IV Forum Inspiracji Jungowskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IV Forum Inspiracji Jungowskich"

Transkrypt

1 Czes³aw Dziekanowski Mit a proces twórczy Mit mo e siê nam kojarzyæ negatywnie, jako stereotyp kulturowy, lub pozytywnie jako sposób bycia w œwiecie (Eliade, Campbell). Spo³eczeñstwo œwiatowe prze ywa kryzys z powodu upadku mitu. Mit pokazuje, jak œwiat powstaje, jak rodzi siê od podstaw, jak odradza siê istnienie. W micie przywo³ywany jest wieczny czas ukazuje siê inna ni na co dzieñ perspektywa zdarzeñ illo tempore. Podobnie jak Stwórca w micie, twórca powo³uje w swoim dziele œwiat od pocz¹tku. Proces twórczy i prawa mitu przenikaj¹ siê; w micie mo emy odkryæ proces twórczy, a w twórczoœci mit. Zatrzymuj¹c uwagê nad struktur¹ mitu, zauwa amy, e proces twórczy toczy siê w ramach mitu. Równie treœci powo³ywane przez twórcê maj¹ mityczne odniesienia. Przyk³adem motywów mitycznych obecnych w dziele twórcy mo e byæ powieœæ pt. Zaproszenie. Autor powieœci, i zarazem prelegent, staj¹c obok tekstu, a jednoczeœnie graj¹c nim, odkrywa w nim wiele mitów (mit o Edypie, mit utraconego raju, mit szczêœliwej wyspy i in.). Odkrywane mity przybli aj¹ nam bohatera mitycznego, twórcê dzie- ³a, proces twórczy, egzystencjalne wymiary istnienia. Czes³aw DZIEKANOWSKI - prof. Uniwersytetu w Bia³ymstoku (Wydzia³ Pedagogiki i Psychologii), zajmuje siê psychoanaliz¹ kliniczn¹ i jej zastosowaniem do twórczoœci literackiej. Autor artyku³ów i ksi¹ ek z zakresu psychoanalizy (w tym trylogii psychoanalitycznej poœwiêconej twórczoœci Myœliwskiego), monografii Cz³owiek wygrany w psychologii humanistycznej oraz powieœci (m.in. Projektantka intymnoœci, Zaklête œwiat³o, Selekcjoner, Zaproszenie). Redaktor pisma Œwiat psychoanalizy.

2 Tomasz Jerzy B¹bel - Rytua³y inicjacji w krêgu kultury europejskiej Inicjacja to podstawowy obrzêd u wielu ludów œwiata, a tak e przedchrzeœcijañskiej Europy, maj¹cy wielorakie znaczenie, zarówno osobowe, jak i spo³eczne (rozwój duchowy jednostki, adaptacja itd.). Ryty te mo na podzieliæ na dwie grupy: Ø inicjacje wiekowe (m³odzieñcze), maj¹ce na celu uczynienie z dziecka cz³owieka dojrza³ego; Ø inicjacje specjalne ( wysokie ), zwi¹zane z wyj¹tkow¹ funkcj¹, jak¹ dany osobnik ma spe³niaæ w spo³ecznoœci (szaman, król, heros, wojownik itp.). Tematem referatu s¹ inicjacje specjalne. W inicjacjach owych najwa niejszym momentem jest konfrontacja z archetypem Antypersony (= archetypy Cienia + Wroga). Inicjacje wojowników indoeuropejskich, które omówimy szerzej, ze wzglêdu na stosunek inicjowanego do tego archetypu, dziel¹ siê na inicjacje lewej rêki (wilko³ackie, berserkerskie, smocze) oraz prawej rêki (tzw. graaliczne ). W inicjacjach lewej rêki dochodzi³o do czasowej identyfikacji z Antyperson¹ lub ow³adniêcia przez ni¹. W inicjacjach graalicznych (nazwa od œw. Graala) zachodzi³y zjawiska coniunctio oppositorum, indywiduacji, a tak e unio mistica. Oba typy inicjacji mia³y wytworzyæ skutecznego w walce wojownika. Z klasy tej najczêœciej wywodzili siê w³adcy, przed którymi stawiano znacznie wy sze wymagania, a w zwi¹zku z tym ryt inicjacyjny by³ bardziej skomplikowany. Do najciekawszych inicjacji wojennych nale ¹ inicjacje wodzowskie, odyniczne (od Odyna/Wodana) u ludów germañskich, których znaczenie nie jest dotychczas w pe³ni doceniane. Na problemie tym skoncentrujemy sw¹ uwagê, gdy dotyczy on archetypu Maga Wojennego Psychopomposa, istniej¹cego w zbiorowej nieœwiadomoœci spo³ecznoœci germañskich. Archetyp ten by³ i mo e zostaæ pobudzany w sprzyjaj¹cych dla siebie okolicznoœciach (vide: Hitler), z tragicznym dla Europy i samych narodów germañskich skutkiem. Dr Tomasz Jerzy B BEL - archeolog, prahistoryk; pracownik naukowy Pañstwowego Mueum Archeologicznego w Warszawie, kierownik Pracowni Eneolitu i Pocz¹tków Epoki Br¹zu. Prowadzi³ wieloletnie badania wykopaliskowe na terenach Wy yny Sandomierskiej i prahistorycznych kopalñ krzemienia w Krzemionkach k. Ostrowca Œw., uczestniczy³ w licznych ekspedycjach krajowych i zagranicznych (m.in. w Bu³garii, Finlandii, USA, Tad ykistanie, Tukmenistanie). Autor scenariuszy i komisarz kilkunastu wypraw prezentowanych w PMA. Autor ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych. Aktualnie przygotowywuje ksi¹ kê Reinkarnacja i inicjacja. Z dziejów wierzeñ przedchrzeœcijañskiej Europy. Pracuje nad rozpraw¹ o roli halucynogenów w przedchrzeœcijañskich spo³ecznoœciach europejskich.

3 Zygmunt Krzak Megality œwiata Megality œwiata stanowi¹ pierwsz¹, najstarsz¹, uniwersalistyczn¹ i najwiêksz¹ religiê, która trwa³a 8000 lat. Na ca³ym œwiecie - w Afryce, Europie, Azji, na Oceanii, w Ameryce - odznacza³y siê one strukturaln¹ jednoœci¹, a ich g³ównymi strukturami architektonicznymi by³y: kurhany oraz dolmeny, menhiry i kromlechy. Ich centrum wyjœciowym, kolebk¹, by³a Afryka Œrodkowa i Sahara, gdzie pojawi³y siê oko³o 6000 r. p.n.e., i sk¹d rozszerza³y siê na inne czêœci œwiata i przetrwa³y w niektórych rejonach do czasów nam wspó³czesnych. G³ówn¹ treœci¹ tej religii by³y: kult zmar³ych przodków jako poœredników miêdzy bogami a ludÿmi yj¹cymi oraz szamañskie rytua³y zbawienia i odrodzenia poœmiertnego, czego dokonywano realizuj¹c model inicjacji szamañskiej i grzebania zmar³ych w grobowcach bêd¹cych mandalami i górami kosmicznymi. Mimo zwracania siê ku œmierci, budowniczowie megalitów oznaczali siê przoduj¹c¹ kultur¹ prahistoryczn¹, która zapewnia³a pomyœlne warunki ycia doczesnego. Prof. Zygmunt KRZAK - prehistoryk œwiata: megality, mitologia porównawcza, religioznawstwo, dzieje myœli ludzkiej. Pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Autor ponad 300 publikacji, w tym 10 ksi¹ ek, m.in. Tezeusz w labiryncie, Megality Europy i Megality œwiata (w przygotowaniu)

4 Andrzej Pankalla Psychologiczne funkcje mitu Tematem wyst¹pienia jest rekonstrukcja koncepcji mitu w spo³ecznoœciach Amazonii, ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji psychologicznych mitu. Te ostatnie bêd¹ rozpatrywane z perspektywy znanych teorii psychologicznych oraz na przyk³adzie wybranych, badanych przez autora, plemion Ekwadoru Kofan, Siona, Tsachila. Wyst¹pienie bêdzie siê sk³adaæ z dwóch czêœci: prezentacji materia³u filmowego z wyprawy naukowej Kofan 98 oraz komentarza autora i kierownika wyprawy. Zaprezentowane zostan¹ praktyki szamañskie badanych plemion oraz zwi¹zany z nimi sposób rozumienia mitu w tych spo³ecznoœciach. Zak³adanym celem wyst¹pienia jest zwrócenie uwagi na novum, jakie jest obecne w tym rozumieniu w stosunku do znanych psychologicznych koncepcji mitu. Andrzej PANKALLA - doktorant Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu. Specjalnoœæ etnopsychologia, psychologia kultury, historia psychologii. Kierownik wypraw naukowych do krajów Ameryki aciñskiej ostatnia w 1998 roku do Amazonii Ekwadorskiej i Indian Kofan, Siona i Huaorani. Zainteresowania naukowe: psychologia mitu, postawy aksjologiczne i myœlenie kultur tradycyjnych, szamanizm kultur Amazonii, historia chorób psychicznych i umys³owych. Teksty publikowa³ m.in. w: Cz³owiek i Œwiatopogl¹d, Medycyna Nowo ytna, ALBO albo -, Cheiron - Europe, Czas Kultury, Tawacin; redagowa³ Studies in the History of Psychology and Social Sciences. Prowadzi Prywatn¹ Szko³ê Jêzyków Obcych Inkantacje, która specjalizuje siê w wykorzystaniu alternatywnych metod nauczania (m.in. sugestopedii, technik myœlenia twórczego).

5 Piotr Piotrowski Konflikt natura-kultura w perspektywie mitów o centaurach Grecki mistycyzm wskazuje na fakt, i prawdziwa tajemnica ludzkiej kreatywnoœci ukryta jest w nieœwiadomych warstwach psyche, a dotarcie do niej czêsto wymaga odkrycia spirytualnej dzikoœci. O tej w³aœnie pierwotnej, dzikiej i niekiedy nawet brutalnej sile opowiadaj¹ greckie mity o centaurach. Struktura tych opowieœci przypomina wielkie mity teogoniczne, wyjaœniaj¹ce pochodzenie bogów. Centaury bowiem, podobnie jak Tytani, reprezentuj¹ ywio³owe si³y, w których pierwiastek duchowy, choæ zawarty jedynie w pierwotnym stadium, staje siê jednak Ÿród³em boskoœci. Ojcem centaurów jest Iksjon, matk¹ zaœ Nefele chmura utworzona przez Zeusa na podobieñstwo Hery. Grecy wyobra ali sobie centaury jako potwory pó³ ludzi, pó³ koni które y³y w górach i lasach, ywi³y siê najczêœciej surowym miêsem, a ich obyczaje mia³y wyj¹tkowo dziki charakter, odznaczaj¹c siê nieokie³znan¹, pe³n¹ przemocy i po ¹dliwoœci si³¹. Przedstawia siê ich czêsto jako tych, którzy upijaj¹ siê, gwa³c¹ panny m³ode lub te walcz¹ w krwawych wojnach i najczêœciej w nich gin¹. Mitologia zna wiele centaurów, lecz przewa nie wystêpuj¹ one w grupach, tak i trudno odró niæ poszczególne postaci, a tylko nielicznym z nich poœwiêcony jest odrêbny mit. Nale ¹ do nich Nessos, Folos (syn Sylena i nimfy Melii) oraz Chiron (syn Kronosa i nimfy Filyry). Z ogromnej chmary dzikich stworów wy³aniaj¹ siê trzy centaury, mo na je zatem potraktowaæ jako swoiste piêtra ewolucji duszy, której uwieñczeniem i zarazem najbardziej doskona³¹ syntez¹ dzikoœci i boskoœci jest centaur Chiron. Rysuje siê tu wyraÿna opozycja pomiêdzy amorficznym i mrocznym spo³eczeñstwem centaurów a nieœmiertelnym, boskim i m¹drym Chironem, który jest nie tylko szczytem, lecz tak e centrum oraz punktem ogniskowym dla ca³ej pierwotnej si³y centaurów. Z bezkszta³tnej masy oceanu dzikoœci krystalizuje siê doskona³y wizerunek Ja, co w metaforyczny sposób odzwierciedlaæ mo e proces tworzenia siê kultury p³yn¹cej z otch³ani instynktów i nieœwiadomoœci. Naturê mo na rozumieæ jako Ÿród³o kultury i niekoniecznie musi ona siê jej przeciwstawiaæ. Osobliwoœci¹ kultury jest fakt, i czasami nale y dopuœciæ do g³osu naturê. Œwiat wartoœci nadbudowany jest przecie na naturze, z niej wyrasta ycie, które jawi siê jako wartoœæ funduj¹ca. Problem syntezy natura/kultura ukazany jest w micie o Chironie. Centaur ten mo e uosabiaæ nie tylko kompromis pomiêdzy zwierzêcymi popêdami a d¹ eniem do boskoœci, lecz tak e naczynie naszej yciowej m¹droœci. Piotr PIOTROWSKI - zajmuje siê filozoficznym, psychologicznym i symbolicznym uzasadnieniem tradycji astrologicznej. Jest autorem ksi¹ ki Przes³anie Chirona (1997); w przygotowaniu Astrologia kobiecoœci. Archetypy Ceres, Pallas, Juno i Westy oraz praca poœwiêcona kosmicznej symbolice marzeñ sennych.

6 Maciej Tomal Motyw ogrodu w literaturze rabinicznej (od V do XIV w.) W referacie pod pojêciem ogród rozumie siê ogród Eden z Rdz 2, 8-3, 24, a tak e do pewnego stopnia ogród z Pnp 2, 12-5, 1. Okreœlenie literatura rabiniczna odnosi siê nie do ca³oœci tej literatury, lecz do dzie³ maj¹cych formê komentarzy biblijnych. Pod uwagê zostan¹ wziête najbardziej autorytatywne spoœród tych komentarzy, a tak e te, które znalaz³y najwiêkszy oddÿwiêk, powsta³e w okresie V XIV w. G³ówne Ÿród³a to: Bereszit raba, Tanhuma, Szir has-szirim raba (czêœciowo tak e Sifre do Pwt oraz Bemidbar raba), komentarze Rasziego, Nachmanidesa oraz innych tradycyjnych (drukowanych w wydaniach miqraot gedolot) autorytetów œredniowiecznych, a tak e Zohar. Na wstêpie zostan¹ krótko omówione rodzaje ydowskiego komentarza biblijnego i jego metody. Podana zostanie równie etymologia s³ów kluczowych gan ( ogród ) oraz eden ( rozkosz ). Nastêpnie przedstawione zostan¹ charakterystyki kolejnych elementów opisu ogrodu w nastêpuj¹cych grupach tematycznych: Aspekt kosmogoniczno-ontologiczny: l zagadnienie lokalizacji ogrodu (tak e kwestia to samoœci ogrodu z Rdz z ogrodem rajskim, miejscem wiecznej nagrody; zagadnienie dwóch ogrodów na górze i na dole); l drzewa ycia oraz Poznania Dobra i Z³a (element dwudzielnoœci, zagadnienie stworzenia); l rzeka wyp³ywaj¹ca z ogrodu (tak e w kontekœcie stworzenia œwiata); l cztery rzeki (w zwi¹zku z czterema stronami œwiata, czterema ywio³ami, wiatrami; cztery poziomy interpretacji biblijnej por. ni ej); l zagadnienie ogólnej struktury ogrodu (odniesienie do siedmiu dni stworzenia siedem pa³aców). Aspekt antropologiczny miejsce cz³owieka w ogrodzie, a tak e rola ogrodu w poznaniu ludzkim (aspekt teoriopoznawczy): l drugi (recenzja J, Rdz 2,7) opis stworzenia cz³owieka; l stworzenie kobiety oraz zakaz spo ywania owocu z drzewa oraz z³amanie zakazu (poznanie dwoistoœci); l cztery poziomy interpretacji biblijnej analogizowane z czterema rzekami, tak- e cz³owiek zbudowany z czterech ywio³ów, wiatrów; l odzienie ze skór kwestia ubrañ duszy (które z nich dusza zak³ada w ogrodzie); l zagadnienie zamkniêcia ogrodu i jego niedostêpnoœci oraz ogród jako miejsce wiecznej nagrody (poszczególne kategorie ludzi w kolejnych siedmiu a w³aœciwie szeœciu pa³acach ogrodu). Podsumowanie: Ogród jako synteza: a) podstawowych proporcji dwudzielnoœci, czterodzielnoœci i siedmiodzielnoœci (por. C. Schedl, Historia Starego Testamentu); b) stworzenia œwiata i poznania ludzkiego. Maciej TOMAL - w roku 1991 uzyska³ tytu³ magistra filozofii na Wydziale Filozoficzno- Historycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego; w latach asystent w Zak³adzie Hebraistyki Instytutu Orientalistycznego UW. Od roku 1995 doktorant w Instytucie Orientalistycznym (dziedzina: judeoarabski komentarz biblijny).

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie

Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie NR 2639 Przestrzenie we wspó³czesnym teatrze i dramacie pod redakcj¹ Violetty Sajkiewicz i Ewy W¹chockiej Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2009

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

ludu. Spopularyzowane zosta³o w czasie w czasie rz¹dów jakobinów, którzy sami je nazwali

ludu. Spopularyzowane zosta³o w czasie w czasie rz¹dów jakobinów, którzy sami je nazwali 1. Ewolucja terroryzmu: propaganda strachu Terroryzm w starym stylu jest ju czymœ znanym i oswojonym. To terroryzm IRA, separatystów baskijskich, zamachów na Sri Lance, w Kaszmirze i wielu innych krajach.

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd.

vide str. 25. Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Chór akademicki Politechniki Rzeszowskiej koncertuje vide str. 25. W œwi¹tecznym nastroju kolêd. Fot. M. Misiakiewicz Doktorantka WBMiL Fatina Basmadji - skrzypce, dyrygent Micha³ Legowicz - klawisze.

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo