PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot: KATEDRA PSYCHIATRII 3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę: Adres: Szpitalna 27/33 Tel. /Fax tel ; , fax Strona Kierownik jednostki: Andrzej Rajewski 5. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I (koordynator przedmiotu) : Nazwisko: Dorota Łojko dr n. med. Tel. kontaktowy: Możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce) poniedziałek Klinika Psychiatrii UM, ul. Szpitalna 27/33 Osoba zastępująca Wójciak Paweł dr n.med. Kontakt: tel Miejsce przedmiotu w programie studiów: Rok: IV Semestr: VII i VIII

2 7. Liczba godzin ogółem : 130 liczba pkt.ects: 6 Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu Semestr zimowy i letni liczba godzin W Ć Ćwiczenia kategoria Katedra Psychiatrii S Razem: Cel nauczania przedmiotu Zgodnie z treścią zawartą w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, załącznik 54 ( proszę wpisać) Studenci opanowują wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka i jego zaburzeniach oraz o neuro- i psychofizjologicznych mechanizmach regulujących zachowanie. Zapoznają się z psychopatologią ogólną, za pomocą której dokonuje się opisu objawów chorobowych oraz z psychopatologią szczegółową: opisem chorób i zaburzeń psychicznych. Zdobywają też wiedzę na temat podstaw leczenia biologicznego, psychoterapeutycznego i rehabilitacji oraz regulacji prawnych chroniących zdrowie psychiczne, a także wiedzę z zakresu psychiatrii sądowej. Podstawowa wiedza o mechanizmach regulujących zachowanie człowieka, zagrożeniach w ich rozwoju oraz skutkach zaburzeń jest niezbędna lekarzowi ogólnemu dzięki niej kształtuje on właściwe postępowanie wobec pacjenta i stosuje zasady higieny psychicznej. Ze względu na rozpowszechnienie chorób i zaburzeń psychicznych (dotykają one ok. 20% populacji) i ich znaczenie społeczne, lekarz ogólny powinien posiadać umiejętność wstępnego rozpoznania zagrożenia i właściwego kierowania chorego, szczególnie w stanach nagłych. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w wielu chorobach somatycznych wymaga także podstawowych umiejętności leczenia od lekarzy innych specjalności niż psychiatryczna. Lekarz ogólny powinien ponadto znać zasady profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego oraz umieć współpracować ze specjalistyczną opieką psychiatryczną i z psychologami klinicznymi. Efekt kształcenia umiejętności i kompetencje: Zgodnie z treścią zawartą w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, załącznik 54 (proszę wpisać) Po zakończeniu studiowania PSYCHIATRII student powinien:

3 1. Posiadać wiedzę o podstawowych fazach rozwoju psychicznego człowieka oraz o mechanizmach biologicznych i psychologiczno-społecznych regulujących zachowanie. 2. Znać pojęcia z zakresu psychopatologii ogólnej oraz posiadać wiedzę o najczęściej występujących chorobach i zaburzeniach psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych. 3. Rozpoznawać podstawowe objawy jakościowe i ilościowe zaburzeń psychicznych; orientować się co do zaburzeń psychicznych występujących w przebiegu chorób somatycznych i wpływu stanu psychicznego na przebieg chorób somatycznych. 4. Znać podstawowe zasady leczenia farmakologicznego i postępowania psychoterapeutycznego w chorobach i zaburzeniach psychicznych. 5. Znać zasady organizacji ochrony zdrowia psychicznego i podstawowe akty prawne regulujące tę ochronę. 6. Udzielić porad dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego. 7. Umieć postępować w przypadku stanów nagłych wynikających z zaburzeń psychicznych. 9. SYLABUS Psychiatria jest dziedziną wiedzy medycznej zajmującą się chorobami psychicznymi i zaburzeniami czynności psychicznych człowieka. Czynności psychiczne są procesami zachodzącymi w ośrodkowym układzie nerwowym, mają one na celu regulację stosunków jednostka otoczenie. Ich sprawność działania zależy od biologicznego stanu ośrodkowego układu nerwowego oraz od czynników psychologicznych i społecznych oddziałujących na jednostkę. Studenci opanowują wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka i jego zaburzeniach oraz o neuro- i psychofizjologicznych mechanizmach regulujących zachowanie. Zapoznają się z psychopatologią ogólną, za pomocą której dokonuje się opisu objawów chorobowych oraz z psychopatologią szczegółową: opisem chorób i zaburzeń psychicznych. Zdobywają też wiedzę na temat podstaw leczenia biologicznego, psychoterapeutycznego i rehabilitacji oraz regulacji prawnych chroniących zdrowie psychiczne, a także wiedzę z zakresu psychiatrii sądowej. Podstawowa wiedza o mechanizmach regulujących zachowanie człowieka, zagrożeniach w ich rozwoju oraz skutkach zaburzeń jest niezbędna lekarzowi ogólnemu dzięki niej kształtuje on właściwe postępowanie wobec pacjenta i stosuje zasady higieny psychicznej. Ze względu na rozpowszechnienie chorób i zaburzeń psychicznych (dotykają one ok. 20% populacji) i ich znaczenie społeczne, lekarz ogólny powinien posiadać umiejętność wstępnego rozpoznania zagrożenia i właściwego kierowania chorego, szczególnie w stanach nagłych. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w wielu chorobach somatycznych wymaga także podstawowych umiejętności leczenia od lekarzy innych specjalności niż psychiatryczna. Lekarz ogólny powinien ponadto znać zasady profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego oraz umieć współpracować ze specjalistyczną opieką psychiatryczną i z psychologami klinicznymi. 10.Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów

4 Wykłady - Semestr zimowy i letni Wykład 1. Wykład 2. Wykład 3. Wykład 4. Wykład 5. Wykład 6. Wykład 7. Wykład 8. Wykład 9. Wykład 10. Wykład 11. Wykład 12. Wykład 13. Wykład 14. Wykład 15. Tematyka wykładów Pojęcie, kryteria rozpoznania i podziału zaburzeń psychicznych Rozwój psychiczny i psychiatria dzieci i młodzieży cz. I Rozwój psychiczny i psychiatria dzieci i młodzieży cz. II Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych Zaburzenia psychogenne Zaburzenia osobowości Nerwice Nerwice c.d. Zaburzenia psychosomatyczne Psychozy reaktywne Psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych Choroby afektywne Schizofrenia Organiczne zaburzenia psychiczne Somatogenne zaburzenia psychiczne Zaburzenia snu Stany naglące Toksykomania (AIDS) Leczenie biologiczne zaburzeń psychicznych Uzależnienia alkoholowe Profilaktyka i postępowanie długoterminowe w zaburzeniach i chorobach psychicznych Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia A.Rajewski Prof. UM dr hab.med. J. Jaracz prof. UM J. Hauser

5 Wykład 16. Organizacja lecznictwa psychiatrycznego i odwykowego, orzecznictwo sądowopsychiatryczne Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Zasady psychiatrii społecznej A.Rajewski Ćwiczenia - Semestr zimowy i letni Tematyka ćwiczeń Ćwiczenia Rozwój psychiczny człowieka 1.1. Kształtowanie mechanizmów obronnych i ich rola w rozwoju psychicznym 2. Psychopatologia 2.1. Procesy poznawcze Świadomość i jej zaburzenia Spostrzeganie i jego zaburzenia Uwaga i jej zaburzenia Pamięć i jej zaburzenia Myślenie i jego zaburzenia Intelekt i zaburzenia intelektu 2.2. Procesy emocjonalne i ich zaburzenia 2.3. Procesy motywacyjne i ich zaburzenia 3. Syndromologia zaburzeń psychicznych 3.1. Zespoły z dominującymi zaburzeniami świadomości 3.2. Zespoły z dominującymi zaburzeniami poznawczymi 3.3. Zespoły z dominującymi zaburzeniami emocjonalnymi 3.4. Zespoły z dominującymi zaburzeniami motorycznymi 4. Zaburzenia psychiczne w wieku rozwojowym 4.1. Uogólnione postępujące zaburzenia rozwoju (psychozy wczesnodziecięce, zaburzenia dezintegracyjne) 4.2. Niedorozwój umysłowy i jego powikłania 4.3. Deficyty parcjalne 4.4. Zaburzenia uwagi z nadpobudliwością 4.5. Zaburzenia zachowania 4.6. Zaburzenia jedzenia 4.7. Zaburzenia komunikacji 4.8. Zaburzenia procesów eliminacyjnych 4.9. Zaburzenia tikowe Zaburzenia emocjonalne Zaburzenia psychosomatyczne i lękowe wieku rozwojowego Zaburzenia stresowe pourazowe Osoby odpowiedzialne Prof. dr. hab. med. J. Twarowska-Hauser Dr hab. med. J. Jaracz prof. UM D. Łojko M. Wojtanowska- Bogacka A. Leszczyńska- Rodziewicz P. Wójciak A.Permoda-Osip A. Rajewska-Rager A. Suwalska Dr hab.med. A.Słopień R. Komorowska- Pietrzykowska J. Pawlak P. Kapelski A.Remlinger- Molenda lek.med.e.ferensztajn Doktoranci: K. Świeca P. Joachimiak M. Łabędzka A. Bodnar

6 4.13. Psychozy w okresie rozwoju Leczenie i rehabilitacja 5. Schizofrenia 5.1. Etiopatogeneza 5.2. Postacie kliniczne i przebieg 5.3. Leczenie, rehabilitacja i profilaktyka 6. Choroby afektywne 6.1. Etiopatogeneza 6.2. Postacie kliniczne i przebieg 6.3. Leczenie, rehabilitacja i profilaktyka 7. Somatogenne zaburzenia psychiczne 7.1. Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych 7.2. Zaburzenia psychoorganiczne i psychogeriatryczne 8. Psychogenne zaburzenia psychiczne 8.1. Osobowość i jej zaburzenia 8.2. Lękowe zaburzenia psychiczne 8.3. Dysocjacyjne zaburzenia psychiczne 8.4. Zaburzenia psychosomatyczne i zaburzenia psychiczne pod postacią somatyczną 8.5. Pojęcie nerwicy w ujęciu historycznym i współczesnym 8.6. Psychozy reaktywne 9. Zespół zależności alkoholowej 9.1. Czynniki patogenetyczne 9.2. Przebieg kliniczny i powikłania neuropsychiatryczne 9.3. Zapobieganie i leczenie 10. Uzależnienie od środków psychoaktywnych Patogeneza uzależnień Podział uzależnień i objawy kliniczne Zapobieganie uzależnieniom i leczenie 11. Zaburzenia snu i stany naglące w psychiatrii Patogeneza zaburzeń snu Leczenie zaburzeń snu Postępowanie lekarza ogólnego w stanach naglących w psychiatrii Rozpoznanie stanów naglących w psychiatrii 12. Psychoterapia i współpraca z psychologiem w psychiatrii Psychoterapia poznawcza Psychoterapia psychodynamiczna Psychoterapia behawioralna Psychoterapia systemowa

7 12.5. Terapia rodzin i terapia małżeńska Podstawowe formy i techniki psychoterapeutyczne Podstawowe metody badań psychologicznych Ośrodki wsparcia społecznego - socjoterapia 13. Organizacja lecznictwa psychiatrycznego Otwarte lecznictwo psychiatryczne Formy półotwarte lecznictwa psychiatrycznego Detoksykacja i leczenie odwykowe Rehabilitacja zaburzeń psychicznych i uzależnień 14. Aspekty prawne psychiatrii Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego Ustawa o zapobieganiu narkomanii Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Orzecznictwo sądowo-psychiatryczne Orzecznictwo inwalidzkie w zaburzeniach psychicznych Orzecznictwo w sprawach nieletnich Seminarium 1. Seminaria - Semestr zimowy i letni Tematyka seminariów 1. Genetyka w psychiatrii 1.1. Model dziedziczenia zaburzeń psychicznych 1.2. Genetyka molekularna metody badań 1.3. Badania z zakresu genetyki molekularnej w zaburzeniach psychicznych Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia J. Hauser J. Pawlak 11. Organizacja zajęć: Aktualny podział grupy studenckiej na stronie internetowej jednostki : (proszę wpisać) REGULAMIN ZAJĘĆ:

8 REGULAMIN ZAJĘĆ IV rok studiów (VII i VIII semestr) ogółem 130 godz. w tym: 30 godz. wykł.; 95 godz. ćwicz.; 5 godz. semin. Punkty kredytowe: ECTS Zajęcia: Poznań - od 8 00 do Zajęcia internatowe (wyjazdowe) od 8 00 do Ćwiczenia z psychiatrii odbywają się w Klinice Psychiatrii Dorosłych i w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży (1 tydzień), studenci biorą udział także w zajęciach internatowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie i w Kościanie. Grupa studencka dzielona jest w zależności od liczebności na podgrupy liczące po 6 studentów na 1 asystenta. Dopuszcza się 1 dzień nieobecności z koniecznością odrobienia zajęć u asystenta prowadzącego podgrupę. Starosta grupy zobowiązany jest skontaktować się z sekretariatem Katedry najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Studenci realizujący indywidualny tok nauczania zobowiązani są poinformować sekretariat Katedry o ewentualnej konieczności zmiany grupy do końca października br. PROGRAM ZAJĘĆ: Studenci opanowują wiedzę o rozwoju psychicznym człowieka i jego zaburzeniach oraz o neuro- i psychofizjologicznych mechanizmach regulujących zachowanie. Zapoznają się z psychopatologią ogólną, za pomocą której dokonuje się opisu objawów chorobowych oraz z psychopatologią szczegółową: opisem chorób i zaburzeń psychicznych. Zdobywają też wiedzę na temat podstaw leczenia biologicznego, psychoterapeutycznego i rehabilitacji oraz regulacji prawnych chroniących zdrowie psychiczne, a także wiedzę z zakresu psychiatrii sądowej. Podstawowa wiedza o mechanizmach regulujących zachowanie człowieka, zagrożeniach w ich rozwoju oraz skutkach zaburzeń jest niezbędna lekarzowi ogólnemu dzięki niej kształtuje on właściwe postępowanie wobec pacjenta i stosuje zasady higieny psychicznej. Ze względu na rozpowszechnienie chorób i zaburzeń psychicznych (dotykają one ok. 20% populacji) i ich znaczenie społeczne, lekarz ogólny powinien posiadać umiejętność wstępnego rozpoznania zagrożenia i właściwego kierowania chorego, szczególnie w stanach nagłych. Współwystępowanie zaburzeń psychicznych w wielu chorobach somatycznych wymaga także podstawowych umiejętności leczenia od lekarzy innych specjalności niż psychiatryczna. Lekarz ogólny powinien ponadto znać zasady profilaktyki i ochrony

9 zdrowia psychicznego oraz umieć współpracować ze specjalistyczną opieką psychiatryczną i z psychologami klinicznymi. PROGRAM NAUCZANIA Wymagania wstępne: Zaliczenie zajęć z zakresu psychologii na III r. studiów. Test początkowy z psychopatologii (wejściówka) w pierwszym dniu ćwiczeń lub w formie elektronicznej, kryterium zaliczenia: 60% prawidłowych odpowiedzi. Przygotowanie do zajęć: opanowanie wiedzy zawartej w Materiałach do Nauczania Psychopatologii (skrypt) Wymagania końcowe: Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obecności i zdania kolokwium ustnego. Zaliczenie przedmiotu na podstawie egzaminu testowego (3 terminy), dopuszczalna forma elektroniczna. Egzamin poprawkowy ustny. 12.Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny i praktyczny Egzamin teoretyczny kryterium zaliczenia: forma egzaminu ( ustny, pisemny, testowy) Egzamin testowy, (3 terminy), dopuszczalna forma elektroniczna. Egzamin poprawkowy ustny. Egzamin praktyczny kryterium zaliczenia: Napisanie i omówienie historii choroby pacjenta Zaliczenie kryterium zaliczenia : Kolokwium ustne 13Literatura: Zalecana literatura: Literatura obowiązująca i uzupełniająca: 1.Rajewski A., Rybakowski J., (red.): Materiały do nauczania psychopatologii Skrypt Wyd. Uczeln. UM w Poznaniu, Poznań Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny red. M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska. PZWL Warszawa 2011

10 3.James H. Scully: Psychiatria Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław 1998 Piśmiennictwo zalecane: 1.Psychiatria red.: Pużyński, Rybakowski, Wciórka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław Psychiatria. Podręcznik dla studentów ; B.K. Puri, I.H. Treasaden, tłumaczenie, F. Rybakowski, Wyd. Elsevier Urban & Partner Wrocław Psychiatria Dzieci i Młodzieży red. I. Namysłowska, PZWL, Warszawa Sadowski B. Biologiczne mechanizmy zachowania, PWN, Warszawa Studenckie koło naukowe Opiekun koła - dr med. Aleksandra Rajewska-Rager Tematyka: Współczesne problemy psychiatrii i metodyka badań naukowych w psychiatrii Miejsce spotkań Klinika Psychiatrii UM w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33 Wtorki godz Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora 16. Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku przedmiotów koordynowanych) Ćwiczenia z Psychiatrii odbywają się w blokach 2-tygodniowych. W związku z tym podano wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych prowadzących ćwiczenia. Ćwiczenia odbywają się w obu semestrach zgodnie z rozkładem dostarczonym przez Dziekanat dla poszczególnych grup.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii. (Dz. U...r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... w sprawie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii (Dz. U....r.) Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia o niektórych zawodach medycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Program kształcenia Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Oddział Medycyny Laboratoryjnej Kierunek studiów: ANALITYKA MEDYCZNA Program 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med.

Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony. Dr n med. Przegląd sytuacji w psychiatrycznej opiece zdrowotnej w Polsce strategie, programy, siły, środki i słabe strony Dr n med. Sławomir Murawiec Jacek Wciórka: Perspektywy rozwoju opieki psychiatrycznej w Polsce.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA

AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA AKTUALNOŚCI, KONFERENCJE, OGŁOSZENIA Na tej stronie zamieszczamy nadesłane przez Państwa informacje o konferencjach, warsztatach i innych wydarzeniach. dr med. Jerzy A. Sobański, redaktor stron www.psychiatria.org.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia

Psychologia jednolite. Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia jednolite Dokumentacja związana z programem studiów program kształcenia Nazwa kierunku studiów i kod WF-PS programu wg USOS Poziom kształcenia Jednolite studia magisterskie Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Miejsce psychogeriatrii wśród dyscyplin medycznych

Miejsce psychogeriatrii wśród dyscyplin medycznych Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7, suplement l (6), 7-12 Miejsce psychogeriatrii wśród dyscyplin medycznych The place oj psychageriatry among medical disciplines ADAM BILIKIEWICZ Z Katedry i II

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu SYLABUS Profil : Ogólnoakademicki Stopień studiów: pierwszy Kierunek studiów: BW Specjalność: - Semestr: V,VI Moduł (typ) przedmiotów: - Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin

KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin S t r e s z c z e n i a a r t y k u ł ó w, P o s t ę p y N a u k M e d y c z n y c h - s t y c z e ń 2 0 1 3 KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin Nr 8 Wiosna 2013

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo