Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010. kompendium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium"

Transkrypt

1 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010 kompendium Warszawa 2011

2 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010 kompendium Warszawa 2011

3 Szanowni Państwo, Publikacja sfinansowana z funduszy programu Uczenie się przez całe życie Copyright by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Przygotowanie opisów projektów: koordynatorzy projektów Redakcja: Renata Smolarczyk Korekta: Weronika Walasek Umiędzynarodowienie kształcenia w szkołach wyższych, internacjonalizacja polskich uczelni to wyrażenia, które często pojawiają się w opracowaniach, wystąpieniach, raportach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i jego modernizacji. Czy jednak wszyscy wiemy, co rzeczywiście znaczą? Specjaliści w tej dziedzinie tworzą różne definicje, prześcigają się w poszukiwaniu najskuteczniejszych form i przejawów procesu umiędzynarodowienia kształcenia. Osoby zainteresowane zagadnieniem internacjonalizacji studiów wyższych zachęcamy do lektury licznych publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. opracowania Internacjonalizacja studiów wyższych pod redakcją Waldemara Martyniuka, które zostało wydane staraniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 1. W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu ciekawy i bardzo popularny wśród studentów sposób na umiędzynarodowienie programu kształcenia, jakim jest zaplanowanie i przeprowadzenie w jego ramach cyklu intensywnych zajęć dydaktycznych. Zajęcia te przygotowywane są przez specjalistów w konkretnej dziedzinie akademickiej, często przy współudziale profesjonalistów spoza uczelni. Specyficzną cechą kursu intensywnego jest udział w nim międzynarodowej grupy studentów i prowadzenie zajęć przez również międzynarodowy zespół dydaktyków i profesjonalistów. Jeżeli są Państwo specjalistami lub nauczycielami akademickimi zainteresowanymi opracowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyjątkowego cyklu intensywnych zajęć we współpracy z przedstawicielami uczelni z krajów uczestniczących w programie Erasmus, to zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez projekty typu kurs intensywny. W niniejszej broszurze znajdą Państwo opisy projektów prowadzonych przez grupy europejskich szkół wyższych w programie Erasmus w latach 2007/ /2010, które zostały zakończone w roku Zamknięcie okresu finansowania pozwala na podsumowanie projektów, przedstawienie osiągniętych rezultatów i korzyści, jakie przyniosły uczestniczącym w nich studentom oraz wydziałom i instytutom szkół wyższych. Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa tel.: faks: Zapraszamy do lektury! Beata Skibińska Zastępca Dyrektora programu Uczenie się przez całe życie ds. programu Erasmus 1 Internacjonalizacja studiów wyższych, red. Waldemar Martyniuk, FRSE, Warszawa

4 Charakterystyka projektu typu kurs intensywny (IP Intensive Programme) Projekt typu kurs intensywny jest przygotowany przez co najmniej trzy uczelnie z krajów uczestniczących w programie, z których co najmniej jedna jest zlokalizowana w UE. Kurs intensywny trwa minimum 10 następujących po sobie dni, podczas których odbywają się zajęcia dydaktyczne związane z tematyką kursu (co najmniej 6 godzin zajęć dydaktycznych każdego dnia). Kurs może trwać do 6 tygodni. W przedsięwzięciu bierze udział od 10 do 60 studentów i maksymalnie 20 nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie. Tematyka kursu intensywnego z definicji wykracza poza zakres zajęć standardowo oferowanych w danej dziedzinie w szkołach wyższych, które w nim uczestniczą. Udział w kursie stwarza studentom i wykładowcom możliwość poznania nowatorskich treści, metod pracy, uczenia się i nauczania, doskonalenia umiejętności oraz poznania nowych źródeł informacji. Kurs intensywny jest działaniem jednorazowym lub organizowanym cyklicznie każdorazowo dla innej grupy studentów i dofinansowanym maksymalnie przez trzy kolejne lata. Jedna z uczelni biorących udział w projekcie pełni rolę koordynatora i w imieniu wszystkich partnerów składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju. Wniosek jest oceniany formalnie przez Narodową Agencję oraz merytorycznie przez niezależnych ekspertów. Projekty, które otrzymują dofinansowanie, są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w umowie finansowej podpisywanej przez Narodową Agencję z uczelnią koordynującą. 6 Kurs intensywny programu Erasmus to cykl zajęć dydaktycznych dla studentów opracowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. Uczelnia-Koordynator projektu kieruje pracami projektu zgodnie z opracowanym planem działania i w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerskimi szkołami wyższymi; zarządza finansami projektu zgodnie z warunkami podpisanej z NA umowy finansowej oraz zasadami sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczelni partnerskich; sporządza merytoryczne i finansowe informacje oraz raporty przewidziane w umowie finansowej tj. rozlicza się z NA z wykorzystania otrzymanych funduszy w imieniu całego konsorcjum. 6 7

5 Charakterystyka projektu typu kurs intensywny (IP Intensive Programme) Fundusze przyznane z programu Erasmus są przeznaczone na współfinansowanie wydatków wynikających z realizacji kursu intensywnego w podziale na trzy kategorie budżetowe: organizacja kursu intensywnego koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu; podróż uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich z uprawnionych uczelni uczestniczących w projekcie, w przypadku gdy miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej; utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie) uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich z uprawnionych uczelni uczestniczących w projekcie, w przypadku gdy miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej. Projekty typu kurs intensywny Erasmusa Kursy intensywne trwają średnio dwa tygodnie i są często organizowane jako szkoła letnia lub zimowa w okresie między 1 września roku, w którym złożono wniosek a 31 sierpnia kolejnego roku. Zajęcia są prowadzone w uczelni koordynującej lub w uczelni partnerskiej, ale uczelnia koordynująca pozostaje odpowiedzialna za realizację projektu, prawidłowe wykorzystanie funduszy i składanie raportów do Narodowej Agencji. koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /

6 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE I. Informacje ogólne o projekcie Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE Numery projektu ERA_IP_2_2008/4/2008; ERA_IP_4_2009/4/2008_2 Dziedziny akademickie 316 Stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne 313 Nauki polityczne oraz nauka o prawach i obowiązkach obywatela 220 Nauki humanistyczne (programy ogólne) Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Jagielloński, PL KRAKOW01 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki ul. Jodłowa 13, Kraków tel.: , faks: Koordynator projektu prof. dr hab. Zdzisław Mach Osoby kontaktowe ds. projektu Marta Bucewka, Natasza Styczyńska Nazwy uczelni partnerskich 1. Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, D AACHEN01 2. Közēp Európai Egyetem, HU BUDAPES47 (2008/2009) 3. Universiteit Maastricht, NL MAASTRI01 4. The University of Portsmouth, UK PORTSMO01 Cele projektu Kurs intensywny Zrozumieć rozszerzenie UE europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE stanowił integralną część rocznego programu magisterskiego IMPREST (60/90 ECTS), prowadzącego do uzyskania podwójnego dyplomu magistra w zakresie studiów europejskich. Program ten był prowadzony przez geograficznie zróżnicowane konsorcjum europejskich uniwersytetów (z Krakowa, Aachen, Portsmouth oraz Maastricht). Celem kursu było stworzenie platformy do spotkań i wymiany informacji, planowania współpracy i rozwijania metod dydaktycznych. Miał to być rdzeń programu magisterskiego, który służyłby wzmocnieniu poczucia uczestnictwa we wspólnocie akademickiej wśród wszystkich studentów i pracowników uczestniczących w przedsięwzięciu. Kurs umożliwiał studentom i nauczycielom akademickim wspólną pracę w wielonarodowych grupach oraz spojrzenie z nowej perspektywy na rozszerzenie Unii Europejskiej. Dał studentom możliwość ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych w grach symulacyjnych, a także umożliwiał upowszechnianie zaawansowanego sposobu uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów i zorientowanego na aktywizację studenta. Dwutygodniowy kurs intensywny odbywał się każdego roku w drugim semestrze kształcenia i uczestniczyli w nim studenci programu oraz znaczna liczba wykładowców z uczelni partnerskich. Udział w kursie stworzył studentom możliwość uzyskania czterech punktów ECTS. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, (2008/09) i (2009/10) Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 2 lata (2008/09) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 10 11

7 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Uczestnicy kursu intensywnego poznali historyczne, socjologiczne, politologiczne i antropologiczne perspektywy analizy tożsamości europejskiej, pogłębili swoją wiedzę na temat rozszerzenia UE i wyzwań, z jakimi wiąże się ten proces, a także z perspektywami dalszego rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie i Turcję (metody porównawcze, case studies, gry symulacyjne, wykłady eksperckie). Przedstawione zostały najnowsze badania na temat procesów demokratyzacji i europeizacji, a także polityki sąsiedztwa. Omówiono praktyczne aspekty procesu rozszerzenia, dotychczasowe sukcesy i wyzwania, jakie związane są z tym procesem. Zaproszono również eksperta zajmującego się dalszym rozszerzenie UE z Fundacji demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej, a także eurodeputowaną, by umożliwić studentom poznanie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Omówiono ekonomiczne aspekty rozszerzenia UE oraz przedstawiono perspektywę międzynarodową związaną z Partnerstwem Wschodnim, a także planowanym (przez Traktat Lizboński) działaniem europejskiej służby dyplomatycznej. b) program adaptacyjno-kulturalny: Studenci i nauczyciele akademiccy zwiedzili Kraków, poznali jego tkankę miejską poprzez projekty grupowe, a ponadto odbyli wizyty w instytucjach działających w zakresie międzynarodowym. Uczestnicy kursu wzięli udział w grze miejskiej, podczas której poznawali Kraków, jego zabytki i historię, a także mieli możliwość pracy w grupach i wstępnego przygotowania do pracy nad projektami. Szczególną uwagę poświęcono wielokulturowej przeszłości i obecnym aspiracjom miasta, a także przeszłości niepodległego kraju i dziedzictwu postkomunistycznemu. Studenci odwiedzili Międzynarodowe Centrum Kultury, Galicja Jewish Museum, Kopiec Kościuszki i Muzeum Czynu Niepodległościowego, a także Kopalnię Soli w Wieliczce i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Koordynatorzy dołożyli wszelkich starań, aby program kulturalny stanowił szersze tło dla problemów omawianych podczas zajęć dydaktycznych. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Studenci poznali wyzwania i problemy procesu rozszerzenia UE w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Uczestnictwo w kursie intensywnym podniosło stopień mobilności uczestników, umożliwiając im nawiązanie międzynarodowych kontaktów i sprawdzenie swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także pracy w środowisku wielokulturowym. Dzięki pracy grupowej i udziałowi w symulacji obrad w Radzie UE uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i współpracy z innymi w realizacji projektów. Uczestnicy poznali zasady prowadzenia obrad w Radzie UE, a także pogłębili znajomość teorii i metod niezbędnych do prowadzenia krytycznych studiów nad integracją europejską. Zapoznali się również z najnowszym stanem wiedzy o problemach współczesnej Europy, z uwzględnieniem obecnie testowanych teorii integracji i teorii procesów demokratyzacji w UE, co wzmocniło ich szansę na włączenie się w projekty badawcze prowadzone obecnie przez szereg uczelni europejskich. Studenci podnieśli swoje kompetencje dotyczące zbierania danych, przygotowywania prezentacji multimedialnych i przedstawiania wyników pracy przed publicznością w języku angielskim. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: sprawdzenie przygotowania merytorycznego uczestników do dyskusji podczas seminariów; ocena projektów grupowych i ich prezentacji przez zespół nauczycieli. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 44 studentów i 23 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 4 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) W wyniku realizacji projektu powstały cztery prezentacje multimedialne dotyczące europeizacji i jej efektów w różnych dzielnicach Krakowa (Nowa Huta, Kazimierz, Stare Miasto i Podgórze). Każda z tych dzielnic ma inną historię i inną strukturę społeczną, dlatego efekty pracy były od siebie bardzo różne. W ramach projektu powstał również sylabus i zestaw lektur, stanowiący podstawę i punkt wyjścia dla kolejnych kursów intensywnych bądź szkół letnich, ale także do nowych kursów. Kolejnym produktem jest strona internetowa oraz zebrane na niej materiały. Strona i grupa na portalu społecznościowym Facebook umożliwiają innym zainteresowanym osobom zaznajomienie się z tematyką kursu, a także ideą programu IMPREST i co najważniejsze są platformą komunikacji dla uczestników kursu po jego zakończeniu

8 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Począwszy od roku 2009/2010 na kierunku europeistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzono innowacyjną metodę nauczania PBL (ang. Problem Based Learning). Treści kształcenia uzgodnione przez międzynarodowy zespół (w ramach konsorcjum) zostały włączone do regularnego programu nauczania na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: grupa na portalu Facebook (IP IMPREST 2010). I. Informacje ogólne o projekcie PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi Numery projektu ERA_IP_1_2007; ERA_IP_3_2008/5/2007_2; ERA_IP_6_2009/5/2007_3 Dziedziny akademickie 4433 Ochrona środowiska, ekologia 582 Budownictwo i budownictwo lądowe 5813 Urbanistyka Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, PL KRAKOW03 Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza ul. Warszawska 24, Kraków tel , faks: Koordynator projektu dr inż. Tomasz Stypka Nazwy uczelni partnerskich 1. Kauno technologijos universitetas, LT KAUNAS02 2. Kungliga Tekniska Högskolan, S STOCKHO04 Cele projektu Kurs intensywny zatytułowany Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi był modułem kształcenia w dziedzinie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Studenci poznali wielodyscyplinarne podejście do zagadnienia i sposoby rozwiązywania trudności uwzględniające techniczne, gospodarcze i społeczne aspekty gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

9 PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi Podczas kursu prezentowane były również komputerowe programy wspierające podejmowanie decyzji. Cele kursu obejmowały: zapoznanie studentów z wielodyscyplinarnym podejściem do problemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi; zdobycie przez studentów umiejętności pracy na odległość w międzynarodowych zespołach; doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym posługiwania się profesjonalnym słownictwem technicznym; promowanie zrozumienia i partnerstwa między osobami różnych narodowości. Moduł składał się z dwóch odrębnych części. W pierwszej studenci, pozostając w macierzystej uczelni i wykorzystując podaną literaturę, realizowali w grupach (po jednej osobie z każdej z trzech uczelni w każdym zespole) wspólne projekty pod okiem nauczycieli i za pośrednictwem internetu. Podczas drugiej części modułu studenci i wykładowcy spotykali się w jednej z uczelni i uczestniczyli w wykładach o zaawansowanym charakterze, seminariach i zajęciach w terenie. Na zakończenie zajęć studenci przedstawiali swoje projekty, a prezentacje te stanowiły główny element oceny ich pracy. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Litwa, Kowno, Szwecja, Sztokholm, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 3 lata (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program obejmował wykłady i prezentacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wizyty studyjne w branżowych przedsiębiorstwach. b) program adaptacyjno-kulturalny: Spotkania integracyjne, wycieczki kulturoznawcze i turystyczne po Krakowie, Kownie, Sztokholmie, Uppsali i ich okolicach (m. in. Zakopane, Wieliczka, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wilno). c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): znajomość technik unieszkodliwiania odpadów; znajomość narzędzi do oceny systemów gospodarki odpadami; podniesienie umiejętności prezentacji prac. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Raporty grup studentów oceniali zarówno prowadzący, jak i inne grupy studentów. Studenci prezentowali swoje prace pozostałym członkom grupy i prowadzącym, a uwagi do raportów i prezentacji były przedstawione ustnie przez oceniających tuż po prezentacji i po merytorycznej dyskusji. Prezentacje stanowiły często wprowadzenie do dalszych dyskusji o analizowanym problemie. W zależności od oceny raporty były lub nie poprawiane przed ostatnim ich złożeniem i umieszczeniem w internecie. Na podstawie raportów i ogólnej postawy studentów opiekun z macierzystej uczelni wystawiał studentom ostateczne oceny za udział w kursie. W ocenie uwzględniano zarówno merytoryczną treść raportów, jak i znane wykładowcy ograniczenia wynikające z dotychczasowej ścieżki kształcenia, wykształcenia studenta, profilu uczelni itp. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 73 studentów i 17 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 3 b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 16 17

10 PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) Sprawozdania studentów przygotowane w międzynarodowych grupach. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Kurs stanowi jeden z obieralnych modułów oferowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska PK dla wszystkich studentów na trzecim roku studiów. I. Informacje ogólne o projekcie Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu publikacja prasowa: Edukacja na międzynarodową skalę, magazyn Politechniki Krakowskiej Nasza Politechnika nr 4/2009, s (http://riad.usk.pk.edu.pl/~naszapol/np76/np_04-09.pdf); strona internetowa: (strona jest aktywna w semestrze, w którym realizowany jest kurs intensywny w tym wypadku semestr letni. Po zakończeniu semestru, od nowego roku akademickiego strona przestaje być aktywna z uwagi na inne projekty, które potrzebują dostępu do strony, a materiały ze strony związane z kursem intensywnym przechowywane są w archiwum na CD); spotkania studentów z przedstawicielami firm i jednostek administracyjnych zajmujących się gospodarką odpadami. Numery projektu ERA_IP_2_2007; ERA_IP_4_2008/10/2007_2; ERA_IP_7_2009/10/2007_3 Dziedziny akademickie 52 Inżynieria i technika 582 Budownictwo i budownictwo lądowe 4433 Ochrona środowiska, ekologia Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, PL KRAKOW03 Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska ul. Warszawska 24, Kraków tel./faks: Koordynator projektu dr inż. Jerzy Mikosz Nazwy uczelni partnerskich 1. Università degli Studi di Cagliari, I CAGLIAR01 2. Kungliga Tekniska Högskolan, S STOCKHO04 Cele projektu Zagadnienie emisji gazów cieplarnianych, która ma miejsce podczas oczyszczania ścieków, nie jest wystarczająco uwzględnione w praktyce projektowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków. Celem projektu było opracowanie przez trzy uczelnie programu nauczania poświęconego temu problemowi oraz przeprowadzenie kursu intensywnego, który w sposób całościowy i zintegrowany ujmował zagadnienie wpływu procesów oczyszczania ścieków 18 19

11 Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie miejskich, a szczególnie emisji gazów cieplarnianych, na proces globalnych zmian klimatycznych. Innowacyjny charakter kursu polegał na przedstawieniu współzależności pomiędzy oczyszczalnią ścieków jako obiektem technicznym funkcjonującym w skali lokalnej i środowiskiem naturalnym w skali globalnej. Podstawowym celem kursu było przekazanie uczestnikom zintegrowanej i wielodyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w takim projektowaniu, zarządzaniu i ocenie pracy nowoczesnych oczyszczalni ścieków, które ograniczy ich negatywny wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne. Kurs był przeznaczony dla studentów z kierunków: inżynieria lądowa, inżynieria środowiska lub dyscyplin pokrewnych, o specjalności oczyszczanie ścieków. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Włochy, Cagliari, Szwecja, Sztokholm, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 3 lata (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 1662 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Cagliari, styczeń 2008 roku; weryfikacja wstępnych założeń i opracowanie szczegółowego programu kursu intensywnego z podziałem na rodzaje zajęć i stosowane metody nauczania, spotkania z wykładowcami z Università degli Studi di Cagliari, uzgodnienia organizacyjne odnośnie realizacji kursu intensywnego w Krakowie; Sztokholm, luty 2009 roku; analiza efektów kursu zrealizowanego w roku 2008, weryfikacja założeń i opracowanie szczegółowego programu kursu intensywnego na rok 2009 z podziałem na rodzaje zajęć i stosowane metody nauczania, spotkania z wykładowcami z Kungliga Tekniska Högskolan, uzgodnienia organizacyjne odnośnie realizacji kursu intensywnego w Cagliari. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu obejmował następujący zakres tematyczny, z ukierunkowaniem na możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z różnych procesów związanych z oczyszczaniem ścieków i przeróbką osadów ściekowych do atmosfery: globalne zmiany klimatu w kontekście fizyki i chemii atmosfery oraz uwarunkowań prawnych; procesy oczyszczania ścieków obejmujące zagadnienia prawne, zaawansowane metody oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, wytyczne projektowe, najnowsze procesy i technologie oraz identyfikację emisji zanieczyszczeń do atmosfery; współzależności pomiędzy oczyszczalnią ścieków a środowiskiem, wraz z bilansem masy i energii, analizą emisji gazów oraz potencjałem dla odzysku energii i materiałów; systemy monitoringu, automatyzacji i sterowania w oczyszczalni ścieków w celu optymalizacji jej funkcjonowania i ograniczenia wpływu na środowisko; zintegrowane sterowanie eksploatacją miejskiej oczyszczalni ścieków, w tym zrównoważone zarządzanie oczyszczalnią ścieków i zastosowanie symulacji komputerowej do optymalizacji technologicznej; trzy wizyty studyjne (oczyszczalnia ścieków, stacja badawcza, spalarnia). Ponadto przedstawione zostały tematy interdyscyplinarne, w których powyższe zagadnienia omawiane były w sposób łączny z uwypukleniem współzależności pomiędzy obiektem technicznym oczyszczalni ścieków i środowiskiem. Podczas kursu wykorzystane zostały różnorodne metody nauczania i uczenia się, w tym techniki wzajemnego uczenia się uczestników, uzupełnione przez wykłady międzynarodowego zespołu nauczycieli akademickich i ekspertów, ćwiczenia z praktycznego projektowania i oceny, wizyty, pracę w grupie, dyskusje i prezentacje. b) program adaptacyjno-kulturalny: spotkania integracyjne; rejs po Wiśle, zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; zwiedzanie archeologicznych ruin rzymskich w miejscowości Nora i okolic Cagliari; rejs promem na trasie: Sztokholm Mariehamn, połączony z wykładami

12 Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Uczestnicy kursu zdobyli lub poszerzyli wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, zarządzaniem, oceną i eksploatacją nowoczesnych oczyszczalni ścieków z punktu widzenia minimalizacji wpływu procesu oczyszczania ścieków na zmiany klimatyczne. W szczególności studenci uzyskali: umiejętność identyfikacji, oceny i analizy rodzaju i wielkości emisji gazów cieplarnianych z procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów; umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania symulacji komputerowej do optymalizacji procesów i układów technologicznych oczyszczania ścieków; wiedzę w zakresie doboru i stosowania technologii alternatywnych do tradycyjnie stosowanych sposobów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska; wiedzę i umiejętności odnośnie możliwości odzysku energii i materiałów ze ścieków i osadu czynnego, a tym samym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto studenci zdobyli lub pogłębili umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, efektywnego komunikowania się z innymi członkami grupy w języku obcym oraz publicznej prezentacji wyników swojej pracy. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Ocena efektów kształcenia podczas kursu intensywnego opierała się na: ćwiczeniach wykonywanych indywidualnie przez studentów (obliczeniowe, projektowe, komputerowe); ćwiczeniach grupowych (rozwiązywanie zadanego problemu, praca w grupach 3- lub 4-osobowych o składzie międzynarodowym) obejmujących: przygotowanie zbiorczego raportu na wyznaczony temat (wspólna redakcja raportu); przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wyznaczony temat (każdy uczestnik bierze aktywny udział w prezentacji); teście końcowym (obligatoryjny dla każdego uczestnika kursu). e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: indywidualne rozmowy ze studentami IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) program nauczania typu kurs intensywny: Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming; strona www projektu w języku angielskim, założona na serwerze Politechniki Krakowskiej, na której umieszczono szczegółowe informacje dotyczące tematyki kursu intensywnego, zagadnień organizacyjnych oraz materiały dydaktyczne (http://www.wastewater.pl/erasmus); materiały dydaktyczne opracowane przez poszczególnych wykładowców specjalnie dla potrzeb kursu intensywnego (prezentacje w języku angielskim dostępne na stronie www); prezentacje w programie PowerPoint przygotowane przez studentów w celu przedstawienia wyników pracy grupowej nad tematem przydzielonym przez wykładowców przed rozpoczęciem kursu intensywnego; raporty opracowane przez studentów podczas ćwiczenia grupowego. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie W Politechnice Krakowskiej moduł w całości został wprowadzony do programu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska (studia stacjonarne) dla studentów trzeciego roku I stopnia oraz pierwszego i drugiego roku II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 74 studentów i 31 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie:

13 International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego I. Informacje ogólne o projekcie International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego Numery projektu ERA_IP_3_2007 Dziedziny akademickie 340 Ekonomia i zarządzanie (programy ogólne) 342 Marketing i zarządzanie sprzedażą 316 Stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL KRAKOW04 Biuro Programów Zagranicznych, ul. Rakowicka 27, Kraków tel.: , faks: Koordynatorzy projektu Joanna Pauk, Agnieszka Stolarska Nazwy uczelni partnerskich 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, LT VILNIUS02 2. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, LV RIGA29 3. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, SF HELSINK40 4. University of Essex, UK COLCHES01 Cele projektu Celem niniejszego projektu było między innymi umożliwienie studentom poszerzenia wiedzy na temat charakterystyki rynków krajów regionu Morza Bałtyckiego Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii oraz ich kulturowego zróżnicowania. Udział przedstawiciela University of Essex wzbogacił projekt w informacje dotyczące doświadczeń Wielkiej Brytanii na polu współpracy gospodarczej z krajami Morza Bałtyckiego. Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej między innymi zakładania i funkcjonowania firm w środowisku międzynarodowym, przedsiębiorczości czy marketingu międzynarodowego, studenci podnosili swoje kompetencje związane z pracą w międzynarodowym środowisku. Element zróżnicowania kulturowego i specyfiki pracy w wielokulturowym środowisku stanowił także bardzo ważny element kursu intensywnego. Założeniem projektu było także stworzenie specjalistycznego modułu dotyczącego przedsiębiorczości w rejonie Morza Bałtyckiego, który mógłby zostać włączony w regularny program studiów w uczelniach partnerskich. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 3164,97 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu obejmował zajęcia w formie wykładów lub ćwiczeń o tematyce: Entrepreneurship and competing on the global market, Internationalisation of SME, Economic de

14 International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego velopment and international cooperation in the Baltic Sea region, International marketing and branding, Service management in emerging markets, Stereotypes and value systems, programming of the mind, Corporate cultures and cultural differences in business, International team building. f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 44 studentów i 23 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 4 b) program adaptacyjno-kulturalny: wycieczki turystyczno-krajoznawcze (Kraków, Kraków Nowa Huta, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce, spływ Dunajcem, Ojców); przygotowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się w Krakowie w czasie trwania kursu; Baltic Feast wieczór, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z potrawami narodowymi krajów uczestniczących w projekcie; Baltic Cinema pokazy filmów Włoski dla początkujących i Historie kuchenne. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): umiejętność pracy w zespole międzynarodowym; doskonalenie umiejętności strategicznego rozwiązywania problemów; doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów wynikających z pracy w zespole międzynarodowym; poszerzenie wiedzy na temat m. in. rozwoju ekonomicznego oraz współpracy międzynarodowej w krajach basenu Morza Bałtyckiego, zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, a także stereotypów, różnic w systemach wartości i różnic kulturowych mających znaczenie w świecie biznesu; wzrost wiedzy na temat uczestniczących w projekcie krajów. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Prezentacje studentów były oceniane na podstawie przygotowanych, wspólnie przez uczelnie, kryteriów oceny uwzględniających między innymi: powiązania pracy końcowej studentów z teoretycznymi podstawami (studenci zdobyli wiedzę teoretyczną potrzebną do przygotowania prezentacji końcowych w pierwszym tygodniu projektu); kontekst międzynarodowy; myślenie strategiczne. IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) W wyniku realizacji projektu powstały: materiały dydaktyczne, opisy przedmiotów, prezentacje studentów, film z końcowych prezentacji studentów, fotografie (nośnik CD); konspekt dla uczelni uczestniczących w projekcie, zawierający materiały dydaktyczne, prezentacje studentów, raporty studentów i opisy kursów. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Planowano wprowadzenie kursu intensywnego do programu studiów prowadzonych w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji UEK jako jednego z przedmiotów do wyboru dla studentów. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: platforma e-learning Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: feedback session spotkanie podsumowujące dwa tygodnie projektu. Studenci zostali poproszeni o komentarze dotyczące, między innymi, pozytywnych aspektów projektu oraz wiedzy zdobytej podczas pracy w międzynarodowych grupach

15 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej I. Informacje ogólne o projekcie The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej Numery projektu ERA_IP_8_2009/5/2009 Dziedziny akademickie 314 Ekonomia 312 Socjologia i kulturoznawstwo 85 Ochrona środowiska Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL KRAKOW04 Biuro Programów Zagranicznych, ul. Rakowicka 27, Kraków tel.: , faks: Koordynator projektu Magdalena Krasowska Nazwy uczelni partnerskich 1. Fachhochschule Frankfurt am Main, D FRANKFU04 2. Hochschule Heilbronn, D HEILBRO01 3. Universitatea Petru Maior din Targu Mures, RO TARGU03 Cele projektu Założeniem niniejszego projektu było przekazanie studentom wiedzy na temat warunków zakładania firm na czterech różnych rynkach Unii Europejskiej. Podczas zajęć studenci poznali specyfikę otoczenia biznesu w różnych krajach Europy oraz założenia europejskiej polityki ochrony środowiska w kontekście firmy. Celem projektu było również uświadomienie studentom relacji oraz istniejących barier pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami wspomagającymi rozwój biznesu, a także przybliżenie prawnych regulacji dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej i wymagań rynkowych. Kurs intensywny skierowany był do studentów ostatnich lat studiów licencjackich oraz magisterskich z zakresu biznesu, zainteresowanych przedsiębiorczością oraz rozważających w przyszłości otwarcie własnej firmy na rynku Unii Europejskiej. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2009/10) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 2300 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Kraków, marzec 2010; spotkanie z przedstawicielami firmy Mijuma w celu omówienia zakresu pracy zaliczeniowej dla studentów (studenci przygotowywali analizę potencjalnego rynku zbytu dla produktów firmy Mijuma); Kraków, czerwiec 2010; spotkanie z przedstawicielem Hochschule Heilbronn w celu omówienia szczegółów przyjętego planu kursu intensywnego, spraw związanych z ewaluacją prac studentów oraz wystawieniem certyfikatu. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 28 29

16 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu składał się z dwóch części: teoretycznej (wykładowej) oraz praktycznej (warsztatowej). W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia teoretyczne z zakresu przedsiębiorczości, specyfiki przedsiębiorczości w Polsce, Niemczech i Rumunii, europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw, polityki Unii Europejskiej i jej wpływu na przedsiębiorstwa, różnic kulturowych oraz badań marketingowych. W drugim tygodniu zajęcia obejmowały warsztaty, pracę grupową, pracę własną studentów oraz zajęcia terenowe. Studenci połączeni w grupy 5- i 6-osobowe opracowywali strategię marketingową dla firmy Mijuma, badając potencjalne, europejskie rynki dla produktu firmy, jakim jest oprogramowanie komputerowe do kształcenia słuchu przeznaczone dla muzyków. b) program adaptacyjno-kulturalny: Pierwszego dnia kursu odbyły się zajęcia Getting to Know, na których określono i zaakceptowano zasady współpracy, obejmujące wszystkich uczestników kursu. Spotkanie to miało na celu przybliżenie studentom zagranicznym zasad prowadzenia zajęć w Polsce, jak i zasad zachowania, jakich wymaga się od studentów. Uczestnicy kursu nauczyli się podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku polskim. W kolejnych dniach kursu intensywnego odbyły się zajęcia z zakresu różnic kulturowych oraz szoku kulturowego, które miały na celu ułatwić studentom zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Poza zajęciami na uniwersytecie, organizowane były również zajęcia integrujące i sportowe: karaoke, turniej piłki plażowej i nożnej, pływalnia. Studenci zwiedzili centrum Krakowa i Zamek Królewski na Wawelu. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Efektem pracy studentów był raport sporządzony dla firmy Mijuma dotyczący możliwości wprowadzenia produktu firmy na nowy rynek europejski. Raport ten był sporządzony na podstawie zgromadzonej podczas kursu intensywnego wiedzy oraz zaangażowania studentów, dlatego ocena tych projektów była jednocześnie oceną efektów uczenia się. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Studenci w ankiecie Peer evaluation ocenili wkład własny oraz wkład pozostałych członków zespołu do projektu. Na ocenę składały się: uczestnictwo i zaangażowanie w spotkania grup warsztatowych, współpraca z innymi członkami zespołu, pełniona rola w grupie (przywództwo i podejmowanie inicjatywy). Decydujący głos w ocenie mieli wykładowcy i przedstawiciele firmy Mijuma. Wszyscy wykładowcy wypowiadali się bardzo pozytywnie o pracy studentów, ich aktywnym uczestnictwie w zajęciach oraz zaangażowaniu także w trakcie trwania kursu. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: rozmowy ze studentami Opinie studentów na temat projektu monitorowano na bieżąco poprzez kilkunastominutowe spotkania każdego dnia zajęć. Studenci mogli zadawać pytania dotyczące organizacji kursu oraz wyrażać swoje opinie o działaniu. Do ich dyspozycji pozostawali także koordynatorzy projektu. W czwartym dniu zajęć odbyła się oficjalna sesja ewaluacyjna, podczas której uczestnicy kursu mogli wyrazić opinie na temat minionych kilku dni oraz wyrazić oczekiwania dotyczące pozostałej części programu. Zamykająca sesja ewaluacyjna odbyła się ostatniego dnia zajęć i była podsumowaniem całego programu. Spostrzeżenia studentów zostały zapisane jako wnioski na przyszłość. f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 30 studentów i 8 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 6 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) Produkty powstałe podczas projektu to przede wszystkim materiały dydaktyczne w języku angielskim, przygotowane przez wykładowców z uczelni partnerskich (prezentacje PPT lub PDF) i dostępne na platformie Moodle (CELT) Uniwersytetu Ekonomicznego. Kolejnym produktem były raporty i prezentacje PPT przygotowane przez studentów jako case study w ramach zaliczenia programu. Dostarczyły one firmie Mijuma praktycznych informacji na temat rynków zagranicznych oraz możliwości wprowadzenia nowego produktu firmy. Ponadto, dla potrzeb kursu stworzono specjalne kryteria oraz karty oceny pracy i raportów studentów, które mogą być wykorzystane przez uczelnie partnerskie w dalszej pracy dydaktycznej. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Zrealizowany kurs intensywny miał duży wpływ na program dydaktyczny UEK. Dzięki jakości doświadczenia zdobytego podczas kursu intensywnego udoskonalony został przedmiot: przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, prowadzony w języku polskim

17 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu spotkanie np. konferencja, seminarium: planowano wykorzystanie pomysłów i materiałów opracowanych dla kursu intensywnego w realizacji projektu pt. Central European Business 2010 przez Slovak University of Agriculture (Faculty of Economics and Management) w listopadzie 2010 r. (strona internetowa projektu: platforma e-learningowa Moodle (CELT) UEK. I. Informacje ogólne o projekcie Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego Numery projektu ERA_IP_9_2009/6/2009 Dziedziny akademickie 313 Nauki polityczne i społeczne 38 Prawo 312 Socjologia i kulturoznawstwo Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, PL KRAKOW 17 Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków tel Koordynator projektu dr Spasimir Domaradzki Nazwy uczelni partnerskich 1. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, BG SOFIA06 2. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, E BILBAO01 3. Universidad Publica de Navarra, E PAMPLON Πανoπιστμιo Δυτικς Mακoδoνας/Panepistimio Dytikis Makedonias, G KOZANI02 Cele projektu Projekt miał na celu wypracowanie kompromisowego modelu wykładni Karty Praw Podstawowych w oparciu o analizę pojęć godności osoby ludzkiej i równości, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie państwa uczestniczące w przedsięwzięciu, z uwzględnie

18 Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego niem różnic w pojmowaniu wybranych praw człowieka analizowanych w ujęciu prawnym, politycznym i społecznym. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2009/10) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 7000 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Bułgaria, Pamporovo, wrzesień 2009; opracowanie kwestionariusza, na podstawie którego zostały przygotowane raporty krajowe, ustalenie kryteriów naboru studentów biorących udział w projekcie, określenie punktacji ECTS za udział w kursie intensywnym oraz metod komunikowania się i ewaluacji projektu i ramowego programu kursu intensywnego. Kraków, czerwiec 2010; podsumowanie pracy nad raportami krajowymi, ocena dotychczasowej realizacji projektu, ostateczne zatwierdzenie programu kursu intensywnego i jego metodologii. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program dydaktyczny kursu intensywnego obejmował: wykłady nauczycieli akademickich poświęcone: podstawom europejskiego systemu praw człowieka; politycznej, społecznej i prawnej sytuacji w Bułgarii, Polsce i Hiszpanii; Karcie Praw Podstawowych UE i przyszłości Europy; społeczności żydowskiej w Polsce i wieloetnicznym aspektom polskiej kultury; prawom człowieka i współczesności; prezentacje raportów krajowych przygotowanych przez studentów biorących udział w projekcie; wykłady ekspertów na temat: działań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce i współczesnych wyzwań w dziedzinie ochrony praw człowieka w Polsce (przedstawiciel tej instytucji); godności osoby ludzkiej i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; praw człowieka w Unii Europejskiej (przedstawiciel Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN); godności osoby ludzkiej i niedyskryminacji (reprezentant UJ); zajęcia warsztatowe praca w grupach w celu przygotowania raportu końcowego; prezentację raportu końcowego przez studentów; wizytę studyjną w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. b) program adaptacyjno-kulturalny: spotkanie adaptacyjne uczestników kursu; wycieczka po Krakowie; wieczór kuchni narodowych; wycieczka edukacyjno-krajoznawcza w Pieniny; uroczysta kolacja pożegnalna. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): umiejętności komparatystyczne z zakresu prawa, politologii oraz nauk społecznych; umiejętność prezentacji wiadomości w formie wykładu i prezentacji multimedialnej; umiejętność pracy w grupie poszukiwanie rozwiązań kompromisowych dla zagadnień z zakresu prawa, politologii i nauk społecznych. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Poziom wiedzy studentów został sprawdzony podczas warsztatów, prezentacji raportów krajowych oraz raportu końcowego. W ocenie uwzględnione zostały także zaangażowanie w dyskusję i krytyczne oceny specjalistów biorących udział w kursie intensywnym. Przeprowadzone zostały również okresowe ewaluacje zgodnie z programem kursu. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne 34 35

19 Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 43 studentów i 7 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 8 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) a) materiały dydaktyczne: kwestionariusz w języku angielskim, na podstawie którego przygotowane zostały raporty krajowe będące przedmiotem analizy w trakcie pierwszej części kursu intensywnego; kwestionariusz ten stanowił podstawę dla opracowania raportu końcowego (forma papierowa i elektroniczna); b) pomoce dydaktyczne i naukowe: cztery raporty krajowe (bułgarski, grecki, hiszpański, polski) opracowane w języku angielskim na podstawie kwestionariusza, zawierające analizę prawną, polityczną i społeczną wybranych zagadnień ochrony praw człowieka w państwach uczestniczących w projekcie ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia godności oraz równości (forma papierowa i elektroniczna); raport końcowy przygotowany w języku angielskim na podstawie raportów krajowych, zawierający porównanie pojmowania wybranych praw człowieka zawartych w Karcie Praw Podstawowych, a także próbę wypracowania ich wspólnej interpretacji przez wszystkich uczestników kursu (forma papierowa i elektroniczna); c) materiały informacyjne: indywidualne raporty ewaluacyjne studentów w języku angielskim zebrane podczas trzech przeprowadzonych ewaluacji oraz jeden raport ewaluacyjny o charakterze podsumowującym w języku polskim zawierający wyniki analizy raportów indywidualnych i działań monitorujących przebieg kursu o charakterze: naukowym, dydaktycznym, w szczególności zastosowanych technik dydaktycznych i organizacyjnym (forma papierowa i elektroniczna). V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu Spotkania np. konferencje, seminaria: czerwiec 2010 r.; dr Spasimir Domaradzki, Human Rights Police and Transnational Integration, seminarium National Sovereignty in the Age of Globalisation: Legal, Political and Cultural Challenges, University of Berkeley, Stany Zjednoczone; czerwiec 2010 r.; dr Magdalena Bainczyk, wykład pt. Pojęcie godności osoby ludzkiej w prawie Unii Europejskiej na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej KAAFM; sierpień 2010 r.; dr Nadia Boyadjieva, Defining Human Rights: Legal, Political, Social Perspectives (Teaching in the Framework of EU Erasmus Intensive Course LLP; dr S. Domaradzki, Perspectives for International Cooperation in the frames of the EU Erasmus Intensive Course LLP, IX th International Fulbright Conference, Education of the New Age, Banko, Bułgaria; wrzesień 2010 r.; dr M. Bainczyk, wystąpienie podczas 7. Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunki: stosunki międzynarodowe, prawo 36 37

20 Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theatre, Media Everyman dziś i jutro: motyw i charakter w literaturze, teatrze i mediach europejskich I. Informacje ogólne o projekcie Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theatre, Media Everyman dziś i jutro: motyw i charakter w literaturze, teatrze i mediach europejskich Numery projektu ERA_IP_4_2007 Dziedziny akademickie 03.3 / 2122 Sztuki sceniczne 09.2 / 2222 Literaturoznawstwo ogólne i porównawcze 09.0 / 222 Języki i filologie Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Łódzki, PL LODZ 01 Wydział Filologiczny, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych ul. Franciszkańska 1/5, Łódź Koordynator projektu dr Karolina Prykowska-Michalak Nazwy uczelni partnerskich 1. Tartu Ülikool, EE TARTU02 2. Kauno technologijos universitetas, LT KAUNAS02 3. Univerza na Primorskem, SI KOPER03 Cele projektu Projekt miał na celu: zwiększenie mobilności poprzez nawiązywanie kontaktów osobistych i instytucjonalnych; badania naukowe przez całe życie, współpraca w dziedzinie edukacji i wymiana publikacji pomiędzy uczestnikami; rozwijanie zainteresowania studentów wielokulturowością i rozumienia różnorodności kulturowej, politycznej i religijnej; przedstawienie wyzwań i dylematów współczesnej Europy. Grupy docelowe: studenci filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa; nauczyciele akademiccy; pośrednie grupy docelowe: odbiorcy zapoznani z wynikami projektu. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Łódź, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 0 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu intensywnego obejmował zajęcia dydaktyczne z zakresu historii literatury oraz dramatu, analizujące średniowieczny moralitet, które rozwinęły się w cykl poświęcony poszukiwaniu toposu everymana w dramacie nowożytnym oraz współczesnym. Analizowano także teatralne inscenizacje, m. in. słynnego Jedermanna w reż. Maxa Reinharda. Część wykładów poświęcona była poszukiwaniu toposu everymana w kulturze i literaturze sło

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication

Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication Seria: Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Studies of the Faculty of Management and Communication KOMITET REDAKCYJNY: Andrzej Stanisław Barczak (redaktor naukowy), Krystyna Bednarska-Ruszajowa,

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo