Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:"

Transkrypt

1 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz proponowanej strategii dalszego rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w tych zakładach (w tym planowane inwestycje i zakup aparatury ). Informację opracowano na dzień 12 lipca 2007 r. Program opracował: Wydział Przekształceń i Nadzoru nad Zakładami w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp str. 1-3 Priorytet dla zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej, Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce podstawy prawne, II. Podstawowe informacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce i na Mazowszu - str. 4-16: ZagroŜenie dla zdrowia psychicznego, Lecznictwo ambulatoryjne, Struktura rozpoznań, Psychiatryczna opieka pełnodobowa, Psychiatryczna opieka pośrednia, Wykaz zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia i ich pojemność (tabele Nr 16 i 17), Wartość realizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w latach przez Narodowy Fundusz Zdrowia. III. Organizacja opieki psychiatrycznej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego str IV. Proponowana strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego str Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) str , Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie str , Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DREWNICA w Ząbkach str , Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu str , Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 - str , Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy str , Braki kadrowe w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej str. 60, 2

3 Sytuacja finansowa zakładów str psychiatrycznej opieki zdrowotnej V. ZałoŜenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego str

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w WARSZAWIE Warszawa, 12 lipca 2007 r. Departament Zdrowia ul.borowskiego Warszawa Projekt Strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. I. Wstęp. 1. Priorytet dla zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej. Istotnym dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odnoszącym się do kwestii zdrowia psychicznego, był opublikowany w 2001 r. doroczny raport pt. Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja. Przypomina on trzy podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, wprowadzone przed 10 laty przez ONZ, tj.: niedopuszczalność dyskryminacji jednostki z powodu choroby psychicznej, kaŝdy pacjent winien mieć prawo leczenia i opieki w swoim własnym środowisku, kaŝdy pacjent winien mieć prawo leczenia w najmniej ograniczającym środowisku, z zastosowaniem najmniej ograniczającego i ingerującego w jego osobowość i leczenie. Wymieniony Raport podkreśla powszechny charakter zaburzeń neuropsychiatrycznych, które na przestrzeni Ŝycia osobniczego dotykają co czwartego człowieka, a takŝe znaczący udział tych schorzeń w tzw. Globalnym ObciąŜeniu Chorobami, w których wskaźnik dla świata w roku 2000 wyniósł 12%, a dla Europy 20%. W tym ostatnim aspekcie największe znaczenie mają: depresja, schizofrenia, zaburzenia zachowania, zaburzenia na tle alkoholowym i narkotykowym, samookaleczenia Wśród czynników determinujących zaburzenia psychiczne Raport wymienia ubóstwo, płeć Ŝeńską w przypadku nerwic i depresji, wiek dziecięcy i starszy, sytuacje konfliktów i katastrof, zaburzenia środowiska rodzinnego, niektóre choroby somatyczne. W roku 2005 reprezentanci ministerstw zdrowia 53 krajów europejskich regionu WHO, uczestniczący wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady 4

5 Europy w Europejskiej Konferencji Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwołanej przez Europejskie Biuro Regionalne WHO w Helsinkach przyjęli deklarację w sprawie ochrony zdrowia psychicznego, której główne tezy są następujące: kraje europejskie zobowiązują się w ciągu następnych 5-10 lat opracować, wprowadzić i ocenić, taka politykę i ustawodawstwo, które pozwolą na poprawę dobrego samopoczucia psychicznego całej populacji, pozwolą stworzyć warunki do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i wreszcie pozwolą na dobre funkcjonowanie społeczne i osobiste ludzi doświadczających problemów psychicznych. Określone zostały równieŝ działania jakie powinna uwzględniać polityka ochrony zdrowia psychicznego. Kolejnym waŝnym krokiem było ogłoszenie przez Komisję Europejską w październiku 2005 r. tzw. Zielonej Księgi w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności myśli proponującej strategię zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. Dokument ten nawiązuje do Deklaracji Helsińskiej i jest realizacją zapisów Deklaracji w Unii Europejskiej. Zielona Księga wymienia następujące zadania waŝne dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach Unii: wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocje zdrowia psychicznego, zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania profilaktyczne podejmowane wobec grup naraŝonych na zagroŝenia dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości Ŝycia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności, opracowanie zasad budowania informacji, współpracy w zakresie badan naukowych i upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego między krajami Unii Europejskiej. Zakończone zostały konsultacje zapisów Zielonej Księgi, następnym etapem będzie jej ogłoszenie i przedstawienie krajom członkowskim. 2. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce podstawy prawne. Prawo do ochrony zdrowia uwaŝa się za prawo konstytucyjne, tj. expressis verbis wyraŝone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 68 ust. 1 zapisano, Ŝe kaŝdy ma prawo do ochrony zdrowa. W zapisie tym mieści się równieŝ prawo do ochrony zdrowia psychicznego. Podstawowym polskim aktem prawnym, wyznaczającym najwaŝniejsze obszary działania w ochronie zdrowia psychicznego, jest ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). Celem ustawy jest zapewnienie właściwej gwarancji poszanowania praw i godności obywatelskich, wśród których zdrowie psychiczne zajmuje kluczową pozycję. 5

6 Dla przełoŝenia realizacji problemów zdrowia psychicznego istotne znaczenie mają takŝe dwie ustawy dotyczące zagadnień uzaleŝnień, tj.: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz z późn. zm.). Na ich podstawie opracowano wieloletnie szczegółowe prognozy działań zmierzające do ograniczenia podaŝy i rozwiązywania problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ponadto ogólne zasady funkcjonowania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego wynikają takŝe z takich ustaw jak: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, o pomocy społecznej. II. Podstawowe informacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce i na Mazowszu. 1. ZagroŜenia dla zdrowia psychicznego. Podstawowym wskaźnikiem zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, w tym takŝe związanych z naduŝywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. Od wielu lat, z roku na rok, zwiększa się liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. 2. Lecznictwo ambulatoryjne. Wskaźnik rozpowszechnienia ogółu zaburzeń psychicznych zarejestrowanych w Polsce w lecznictwie ambulatoryjnym w roku 2005 wynosił 3 657,4 / 100 tys. ludności i był niŝszy o 2,4% niŝ w roku W Województwie Mazowieckim wynosił on 3 039,1 / 100 tys. ludności i był wyŝszy dla kobiet (3 204,3) oraz nadal znacznie wyŝszy w mieście niŝ na wsi (miasto 3 607,3 wieś 1 996,9). Niewątpliwie moŝe to świadczyć o utrudnionej dostępności do poradni zdrowia psychicznego na wsi jak równieŝ niedostatecznej świadomości mieszkańców wsi w zakresie moŝliwości leczenia schorzeń psychiatrycznych. Województwo Mazowieckie w roku 2005 plasowało się w na dziewiątym miejscu, co do wielkości rozpowszechniania chorób psychicznych w kraju. Biorąc po uwagę wiek pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych obserwuje się największą ich liczbę w grupie wiekowej lata. Dla Polski wskaźnik w tej grupie wiekowej / 100 tys. ludności wynosił 4 937,2, dla Mazowsza był znacznie niŝszy i wynosił 3 915,8. Szczegółową analizę w tym zakresie, wg. województw, przedstawiono w tabeli Nr 1. 6

7 7

8 Bardziej niŝ wskaźniki rozpowszechnienia chorób psychicznych rosną wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz pierwszy do lecznictwa ambulatoryjnego w danym roku). W roku 2005 w Polsce wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wynosił 1 028,5 / 100 tys. ludności, na Mazowszu był nieznacznie niŝszy i wynosił 968,0 / 100 tys. ludności, co plasuje Województwo na 9 miejscu w kraju.. Ilustrują to tabela Nr 2. 8

9 9

10 Wśród pacjentów opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnie odwykowe, poradnie uzaleŝnień ), w tym osób to leczeni z powodu zaburzeń alkoholowych (13% ogółu leczonych). Na Mazowszu liczba osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi naduŝywaniem alkoholu wynosiła , co daje wskaźnik 411,0 / 100 tys. ludności, przy średnim krajowym 467,5. Na Mazowszu dla wsi wskaźnik ten był znacznie niŝszy niŝ w mieście (wieś 267,3, miasto 489,4 ). NajwyŜszy wskaźnik na Mazowszu (749,9) odnotowano w grupie wiekowej lata (Polska 838,4). Tabela Nr 3. 10

11 11

12 W roku pacjentów w Polsce leczyło się z powodu zaburzeń psychicznych wynikających z uŝywania substancji psychoaktywnych (innych niŝ alkohol). Na Mazowszu liczba ta wynosiła 6 712, co dawało wskaźnik 130,3 / 100 tys. ludności przy średnim w kraju 100,7 / 100 tys. ludności. NajwyŜszy wskaźnik rozpowszechnienia osób leczonych psychicznie z powodu uŝywania substancji psychoaktywnych odnotowano na Mazowszu w grupie wiekowej lat i wynosił on 376,9 / 100 tys. ludności przy średnim krajowym dla tej grupy wiekowej 252,3. W skali kraju psychozy wystąpiły u 4% ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi w wyniku uŝywania substancji psychoaktywnych, w tym 43 % stanowili pacjenci pierwszorazowi. Tabela Nr 4. 12

13 13

14 W roku 2005 w Polsce działało poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz 158 dla dzieci i młodzieŝy. W tym samym okresie na terenie Województwa Mazowieckiego takich poradni było 121 dla dorosłych i 34 dla dzieci i młodzieŝy. Na ogólną liczbę porad w kraju w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych tj , największą ich ilość odnotowano w Województwie Śląskim , a następnie w Województwie Mazowieckim PowyŜsze świadczy o większej niŝ w innych województwach dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej. Na ogólną liczbę porad w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci w kraju , największą ich ilość wykonano w Województwie Mazowieckim , tj.19,0% ogółu wszystkich porad. Tabela Nr 5 i 6. 14

15 15

16 16

17 Stan zatrudnienia Zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci przedstawiono w tabelach Nr 7 i 8. Widać z nich drastyczny brak kadry, zarówno lekarzy psychiatrów jak i psychologów, szczególnie w poradniach dziecięcych. Braki dotyczą takŝe terapeutów zajęciowych. 17

18 18

19 19

20 Liczba ogółem leczonych z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjnie w kraju w roku 2005 wynosiła osób, bez obserwacji i rozpoznań niepsychiatrycznych osób, co daje wskaźnik dla kraju 3 657,4 / 100 tys. ludności, dla Mazowsza wskaźnik wynosi 3 039,1 i to plasuje Województwo na 14 miejscu w Polsce. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczba osób leczonych powyŝej 65 roku Ŝycia ma tendencję wzrostową i świadczy to, Ŝe w tym okresie Ŝycia szybko rośnie zapotrzebowanie na opiekę psychogeriatryczną, bowiem zwiększa się ryzyko niepełnosprawności i niesamodzielności, co wiąŝe się zarówno z psychologicznymi aspektami starzenia się jak i specyficznymi dla tego wieku chorobami zwyrodnieniowymi i naczyniowymi mózgu. Struktura rozpoznań Wśród pacjentów leczonych ambulatoryjnie najwięcej w roku 2005 występowało rozpoznań i zaburzeń psychotycznych, głównie były to psychozy z powodu zaburzeń afektywnych 19%, schizofrenia 10%, psychotyczne zaburzenia organiczne 8%. Zaburzenia nerwicowe stanowiły 24% ogółu leczonych, alkoholowe 13%, a związane z uŝywaniem substancji psychoaktywnych 1%. W stosunku do roku 2004 najbardziej wzrosła zapadalność w przypadku zaburzeń spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych o 34%, następnie alkoholowych o 12%. Tabela Nr 9. 20

21 21

22 3. Psychiatryczna opieka pełnodobowa. W Polsce w 245 palcówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej funkcjonowało ogółem łóŝek, w tym psychiatrycznych, co dawało wskaźnik 8,3 / 10 tys. ludności. W Województwie Mazowieckim liczba łóŝek psychiatrycznych wynosiła ogółem 4 412, przy wskaźniku 8,6. NajwyŜszy wskaźnik łóŝek psychiatrycznych odnotowano w Województwie Lubuskim 19,5 a najniŝszy w Małopolskim 5,2. Dla dzieci i młodzieŝy liczba łóŝek psychiatrycznych w kraju wynosiła 1 012, tj. 3 % do ogółu łóŝek psychiatrycznych, na Mazowszu 220, co stanowi 5,0% w stosunku do mazowieckich zasobów. Średnia wykorzystania łóŝek dla Polski wynosiła 92,0%, dla Mazowsza 88,9%. PrzewaŜająca liczba łóŝek w kraju, podobnie jak na Mazowszu, zlokalizowana była i jest nadal w szpitalach psychiatrycznych. Wśród ogółu łóŝek psychiatrycznych, lecznictwo odwykowe dla osób uzaleŝnionych od alkoholu dysponowało łóŝkami w kraju (13% ogółu łóŝek), a na Mazowszu 427 łóŝkami (10%). Dla osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych liczba łóŝek w kraju wynosiła (9% ogółu łóŝek psychiatrycznych), a na Mazowszu 574 (12,1% ogółu łóŝek psychiatrycznych). Ogółem w kraju w roku 2005 łóŝek opieki długoterminowej psychiatrycznej było 4 416, w tym w Województwie Mazowieckim 336. Tabela Nr10. 22

23 23

24 Liczba pobytów (hospitalizacji) we wszystkich zakładach opieki psychiatrycznej pełnodobowej wynosiła , co dawało wskaźnik 727,2 / 100 tys. ludności, natomiast na Mazowszu liczba hospitalizacji wynosiła , przy wskaźniku 733,38 / 100 tys. ludności, co daje siódme miejsce w kraju. Na wsi wskaźnik ten był prawie o połowę niŝszy niŝ w mieście. Prawie 45% hospitalizacji w psychiatrycznych oddziałach całodobowych w roku 2004 stanowiły hospitalizacje osób leczonych po raz pierwszy. Wybrane wskaźniki rozpowszechnienia hospitalizacji wg. rozpoznań: Wskaźnik hospitalizacji (pobytu) z powodu psychoz (łącznie z psychozami poalkoholowymi i po substancjach psychoaktywnych) / 100 tys. ludności: Polska 340,3 Mazowsze 341,7 w tym: wskaźnik hospitalizacji z powodu psychoz poalkoholowych / 100 tys. ludności: Polska 33,2 Mazowsze 39,9 Wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji z powodu psychoz spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych / 100 tys. ludności: Polska 2,7 Mazowsze 3, Schizofrenia Polska 115,7 Mazowsze 117,4 Tabela Nr 11 i

25 25

26 26

27 4. Psychiatryczna opieka pośrednia. Najbardziej rozwiniętą formą opieki pośredniej w Polsce jest sieć oddziałów dziennych. W Polsce w roku 2005 łącznie takich oddziałów było 203 z miejscami, z tego na Mazowszu 36 oddziałów z miejscami. Oznacza to, Ŝe Województwo Mazowieckie dysponuje największa liczbą miejsc dziennego pobytu, w następnej kolejności jest Województwo Śląskie. Z tej formy leczenia w roku 2005 skorzystało osób, z tego na Mazowszu Średnie wykorzystanie miejsca w kraju wynosiło 86,2%, na Mazowszu 95,2%. W oddziałach dziennych osoby z rozpoznaniem schizofrenii stanowiły około 15% ogółu leczonych, z zaburzeniami afektywnymi (np. depresja, epizody maniakalne) 14%, z zaburzeniami nerwicowymi 20%, z zaburzeniami poalkoholowymi 18%, a po innych substancjach psychoaktywnych 4%. Tabela Nr

28 28

29 Poza wyŝej wymienionymi formami terapii, funkcjonują jeszcze Zespoły Leczenia Środowiskowego, które jednak głównie działają w duŝych miastach. W roku 2005 liczba Zespołów Leczenia Środowiskowego wynosiła 29, z tego najwięcej (9) na Mazowszu. Natomiast w 4 województwach nie ma w ogóle takiej formy opieki. Ze środowiskowej formy opieki skorzystało pacjentów, a na Mazowszu 1 321, co daje wskaźnik 25,6, przy wskaźniku krajowym 10,5 / 100 tys. ludności. Tabela Nr 14 i

30 30

31 31

32 Istotną dodatkową miarą kondycji psychicznej społeczeństwa jest takŝe rozpowszechnianie samobójstw zakończonych zgonem, których częstość wzrosła w okresie transformacji w latach o ponad 22%. W roku 2004 po raz pierwszy liczba zgonów z powodu samobójstwa przekroczyła przypadków. Wg. badań GUS, w roku 2004 w Polsce 6,2 miliona osób deklarowało niepełnosprawność wg. kryteriów biologicznych lub prawnych, w tym 10% ze schorzeniami psychicznymi. Niepełnosprawność fizyczna i psychiczna obejmuje 19% ogółu populacji w wieku 15 lat i więcej. Wyniki tych samych badań GUS dotyczące samooceny stanu emocjonalnego wskazują, Ŝe przez większość dni ostatniego miesiąca 25% dorosłej populacji w Polsce czuło się wyczerpanych lub wykończonych, 28% odczuwało zmęczenie, 16% było bardzo zdenerwowanych, a 12% - smutnych i przybitych. Wyniki europejskiego sondaŝu społecznego dowodzą, Ŝe w 10 nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej średni odsetek obywateli odczuwających wyłączenia ze środowiska wynosi 19%, a dla Polski wynosi 20,9%. Dla porównania, w 15 krajach starej UE odsetek ten wynosił 12,5%. Wiele innych wyników tego sondaŝu uzasadnia następujące twierdzenia: w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polacy są poddawani większej liczbie negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych i politycznych funkcjonujących w charakterze makrostresów, subiektywne wskaźniki zdrowia psychicznego, jak teŝ stopień zadowolenia z Ŝycia, lokują Polskę na najniŝszych pozycjach wśród innych krajów europejskich, wsparcie psychospołeczne, w tym kapitał więzi rodzinnych, które mogłyby neutralizować działanie wielu stresów, jest w Polsce relatywnie uboŝsze w porównaniu do kapitału społecznego w innych krajach Europy. Z perspektywy socjologicznej, lista potencjalnych i realnych zagroŝeń dla zdrowia psychicznego jest więc znaczna i obejmuje takie problemy jak: bezrobocie, warunki pracy i Ŝycia w połączeniu z biedą, rosnąca gwałtownie skala emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi społecznych, w tym deficyt wsparcia psychospołecznego i solidarności, zjawisko wykluczenia społecznego w połączeniu z rosnącymi zróŝnicowaniami społeczno-emocjonalnymi, proces starzenia się społeczeństwa polskiego z jednoczesnym niŝem demograficznym, znaczne rozmiary przestępczości, w tym zorganizowanej, nasilenie zjawisk korupcyjnych, katastrofy ekologiczne - naturalne i komunikacyjne, poczucie zagroŝenia nieuleczalnymi chorobami oraz (w Polsce w mniejszym stopniu) zagroŝenie międzynarodowym terroryzmem. 32

33 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U.Nr 179, poz z późn.zm.) na terenie kraju zostały wyznaczone 53 zakłady opieki zdrowotnej, które spełniają odpowiednie warunki zabezpieczenia, określone ww. rozporządzeniu tj. podstawowe zabezpieczenie i wzmocnione zabezpieczenie. W 33 zakładach ogółem wyznaczono 992 łóŝek w oddziałach ogólnopsychiatrycznych spełniających warunki podstawowego zabezpieczenia oraz 20 zakładów, o liczbie 875 łóŝek, w oddziałach ogólnopsychiatrycznych spełniających warunki wzmocnionego zabezpieczenia. W Województwie Mazowieckim zostały wyznaczone 4 zakłady o liczbie 185 łóŝek, które spełniają odpowiednie warunków podstawowego zabezpieczenia i 1 zakład, posiadający 35 łóŝek, spełniający warunki wzmocnionego zabezpieczenia. Tabela Nr 16 i

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 W tabeli 18 przedstawiono wartości zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w latach , która w skali kraju w roku 2005 wynosiła ,0 zł (dane Narodowego Funduszu Zdrowia), a w skali Województwa Mazowieckiego ,0 zł. Wartość zrealizowanych świadczeń psychiatrycznych na 1 mieszkańca w skali kraju w roku 2005 wynosiła 28,54 zł, a na Mazowszu 34,20,0 zł. Tabela Nr 18 i 19 40

41 41

42 III. Organizacja opieki psychiatrycznej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Artykuł 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) - stanowi, Ŝe samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Natomiast do zadań powiatów naleŝy organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Do zadań gminy naleŝy dostosowanie usług opiekuńczych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymienione zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem załoŝycielskim dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej funkcjonujących na Mazowszu, tj. 6 szpitali: Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie który posiada 381 łóŝek, w tym 60 łóŝek w ZOL-u; Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie który posiada 855 łóŝek, w tym 141 łóŝek w ZOL-u i 12 łóŝek w Hospicjum; Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu, który dysponuje 828 łóŝkami, w tym, 100 łóŝek w ZOL-u; Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, który posiada 435 łóŝek, w tym 31 łóŝek w ZOL-u; Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DREWNICA w Ząbkach, posiada 274 łóŝka, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy, dysponuje 339 łóŝkami. Ww. Szpitalach psychiatrycznych funkcjonuje ogółem łóŝek, w tym 42 łóŝka neurologiczne i 184 rehabilitacji dziecięcej, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci. Oddziały psychiatryczne posiadają równieŝ 3 Szpitale tj. : 42

43 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 33 łóŝka; Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J.Psarskiego w Ostrołęce 49 łóŝek, w tym oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 25 łóŝek; Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie ul. Kondratowicza 8 47 łóŝek, w tym 6 w pododdziale detoksykacji alkoholowej; Razem ww. Szpitalach wielospecjalistycznych jest 129 łóŝek psychiatrycznych. Ogółem we wszystkich szpitalach psychiatrycznych i w 3 oddziałach psychiatrycznych ww. szpitali specjalistycznych jest łóŝek psychiatrycznych, leczenia uzaleŝnień oraz neurologii oraz rehabilitacji: dziecięcej, narządu ruchu, neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci - co stanowi 31,5 % ogółu łóŝek (10 280) we wszystkich (24) szpitalach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W pośród ww łóŝek, funkcjonuje 3015 łóŝek ogólnopsychiatrycznych. Struktura łóŝek w powyŝszych szpitalach przedstawia się następująco: łóŝka ogólnopsychiatryczne (3015), w tym: łóŝka w oddziałach leczenia uzaleŝnień od alkoholu i od środków psychoaktywnych razem 454 łóŝka; opieka długoterminowa: ZOL łóŝka Hospicjum 12 łóŝek. pozostałe oddziały: rehabilitacji 184 łóŝka; łóŝka neurologiczne - 42 Struktura łóŝek leczenia uzaleŝnień od alkoholu i od środków psychoaktywnych: detoksykacji alkoholowej 125, terapii uzaleŝnienia od alkoholu - 197, terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych 42 detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - 30 dla dzieci i młodzieŝy: terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŝy 46, detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŝy Tabela Nr 20 43

44 44

45 45

46 W I kwartale 2007 r. w szpitalach psychiatrycznych, łącznie z oddziałami psychiatrycznymi w szpitalach wielospecjalistycznych, hospitalizowano 9793 osób (1211 dzieci i młodzieŝy), co stanowi 12,7% ogółu hospitalizowanych (77 104) w 24 szpitalach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W poszczególnych oddziałach hospitalizacja przedstawia się następująco: - w oddziałach ogólnopsychiatrycznych osoby (731 dzieci i młodzieŝy), w tym: leczenia uzaleŝnień 2112 osób; w 4 Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 350 osób; w 1 hospicjum - 71 osób; - w oddziałach neurologicznym i rehabilitacji hospitalizowano 1241 osób. Wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziałach ogółnopsychiatrycznych, byli pacjenci leczeni z powodu uzaleŝnień: leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) osób, terapii uzaleŝnienia od alkoholu 444 osoby; terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych - 64 osoby; detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 332 osoby; detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 152 osoby; RAZEM w oddziałach leczenia uzaleŝnień hospitalizowano osób, (w tym 152 dzieci i młodzieŝy), co stanowi 21,56% w stosunku do pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Tabela Nr 21 46

47 47

48 48

49 Średnie % wykorzystanie łóŝek szpitalnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe średnie % wykorzystanie łóŝek w oddziałach stacjonarnych szpitali psychiatrycznych jest wysokie i waha się od 80% do 93,9%, tj. wyŝsze niŝ w szpitalach wielospecjalistycznych gdzie waha się w granicy od 74,1 do 81,0%. Tabela Nr 22. Tabela Nr 22. Stan łóŝek, średnie % wykorzystania oraz liczba hospitalizacji w I kwartale 2007 r. lp nazwa zakładu ŁóŜka ogółem Opieka długoterminowa łóŝka w trybie 1-go dnia w tym Zak. Diagnostyki inwazyjnej Ukł. krąŝenia. i Hemodynamiki SOR hostel miejsca dziennego pobytu Średnie wykorzystanie łóŝek Liczba osób hospitalizowanych 1 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki ul.powstańców Wlkp. 2 Ciechanów 2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego ul.jana Pawła 120a Ostrołęka 3 Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 Płock 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.aleksandrowicza 5 Radom 5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.poniatowskiego 26 Siedlce 6 Wojewódzki Szpital Bródnowski ul.kondratowicza 8 Warszawa 7 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny ul. Barska 16/20 Warszawa 8 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnickiej 75 Łomianki 9 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dra Jana Bogdanowicza ul.niekłańska 4/24 Warszawa 10 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 Warszawa 11 Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera ul. Warsztatowa 1 Pruszków , , , , , , , , , , ,

50 12 Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 Warszawa , Szpital im. prof.. Michała Okońskiego ul. Brzeska 12 Warszawa 14 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce ul. T. Dunina 1 Mrozy 15 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80 Otwock 16 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.. E. Wilczkowskiego ul. Zalesie 1 Gostynin 17 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr.j. Mazurkiewicza ul. Partyzantów 2/4 Pruszków 18 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im.dr B.Borzym Radom, ul. Krychnowicka 1 19 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul.nowowiejska 27 Warszawa 20 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" Ząbki 21 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu k/warszawy Wiązowna 22 Centrum Rehabilitacji im.prof. M.Weissa STOCER ul.wierzejewskiego 12 Konstancin , , , , , , , , , , Centrum Leczniczo , Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS"ul.Górczewska 89 Warszawa 24 Samodzielny Wojewódzki Publiczny ,6 460 Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. Św. Łazarza ul.leszno 15 Warszawa 25 Samodzielny Zespół Publicznych ,0 329 Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych ul. Mochnackiego 10 Warszawa (Oddział Szpitalny) 26 Wojewódzka Stacja Pogotowia 28 53,8 362 Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" ul.poznańska 22 Warszawa (Oddział Szpitalny) RAZEM xx

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia

Informacja. w zakresie ochrony zdrowia Informacja o potrzebach mieszkańców miasta Chełma w zakresie ochrony zdrowia Chełm, listopad 2007 rok Spis treści WSTĘP...3 I. DEFINICJE: ZDROWIA, OCHRONY ZDROWIA, CHOROBY, PROMOCJI ZDROWIA..3 II. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 30.10.2009

Szczecin, 30.10.2009 Biznes Plan SPZ ZOZ Solec w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia Szczecin, 30.10.2009 Spis

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo