4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Pomoc psychologiczna w Warszawie"

Transkrypt

1 TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2008

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Specjaliści zajmujący się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną Formy pomocy psychologicznej Więcej o psychoterapii Formy psychoterapii Ośrodki interwencji kryzysowej i pomocy społecznej w Warszawie Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodki Pomocy Społecznej w których można uzyskać również pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym Telefony zaufania w Warszawie Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego w woj. mazowieckim Opis wybranych ośrodków, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Centrum Praw Kobiet Caritas Archidiecezji Warszawskiej Centrum Charytatywne Res Sacra Miser Ośrodek Pomocy Psychologicznej Fundacja RUCH POMOCY RODZINIE - Centrum Zdrowia Rodziny Komitet Ochrony Praw Dziecka Centrum Interwencyjne Powiślańska Fundacja Społeczna Towarzystwo Pomocy Młodzieży Centrum Promocji Kobiet Warszawa Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Warszawa La Strada Warszawa Fundacja przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu Liga Kobiet Polskich -Zarząd Główny Warszawa Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA Polskie Towarzystwo Higieny Psychologicznej Fundacja Zielone Domy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom GNIAZDO Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh i Caritas Archidiecezji Warszawskiej Fundacja DZIECI NICZYJE Stowarzyszenie Damy Radę

3 1. Wstęp Zdarza się, że w pewnym momencie naszego życia stwierdzamy, że trudności i problemy, które nas spotykają są ponad miarę naszych sił, że nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić. Czasem nie dajemy sobie rady z mętlikiem w naszych głowach, nie potrafimy ułożyć sobie satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, mamy obniżony nastrój, nic nas nie cieszy, mamy problemy w pracy i w życiu rodzinnym, jesteśmy ciągle zestresowani. Mamy poczucie piętrzących się trudności, towarzyszącego nieustannie lęku czy zmęczenia, co odbija się na naszym funkcjonowaniu w wielu dziedzinach życia, niejednokrotnie bardzo je utrudniając. Jest to moment, który wiele osób lekceważy licząc, że jakoś się ułoży, albo Ci bardziej odważni, zwraca się o pomoc do rodziny czy przyjaciół. Często jednak doświadczamy, takich kryzysów z którymi trudno jest sobie poradzić samemu, a bliscy mimo szczerych chęci nie są wstanie nam pomóc. W takich sytuacjach najlepszym rozwiązaniem jest zwrócenie się o pomoc do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi w trudnych dla nich okresach, specjalistów w dziedzinie pomocy psychologicznej, czyli do psychologa lub psychoterapeuty. Niestety korzystanie z pomocy psychologicznej w naszym kraju wciąż jeszcze obarczone jest piętnem, choć ta sytuacja na pewno zmienia się na lepsze, szczególnie w dużych miastach. Coraz bardziej powszechny dostęp do ośrodków psychoterapeutycznych, kampanie społeczne na rzecz promocji zdrowia psychicznego i poprawy jakości życia wpływają, że nasza świadomość w tym obszarze zmienia się. Ten zeszyt powstał właśnie dlatego, aby szerzyć i udostępniać informacje o miejscach w których w trudnych sytuacjach i momentach życiowych można szukać dla siebie pomocy i że warto o taką pomoc prosić. W opracowaniu tym znaleźć można informacje na temat dostępnych form pomocy psychologicznej, a także wykazy ośrodków i krótkie opisy placówek w Warszawie, które pomoc taką oferują. 2. Specjaliści zajmujący się profesjonalną pomocą psychologiczną i psychoterapeutyczną Specjalistami zajmującymi się zdrowiem psychicznym są osoby, z różnym przygotowaniem zawodowym, kwalifikacjami i wiedzą specjalistyczną. Co za tym idzie, swoje usługi świadczą w wybranych obszarach, choć często ze sobą współdziałając 3

4 w leczeniu zaburzeń czy rozwiązywaniu problemów ludzkich. Dlatego też, aby uzyskać najlepszą pomoc dla siebie warto wiedzieć, do kogo konkretnie, w danej sytuacji należałoby się zwrócić. Każdy z niżej wymienionych specjalistów posiada pewne przygotowanie do udzielenia pomocy psychologicznej, ale nie każdy posiada wystarczające kompetencje i wiedzę do profesjonalnego jej świadczenia. Tym, co odróżnia te osoby od siebie to przede wszystkim poziom posiadanych przez nie umiejętności i wiedzy. Poniżej, za portalem zostały scharakteryzowane zawody związane z pomocą psychologiczną. Pedagog to osoba, która ukończyła studia wyższe pedagogiczne, np. o specjalności resocjalizacyjnej czy opiekuńczej lub absolwent innych studiów np. biologii pracujący w szkole, bądź też osoba, która przeszła tzw. kurs pedagogiczny. Pedagog przygotowany jest do prowadzenia działań wychowawczych, reedukacyjnych, szkoleniowych czy diagnozy pedagogicznej, nie posiada natomiast odpowiedniego przygotowania do głębszej pracy z klientem, np. do prowadzenia psychoterapii. Pedagodzy zwykle pracują w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach penitencjarnych, centrach pomocy rodzinie, niekiedy w placówkach medycznych. Pracownik socjalny to osoba, której praca polega na opiekowaniu się ludźmi np. w szpitalu, na pomocy i udzielaniu rad np. bezrobotnym, bezdomnym, rodzinom patologicznym, oraz na współpracy z różnego rodzaju instytucjami biorącymi udział w organizowaniu pomocy społecznej. Pracownik socjalny może mieć wykształcenie pomaturalne lub studia wyższe o kierunku: praca socjalna, polityka społeczna, resocjalizacja, socjologia, pedagogika, psychologia lub inne pokrewne przygotowujące go do interwencji środowiskowych w placówkach pomocy społecznej, nie zaś do pracy psychoterapeutycznej. Psychiatra jest lekarzem specjalistą przygotowanym do diagnozowania zaburzeń psychicznych i do stosowania farmakoterapii w celu ich leczenia. Część psychiatrów niezależnie przechodzi specjalistyczne całościowe szkolenie w psychoterapii i może wówczas uprawiać zarówno zawód psychoterapeuty, jak i zawód psychiatry. Psycholog wg. obowiązującego polskiego prawa psycholog, to osoba, która uzyskała w dyplom magistra psychologii oraz odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa-stażystę. Praca psychologa polega na świadczeniu usług psychologicznych, a w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu, o ile przepisy odrębne tak stanowią, 4

5 psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej. W praktyce jednak, psychologowie najczęściej pracują w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, w służbach mundurowych, w lecznictwie, ośrodkach diagnostycznych, w biznesie. Prowadzą też prywatne praktyki psychologiczne, aby jednak prowadzić psychoterapię przechodzą dodatkowe szkolenia. Psycholog kliniczny to absolwent psychologii, który ma za sobą kilkuletnie szkolenie podyplomowe w psychologii klinicznej (nie mniej niż 3 lata) i zdany odpowiedni egzamin państwowy. Ma gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne nie jest jednak psychoterapeutą. Psycholog kliniczny potrafi diagnozować zaburzenia psychiczne i stosować niektóre metody pomocy psychologicznej oraz prowadzić badania naukowe. Najczęściej pracuje w szpitalach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego oraz innych placówkach opieki zdrowotnej. Terapeuta uzależnień ma wyższe wykształcenie, przeszedł specjalistyczne szkolenie w terapii osób uzależnionych i członków ich rodzin i zdał egzamin certyfikacyjny z tego zakresu. Prowadzi terapię uzależnień od środków psychoaktywnych. Jego klientami mogą być osoby uzależnione i ich rodziny. Część terapeutów uzależnień przechodzi także odrębne szkolenie w psychoterapii. Terapeuta zajęciowy prowadzi dla pacjentów terapię zajęciową np. polegającą na działaniach artystycznych, organizacji wolnego czasu, kinezyterapii czy nauczaniu umiejętności społecznych. Nie musi posiadać umiejętności psychoterapeutycznych ani przechodzić szkolenia w psychoterapii. Część terapeutów prowadzących artterapię jest jednak w pełni wyszkolonymi psychoterapeutami. Instruktor terapii uzależnień ma wąskie przygotowanie do asystowania terapeucie uzależnień, mimo że przeszła odpowiednie szkolenie, praktyczne nie ma jednak uprawnień do samodzielnego prowadzenia terapii uzależnień. Często jest to osoba, która sama przeszła leczenie z uzależnienia lub tzw. współuzależnienia. Trener i superwizor treningu grupowego, coach, life coach, doradca są to osoby o bardzo różnym stopniu przygotowania do szkolenia swoich klientów lub doradzania im. Część ma wyższe wykształcenie i potwierdzone przez jakąś organizację szkoleniową przygotowanie do prowadzenia zajęć kształcących rozmaite umiejętności, także psychologiczne. Potrafi na przykład prowadzić trening interpersonalny albo szkolić w technikach komunikowania czy oddychania holotropowego. Trener (po angielsku: coach) czy doradca (po angielsku counselor) nie jest psychoterapeutą. 5

6 3. Formy pomocy psychologicznej W poprzednim rozdziale pokazano, że osoby zajmujące się pomocą psychologiczną różnią się poziomem kompetencji, zakresem posiadanych umiejętności i wiedzy. Nie oznacza to jednak, że jedni nadają się bardziej inni mniej do pomagania innym ludziom. Daje natomiast wiedzę, że jest wielość poziomów, na którym można w obszarze naszego zdrowia i życia psychicznego pracować, oraz że w różnych sytuacjach można szukać pomocy u różnych specjalistów. Pomoc, jaką może nam udzielić psychiatra jest na pewno inna od tej, którą uzyskamy od psychologa czy psychoterapeuty, a główną różnicą będzie przede wszystkim problem jakiego doświadczamy, stopień odczuwalnego przez nas dyskomfortu, czy cierpienia w życiu codziennym, ewentualnie stopień naszego niedostosowania społecznego, zaburzenia czy choroby. Wyróżnić można następujące formy pomocy psychologicznej: 1. Konsultacja to spotkanie, którego podstawowym celem jest rozpoznanie problemu oraz motywu z jakim dana osoba zgłasza się do specjalisty, a także określenie przez terapeutę najkorzystniejszego sposobu pomocy. Na konsultacje do specjalisty mogą zgłaszać się wszystkie osoby, które odczuwają dyskomfort w swoim życiu, także małżeństwa i rodziny. 2. Porada psychologiczna może być udzielana podczas spotkania indywidualnego, rozmowy telefonicznej bądź listownie, a obecnie coraz bardziej popularne są porady on-line. Celem porady jest udzielenie osobie szukającej rozwiązania dla swojej sytuacji, informacji na interesujący ją temat takiej, aby możliwe było rozwiązanie jej kłopotu. 3. Psychoedukacja - jest to formą oddziaływania psychologicznego, która ma na celu zmianę postaw i zachowań ludzi, a jej podstawowym zadaniem jest uczenie nowych umiejętności np. interpersonalnych lub radzenia sobie w trudnych sytuacjach np. z chorobą. Oddziaływania psychoedukacyjne prowadzone są w formie ustrukturalizowanych zajęć treningowych lub grup dyskusyjno-edukacyjnych. Osoba poszukująca pomocy uzyskuję więc informacje ze wskazaniem możliwych sposobów postępowania. 4. Interwencja psychologiczna/kryzysowa - to pokierowanie przez eksperta-terapeutę zachowaniem klienta (osoby, rodziny) będącego w sytuacji kryzysowej wymagającej 6

7 szybkiego działania, np. w sytuacji potencjalnego lub rzeczywistego zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby lub kogoś z członków rodziny. 5. Psychoterapia - dłużej trwająca forma regularnej pomocy psychologicznej mająca na celu zrozumienie źródeł, usunięcie objawów dyskomfortu psychicznego i cierpienia osoby zgłaszającej się po pomoc. Czas trwania terapii i jej intensywność zależy od wagi problemu oraz szkoły terapeutycznej, w której pracuje terapeuta Więcej o psychoterapii Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej, którego celem jest głównie leczenie zaburzenia psychicznych, leczenie zaburzeń i problemów emocjonalnych, pomoc w trudnych sytuacjach życiowych oraz rozwój osobowości. Celem psychoterapii tak więc może być osiągniecie poprawy w zakresie objawów np. pozytywne zmiany zachowania, polepszenie kontaktów z innymi ludźmi lub poprawy polegającej na zmianach postaw i pewnych cech osobowości, np. zredukowanie poziomu lęku, czy podwyższenie samooceny. Psychoterapia we wszystkich swoich formach jest najbardziej skuteczna w pomaganiu pacjentom ogólnie zdrowym psychicznie, którzy mają rozmaite problemy ze swoim życiem i osobowością, natomiast wspólną cechą wszystkich technik leczących w psychoterapii jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego. W obecnym rozumieniu medycznym należy jednak podzielić to, co popularnie nazywa się psychoterapią, na dwie istotnie różniące się od siebie dziedziny - psychoterapię i pomoc psychospołeczną. Psychoterapia sensu stricto jest metodą posiadająca największa w leczeniu zaburzeń nerwicowych (obecnie klasyfikowanych jako zaburzenia lękowe) i zaburzeń osobowości. Pomoc psychospołeczna jest to "pomaganie" - tam gdzie nie ma zdefiniowanej choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent potrzebuje czyjejś pomocy. Decydując się na psychoterapię należy zdawać sobie sprawę, że nie polega ona na udzielaniu rad przez terapeutę, jak postąpić w konkretnych sprawach życiowych, ale na jego pomocy w budowaniu wewnętrznej siły klienta, jego suwerennej dojrzałości i zdolności do przeżywania życia zgodnie ze swoimi autonomicznymi celami. Trzeba mieć także świadomość, że poziom naszego zaangażowania w proces zdrowienia i pomocy samemu sobie, ma w psychoterapii szczególne znaczenie. Nie można więc liczyć na to, że psycholog, psychoterapeuta czy inny specjalista nam pomoże, jeżeli samemu nie będziemy chcieli sobie pomóc. 7

8 3.2. Formy psychoterapii Psychoterapia może być prowadzona w różnych formach. Te najbardziej popularne to: Psychoterapia indywidualna - gdzie pacjent/klient sam spotyka się z psychoterapeutą i pracuje nad indywidualnymi problemami. Psychoterapia grupowa, w której kilka lub kilkanaście osób pracuje jednocześnie z jednym lub dwójką terapeutów. Ta forma uwzględnia interakcje zachodzące pomiędzy uczestnikami grupy i wykorzystuje dynamikę grupy do wywołania pożądanych zmian. Praca taka może odbywać się w grupach zamkniętych, gdzie wszyscy członkowie grupy w tym samym czasie kończą i rozpoczynają terapię oraz w grupach otwartych, które nie spełniają tego warunku i można do nich dołączyć oraz opuścić je w dowolnym momencie. Za czynniki leczące w grupie psychoterapeutycznej uznaje się np. nadzieję na pozbycie się problemu (skoro udaje się innym, uda się też mnie), poczucie przynależności (nie ja jeden mam taki problem), wsparcie udzielane przez grupę czy dostarczanie wzorców konstruktywnego zachowania. Psychoterapia rodzinna, która umożliwia spotkanie całej rodziny i daje możliwość analizowania wzajemnych stosunków i interakcji pomiędzy jej członkami. Przedmiotem tej formy terapii jest struktura rodziny, rodzaje więzi, komunikacja oraz cały system rodzinny i jego podsystemy. W zależności od problemu z jakim klient zwraca się na psychoterapię może ona trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Biorąc więc pod uwagę czas terapii, można wyróżnić: psychoterapię krótkoterminową, która umożliwia pomoc w konkretnej sytuacji, takiej jak kryzys, konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej czy rozwiązanie konkretnego problemu. Taka psychoterapia trwa najczęściej od kilku do kilkudziesięciu spotkań, nie więcej jednak niż 20; psychoterapię długoterminową, nastawioną na głębokie poznanie siebie i gruntowną zmianę w życiu. Trwa co najmniej dwa lata. 4. Ośrodki interwencji kryzysowej i pomocy społecznej w Warszawie 4.1. Ośrodki Interwencji Kryzysowej 1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adamus (działający w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny) 8

9 Warszawa, ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. (022) , (022) Ośrodek oferuje: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych, konsultacje psychiatryczne, schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie (hostel), terapię indywidualną i grupową oraz grupy wsparcia. 2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej (działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO) Warszawa, ul. Dalibora 1, tel. (022) Ośrodek prowadzi: interwencje kryzysowe, porady i konsultacje psychologiczne, krótkoterminową psychoterapię indywidualną i małżeńską, warsztaty i treningi psychologiczne (treningi umiejętności, interpersonalne, komunikacja, asertywność), warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych, grupy wsparcia, porady prawne, poradnictwo socjalne, telefon zaufania, Hostel, świetlicę socjoterapeutyczną. 3) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Warszawa, ul. Polska 33 A i B, tel. (022) Ośrodek oferuje: pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, grupy wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, zajęcia umiejętności wychowawczych, schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie (hostel). 4) Ośrodek DOM dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Warszawa, ul. Walecznych 59, tel. (022) Ośrodek prowadzi: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, terapię indywidualną i grupową, konsultacje psychiatryczne, pediatryczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, Hotel - schronisko dla osób doznających przemocy w rodzinie Ośrodki Pomocy Społecznej w których można uzyskać również pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną 1) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 9, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 2) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa, ul. Antalla 4, tel: (0 22) , , , 9

10 fax: (0 22) , , mail: 3) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, tel: (0 22) (73, 74) (95), , , , fax: (0 22) , mail: 4) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Warszawa, ul. Falęcka 10, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 5) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy Warszawa, ul. Przemyska 11, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 6) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy Warszawa, ul. Prochowa 49, tel: (0 22) , (64), fax: (0 22) , mail: 7) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy Warszawa, ul. Szymanowskiego 6/61, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , , wew. 25, mail: 8) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Warszawa, ul. Dwóch Mieczy 22a, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 9) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Warszawa, ul. Żurawia 43, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 10) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Warszawa, ul. Chodecka 2, tel: (0 22) , fax: (0 22) wew. 13, mail: 10

11 11) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Warszawa, Pl. Czerwca 1967 r. nr 1, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 12) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy Warszawa, ul. Cybisa 7, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 13) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Warszawa, ul. Korkowa 119/123, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , , wew. 13, mail: 14) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy Warszawa Wesoła, ul. 1 Praskiego Pułku 21A, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 15) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy Warszawa, ul. St. Kostki-Potockiego 20, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , mail: 16) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy Warszawa, ul. Czereśniowa 35, tel: (0 22) , , fax: (0 22) , wew. 110, mail: 17) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa ul. Syreny 18, tel: (0 22) , fax: (0 22) , mail: 18) Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Warszawa, ul. Dembińskiego 3, tel: (0 22) , , , fax: (0 22) , mail: 11

12 5. Ośrodki oferujące pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym 1) Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17 paw Warszawa tel. 022/ ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Rejonowa 28/30 Warszawa (Włochy) tel.: ) SPL-Vitamed: przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Wileńska 18 Warszawa (Praga Północ) tel.: ) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Bellottiego 1 Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Wojskowa Akademia Techniczna: dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Kartezjusza 2 Warszawa (Bemowo) tel.: ) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Solidarności 67 Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel.: ) COTUA dla osób bezdomnych (Markot) ul. Marywilska Warszawa (Białołęka) tel.:

13 10) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kondratowicza Warszawa (Targówek) tel.: ) Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu ul. Łokietka Warszawa (Targówek) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Jagiellońska Warszawa (Praga Północ) tel.: ) Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel.: ) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Belgijska Warszawa (Mokotów) tel.: ) Młodzieżowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa (Mokotów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Zamiany Warszawa (Ursynów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Goplańska Warszawa (Wilanów) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Elektoralna Warszawa (Sródmieście) tel.:

14 20) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Żeromskiego Warszawa (Bielany) tel.: ) Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu (COTUA) oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kolska 2/ Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Pawińskiego Warszawa (Ochota) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Czumy Warszawa (Bemowo) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Żelazna Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia ul. Solec 30a Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Przychodnia/poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia Al. Jerozolimskie 47m Warszawa (Śródmieście) tel.: ) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzki Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza Warszawa tel Telefony zaufania w Warszawie 1) Adopcyjny - telefon wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (022) (pn., wt., pt. w godzinach 9-14, śr., czw. w godzinach 9-19) 2) AIDS - całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia Bądź z Nami (022) (wt., czw. w godzinach dyżur lekarza, śr. w godzinach dyżur psychologa) 14

15 3) Anonimowy Przyjaciel - internetowy telefon zaufania Towarzystwa Pomocy Telefonicznej 4) Bemowski Telefon Zaufania - Problemy rodzinne i osobiste (022) (pn.-pt. w godzinach 14-20) Ośrodek Pomocy Społecznej (022) (w godzinach 22-6) 5) Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców małych dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - telefon Ruchu Samopomocy Kobiet (022) (pn. w godzinach 9-14), (022) (pt. w godzinach 9-14) 6) Biuro Służby Krajowej AA (022) (pn.-pt. w godzinach 9-21) 7) Dla diabetyków - infolinia medycznej firmy Hand Prod (w godzinach 9-16) 8) Dla dzieci i młodzieży dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat (022) ) Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA (022) (pn.-pt. w godzinach 15-18) 10) Dla gejów, lesbijek i ich bliskich - telefon Stowarzyszenia Lambda (022) (wt. w godzinach dyżur grupy gejów-chrześcijan; śr. w godzinach dyżur lesbijek; pt. w godzinach gejów) 11) Dla kobiet - telefon wsparcia Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (022) (pn.-pt. w godzinach 16-20) 12) Dla kobiet przed i po mastektomii - telefon klubu Amazonki (022) (śr. w godzinach 16-18), (022) i (022) (pn. w godzinach 16-18) 13) Dla kobiet w ciąży (022) , (pn.-pt. w godzinach 9-18) 14) Dla kobiet w ciąży i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku (022) (pn.-pt. w godzinach 9-12) 15) Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (022) (w godzinach i 21-22), 16) Dla osób w trudnej sytuacji życiowej - telefon Biura Porad Obywatelskich (022) (pn. w godzinach 10-19, wt.-pt. w godzinach 9-17) 17) Dla osób z chorobą Alzheimera (022) (pn.-pt. w godzinach 8-16, konsultacje lekarskie wt. i czw. w godzinach 14-17) 18) Dla osób z problemem alkoholowym - telefon Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (022) (pn.-pt. w godzinach 15-20) 15

16 19) Dla rodzin osób zaginionych - telefon Fundacji ITAKA (022) (pn.-czw. w godzinach 17-21) 20) Dominikański Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych tel/fax: (022) , dyżur: wtorki w godz ) Gdy Twoim problemem jest ciąża - telefon Fundacji Pro Familia (022) (pn.-pt. w godzinach 10-18) 22) Edukacja. Praca - kompleksowe bezpłatne porady dla młodzieży Młodzieżowej Agencji Informacyjnej (022) (pn.-pt. w godzinach 11-17) 23) Infolinia nt. chorób reumatycznych - Stowarzyszenia Reumatyków i ich Sympatyków, koło w Warszawie (pt.-nd. w godzinach 11-19) 24) Infolinia Psychiatryczna (pt.-nd. 1 w godzinach 6-22) 25) Komitetu Ochrony Praw Dziecka (022) (pn., śr.-pt. w godzinach 9-14, wt. w godzinach 9-18) 26) La Strada - telefon Fundacji przeciwko Handlowi Kobietami (022) (wt. w godzinach 9-21, śr. w godzinach dyżur w jęz. ros.) 27) Linia Żadnych Pytań - dla zaginionych, którzy chcą dać znak życia (022) (nd. w godzinach 17-21) 28) Mokotowski Telefon Interwencyjny (w godzinach 8-24) 29) Narkomania - Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego (022) (pn.-pt. w godzinach 11-19, sb. w godzinach 11-15) 30) Narkotyki-narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania (w godzinach 16-21) 31) Narodowej Koalicji do Walki z Rakiem - infolinia , biuro ) Niebieska Linia - infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w godzinach 10-6, przerwa 6-10) 33) Nocny Telefon Zaufania - dla mieszkańców Pragi-Pd. z problemem alkoholowym, ich rodzin i osób doświadczających przemocy domowej (022) (w godzinach 21-7 oprócz nocy z pn. na wt. i świątecznych) 34) Onkologiczny - telefon Polskiego Komitetu Zwalczania Raka (022) (pn.-wt., cz. w godzinach 13-16) 35) Policyjny Telefon Zaufania ) Pomarańczowa Linia - pomaga rodzicom, których dzieci upijają się (w godzinach 16-21) 16

17 37) Poradnia Młodzieżowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny (022) (pn.-pt. w godzinach 15-20) 38) Poradnia Pomocy Palącym - infolinia Fundacji Promocji Zdrowia (w godzinach 9-20), (022) (wt. w godzinach 14-18) 39) Rodzinny - telefon Polskiego Związku Katolicko-Społecznego (022) (w godzinach 9-15), (022) (w godzinach 18-21) 40) Ruch Pomocy Rodzinie (022) (pn.-pt. w godzinach 10-17) 41) Skłócone małżeństwa, problemy młodzieżowe i osobiste (022) (codziennie w godzinach 21-4, wt. 9-17) 42) STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją (022) (pn.-pt. w godzinach 10-15) 43) Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, oddziału Warszawa , 44) Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera (022) (wt., czw. w godzinach 15-17) 45) Stołeczne Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona (022) (wt., czw. w godzinach 11-15) 46) Stowarzyszenia Przeciwko Zbrodni im. Jolanty Brzozowskiej (całą dobę) 47) Straży Granicznej - rejestruje informacje o naruszeniach prawa przez funkcjonariuszy SG, nielegalnym pobycie cudzoziemców w Polsce itp ) Towarzystwa Pomocy Młodzieży (022) (w godzinach 14-18) 49) Uzależnienia - telefon gminy Centrum i Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar (022) (w godzinach 9-21) 50) Wenerologiczny i AIDS - telefon Instytutu Wenerologii AM (022) (w godzinach 16-21, wt.-czw konsultacje lekarskie) 51) Zielona Linia - porady i informacje nt. HIV/AIDS (022) (pn., śr. w godzinach 13-19, wt., czw.-pt. w godzinach 10-16) 52) Żydowski - telefon Forum Żydowskiego dla osób mających problemy z żydowskim pochodzeniem (022) (czw. w godzinach ) 7. Wykaz Poradni Zdrowia Psychicznego w woj. mazowieckim 17

18 Grodzisk Mazowiecki Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Daleka 11, tel. (22) Ostrołęka Przychodnia Zdrowia Psychicznego NZOZ ul. Gen. Gorbatowa 5a/1A tel. (29) Otwock Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Mickiewicza 8 tel. (22) Piaseczno Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kościuszki 9 tel. (22) Płońsk Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Sienkiewicza 7 tel. (23) Pruszków Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kraszewskiego 18 tel. (22) Siedlce Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kilińskiego 29 tel. (25) Szydłowiec Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Kościuszki 170 tel. (48) Warszawa-Mokotów Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Chełmska 13/17 tel. (22) Warszawa-Śródmieście Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Twarda 1 tel. (22) Warszawa-Wola Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Płocka 49 tel. (22) Warszawa-Ochota Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Pawińskiego 2 tel. (22) Warszawa Praga-Południe Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Gruzińska 6 tel. (22) Wołomin Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. Legionów 78 tel. (22) Ząbki k/warszawy Poradnia Zdrowia Psychicznego "Drewnica" ul. Rychlińskiego 1 tel.. (22)

19 8. Opis wybranych ośrodków, gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną 8.1. Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie Mazowieckiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Centrum Mediacji i Pomocy Rodzinie ul. Zielna 45 (w biurze Zarządu TPD Dzielnicy Śródmieście) Wejście od strony ul. Królewskiej tel Zadaniem CENTRUM jest wspieranie rodzin potrzebujących pomocy lub porady (przede wszystkim z terenu Warszawy), w tym szczególnie rodzin wychowanków Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD. W Centrum oprócz porad psychologa i pedagoga można również uzyskać pomoc prawną. Każda wizyta powinna być poprzedzona telefonicznym kontaktem z pracownikami Centrum. Dyżury: Poniedziałek: Porady psychologa: Porady pedagoga: Mediacje (I i II poniedziałek miesiąca) Wtorek Poradnictwo dla rodzin uchodźców: Środa Porady pedagoga: Czwartek Porady psychologa: (ul. Kredytowa 1A, ) Porady psychologa: (ul. Zielna 45) Piątek Porady prawnika Sobota Prowadzenie grupy wsparcia (I i III sobota miesiąca) 8.2. Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok Warszawa tel. (022) tel./faks (022)

20 porady prawne porady psychologiczne Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad psychologicznych oraz prawnych kobietom będącym ofiarami przemocy ze strony męża lub partnera, ofiarom przestępstw na tle seksualnym, kobietom doświadczającym mobbingu oraz wszystkim kobietom znajdującym się w ogólnie trudnej sytuacji życiowej. Fundacja Centrum Praw Kobiet udziela porad z następujących dziedzin prawa: Prawo cywilne, w tym głównie prawo rodzinne i opiekuńcze W ramach poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą problematyki rozwodów, separacji, świadczeń alimentacyjnych, podziału majątku i zasiłków rodzinnych; Prawo karne W ramach poradnictwa z zakresu prawa karnego, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą przestępstw związanych z przemocą domową i przestępstw na tle seksualnym; Prawo pracy W ramach poradnictwa z zakresu prawa pracy, prawnicy świadczą pomoc dotyczącą urlopów macierzyńskich i wychowawczych, mobbingu, molestowania seksualnego w miejscu pracy oraz niesłusznych zwolnień z pracy. Porady psychologiczne oraz prawne udzielane są w formach: W siedzibie Fundacji konieczny wcześniejszy kontakt telefoniczny z Fundacją pod numerem telefonu: (022) Drogą ową należy przesłać zapytanie na adres: lub Drogą telefoniczną kontakt telefoniczny ( ) z psychologiem możliwy jest w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00, porady prawne udzielane są natomiast w czwartki od godziny 10:00 do 16:00. Drogą listowną W celu uzyskania informacji prawnej drogą listowną, należy przesłać list z jasno sformułowanym problemem na adres Fundacji. Fundacja Centrum Praw Kobiet prowadzi także schronisko TEMIDA, w którym kobiety doświadczające przemocy ze strony partnera mogą uzyskać niezbędną i fachową pomoc.. Adres schroniska nie jest powszechnie ujawniany, więc jego mieszkanki mogą czuć się w nim bezpiecznie. Koordynatorem schroniska jest Grażyna Mlonka, osoba ta pełni 20

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Pedagog szkolny w opiniach uczniów U N I W E R S Y T E T Z I E L O N O G Ó R S K I WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYKA Renata Kapica Pedagog szkolny w opiniach uczniów

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo