Darmowy fragment

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Darmowy fragment www.bezkartek.pl"

Transkrypt

1 t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w

2 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009 Recenzent: prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański Korekta: Zespół Projekt okładki: Andrzej Augustyński ISBN ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (0-12) , fax (0-12) Wydanie I, Kraków 2009

3 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I Psychiatria społeczna badanie wpływu środowiska społecznego na powstawanie zaburzeń psychicznych Przedmiot i zakres psychiatrii społecznej Zaburzenia psychiczne w rozumieniu psychiatrii społecznej Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne Zaburzenia afektywne Zaburzenia nerwicowe, zaburzenia związane ze stresem i pod postacią somatyczną Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Organiczne zaburzenia psychiczne Leczenie psychiatryczne Instytucje leczenia psychiatrycznego Uwarunkowania prawne leczenia psychiatrycznego Rozdział II Socjologia miasta i socjologia zaburzeń psychicznych Idee szkoły chicagowskiej w aspekcie badań chorób psychicznych w mieście Miasto doby przemysłowej i poprzemysłowej w okresie Polski transformacyjnej Problemy osób z zaburzeniami psychicznymi w ujęciu socjologicznym Teoria naznaczania społecznego Nurt antypsychiatryczny Postpsychiatria... 66

4 Spis treści Rozdział III Wprowadzenie do części badawczej przegląd i analiza dotychczasowych badań Występowanie schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych, zaburzeń lękowych (nerwic) i uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu) w przestrzeni miasta Rozdział IV Przedmiot i metoda badań Wstępny cel pracy, miejsce badań i układ materiału badawczego Postawienie pytań i hipotez badawczych Miasto Tarnowskie Góry jako obszar badań na podstawie danych historycznych, administracyjnych i obserwacji własnych Analiza statystyczna zestawionych danych Rozdział V Wyniki badań Uwagi wstępne Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne w przestrzeni miasta Wiek, płeć i stosunek do pracy Zaburzenia afektywne i nerwicowe w przestrzeni miasta Wiek, płeć i stosunek do pracy Uzależnienie od alkoholu w przestrzeni miasta Wiek, płeć i stosunek do pracy Wybrane metody badań jakościowych Sprawdzenie postawionych hipotez badawczych Rozdział VI Podsumowanie wyników badań ilościowych, wybranych badań jakościowych oraz dyskusja Podsumowanie wyników badań Człowiek, przestrzeń, choroba Koncepcja socjologicznej profilaktyki zaburzeń psychicznych

5 Spis treści Bibliografia Aneks Streszczenie

6 Wstęp Powstanie dziedziny medycyny społecznej miało na celu m.in. zwrócenie uwagi na pozabiologiczne uwarunkowania występowania chorób. Zwracano uwagę na oddziaływanie różnych procesów społecznych na zdrowie człowieka. W ostatnim piętnastoleciu takim procesem jest transformacja ustrojowa państwa, która nadal wywołuje istotne zmiany zarówno w otoczeniu, jak i w życiu obywateli. W okresie powojennym zwracano uwagę na przyrost ludności miejskiej, porównywano występowanie różnych problemów, w tym zdrowotnych, w aglomeracjach miejskich i na wsi. Następnie poddawano analizie socjologicznej i zdrowotnej duże osiedla mieszkaniowe. Powstało pojęcie chorób cywilizacyjnych w odniesieniu do chorób występujących w stosunkowo dużym nasileniu, czyli układu krążenia, nowotworów złośliwych, a których wzrost występowania wiąże się z postępującym uprzemysłowieniem i urbanizacją. W Polsce już wcześniej powstała medycyna przemysłowa, która zajęła się pro- blemami zdrowotnymi bezpośrednio związanymi z warunkami pracy zawodowej, a więc z przebywaniem w hałasie, w zanieczyszczonym środowisku pracy oraz w środowisku, w którym występuje zwiększona wypadkowość. Tymi problemami zajmowała się także medycyna środowiskowa. Epidemiologia jako nauka badająca m.in. występowanie różnych chorób w różnych miejscach geograficznych czy obszarach miejskich próbuje także wyodrębnić czynniki mogące determinować zwiększone występowanie chorób. W latach 50. do 90. o tych problemach nie mówiło się wiele. Nie nagłaśniano idei higieny życia i promocji zdrowia. Świadomość zdrowotna nie była duża. Zresztą hierarchia ważności celów wytyczała styl życia i pracy 1. Dla większości ludności głównym celem było zabezpieczenie materialne, pomimo trwania w szkodliwych warunkach pracy i życia. W czasach, gdy nie działały jeszcze mechanizmy wolnorynkowe, o chorych psychicznie mówiono w sensie negatywnym, a miejsce leczenia było najczęściej oddalone od centrum regionu. Nie wierzono wtedy w uleczalność tych chorób. Do Polski przenikały wówczas pewne idee z Zachodu i z USA o środowiskowych od- 1 P. W. Gorczyca, M. Adamiec, W. Leksowski, Spostrzeganie zagrożeń zdrowotnych na tle zagrożeń w życiu codziennym. Badania wśród studentów medycyny i psychologii, Wiadomości Lekarskie 2002, LV, supl. 1, cz. I, s

7 10 Wstęp działywaniach w psychiatrii, zwłaszcza te pozytywne walory ruchu antypsychiatrii amerykańskiej, które przyczyniły się do poprawy stosunku do chorych psychicznie. Powyższe kierunki zaczęły podawać w wątpliwość biologiczne uwarunkowania chorób, zwracając uwagę na sprawczą rolę społeczeństwa, które deleguje osoby nieradzące sobie w codziennym życiu do bycia chorymi. Pojawiły się trudności w przystosowaniu się w warunkach migracji, która była dość dużym liczebnie zjawiskiem w latach uprzemysłowienia kraju. Dotyczyły one relacji w rodzinie, w pracy i w społeczności lokalnej oraz w bliższym środowisku. Podnoszono kwestie nadreprezentacji występowania chorób psychicznych w centrach miast czy w określonych ich rejonach. W odniesieniu do chorób psychicznych trudno jednoznacznie wskazać główny czynnik z zakresu uwarunkowań środowiskowych i społecznych, który mógłby w większym stopniu determinować występowanie chorób psychicznych. Interpretowano zjawisko zwiększonego występowania chorób psychicznych w centrach miast. Zastanawiano się, czy czynniki wielkomiejskie odpowiadają za choroby, czy też na przykład jednostki słabsze (chore) przenoszą się w okolice zdekapitalizowane centrów miast. Podano różne modele rozmieszczenia zjawisk patologicznych w obszarach miasta. Jednocześnie krytykowano metodologię wyciągania wniosków na podstawie badań korelacyjnych powyższych zjawisk. Zresztą nie tak rzadko przemyślenia różnych autorów sięgały poza ich własne badania empiryczne. Pionier badania zjawisk patologicznych w obszarach społecznych miasta R. E. Park w swoich rozważaniach opierał się głównie na własnych przemyśleniach i obserwacjach w czasie chodzenia po mieście, a nie na badaniach stricte empirycznych 2. Jego postawa badacza jest naj- bliższa obserwacji uczestniczącej. Słowo stres staje się coraz bardziej popularne. Mimo dowiedzionej roli uwarunkowań genetycznych co do występowania chorób psychicznych, ogromną rolę odgrywają czynniki środowiskowe. Rozważano już związki między chorobami psychicznymi a sytuacją społeczno-polityczną, uposażeniem, bezrobociem, czynnikami rodzinnymi, stanem cywilnym, a także czynnikami przestrzenno-architektonicznymi. Autor pracy, odnosząc się także do powyższych zależności, starał się zatrzymać nad uwarunkowaniami związanymi z miejscem zamieszkania chorych, próbując zwrócić większą uwagę na charakter miejsca zamieszkiwania i przebywania w nim człowieka, oczywiście nie pomijając innych danych demograficznych. Badania autora zawierają się w dziedzinach psychiatrii społecznej, socjologii chorób psychicznych i socjologii miasta. Bez socjologii zaburzeń psychicznych psychiatria staje się nauką niekompletną, gdyż trudno przedstawić kompletną wizję choroby człowieka. W pierwszym rozdziale omówiono kwestie obszarów działań psychiatrii społecznej oraz przedstawiono podstawowe zagadnienia i problemy chorobowe osób w poszczególnych kategoriach rozpoznań klinicznych. Autor tę część pracy uznał 2 R. E. Park, E. W. Burgess, The city. Suggestions for investigation of human behavior in the urban environment, The University of Chicago Press, Chicago London 1984.

8 Wstęp 11 za ważne wprowadzenie do dalszych, już szczegółowych rozważań i badań nad usytuowaniem chorób psychicznych w przestrzeni miasta. W pierwszym rozdziale pracy posługiwał się jedynie wybranym przezeń piśmiennictwem z uwagi na jego wprowadzający charakter do rozumienia sytuacji chorych psychicznie, a nie podstawę do formułowania pytań i hipotez badawczych. Ponadto ten rozdział przedstawia dotychczasowe badania biologiczne dotyczące etiologii chorób psychicznych ze wskazaniem ważnej części badań psychologicznych i socjologicznych. Rozdział drugi służy przedstawieniu teorii socjologicznych rozwoju i stanu miasta jako miejsca prowadzenia badań. Rozdział trzeci jest już właściwym wprowadzeniem do części badawczej i ma formę przeglądu prac z dziedziny badań nad rozmieszczeniem problemów społecznych, w tym chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu w przestrzeni społecznej miasta. Rozdział czwarty jest częścią badawczą pracy, w której autor stawia pytania i hipotezy badawcze, podaje metodologię badań oraz przedstawia ich wyniki. Rozdział piąty jest podsumowaniem badań i zawiera refleksję metodologiczną mającą przedstawić miasto jako miejsce występowania różnych chorób (zaburzeń) psychicznych.

9 Rozdział I Psychiatria społeczna badanie wpływu środowiska społecznego na powstawanie zaburzeń psychicznych 1. Przedmiot i zakres psychiatrii społecznej Zdzisław Falicki, autor polskiej monografii Psychiatria społeczna 1, definiuje tę dziedzinę m.in. jako naukę, która także zajmuje się rolą czynników społecznych w powstawaniu chorób psychicznych, przy czym zazwyczaj podkreśla się, że nie należy uważać ich za jedyne i nie należy pomijać uwarunkowań biologicznych. Istnieją też propozycje, jak pisze Falicki, podziału psychiatrii społecznej na trzy odrębne kierunki, a mianowicie na: psychopatologię społeczną, socjologię chorób psychicznych i etnopsychiatrię. Opierając się na tym podziale, kierunkiem, w ramach którego będzie się mieścić obecna praca, jest socjologia chorób psychicznych. Zdaniem Falickiego, psychiatria społeczna ma na celu dalsze uzupełnienie psychiatrii klinicznej niezbędnymi wiadomościami socjologicznymi, mającymi znaczenie w ustalaniu przyczyn i skutków różnych chorób, a także metod leczenia wzbogaconych o doświadczenia socjoterapii, oraz zajmuje się chorobami stanowiącymi najważniejszy problem społeczny i grupami ludzi najbardziej podatnymi na zachorowanie. Do zadań psychiatrii społecznej należą m.in.: badania epidemiologiczno-statystyczne, oparte przede wszystkim na danych szpitalnych o liczbie chorych leczonych w ciągu roku i długości trwania hospitalizacji; badanie funkcjonalności struktur lecznictwa psychiatrycznego. Nie można zapomnieć o roli, jaką odgrywają czynniki społeczno-kulturowe w powstawaniu zaburzeń psychicznych. Niebagatelnym problem jest z pewnością alkoholizm z uwzględnieniem badań klinicznych i epidemiologicznych. Psychiatria społeczna, lokując się w nurcie medycyny społecznej, bada zapadalność i chorobowość psychiatryczną, kontroluje bazę łóżek psychiatrycznych i regularności ich rozmieszczenia na terenie kraju oraz dostępność otwartego lecznictwa psychiatrycznego. Wraz z przeniesieniem się akcentu w leczeniu zaburzeń psychicznych z opieki stacjonarnej na otwartą podkreśla się rolę oddziałów dziennych w strukturze lecznictwa psychiatrycznego. 1 Z. Falicki, Psychiatria społeczna, PZWL, Warszawa 1985, s

10 14 Rozdział I. Psychiatria społeczna badanie wpływu środowiska społecznego... William W. Eaton w The sociology of mental disorders 2, definiując tę dziedzinę, wychodzi od przedstawienia socjologii poprzez socjologię wiedzy, socjologię psychologii, tj. koncepcję rzeczywistości codziennego życia Petera Bergera i Thomasa Luckmana 3, do makrosocjologii europejskiej, głównie w wydaniu Karla Mannheima 4, a następnie określenia zaburzeń psychicznych. Roger Bastide opisał trudną drogę, jaką miała do przebycia tworząca się socjologia chorób psychicznych, jak również wskazał pewne zawiłości metody, a raczej metod, w przeniesieniu pewnych badań, obserwacji i wyników na płaszczyznę socjologiczną Zaburzenia psychiczne w rozumieniu psychiatrii społecznej W psychiatrii społecznej, która ma być przede wszystkim kierunkiem badawczym, unika się jednoznacznego rozumienia problemu występowania chorób psychicznych. Można więc powiedzieć, że kierunek antypsychiatrii zapisał się bardziej w myśli socjologicznej niż psychiatrycznej. Falicki twierdził, że psychiatria kliniczna miałaby tworzyć teorie na podstawie szczegółowego badania pacjenta lub analizy małych grup chorych, natomiast psychiatria społeczna wyjaśniałaby zjawiska szczegółowe, prowadząc badania dużych zbiorowości 6. Psychiatria społeczna bierze pod uwagę wpływy kulturowe na powstawanie i przebieg chorób psychicznych, a poza tym ma być nauką o społecznych uwarunkowaniach chorób psychicznych i społecznym uwarunkowaniu ich leczenia. Istotne więc będą dane dotyczące płci chorego, jego wieku, stanu cywilnego, miejsca zatrudnienia czy nawet uprawianego zawodu, wykształcenia (także rodziców), miejsca zamieszkania, migracji, sytuacji społeczno-ekonomicznej i politycznej w zamieszkiwanym kraju. Pewne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, częściej występują w danym wieku, u danej płci, u osób uboższych i będących niżej w hierarchii społecznej, u emigrantów, mieszkających w obszarach bardziej zurbanizowanych. Przebieg tych zaburzeń będzie bardziej niekorzystny u osób samotnych czy bezrobotnych. Osobną kwestią są próby zdefiniowania zdrowia psychicznego podejmowane przez psychiatrów, psychologów, a zwłaszcza socjologów czy filozofów. Trzeba jednak zaznaczyć, że przeważa w nich punkt widzenia właściwy dla każdej z profesji, aczkolwiek definicje te mają raczej charakter całościowy, odnoszący się do różnych aspektów życia. Polski socjolog Adam Podgórecki podkreśla, że pojęcie zdrowia 2 W. W. Eaton, The sociology of mental disorders, III ed., Praeger, London 2001, s P. Berger, T. Luckman, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, PIW, Warszawa K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, tłum. A. Rażniewski, PWN, Warszawa R. Bastide, Socjologia chorób psychicznych, tłum. M. R. Pragłowska, PWN, Warszawa 1972, s Z. Falicki, Psychiatria społeczna, dz. cyt., s. 9.

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Zuzanna Zbróg Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Mirosław J. Szymański

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Widzieć rozumieć pomagać

Widzieć rozumieć pomagać Widzieć rozumieć pomagać Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego Pod redakcją Marcina Teodorczyka Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236

113 113 118 124 137 137 142 148 149 160 174 181 191 192 200 211 Podsumowanie 219 Literatura 224 Spis rysunków 235 Spis tabel 236 Spis treści Wstęp 1. Schwytani w sieć 2. Przedsiębiorstwo i relacyjna geografia ekonomiczna 3. Cele pracy, źródła informacji i układ treści CZĘŚĆ I. KONCEPCJA SIECI OD TEORII DO PRAKTYKI HANDLOWEJ Rozdział

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ

WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ Anna Kacperczyk WSPARCIE SPOŁECZNE W INSTYTUCJACH OPIEKI PALIATYWNEJ I HOSPICYJNEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ 2006 REDAKCJA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA FOLIA SOCIOLOGICA Bogusław Sułkowski, Danuta

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO

OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki. Raport RPO OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO Warszawa, maj 2014 Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki Raport RPO

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA OSÓB STARSZYCH W KONTEKŚCIE PERCEPCJI POLAKÓW DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013 RAPORT TEMATYCZNY AUTORZY: JANUSZ CZAPIŃSKI PIOTR BŁĘDOWSKI WARSZAWA 2014 Zawarte w tej publikacji poglądy i konkluzje

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych

Pomysł badanie publikacja. Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Gdański Uniwersytet Medyczny 2015 Pomysł badanie publikacja Poradnik naukowy dla studentów kierunków medycznych Pomysł badanie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA ROZPRAWA DOKTORSKA METODY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET W WIELKOPOLSCE mgr Paulina Siemieniak Promotor: dr hab. Teresa Łuczka, prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy

Raport końcowy zrealizowany w ramach projektu Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena współzależności ekologicznych, społecznych, ekonomicznych w kontekście zielonej gospodarki w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

życiem? służbę Pełnić całym W SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić służbę całym życiem? DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH EWA PALAMER-KABACIŃSKA EWA PALAMER-KABACIŃSKA Pełnić Pełnić służbę całym życiem? służbę całym życiem? RUCH HARCERSKI JAKO PRZYKŁAD DZIAŁAŃ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WDRAŻAJĄCYCH DO Ż Y C I A W SPOŁECZEŃSTWIE

Bardziej szczegółowo

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych

Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Proces starzenia się, w kontekście wyzwań demografii, polityki społecznej oraz doniesień badawczych Mariola Racław, ISNS UW Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, ISNS UW Proces starzenia się ludności, wojownik

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie. Uczymy się uczyć. Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie Uczymy się uczyć Czesław Plewka Małgorzata Taraszkiewicz Szczecin 2010 Uczymy się uczyć Czesław Plewka, Małgorzata Taraszkiewicz Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ

PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ PROFILAKTYKA PODSTAWĄ EDUKACJI ZDROWOTNEJ CZŁOWIEKA XXI WIEKU MICHAŁ KLUZ Streszczenie: Problem pełnej definicji profilaktyki oraz wyznaczenia granic jej zakresu w stosunku do promocji zdrowia wraz z brakiem

Bardziej szczegółowo

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU

POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO RANKINGU Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2008 POMIAR JAKOŚCI ŻYCIA. UWAGI NA MARGINESIE PEWNEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacja a jakość życia seniorów

Edukacja a jakość życia seniorów Edukacja a jakość życia seniorów Częstochowa 2014 Zespół redakcyjny: Pilar Escuder Mollon Koordynator, Universitat Jaume I, Castellón Alina Gil Koordynator, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Zespół

Bardziej szczegółowo