dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej"

Transkrypt

1 dr hab. inż. Ryszard Roskosz emerytowany profesor Politechniki Gdańskiej Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych Streszczenie: Wartość impedancji pętli zwarciowej charakteryzuje warunki zwarciowe i napięciowe w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych. W artykule przedstawiono problematykę pomiaru impedancji pętli zwarciowej w instalacjach niskiego napięcia z wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD). Zaproponowano nową metodę pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD i wykonano dwie odmiany mierników, które ją wykorzystują. Pomiar nową metodą przeprowadza się przy użyciu stosunkowo dużej wartości pełnofalowego prądu pomiarowego, co wpływa korzystnie na dokładność pomiaru. 1. Wprowadzenie Zmierzona wartość impedancji pętli zwarciowej ma duże znaczenie przy wyznaczaniu prądu zwarcia jednofazowego w sieciach i instalacjach niskiego napięcia, zwłaszcza w celu sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania, który jest ważnym kryterium oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Rys. 1. Schemat sieci o układzie TN-S z oznaczonymi punktami pomiaru impedancji pętli zwarciowej (MP1, MP2 i MP3) Z 1, Z 2, Z 3 impedancje przewodów fazowych, Z N impedancja przewodu neutralnego, Z PE impedancja przewodu ochronnego 38

2 Dla celów ochrony przy uszkodzeniu w sieciach typu TN oraz TT przez samoczynne wyłączenie zasilania norma [1] wymaga, aby spodziewany prąd zwarciowy I z osiągał co najmniej wartość prądu wyłączającego I a poprzedzającego zabezpieczenia. Wartość prądu I a wynika z charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia. Wyłączenie zwarcia w wymaganym czasie nastąpi wówczas, gdy prąd zwarciowy I z = U/Z I a, a więc gdy impedancja pętli zwarciowej spełnia warunek: Z U/I a. W praktyce prąd I z wyznacza się na podstawie pomiaru impedancji Z [2]. Na rysunku 1 przedstawiony jest schemat sieci badanej z oznaczonymi punktami pomiaru MP1, MP2 i MP3. Wynik pomiaru impedancji pętli zwarciowej w tych punktach może być różny zarówno co do modułu, jak i argumentu. Przykładowo w punkcie MP1, na wyjściu ze stacji transformatorowej, impedancja Z wynosi od kilku miliomów do jednego oma, przy X/R > 1 i do pomiaru impedancji pętli w tym miejscu potrzebne są mierniki o dużym pełnofalowym prądzie pomiarowym. Natomiast w punkcie MP3, w obwodzie za wyłącznikiem RCD, gdzie impedancja Z = 0,3 3 Ω, do pomiaru impedancji stosowane są często mierniki wykorzystujące skrajnie mały prąd pomiarowy, np. 15 ma. Pomiar impedancji w tym miejscu przy użyciu pełnofalowego kilkuokresowego prądu pomiarowego o dużej wartości grozi zbędnym wyzwalaniem wyłącznika RCD. 2. Podstawy teoretyczne metod pomiaru impedancji pętli zwarciowej Stosowane powszechnie metody i przyrządy do pomiaru impedancji pętli zwarciowej Z = R + jx [3, 4, 5, 6, 7, 8], opierają się na zasadzie tzw. sztucznego zwarcia, w której impedancję pętli wyznacza się pośrednio na podstawie pomiaru spadku napięcia przy przepływie prądu pomiarowego. Zasadę pomiaru przedstawiono na rysunku 2. Rysunek 2a pokazuje schemat zastępczy obwodu badanego, natomiast rysunki 2b i 2c przedstawiają odpowiednio wykres fazorowy i przebiegi napięć. W miejscu pomiaru wyznacza się dwie wartości napięcia: E przy otwartym łączniku W oraz U przy zamkniętym łączniku. Zamknięcie łącznika W, na przeciąg dwóch okresów napięcia sieci, powoduje włączenie obciążenia pomiarowego Z 0 i przepływ krótkotrwałego prądu pomiarowego I 0. Mierzoną impedancję Z ściśle określa zależność zespolona: E E Z = Z U = 1 (1) 0 Z 0 U ( U Dokładne wyznaczenie impedancji pętli na podstawie zależności (1) wymaga spełnienia następujących warunków: 1) badany obwód jest liniowy, 2) napięcie źródłowe E jest sinusoidalne i jest mierzone w obwodzie nieobciążonym prądem pomiarowym, 3) napięcie U w obwodzie obciążonym jest mierzone po zaniku przebiegów przejściowych, 4) miernik umożliwia pomiar geometrycznej różnicy napięć (E U). ( Nr

3 Rys. 2. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w układzie TN: a) schemat zastępczy obwodu badanego, b) wykres fazorowy napięć i prądu, c) przebiegi czasowe napięć Oczekuje się również, aby prąd pomiarowy miał wystarczająco dużą wartość. Ma to na celu wykrycie wadliwych połączeń, przybliżenie warunków pomiaru do rzeczywistych warunków zwarcia oraz zwiększenie dokładności pomiaru. W praktyce spełnienie powyższych wymagań natrafia na poważne trudności i dlatego klasyczne metody pomiaru impedancji pętli Z p wykorzystują zależność przybliżoną: 40 Z p E U E = Z = 1, (2) 0 Z 0 U U otrzymaną przez zastąpienie fazorów napięcia (E, U) ich modułami (E, U), co ułatwia konstrukcję mierników. Wartość względnego błędu pomiaru impedancji jest określona wzorem:

4 δz p = Z Z p Z (3) gdzie: Z rzeczywista wartość modułu impedancji, Z p zmierzona wartość modułu impedancji. Na błąd pomiaru impedancji pętli zwarciowej δz p największy wpływ mają czynniki związane z pomiarem napięć, a przede wszystkim: niezgodność argumentu impedancji pętli Z z argumentem obciążenia pomiarowego Z 0, odchylenia, wahania i odkształcenie napięcia sieciowego, obciążenie robocze sieci występujące w pobliżu miejsca pomiaru, stany przejściowe napięcia wywołane włączeniem i wyłączeniem obciążenia pomiarowego, zależność rezystancji pętli od wartości prądu pomiarowego. Opisy przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarciowej, przedstawione w literaturze, charakteryzują się różnorodnością rozwiązań układów pomiarowych [3, 6, 7, 9, 10]. Ważną cechą miernika jest jego błąd roboczy, który według normy [8] może osiągać aż 30%. Tak łagodne wymagania wynikają z faktu, że pomiar jest obciążony błędami spowodowanymi przez wiele różnych, niezależnych od siebie czynników. Niektóre przyczyny niedokładności tkwią w samej metodzie, zaś inne wiążą się z niedoskonałością wykonania przyrządu. W praktyce mogą występować nawet przypadki przekroczenia dopuszczalnej wartości błędu. Zagadnieniami badania skuteczności środków ochrony przeciwporażeniowej autor zajmuje się od roku 1965 [6, 9, 10, 11, 13, 14, 15], a początkiem była praca dyplomowa Opracowanie prototypu przekaźnika ochronnego, której promotorem był prof. Jan Piasecki, a konsultantem dr Edward Musiał. W ramach prowadzonych przez kilkadziesiąt lat prac naukowo-badawczych na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej autor opracował wiele oryginalnych metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarciowej wykorzystujących fazory mierzonych napięć, co pozwala eliminować wpływ czynników szkodliwie wpływających na dokładność pomiaru. Już w roku 1971 powstała nowa metoda i miernik rezystancji pętli zwarciowej [12], w którym po raz pierwszy zastosowano pełnofalowy sterowany łącznik tyrystorowy w układzie mostkowym. Dzięki temu uzyskano krótkotrwały okresowy prąd pomiarowy, co pozwoliło na eliminację wpływu na wynik pomiaru takich czynników, jak wahania napięcia, stany przejściowe i składowa stała. W latach wdrożono do produkcji mierniki pętli zwarciowej typu MR (prod. Politechnika Gdańska oraz polonijna firma SAPEL w Gdańsku) oraz mierniki typu MIZ (prod. firma ERA w Warszawie), w których wykorzystywano krótkotrwały prąd pomiarowy o dużej wartości. Wynikiem prowadzonych przez autora dalszych badań jest przedstawiona niżej nowa metoda i układy do pomiaru impedancji pętli przy wykorzystaniu stosunkowo dużej wartości pełnofalowego prądu pomiarowego bez Nr

5 wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych [16, 17] zainstalowanych w badanym obwodzie. 3. Znane sposoby pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi We współczesnych instalacjach niskiego napięcia występują obwody z wysokoczułymi wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym różnicowym prądzie zadziałania 30 ma. Przeprowadzenie pomiaru impedancji pętli zwarciowej w takich obwodach jest utrudnione, zagraża zbędnym zadziałaniem RCD, bo prąd pomiarowy miernika zwykle znacznie przekracza wartość znamionowego różnicowego prądu zadziałania RCD. Wyłączenie obwodu nie tylko uniemożliwia uzyskanie wyniku pomiaru, ale również przerywa pracę zasilanych urządzeń. Aby temu zapobiec, stosuje się różne zabiegi przy pomiarze impedancji pętli [13, 14, 19, 20] w obwodach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Rys. 3. Pomiar impedancji pętli zwarciowej na końcu obwodu po zbocznikowaniu RCD Pierwszy sposób, przedstawiony na rysunku 3, polega na wykonaniu pomiaru impedancji klasycznymi metodami i miernikami, wykorzystującymi prąd pomiaro- 42

6 wy o dużej wartości, po uprzednim zbocznikowaniu RCD. Jego wadą są dodatkowe uciążliwe i ryzykowne czynności montażowe oraz pozbawienie ochrony przeciwporażeniowej badanego obwodu w czasie pomiarów. u Δ0 i Δ0 Rys. 4. Przebiegi czasowe napięć i prądu pomiarowego przy pomiarze z nasyceniem rdzenia magnetycznego wyłącznika różnicowoprądowego prądem stałym Drugi sposób pomiaru impedancji [14, 19], przedstawiony na rysunku 4, polega na wprowadzeniu do obwodu badanego prądu stałego i Δ0 o takiej wartości, która wywołuje nasycenie rdzenia magnetycznego transformatora sumującego w wyłączniku różnicowoprądowym i tym samym blokadę jego wyzwalania podczas przepływu dużego półfalowego prądu pomiarowego. Wadą tego sposobu jest możliwość zmiany właściwości magnetycznych rdzenia, co może unieruchomić wyłącznik różnicowoprądowy, a obwód pozbawić ochrony. Trzeci sposób, powszechnie wykorzystywany, polega na użyciu prądu pomiarowego o wartości mniejszej od połowy znamionowego różnicowego prądu zadziałania wyłącznika (I p < 0,5 I Δn ). Pomiar impedancji pętli przy skrajnie małym prądzie pomiarowym nie powoduje zadziałania wyłącznika, ale wynik pomiaru może być obarczony bardzo dużym błędem wynikającym z nieliniowości rezystancji elementów Nr

7 badanego obwodu. Jest to raczej sprawdzenie ciągłości przewodów obwodu ochronnego niż pomiar impedancji pętli. W rezultacie nie uzyskuje się wiarygodnego potwierdzenia spełnienia kryteriów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Nie ma pewności, że w razie uszkodzenia wyłącznika RCD, znajdujące się w obwodzie zabezpieczenie zwarciowe zadziała w czasie niedopuszczającym do groźnego porażenia. 4. Zasada nowej metody pomiaru bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych Nową metodę i dwa układy do pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników RCD [17] przedstawiają rysunki 5 i 6. Istotnym elementem układu pomiarowego jest przetwornik PPD wytwarzający prąd dopełniający I d o wartości równej prądowi pomiarowemu I p. W układzie pierwszym przedstawionym na rys. 5 Rys. 5. Schemat układu pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD z przetwornikiem prądu dopełniającego PPD połączonym szeregowo z impedancją obciążenia pomiarowego Z 0p 44

8 przetwornik prądu dopełniającego PPD, np. przekładnik prądowy, jest składnikiem członu obciążenia pomiarowego. Impedancja obciążenia pomiarowego Z 0 wynika z szeregowego połączenia impedancji obciążeniowej Z 0p oraz impedancji wejściowej przetwornika prądu dopełniającego Z PPD, (Z 0 = Z 0p + Z PPD ). Natomiast w drugim układzie, przedstawionym na rys. 6, przetwornik prądu dopełniającego PPD (np. transformator) nie jest składnikiem członu obciążenia pomiarowego. W czasie przepływu prądu pomiarowego wejście tego przetwornika PPD (np. uzwojenie pierwotne transformatora) jest załączane na napięcie robocze w miejscu badania. Rys. 6. Schemat układu pomiaru impedancji pętli bez wyzwalania RCD z przetwornikiem prądu dopełniającego PPD połączonym równolegle do zacisków badanego odbiornika L 0, N 0 Zasada metody polega na wyznaczeniu w miejscu pomiaru dwu napięć: napięcia E przy odłączonym i napięcia U przy załączonym obciążeniu pomiarowym o znanej Nr

9 wartości impedancji Z 0. Dla układu z wejściem przetwornika PPD włączonym szeregowo z członem obciążenia pomiarowego wartość mierzonej impedancji Z określa zależność: E U E Z = ( Z 0p + Z PPD ) = ( Z 0p + Z PPD) ( 1 (4a) U U Dla układu z wejściem przetwornika PPD włączonym na napięcie robocze sieci, równolegle z członem obciążenia pomiarowego, wartość mierzonej impedancji Z określona jest wzorem: E U E Z = ( Z ) = ( ) 1 (4b) 0 Z 0 U ( U Przy zamkniętym łączniku W, płynący w torze fazowym wyłącznika RCD pełnofalowy prąd pomiarowy o dużej wartości I p nie powoduje jego zadziałania, ponieważ z obwodu wyjściowego przetwornika prądu dopełniającego PPD przez tor neutralny RCD równocześnie płynie przeciwnie skierowany prąd dopełniający I d o tej samej wartości. W każdej chwili obciążenia pętli zwarciowej przez miernik oba prądy mają tę samą wartość chwilową, ale są przeciwnie skierowane. Dla uniknięcia zbędnego wyzwalania wyłącznika różnicowoprądowego różnica ΔI r wartości prądu pomiarowego I p oraz prądu dopełniającego I d powinna być mniejsza od połowy znamionowego różnicowego prądu zadziałania RCD (0,5 I Δn ), czyli dla wyłączników o znamionowym prądzie 30 ma, różnica tych prądów powinna być mniejsza niż 15 ma. Różnica ΔI r zależy od klasy dokładności przetwornika prądu dopełniającego PPD oraz od parametrów jego obwodu wyjściowego, a to ma wpływ na dobór wartości prądu pomiarowego I p miernika impedancji pętli. 5. Model nowego miernika impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania RCD Uproszczony schemat blokowy modelu miernika MRPZ wykonany ostatnio w ramach pracy dyplomowej [18] jako miernik rezystancji pętli zwarciowej bez wyzwalania RCD [17] jest pokazany na rysunku 7. Schemat strukturalny jest podobny do znanych, opisanych w literaturze rozwiązań [7, 10, 15] i składa się z trzech członów. Pierwszy z nich, człon obciążenia pomiarowego COP, zawiera łącznik tyrystorowy ŁT oraz rezystancję obciążenia pomiarowego R 0, złożoną z rezystancji obciążeniowej R 0p i rezystancji wejściowej przetwornika prądu dopełniającego R PPD. Człon ten służy do wywołania przepływu krótkotrwałego pełnofalowego prądu pomiarowego I p przy załączonej rezystancji R 0. Wartość R 0 zależy od przyjętej wartości prądu pomiarowego oraz od dokładności wykonania przetwornika prądu dopełniającego. Drugi człon to przetwornik prądu dopełniającego PPD połączony szeregowo z rezystorem R 0p, wykonany jako przekładnik prądowy o znamionowej przekładni prądowej równej jeden (I p /I d = 1). Człon ten jest podstawowym elementem układu 46 ( (

10 miernika i służy do wprowadzenia do przekładnika sumującego RCD prądu dopełniającego I d. Kierunek prądu I d jest przeciwny do kierunku prądu pomiarowego I p, a wartości obu prądów są jednakowe (I p = I d ). Rys. 7. Schemat blokowy modelu nowego miernika do pomiaru rezystancji pętli zwarciowej bez wyzwalania RCD Przekładnik prądowy PPD, jako element obciążenia pomiarowego, znajduje się w obudowie miernika impedancji MRPZ. Może być również umieszczony poza obudową miernika, np. w pobliżu miejsca zainstalowania RCD. Eliminuje to wpływ rezystancji przewodów obwodu wyjściowego przekładnika na dokładność przetwarzania. Trzecim członem jest mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący MUPS. Układ ma pamięci, w których zapisywany jest program obsługi miernika oraz prze- Nr

11 chowywane są wyniki pomiarów i obliczeń. Mierzone napięcia doprowadzane są przez układ kondycjonowania sygnału na wejście przetwornika analogowo-cyfrowego układu pomiarowo-sterującego. Rys. 8. Model miernika rezystancji pętli zwarciowej bez wyzwalania RCD [17] Model miernika przyłącza się trzema przewodami do zacisków obiektu badanego L 0, N 0 i PE 0 za wyłącznikiem różnicowoprądowym. Natomiast czwarty przewód, zapewniający przepływ przez RCD prądu dopełniającego I d w kierunku przeciwnym do prądu pomiarowego I p, jest dołączony do przewodu neutralnego w tablicy rozdzielczej przed pierwszym wyłącznikiem RCD, którego wyzwoleniu należ zapobiec. Miernik działa na podstawie nowej metody [17], która polega na pomiarze i zapamiętaniu wartości maksymalnej napięcia E m przy otwartym łączniku tyrystorowym ŁT. Następnie, po załączeniu znanej wartości rezystancji obciążenia pomiarowego R 0 = (R 0p + R PPD ), mierzona i zapamiętana zostaje wartość szczytowa napięcia U m. Mierzona różnica arytmetyczna obu napięć jest przetwarzana w mikroprocesorowym członie pomiarowym MUPS (rys. 5). Przy założeniu pomijalnie małej reaktancji pętli zwarciowej X i pomijalnie małej reaktancji wejściowej przetwornika prądu dopełniającego X PPD, mierzoną wartość rezystancji pętli zwarciowej R p otrzymuje się z następującej zależności przybliżonej: Em Um R ( ) (5) p = R0p + RPPD U Wynik pomiaru jest przedstawiony w postaci cyfrowej na wyświetlaczu. Opracowany i wykonany na podstawie [17] prototypowy model miernika rezystancji pętli zwarciowej MRPZ [18], przedstawiony na rysunku 8, ma następujące dane: napięcie znamionowe 230 V, 50 Hz, zakres pomiaru rezystancji od 0,1 do 50 Ω, prąd pomiarowy 4 A/40 ms. 6. Wnioski Nowa metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych [17] stanowi istotny postęp w porównaniu z dotychczas stosowanymi technikami pomiarowymi, a jej główne cechy są następujące: 48 m

12 umożliwia pomiar małych wartości impedancji przy stosowaniu pełnofalowego prądu pomiarowego o stosunkowo dużej wartości, a to wpływa korzystnie na dokładność pomiaru, utrzymuje korzystne cechy wcześniejszych rozwiązań pomiaru impedancji pętli eliminujące wpływ czynników zakłócających wynik pomiaru, zmniejsza czasochłonność wykonania pomiaru, bo eliminuje bocznikowanie RCD na czas pomiaru, umożliwia przystosowanie obecnie wykorzystywanych metod i przyrządów do pomiaru impedancji pętli zwarciowej przez włączenie w obwód obciążenia pomiarowego przyrządu zewnętrznego przetwornika PPD, np. przekładnika prądowego o przekładni znamionowej równej jeden. 7. Bibliografia 1. PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Norma wieloarkuszowa. 2. Norma PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie. 3. Teresiak Z.: Metody pomiarów oporności pętli zwarciowej zerowania ochronnego. Przegląd Elektrotechniczny, 1983, nr Masny J.: Pomiary impedancji pętli zwarciowej. Gospodarka Paliwami i Energią, 1987, nr Roskosz R.: Podstawowe cechy mierników impedancji pętli zwarciowej. Przegląd Elektrotechniczny, 1988, nr Roskosz R.: Przyrządy typu MR do pomiaru impedancji pętli zwarciowej. Przegląd Elektrotechniczny, 1990, nr Nawrocki Z., Stafiniak A.: Analiza metrologiczna analogowego i cyfrowego miernika impedancji obwodu zwarciowego, Przegląd Elektrotechniczny, 1999, nr PN-EN :2007E Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1000 V i stałych do 1500 V Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych Część 3: Impedancja pętli zwarcia. 9. Roskosz R.: A new method for measurement of earth fault loop impedance. IEEE Transaction on Power Delivery, 1991, vol. 6, nr Roskosz R.: Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu pomiaru. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka Nr 79. Gdańsk Roskosz R., Wepa R.: Opracowanie prototypu przekaźnika ochronnego. Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. J. Piaseckiego, Politechnika Gdańska, Gdańsk Roskosz R., Swędrowski L., Lewandowski J.: Nowa metoda pomiaru rezystancji pętli zwarciowej w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, 1973, nr 5. Nr

13 13. Musiał E.: Badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Materiały, Ogólnopolskie Szkolenie Techniczne Pomiary ochronne w instalacjach. Poznań: ENERGO-EKO-TECH. 2003, Czapp S.: Pomiar impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Miesięcznik SEP INPE 2012, Nr Roskosz R., Świsulski D., Wrzesiński F.: Mikroprocesorowe mierniki impedancji pętli zwarciowej oparte na wektorach mierzonych napięć. Materiały, Konferencja Naukowo-Techniczna, Gdańskie Dni Elektryki 2009, SEP Oddział Gdański. 16. Roskosz R., Wołoszyk M., Ziółko M., Jakubiuk K., Swędrowski L., Świsulski D.: Nowa metoda pomiaru impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2013, nr Roskosz R., Jakubiuk K., Swędrowski L., Świsulski D., Wołoszyk M., Ziółko M.: Sposób i układ do pomiaru impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Zgłoszenie patentowe P z dnia (PG 12/11). 18. Wenta K.: Pomiar impedancji pętli zwarciowej w sieciach z wyłącznikami różnicowoprądowymi. Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. R. Roskosza, PWSZ, Elbląg Koczorowicz T.: Rozwiązanie problemu pomiaru pętli zwarcia w instalacjach chronionych wyłącznikami różnicowoprądowymi, Katalogi próbników i mierników impedancji pętli zwarciowej bez wyzwalania RCD: AVO-Megger (próbniki LTW 325 i LRCD 220), FLUKE (próbnik FLU- KE 1653), GOSSEN-METRAWATT (miernik Profitest Master), KYORITSU (mierniki IPZ, KEW 4140 i KEW 6010B), SONEL (mierniki IPZ i MPI 511). Artykuł wpłynął 26 listopada 2013 r. 50

NOWA METODA POMIARU IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ BEZ WYZWALANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH

NOWA METODA POMIARU IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ BEZ WYZWALANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 34 II Sympozjum AKTUALNE PROBLEMY W METROLOGII 2013 Katedra Metrologii i Systemów Informacyjnych Politechniki Gdańskiej NOWA

Bardziej szczegółowo

Ryszard ROSKOSZ 1, Dariusz ŚWISULSKI 2 Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Ryszard ROSKOSZ 1, Dariusz ŚWISULSKI 2 Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Ryszard ROSKOSZ 1, Dariusz ŚWISULSKI 2 Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki MIKROPROCESOROWY MIERNIK IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIOWEJ ELIMINUJĄCY WPŁYW ODKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA PRZEZ REGULACJĘ

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH

BADANIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH 1. Podstawy teoretyczne ĆWCENE NR 4 BADANE PREKŁADNKÓW PRĄDOWYCH Przekładnik prądowy jest to urządzenie elektryczne transformujące sinusoidalny prąd pierwotny na prąd wtórny o wartości dogodnej do zasilania

Bardziej szczegółowo

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE

st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 4 OBWODY TRÓJFAZOWE Układem

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Sposób oceny dokładności transformacji indukcyjnych przekładników prądowych dla prądów odkształconych. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223692 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223692 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399602 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 1 ĆWICZENIE 15 BADANIE WZMACNIACZY MOCY MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 15.1. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości wzmacniaczy mocy małej częstotliwości oraz przyswojenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1. Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (51) Int.Cl.5: G01R 27/02. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 158969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 275661 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1988 (51) Int.Cl.5: G01R 27/02

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi"

Ćwiczenie: Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi Ćwiczenie: "Obwody ze sprzężeniami magnetycznymi" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-520 Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 171065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 299277 (22) Data zgłoszenia: 11.06.1993 (51) IntCl6: G01R 35/02 (54)

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji. Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel.

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji. Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow (http://www.sonel. MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji Strona 1 z 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarow Następca miernika MIE-500 miernik instalacji elektrycz impedancji

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

transformatora jednofazowego.

transformatora jednofazowego. Badanie transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadami działania oraz podstawowymi właściwościami transformatora jednofazowego pracującego w stanie jałowym, zwarcia

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA

7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA 7. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPORAŻENIOWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE I WARUNKI ICH STOSOWANIA 7.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych wiadomości z zakresu budowy, zasady działania, warunków

Bardziej szczegółowo

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST

UKŁAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI STACJI TRANSFORMATOROWO - PRZESYŁOWYCH TYPU ARST Oddział Gdańsk JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA ul. Mikołaja Reja 27, 80-870 Gdańsk tel. (48 58) 349 82 00, fax: (48 58) 349 76 85 e-mail: ien@ien.gda.pl http://www.ien.gda.pl ZAKŁAD TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ

Bardziej szczegółowo

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C ĆWICZENIE 4EMC POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C Cel ćwiczenia Pomiar parametrów elementów R, L i C stosowanych w urządzeniach elektronicznych w obwodach prądu zmiennego.

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego

Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego Wyłącznik różnicwwwprądwwy ZZstWsWwZnie: Zasadniczą funkcją wyłącznika różnicowoprądowego jest ochrona przed porażeniem porażeniem prądem elektrycznym. Zadaniem wyłącznika różnicowoprądowego jest samoistne

Bardziej szczegółowo

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Pomiar rezystancji metodą techniczną

Pomiar rezystancji metodą techniczną Pomiar rezystancji metodą techniczną Cel ćwiczenia. Poznanie metod pomiarów rezystancji liniowych, optymalizowania warunków pomiaru oraz zasad obliczania błędów pomiarowych. Zagadnienia teoretyczne. Definicja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i utomatyki 1) Wstęp st. stacjonarne I st. inżynierskie, Energetyka Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDLNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści Spis treści 3 Spis treści Przedmowa 11 1. Pomiary wielkości elektrycznych 13 1.1. Przyrządy pomiarowe 16 1.2. Woltomierze elektromagnetyczne 18 1.3. Amperomierze elektromagnetyczne 19 1.4. Watomierze prądu

Bardziej szczegółowo

Pomiary ochronne w urządzeniach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Pomiary ochronne w urządzeniach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania

Poprawa jakości energii i niezawodności. zasilania Poprawa jakości energii i niezawodności zasilania Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Poziom zniekształceń napięcia w sieciach energetycznych,

Bardziej szczegółowo

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz

Pomiary dużych prądów o f = 50Hz Pomiary dużych prądów o f = 50Hz 1. Wstęp Pomiary prądów przemiennych o częstotliwości 50 Hz i wartościach od kilkudziesięciu do kilku tysięcy amperów są możliwe za pomocą przetworników pomiarowych. W

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

Pomiary ochronne w urządzeniach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Pomiary ochronne w urządzeniach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7

Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 Statyczne badanie wzmacniacza operacyjnego - ćwiczenie 7 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi zastosowaniami wzmacniacza operacyjnego, poznanie jego charakterystyki przejściowej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie ĆWICZENIE Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów C. CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest praktyczno-analityczna ocena wartości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości

Spis treści. Oznaczenia Wiadomości ogólne Przebiegi zwarciowe i charakteryzujące je wielkości Spis treści Spis treści Oznaczenia... 11 1. Wiadomości ogólne... 15 1.1. Wprowadzenie... 15 1.2. Przyczyny i skutki zwarć... 15 1.3. Cele obliczeń zwarciowych... 20 1.4. Zagadnienia zwarciowe w statystyce...

Bardziej szczegółowo

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.

R 1. Układy regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego. kłady regulacji napięcia. Pomiar napięcia stałego.. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodami regulacji napięcia stałego, stosowanymi w tym celu układami elektrycznymi, oraz metodami

Bardziej szczegółowo

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA

ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA. Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA ENERGIA BEZPIECZNIE POŁĄCZONA APARATURA ŁĄCZENIOWA Nowość PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE NISKIEGO NAPIĘCIA APARATURA ŁĄCZENIOWA Szybko Pewnie Kompleksowo Zgodność ze standardami zakładów energetycznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Instytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH

ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH ĆWICZENIE NR 3 BADANIE PRZEKAŹNIKÓW JEDNOWEJŚCIOWYCH - NADPRĄDOWYCH I PODNAPIĘCIOWYCH 1. Wiadomości ogólne Do przekaźników pomiarowych jednowejściowych należą przekaźniki prądowe, napięciowe, częstotliwościowe,

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych

PL B1. Sposób wyznaczania błędów napięciowego i kątowego indukcyjnych przekładników napięciowych dla przebiegów odkształconych PL 216925 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216925 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389198 (51) Int.Cl. G01R 35/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych

Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych VERLAG DASHÖFER Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka Copyright 2006 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa tel. (022) 559

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych

Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl Laboratorium Urządzeń Elektrycznych Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia:

KARTA KATALOGOWA. Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520. Infolinia: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Miernik wielofunkcyjny MPI-520 Typ: EG-MPI-520 Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

Laboratorium Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej Instrukcja laboratoryjna LABORATORIUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ nstrukcja laboratoryjna - 1 - LABORATORUM ELEKTROENERGETYCZNEJ AUTOMATYK ZABEZPECZENOWEJ BADANE PRZEKŁADNKA PRĄDOWEGO TYPU ASK10 1. Cel ćwiczenia Poznanie budowy, zasady działania, danych znamionowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia

Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Ćwiczenie 8 Temat: Pomiar i regulacja natężenia prądu stałego jednym i dwoma rezystorem nastawnym Cel ćwiczenia Właściwy dobór rezystorów nastawnych do regulacji natężenia w obwodach prądu stałego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych.

Schemat ten jest stosowany w schematach zastępczych sieci elektroenergetycznych, przy obliczeniach prądów zwarciowych. Temat: Transformatory specjalne: transformator trójuzwojeniowy, autotransformator, przekładnik prądowy i napięciowy, transformator spawalniczy, transformatory bezpieczeństwa, transformatory sterowania

Bardziej szczegółowo

METROLOGIA EZ1C

METROLOGIA EZ1C Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu METOLOGI Kod przedmiotu: EZ1C 300 016 POMI EZYSTNCJI METODĄ

Bardziej szczegółowo

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Laboratorium dydaktyczne z zakresu URZĄDZEŃ ROZDZIELCZYCH i ELEMENTÓW STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH Informacje ogólne Sala 2.2 w budynku Zakładu Aparatów i Urządzeń Rozdzielczych 1. Zajęcia wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Miernik parametrów instalacji MPI-525 - NOWOŚĆ

Miernik parametrów instalacji MPI-525 - NOWOŚĆ Miernik parametrów instalacji MPI-525 - NOWOŚĆ Artykuł - Rynek Elektryczny 02/2010 [1] Z początkiem 2010 roku firma SONEL S.A. wprowadza na rynek kolejny przyrząd wielofunkcyjny do pomiarów elektrycznych.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą.

Ćwiczenie nr 9. Pomiar rezystancji metodą porównawczą. Ćwiczenie nr 9 Pomiar rezystancji metodą porównawczą. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie różnych metod pomiaru rezystancji, a konkretnie zapoznanie się z metodą porównawczą. 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia.

Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Temat: Analiza pracy transformatora: stan jałowy, obciążenia i zwarcia. Transformator może się znajdować w jednym z trzech charakterystycznych stanów pracy: a) stanie jałowym b) stanie obciążenia c) stanie

Bardziej szczegółowo

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich W ODDIALE ŁÓDKIM SEP 7 Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ODNAKA A ASŁUGI DLA MIASTA ŁODI AC 9/422/165/25 Nr 2/214 (65) ISSN 282-777 Czerwiec 214 Ramowy porządek obrad XXXVI WD SEP w

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1)

Ćwiczenie nr.14. Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego. Q=UIsinϕ (1) 1 Ćwiczenie nr.14 Pomiar mocy biernej prądu trójfazowego 1. Zasada pomiaru Przy prądzie jednofazowym moc bierna wyraża się wzorem: Q=UIsinϕ (1) Do pomiaru tej mocy stosuje się waromierze jednofazowe typu

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI

WYKORZYSTANIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU SKŁADOWYCH IMPEDANCJI 1 WYKORZYSTAIE MULTIMETRÓW CYFROWYCH DO POMIARU 1. CEL ĆWICZEIA: SKŁADOWYCH IMPEDACJI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami pomiaru składowych impedancji multimetrem cyfrowym. 2. POMIARY

Bardziej szczegółowo

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna

XXXIV OOwEE - Kraków 2011 Grupa Elektryczna 1. Przed zamknięciem wyłącznika prąd I = 9A. Po zamknięciu wyłącznika będzie a) I = 27A b) I = 18A c) I = 13,5A d) I = 6A 2. Prąd I jest równy a) 0,5A b) 0 c) 1A d) 1A 3. Woltomierz wskazuje 10V. W takim

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE W S E i Z W WASZAWE WYDZAŁ.. LABOATOUM FZYCZNE Ćwiczenie Nr 10 Temat: POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ. PAWO OHMA Warszawa 2009 Prawo Ohma POMA OPOU METODĄ TECHNCZNĄ Uporządkowany ruch elektronów nazywa się

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW

LABORATORIUM PRZEKŁADNIKÓW Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, nformatyki i Automatyki nstytut Elektroenergetyki, Zakład Przekładników i Kompatybilności Elektromagnetycznej Grupa dziekańska... Rok akademicki...

Bardziej szczegółowo

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych

Przetwornik prądowo-napięciowy ze zmodyfikowanym rdzeniem amorficznym do pomiarów prądowych przebiegów odkształconych dr inż. MARCIN HABRYCH Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska mgr inż. JAN LUBRYKA mgr inż. DARIUSZ MACIERZYŃSKI Kopex Electric Systems S.A. dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI Instytut Technik Innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP.

Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Uwagi do działania stopni różnicowo - prądowych linii zabezpieczeń ZCR 4E oraz ZZN 4E/RP. Dwa pół komplety zabezpieczeń podłączonych na dwóch końcach linii powinny być sfazowane ( połączenie zgodne z rysunkiem

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1 Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

TRANSFORMATORY. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TRANSFORMATORY Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Maszyny elektryczne Przemiana energii za pośrednictwem pola magnetycznego i prądu elektrycznego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

Ćwiczenie: Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączanie zasilania aktualne wymagania, sprawdzanie, obwody z przekształtnikami.

Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączanie zasilania aktualne wymagania, sprawdzanie, obwody z przekształtnikami. Ochrona przeciwporażeniowa przez samoczynne wyłączanie zasilania aktualne wymagania, sprawdzanie, obwody z przekształtnikami Stanisław Czapp Gdańsk, 18.12.2017 Plan wykładu 1. Samoczynne wyłączanie zasilania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI CHARAKTERYSTYKI TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Badanie właściwości transformatora jednofazowego. Celem ćwiczenia jest poznanie budowy oraz wyznaczenie charakterystyk

Bardziej szczegółowo

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych

12. Zasilacze. standardy sieci niskiego napięcia tj. sieci dostarczającej energię do odbiorców indywidualnych . Zasilacze Wojciech Wawrzyński Wykład z przedmiotu Podstawy Elektroniki - wykład Zasilacz jest to urządzenie, którego zadaniem jest przekształcanie napięcia zmiennego na napięcie stałe o odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Zaznacz właściwą odpowiedź

Zaznacz właściwą odpowiedź EUOEEKTA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ok szkolny 200/20 Zadania dla grupy elektrycznej na zawody I stopnia Zaznacz właściwą odpowiedź Zadanie Kondensator o pojemności C =

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRZYRZĄDY POMIAROWE. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRZYRZĄDY POMIAROWE Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przyrządy pomiarowe Ogólny podział: mierniki, rejestratory, detektory, charakterografy.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektryczny Zakład Systemów Informacyjno-Pomiarowych Studia... Kierunek... Grupa dziekańska... Zespół... Nazwisko i Imię 1.... 2.... 3.... 4.... Laboratorium...... Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym Ćwiczenie nr Badanie obwodów jednofazowych RC przy wymuszeniu sinusoidalnym. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z rozkładem napięć prądów i mocy w obwodach złożonych z rezystorów cewek i

Bardziej szczegółowo

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE

5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5. PRĄDY ZWARCIOWE W INSTALACJACH NISKIEGO NAPIĘCIA I ICH WYŁĄCZANIE 5.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przebiegami prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych niskiego

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO Ć w i c z e n i e POMIAY W OBWODACH PĄDU STAŁEGO. Wiadomości ogólne.. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to układ odpowiednio połączonych elementów przewodzących prąd i źródeł energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68

Ćwiczenie 4 Badanie wpływu napięcia na prąd. Wyznaczanie charakterystyk prądowo-napięciowych elementów pasywnych... 68 Spis treêci Wstęp................................................................. 9 1. Informacje ogólne.................................................... 9 2. Zasady postępowania w pracowni elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07.

PL 217306 B1. AZO DIGITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Gdańsk, PL 27.09.2010 BUP 20/10. PIOTR ADAMOWICZ, Sopot, PL 31.07. PL 217306 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217306 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387605 (22) Data zgłoszenia: 25.03.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Aspekty praktyczne przy elektrycznych pomiarach ochronnych instalacji Przepisy normujące wykonywanie odbiorczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego ENERGOELEKTRONIKA Laboratorium Ćwiczenie nr 2 Łączniki prądu przemiennego Warszawa 2015r. Łączniki prądu przemiennego na przemienny Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY BYDGOSZCZY YDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆICZENIE: E3 BADANIE ŁAŚCIOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy 1 Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy Pytanie Uprzejmie prosimy o opinię w sprawie możliwości dostosowania zasilania suwnicy 140 t w Elektrowni Bełchatów do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów.

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe

Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Elementy elektroniczne i przyrządy pomiarowe Cel ćwiczenia. Nabycie umiejętności posługiwania się miernikami uniwersalnymi, oscyloskopem, generatorem, zasilaczem, itp. Nabycie umiejętności rozpoznawania

Bardziej szczegółowo