Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2003r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Żukowo za 2013r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Adam Okrój

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. Sprawozdanie finansowe Gminy Żukowo za 2013r. 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Żukowo sporządzony na dzień r. 2) Bilans jednostki budżetowej obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Gminy Żukowo, sporządzony na dzień r. 3) Rachunek zysków i strat sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Żukowo sporządzony na dzień r. 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sprawozdanie łączne jednostek budżetowych sporządzone na dzień r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz. 2788

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 2788

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz. 2788

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz. 2788

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz. 2788

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz. 2788

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 2788

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz. 2788

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz. 2788

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 2788

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 2788

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 2788

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 2788

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/544/2014 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2013r. 1. Zestawienie: Plan i wykonanie dochodów Załącznik Nr 1 2. Zestawienie: Plan i wykonanie wydatków Załącznik Nr 2 3. Część opisowa do zestawień wymienionych w pkt 1 i 2 Załącznik Nr 3 4. Przychody i rozchody budżetu Gminy w 2013r. Załącznik Nr 4 5. Zestawienie: Plan i realizacja wydatków majątkowych Załącznik Nr 5 6. Zestawienie: Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Załącznik Nr 6 7. Zestawienie: Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Żukowo w 2013r. Załącznik Nr 7 8. Zestawienie: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań finansowanych z tych dochodów Załącznik Nr 8 9. Zestawienie: Dochody określone w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań określonych w tej ustawie Załącznik Nr Zestawienie: Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Załącznik Nr Zestawienie wykonania planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Żukowo w 2013r. - Załącznik Nr Zestawienie: Realizacja oraz zmiany w planie wydatków na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Załącznik Nr Zestawienie: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień - Załącznik Nr Zestawienie: Środki wyodrębnione w 2013 roku do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście Żukowo Załącznik Nr Zestawienie zrealizowanych w 2013r. dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów Załącznik Nr Informacja o realizacji upoważnień zawartych w uchwale budżetowej Gminy Żukowo na 2013r. - Załącznik Nr Stan zadłużenia Gminy Żukowo na 31 grudnia 2013r. Załącznik Nr 17 Żukowo, 28 marca 2014r. Burmistrz Gminy Żukowo (Jerzy Żurawicz)

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Dział Gr.Pa r WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 DOCHODY Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,79 111,3 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,60 122, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0, , ,25 100,0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów , , ,68 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,67 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,19 100, Dotacje celowe w ramach programów 0, , ,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,94 128,9 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,04 115, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0, ,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat , , ,46 111, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji 0, , ,38 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , , , Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 295,90 - majątkowych Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,00 100,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z samorządu 0,00 0, ,00 -

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,71 126,2 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,76 106, Wpływy z opłat za trwały zarząd, , , ,15 103,2 użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,58 110,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,67 90, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,44 109,7 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,95 210, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa , , ,75 100,3 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0,00 0, ,20 - własności nieruchomości 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 8 000, , ,28 100,0 DOCHODY BIEŻĄCE 8 000, , ,28 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8 000, , ,28 100,0 państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,60 106,6 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,60 106, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 100,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat , , ,63 123, Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z różnych dochodów 2 100, , ,70 128, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 0,00 0, , , , ,00 100,0 0, , ,18 59,9

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz organami administracji rządowej Dochody jednostek samorządu 102,00 102,00 189,10 185,4 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 4 710, , ,00 100,0 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWAORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE 4 710, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 4 710, , ,00 100,0 państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 0, , ,78 101,2 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 961, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 355,12 - od ludności Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 606,66 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,00 96, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 270,00 - majątkowych Środki na dofinansowanie własnych 0, , ,00 90,0 inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu 0, , ,00 100,0 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD , , ,57 102,7 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDA TKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,57 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 100, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,98 105, Podatek od nieruchomości , , ,92 102, Podatek rolny , , ,48 104, Podatek leśny , , ,25 99, Podatek od środków transportowych , , ,58 103, Podatek od działalności gospodarczej osób , , ,35 103,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn , , ,22 88, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,84 96, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 103, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,20 78, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż , , ,71 112,3 alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat , , ,14 126,1 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,21 101, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 573, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu , , ,69 111,6 podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 0, , ,00 100,0 podatkach i opłatach lokalnych 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,10 100,5 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,10 100, Pozostałe odsetki , , ,10 225, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,06 101,9 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,07 107, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 0,00 0,00 200,00 - od ludności Wpływy z różnych opłat 0, , ,92 151, Dochody z najmu i dzierżawy składników 0, , ,52 185,5 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0, , ,73 130, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 1, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0, , ,14 146,9 postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 5 810, , ,17 169, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z , , ,60 91,5 miasta stłeczn. Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor Środki otrzymane od pozostałych 0, , ,00 100,0

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,99 100, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 172,00 - majątkowych Dotacje celowe w ramach programów ,04 0,00 817,99 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0, , ,00 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 851 OCHRONA ZDROWIA 0, , ,52 101,3 DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0,00 568, Wpływy z usług 0,00 0,00 568,11 - DOCHODY MAJĄTKOWE 0, , ,41 100, Wpłata środków finansowych z 0, , ,41 100,0 niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,02 98,2 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,02 98, Wpływy z różnych opłat 200,00 200,00 79,24 39, Wpływy z usług , , ,53 87, Odsetki od dotacji wykorzystanych 0, , ,24 93,8 niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów 226,00 226, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w , , ,38 97, , , ,32 99, , , ,16 154,9 0, , ,79 91,7

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz nadmiernej wysokości 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,59 100,0 POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , , ,59 100, Dotacje celowe w ramach programów , , ,19 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,40 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA 0, , ,11 97,1 WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE 0, , ,11 97, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 216, Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,00 100,0 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu 0, , ,41 95,6 państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,25 100,9 OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE , , ,12 98, Wpływy z opłaty produktowej , , ,50 40, Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0,00 0, ,15 - prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat , , ,78 40, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,12 100,0 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług 0,00 0,00 945, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 0, ,06 - postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 0, , ,79 116,5 DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których , , ,13 102, , , ,63 100,0

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt.5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych 0,00 0, ,50 - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ. 921 KULTURA I OCHRONA 0,00 0, ,75 - DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOCHODY BIEŻĄCE 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 21, Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,61 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,69 105,5 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,89 102, Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 000, , ,84 76,7 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ublicz publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0,00 855,00 857,92 100,3 postaci pieniężnej Dotacje celowe w ramach programów , , ,00 100,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji 0,00 0, ,13 - wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości DOCHODY MAJĄTKOWE ,79 0,00 253, Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 0,00 253,80 - majątkowych Dotacje celowe w ramach programów ,79 0,00 0,00 - finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich RAZEM WYDRUK: , , ,76 101,9

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 NA DZIEŃ WYDATKI Dział Rozdz Wyszczególnienie Budżet uchwalony Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żukowo w 2013 r. Budżet po zmianach Wykonanie Proc. Wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,80 86, MELIORACJE WODNE , , ,90 95,8 Wydatki Bieżące , , ,90 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,90 95,4 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, INFRASTRUKTURA , , ,89 84,7 WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wydatki Bieżące , , ,02 83,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,02 83,7 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,02 83,7 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,87 84,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,87 84,8 w tym: : na programy finansowane z udziałem 0, , ,14 52,7 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych IZBY ROLNICZE , , ,34 100,0 Wydatki Bieżące , , ,34 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,34 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,34 100,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 950, , ,67 99,2 Wydatki Bieżące 6 950, , ,67 99,2 - Wydatki jednostek budżetowych 6 950, , ,67 99,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 800, , ,19 85,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 6 150, , ,48 99,6 statutowych zadań 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,48 92, LOKALNY TRANSPORT , , ,34 99,8 ZBIOROWY Wydatki Bieżące , , ,34 99,8

25 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 25 Poz Wydatki jednostek budżetowych , , ,09 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,09 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,25 99, DROGI PUBLICZNE 0, , ,00 100,0 POWIATOWE Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, DROGI PUBLICZNE GMINNE , , ,14 91,6 Wydatki Bieżące , , ,79 98,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,79 98,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,00 83,9 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,79 98,1 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,35 86,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,35 86,2 630 TURYSTYKA , , ,00 92, ZADANIA W ZAKRESIE , , ,00 92,8 UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Wydatki Bieżące , , ,00 92,8 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000, , ,00 56,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000, , ,00 56,7 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,84 73, GOSPODARKA GRUNTAMI I , , ,84 73,4 NIERUCHOMOŚCIAMI Wydatki Bieżące , , ,66 73,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,66 73,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 800, ,00 400,00 8,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,66 74,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe 6 345, , ,18 70,8 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 345, , ,18 70,8 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,54 74, PLANY ZAGOSPODAROWANIA , , ,37 76,4 PRZSTRZENNEGO Wydatki Bieżące , , ,37 76,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,37 76,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,37 76,4

26 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 26 Poz statutowych zadań PRACE GEODEZYJNE I , , ,85 95,4 KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) Wydatki Bieżące , , ,85 95,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,85 95,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,85 95,4 statutowych zadań CMENTARZE 8 000, , ,28 100,0 Wydatki Bieżące 8 000, , ,28 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 8 000, , ,28 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 8 000, , ,28 100,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 6 600, , ,04 4,8 Wydatki Bieżące 6 600, , ,04 4,8 - Wydatki jednostek budżetowych 4 500, ,00 900,00 4,2 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 500, ,00 900,00 20,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0, ,00 0,00 0,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100, ,00 239,04 11,4 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,32 92, URZĘDY NACZELNYCH I 0, , ,18 59,9 CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTACJI RZĄDOWEJ Wydatki Bieżące 0, , ,18 59,9 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,18 59,9 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,18 59,9 statutowych zadań URZĘDY WOJEWÓDZKIE , , ,00 100,0 Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 100,0 naliczane RADY GMIN (MIAST I MIAST NA , , ,13 86,2 PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące , , ,13 86,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,94 41,2 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,94 41,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,19 94, URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST , , ,81 92,9 NA PRAWACHPOWIATÓW) Wydatki Bieżące , , ,26 92,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 93,1

27 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 27 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,68 93,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,92 91,2 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 20,7 Wydatki Majątkowe 0, , ,55 88,9 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,55 88, PROMOCJA JEDNOSTEK 0, , ,10 93,6 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące 0, , ,10 93,6 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,10 93,6 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,10 93,6 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,10 96, Wydatki Bieżące , , ,10 96,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,02 92,6 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 87,1 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,02 96,3 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,08 100,0 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych 4 710, , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,55 86, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,00 100, , , ,85 85, , , ,20 85, , , ,18 83,5

28 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 28 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,66 95,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,52 81,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,02 100,0 Wydatki Majątkowe , , ,65 86,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,65 86, OBRONA CYWILNA 2 000, ,00 0,00 0,0 Wydatki Bieżące 2 000, ,00 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych 2 000, ,00 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich 2 000, ,00 0,00 0,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,70 89,1 Wydatki Bieżące , , ,80 77,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,80 77,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,80 77,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,90 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,90 99,3 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,00 97, OBSŁUGA PAPIERÓW , , ,00 97,1 WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wydatki Bieżące , , ,00 97,1 - Obsługa długu jednostki samorządu , , ,00 97,1 terytorialnego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,15 0,00 0, REZERWY OGÓLNE I CELOWE , ,15 0,00 0,0 Wydatki Bieżące , ,15 0,00 0,0 - Wydatki jednostek budżetowych , ,15 0,00 0,0 : Wydatki związane z realizacją ich , ,15 0,00 0,0 statutowych zadań 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,90 97, SZKOŁY PODSTAWOWE , , ,83 98,1 Wydatki Bieżące , , ,80 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,59 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,28 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,31 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,99 99,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,79 99,0

29 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 29 Poz Wydatki na programy finansowane z , , ,43 95,4 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe , , ,03 97,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,03 97,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,00 100,0 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W , , ,11 96,3 SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki Bieżące , , ,11 96,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,61 96,6 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,34 96,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,27 99,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,44 45,3 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,06 98,5 Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, PRZEDSZKOLA , , ,80 94,4 Wydatki Bieżące , , ,80 94,4 - Dotacje na zadania bieżące , , ,80 94, INNE FORMY WYCHOWANIA , , ,06 89,8 PRZEDSZKOLNEGO Wydatki Bieżące , , ,06 89,8 - Dotacje na zadania bieżące , , ,06 89, GIMNAZJA , , ,65 98,2 Wydatki Bieżące , , ,97 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,45 98,2 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,78 98,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,67 99,6 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,52 97,4 Wydatki Majątkowe 0, , ,68 98,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,68 98, DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Wydatki Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych , , ,48 94, , , ,48 94, , , ,48 94,4

30 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 30 Poz : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,06 78,2 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,42 96,1 statutowych zadań DOKSZTAŁCANIE I , , ,74 92,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące , , ,74 92,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,74 92,7 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,74 92,4 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,23 98,8 Wydatki Bieżące , , ,23 98,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,46 99,3 : Wynagrodzenia i składki od nich 3 400, , ,81 98,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,65 99,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 462,77 30,9 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,46 99, LECZNICTWO 0, , ,60 100,0 AMBULATORYJNE Wydatki Majątkowe 0, , ,60 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,60 100, ZWALCZANIE NARKOMANII , , ,32 98,7 Wydatki Bieżące , , ,32 98,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,32 98,7 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,32 98,7 statutowych zadań PRZECIWDZIAŁALNIE , , ,54 99,5 ALKOHOLIZMOWI Wydatki Bieżące , , ,54 99,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,07 98,1 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 98,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,07 97,5 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 502,00 501,47 99, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0, , ,00 100,0 Wydatki Majątkowe 0, , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100,0

31 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 31 Poz POMOC SPOŁECZNA , , ,57 96, PLACÓWKI OPIEKUŃCZO , , ,80 69,8 WYCHOWAWCZE Wydatki Bieżące 3 000, , ,80 69,8 - Wydatki jednostek budżetowych 3 000, , ,80 69,8 : Wydatki związane z realizacją ich 3 000, , ,80 69,8 statutowych zadań DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , , ,96 99,4 Wydatki Bieżące , , ,96 99,4 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,96 99,4 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,96 99,4 statutowych zadań RODZINY ZASTĘPCZE 6 400, , ,24 99,7 Wydatki Bieżące 6 400, , ,24 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 6 400, , ,24 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 6 400, , ,24 99,7 statutowych zadań ZADANIA W ZAKRESIE 4 000, , ,11 68,5 PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Wydatki Bieżące 4 000, , ,11 68,5 - Wydatki jednostek budżetowych 4 000, , ,11 68,5 : Wydatki związane z realizacją ich 4 000, , ,11 68,5 statutowych zadań WSPIERANIE RODZINY , , ,00 87,0 Wydatki Bieżące , , ,00 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 87,0 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 89,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 500, ,00 492,00 49,2 statutowych zadań ŚWIADCZENIA , , ,92 97,7 RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJ NEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Wydatki Bieżące , , ,92 97,7 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,11 97,4 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,58 97,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,53 94,8 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,81 97, SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA , , ,91 95,3

32 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 32 Poz OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZ. RODZ. ORAZ ZA OSOBY UCZESTN. W ZAJĘCI Wydatki Bieżące , , ,91 95,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,91 95,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,91 95,3 statutowych zadań ZASIŁKI I POMOC W NATURZE , , ,69 97,3 ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Wydatki Bieżące , , ,69 97,3 - Wydatki jednostek budżetowych 1 510, ,00 0,00 0,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 1 510, ,00 0,00 0,0 naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,69 98, DODATKI MIESZKANIOWE , , ,77 98,7 Wydatki Bieżące , , ,77 98,7 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,77 98, ZASIŁKI STAŁE , , ,63 87,0 Wydatki Bieżące , , ,63 87,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 634,80 634,80 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 634,80 634,80 100,0 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,83 87, OŚRODKI POMOCY , , ,78 94,3 SPOŁECZNEJ Wydatki Bieżące , , ,78 94,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,74 94,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,53 95,3 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,21 86,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 600, , ,04 78, USŁUGI OPIEKUŃCZE I , , ,60 89,8 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wydatki Bieżące , , ,60 89,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,60 89,8 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,60 89,8 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ , , ,16 94,9 Wydatki Bieżące , , ,16 94,9

33 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 33 Poz Wydatki jednostek budżetowych , , ,50 96,8 : Wynagrodzenia i składki od nich 0, , ,03 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,47 96,7 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,66 94,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,08 100,0 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,08 100,0 Wydatki Bieżące , , ,08 100,0 - Wydatki na programy finansowane z , , ,08 100,0 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,02 93,1 WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE , , ,08 90,3 Wydatki Bieżące , , ,08 90,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,08 90,3 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,87 89,7 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,21 96,9 statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 960,00 960,00 960,00 100, WCZESNE WSPOMAGANIE , , ,10 84,5 ROZWOJU DZIECKA Wydatki Bieżące , , ,10 84,5 - Dotacje na zadania bieżące , , ,10 84, POMOC MATERIALNA DLA , , ,96 95,0 UCZNIÓW Wydatki Bieżące , , ,96 95,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,96 95, DOKSZTAŁCANIE I 2 448, , ,88 99,7 DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Wydatki Bieżące 2 448, , ,88 99,7 - Wydatki jednostek budżetowych 2 448, , ,88 99,7 : Wydatki związane z realizacją ich 2 448, , ,88 99,7 statutowych zadań 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I , , ,51 73,7 OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I , , ,31 48,6 OCHRONA WÓD Wydatki Bieżące 0, , ,45 54,3 - Wydatki jednostek budżetowych 0, , ,45 54,3 : Wydatki związane z realizacją ich 0, , ,45 54,3

34 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 34 Poz statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,86 47,7 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,86 47,7 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,75 41,2 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych GOSPODARKA ODPADAMI , , ,90 79,0 Wydatki Bieżące , , ,90 78,6 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,90 78,6 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,90 78,6 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,00 100,0 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 100, OCZYSZCZANIE MIAST I WSI , , ,75 78,9 Wydatki Bieżące , , ,75 78,9 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,75 78,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 9 141, , ,24 98,8 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,51 78,2 statutowych zadań UTRZYMANIE ZIELENI W , , ,48 93,2 MIASTACH I GMINACH Wydatki Bieżące , , ,54 79,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,54 79,6 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,54 79,6 statutowych zadań - Wydatki na programy finansowane z 0, , ,00 66,6 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych Wydatki Majątkowe , , ,94 99,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,94 99,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,94 99,1 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I , , ,85 88,7 DRÓG Wydatki Bieżące , , ,24 88,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,24 88,3 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,24 88,3 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,61 97,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 97, WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z , , ,03 74,0

35 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 35 Poz OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wydatki Bieżące , , ,03 74,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,03 74,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,03 74,0 statutowych zadań WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE , , ,88 44,0 Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wydatki Bieżące , , ,88 44,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,88 44,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,88 44,0 statutowych zadań POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,31 74,7 Wydatki Bieżące , , ,98 93,0 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,98 93,0 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,98 93,0 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,33 73,1 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,33 73,1 w tym: : na programy finansowane z udziałem , , ,33 72,5 środków, o których mowa w art.5 ust. 2i3 ustawy o finansach publicznych 921 KULTURA I OCHRONA , , ,82 99,5 DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,59 99,3 ZAKRESIE KULTURY Wydatki Bieżące , , ,59 99,3 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,81 96,9 : Wynagrodzenia i składki od nich 4 000, , ,00 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,81 96,4 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100,0 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,78 95, DOMY I OŚRODKI KULTURY, , , ,00 100,0 ŚWIETLICE I KLUBY Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, BIBLIOTEKI , , ,00 100,0 Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI , , ,00 100,0

36 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 36 Poz Wydatki Bieżące , , ,00 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 615,00 615,00 100,0 : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 615,00 615,00 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,23 89,7 Wydatki Bieżące , , ,23 81,8 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,23 81,8 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,23 81,8 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,00 99,3 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,00 99,3 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,26 98, OBIEKTY SPORTOWE , , ,97 97,6 Wydatki Bieżące , , ,94 98,5 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,85 98,5 : Wynagrodzenia i składki od nich , , ,70 99,6 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich , , ,15 97,8 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 98,6 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,09 99,6 Wydatki Majątkowe , , ,03 91,2 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,03 91, ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY , , ,05 100,0 FIZYCZNEJ Wydatki Bieżące , , ,05 100,0 - Wydatki jednostek budżetowych 0,00 175,05 175,05 100,0 : Wynagrodzenia i składki od nich 0,00 132,25 132,25 100,0 naliczane : Wydatki związane z realizacją ich 0,00 42,80 42,80 100,0 statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 100, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , , ,24 99,0 Wydatki Bieżące , , ,00 98,2 - Wydatki jednostek budżetowych , , ,00 98,2 : Wydatki związane z realizacją ich , , ,00 98,2 statutowych zadań Wydatki Majątkowe , , ,24 99,4 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,24 99,4

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe za okres od r.do r.

Dochody budżetowe za okres od r.do r. Załącznik Nr 1 do sprawozdania za 2014 rok Dochody budżetowe za okres od 01.01.2014 r.do 31.12.2014 r. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % wyk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 436,02 4 436,02 100,00% 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2013 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/7/212 Rady Miejskiej Rumi z dnia 2 grudnia 212 r. BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 DOCHODY Dział Rozdz. 1 2 DOCHODY OGÓŁEM 12 112 9 12 272 9 56 995 2 8 NDF 12 112 9 12 272

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Łobez w 2015 r. budżetu Gminy Łobez w 2015 r. z tego: 020 Leśnictwo 15 000,00 15 000,00 0,00 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 15 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r.

DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. DOCHODY BUDŻETOWE 2014 r. Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. Plan na dzień 31.12.2014 r. Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. Dochody bieżące Dochody majątkowe Dochody bieżące Dochody

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014

PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 PLAN DOCHODÓW NA DZIEŃ 30.11.2014 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 362 656,00 60016 Drogi publiczne gminne 347 101,00 0690 Wpływy z różnych opłat 315 101,00 0910 Odsetki od

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2014 rok

Dochody budżetowe na 2014 rok Dochody budżetowe na 2014 rok Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXX/216/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. Dochody na 2014 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY

BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 2010 DOCHODY BUDŻET MIASTA RUMI NA ROK 21 Zalacznik nr 1 do Uchwały nr LXV/8/21 Rady Miejskiej Rumi z dnia 6 stycznia 21 r. 1 2 OGÓŁEM 11 29 6 95 279 6 15 5 NDF 11 29 6 95 279 6 15 5 1 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18 18 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 Załącznik nr 3 Rodzaj: Poroz. z JST 801 Oświata i wychowanie 11 00 11 00 80104

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok UCHWAŁA NR XLVIII/310/13 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Działalność usługowa 1 500,00 Urząd Miasta i Gminy 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015 424,84 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 3 012 424,84 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów za 2011 rok. Załącznik Nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław za 2011rok Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 r. DOCHODY Budżet na rok 2013 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2013 R. Urząd Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 753 260 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mieścisko za 2011 rok DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK Rozdział Paragraf

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000, Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące

Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Dochody budżetu 2016 rok - podział na jednostki realizujące Nazwa jednostki: Budżet Załącznik nr 1 do zarządzenia 0050.2.16 z dnia 2 stycznia 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 827 000,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo