Warszawa, dn rok. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dn. 24.05.2013 rok. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP"

Transkrypt

1 Warszawa, dn rok Grupa Posłów na Sejm RP Klub Poselski Ruch Palikota Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy: - o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy posła Michała Kabacińskiego.

2 projekt Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 28 ust. 2. otrzymuje brzmienie: 2. Leczenie substytucyjne może prowadzić zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarska, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej po uzyskaniu zezwolenia marszałka województwa, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura odnośnie do spełniania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7. 2) W art. 28 ust. 6. otrzymuje brzmienie: 6. Zezwolenie na leczenie substytucyjne cofa się, gdy zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarska, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej przestał spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia. 3) W art. 28 ust. 6b otrzymuje brzmienie: 6b. Zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarska, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej prowadzący leczenie substytucyjne jest obowiązany do niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie. 4) W art.28. ust. 7. otrzymuje brzmienie: 7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postepowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarska, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej prowadzący leczenie substytucyjne, oraz szczegółowy sposób gromadzenia, przechowywania i przekazywania informacji, o których mowa w ust. 6b, mając na względzie dobro osób uzależnionych, w tym potrzebę zachowania anonimowości osób umieszczanych w Centralnym Wykazie Osób Objętych Leczeniem Substytucyjnym. 5) W art. 45 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

3 4. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona, z wyjątkiem uprawy określonej w art. 45a. 2) Po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu: art. 45a. 1. Grupa co najmniej pięciu pełnoletnich osób może wystąpić z wnioskiem o zarejestrowanie klubu konopnego. 2. W ramach zarejestrowanego klubu konopnego możliwa jest uprawa konopi innych niż włókniste prowadzona wyłącznie w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek członków klubu, na określonej powierzchni w siedzibie klubu konopnego. 3. Konsumpcja środków odurzających lub substancji psychotropowych wytworzonych z upraw, o których mowa w ust. 2 w ilości nieznacznej, przeznaczonej na własny użytek członków klubu jest możliwa wyłącznie w siedzibie klubu. 4. Członkami klubu konopnego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 5. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia szczegółowe wymogi dotyczące rejestracji oraz funkcjonowania klubu konopnego, dotyczące w szczególności: 1) warunków technicznych siedziby klubu konopnego, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia pomieszczenia przed kradzieżą oraz dostępem dla osób trzecich; 2) warunki dotyczące statutu klubu konopnego; 3) ilość środków odurzających i substancji psychotropowych wytworzonych z upraw, o których mowa w ust. 2, które należy uznać za nieznaczne i przeznaczone na własny użytek; 4) ilość konopi innych niż włókniste, którą należy uznać za nieznaczną i przeznaczoną na własny użytek; 5) zasady kontroli funkcjonowania klubu konopnego. 6. Rejestracji klubu konopnego dokonuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce siedziby klubu konopnego, po stwierdzeniu spełnienia przez wnioskodawców wymogów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Rejestracji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się, w drodze decyzji, na wniosek zawierający: 1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres wnioskodawców; 2) informację o siedzibie klubu konopnego oraz powierzchni uprawy. 8. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed zarejestrowaniem klubu konopnego może dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o rejestrację klubu konopnego zezwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki określone w ustawie oraz w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5.

4 9. Wniosek o rejestrację klubu konopnego powinien zawierać: 1) oświadczenie wnioskodawców, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą uprawy; 2) oświadczenie wnioskodawców, że nie byli karani za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 53 do art. 60 z wyjątkiem art ustawy10. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) odmawia rejestracji klubu konopnego, jeżeli wnioskodawcy nie dają rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności: 1) nie dysponują pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą 2) byli karani za popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w rozdziale Klub konopny zostaje wyrejestrowany z urzędu w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w rozporządzeniu, o którym mowa w ust Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi rejestr klubów konopnych. 13. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia zasady prowadzenia rejestru, o którym mowa w ust 10. 3) W art. 62a dodaję się ust. 1 w brzmieniu: 1) Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określą w drodze rozporządzenia ilości wybranych środków odurzających i substancji psychotropowych, które należy uznać za nieznaczne i przeznaczone na własny użytek. 6) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem uprawy określonej w art. 45a, konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 7) art. 65 otrzymuje brzmienie: Art. 65. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak niskomorfinowy lub konopie włókniste, z wyjątkiem uprawy określonej w art. 45a, podlega karze grzywny. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Uzasadnienie

5 1) Konieczność zmian Doświadczenia związane z prowadzoną od blisko dwudziestu lat w Polsce polityką antynarkotykową pokazują jednoznacznie, iż nie zdała ona egzaminu. Obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada surowe sankcje karne za posiadanie oraz uprawę środków odurzających bez względu na ich wielkość, przez co praktycznie po jednej stronie stawia ofiarę i prześladowcę, konsumenta narkotyku i dilera. Polityka represji wobec posiadania tzw. miękkich narkotyków, a w szczególności marihuany doprowadziła w ciągu kilkunastu lat do skazania blisko 400 tys. osób za posiadanie narkotyków. Natomiast nie zmniejszyła w znaczącym wymiarze problemu narkomanii, a w szczególności czarnego rynku narkotyków. W związku z tym racjonalne jest poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, w duchu bardziej liberalnym. Konieczne jest zatem stopniowe odstąpienie od kryminalizacji, oraz stygmatyzacji osób przyjmujących narkotyki, ale niewyrządzających krzywdy innym". Politykę kar powinno zastąpić bardziej humanitarne podejście do uzależnionych, którzy powinni być traktowani jak pacjenci, a nie jak przestępcy. Nadmierna restrykcyjność obecnego prawa jest szczególnie widoczna w odniesieniu do marihuany. Środek ten, według wielu badań, ma łagodne i przewidywalne działanie, a także wykazuje właściwości medyczne. Pomimo to jego posiadanie czy uprawa podlega ustawowym sankcjom karnym. Jako swoistą hipokryzję ustawodawcy można potraktować fakt, iż penalizuje on marihuanę, a nie stosuje żadnych ograniczeń wobec alkoholu, który to jako używka jest często dużo bardziej szkodliwy- i to zarówno zdrowotnie, jak i społecznieniż marihuana. Niemożliwe jest zatem całkowite wykluczenie konsumpcji marihuany, należy położyć nacisk na takie działania, które zmniejszą skalę nadużywania (używania szkodliwego) i zminimalizują szkody zdrowotne związane z konsumpcją. Codziennie miliony ludzi kupują marihuanę z niewiadomych źródeł, najczęściej przestępczych. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje takiego stanu rzeczy mają liczne tragiczne skutki.

6 Projekt ustawy zakłada kompleksową zmianę dotychczasowej polityki narkotykowej, przede wszystkim poprzez zalegalizowanie uprawy i konsumpcji konopi innych niż włókniste w specjalnie w tym celu utworzonych tzw. klubach konopnych. 2) Założenia zmian a) Kluby konopne Podstawową zmianą zaproponowaną przez projekt jest umożliwienie legalnej uprawy i konsumpcji marihuany na własny użytek w ramach tzw. klubów konopnych przez ich pełnoletnich członków. Na podstawie projektowanych przepisów, grupa pełnoletnich osób będzie mogła utworzyć, po zarejestrowaniu- klub konopny. Klub taki będzie stanowił swoistą spółdzielnie, w ramach którego członkowie będą mogli uprawiać, posiadać i konsumować- na własny użytek konopie (na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą). Jednocześnie uprawa i konsumpcja byłaby możliwa jedynie w przystosowanej do tego celu siedzibie klubu, spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Rejestracji Klubu konopnego dokonywałby wójt/burmistrz/prezydent miasta, po stwierdzeniu spełnienia przez założycieli klubu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, dotyczących w szczególności właściwości technicznych lokalu Klubu. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia określi warunki niezbędne do uzyskania zezwolenie, a także zasady funkcjonowania klubów, tj. m.in. formy kontroli porządkowej działania Klubu, ustalenie warunków lokalu (odległość od szkół, zabezpieczenie dostępu), ustalenie dopuszczalnych rozmiarów i warunków uprawy konopi, posiadania i konsumpcji). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przed zarejestrowaniem klubu konopnego będzie mógł dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o rejestrację klubu konopnego zezwolenia w celu stwierdzenia, czy podmiot spełnia warunki określone w ustawie oraz w rozporządzeniu. Ponadto (burmistrz, prezydent miasta) będzie mógł odmówić rejestracji klubu konopnego, jeżeli wnioskodawca nie da rękojmi należytego zabezpieczenia zbioru z upraw przed wykorzystaniem do celów innych niż określone w ustawie, a w szczególności nie będzie dysponować pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą, lub był karany za przestępstwa i wykroczenia ustawowe, określone w rozdziale 7 ustawy. Klub konopny zostanie wyrejestrowany z urzędu w razie naruszenia warunków prowadzenia działalności określonych w ustawie lub w rozporządzeniu

7 Obecnie Kluby Konopne istnieją już w Hiszpanii i Belgii, w ich ramach członkowie na własny użytek wspólnie uprawiają konopie i dzielą między siebie zbiory. Kluby Konopne umożliwiają przede wszystkim kontrolowaną i bezpieczną uprawę i konsumpcje marihuany. Organy państwowe będą mogły bowiem ustalać w drodze rozporządzenia oraz kontrolować kluby od zasiewu po konsumpcję. Instytucja Klubów Konopnych stanowić będzie mocne uderzenie w nielegalny rynek dominujący obecnie w handlu marihuaną. Jednocześnie umożliwi kontrolę nad jakością uprawianych roślin oraz ich bezpieczeństwa dla użytkowników. Rozwiązanie w postaci utworzenia klubu konopnego- swoistej grupy samopomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych związanych z niekontrolowaną konsumpcją marihuany przyczyni się także do ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniami. b) Doprecyzowanie własnego użytku Projekt zakłada również wprowadzenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia definiującego znaczenie terminu środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego. Taka forma definicji ilości środków odurzających na własny użytek jest stosowana w wielu krajach UE i umożliwia wyeliminowanie uznaniowości przez organy ścigania, która jest szczególnie niewskazana w regulacjach o charakterze prawnokarnym. c) Zmiany w zasadach prowadzenia leczenia substytucyjnego Projekt zakłada również przeprowadzenie zmiany w dotychczasowej regulacji dotyczącej prowadzenia leczenia substytucyjnego. Praktyka pokazała, iż dotychczasowe unormowanie w tym zakresie nie spełniają swoich zadań i wymagają istotnej zmiany. Zgodnie z proponowanymi zmianami, leczenie substytucyjne będzie mógł prowadzić zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarską, w tym ramach grupowej praktyki lekarskiej po uzyskaniu zezwolenia marszałka województwa, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Biura. Zezwolenie na leczenie substytucyjne zostanie cofnięte, gdy zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej przestanie spełniać warunki stanowiące podstawę wydania zezwolenia. Zakład

8 opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej prowadzący leczenie substytucyjne zostanie również obowiązany do niezwłocznego przekazywania Biuru informacji o zakwalifikowaniu, wyłączeniu lub zakończeniu udziału pacjenta w programie realizującym takie leczenie. Projekt ustawy przewiduje ponadto wprowadzenie delegacji dla Ministra właściwego do spraw zdrowia do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym, szczegółowych warunków, jakie powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej lub lekarz psychiatra wykonujący praktykę lekarską, w tym w ramach grupowej praktyki lekarskiej prowadzący leczenie substytucyjne. Proponowane zmiany w istotny sposób poszerzą dostępność do leczenia substytucyjnego oraz wpłyną na zmniejszenie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach leczenia substytucyjnego. 3) Skutki ustawy Projekt ustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym z przedmiotowymi organizacjami społecznymi. Projekt niniejszy nie powoduje negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych. Projekt niniejszy nie jest sprzeczny z Prawem Unii Europejskiej.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: Art. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 12 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 4) prowadzenie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie

Projekt roboczy, 12.02.2007 r. Opracowany przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie Projekt został kierunkowo skonsultowany z Departamentem Dróg i Transportu Drogowego w Ministerstwie Transportu. W styczniu 2007 r. projekt został skonsultowany w trakcie 4 spotkań z przewoźnikami (uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-8-10 Druk nr 2806 Warszawa, 15 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 Dz.U. 2002 Nr 141 poz. 1178 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036. Prawo dewizowe Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Opracowano na podstawie tj. Dz. z 2013 r. 1069. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Celem ustawy jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011

RAPORT. Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 RAPORT Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2010/2011 Autorzy: Agnieszka Sieniawska, Jacek Charmast Redakcja: Filip Nawaro Opracowanie graficzne: Andrzej

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo