Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Informacja dotycząca:"

Transkrypt

1 Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Informacja dotycząca: Stanu organizacyjnego i działalności zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz proponowanej strategii dalszego rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w tych zakładach (w tym planowane inwestycje i zakup aparatury ). Informację opracowano na dzień 12 lipca 2007 r. Program opracował: Wydział Przekształceń i Nadzoru nad Zakładami w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp str. 1-3 Priorytet dla zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej, Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce podstawy prawne, II. Podstawowe informacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce i na Mazowszu - str. 4-16: ZagroŜenie dla zdrowia psychicznego, Lecznictwo ambulatoryjne, Struktura rozpoznań, Psychiatryczna opieka pełnodobowa, Psychiatryczna opieka pośrednia, Wykaz zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia i ich pojemność (tabele Nr 16 i 17), Wartość realizowanych świadczeń zdrowotnych w rodzaju PSY w latach przez Narodowy Fundusz Zdrowia. III. Organizacja opieki psychiatrycznej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego str IV. Proponowana strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego str Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie (Szpital Tworkowski) str , Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie str , Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DREWNICA w Ząbkach str , Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu str , Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27 - str , Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy str , Braki kadrowe w zakładach psychiatrycznej opieki zdrowotnej str. 60, 2

3 Sytuacja finansowa zakładów str psychiatrycznej opieki zdrowotnej V. ZałoŜenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego str

4 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w WARSZAWIE Warszawa, 12 lipca 2007 r. Departament Zdrowia ul.borowskiego Warszawa Projekt Strategia rozwoju lecznictwa psychiatrycznego w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. I. Wstęp. 1. Priorytet dla zdrowia psychicznego w krajach Unii Europejskiej. Istotnym dokumentem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), odnoszącym się do kwestii zdrowia psychicznego, był opublikowany w 2001 r. doroczny raport pt. Zdrowie psychiczne, nowe rozumienie, nowa nadzieja. Przypomina on trzy podstawowe zasady dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, wprowadzone przed 10 laty przez ONZ, tj.: niedopuszczalność dyskryminacji jednostki z powodu choroby psychicznej, kaŝdy pacjent winien mieć prawo leczenia i opieki w swoim własnym środowisku, kaŝdy pacjent winien mieć prawo leczenia w najmniej ograniczającym środowisku, z zastosowaniem najmniej ograniczającego i ingerującego w jego osobowość i leczenie. Wymieniony Raport podkreśla powszechny charakter zaburzeń neuropsychiatrycznych, które na przestrzeni Ŝycia osobniczego dotykają co czwartego człowieka, a takŝe znaczący udział tych schorzeń w tzw. Globalnym ObciąŜeniu Chorobami, w których wskaźnik dla świata w roku 2000 wyniósł 12%, a dla Europy 20%. W tym ostatnim aspekcie największe znaczenie mają: depresja, schizofrenia, zaburzenia zachowania, zaburzenia na tle alkoholowym i narkotykowym, samookaleczenia Wśród czynników determinujących zaburzenia psychiczne Raport wymienia ubóstwo, płeć Ŝeńską w przypadku nerwic i depresji, wiek dziecięcy i starszy, sytuacje konfliktów i katastrof, zaburzenia środowiska rodzinnego, niektóre choroby somatyczne. W roku 2005 reprezentanci ministerstw zdrowia 53 krajów europejskich regionu WHO, uczestniczący wraz z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Rady 4

5 Europy w Europejskiej Konferencji Ochrony Zdrowia Psychicznego, zwołanej przez Europejskie Biuro Regionalne WHO w Helsinkach przyjęli deklarację w sprawie ochrony zdrowia psychicznego, której główne tezy są następujące: kraje europejskie zobowiązują się w ciągu następnych 5-10 lat opracować, wprowadzić i ocenić, taka politykę i ustawodawstwo, które pozwolą na poprawę dobrego samopoczucia psychicznego całej populacji, pozwolą stworzyć warunki do zapobiegania zaburzeniom psychicznym i wreszcie pozwolą na dobre funkcjonowanie społeczne i osobiste ludzi doświadczających problemów psychicznych. Określone zostały równieŝ działania jakie powinna uwzględniać polityka ochrony zdrowia psychicznego. Kolejnym waŝnym krokiem było ogłoszenie przez Komisję Europejską w październiku 2005 r. tzw. Zielonej Księgi w sprawie poprawy zdrowia psychicznego ludności myśli proponującej strategię zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej. Dokument ten nawiązuje do Deklaracji Helsińskiej i jest realizacją zapisów Deklaracji w Unii Europejskiej. Zielona Księga wymienia następujące zadania waŝne dla reformowania polityki ochrony zdrowia psychicznego w krajach Unii: wspieranie zdrowia psychicznego wszystkich ludzi, czyli promocje zdrowia psychicznego, zapobieganie złemu stanowi zdrowia psychicznego, czyli działania profilaktyczne podejmowane wobec grup naraŝonych na zagroŝenia dla zdrowia psychicznego, poprawa jakości Ŝycia ludzi chorych i niepełnosprawnych psychicznie poprzez integrację społeczną oraz ochronę ich praw i godności, opracowanie zasad budowania informacji, współpracy w zakresie badan naukowych i upowszechniania wiedzy nt. zdrowia psychicznego między krajami Unii Europejskiej. Zakończone zostały konsultacje zapisów Zielonej Księgi, następnym etapem będzie jej ogłoszenie i przedstawienie krajom członkowskim. 2. Ochrona zdrowia psychicznego w Polsce podstawy prawne. Prawo do ochrony zdrowia uwaŝa się za prawo konstytucyjne, tj. expressis verbis wyraŝone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie w art. 68 ust. 1 zapisano, Ŝe kaŝdy ma prawo do ochrony zdrowa. W zapisie tym mieści się równieŝ prawo do ochrony zdrowia psychicznego. Podstawowym polskim aktem prawnym, wyznaczającym najwaŝniejsze obszary działania w ochronie zdrowia psychicznego, jest ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.). Celem ustawy jest zapewnienie właściwej gwarancji poszanowania praw i godności obywatelskich, wśród których zdrowie psychiczne zajmuje kluczową pozycję. 5

6 Dla przełoŝenia realizacji problemów zdrowia psychicznego istotne znaczenie mają takŝe dwie ustawy dotyczące zagadnień uzaleŝnień, tj.: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473), ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz z późn. zm.). Na ich podstawie opracowano wieloletnie szczegółowe prognozy działań zmierzające do ograniczenia podaŝy i rozwiązywania problemów związanych z naduŝywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ponadto ogólne zasady funkcjonowania w obszarze ochrony zdrowia psychicznego wynikają takŝe z takich ustaw jak: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, o pomocy społecznej. II. Podstawowe informacje dotyczące opieki psychiatrycznej w Polsce i na Mazowszu. 1. ZagroŜenia dla zdrowia psychicznego. Podstawowym wskaźnikiem zdrowia psychicznego Polaków jest rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, w tym takŝe związanych z naduŝywaniem substancji psychoaktywnych alkoholu, narkotyków i leków. Od wielu lat, z roku na rok, zwiększa się liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych. 2. Lecznictwo ambulatoryjne. Wskaźnik rozpowszechnienia ogółu zaburzeń psychicznych zarejestrowanych w Polsce w lecznictwie ambulatoryjnym w roku 2005 wynosił 3 657,4 / 100 tys. ludności i był niŝszy o 2,4% niŝ w roku W Województwie Mazowieckim wynosił on 3 039,1 / 100 tys. ludności i był wyŝszy dla kobiet (3 204,3) oraz nadal znacznie wyŝszy w mieście niŝ na wsi (miasto 3 607,3 wieś 1 996,9). Niewątpliwie moŝe to świadczyć o utrudnionej dostępności do poradni zdrowia psychicznego na wsi jak równieŝ niedostatecznej świadomości mieszkańców wsi w zakresie moŝliwości leczenia schorzeń psychiatrycznych. Województwo Mazowieckie w roku 2005 plasowało się w na dziewiątym miejscu, co do wielkości rozpowszechniania chorób psychicznych w kraju. Biorąc po uwagę wiek pacjentów leczonych z powodu zaburzeń psychicznych obserwuje się największą ich liczbę w grupie wiekowej lata. Dla Polski wskaźnik w tej grupie wiekowej / 100 tys. ludności wynosił 4 937,2, dla Mazowsza był znacznie niŝszy i wynosił 3 915,8. Szczegółową analizę w tym zakresie, wg. województw, przedstawiono w tabeli Nr 1. 6

7 7

8 Bardziej niŝ wskaźniki rozpowszechnienia chorób psychicznych rosną wskaźniki zapadalności (tzn. zgłaszających się po raz pierwszy do lecznictwa ambulatoryjnego w danym roku). W roku 2005 w Polsce wskaźnik zapadalności w lecznictwie ambulatoryjnym wynosił 1 028,5 / 100 tys. ludności, na Mazowszu był nieznacznie niŝszy i wynosił 968,0 / 100 tys. ludności, co plasuje Województwo na 9 miejscu w kraju.. Ilustrują to tabela Nr 2. 8

9 9

10 Wśród pacjentów opieki ambulatoryjnej leczonych ogółem z zaburzeniami psychicznymi (Poradnia Zdrowia Psychicznego, poradnie odwykowe, poradnie uzaleŝnień ), w tym osób to leczeni z powodu zaburzeń alkoholowych (13% ogółu leczonych). Na Mazowszu liczba osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi naduŝywaniem alkoholu wynosiła , co daje wskaźnik 411,0 / 100 tys. ludności, przy średnim krajowym 467,5. Na Mazowszu dla wsi wskaźnik ten był znacznie niŝszy niŝ w mieście (wieś 267,3, miasto 489,4 ). NajwyŜszy wskaźnik na Mazowszu (749,9) odnotowano w grupie wiekowej lata (Polska 838,4). Tabela Nr 3. 10

11 11

12 W roku pacjentów w Polsce leczyło się z powodu zaburzeń psychicznych wynikających z uŝywania substancji psychoaktywnych (innych niŝ alkohol). Na Mazowszu liczba ta wynosiła 6 712, co dawało wskaźnik 130,3 / 100 tys. ludności przy średnim w kraju 100,7 / 100 tys. ludności. NajwyŜszy wskaźnik rozpowszechnienia osób leczonych psychicznie z powodu uŝywania substancji psychoaktywnych odnotowano na Mazowszu w grupie wiekowej lat i wynosił on 376,9 / 100 tys. ludności przy średnim krajowym dla tej grupy wiekowej 252,3. W skali kraju psychozy wystąpiły u 4% ogółu leczonych z zaburzeniami psychicznymi w wyniku uŝywania substancji psychoaktywnych, w tym 43 % stanowili pacjenci pierwszorazowi. Tabela Nr 4. 12

13 13

14 W roku 2005 w Polsce działało poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych oraz 158 dla dzieci i młodzieŝy. W tym samym okresie na terenie Województwa Mazowieckiego takich poradni było 121 dla dorosłych i 34 dla dzieci i młodzieŝy. Na ogólną liczbę porad w kraju w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych tj , największą ich ilość odnotowano w Województwie Śląskim , a następnie w Województwie Mazowieckim PowyŜsze świadczy o większej niŝ w innych województwach dostępności do świadczeń psychiatrycznej opieki ambulatoryjnej. Na ogólną liczbę porad w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci w kraju , największą ich ilość wykonano w Województwie Mazowieckim , tj.19,0% ogółu wszystkich porad. Tabela Nr 5 i 6. 14

15 15

16 16

17 Stan zatrudnienia Zatrudnienie w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dzieci przedstawiono w tabelach Nr 7 i 8. Widać z nich drastyczny brak kadry, zarówno lekarzy psychiatrów jak i psychologów, szczególnie w poradniach dziecięcych. Braki dotyczą takŝe terapeutów zajęciowych. 17

18 18

19 19

20 Liczba ogółem leczonych z zaburzeniami psychicznymi ambulatoryjnie w kraju w roku 2005 wynosiła osób, bez obserwacji i rozpoznań niepsychiatrycznych osób, co daje wskaźnik dla kraju 3 657,4 / 100 tys. ludności, dla Mazowsza wskaźnik wynosi 3 039,1 i to plasuje Województwo na 14 miejscu w Polsce. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczba osób leczonych powyŝej 65 roku Ŝycia ma tendencję wzrostową i świadczy to, Ŝe w tym okresie Ŝycia szybko rośnie zapotrzebowanie na opiekę psychogeriatryczną, bowiem zwiększa się ryzyko niepełnosprawności i niesamodzielności, co wiąŝe się zarówno z psychologicznymi aspektami starzenia się jak i specyficznymi dla tego wieku chorobami zwyrodnieniowymi i naczyniowymi mózgu. Struktura rozpoznań Wśród pacjentów leczonych ambulatoryjnie najwięcej w roku 2005 występowało rozpoznań i zaburzeń psychotycznych, głównie były to psychozy z powodu zaburzeń afektywnych 19%, schizofrenia 10%, psychotyczne zaburzenia organiczne 8%. Zaburzenia nerwicowe stanowiły 24% ogółu leczonych, alkoholowe 13%, a związane z uŝywaniem substancji psychoaktywnych 1%. W stosunku do roku 2004 najbardziej wzrosła zapadalność w przypadku zaburzeń spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych o 34%, następnie alkoholowych o 12%. Tabela Nr 9. 20

21 21

22 3. Psychiatryczna opieka pełnodobowa. W Polsce w 245 palcówkach psychiatrycznej opieki zdrowotnej funkcjonowało ogółem łóŝek, w tym psychiatrycznych, co dawało wskaźnik 8,3 / 10 tys. ludności. W Województwie Mazowieckim liczba łóŝek psychiatrycznych wynosiła ogółem 4 412, przy wskaźniku 8,6. NajwyŜszy wskaźnik łóŝek psychiatrycznych odnotowano w Województwie Lubuskim 19,5 a najniŝszy w Małopolskim 5,2. Dla dzieci i młodzieŝy liczba łóŝek psychiatrycznych w kraju wynosiła 1 012, tj. 3 % do ogółu łóŝek psychiatrycznych, na Mazowszu 220, co stanowi 5,0% w stosunku do mazowieckich zasobów. Średnia wykorzystania łóŝek dla Polski wynosiła 92,0%, dla Mazowsza 88,9%. PrzewaŜająca liczba łóŝek w kraju, podobnie jak na Mazowszu, zlokalizowana była i jest nadal w szpitalach psychiatrycznych. Wśród ogółu łóŝek psychiatrycznych, lecznictwo odwykowe dla osób uzaleŝnionych od alkoholu dysponowało łóŝkami w kraju (13% ogółu łóŝek), a na Mazowszu 427 łóŝkami (10%). Dla osób uzaleŝnionych od substancji psychoaktywnych liczba łóŝek w kraju wynosiła (9% ogółu łóŝek psychiatrycznych), a na Mazowszu 574 (12,1% ogółu łóŝek psychiatrycznych). Ogółem w kraju w roku 2005 łóŝek opieki długoterminowej psychiatrycznej było 4 416, w tym w Województwie Mazowieckim 336. Tabela Nr10. 22

23 23

24 Liczba pobytów (hospitalizacji) we wszystkich zakładach opieki psychiatrycznej pełnodobowej wynosiła , co dawało wskaźnik 727,2 / 100 tys. ludności, natomiast na Mazowszu liczba hospitalizacji wynosiła , przy wskaźniku 733,38 / 100 tys. ludności, co daje siódme miejsce w kraju. Na wsi wskaźnik ten był prawie o połowę niŝszy niŝ w mieście. Prawie 45% hospitalizacji w psychiatrycznych oddziałach całodobowych w roku 2004 stanowiły hospitalizacje osób leczonych po raz pierwszy. Wybrane wskaźniki rozpowszechnienia hospitalizacji wg. rozpoznań: Wskaźnik hospitalizacji (pobytu) z powodu psychoz (łącznie z psychozami poalkoholowymi i po substancjach psychoaktywnych) / 100 tys. ludności: Polska 340,3 Mazowsze 341,7 w tym: wskaźnik hospitalizacji z powodu psychoz poalkoholowych / 100 tys. ludności: Polska 33,2 Mazowsze 39,9 Wskaźnik rozpowszechnienia hospitalizacji z powodu psychoz spowodowanych uŝywaniem substancji psychoaktywnych / 100 tys. ludności: Polska 2,7 Mazowsze 3, Schizofrenia Polska 115,7 Mazowsze 117,4 Tabela Nr 11 i

25 25

26 26

27 4. Psychiatryczna opieka pośrednia. Najbardziej rozwiniętą formą opieki pośredniej w Polsce jest sieć oddziałów dziennych. W Polsce w roku 2005 łącznie takich oddziałów było 203 z miejscami, z tego na Mazowszu 36 oddziałów z miejscami. Oznacza to, Ŝe Województwo Mazowieckie dysponuje największa liczbą miejsc dziennego pobytu, w następnej kolejności jest Województwo Śląskie. Z tej formy leczenia w roku 2005 skorzystało osób, z tego na Mazowszu Średnie wykorzystanie miejsca w kraju wynosiło 86,2%, na Mazowszu 95,2%. W oddziałach dziennych osoby z rozpoznaniem schizofrenii stanowiły około 15% ogółu leczonych, z zaburzeniami afektywnymi (np. depresja, epizody maniakalne) 14%, z zaburzeniami nerwicowymi 20%, z zaburzeniami poalkoholowymi 18%, a po innych substancjach psychoaktywnych 4%. Tabela Nr

28 28

29 Poza wyŝej wymienionymi formami terapii, funkcjonują jeszcze Zespoły Leczenia Środowiskowego, które jednak głównie działają w duŝych miastach. W roku 2005 liczba Zespołów Leczenia Środowiskowego wynosiła 29, z tego najwięcej (9) na Mazowszu. Natomiast w 4 województwach nie ma w ogóle takiej formy opieki. Ze środowiskowej formy opieki skorzystało pacjentów, a na Mazowszu 1 321, co daje wskaźnik 25,6, przy wskaźniku krajowym 10,5 / 100 tys. ludności. Tabela Nr 14 i

30 30

31 31

32 Istotną dodatkową miarą kondycji psychicznej społeczeństwa jest takŝe rozpowszechnianie samobójstw zakończonych zgonem, których częstość wzrosła w okresie transformacji w latach o ponad 22%. W roku 2004 po raz pierwszy liczba zgonów z powodu samobójstwa przekroczyła przypadków. Wg. badań GUS, w roku 2004 w Polsce 6,2 miliona osób deklarowało niepełnosprawność wg. kryteriów biologicznych lub prawnych, w tym 10% ze schorzeniami psychicznymi. Niepełnosprawność fizyczna i psychiczna obejmuje 19% ogółu populacji w wieku 15 lat i więcej. Wyniki tych samych badań GUS dotyczące samooceny stanu emocjonalnego wskazują, Ŝe przez większość dni ostatniego miesiąca 25% dorosłej populacji w Polsce czuło się wyczerpanych lub wykończonych, 28% odczuwało zmęczenie, 16% było bardzo zdenerwowanych, a 12% - smutnych i przybitych. Wyniki europejskiego sondaŝu społecznego dowodzą, Ŝe w 10 nowoprzyjętych krajach Unii Europejskiej średni odsetek obywateli odczuwających wyłączenia ze środowiska wynosi 19%, a dla Polski wynosi 20,9%. Dla porównania, w 15 krajach starej UE odsetek ten wynosił 12,5%. Wiele innych wyników tego sondaŝu uzasadnia następujące twierdzenia: w porównaniu z innymi krajami europejskimi Polacy są poddawani większej liczbie negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych i politycznych funkcjonujących w charakterze makrostresów, subiektywne wskaźniki zdrowia psychicznego, jak teŝ stopień zadowolenia z Ŝycia, lokują Polskę na najniŝszych pozycjach wśród innych krajów europejskich, wsparcie psychospołeczne, w tym kapitał więzi rodzinnych, które mogłyby neutralizować działanie wielu stresów, jest w Polsce relatywnie uboŝsze w porównaniu do kapitału społecznego w innych krajach Europy. Z perspektywy socjologicznej, lista potencjalnych i realnych zagroŝeń dla zdrowia psychicznego jest więc znaczna i obejmuje takie problemy jak: bezrobocie, warunki pracy i Ŝycia w połączeniu z biedą, rosnąca gwałtownie skala emigracji zarobkowej, zaburzenia więzi społecznych, w tym deficyt wsparcia psychospołecznego i solidarności, zjawisko wykluczenia społecznego w połączeniu z rosnącymi zróŝnicowaniami społeczno-emocjonalnymi, proces starzenia się społeczeństwa polskiego z jednoczesnym niŝem demograficznym, znaczne rozmiary przestępczości, w tym zorganizowanej, nasilenie zjawisk korupcyjnych, katastrofy ekologiczne - naturalne i komunikacyjne, poczucie zagroŝenia nieuleczalnymi chorobami oraz (w Polsce w mniejszym stopniu) zagroŝenie międzynarodowym terroryzmem. 32

33 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów lecznictwa odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz.U.Nr 179, poz z późn.zm.) na terenie kraju zostały wyznaczone 53 zakłady opieki zdrowotnej, które spełniają odpowiednie warunki zabezpieczenia, określone ww. rozporządzeniu tj. podstawowe zabezpieczenie i wzmocnione zabezpieczenie. W 33 zakładach ogółem wyznaczono 992 łóŝek w oddziałach ogólnopsychiatrycznych spełniających warunki podstawowego zabezpieczenia oraz 20 zakładów, o liczbie 875 łóŝek, w oddziałach ogólnopsychiatrycznych spełniających warunki wzmocnionego zabezpieczenia. W Województwie Mazowieckim zostały wyznaczone 4 zakłady o liczbie 185 łóŝek, które spełniają odpowiednie warunków podstawowego zabezpieczenia i 1 zakład, posiadający 35 łóŝek, spełniający warunki wzmocnionego zabezpieczenia. Tabela Nr 16 i

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 W tabeli 18 przedstawiono wartości zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w latach , która w skali kraju w roku 2005 wynosiła ,0 zł (dane Narodowego Funduszu Zdrowia), a w skali Województwa Mazowieckiego ,0 zł. Wartość zrealizowanych świadczeń psychiatrycznych na 1 mieszkańca w skali kraju w roku 2005 wynosiła 28,54 zł, a na Mazowszu 34,20,0 zł. Tabela Nr 18 i 19 40

41 41

42 III. Organizacja opieki psychiatrycznej w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem załoŝycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Artykuł 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) - stanowi, Ŝe samorząd województwa zgodnie z potrzebami wynikającymi w szczególności z liczby i struktury społecznej ludności województwa tworzy i prowadzi zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Natomiast do zadań powiatów naleŝy organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Do zadań gminy naleŝy dostosowanie usług opiekuńczych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi. Wymienione zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone gminom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest organem załoŝycielskim dla wszystkich samodzielnych publicznych zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej funkcjonujących na Mazowszu, tj. 6 szpitali: Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. E.Wilczkowskiego w Gostyninie który posiada 381 łóŝek, w tym 60 łóŝek w ZOL-u; Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr J.Mazurkiewicza w Pruszkowie który posiada 855 łóŝek, w tym 141 łóŝek w ZOL-u i 12 łóŝek w Hospicjum; Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B.Borzym w Radomiu, który dysponuje 828 łóŝkami, w tym, 100 łóŝek w ZOL-u; Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, który posiada 435 łóŝek, w tym 31 łóŝek w ZOL-u; Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych DREWNICA w Ząbkach, posiada 274 łóŝka, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu/Warszawy, dysponuje 339 łóŝkami. Ww. Szpitalach psychiatrycznych funkcjonuje ogółem łóŝek, w tym 42 łóŝka neurologiczne i 184 rehabilitacji dziecięcej, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci. Oddziały psychiatryczne posiadają równieŝ 3 Szpitale tj. : 42

43 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 33 łóŝka; Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J.Psarskiego w Ostrołęce 49 łóŝek, w tym oddział Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu 25 łóŝek; Wojewódzki Szpital Bródnowski w Warszawie ul. Kondratowicza 8 47 łóŝek, w tym 6 w pododdziale detoksykacji alkoholowej; Razem ww. Szpitalach wielospecjalistycznych jest 129 łóŝek psychiatrycznych. Ogółem we wszystkich szpitalach psychiatrycznych i w 3 oddziałach psychiatrycznych ww. szpitali specjalistycznych jest łóŝek psychiatrycznych, leczenia uzaleŝnień oraz neurologii oraz rehabilitacji: dziecięcej, narządu ruchu, neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci - co stanowi 31,5 % ogółu łóŝek (10 280) we wszystkich (24) szpitalach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W pośród ww łóŝek, funkcjonuje 3015 łóŝek ogólnopsychiatrycznych. Struktura łóŝek w powyŝszych szpitalach przedstawia się następująco: łóŝka ogólnopsychiatryczne (3015), w tym: łóŝka w oddziałach leczenia uzaleŝnień od alkoholu i od środków psychoaktywnych razem 454 łóŝka; opieka długoterminowa: ZOL łóŝka Hospicjum 12 łóŝek. pozostałe oddziały: rehabilitacji 184 łóŝka; łóŝka neurologiczne - 42 Struktura łóŝek leczenia uzaleŝnień od alkoholu i od środków psychoaktywnych: detoksykacji alkoholowej 125, terapii uzaleŝnienia od alkoholu - 197, terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych 42 detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - 30 dla dzieci i młodzieŝy: terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŝy 46, detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieŝy Tabela Nr 20 43

44 44

45 45

46 W I kwartale 2007 r. w szpitalach psychiatrycznych, łącznie z oddziałami psychiatrycznymi w szpitalach wielospecjalistycznych, hospitalizowano 9793 osób (1211 dzieci i młodzieŝy), co stanowi 12,7% ogółu hospitalizowanych (77 104) w 24 szpitalach podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. W poszczególnych oddziałach hospitalizacja przedstawia się następująco: - w oddziałach ogólnopsychiatrycznych osoby (731 dzieci i młodzieŝy), w tym: leczenia uzaleŝnień 2112 osób; w 4 Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych 350 osób; w 1 hospicjum - 71 osób; - w oddziałach neurologicznym i rehabilitacji hospitalizowano 1241 osób. Wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziałach ogółnopsychiatrycznych, byli pacjenci leczeni z powodu uzaleŝnień: leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacja) osób, terapii uzaleŝnienia od alkoholu 444 osoby; terapii uzaleŝnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych - 64 osoby; detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 332 osoby; detoksykacji od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 152 osoby; RAZEM w oddziałach leczenia uzaleŝnień hospitalizowano osób, (w tym 152 dzieci i młodzieŝy), co stanowi 21,56% w stosunku do pacjentów hospitalizowanych w pozostałych oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Tabela Nr 21 46

47 47

48 48

49 Średnie % wykorzystanie łóŝek szpitalnych. NaleŜy podkreślić, Ŝe średnie % wykorzystanie łóŝek w oddziałach stacjonarnych szpitali psychiatrycznych jest wysokie i waha się od 80% do 93,9%, tj. wyŝsze niŝ w szpitalach wielospecjalistycznych gdzie waha się w granicy od 74,1 do 81,0%. Tabela Nr 22. Tabela Nr 22. Stan łóŝek, średnie % wykorzystania oraz liczba hospitalizacji w I kwartale 2007 r. lp nazwa zakładu ŁóŜka ogółem Opieka długoterminowa łóŝka w trybie 1-go dnia w tym Zak. Diagnostyki inwazyjnej Ukł. krąŝenia. i Hemodynamiki SOR hostel miejsca dziennego pobytu Średnie wykorzystanie łóŝek Liczba osób hospitalizowanych 1 Specjalistyczny Szpital Wojewódzki ul.powstańców Wlkp. 2 Ciechanów 2 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego ul.jana Pawła 120a Ostrołęka 3 Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 Płock 4 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.aleksandrowicza 5 Radom 5 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul.poniatowskiego 26 Siedlce 6 Wojewódzki Szpital Bródnowski ul.kondratowicza 8 Warszawa 7 Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny ul. Barska 16/20 Warszawa 8 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ul. Konopnickiej 75 Łomianki 9 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dra Jana Bogdanowicza ul.niekłańska 4/24 Warszawa 10 Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37 Warszawa 11 Szpital Kolejowy im. dr Wł. Roeflera ul. Warsztatowa 1 Pruszków , , , , , , , , , , ,

50 12 Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 Warszawa , Szpital im. prof.. Michała Okońskiego ul. Brzeska 12 Warszawa 14 Samodzielny Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Rudce ul. T. Dunina 1 Mrozy 15 Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy ul. Narutowicza 80 Otwock 16 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof.. E. Wilczkowskiego ul. Zalesie 1 Gostynin 17 Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr.j. Mazurkiewicza ul. Partyzantów 2/4 Pruszków 18 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im.dr B.Borzym Radom, ul. Krychnowicka 1 19 Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul.nowowiejska 27 Warszawa 20 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" Ząbki 21 Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i MłodzieŜy w Zagórzu k/warszawy Wiązowna 22 Centrum Rehabilitacji im.prof. M.Weissa STOCER ul.wierzejewskiego 12 Konstancin , , , , , , , , , , Centrum Leczniczo , Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS"ul.Górczewska 89 Warszawa 24 Samodzielny Wojewódzki Publiczny ,6 460 Zakład Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej im. Św. Łazarza ul.leszno 15 Warszawa 25 Samodzielny Zespół Publicznych ,0 329 Zakładów Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych ul. Mochnackiego 10 Warszawa (Oddział Szpitalny) 26 Wojewódzka Stacja Pogotowia 28 53,8 362 Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" ul.poznańska 22 Warszawa (Oddział Szpitalny) RAZEM xx

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Organy Szpitala

Rozdział 2 Organy Szpitala Załącznik do uchwały Nr XVII/315/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR J. BEDNARZA w ŚWIECIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii za rok 2014, w okresie 06.06-30.09.2014 Marcin Wojnar Warszawa, 06.03.2015 Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawski Uniwersytet Medyczny ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa tel: 22 825 1236, fax: 22 825 1315 email: marcin.wojnar@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Projekty Taryf świadczeń w odniesieniu do świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Lp Zakres Świadczenie jednostkowe Projekt Taryfy Uwagi dodatkowe 1 świadczenia psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr V Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Rafał Zwoliński Wydział Zdrowia, Świadczeń i Polityki Społecznej Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 2 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 60/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2015 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Ramowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Lubuskiego na lata 2011 2015 Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego Departament Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna?

Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Dlaczego zmiana modelu opieki psychiatrycznej jest niezbędna? Aleksander Araszkiewicz Katedra i Klinika Psychiatrii Collegium Medicum w Bydgoszczy Zdrowie psychiczne decyduje o dobrym samopoczuciu jednostek

Bardziej szczegółowo

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2. Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ 1. Nakłady MOW NFZ na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień w latach 2004 2012 Poziom nakładów na opiekę psychiatryczna i leczenie uzależnień w okresie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 17 października 2011 r. Zarządzenie Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39

Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10. zaburzenia nastroju (afektywne) Depresja F30-F39 Wioleta Kitowska Kategoria zaburzeń Przykład Kod ICD-10 zaburzenia psychiczne organiczne, włącznie z zespołami objawowymi Zespół czołowy F00-F09 zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane używaniem

Bardziej szczegółowo

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji

Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji Agencja(Oceny(Technologii(Medycznych(i(Taryfikacji(!! www.aotmit.gov.pl( OBWIESZCZENIE PREZESA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI Z DNIA 29 CZERWCA 2016 R. W SPRAWIE TARYF ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2015 rok. źródło finansowania

Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2015 rok. źródło finansowania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 50/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2015 r. Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 14 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 2696 UCHWAŁA NR XXIX/360/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia29 kwietnia 2011 r. Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Prezesa Funduszu nr 9/2004 NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Organizacyjny zwany dalej regulaminem określa organizację i porządek procesu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski

Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Kontraktowanie świadczeń związanych z udarami mózgu. Koszty medyczne i koszty pośrednie udarów mózgu w Polsce Raport IOOZ Uczelnia Łazarski Maciej Bogucki 21.05.2013 W 2011 roku zarejestrowano 93 232 hospitalizacji

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r.

Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014 r. Numer ogłoszenia: 368490-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227315-2014 data 28.10.2014

Bardziej szczegółowo

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości.

Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne i wizja przyszłości. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie Ul. Skarbowa 4, 31 121 Kraków Integracja Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla z Krakowskim Szpitalem Reumatologii i Rehabilitacji. Efekty merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Lp. Kod zakresu świadczeń kontraktowanych (nowy) Nazwa zakresu świadczeń komórka organizacyjna w której może być kontraktowany zakres swiadczeń Załączniki do zarządzenia nr 50/DSOZ/2008 Prezesa Narodowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne

STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. I Postanowienia ogólne STATUT Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu I Postanowienia ogólne 1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku

Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku Droga do nowoczesności i idea modernizacji w ochronie zdrowia psychicznego na Dolnym Śląsku Jacek Kacalak Wrocław, 17 października 2014 r. Stan wyjściowy rok 1999 Stacjonarna opieka psychiatryczna na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. z dnia 14 października 2008 r. Zarządzenie Nr 83/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego projekt z dnia 5.02.2010r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie

Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie Fundusze europejskie dla słuŝby zdrowia w Warszawie NajwaŜniejsze fakty: Dofinansowanie otrzymało 7 projektów publicznej słuŝby zdrowia w Warszawie -Łączna wartość projektów: blisko 71 mln PLN Łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 133/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku

Uchwała Nr 133/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku Uchwała Nr 133/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 roku w sprawie ograniczenia działalności Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie Na podstawie art. 18 pkt 19 lit.

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 sierpnia 2013 r. Poz. 3895 UCHWAŁA NR 869/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PSYCHIATRII za rok 2015 Maria Radziwoń-Zaleska Katedra i Klinika Psychiatryczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Nowowiejski w Warszawie 00-665 Warszawa ul.nowowiejska 27 (22)11 65 298 email: maria.radziwon@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 25/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok Załącznik do uchwały Nr IV/24/14 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 rok. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i

Projekt 1877. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802 i Projekt USTAWA z dnia. 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Załącznik do zarządzenia Nr 84 / 2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA SZCZEGÓŁOWE MATERIAŁY INFORMACYJNE O PRZEDMIOCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r.

Zachodniopomorskiego. OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010. Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d Województwa Zachodniopomorskiego OCHRONA ZDROWIA - podsumowanie roku 2009 oraz plany na rok 2010 Szczecin, 19 stycznia 2010 r. Samorząd d województwa jest organem tworzącym dla 15 jednostek:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna

Załącznik nr 6. Porada lekarska diagnostyczna Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie

STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie Załącznik do Uchwały Nr 1459/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. STATUT Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc dzieci za rok 2014 Warszawa dn. 15.02.2015 dr n. med. Katarzyna Krenke Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawski Uniwersytet Medyczny 01-184 Warszawa, ul. Działdowska 1 Tel., fax 22 45 23 204, email

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do statutu Szpitala ogłaszam jednolity tekst statutu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

W związku z wprowadzeniem kolejnych zmian do statutu Szpitala ogłaszam jednolity tekst statutu stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wewnętrzne Nr 97/2003 z dnia 12 sierpnia 2003 r. Dyrektora Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Szpitala

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Wczoraj. Dziś. Jutro SZPITAL DZIECIECY

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Wczoraj. Dziś. Jutro SZPITAL DZIECIECY Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Wczoraj Dziś Jutro Charakterystyka Szpitala 125 łóŝek ostrych oraz 30 łóŝek pobytu dziennego Cztery Oddziały Szpitalne z siedmioma

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 7 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Małopolski Program Ochrony Zdrowia. na lata sprawozdanie z realizacji w 2009 roku. Wojciech Kozak

Małopolski Program Ochrony Zdrowia. na lata sprawozdanie z realizacji w 2009 roku. Wojciech Kozak Małopolski Program Ochrony Zdrowia na lata 2006-2013 sprawozdanie z realizacji w 2009 roku Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Program Ochrony Zdrowia metodologia Małopolski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I Podstawy prawne ochrony zdrowia psychicznego

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Rozdział I Podstawy prawne ochrony zdrowia psychicznego Zał. do uchwały nr 3579/109/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 22.12.2011 roku ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 (PROJEKT) Katowice, listopad 2011 Wydział Zdrowia

Bardziej szczegółowo

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych

STATUT Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicah Małych Uchwała Nr XVI / 213 /2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce.

Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Zmiany strukturalne w specjalistycznych szpitalach pediatrycznych w Polsce. Autorzy: dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek - Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego, dyrektor Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XXIX/414/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. O. Bielawskiego w Kościanie.

Bardziej szczegółowo

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99);

zaburzenia zachowania (F00 odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) Zaburzenia psychiczne i F99); Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010

Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 URZĄD M.ST. WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ Inwestycje m.st. Warszawy w ochronie zdrowia w latach 2006-2010 Warunki kształtujące program inwestycyjny sytuacja demograficzna, potrzeby zdrowotne mieszkańców,

Bardziej szczegółowo