SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE"

Transkrypt

1 Warszawa, dn. 21 stycznia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ASLAN W OKRESIE 1 STYCZNIA 31 GRUDNIA 2009 R. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI: 1) Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ASLAN 2) Adres: ul. Nowolipie 17, Warszawa 3) Telefon, fax: ) E mail, strona www 5) Miejsce realizacji programów: ul. Nowolipie 17, Warszawa 6) Nr konta: BRE BANK S.A. oddział w Warszawie II. NAJWAŻNIEJSZE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA ASLAN W 2009 ROKU: Zajęcia realizowane były 6 dni w tygodniu w godzinach 9:00 20:00 (hostel czynny był 7 dni w tygodniu) w Warszawie przy ul. Nowolipie 17. W roku 2009 Stowarzyszenie zatrudniało na podstawie umowy o pracę 5 psychologów oraz 2 pedagogów (łącznie 4,5 etatu). Dodatkowo w ramach umowy zlecenia i/lub umowy o dzieło współpracowało z nami 5 psychologów i lekarz psychiatra. Realizatorzy zadania posiadają udokumentowane kwalifikacje uprawniające do prowadzenia poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej oraz terapii rodzin.

2 Ponadto zatrudnialiśmy dodatkowo instruktora nauki gry na instrumentach muzycznych, instruktora tańca oraz korepetytorów dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi problemami i poważnymi zaległościami w nauce szkolnej (łącznie 7 osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia). W pracach Stowarzyszenia pomagało nam 20 wolontariuszy. Działaniami Stowarzyszenia nieodpłatnie kierował Zarząd. Zrealizowano następujące zadania: 1) Poradnictwo psychologiczno pedagogiczne: W sprawozdawanym okresie odnotowano 595 zgłoszeń pierwszorazowych oraz przyjęć powtórnych. Do zadań psychologów należało: diagnoza psychologiczna problemów osób o nasilonych zaburzeniach zachowania i dysfunkcjach w funkcjonowaniu społeczno emocjonalnym, kwalifikowanie do różnych form działań samopomocowych, konsultacje i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców, opieka psychologiczna nad osobami wymagającymi szczególnych oddziaływań tj. psychoterapii indywidualnej oraz terapii rodzinnej, organizowanie i prowadzenie interwencji kryzysowych oraz konsultacji wychowawczych (zwłaszcza w przypadku ofiar przemocy), współpraca z sądem i specjalistycznymi placówkami służby zdrowia. Do zadań pedagogów należało: diagnoza pedagogiczna trudności rodzinnych, społecznych i szkolnych dzieci i młodzieży, interwencje szkolne, rodzinne i sądowe, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, pomoc w nauce osobom z zaległościami szkolnymi, pomoc młodym ludziom, którzy przerwali naukę w szkołach ponadpodstawowych w zdobyciu zawodu lub w znalezieniu pracy, organizowanie i prowadzenie konsultacji wychowawczych oraz porad dla rodziców. 2) Pomoc psychiatryczna: W okresie 1 stycznia 31 grudnia 2009 r. psychiatra przyjął 172 pacjentów, w tym 76 pierwszorazowych. 3) Grupy terapeutyczne: W omawianym okresie działało 15 grup terapeutycznych, socjoterapeutycznych lub edukacyjno rozwojowych. Wzięło w nich udział 120 osób. Łącznie w 2009 roku zrealizowano godzin zajęć grup. 2

3 4) Terapia rodzin: W roku 2009 zrealizowano 276 godzin zajęć (92 spotkania) terapii rodzin, z której skorzystało 36 rodzin. 5) Zajęcia ogólnorozwojowe: Prowadzono następujące zajęcia: Zajęcia teatralne; Zajęcia kulinarne; Zajęcia filmowo dyskusyjno muzyczne na temat innych kultur. Zajęcia te służyły rozwojowi zainteresowań dzieci i młodzieży, zdobyciu przez nich nowych umiejętności. Oprócz zajęć w/w odbywały się także zajęcia z rysunków, gotowania, origami, które prowadzone były nieodpłatnie przez wolontariuszy. Ogółem w zajęciach ogólnorozwojowych wzięło udział 73 osoby. 6) Prowadzenie hostelu dla młodzieży ofiar przemocy: W sprawozdawanym okresie z hostelu skorzystało 12 osób (w tym trzy zamieszkiwały przez dłuższy czas 3 5 miesięcy); 17 osób korzystało okresowo ze schronienia, pomocy materialnej, psychologicznej, lekarskiej. Razem z działania skorzystało 29 osób z rodzin dysfunkcyjnych w wieku lat z terenu Warszawy i okolic. 7) Zimowe i letnie turnusy terapeutyczne: Ogółem w sześciu dwutygodniowych zimowych i letnich turnusach terapeutycznych dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wzięło udział 100 dzieci i młodzieży. 8) Asystent wspomagający dzieci i młodzież zagrożonych wykluczeniem oraz ich rodziny. Celem projektu była pomoc w wyrównaniu braków edukacyjnych dzieciom i młodzieży ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych aby powstrzymać pogłębiający się podział w dostępie do edukacji i kultury. Z projektu skorzystało do 60 osób, w tym 30 dzieci i młodzieży w wieku 7 18 lat i 30 rodziców z dzielnic Warszawy najbardziej dotkniętych nierównościami (Praga Północ, Wola, Targówek, okolice Muranowa). Istotą podejmowanych działań było przydzielenie każdemu dziecku i jego rodzinie asystenta psychologa lub pedagoga z doświadczeniem w pracy z adolescentami i rodzicami. Jego zadaniem była szczegółowa diagnoza trudności i zasobów dziecka i jego otoczenia, zindywidualizowana pomoc w wyrównaniu deficytów rozwojowych i edukacyjnych, zaangażowanie rodziców we wspieranie dzieci i wyposażenie ich w konieczne do tego umiejętności. Nacisk w działaniach asystenta został położony nie na tym co mają robić dziecko i rodzice, ale na pokazaniu jak poprzez dawanie wzorców, modelowanie, konkretny instruktaż. Zadaniem asystenta była również koordynacja działań wszystkich osób zaangażowanych w pomoc 3

4 (nauczycieli, instruktorów zajęć rozwijających zainteresowania).każde dziecko skorzystało z 158 godzin różnych zajęć, a rodzice/ opiekunowie z 36 godzin. 9) Aktywni bez alkoholu i środków psychoaktywnych W ramach realizacji tego projektu zorganizowaliśmy następujące działania: Czas wolny w ASLANIE, w tym: nauka tańca nowoczesnego (10 godzin); grupa gier fabularnych RPG (15 godzin); klub filmowy (20 godzin). Spotkania z osobami zajmującymi się profilaktyką uzależnień. W trakcie tych spotkań przeznaczonych dla młodzieży w wieku zostały poruszone następujące zagadnienia: mechanizmy powstawania uzależnień, współuzależnienie i wzrastanie w rodzinie z problemem alkoholowym; umiejętności pomagające w życiu bez nałogów (ćwiczenie asertywności, rozwiązywanie problemów bez agresji, radzenie sobie ze stresem); planowanie przyszłości bez alkoholu i innych środków zmieniających świadomość. Dzień w Mieście. W ramach tego działania zorganizowaliśmy uczestnikom projektu wspólne wyjścia do kina i na wystawy edukacyjne (Muzeum Powstania Warszawskiego). Ponadto odbywały się mecze koszykówki i piłki nożnej, a także terenowe zajęcia fotograficzne wspólne wycieczki podczas których uczestnicy robili zdjęcia. Soboty z przyjaciółmi. Dzieci i młodzież przygotowali program trzygodzinnych imprez sportowo profilaktyczno edukacyjnych, na które zaprosili rodzeństwo i kolegów. Podczas tych zajęć odbywały się mecze piłki nożnej, ping ponga, gry planszowe itp. W programie w okresie wzięło udział 30 osób dzieci i młodzież w wieku 9 18 lat z dzielnicy Śródmieście pochodzący ze środowisk zwiększających prawdopodobieństwo podjęcia zachowań ryzykownych, w tym picia alkoholu i stosowania innych środków psychoaktywnych. 10) Gimnazjum dwóch światów W ramach realizacji tego programu zrealizowaliśmy następujące działania: a) Warsztaty profilaktyczne edukacyjne. W okresie 1 września 10 grudnia 2009 roku zorganizowaliśmy 12 trzygodzinnych warsztatów (dla dwóch dziesięcioosobowych grup). Wykorzystane zostały metody treningu grupowego, mini wykłady z określonej tematyki, ćwiczeń integracyjnych, psychodrama. Program zajęć dla jednej grupy: Umiejętności społeczne: jak dobrze komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi (np. uważne słuchanie, dobre przekonywanie o swoich racjach); jak skutecznie szukać pomocy (np. definiowanie problemu, jak szukać rozwiązań i sojuszników); jak skutecznie rozwiązywać konflikty (np. obrona własnych praw, reagowanie na zaczepki, unikanie kłopotów i bójek z rówieśnikami, alternatywne rozwiązywanie konfliktów). Umiejętności radzenia sobie z emocjami: jak kontrolować własne emocje (identyfikowanie i umiejętne wyrażanie ich); jak radzić sobie z własną złością; jak radzić sobie ze złością 4

5 innych; jak radzić sobie ze strachem i lękiem; jak dostrzegać i rozumieć uczucia innych; jak nauczyć się samokontroli. Umiejętności radzenia sobie ze stresem: czym jest stres, kiedy i jak go odczuwamy; jak radzić sobie ze wstydem; jak radzić sobie z odrzuceniem i niechęcią innych; jak radzić sobie z niepowodzeniem; jak radzić sobie z oskarżeniem; jak przygotować się do trudnej rozmowy; podejmowanie decyzji i ocena ich konsekwencji. Umiejętności asertywne: papierosy, alkohol i narkotyki jak odmawiać, reagowanie na namawianie; jak radzić sobie z presją grupy. b) Impreza profilaktyczna Bawmy się bez alkoholu. W związku z zakończeniem realizacji programu uczestnicy przygotowali program imprezy (wspólnej dla obu grup), na którą zaprosili swoich kolegów oraz rodzeństwo. W imprezie uczestniczyło łącznie 48 osób. 11) Program edukacyjny dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym, pozwalający rozpoznawać zjawisko przemocy w rodzinie. W ramach realizacji programu zrealizowaliśmy następujące działania: a) Indywidualną pomoc psychologiczną, której celem było przepracowanie urazów emocjonalnych związanych z doświadczeniem bycia ofiarą i świadkiem przemocy. b) Warsztaty edukacyjno terapeutyczne (łącznie 80 godzin zajęć), podczas których uczestniczki nauczyły się rozmawiać o doświadczeniu przemocy, lęku przed nią oraz opanowały techniki radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. 12) Zadania z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i zapobiegania HIV/AIDS, w tym wspieranie programów zwiększających skuteczność działań adresowanych do rodzin zagrożonych alkoholizmem i przemocą w rodzinie działania w obszarze profilaktyki i ograniczenia skutków uzależnień i przemocy w rodzinie. Celem projektu było dostarczenie rodzicom zgłaszających się do Stowarzyszenia dzieci i młodzieży umiejętności wychowawczych niezbędnych do wspierania rozwoju oraz ułatwiających porozumienie i egzekwowanie różnych wymagań bez uciekania się do gróźb i stosowania przemocy. 13) Tworzenie systemu wsparcia środowiskowego dla młodzieży zagrożonej społeczną marginalizacją. Uczestnikami programu było 20 osób młodzież w wieku lat z rodzin dysfunkcyjnych z województwa mazowieckiego. W ramach realizacji programu zrealizowaliśmy następujące działania: Warsztat: Cele osobiste i wizja własnego rozwoju. W trakcie trwania warsztatów każdy z uczestników mógł poszukać odpowiedzi na pytanie: Kim jestem i kim chcę być? Tematyka warsztatu: Moja droga życiowa. Jak radzę sobie z sytuacjami trudnymi i stresem korzyści i koszty. Wybór indywidualnych strategii zarządzania stresem. Jak wytyczać cele bliskie i dalekie, aby zminimalizować stres. 5

6 Strategie wspomagające rozwój inteligencji emocjonalnej i możliwość wykorzystania jej w różnych sytuacjach. Kontrola nad sytuacją i osiąganie wyznaczonych celów scenariusze działań i podejmowanie decyzji. Warsztat: Komunikowanie się i radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych, umiejętność wywierania wpływu na innych. Celem warsztatu było opanowanie przez uczestników umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania społecznego oraz umiejętności sprzyjających wzrostowi zaradności i podejmowaniu różnych aktywności społecznych. Tematyka warsztatu: Zasady skutecznej ekspresji i dobrej komunikacji. Optymalne poziomy otwarcia się w różnych sytuacjach. Zasady radzenia sobie w sytuacjach konfliktu lub nacisku grupy (style komunikacji, strategie asertywne, zasady uczciwej kłótni oraz prowadzenia negocjacji). Komunikowanie się w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych. Sztuka konwersacji. Umiejętność autoprezentacji w różnych sytuacjach. Sprawne zarządzanie czasem. Warunki odnoszenia sukcesów osobistych i społecznych (wprowadzanie pozytywnych zmian we własnym życiu). Spotkania grup wsparcia: Moje plany osobiste i relacje interpersonalne. W ramach realizacji zadania odbywały się dwie dziesięcioosobowe grupy. Spotkania miały pomóc każdemu uczestnikowi w tworzeniu i weryfikacji osobistych planów działań. Uczestnicy wzajemnie sobie pomagali w jednoznacznym i precyzyjnym formułowaniu celów dalekich i bliskich oraz w doborze skutecznych sposobów ich realizacji. Na zakończenie każdego spotkania przeprowadzone było podsumowanie, podczas którego grupa oceniała realność i jakość zawartych w planie pomysłów. 14) Inicjatywy służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Projekt adresowany był do młodzieży w wieku lat (z terenu województwa mazowieckiego), wzrastającej w marginalizowanych społecznie ubogich rodzinach dysfunkcyjnych. Do udziału w programie zostali zaproszeni Ci z młodych ludzi, u których występują niepowodzenia szkolne, zaburzenia zachowania, zachowania ryzykowne i trudności adaptacyjne utrudniające w znacznym stopniu wyrównanie szans edukacyjnych i pozytywną integrację społeczną. W projekcie trwającym od maja do grudnia 2009 uczestniczyło 20 osób. 6

7 15) Inicjatywy propagujące wolontariat, zwłaszcza wśród słuchaczy, studentów i starszej młodzieży szkolnej, kształtujące właściwe postawy wolontariuszy i działaczy organizacji pozarządowych, realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Celem programu było przygotowanie 15 wolontariuszy (uczniów i studentów w wieku lat), do propagowania wśród rówieśników postaw prozdrowotnych i modelowania zachowań wolnych od środków zmieniających świadomość. Celem pośrednim zadania było obniżenie częstotliwości występowania zachowań ryzykownych oraz optymalizacja funkcjonowania społecznego i osobistego dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią i/lub eksperymentujących z narkotykami poprzez kontakt z wyszkolonymi wolontariuszami na terenie Stowarzyszenia i poza nim. 7

8 OCENA EFEKTÓW REALIZACJI ZADANIA: POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OSÓB ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM I EKSPERYMENTUJĄCYCH Z NARKOTYKAMI. Dr Maria Piszczek Warszawa, styczeń Metody oceny efektywności programu i przebieg badania. Głównym celem programu było obniżenie częstotliwości występowania zachowań ryzykownych oraz poprawa funkcjonowania społecznego i osobistego dzieci i młodzieży z rodzin funkcyjnych zagrożonych uzależnieniem i eksperymentujących z narkotykami. W ramach tego celu wyodrębniono cztery cele szczegółowe : 1.1. Ukształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych prowadzących do obniżenia prawdopodobieństwa eksperymentowania z narkotykami a w przypadku młodzieży, która już zaczęła okazjonalnie zażywać obniżenie częstotliwości występowania takich prób. Osiągnięcie celu zostało sprawdzone po przeprowadzeniu ilościowej i jakościowej analizy wyników badania Ankiecie Budowanie hierarchii wartości sprzyjających autonomicznemu i odpowiedzialnemu rozwiązaniu problemów osobistych i społecznych oraz wykształcenie motywacji do uczenia się. Osiągnięcie celu zostało sprawdzone w badaniach zmodyfikowanych kwestionariuszem autorstwa Olesia pt. Kwestionariusz do badania kryzysu w wartościowaniu. Przeprowadzono również analizę sytuacji edukacyjnej czterdziestu losowo wybranych uczestników programu Wzrost umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych ze szczególnym naciskiem na radzenie sobie w sytuacjach problemowych (konflikt, presja grupy) oraz wypracowanie pozytywnych wzorców regulowania trudnych emocji. Stopień realizacji został określony po przeprowadzeniu badań zmodyfikowanym kwestionariuszem RTSS autorstwa Boreckiej Biernat. Ponadto profesjonaliści prowadzący zajęcia wypełnili ankietę określając opanowanie przez uczestników umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego Poprawa funkcjonowania rodzin dzieci i młodzieży uczestniczącej w programie i przeciwdziałanie narastaniu manifestowanych przez dzieci zaburzeń dzięki możliwości uzyskiwania wsparcia emocjonalnego od rodziców w przypadku pojawienia się trudności osobistych i życiowych. Realizacja celu została po wypełnieniu przez rodziców i młodzież Ankiety 3. W ramach oceny skuteczności programu przeprowadzono dwukrotnie badania tym samym zestawem ankiet i kwestionariuszy. Wstępne badania ewaluacyjne zostały przeprowadzone w styczniu 2009 roku (na początku realizacji zadania) natomiast ponowne badania w tych samych grupach osób przeprowadzono w grudniu 2009 roku (po zakończeniu realizacji zadania). Trwające 2 godziny badania ankietowe 8

9 przeprowadzono w dwóch grupach młodzieży oraz w grupie rodziców (badanie tej grupy trwało 20 minut). Przed wypełnieniem ankiet badani byli proszeni o wypełnienie metryczki zawierającej następujące dane: wiek, płeć, pseudonim. Powyższe dane pozwoliły po zakończeniu badań zidentyfikować komplet ankiet wypełnionych przez tą samą osobę. 2. Wyniki badań i wnioski Realizacja celu szczegółowego nr 1. W ramach oceny stopnia realizacji tego celu 40 losowo wybranych badanych wypełniło przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu Ankietę 1. W tabeli 1 zostały podane wyniki uzyskane przez uczestników programu w części A Ankiety 1. Tabela 1. Wyniki uzyskane przez uczestników programu w części A Ankiety 1. Częstotliwość używania: a) nie używa b) jednorazowy eksperyment c) okazjonalnie d) okresowo e) regularnie (ale nie jest uzależniony) Rodzaj substancji: Alkohol Narkotyki Nikotyna Przed Po Przed Po Przed Po 9 22,5% 6 15% 17 42,5% 6 15% 2 5% 9 22,5% 4 10% 19 47% 7 17,5% 1 2,5% 3 7,5% 16 40% 10 25% 7 17,5% 4 10% 31 77,5% 2 5% 4 10% 2 5% 1 2,5% 10 25% 5 12,5% 15 37,5% 5 12,5% 10 25% 9 22,5% 10 25% 16 40% Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli większość badanej młodzieży twierdzi, że po zakończeniu programu nie zażywa narkotyków (77,5%). Pozytywnych zmian w okresowym i okazjonalnym narkotyzowaniu się nie stwierdzono jedynie u sześciu osób. Jeden uczestnik programu stwierdził, że regularnie zażywa narkotyki, ale nie jest od nich uzależniony. Jakościowa analiza wyników przeprowadzonych badań niestety wskazuje, że uczestnicy programu okazjonalnie i okresowo piją alkohol (dotyczy to 64,5% badanych). Po zakończeniu programu nie zmalała również częstotliwość palenia przez młodzież papierosów a okazjonalni palacze zaczęli palić okresowo lub regularnie. Wszyscy badani, którzy zażywali narkotyki lub tylko z nimi eksperymentowali wypełnili podczas pierwszego badania część D Ankiety 1. Jak wynika z jakościowej analizy ich odpowiedzi najczęściej podawanymi przez nich przyczynami sięgania po narkotyki był: chęć poprawienia sobie nastroju, ciekawość oraz chęć odprężenia się i dobrej zabawy. Wyżej wymienione powody podawało aż 87,5% młodzieży z tej grupy. Na uwagę zasługuje fakt, że tylko 7 rodziców zauważyło, że ich dziecko eksperymentuje z narkotykami i usiłowało jakoś na to zareagować. Także niewielu uczestników programu (bo tylko 18,9%) twierdziło, że ich eksperymenty z narkotykami mają negatywny wpływ na wywiązywanie się z domowych i szkolnych obowiązków oraz, że 9

10 wpłynęły na zmianę dotychczasowej opinii. Jak wynika z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych zrealizowany przez Stowarzyszenie program pozytywnie wpłynął na zmianę intencji i postaw jego uczestników. Wzrósł również stopień postrzegania przez nich ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych. Uczestnicząca w nim młodzież opanowała również umiejętności z odpieraniem presji rówieśników namawiających do picia alkoholu i używania narkotyków. Pytania dotyczące wyżej wymienionych zagadnień były zawarte w części B i C Ankiety 1. W celu stwierdzenia istotności zmian zachodzących pod wpływem uczestnictwa w programie porównano odpowiedzi udzielone przez poszczególne osoby w pierwszym i w drugim badaniu. W obliczeniach posłużono się testem t studenta, a wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 2. Tabela 2. Wyniki uzyskane przez uczestników programu w części B i C Ankiety 1. Wskaźnik 1. Intencje używania 2. Postaw y 3. Spostrz eżenie ryzyka 4. Aserty wność Wartość + Poziom ufności 2,84 0,01 3,72 0,01 2,28 0,05 4,17 0,01 Jak wynika z przedstawionych w powyższej tabeli danych wszystkie zmiany występujące u uczestników programu były istotne statystycznie Realizacja celu szczegółowego nr W celu określenia wpływu realizacji zadania na wystąpienie pozytywnych zmian w procesie wartościowania u objętej nim młodzieży posłużono się kwestionariuszem KKW autorstwa Olesia KKW (Kwestionariusz Kryzysu w Wartościowaniu) obejmuje 25 pytań i wyróżniono w nim cztery skale, mające następujące oznaczenia: Skala (H) trudności uporządkowania systemu w hierarchię wartości, Skala (Z) poczucie zagubienia wartości, Skala (D) dezintegracja wartościowania, Skala (R) poczucie niezrealizowania wartości. W celu obliczenia istotności różnic pomiędzy wynikami uczestników w tym kwestionariuszu (przed rozpoczęciem cyklu zajęć i po ich zakończeniu) posłużono się testem t studenta. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w tabeli nr 3. 10

11 Tabela 3. Wyniki wykazane przez młodzież w kwestionariuszu KKW Skala KKW: Wartość t: Poziom ufności: H 2,19 0,05 Z 2,95 0,01 D 2,41 0,05 R 2,03 0,05 Jak wynika z danych zamieszczonych w powyższej tabeli chociaż na początku uczestnicząca w programie młodzież przedstawiała się jako osoby, które doświadczają dużych trudności w wyborze, akceptacji i realizacji wartości, to pod koniec jego realizacji nie przeżywała już tak silnie kryzysu w wartościowaniu. Istotne pod względem statystycznym obniżenie trudności związanych z wartościowaniem powinno pozytywnie wpłynąć na podejmowanie i skuteczną realizację różnych działań ukierunkowanych na poprawę sytuacji edukacyjnej i życiowej Wyeliminowanie niepowodzeń dydaktycznych: W przeprowadzonych badaniach ograniczyliśmy się jednak jedynie do oceny aktualnej sytuacji edukacyjnej czterdziestu losowo wybranych uczestników programu. Z rozmów przeprowadzonych z młodzieżą oraz z rodzicami wynika, że po zakończeniu działań zaplanowanych w programie: 16 osób (40%) uzyskuje lepsze oceny szkolne z jednego lub z dwóch przedmiotów, 11 osób (27,5%) uzyskuje lepsze oceny szkolne z więcej niż dwóch przedmiotów, 2 osoby podjęły przerwaną naukę. Można więc stwierdzić, że pozytywne zmiany w dotychczasowej sytuacji edukacyjnej wystąpiły u 29 osób, czyli u 72,5% osób badanych Realizacja celu szczegółowego nr Radzenie sobie w trudnych sytuacjach społecznych. Aby ocenić wpływ zrealizowanego programu na występowanie korzystnych zmian w stosowanych przez młodzież strategiach radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych posłużono się kwestionariuszem RTSS. Zawiera on opis 30 sytuacji trudnych społecznie. Dla każdej sytuacji podano trzy zachowania wyrażające sposób radzenia sobie w sytuacji trudnej: pierwsze odnosi się do agresywnego radzenia, drugie do unikowego radzenia, a trzecie do racjonalnego radzenia sobie w sytuacji trudnej. W celu obliczenia wartości różnic pomiędzy wynikami 40 losowo wybranych uczestników programu (przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu) posłużono się testem t studenta. Wyniki przeprowadzonych obliczeń podano w Tabeli nr 4. 11

12 Tabela 4. Wynik w kwestionariuszu RTSS. Skala RTSS: Wartość t: Poziom ufności: A 3,82 0,01 U 2,05 0,05 R 2,34 0,05 Jak wynika z danych zawartych w powyższej tabeli: uczestnicy programu po jego zakończeniu częściej stosują racjonalną strategię radzenia sobie w społecznie trudnych sytuacjach (to znaczy podejmują konkretne działania zmierzające do rozwiązania problemu lub zmniejszenia i złagodzenia wywołanych przez niego negatywnych skutków), rzadziej natomiast stosują strategie agresywne i unikowe Opanowanie umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego. Potwierdzeniem powyżej opisanych rezultatów jest ocena umiejętności społecznych dokonana u czterdziestu losowo wybranych osób przez 2 sędziów kompetentnych na podstawie obserwacji ich zachowań podczas zajęć. W Ankiecie 2 sporządzonej na podstawie prac Goldsteina wyróżniono 6 grup zachowań. Częstotliwość stosowania tych zachowań była oceniona na początku realizacji programu oraz podczas zajęć końcowych. W celu obliczenia istotności statystycznej różnic pomiędzy wynikami pierwszej i drugiej oceny posłużono się testem t studenta. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli nr 5. Tabela 5. Opanowanie przez młodzież umiejętności psychologicznych koniecznych do efektywnego funkcjonowania osobistego i społecznego. Grupa umiejętności: Wartość t: Poziom ufności: podstawowe zachowania społeczne 2,09 0,05 zaawansowane zachowania społeczne 2,32 0,05 zachowanie ułatwiające panowanie nad emocjami 2,45 0,02 zachowania alternatywne do okazywania agresji 3,84 0,01 zachowania ułatwiające radzenie sobie ze stresem 4,01 0,01 umiejętności ułatwiające planowanie 4,14 0,01 Jak wynika z danych przedstawionych w powyższej tabeli u uczestników programu po zakończeniu zajęć można stwierdzić istotny pod względem statystycznym wzrost częstotliwości stosowania zachowań ze wszystkich ujętych w ankiecie grup. Wśród umiejętności, których wzrost zaobserwowano u 75% badanych 12

13 należy wymienić: umiejętność uważnego słuchania i prowadzenia rozmów; udzielania innym istotnych wskazówek i informacji oraz ich przekonywania i prowadzenia negocjacji; rozumienia własnych emocji i stosownego ich wyważania; radzenie sobie z lękiem, złością, zakłopotaniem, niepowodzeniem oraz z naciskami grupy, a także umiejętności związane z wyznaczaniem celów, dokonywaniem wyborów i planowaniem realizacji różnych zadań i działań Realizacja celu szczegółowego nr 4. Aby określić zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny została zbadana losowo wybrana grupa 30 rodziców korzystających z poradnictwa rodzinnego oraz ich dzieci. Badani dwukrotnie (przed rozpoczęciem programu i po jego zakończeniu wypełnili Ankietę 3. Zawierała ona 28 stwierdzeń. Rodzice wypełniali pierwszą część ankiety, a ich dzieci część drugą (każda z tych części zawierała 14 stwierdzeń). W celu stwierdzenia istotności zmian zachodzących pod wpływem uczestnictwa w programie posłużono się testem t studenta. Wartości t w poszczególnych grupach wynoszą: w grupie rodziców wartość t = 2,07 różnica jest istotna powyżej poziomu ufności 0,05 w grupie dzieci wartość t = 2,75 różnica jest istotna powyżej poziomu ufności 0,05 Można zatem uznać, że dzięki poradnictwu rodzinnemu nastąpiły pozytywne zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu rodziny. Dotyczyły one obniżenia częstotliwości występowania różnych konfliktów domowych. Rodzice zaczęli również częściej stosować różne strategie zapobiegające powstawaniu konfliktów, a w przypadku wystąpienia korzystali ze strategii łagodzących. Istotnie zwiększyło się również subiektywne poczucie młodzieży związane z uzyskiwaniem od rodziców akceptacji i wsparcia emocjonalnego oraz niezbędnej pomocy w trudnych sytuacjach. Wymienione powyżej pozytywne zmiany wystąpiły u 73% badanych. 13

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014-2016 STYCZEŃ 2014 Redakcja: Magdalena Rogowska Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

Jestem Kibicem przez duże K

Jestem Kibicem przez duże K Partnerzy programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży.

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo