DUSZPASTERSTWO RODZIN ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ Rok II - Nr r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DUSZPASTERSTWO RODZIN ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ Rok II - Nr 7-2002 r."

Transkrypt

1 DUSZPASTERSTWO RODZIN ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ Rok II - Nr r. Proszę tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania róŝańca. Jan Paweł II W dniach IX br. na Jasnej Górze miało miejsce spotkanie diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradczyń Katolickiego Poradnictwa Rodzin, zakończone ogólnopolską pielgrzymką małŝeństw i rodzin. Wykłady, spotkania i homilie odbywały się pod hasłem roku pracy na rzecz rodziny Świętymi bądźcie. W pielgrzymce uczestniczyło ok. 3, 5 tysiąca osób wraz z 60. kapłanami. Z diecezji przyjechały 4 autokary (ok. 160 osób): z Markowic, Gniezna, Bydgoszczy i śnina. Wśród kapłanów byli obecni: o. A. Doniec OMI, ks. J. Kasprowicz, ks. G. Wiciński, ks. Sł. Rydz oraz ks. P. Wencel i ks. F. Jabłoński a takŝe doradczynie: p. G. Frymark i p. M. Konieczna W dniu 14 X br. w Łochowie odbył się jubileusz 5-lecia istnienia parafialnego oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich AG. Po Mszy św., której przewodniczył ks. F. Jabłoński, p. dr J. Pulikowski wygłosił referat. Następnie w salce parafialnej zaprezentowano inicjatywy parafialnego oddziału. W uroczystościach uczestniczył ks. K. Kuczma (dawny opiekun) oraz proboszcz parafii ks. Janusz Sawicki (obecny opiekun) W Markowicach (15 X), Gnieźnie (16 X) i w Bydgoszczy (19 X) odbyły się spotkania formacyjne dla dekanalnych duszpasterzy rodzin. Uczestniczyło w nich 28. (na 33.) referentów. W czasie spotkania ks. A. Doniec OMI zaprezentował autorski program Duszpasterstwa Rodzin na rok Rodzina w dialogu z Bogiem. Ks. F. Jabłoński omówił informacje przekazane na zjeździe dla diecezjalnych duszpasterzy i instruktorek w Częstochowie (20-21 X); Rady ds. Rodziny przy Episkopacie Polski oraz pielgrzymkę małŝeństw na Jasną Górę (21-22 X). Instruktorki diecezjalne - p. M. Konieczna i p. G. Frymark - podzieliły się spostrzeŝeniami z działalności KPR w parafiach oraz omówiły uczestnictwo doradców w dniach skupienia i rekolekcjach. KaŜdy z referentów otrzymał specjalną teczkę z materiałami W niedzielę 27 X o godz w Markowicach odbyło się jedno z pierwszych spotkań modlitewnych dla narzeczonych. Ks. F. Jabłoński sprawował Mszę św. i wygłosił homilię, zachęcając narzeczonych do pielęgnacji prawdziwej miłości, zbudowanej na fundamencie Jezusa Chrystusa. Po Mszy św., przy kawie, zachęcał narzeczonych do aktywnego uczestnictwa w liturgii zaślubin. Ks. A. Doniec wygłosił prelekcję na temat szczęśliwego narzeczeństwa. Szukając odpowiedzi, w czym się wyraŝa szczęśliwe narzeczeństwo, podkreślił, Ŝe waŝną rolę w dobrym przeŝywaniu narzeczeństwa odgrywa korzystanie z sakramentów Pokuty i Eucharystii. Prelegent zastrzegł jednak, Ŝe spowiedź narzeczonych, a później małŝonków nie moŝe przypominać spowiedzi dzieci pierwszokomunijnych. Musi być przede wszystkim duŝo dojrzalsza. W dniu skupienia uczestniczyło 6 par narzeczonych.

2 POWRÓT Z CUDZOŁÓSTWA Mam na imię Magdalena, jak ta kobieta z Ewangelii św. Jana, którą pochwycono na cudzołóstwie. Kiedy poproszono mnie o napisanie świadectwa pomyślałam sobie, Ŝe mnie to nie dotyczy. PrzecieŜ ja nie z kaŝdym, jak Magdalena, tylko przykładnie Ŝyłam z jednym. A Ŝe bez ślubu? To co z tego, skoro nie mogliśmy go wziąć, bo były przeszkody. Zresztą większość tak Ŝyje - albo po ślubach cywilnych, albo w wolnych związkach i większość społeczeństwa nie uwaŝa tego za cudzołóstwo. Ja teŝ nie uwaŝałam tego za grzech, aŝ do czasu nawrócenia. Wyrzuty sumienia zagłuszałam słowami: PrzecieŜ się kochamy, nikogo nie krzywdzimy, jesteśmy sobie wierni. Inni to skaczą z kwiatka na kwiatek albo zdradzają się mimo, Ŝe są po ślubie sakramentalnym. Czy nie lepiej tak właśnie, będąc uczciwym wobec siebie? PrzecieŜ to miłość! I tak oszukiwałam siebie przez 20 lat, ale w tym czasie nigdy nie traktowałam siebie jako kobietę cudzołoŝną. Byłam na to zbyt porządna w swoich oczach. Nawet nie wstydziłam się tego, gdy moje Ŝycie ukryte wyszło na jaw, bo poczęło się dziecko. Całą swą miłość przelałam na dziecko. Tamten męŝczyzna przestał mnie interesować, chciałam się nawet uwolnić od niego, ale sama nie potrafiłam. Byłam nim zniewolona, a poza tym on poczuł się zagroŝony w uczuciach, więc coraz bardziej zaciskała mi się pętla na szyi. Wzmogły się wyrzuty sumienia, byłam coraz bardziej rozdarta wewnętrznie. Doprowadziło to do nerwicy, potem do depresji. Byłam bliska samobójstwa. Tylko dziecko powstrzymywało mnie od tego ostatecznego kroku: Z kim ono zostanie - myślałam sobie. Za bardzo je kochałam, Ŝeby pozostawić je na pastwę losu. I Bóg zwycięŝył przez to dziecko, poniewaŝ coraz częściej wołałam do Niego: Zrób coś, uwolnij mnie z tej matni, dłuŝej nie wytrzymam! Przyszło wyzwolenie, ale całkowite dopiero po 10 latach od urodzenia dziecka... Cudem trafiłam do Odnowy w Duchu Świętym. Tam przeŝyłam swoje nawrócenie podczas Seminarium śycia w Duchu i pierwszą w Ŝyciu spowiedź generalną. Otrzymałam podczas tej spowiedzi coś więcej niŝ tylko odpuszczenie grzechów, ale równieŝ dar czystości. ZłoŜyłam Bogu ślubowanie (w obecności kierownika duchowego), Ŝe będę Ŝyła w czystości. Trwam tak juŝ 8 lat i zamierzam wytrwać, przy pomocy BoŜej, do końca Ŝycia. Jestem bardzo szczęśliwa. I codziennie dziękuję Bogu za to wszystko, co mi uczynił. Za to, Ŝe przemienił moje serce, Ŝe nauczył mnie prawdziwie kochać i posłał do ludzi, Ŝeby im słuŝyć. Magdalena Szum z Nieba 2(2002)1 ROZMOWA Z O. DANIELEM ANGE Jedynie Kościół staje dziś w obronie człowieka przed człowiekiem, w obronie ludzkości przed tymi, którzy chcą ją rozsadzić od środka. To Kościół broni tej części ludzkości, która jest najsłabsza, krucha i podatna na zranienia. To Kościół broni dzieci przed aborcją, osoby niepełnosprawne przed samobójstwem ze wsparciem innych osób, osoby starsze i umierające przed zalegalizowaną eutanazją. To Kościół jest w obecnych czasach twierdzą w obronie Ŝycia. PapieŜ Jan Paweł II jest obrońcą Ŝycia i właśnie dlatego jest tak podziwiany przez niechrześcijan. JuŜ podczas Kongresu Rodziny w Warszawie słyszałem z ust prawosławnych, protestantów, a nawet Ŝydów i muzułmanów - słowa: Nie jesteśmy katolikami, ale popieramy tego katolickiego papieŝa, poniewaŝ on broni Ŝycia kaŝdego człowieka. Po Kongresie Rodziny w 1994 r. w Warszawie miała miejsce Konferencja ONZ w Kairze, podczas której delegacja Stolicy Apostolskiej nie dopuściła do tego, aby aborcja została uznana za zgodny z prawem i Naturalny środek kontroli demograficznej na świecie. Kiedy delegacja USA publicznie wyśmiewała się ze

3 stanowiska Watykanu, 8 państw muzułmańskich wystąpiło w jego obronie i wymusiło na delegacji amerykańskiej oficjalne przeprosiny. W maju ubiegłego roku odbyła się w siedzibie ONZ w Nowym Yorku konferencja pod nazwą Pekin po 5 latach. Trzeba wiedzieć, Ŝe pięć lat wcześniej w Pekinie postulowano, Ŝe naleŝy wyzwolić kobietę od macierzyństwa. W dokumencie końcowym na 200 stronach zapisanych drobnym drukiem, słowo matka pojawiło się zaledwie pięć razy. Wtedy równieŝ wszystkie kraje Afryki poparły stanowisko Stolicy Apostolskiej, poniewaŝ sprzeciwiało się ono odbieraniu kobiecie miana matki. Tak więc w ubiegłym roku w ONZ pojawił się następny pomysł wielkich lobby, aby tym razem narzucić wszystkim państwom członkowskim prawo do małŝeństw homoseksualnych, do adopcji dzieci przez homoseksualistów itd. Wtedy głos zabrała Kenijka z Delegacji Stolicy Apostolskiej. Jej poruszające wystąpienie było obroną prawdziwej godności i znaczenia kobiecości, szacunku dla kobiety i macierzyństwa, toteŝ w głosowaniu końcowym większość państw Ameryki Południowej, Afryki i Azji głosowała zgodnie z deklaracją Watykanu, podkreślając: Nie chcemy waszego zachodniego imperializmu kulturowego, nie chcemy waszego zniewolenia prawami homoseksualistów. Tak więc to znów Stolica Apostolska, czyli Kościół katolicki, stanął na pierwszej linii walki w obronie rodziny, wartości Ŝycia ludzkiego, w obronie prawdziwego sensu dziecięctwa, ojcostwa i macierzyństwa. Potem nastąpił znamienny zwrot w polityce USA i obecnie wydaje się, Ŝe jedynie Europa trwa jeszcze przy swoich postulatach przeciwko Ŝyciu... Myślę, Ŝe to, co uczynił prezydent George Bush było opatrznościowe. Gdy tylko doszedł do władzy, natychmiast zmienił politykę swojego poprzednika i wstrzymał dotacje międzynarodowym organizacjom finansującym aborcję. Przemówienie nowego ambasadora USA przy ONZ było takŝe obroną rodziny w tradycyjnym jej znaczeniu. Jako wyraz zemsty, kilka dni temu USA nie zostały (jeśli się nie mylę) ponownie wybrane na członka Komisji Praw Człowieka przy ONZ. Z tego wszystkiego wynika, Ŝe walka trwa i Ŝe jest to walka coraz bardziej zaciekła, a my, chrześcijanie, znajdujemy się w samym jej centrum. Nie powinniśmy jednak się bać, poniewaŝ wiemy, Ŝe Kościół w tej walce odniesie ostateczne zwycięstwo - tak było w przypadku kaŝdego innego totalitaryzmu, który go prześladował. Nazizm juŝ nie istnieje, a Kościół trwa dalej. Komunizm prześladował Kościół jak nigdy nie czynił tego w ciągu całej historii chrześcijaństwa, a dziś ten komunizm się rozpada. Podobnie Kościół bez wątpienia zwycięŝy wszelkie nowe totalitaryzmy w postaci zachodniego liberalizmu itd. /Na podstawie rozmowy z O. Danielem Ange, Szum z Nieba 2(2002)8/. Spotkania formacyjne dla doradców KPR 8 XII br. - Markowice (godz ) 13 XII br. - Gołańcz (godz ) 15 XII br. - Gniezno (godz. 9.30) 15 XII br. - śnin (godz )

4 Bydgoszcz r. (godz ): Dekanat I - 17 II; 31 III; 12 V Dekanat II - 10 III; 5 V; 16 VI Dekanat III i IV - 3 III; 07 IV; 2 VI Dekanat V - 24 II; 28 IV; 9 VI Górka Klasztorna: - 15 III; 10 V; 7 VI (godz ) Spotkania Opłatkowe dla doradców KPR z ks. bp. Bogdanem Wojtusiem 4 I 2003 r. - Górka Klasztorna (godz ) 4 I 2003 r. Bydgoszcz Konkatedra (godz ) 5 I 2003 r. - Wągrowiec (godz ) 10 I 2003 r. - Imielno (godz ) 12 I 2003 r. Gniezno, par. bł. R. Gaudentego (godz ) 18 I 2003 r. śnin, kaplica sióstr słuŝebniczek (godz ) 19 I 2003 r. Inowrocław, par. Świętego Ducha (godz ) 7 XII br. - Wągrowiec (godz ) 7 XII br. - Bydgoszcz (godz ) 8 XII br. - Markowice (godz ) 15 XII br. - Nakło (godz ) Studium KPR PORADNIE SPECJALISTYCZNE: BAZYLIKA /Aleje Ossoliñskich 2/ Wtorek od PSYCHOLOG i PSYCHIATRA Środa od PRAWNIK (3 osoby) Czwartek od DUSZPASTERZ RODZIN Piątek od NATURALNE PLANOWANIE RODZINY Przy WIATRAKU par. MB Królowej Męczenników Od poniedziałku do piątku przyjmuje: PSYCHOLOG, PEDAGOG, PSYCHIATRA, PRAWNIK. Telefon do umówienia się: : 0(xx)

5 Klub Pacjenta "Przystań Nadziei" przy Parafii Matki BoŜej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy zaprasza: Chorych na Schizofrenię i ich Rodziny środa: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im Jana Pawła II ul. Cienista 2 w Bydgoszczy zaprasza: środa, czwartek i piątek od godz tel. 0(xx) Msze św. w Bydgoszczy w intencji dzieci poczętych, których Ŝycie jest zagroŝone z moŝliwością podjęcia Duchowej Adopcji: 8 XII o godz par. św. Mateusza 10 XII godz par. św. Pol. Braci Męczen. 13 XII o godz par. św. Łukasza; 17 XII o godz par. św. Andrzeja Boboli Klub Przyjaciół Ludzkiego śycia - Filia w Bydgoszczy czynny w kaŝdy piątek /par. św. Mateusza w Bydgoszczy, ul. SkarŜyńskiego 4/ W dniu 22 XII br. odbędzie się Dzień Skupienia dla Narzeczonych w Markowicach W dniach XII br. odbędą się Adwentowe Dni Skupienia dla MałŜonków w par. Świętej Trójcy w Gnieźnie, które będzie prowadził o. A. Doniec OMI W dniach III 2003 r. odbędą się rekolekcje dla małŝeństw oraz związków niesakramentalnych w Bydgoszczy (OO. Jezuici) Powstała strona internetowa Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego im Jana Pawła II - zapraszamy do obejrzenia!!! Informator Duszpasterstwa Rodzin - pismo Referatu Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Adres: ul. Łaskiego 7, Gniezno tel. (061) , UWAGA!!! Informator dostępny takŝe w Internecie:

6

(Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko)

(Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko) Moi Drodzy! Ojciec Święty, Jan Paweł II, [ ] zwrócił się do Pani Jasnogórskiej w następujących słowach: O Matko mojego narodu, dopomóŝ aŝeby nie dał się zwycięŝać złu, ale zło dobrem zwycięŝał. Na tym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989)

Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małŝeństwa w kościele katolickim - (13 XII 1989) Część I - Kanoniczno-duszpasterskie przygotowanie narzeczonych do małŝeństwa WPROWADZENIE TEOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE

SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE SŁUśYĆ PRAWDZIE O MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE Dokument Konferencji Episkopatu Polski przygotowany przez Radę ds. Rodziny WPROWADZENIE PRZESTAŃ SIĘ LĘKAĆ, A PRZEMAWIAJ I NIE MILCZ (DZ 18,9) 1. Jezus Chrystus

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski

Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Dokumenty Konferencji Episkopatu Polski Konferencja Episkopatu Polski Instrukcja dla duszpasterzy, dotycząca małżeństwa konkordatowego W związku z postanowieniami art. 10 Konkordatu i po uchwaleniu odpowiednich

Bardziej szczegółowo

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska

DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO. Fot. Anna Tokarska DWUTYGODNIK ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO Rok XVII nr 17 (366) 1-15 października 2008 r. Fot. Anna Tokarska Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia ks. Michała Sopoćki, by

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE

WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE 1. Wielka miłość a seks Szymon Grzelak WARSZTATY GNIEŹNIEŃSKIE 13 marca 2010 opisy Wielka miłość a seks 0.26 (aula) multimedialna Warsztat przeznaczony jest głównie dla młodzieŝy i młodych dorosłych. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej

Biały Tydzień po Pierwszej Komunii Świętej Wprowadzenie We wstępie do adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis O Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła Ojciec Święty Benedykt XVI napisał: W sakramencie Ołtarza Pan przychodzi

Bardziej szczegółowo

Październik to miesiąc szczególny

Październik to miesiąc szczególny SŁOWO DUSZPASTERZA 1 bp Ryszard Bogusz Za wszystko dziękujcie! Październik to miesiąc szczególny w naszym Kościele. Obchodzimy dwa ważne święta. Na początku Święto Żniw, a na końcu Pamiątkę Reformacji.

Bardziej szczegółowo

Potrzebna modlitwa o powołania

Potrzebna modlitwa o powołania 25 października 2009 nr 43/917 I Gaudeamus w WSD tekst Julia Markowska redaktor wydania Młody człowiek potrzebuje w życiu drogowskazów, by wiedzieć, co jest najważniejsze. Dwie szkoły w diecezji koszalińsko-

Bardziej szczegółowo

Odwilż olej, mal. Janina Bergander

Odwilż olej, mal. Janina Bergander wielkanoc 2015 KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Odwilż olej, mal. Janina Bergander Okruchy św. Wojciecha Wielkanoc 2015 3 SŁOWO KS. PROBOSZCZA Alleluja, żyje Pan, powstał z

Bardziej szczegółowo

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 2 Kor 8,9. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić. EWANGELIA Łk 16,1-13 Nr 239 / 22 września 2013 ISSN 2080-0010 XXV Niedziela Zwykła LITURGIA SŁOWA PIERWSZE CZYTANIE Am 8,4-7 Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie:

Bardziej szczegółowo

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010

Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym. Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010 Wiadomości Parafialne Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP ŚnieŜnej w Krzycku Małym Wydawca: Ks. Kanonik Stefan Stachowiak Nr 9 grudzień 2010 W tym numerze: śyczenia 2 Ministranci 3 Bogu chwała, ludziom pokój

Bardziej szczegółowo

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna

25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. dziękować jako wspólnota parafialna VERBUM Miesięcznik parafii pw. Wniebowzięcia N.M.P. w Zagórzu numer 5(53)/2008 25 maja 2008 r. Dziękujcie Panu, bo jest dobry 1 czerwca 2008 roku został ogłoszony przez Metropolitę Warszawskiego, księdza

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI

DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNI fot. Monika Biernat Pismo Parafii Św. Marcina w Słupnie Nr 5/2012 (6) maj 2012 www.swietymarcin.org.pl Nakład 500 egz. DZISIAJ POTRZEBNI SĄ NAM LUDZIE BARDZO ŚWIADOMI SWOJEJ WIARY, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ ZA

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r.

ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. ŚWIĘTY JÓZEF RZEMIEŚLNIK Pismo Parafii p.w. Św. Józefa Rzemieślnika we Wrocławiu * nr 2 (35) * luty 2015 r. Tak wyglądał przed wojną Szpital przy ul. Traugutta 11 LUTEGO WE WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES OBCHODZIMY

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2.

SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. SŁUŻYĆ PRAWDZIE O MAŁŻEŃSTWIE I RODZINIE 1.1. I WPROWADZENIE... 4 1.1.1. «Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz» (Dz 18,9)... 4 1.1.2. Kościół ma «olbrzymie doświadczenie w sprawach ludzkich»...

Bardziej szczegółowo

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ

SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Podkomisja ds. Służby Liturgicznej SŁUŻYĆ TYM DAREM, JAKI KAŻDY OTRZYMAŁ Program formacyjny służby liturgicznej 2013 2 WSTĘP Dnia 27 listopada 2008 roku, podczas 346. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 39 LUTY 2014 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Radość Ewangelii Światowy Dzień Modlitw o Powołania Z ŻYCIA WSPÓLNOTY FORMACJA MISYJNA Zanieść Chrystusa innym PROSTO Z AFRYKI Przekroczyłem próg

Bardziej szczegółowo

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093

ŻYĆ JUBILEUSZEM! Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki. Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK ISSN 1428-3093 ISSN 1428-3093 Nr 4/2000 (25 ROK V) PAŹDZIERNIK Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej, Kraków - Borek Fałęcki ŻYĆ JUBILEUSZEM! Już ponad dziewięć miesięcy dzieli nas od chwili, gdy papież Jan Paweł II w noc

Bardziej szczegółowo

Kto jest ważny? str. 14

Kto jest ważny? str. 14 Pismo Parafii Św. Stanisława Kostki w Krakowie 31 MAJA 2015 nr 5 (934) Kto jest ważny? str. 14 SŁOWO DLA ŻYCIA Z Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20) WIERSZ SPIS TREŚCI Jedenastu uczniów udało

Bardziej szczegółowo

Ruch przez paschę. Przyjechały tu wspólnoty RRN. W dawnych. Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Człowiek człowiekowi. Zbiórka żywności CXLV

Ruch przez paschę. Przyjechały tu wspólnoty RRN. W dawnych. Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Człowiek człowiekowi. Zbiórka żywności CXLV 1 marca 2009 nr 9/149 CXLV Zimowe rekolekcje Ruchu Rodzin Nazaretańskich tekst redaktor wydania W dawnych czasach architektury budowano z równą troską ukryte i widoczne mury, licząc się z wszechwiedzą

Bardziej szczegółowo

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007)

ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) ORATORIANA nr 58 (czerwiec 2007) Joanna Koładziejczak - Gostyń ORATORYJNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY W dniach 27-29 kwietnia 2007r. po raz kolejny na Świętej Górze odbyło się Oratoryjne Spotkanie Młodych. Hasło

Bardziej szczegółowo

BOŻE CIAŁO. Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu

BOŻE CIAŁO. Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój. Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu BOŻE CIAŁO Ty tylko mnie poprowadź Tobie powierzam mą drogę Ty tylko mnie poprowadź Panie mój Diecezjalna Pielgrzymka do Rzymu BOŻE CIAŁO Ciało Chrystusa Obchodziliśmy niedawno uroczystość Bożego Ciała.

Bardziej szczegółowo

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski

rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski rok CXXII nr 10 / październik 2014 Urok afrykańskich imion / Animatorzy misyjni Niedziela Misyjna / Różne są dary łaski Od Redakcji przedostatnią niedzielę października obchodzimy w Ko- W ściele Światowy

Bardziej szczegółowo

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE

LISTOPADOWA ZADUMA. Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W LISTOPADZIE Pismo Parafii pw. NMP z Lourdes w Krakowie nr 11 (79) listopad 2008 r. LISTOPADOWA ZADUMA Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie (J 11, 25-26). Miesiąc listopad,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość

W numerze: Nowi święci Życie jest piękne Chęcińscy franciszkanie, cz. I Żyć Mszą świętą Wielki Piątek 1944 r. Cenny Przewodnik Boża Mądrość Nr 3 Rok I lipiec 2014 Otwórzcie drzwi Chrystusowi (św. Jan Paweł II) Św. Jan Paweł II pontyfikat 1978 2005 KANONIZACJA 27 kwietnia 2014 Św. Jan XXIII pontyfikat 1958 1963 W numerze: Nowi święci Życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Projektu

Regulamin Małopolskiego Projektu Regulamin Małopolskiego Projektu Mieć wyobraźnię miłosierdzia przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym w roku szkolnym 2014/2015 1 Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo