W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej W dniu 24 maja 2012 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) podpisana została Umowa w sprawie realizacji projektu nr KIK/35 Zapobieganie zakażeniom HCV pomiędzy Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Narodowym em Zdrowia Publicznego Państwowym Zakładem Higieny Realizatorem projektu. W celu realizacji projektu nawiązał współpracę partnerską z następującymi instytucjami: 1) em i Neurologii, 2) em m, 3) Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Projekt realizowany będzie w latach , a jego szacowane całkowite koszty kwalifikowane wynoszą CHF, z czego: 1) kwota CHF, stanowiąca 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie dofinansowaniem strony szwajcarskiej, 2) kwota CHF, stanowiąca 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych będzie wkładem krajowym. Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV wpisuje się swoimi założeniami w: 1) dokument towarzyszący realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata , przyjęty 21 czerwca 2005 r. przez Radę Ministrów,

2 2) Narodowy Program Zdrowia na lata , w szczególności w cele strategiczne: 7 Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom i 8 Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji oraz cele operacyjne 5 - Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych i 15 - Zwiększenie i optymalne wykorzystanie systemu ochrony zdrowia oraz infrastruktury samorządowej dla potrzeb promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Warto również wskazać na Światową Deklarację Zdrowia, przyjętą w 1998 roku przez Polskę na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, która potwierdza, że zdrowie jest jednym z podstawowych praw jednostki ludzkiej. Projekt Zapobieganie zakażeniom HCV odpowiada na: 1) założenia Strategii Zdrowia 21 zdrowie dla wszystkich w XXI wieku określającej kierunki polityki zdrowotnej Światowej Organizacji Zdrowia w Europie, 2) założenia programu Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia publicznego (decyzja 1786/2002/WE), 3) Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1350/2007/WE z dnia 23 października 2007 ustanawiającej Drugi Wspólnotowy Program w Dziedzinie Zdrowia na lata Dnia 19 maja 2004 r., podczas szczytu Szwajcaria - UE, strona szwajcarska zadeklarowała gotowość ustanowienia szwajcarskiego programu pomocowego. Negocjacje w tym zakresie, pomiędzy Komisją Europejską a Rządem Szwajcarii zakończyły się dnia 27 lutego 2006 r. Efektem negocjacji było podpisanie tzw. Memorandum of Understanding. Zgodnie z postanowieniami Memorandum of Understanding, Polsce, jako jednemu z 10 państw - beneficjentów, przypadło mln CHF, co stanowi 49% całkowitej puli środków pomocowych.

3 Negocjacje szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej zakończyły się 20 grudnia 2007 r. podpisaniem między Szwajcarską Radą Federalną a Rządem Polski Umowy Ramowej o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, którego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a innymi krajami rozszerzonej Unii Europejskiej. Celem głównym projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce poprzez określenie sytuacji epidemiologicznej, ocenę ryzyka zakażeń w placówkach medycznych i w sektorze usług o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych, przygotowanie założeń rutynowych badań diagnostycznych, zwłaszcza wśród użytkowników substancji psychoaktywnych, jak również opracowanie i przeprowadzenie programu edukacyjnego w zakresie społecznego uświadomienia problemu zakażeń HCV i zasad zapobiegania tym zakażeniom, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników ochrony zdrowia. Wirusowe zapalenie wątroby typu C zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za jedno z największych światowych zagrożeń epidemicznych. Ze względu na wieloletni bezobjawowy przebieg zakażenia HCV, chorobę określono mianem wirusowej bomby zegarowej lub cichej epidemii. Choroba budzi ogromny niepokój środowisk medycznych. WHO wskazuje, że na świecie zakażonych jest co najmniej 170 milionów ludzi (2,2-3% populacji światowej). Rozpowszechnienie zakażeń HCV na świecie jest silnie zróżnicowane geograficznie i waha się od poniżej 0,1% (kraje skandynawskie) do ponad 20% (Egipt), a w regionie europejskim wynosi średnio 1,1-1,3%. W Polsce rozpowszechnienie aktywnych zakażeń HCV szacuje się na 0.6% 1, co w skali kraju odpowiada około 230 tysiącom osób 1 Flisiak R, Halota W, Horban A, Juszczyk J, Pawlowska M, Simon K. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23:

4 zakażonych wirusem HCV i sytuuje Polskę wśród krajów europejskich o średnim współczynniku rozpowszechnienia tego wirusa. Skala problemu szerzenia się wirusa HCV i jego możliwe konsekwencje dla zdrowia publicznego są w ostatnich latach wyraźnie podkreślane w Europie. W 2007 r. Eurodeputowani wydali deklarację, która miała uwrażliwić rządy krajów członkowskich oraz Komisję Europejską na zagrożenia związane z HCV oraz skłonić do podjęcia prac nad poprawą wczesnej wykrywalności i dostępu do leczenia 2. W 2009 roku opublikowano wyniki oszacowań kosztów społecznych wirusowego zapalenia wątroby typu C w Regionie Europejskim WHO, gdzie. zakażenia wirusem HCV odpowiadają za 86 tysięcy zgonów rocznie 3, czyli ponad dwukrotnie więcej niż AIDS, a 95% kosztów społecznych to koszty związane ze stadiami choroby, którym można zapobiec. Autorzy wzywają do koordynacji działań między krajami członkowskimi i wskazują na konieczność zwiększenia dostępności diagnostyki w kierunku zakażenia wirusem HCV oraz konieczność społecznego uświadomienia problemu tych zakażeń. Dominującą drogą transmisji HCV są zakażenia krwiopochodne. badania przeprowadzone w 2004 roku wskazują, że w Polsce największe znaczenie w rozprzestrzenianiu zakażeń HCV miały iniekcje wykonywane bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa (zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych) 4. Źródłem zakażenia może być również sprzęt wielorazowy stosowany w szpitalach i gabinetach stomatologicznych głównie na skutek 2 European Parliment. Hepatitis C. Declaration of the European Parliament on hepatitis C P6_TA(2007) Mühlberger N, Schwarzer R, Lettmeier B, Sroczynski G, Zeuzem S, Siebert U. HCV-related burden of disease in Europe: a systematic assessment of incidence, prevalence, morbidity, and mortality. BMC Public Health. 2009, 22;9:34. 4 Chlabicz S, Grzeszczuk A, Prokopowicz D. Medical procedures and the risk of iatrogenic hepatitis C infection: case-controlled study in north-eastern Poland. J Hosp Inf 2004;58: Flisiak R, Halota W, Horban A, Juszczyk J, Pawlowska M, Simon K. Prevalence and risk factors of HCV infection in Poland. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011;23:

5 dezynfekcji przy użyciu nieodpowiednich metod. Z tych względów, konieczne jest stałe podnoszenie poziomu świadomości personelu medycznego, co do szczególnej roli jaką odgrywa on w zapobieganiu zakażeniom HCV. Grupą szczególnie narażoną na zakażenia jatrogenne pozostają osoby dializowane 5. Drogą krwiopochodną dochodzi także do zakażeń HCV wśród osób zażywających narkotyki w formie iniekcji, które w niektórych krajach europejskich o wyższych standardach opieki medycznej stanowią do 95% wszystkich przypadków zakażeń HCV 6. W Polsce odsetek zakażonych HCV wśród osób zażywających narkotyki szacuje się na 50% 7, ale stanowią oni jedynie 5% 15% wszystkich zarejestrowanych przypadków zakażenia wirusem HCV (Narodowy, dane niepublikowane). Nie można marginalizować ryzyka związanego z zabiegami upiększającymi (tatuaże, kolczykowanie itp.) mimo, że ich liczba jest nieporównywalnie mniejsza niż liczba wykonywanych codziennie zabiegów medycznych. Do szerzenia się wirusa HCV może dochodzić także w warunkach kontaktu domowego, przy wspólnym użytkowaniu przyborów toaletowych (zwłaszcza jeśli osoba zakażona nie ma tego świadomości). Wirus HCV może również przenosić się drogą wertykalną; ryzyko transmisji HCV z matki na dziecko szacuje się średnio na 5%, a w przypadku współistniejącego zakażenia HIV nawet na 15-20%. 5 Podlasin RB. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C u chorych leczonych powtarzanymi dializami. Przegl Epidemiol 2005;59(2): EMCDDA. Statistical bulletin EMCDDA, Lizbona 2011 dostępne na stronie 7 Rosińska M. Oszacowanie występowania chorób zakaźnych (wirusowe zapalenie wątroby typu C i B, HIV) wśród osób przyjmujących środki odurzające we wstrzyknięciach w Gdańsku i w Krakowie, Raport Końcowy. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa Dostępne na stronie

6 Bezobjawowy przebieg zakażenia HCV trwa z zasady wiele lat. Bez aktywnych badań przesiewowych większość zakażonych dowie się o chorobie zbyt późno na skuteczne leczenie farmakologiczne, wówczas jedyną możliwością leczenia będzie przeszczepienie wątroby. Program Zapobieganie zakażeniom HCV obejmować będzie 5 projektów. Projekt 1 Usprawnienie diagnostyki HCV, oszacowanie występowania HCV w populacji ogólnej oraz analiza czynników związanych z występowaniem HCV Celem głównym projektu będzie usprawnienie strategii diagnostyki HCV w populacji ogólnej poprzez badania wykonane na poziomie podstawowej opieki medycznej z uwzględnieniem oceny indywidualnego ryzyka. Celami pośrednimi projektu będą: Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia HCV wybranej grupy z populacji ogólnej (pacjenci współpracujących placówek podstawowej opieki zdrowotnej), Zapewnienie konsultacji oraz kierowanie do dalszych badań osób, u których zdiagnozowano HCV, Dostarczenie ukierunkowanych informacji na temat występowania czynników ryzyka przeniesienia zakażeń krwiopochodnych w populacji ogólnej, Poszerzenie wiedzy o epidemiologii HCV w Polsce, łącznie z obciążeniem chorobą oraz powiązanymi czynnikami ryzyka. Projekt 2 Opracowanie i weryfikacja programu zapobiegania HCV wśród użytkowników narkotyków dożylnych (IDU) i ocena potrzeb w zakresie profilaktyki HCV w tej grupie Celem głównym projektu będzie zmniejszenie ryzyka zakażenia HCV w populacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków (IDU). Celami pośrednimi projektu będą:

7 objęcie populacji IDU profilaktyką HCV opartą na zweryfikowanym doświadczeniu, zwiększenie możliwości instytucjonalnych reagowania na problem HCV wśród IDU. Projekt 3 Pilotażowy Program badania kobiet w ciąży w kierunku zakażeń HCV Celem projektu będzie usprawnienie profilaktyki wertykalnej transmisji zakażeń HCV oraz profilaktyki niekorzystnych następstw klinicznych zakażeń HCV u dzieci wertykalnie zakażonych HCV. Cele szczegółowe projektu: ocena zasadności i wykonalności rutynowych badań w kierunku HCV w grupie kobiet w ciąży lub w określonych jej podgrupach na podstawie pilotażowego wdrożenia badań w wybranych placówkach sprawujących opiekę nad kobietami w ciąży oszacowanie częstości występowania zakażeń HCV i czynników ryzyka na podstawie badań przeprowadzonych u kobiet w ciąży na terenie 5 województw zwiększenie wiedzy lekarzy ginekologów-położników oraz lekarzy rodzinnych na temat zapobiegania wertykalnej transmisji HCV oraz postępowania z dzieckiem matki zakażonej. Projekt 4 Jakościowa ocena ryzyka zakażenia HCV w świetle stosowanych procedur medycznych w wybranych zakładach opieki zdrowotnej Cele główne projektu: ustalenie procedur i zachowań związanych lub potencjalnie związanych z podwyższonym ryzykiem transmisji zakażenia HCV w placówkach służby zdrowia w warunkach polskich. unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego,

8 modyfikacja procedur nadzoru i kontroli przeprowadzanych przez służby sanitarne w placówkach medycznych. Projekt 5 Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV, HBV, HIV) Celem projektu jest: poprawa efektywności zapobiegania zakażeniom oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zakażeń poprzez doskonalenie wiedzy pracowników wykonujących zawody o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych na temat epidemiologii zakażeń HCV oraz umiejętności prewencji zakażeń w zakresie wykonywanych procedur - dla pracowników sektora ochrony zdrowia. - dla pracowników zwiększonego ryzyka transmisji poza sektorem ochrony zdrowia (np. studiów tatuażu, salonów kosmetycznych). zwiększenie świadomości ogółu społeczeństwa w zakresie problemu wzw C i zakażeń HCV oraz promowanie postawy roszczeniowej wobec pracowników profesji o zwiększonym ryzyku transmisji zakażeń krwiopochodnych w zakresie zapewnienia należytej prewencji tych zakażeń. przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej osób zakażonych HCV. Ponadto, w trakcie trwania całego Projektu Zapobieganie zakażeniom HCV będzie prowadzona kampania informacyjna i promocyjna. Punktem wyjścia do kampanii będzie założenie, iż najważniejszą metodą zapobiegania zakażeniom HCV jest zapewnienie odpowiedniego poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zakażeń krwiopochodnych, wczesna diagnostyka osób z grup ryzyka oraz zastosowanie procedur uniemożliwiających szerzenie się zakażeń.

9 Przyczyną obecnego, niezadowalającego stanu świadomości społecznej jest m.in. brak źródeł usystematyzowanej wiedzy i wynikająca z tego marginalizacja zagrożenia infekcją HCV oraz bagatelizowanie pierwszych objawów wzw C. Brak wczesnej diagnostyki zakażeń HCV, przyczynia się do zaostrzania się objawów wzw C i nieświadomego szerzenia HCV przez osoby chore. Dlatego kampania informacyjna ma na celu uświadomienie społeczeństwu i decydentom, że wczesna diagnostyka wzw C zwiększa skuteczność leczenia i obniża jego koszty społeczne i ekonomiczne. Celem działań podejmowanych w trakcie trwania kampanii będzie zwiększenie świadomości społecznej na temat źródeł i dróg szerzenia się zakażenia, co pozwoli zmniejszyć problem stygmatyzacji społecznej osób zakażonych, a w polityce długofalowej wpłynie na zmniejszenie ryzyka zakażeń wirusem HCV przyczyniając się do poprawy zdrowotności ogółu społeczeństwa. Założone cele kampanii będą realizowane poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat sposobów zapobiegania zakażeniom HCV, podkreślenie społecznego i ekonomicznego znaczenia profilaktyki zakażeń HCV, kształtowanie i promowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, zachęcanie ludzi do wykonania diagnostycznych badań przesiewowych w kierunku HCV, informowanie społeczeństwa o działaniach prowadzonych w ramach Programu Zapobieganie zakażeniom HCV. Przekaz informacyjny i promocyjny, jak również założenia kampanii społecznej będą kładły nacisk na podkreślenie zaangażowanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy w finansowanie Programu Zapobieganie zakażeniom HCV.

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA

(Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA 3.7.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 151/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) ZALECENIA RADA ZALECENIE RADY z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa pacjentów, w tym profilaktyki i kontroli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Etap III Programu stanowić będzie kontynuację programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, którego etap I został ustanowiony uchwałą nr 117/2007 Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas"

KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 355 final KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej Jeden z nas" PL PL 1. WPROWADZENIE Europejska inicjatywa obywatelska

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin

Wpływ zmian klimatu na zdrowie ludzi, zwierząt i roślin KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 1.4.2009 r. SEC(2009) 416 WEWNĘTRZNY DOKUMENT ROBOCZY KOMISJI Dokument uzupełniający BIAŁĄ KSIĘGĘ Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania Wpływ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa

Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Niepełnosprawni mieszkańcy wsi. Sytuacja społeczna i zawodowa Karolina Włodarczyk www.aktywizacja.org.pl; KRS: 0000049694; NIP: 527-13-11-973; REGON: 006229672 Spis treści Problem wykluczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY NA ROK 2015 20 LAT MONITOROWANIA EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie (04.06.2015, LIZBONA EMBARGO godz. 10.00 czasu zachodnioeuropejskiego/lizbońskiego)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo