo, sprzedaj! Sprzedaj go wreszcie! Piêcioletnia Gabrysia w okularkach popchnê³a palcem becik. Dzieci siê nie sprzedaje, wypij. On nie jest dziecko, dzieci s¹ ³adne. To no-wo-ro-dek i gruby powiedzia³a, marszcz¹c nosek z obrzydzenia. Te taka by³aœ. Aha i co, daliœcie mnie psu do ogryzienia? z³apa³a siê r¹czkami za chude boki. W³ó go do miski Suni, ona lubi go lizaæ. Gabrysia! ostry g³os Joanny t³umi³ jej rozbawienie. Ani mi siê wa dawaæ Michasia psu do lizania! IdŸ siê bawiæ, przeszkadzasz nam.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. W ADYS AW STANIS

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Weiser Dawidek

Bardziej szczegółowo

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu

w magazynie 3: Tytu³em wstêpu nr 54, styczeñ 2011, www.zalew.art.pl egzemplarz bezp³atny w magazynie 3: Tytu³em wstêpu felietonfelietony 4: Z³odzieje magii. Karolina Szczygielska 5: A to Polska w³aœnie. Rafa³ Borchulski zpogranicza

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoϾ

Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 83 Marek Kêdzierski Sztuka niezmiernie mnie interesuje... Alberto Giacometti i jego rzeczywistoœæ 1. Na fotografii Henriego Cartier- -Bressona z 1961 roku czarny, b³yszcz¹cy od deszczu asfalt i ciemny

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. F. A. OSSENDOWSKI

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami

Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Wielki Bój pomiêdzy Chrystusem i jego Anio³ami, a Szatanem i jego Anio³ami Ellen G. White Battle Creek, Michigan Wydawany przez James White 1858 Prawda na czas obecny 2002 Tytu³ orygina³u: The Great Controversy,

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved.

Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life. Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes 2011. All rights reserved. Tytuł oryginału: The Devil You Know: Looking Out for the Psycho in Your Life Tłumaczenie: Marta Czub Projekt okładki: Bogna Czartoryska ISBN: 978-83-246-3479-8 Copyright Kerry Daynes and Jessica Fellowes

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu

yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa 1815-1830 r., ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wroc³awiu yrafa æw. XIX w., Muzeum Zamoyskich w Koz³ówce. yrafa z ok. 1820 r. z dworu cesarskiego w Wiedniu, Fortepian pionowy yrafa, ok. 1815 r., Georg

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dexter. Taki sympatyczny morderca

Dexter. Taki sympatyczny morderca IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi Dexter. Taki sympatyczny morderca Autor: Douglas L. Howard Tłumaczenie: Olga Kwiecień-Maniewska

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo