Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej"

Transkrypt

1 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2013;10(4): artykuł poglądowy opinion article Komputerowe metody diagnostyki i rehabilitacji neuropsychologicznej Computerized methods of neuropsychological diagnosis and rehabilitation Sylwia Chładzińska-Kiejna 1, Monika Wiłkość 2, Sylwia Adamowska 3 1 Katedra Psychiatrii, Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych UM we Wrocławiu 2 Instytut Psychologii UKW w Bydgoszczy 3 Katedra Psychiatrii UM we Wrocławiu Słowa kluczowe: komputerowe metody diagnozy funkcji poznawczych, komputerowe metody rehabilitacji neuropsychologicznej, neuropsychologia Key words: computerized methods of cognitive assessment, computerized methods of cognitive rehabilitation, neuropsychology Streszczenie Praca stanowi przegląd wybranych komputerowych narzędzi mających zastosowanie we współczesnej diagnostyce i rehabilitacji neuropsychologicznej, z uwzględnieniem ich zalet dla pracy psychologa oraz dla pacjentów. W artykule omówione zostały komputerowe baterie testów diagnostycznych, takie jak: ANAM-4 (ang. Automated Neuropsychological Assessment Metrics-4), CANTAB (ang. Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), Wiedeński System Testów (WST) oraz systemy rehabilitacyjne, takie jak: AFA System i RehaCom System. Na ich tle autorzy prezentują również narzędzie własne, tj. Baterię Testów do Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych w wersji komputerowej opracowaną na potrzeby kliniczne i naukowe Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez zespół psychologów klinicznych, dr Renatę Wojtyńską i dr Sylwię Chładzińską-Kiejna z Katedry i Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu oraz dr Monikę Wiłkość z Instytutu Psychologii UKW i Katedry Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy. PGP 178 Sylwia Chładzińska-Kiejna Katedra Psychiatrii, Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych UM we Wrocławiu Wyb. Pasteura Wrocław Copyright 2012 Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego

2 128 Summary The work provides an overview of selected computerized methods of neuropsychological diagnosis and rehabilitation, including their advantages for the work of psychologist and patients. The article describes computerized batteries of diagnostic tests, such as: ANAM-4 (Automated Neuropsychological Assessment Metrics-4), CANTAB (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery), Wiener Testsystem and rehabilitation systems, such as: AFA System and RehaCom system. Against this backdrop, the authors also present their own method, i.e.: Baterię Testów do Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych developed for clinical use and research of Department of Psychiatry, Medical University in Wroclaw by a team of clinical psychologists: Renata Wojtyńska, PhD and Sylvia Chładzińską Kiejna, PhD from the Department of Psychiatry, Medical University in Wroclaw, and Monika Wiłkość from the Institute of Psychology, University of Kazimierz Wielki in Bydgoszcz and the Department of Psychiatry Collegium Medicum UMK in Bydgoszcz. Wspomagana komputerowo diagnostyka i rehabilitacja psychologiczna nabiera coraz większego znaczenia, z jednej strony ze względu na dostępność i powszechność stosowania technologii multimedialnych, z drugiej ze względu na liczne istotne korzyści zarówno dla osób badanych jak i badających. Zastosowanie komputerów w tej dziedzinie ułatwia psychologowi dostępność narzędzi rozumianą, jako możliwość swobodnego ich przemieszczania i nieograniczonego korzystania z nich w okresie ważności licencji, zaoszczędza czas badającego potrzebny na analizę wyników, daje możliwość większej obiektywizacji zarówno sytuacji badania, jak i oceny uzyskanych wyników, eliminując możliwe błędy w ich obliczaniu, gwarantuje większą precyzję kontrolowania zadań objętych limitem czasu oraz możliwość lepszej kontroli sposobu i poziomu ich wykonania, umożliwia stopniowanie ich trudności oraz dostosowywanie do potrzeb i możliwości, a także zainteresowań badanego, pobudza ciekawość badanego różnorodnością bodźców i zadań, stwarza możliwość aktywizowania jego indywidualnych zainteresowań i umiejętności, dla osób doświadczających lęku w bezpośrednim kontakcie z badającym stwarza możliwość jego minimalizowania, daje pacjentowi możliwość samokontroli poziomu wykonania i autokorekty, a także uczenia się strategii możliwych rozwiązań, umożliwia aktywne angażowanie w proces leczenia zarówno osób chorych, jak i ich opiekunów, pozwala na stworzenie wielozmiennowej bazy danych umożliwiającej dokonywanie porównań zarówno intra- jak i interindywidualnych oraz śledzenie dynamiki zachodzących zmian. Rozwój nowoczesnych komputerowych metod przydatnych w diagnostyce i rehabilitacji psychologicznej jest najczęściej rezultatem interdyscyplinarnej współpracy psychologów, neurologów oraz inżynierów w zakresie poszukiwania możliwości adaptowania do warunków komputerowych znanych już i uznanych testów papier-ołówek, a także poszukiwania narzędzi zupełnie nowych. Efektem tej współpracy są między innymi komputerowe baterie testów diagnostycznych takie jak, np.: Automated Neuropsychological Assessment Metrics ANAM (www.vistalifesciences.com), Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB (http://www.cambridgecognition.com), Wiedeński System Testów WST (www.psycholab.pl) oraz systemy rehabilitacyjne, jak np.: AFA System (www.harpo.com.pl) czy RehaCom System (www.rehacom.pl). Przy tworzeniu systemów diagnostycznych i rehabilitacyjnych wspomaganych komputerowo kładzie się duży nacisk na ich przejrzystą budowę i maksymalną uniwersalność. Dlatego są one z reguły łatwe w obsłudze i nie wymagają od użytkownika zaawansowanej wiedzy komputerowej. Użytkownik ma do wyboru szeroką listę procedur i sprzętu do badań aparaturowych, konfiguracja których zależy od jego potrzeb. Przemyślane konstrukcje programu oraz odpowiednie urządzenia komunikacji badanego z systemem, np. pióro świetlne, ekrany dotykowe oraz specjalnie zaprojektowane panele i inne peryferyjne urządzenia, tworzą nowoczesny, efektywny i przyjazny warsztat psychologa, a jednocześnie stanowią istotny czynnik motywujący pacjenta do wysiłku i współpracy w badaniu. Komputery wykorzystywane są do prezentacji materiału testowego na ekranie, oceny wyników (przeliczanie wyników surowych na wyniki standardowe, porównywanie z normami, tworzenie tabeli i diagramów itp.) oraz ich prezentacji na ekranie lub drukarce, a także do zarządzania kartoteką osób badanych i wynikami testów (wprowadzanie i dostęp do informacji dotyczących osób badanych przy pełnym zabezpieczeniu danych osobowych, selekcyjne wyszukiwanie w bazie wyników wg dowolnie wybranego kryterium).

3 129 Wiedeński System Testów jest komputerowym narzędziem wspomagającym diagnostykę psychologiczną w wielu dziedzinach. Obejmuje: procedury pomocne w badaniach inteligencji ogólnej, badaniach zdolności ogólnych i specjalnych, baterię do badania kierowców, baterię do badania pilotów, psychofizjologię, różne obszary diagnostyczne z zakresu psychologii sportu, psychomotoryki, psychologii pracy i organizacji, poradnictwa edukacyjnego i zawodowego, psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej, psychologii medycznej i psychofarmakologii, psychologii klinicznej i neuropsychologii. Jego twórcą i producentem jest austriacka firma Dr G. Schuhfried GmbH wraz z firmą Alta (więcej informacji na stronie [1]). Obejmuje ponad 100 procedur testowych użytkowanych na całym świecie. Zawiera wielką różnorodność metod diagnostycznych od testów znanych i uznanych w wersji papier-ołówek przystosowanych do systemu komputerowego, po złożone techniki zrealizowane po raz pierwszy w wersji komputerowej z wykorzystaniem multimediów i procedur samoadaptujących się, specjalistyczne badania aparaturowe z precyzyjnym pomiarem czasu, a także moduły wykorzystujące teorie sieci neuronowych i elementy sztucznej inteligencji. WST współpracuje z systemem Biofeedback, co umożliwia pomiar, rejestrację i celową kontrolę parametrów fizjologicznych w tle wykonywanych równolegle procedur testowych. Wśród metod diagnostycznych Wiedeńskiego Systemu Testów znajdują się między innymi: Niewerbalne Testy Inteligencji, w tym: Adaptacyjny Test Matrycowy (AMT) do pomiaru niewerbalnej inteligencji w oparciu o myślenie logiczne, Raven Zaawansowane Matryce Progresywne (APM) do pomiaru niewerbalnej inteligencji ogólnej w oparciu o myślenie logiczne dla osób o zdolnościach ponadprzeciętnych, Standardowe Matryce Progresywne (SPM) do pomiaru niewerbalnej inteligencji ogólnej, procesów uczestniczących w tworzeniu pojęć, takich jak porównywanie, abstrahowanie, uogólnianie i wnioskowanie, Standardowe Matryce Progresywne PLUS (SPMPLUS) niewerbalny test badający nadającą znaczenie, wywodzącą składową inteligencji ogólnej, Kolorowe Matryce Progresywne (CPM) do oceny wnioskowania u dzieci i dorosłych o obniżonym poziomie inteligencji; Testy Zdolności Ogólnych, np. Wydajność Pracy (ALS) test do pomiaru koncentracji, nasycenia i zmęczenia psychicznego stosowany zwłaszcza w diagnostyce uzdolnień, Kognitron (COG) do pomiaru uwagi i koncentracji, Ciągłość Uwagi (DAUF) do badania zdolności długotrwałego skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu, Test Podzielności Uwagi (DAKT) do pomiaru szybkości percepcji oraz tendencji do popełniania błędów, Test Czujności (VIGIL) stosowany w badaniu zdolności do utrzymywania uwagi, rozumianej jako nieustanne czuwanie w sytuacjach, w których obserwowane zjawiska występują rzadko, Test Decyzji (DT) do pomiaru tolerancji na stres oraz badania złożonej reakcji na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi się, następującymi po sobie bodźcami oraz do wykrywania osłabienia uwagi, Test Reakcji (RT) do ogólnej oceny szybkości kognitywnej w poszczególnych fazach kontrolowanego zadania, Analiza Reakcji (RA) do pomiaru czasu reakcji i czasu motorycznego; Testy Zdolności Specjalnych, jak np. Test Sprawności Motorycznej (MLS) do badania sześciu określonych subtelnych sprawności motorycznych (m.in. celowanie, drżenie rąk, precyzja ruchów ramion i dłoni, zręczność rąk i zwinność palców i in.), Koordynacja Sensomotoryczna (SMK) przede wszystkim do badania koordynacji oko-ręka, ręka-ręka i oko-ręka-noga, przestrzeń 3-wymiarowa, reaktywna zdolność koordynacyjna i antycypacyjna zdolność koordynacyjna, Koordynacja Rąk (2HAND) do określania szybkości, dokładności i koordynacji oko-ręka i ręka-oko w przypadku nieznacznych ruchów, Test Podwójnego Labiryntu (B19) do pomiaru zdolności koordynacji oka i ręki w warunkach narzuconej prędkości działania, koordynacji sensomotorycznej, Podzielność Uwagi (SIMKAP) do badania podzielności uwagi i odporności na stres, Test Zlewania się Częstotliwości (FLIM) do badania gotowości funkcjonalnej ośrodkowego układu nerwowego w sensie pobudzenia, który znajduje istotne zastosowanie również w rehabilitacji, Test Rozpiętości Pamięci (CORSI) do oceny wizualno- -przestrzennej pamięci świeżej oraz uczenia się wizualno-przestrzennego, Perseweracja (PERSEV) do oceny skłonności do perseweracji, Test Ciągłego Rozpoznawania Wzrokowego (FVW) do oceny możliwości pamięciowych oraz dysfunkcji mózgu, Test Kolorowego Słowa (STROOP) bazujący na efekcie Stroopa, do badania uwagi i funkcji wykonawczych [1, 2, 3].

4 130 Dla przykładu przedstawione zostaną szczegółowiej wybrane testy z baterii WST. Jednym z nich jest test 2 HAND przeznaczony do oceny poziomu koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poziom ten odzwierciedla stopień współdziałania między sferą odbioru informacji sensorycznych i sferą działań motorycznych. Wzajemne powiązania między sferą sensoryczną i motoryczną ukierunkowują przestrzenno-czasowe zachowania człowieka w konkretnej sytuacji i są przyczyną zachowań (działań) skoordynowanych. Opis testu: na ekranie monitora narysowana jest trasa składająca się z trzech odcinków (w kształcie łuku, litery V oraz odwróconej litery L). Zadaniem osoby badanej jest przesuwać wskaźnik wzdłuż trasy, za pomocą dwóch pokręteł. Jedno z nich służy do przesuwania wskaźnika w kierunku poziomym, drugie w kierunku pionowym. Należy przebyć całą trasę od punktu początkowego do końcowego, możliwie szybko i dokładnie. Każde wypadnięcie z trasy liczy się jako błąd. Test ciągłości uwagi DAUF przeznaczony jest do badania zdolności do długotrwałego skupienia i koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu podczas wzrastającego tempa pracy czyli ciągłości uwagi. Zdolność tę ocenia się w teście wg trzech kryteriów: dokładność, szybkość i stałość sprawności. Opis testu: na ekranie monitora wyświetlane są rzędy trójkątów, jednakowych pod względem wielkości i kształtu. Wierzchołki trójkątów mogą być skierowane w dół lub w górę. Jednorazowo widoczny jest jeden rząd trójkątów. W zależności od wybranego bloku parametrycznego testu, zmienia się czas ekspozycji poszczególnych szeregów, linia ekranu, w której pojawiają się kolejne szeregi oraz liczba trójkątów w szeregu. Zadaniem osoby badanej jest obserwowanie ekranu monitora przez okres 35 minut, konieczność zachowania ciągłej uwagi i jak najszybsze reagowanie (naciśnięcie określonego przycisku na panelu sterowniczym) na pojawienie się bodźca krytycznego, którym jest określona liczba trójkątów skierowanych wierzchołkiem w dół. Rozproszenie uwagi skutkuje rosnącą liczbą błędów. Test wydajności pracy ALS przeznaczony jest do pomiaru ogólnie rozumianej sprawności i wydajności w zakresie pracy umysłowej. Jest on komputerową wersją testu Kraepelina. Ocenia poziom zdolności do wykonywania pracy nużącej, wytrzymałość na długotrwały wysiłek, odporność na stres (znużenie) oraz tempo narastania zmęczenia. Opis testu: na ekranie monitora pojawiają się dwie liczby, jedna nad drugą. Zadaniem osoby badanej jest wykonanie na tych liczbach działania dodawania i wpisanie sumy wg ściśle określonej zasady, za pomocą 10 ponumerowanych klawiszy. Jeśli suma jest liczbą jednocyfrową, należy nacisnąć klawisz z cyfrą oznaczającą tę sumę (np. 6+3=9; należy nacisnąć klawisz z numerem 9). Jeśli natomiast suma jest liczbą dwucyfrową, należy nacisnąć klawisz z cyfrą, która występuje w sumie jako druga (np. 7+8=15; należy nacisnąć klawisz z numerem 5). Za każdym razem po wpisaniu sumy pojawiają się kolejne liczby. Działania należy wykonywać tak szybko, jak to jest możliwe. Test trwa 20 minut [2]. Rezultatem interdyscyplinarnej współpracy specjalistów z firmy Hasomed z Magdeburga i Wiednia, wspieranej przez firmę dr Schuhfrieda jest komputerowy system rehabilitacji funkcji poznawczych RehaCom, używany z sukcesem w różnych instytucjach medycznych i psychologicznych od 1989 roku na świecie i w Polsce. Badania kliniczne potwierdziły, że jest on znacznie bardziej skuteczny, niż tradycyjne metody ćwiczenia funkcji poznawczych. Efektywność tego rodzaju ćwiczenia została potwierdzona empirycznie przez kontrolowane badania. Przydatność i skuteczność metody RehaCom zweryfikowano również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie [4] oraz w Katedrze i Klinice Psychiatrii PUM w Szczecinie [5, 6]. System RehaCom uznany jest za wiodący w Europie system komputerowo wspomaganej rehabilitacji osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Stanowi zestaw programów treningowych i obejmuje około 20 procedur terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia funkcji poznawczych spowodowane ogniskowym lub uogólnionym uszkodzeniem mózgu, np. po udarze i wylewie, z zaburzeniami pamięci słownej i bezsłownej, zaburzeniami uwagi i koncentracji, logicznego myślenia, percepcji i kojarzenia, zaburzeniami pamięci i rozpoznawania twarzy, zaburzeniami czasu

5 131 reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji planowania. Polecany jest dla dzieci z ADD, ADHD i trudnościami szkolnymi. System obejmuje programy reedukacyjne o zróżnicowanym, narastającym stopniu trudności w zakresie: uwagi: Reakcja na bodźce akustyczne (AKRE), Reakcja na bodźce wzrokowe (REVE), Czujność (VIGI), Uwaga wzrokowo-przestrzenna Operacje przestrzenne dwuwymiarowe (VRO1) i Operacje Przestrzenne trójwymiarowe (RAUM), Zdolności wzrokowo-konstrukcyjne (KONS); Selektywność Uwagi Uwaga & Koncentracja (AUFM), Podzielność Uwagi (GEAU), pamięci: Pamięć Topograficzna (MEMO), Pamięć Twarzy (GESI), Pamięć Słowna (WORT), Pamięć Figuralna (BILD), Pamięć Werbalna (VERB), funkcji wykonawczych: Zakupy (EINK), Planowanie dnia (PLAN), Logiczne Myślenie (LODE), pola widzenia: Saccadic Trening (SAKA), Eksploracja Wzrokowa (EXPL), zdolności wzrokowo-ruchowych: Koordynacja wzrokowo-ruchowa (WISO). System generuje ponadto informacje odnośnie wyników treningu, efektywności, wymogów systemu, listy dostępnych języków, dystrybutorów, certyfikatu ISO [4, 7]. Pacjent trenuje za pomocą specjalnie skonstruowanego panelu, który umożliwia efektywną rehabilitację osób z różnymi objawami, różnym stopniem zaburzeń, w tym z problemami w zakresie koordynacji ruchowej. Panel umożliwiający reakcję został zaprojektowany z uwzględnieniem różnych aspektów natury neuropsychologicznej w taki sposób, by mógł być z łatwością używany przez osoby niesprawne intelektualnie i ruchowo. System RehaCom ma wiele zalet. Jedną z nich jest prosta obsługa. Proponowane programy są przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze. Wszystkie funkcje systemu opatrzone są zrozumiałą instrukcją. Używane elementy i zadania są jasno opisane, a dialogi na ekranie zrozumiałe. Motywacja pacjenta wspierana jest przez pozytywną informację zwrotną, tj. kiedy pacjent prawidłowo rozwiąże zadanie, dostaje pozytywną informację zwrotną. Jeśli popełni błąd, otrzymuje pomoc i informacje dodatkowe (podpowiedzi, wskazówki, wyjaśnienia). Jest to idea zgodna z zasadami psychologii uczenia się. Dzięki temu wzmacniana jest pozytywna motywacja osoby trenującej, jako jeden z warunków skutecznego treningu funkcji poznawczych. Chory może z przyjemnością i bez obaw pracować z programem. System umożliwia też dostosowanie trudności zadania do potrzeb i możliwości użytkownika. Zasada ta zakłada, że aby pacjent był pozytywnie zmotywowany podczas trwania treningu, zadanie nie może być ani zbyt trudne, ani zbyt łatwe. Kolejną zaletą programu jest jego wielowymiarowość. Jeśli na przykład osoba ćwiczy uwagę, do programu ćwiczeń mogą być stopniowo włączane zadania związane z ćwiczeniem sprawności innych funkcji, jak np. pamięć krótkoterminowa czy rozwiązywanie problemów. Producentem systemu RehaCom jest firma Hasomed Gmbh z siedzibą w Magdeburgu (Niemcy) producent innowacyjnych metod rehabilitacji neurologicznej (więcej informacji na stronie [7]). Bateria testów CANTAB początkowo opracowana na Uniwersytecie Cambridge, a obecnie dystrybuowana przez Cambridge Cognition, jest zestawem 23 łatwych w obsłudze, wykorzystujących ekrany dotykowe testów neuropsychologicznych. Testy z tej baterii mają głównie charakter niewerbalny, co zwiększa ich niezależność kulturową. Bateria zawiera także bazę normatywną oraz równoległe wersje testów umożliwiające wielokrotne testowanie. Nazwy testów podano w oryginalnej formie w języku angielskim ze względu na brak przyjętego przez producenta tłumaczenia. Cambridge Cognition podaje, że bateria CANTAB wykorzystana została w badaniach opisanych w ponad 1000 publikacjach naukowych. W skład baterii wchodzą dwa testy przesiewowe umożliwiające ocenę możliwości ruchowych, wzrokowych oraz poznawczych osoby badanej, kwalifikowanej do wzięcia udziału w badaniu przy użyciu CANTAB, tj.: Motor screening (MOT) oraz Big/ Little Circle (BLC) oraz testy badające:

6 132 pamięć wzrokowo-przestrzenną, tj.: Delayed Matching to Sample (DMS), Paired Associates Learning (PAL), Pattern Recognition Memory (PRM), Spatial Recognition Memory (SRM); funkcje wykonawcze i pamięć operacyjną, tj.: Attention Switching Task (AST), Intra/ Extradimensional Set Shift (IED), One Touch Stockings of Cambridge (OTS), Stockings of Cambridge (SOC), Spatial Span (SSP), Spatial Working Memory (SWM); funkcje uwagi, tj.: Choice Reaction Time (CRT), Match to Sample Visual Search (MTS), Reaction Time (RTI), Rapid Visual Information Processing (RVP), Simple Reaction Time (SRT); pamięć werbalną, tj.: Graded Naming Test (GNT) oraz Verbal Recognition Memory (VRM); procesy podejmowania decyzji i kontroli poznawczej, tj.: Affective Go/No-go (AGN), Cambridge Gambling Task (CGT), Information Sampling Task (IST), Stop Signal Task (SST); procesy kognicji społecznej (rozpoznawania emocji), tj.: Emotion Recognition Task (ERT). Więcej informacji na temat baterii CANTAB na stronie [8]. Kolejnym komputerowym narzędziem do oceny funkcji poznawczych jest bateria testów ANAM-4 (Automated Neuropsychological Assessment Metrics-4). Bateria ta została początkowo opracowana przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych i składa się z 22 skal oraz testów. Bateria obejmuje: skalę oceny senności, skalą oceny nastroju, skalę oceny objawów oraz następujące testy: Simple Reaction Time, 2-Choice Reaction Time, Code Substitution (Learning, Immediate, and Delayed), Procedural Reacting Time, Mathematical Processing, Matching Grids, Matching to Sample, Logical Relations, Running Memory Continuous Performance Test, Memory Search, Standard Continuous Performance Test, Spatial Processing, Tower Puzzle, Finger Tapping (Right/Left), Go/No-Go, Manikin, Stroop, Pursuit Tracking, oraz Switching badające uwagę, pamięć, szybkość psychomotoryczną, procesy podejmowania decyzji oraz funkcje wykonawcze. Testy nie posiadają instrukcji w języku polskim. Brak jest także danych normatywnych dla populacji polskiej. Nazwy testów podano w oryginalnej formie w języku angielskim ze względu na brak przyjętego przez producenta tłumaczenia. Bateria ANAM wykorzystana została w badaniach opisanych w ponad 300 publikacjach naukowych. W 2007 roku specjalna edycja czasopisma Archives of Clinical Neuropsychology, została poświęcona baterii ANAM [9]. Testy z baterii ANAM-4 uznawane są m.in.: za złoty standard w diagnostyce funkcji poznawczych w toczniu układowym i rekomendowane przez The American College of Rheumatology (ACR) [10, 11]. W chwili obecnej bateria dystrybuowana jest przez Vista Life Sciences. Więcej informacji można znaleźć na stronie [12]. Kolejnym komputerowym narzędziem do rehabilitacji neuropsychologicznej jest opracowany w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie program komputerowy AfaSystem przeznaczony dla chorych z afazją. Dystrybucją programu zajmuje się firma Harpo [13]. Na AfaSystem składa się system zarządzający (katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń) oraz 25 modułów terapeutycznych dla czterech funkcji językowych, tj.: rozumienie komunikatów językowych, które obejmuje 3 moduły programu: różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych), interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności), czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością); tworzenie wypowiedzi, które obejmuje 4 moduły programu: rzeczowniki -aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników), przymiotniki aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników), związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne), rzeczowniki aktualizacja nazw w zdaniach (opracowywanie rzeczowników w kontekście); czytanie, które obejmuje 11 modułów programu: rzeczowniki aktualizacja nazw (czytanie),

7 133 czasowniki aktualizacja nazw (czytanie), przymiotniki aktualizacja nazw (czytanie), antonimy i synonimy (czytanie), rzeczowniki w zdaniach opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań), układanie zdań budowanie złożonych wypowiedzi, analogie opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary), myślenie abstrakcyjne (czytanie), kategorie (czytanie), związki frazeologiczne opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie), wykluczenia (czytanie); pisanie, które obejmuje 9 modułów programu: rzeczowniki aktualizacja nazw (pisanie), czasowniki aktualizacja nazw (pisanie), przymiotniki aktualizacja nazw (pisanie), antonimy (pisanie), związki frazeologiczne opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie), rzeczowniki w zdaniach opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie), analogie opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary), kategorie (pisanie), związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia (pisanie). W sprzedaży dostępne są dwie wersje programu: dla terapeuty i dla pacjenta. AfaSystem w wersji dla pacjenta umożliwia wykonywanie ćwiczeń w domu. Użytkowanie wersji programu dla pacjenta wymaga współpracy z terapeutą posiadającym profesjonalną wersję programu AfaSystem. Ćwiczenia i wyniki mogą być przenoszone na dowolnym nośniku pamięci oraz przesyłane przez pocztę elektroniczną. Ponadto program umożliwia wybór poziomów trudności wyodrębnionych na podstawie frekwencyjności i złożoności słów, co umożliwia dostosowanie ćwiczeń do indywidualnych możliwości chorego. W celu ułatwienia korzystania z programu dostępne są specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe. Więcej informacji znaleźć można na stronie [13]. Efektem poszukiwań nowoczesnych narzędzi przydatnych w diagnostyce i rehabilitacji neuropsychologicznej jest również Bateria Testów do Diagnostyki i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych w wersji komputerowej opracowana w 2009 roku przez zespół psychologów klinicznych, dr Renatę Wojtyńską i dr Sylwię Chładzińską-Kiejna z Katedry i Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu oraz dr Monikę Wiłkość z Instytutu Psychologii UKW i Katedry Psychiatrii CM UMK w Bydgoszczy. Bateria testów została opracowana na potrzeby kliniczne i naukowe Katedry i Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest ona przeznaczona dla osób dorosłych z osłabieniem lub zaburzeniami funkcji poznawczych wynikającymi z uszkodzenia czy dysfunkcji mózgu. Adresowana jest do pacjentów z Łagodnymi Zaburzeniami Funkcji Poznawczych (MCI), we wczesnym stadium procesu otępiennego w Chorobie Alzheimera (AD) oraz osób z deficytami poznawczymi w przebiegu depresji i schizofrenii [14, 15]. Program posiada dwie wersje: dla celów diagnostycznych (WD) i rehabilitacyjnych (WR). Obie wersje posiadają ten sam zestaw zadań różniących się czasem ekspozycji bodźców. WD, w porównaniu z WR ma krótszy czas ekspozycji bodźców od 200/100 sekundy do 4 sekund w interwałach czasowych co 1-2 sekundy. Czas ekspozycji został ustalony zgodnie z przyjętym założeniem, że nadmiernie długa ekspozycja ma niekorzystny wpływ na procesy zapamiętywania, tj. może sprzyjać zapominaniu wcześniejszego materiału. Może też niekorzystnie wpływać na uwagę. WR, w porównaniu do WD, ma wydłużony czas ekspozycji bodźców oraz dłuższe interwały czasowe dzielące emisję kolejnych bodźców. Ekspozycja bodźca wynosi od 2 do 4 sekund lub dokonywana jest bez limitów czasowych. Moment emisji kolejnego bodźca zależny od rozwiązania zadania przez badanego, dzięki czemu możliwe jest swobodne trenowanie określonych funkcji zgodnie z indywidualną potrzebą ćwiczącego. Każda wersja obejmuje 15 testów przydatnych w diagnostyce i rehabilitacji neuropsychologicznej, tj.: Test Pamięci Wzrokowej, Test Pamięci Wzrokowo Przestrzennej, Test Pamięci Przestrzennej, Test Ciągłości Uwagi, Test GONOGO, Test Kolorów, Test Labirynty, Test Przełączania, Test Klasyfikacji, Test Puzzle, Test Figura Tło, Test Abstrakcji, Test Piramid, Test Pamięci Wzrokowej Odroczonej i Test Pamięci Wzrokowej Rozpoznawczej. W testach zastosowano różnorodne bodźce wzrokowe: przedmioty użytku codziennego, produkty żywnościowe, meble, zwierzęta, owoce, warzywa, pojazdy, symbole graficzne, figury geometryczne, obrazki, labirynty, kolory, litery, liczby arabskie i rzymskie, twarze/osoby, nazwy słowne. Rozwiązując zadania testowe badany ma możliwość korzystania z myszki lub monitora dotykowego według indywidualnych preferencji.

8 134 Zaletą programu jest jego wielowymiarowość, co pozwala na stopniowe włączanie do indywidualnego programu rehabilitacyjnego pacjenta kolejnych ćwiczeń usprawniających różne funkcje poznawcze: percepcję wzrokową, pamięć wzrokową krótko- i długoterminową, słowną, przestrzenną, operacyjną, procesy uwagi, logiczne myślenie, kojarzenie, planowanie, rozwiązywanie problemów, rozpoznawanie twarzy, proste i złożone reakcje psychomotoryczne, koordynację wzrokowo-ruchową. Stwarza on możliwość stopniowania trudności zadań, dostosowania ich do możliwości i potrzeb badanego. Zadania nawiązują do codziennej aktywności pacjenta. Skonstruowane są w sposób atrakcyjny, wzbudzający jego ciekawość. Test Pamięci Wzrokowej obejmuje 6 wersji różniących się rodzajem bodźca wzrokowego i narastającym poziomem trudności. W kolejnych próbach liczba bodźców wzrasta od 10 do 15. Polega na zapamiętywaniu eksponowanych bodźców, którymi są w kolejnych próbach produkty żywnościowe, meble, zwierzęta, owoce, pojazdy, symbole, liczby, słowa, twarze znanych osób ze świata polityki, filmu, postaci historycznych. Test bada krótkotrwałą pamięć wzrokową. Test Pamięci Wzrokowo Przestrzennej składa się z 8 wersji różniących się rodzajem bodźca wzrokowego i narastającym poziomem trudności. W kolejnych próbach liczba bodźców wzrasta od 5 do 12. Bodźcami są symbole graficzne. Polega na zapamiętywaniu położenia przestrzennego elementów względem siebie. Test bada krótkotrwałą pamięć wzrokowo przestrzenną. Test Ciągłości Uwagi zawiera 6 serii bodźców, po 80 w każdej z nich. Polega na reagowaniu na szybko zmieniające się bodźce przez naciśnięcie właściwego symbolu na klawiaturze komputera. Bodźcami są litery. Bada zdolność do długotrwałego skupiania uwagi na wykonywanym zadaniu, tj: przedłużoną koncentrację, selektywność uwagi, zdolność reagowania na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi się bodźcami następującymi po sobie, pozwala na wykrywanie osłabienia procesów uwagi oraz określenie czasu reakcji na proste i złożone bodźce, a także umożliwia diagnozę funkcji wykonawczych w zakresie kontroli poznawczej. Test Pamięci Przestrzennej polega na zapamiętywaniu i przypominaniu (wprost i wspak) położenia szybko zmieniających się bodźców w kształcie gwiazd usytuowanych przestrzennie, zmieniających położenie (kolor) w kolejnych próbach. Zadania mają narastający stopień trudności, tj. badany ma do zapamiętania od 3 do 10 symboli. Test bada procesy spostrzegania i uczenia się oparte na pamięci wzrokowej i przestrzennej. Może być użyteczny w diagnostyce psychotechnicznej, np. do badania kierowców, sportowców, w badaniach oceniających wpływ leków na procesy spostrzegania i uczenia się, w diagnostyce różnicowej zespołów neurodegeneracyjnych. Test GONOGO polega na szybkim reagowaniu w momencie pojawienia się pożądanego bodźca (zielony kwadrat), przez naciśnięcie spacji na klawiaturze komputera i powstrzymywaniu się od reakcji przy bodźcach niepożądanych (pomarańczowy kwadrat). Obejmuje 100 szybko zmieniających się bodźców wzrokowych (zielone i pomarańczowe kwadraty). Bada szybkość reakcji, koordynację oko-ręka i ręka-oko, ciągłość uwagi, męczliwość i koncentrację, spostrzeganie (rozumiane jako zdolność różnicowania bodźca podstawowego od pozostałych wg ustalonego kryterium), zdolność reagowania na długotrwałe obciążenie szybko zmieniającymi się, następującymi po sobie bodźcami oraz funkcje wykonawcze w zakresie kontroli poznawczej. Test Kolorów (Test Stroopa), wykorzystuje efekt Stroopa i polega na identyfikowaniu bodźca zgodnie z przyjętym kryterium. Kryterium I: kolor słowa i jego nazwa są takie same. Kryterium II: kolor słowa i jego nazwa są inne. Test obejmuje 3 części: uczenie się zasady, identyfikowanie bodźców zgodnie z I kryterium, identyfikowanie bodźców zgodnie z II kryterium. Zawiera dwie serie słów, stanowiące nazwy kolorów, po 25 słów w każdej, pisane w 5 kolorach: czerwonym, niebieskim, zielonym, żółtym, białym. Pozwala na ocenę procesów myślenia, w tym elastyczności vs sztywności, tendencji do perseweracji, zaburzeń pamięci retro- i proaktywnej, procesów hamowania (przełączanie się na nowe kryterium). Przydatny w diagnostyce dysfunkcji czołowych. Test Labiryntów polega na rozwiązaniu 5 labiryntów o narastającym stopniu trudności w wersji dla osób prawo- i leworęcznych. Umożliwia ocenę funkcji wzrokowo-przestrzennych, zdolności abstrakcyjnego myślenia, planowania, strategii uczenia się, koordynacji wzrokowo ruchowej, szybkości psychomotorycznej. Test Przełączania (Test Łączenia Punktów) wymaga od badanego dokonywania ciągłych i szybkich reakcji na zmieniające się bodźce. Składa się z 2 części różniących się rodzajem bodźców: w części

9 135 I bodźcami są liczby, w części II bodźcami są liczby i litery. Badanie obejmuje dwa etapy: etap I polega na łączeniu liczb w kolejności od najmniejszej do największej w jak najkrótszym czasie, etap drugi polega na naprzemiennym łączeniu kolejnej liczby i litery alfabetu w jak najkrótszym czasie. Test ocenia procesu uwagi i funkcji wykonawczych w zakresie: wyboru bodźców spełniających odpowiednie kryteria i selekcji odpowiednich reakcji, przełączania się na odpowiednie kryterium, procesów kontroli poznawczej, uwagi przestrzennej, koncentracji, odporności na dystrakcję. Test pozwala ocenić także szybkość psychomotoryczną. Test Klasyfikacji polega na wskazaniu elementu, który nie pasuje do pozostałych, reprezentujących określoną kategorię nadrzędną. Obejmuje 20 serii bodźców po 4 w każdej. Umożliwia ocenę procesów myślenia pojęciowego, w tym zdolności do abstrahowania, klasyfikowania bodźców zgodnie z określonym kryterium. Test Puzzle polega na uzupełnieniu brakującego fragmentu wzoru jednym z podanych poniżej elementów. Obejmuje 15 serii wzorów składających się z różnej liczby elementów, z zachowaniem tendencji narastającego stopnia trudności. Umożliwia ocenę procesów spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej, abstrahowania, zdolności przestrzennych i konstrukcyjnych. Test Figura-Tło polega na wyłanianiu z tła określonej figury geometrycznej. Obejmuje 5 serii wieloelementowych wzorów geometrycznych, o narastającym stopniu trudności. Bada procesy spostrzegania, analizy i syntezy wzrokowej, różnicowania wzrokowego, koncentracji i selektywności uwagi. Test Abstrakcji polega na przyporządkowaniu wskazanej liczby arabskiej do liczby rzymskiej i odwrotnie oraz przyporządkowaniu określonej liczby arabskiej i rzymskiej do słowa oznaczającego liczbę. Wymaga wyszukania wskazanej liczby z określonego zbioru liczb i przekodowania dwóch różnych systemów symbolicznych (liczby rzymskie i arabskie). Obejmuje 4 serie zadań różniących się rodzajem bodźca. Test ocenia funkcje uwagi w zakresie przeszukiwania pola wzrokowego i selektywności oraz procesy myślenia abstrakcyjnego. Test Piramid (Test ToH) polega na przenoszeniu z punktu 1 do punktu 3 kilkuelementowej piramidy. Przenoszenie elementów możliwe jest ruchem konika szachowego, z możliwością korzystania z punktu 2. jako etapu pośredniego. Przenosząc piramidę badany musi pamiętać o zachowaniu dwóch zasad: pojedynczego przenoszenia elementów oraz zasady mniejszy element na większym. Test obejmuje 2 wersje piramid zbudowanych z 3. i 4. prostokątów. Umożliwia ocenę funkcji wykonawczych oraz zdolności do myślenia strategicznego, przyczynowo-skutkowego, planowania, a także pamięci i uczenia się. Test Pamięci Wzrokowej Odroczonej polega na wydobywaniu z pamięci, poprzez swobodne odtwarzanie, bodźców podlegających zapamiętywaniu w teście Test Pamięci Wzrokowej i równolegle do tego testu składa się z 6 wersji różniących się rodzajem i ilością bodźców do zapamiętania. Przypominanie dokonywane jest po 30 minutowym odroczeniu, bez ponownej ekspozycji bodźca wzrokowego. Umożliwia badanie pamięci wzrokowej długotrwałej oraz procesu uczenia się. Test Pamięci Wzrokowej Rozpoznawczej polega na wydobywaniu z pamięci, poprzez rozpoznawanie, bodźców podlegających zapamiętywaniu w teście Test Pamięci Wzrokowej i równolegle do tego testu składa się z 6 wersji różniących się rodzajem i ilością bodźców do zapamiętania. Badany wybiera odpowiedź pomiędzy bodźcem wcześniej prezentowanym a dystraktorem. Test umożliwia badanie pamięci wzrokowej długotrwałej oraz procesu uczenia się. Program umożliwia także tworzenie bazy danych, gromadzenia wyników, liczbowego i graficznego ich opracowania, śledzenia dynamiki zmian w kolejnych próbach. Posiada funkcje umożliwiające zapis danych w formacie HTML i EXCEL. Jest przystosowany do współdziałania z komputerowymi ekranami dotykowymi.

10 136 Podsumowanie Wykorzystanie komputerów w diagnostyce i rehabilitacji psychologicznej stwarza możliwość konstruowania nowoczesnych, ciekawych narzędzi wzbogacających zarówno warsztat pracy psychologa, ułatwiających gromadzenie i opracowywanie uzyskanych danych, jak również przysparza istotnych korzyści pacjentom, dla których są przeznaczone. Z uwagi na wielowymiarowość tych narzędzi wyrażającą się dużą różnorodnością bodźców i zadań oraz zróżnicowaniem stopnia trudności, dają one możliwość dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb badanego, a także aktywizowania jego indywidualnych zainteresowań i umiejętności. Pozwalają na aktywne angażowanie w proces diagnostyczny, a zwłaszcza terapeutyczny zarówno osób chorych, jak i ich opiekunów oraz śledzenie dynamiki zachodzących zmian. Umożliwiają badanemu sprawowanie samokontroli nad poziomem wykonania zadań i dokonywanie autokorekty, co wzmacnia efekty rehabilitacji. Słabym punktem tych narzędzi są koszty związane z koniecznością jednorazowego wykupu licencji oraz koniecznością jej odnawiania w zależności od programu i dystrybutora co rok lub kilka lat. Sytuacja ta może stanowić zachętę dla psychologów, by korzystając z posiadanej wiedzy teoretycznej i klinicznej podejmowali współpracę ze specjalistami w dziedzinie informatyki, celem tworzenia własnych narzędzi przydatnych na potrzeby wewnętrzne instytucji zajmujących się diagnostyką i rehabilitacją psychologiczną, zarówno w aspekcie klinicznym, jak i naukowym. Piśmiennictwo [1] [2] Łuczak A. Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa 2005, 2, [3] Ucińska M. Wiedeński System Testów narzędzie pomocnicze w psychologicznych badaniach kierowców. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego, Warszawa 2008, 5(29), [4] [5] Karakiewicz B, Żułtak-Bączkowska K, Mroczek B. Nowoczesne kierunki terapii i rehabilitacji osób niepełnosprawnych metody wspomagane komputerowo w rehabilitacji zaburzeń poznawczych u pacjentów po przebytych chorobach neurologicznych. Przewodnik Lekarza 2011, 1, [6] Mak M, Tybura P, Bieńkowski P, Karakiewicz B, Samochowiec J. Skuteczność rehabilitacji neuropsychologicznej z wykorzystaniem programów RehaCom u pacjentów z rozpoznaną schizofrenią. Psychiatria Polska 2013, XLVII, 2, [7] [8] [9] Archives of Clinical Neuropsychology, 22(1), 2007, [10] Adhikari T, Piatti A, Luggen M. Cognitive dysfunction in SLE: development of a screening tool. Lupus 2011, 20, [11] Hanly JG, Omisade A, Farewell VT, Fisk JD. Screening for Cognitive Impairment in Systemic Lupus Erythematosus. J Rheumatol 2012, 39, [12] [13] [14] Chładzińska-Kiejna S, Wojtyńska R. Komputerowa diagnostyka i rehabilitacja funkcji poznawczych. Psychogeriatria Polska 2012, 9, 3, [15] Chładzińska-Kiejna S, Wiłkość M. Rehabilitacja funkcji poznawczych techniki komputerowe. Psychogeriatria Polska 2013, 10, 2, Revieved/Zrecenzowano Accepted/Zatwierdzono do druku

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki Kierunek: Terapia zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu Agnieszka Felchner Praca z dzieckiem dyslektycznym Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem: dr Teresy

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis

Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich. Grażyna Krasowicz-Kupis Rozwój i ocena umiejętności czytania dzieci sześcioletnich 5 Grażyna Krasowicz-Kupis RECENZENTKI: Małgorzata Barańska, Ewa Jakacka REDAKCJA: Maria Pawlina KOREKTA: Maciej Byliniak PROJEKT GRAFICZNY: Piotr

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

Rozpoznać, wspierać, rozwijać

Rozpoznać, wspierać, rozwijać zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Rozpoznać, wspierać, rozwijać Poradnia psychologiczno-pedagogiczna i szkoła a uczeń zdolny Marzenna Czarnocka, Maria Foryś, Kinga Truś egzemplarz bezpłatny OŚRODEK ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia World Health Organization Geneva Wydane przez Światową Organizację Zdrowia w 2001 r. Tytuł oryginału: International classification

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA

Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA Muzykoterapia jako element wspomagający rozwój psychofizyczny dzieci w klasie integracyjnej EWA DUBIŃSKA 1 SPIS TREŚCI Wstęp... I. Muzykoterapia w świetle literatury... 4 I.1. Rys historyczny muzykoterapii...

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO

PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO MINISTERSTWO GOSPODARKI i PRACY Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY DLA AUTORÓW MODUŁOWYCH PROGRAMÓW SZKOLENIA ZAWODOWEGO Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego.

Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Niedorozwój umysłowy, niesprawność intelektualna, oligofrenia to terminy używane zamiennie na określenie upośledzenia umysłowego. Według K. Kirejczyka upośledzenie umysłowe to istotnie niższy od przeciętnego

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski

Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych. Paweł J. Kowalski Problem funkcjonalności prezentacji kartograficznych w internetowych serwisach informacyjnych 1. WPROWADZENIE Paweł J. Kowalski Kiedy w pracy zawodowej lub życiu codziennym zasiadam przed komputerem podłączonym

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

N A U C Z Y C I E L S K I

N A U C Z Y C I E L S K I Studium Doskonalenia Kadr Radom ul. Traugutta 61, tel. / fax (048) 340 24 40, 340 22 18 e-mail: sdk5@wp.pl www.sdk.edu.pl N A U C Z Y C I E L S K I B I U L E T Y N M E T O D Y C Z N Y mgr Marta Olejarczyk

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera

Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera CH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ww.rpo.gov.pl Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO Warszawa, maj 2014 Sytuacja

Bardziej szczegółowo