Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010. kompendium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium"

Transkrypt

1 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010 kompendium Warszawa 2011

2 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /2010 kompendium Warszawa 2011

3 Szanowni Państwo, Publikacja sfinansowana z funduszy programu Uczenie się przez całe życie Copyright by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Przygotowanie opisów projektów: koordynatorzy projektów Redakcja: Renata Smolarczyk Korekta: Weronika Walasek Umiędzynarodowienie kształcenia w szkołach wyższych, internacjonalizacja polskich uczelni to wyrażenia, które często pojawiają się w opracowaniach, wystąpieniach, raportach dotyczących systemu szkolnictwa wyższego i jego modernizacji. Czy jednak wszyscy wiemy, co rzeczywiście znaczą? Specjaliści w tej dziedzinie tworzą różne definicje, prześcigają się w poszukiwaniu najskuteczniejszych form i przejawów procesu umiędzynarodowienia kształcenia. Osoby zainteresowane zagadnieniem internacjonalizacji studiów wyższych zachęcamy do lektury licznych publikacji poświęconych tej tematyce, m.in. opracowania Internacjonalizacja studiów wyższych pod redakcją Waldemara Martyniuka, które zostało wydane staraniem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) 1. W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu ciekawy i bardzo popularny wśród studentów sposób na umiędzynarodowienie programu kształcenia, jakim jest zaplanowanie i przeprowadzenie w jego ramach cyklu intensywnych zajęć dydaktycznych. Zajęcia te przygotowywane są przez specjalistów w konkretnej dziedzinie akademickiej, często przy współudziale profesjonalistów spoza uczelni. Specyficzną cechą kursu intensywnego jest udział w nim międzynarodowej grupy studentów i prowadzenie zajęć przez również międzynarodowy zespół dydaktyków i profesjonalistów. Jeżeli są Państwo specjalistami lub nauczycielami akademickimi zainteresowanymi opracowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyjątkowego cyklu intensywnych zajęć we współpracy z przedstawicielami uczelni z krajów uczestniczących w programie Erasmus, to zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami oferowanymi przez projekty typu kurs intensywny. W niniejszej broszurze znajdą Państwo opisy projektów prowadzonych przez grupy europejskich szkół wyższych w programie Erasmus w latach 2007/ /2010, które zostały zakończone w roku Zamknięcie okresu finansowania pozwala na podsumowanie projektów, przedstawienie osiągniętych rezultatów i korzyści, jakie przyniosły uczestniczącym w nich studentom oraz wydziałom i instytutom szkół wyższych. Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa tel.: faks: Zapraszamy do lektury! Beata Skibińska Zastępca Dyrektora programu Uczenie się przez całe życie ds. programu Erasmus 1 Internacjonalizacja studiów wyższych, red. Waldemar Martyniuk, FRSE, Warszawa

4 Charakterystyka projektu typu kurs intensywny (IP Intensive Programme) Projekt typu kurs intensywny jest przygotowany przez co najmniej trzy uczelnie z krajów uczestniczących w programie, z których co najmniej jedna jest zlokalizowana w UE. Kurs intensywny trwa minimum 10 następujących po sobie dni, podczas których odbywają się zajęcia dydaktyczne związane z tematyką kursu (co najmniej 6 godzin zajęć dydaktycznych każdego dnia). Kurs może trwać do 6 tygodni. W przedsięwzięciu bierze udział od 10 do 60 studentów i maksymalnie 20 nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w projekcie. Tematyka kursu intensywnego z definicji wykracza poza zakres zajęć standardowo oferowanych w danej dziedzinie w szkołach wyższych, które w nim uczestniczą. Udział w kursie stwarza studentom i wykładowcom możliwość poznania nowatorskich treści, metod pracy, uczenia się i nauczania, doskonalenia umiejętności oraz poznania nowych źródeł informacji. Kurs intensywny jest działaniem jednorazowym lub organizowanym cyklicznie każdorazowo dla innej grupy studentów i dofinansowanym maksymalnie przez trzy kolejne lata. Jedna z uczelni biorących udział w projekcie pełni rolę koordynatora i w imieniu wszystkich partnerów składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju. Wniosek jest oceniany formalnie przez Narodową Agencję oraz merytorycznie przez niezależnych ekspertów. Projekty, które otrzymują dofinansowanie, są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w umowie finansowej podpisywanej przez Narodową Agencję z uczelnią koordynującą. 6 Kurs intensywny programu Erasmus to cykl zajęć dydaktycznych dla studentów opracowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie, które posiadają Kartę Uczelni Erasmusa. Uczelnia-Koordynator projektu kieruje pracami projektu zgodnie z opracowanym planem działania i w ścisłej współpracy ze wszystkimi partnerskimi szkołami wyższymi; zarządza finansami projektu zgodnie z warunkami podpisanej z NA umowy finansowej oraz zasadami sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich uczelni partnerskich; sporządza merytoryczne i finansowe informacje oraz raporty przewidziane w umowie finansowej tj. rozlicza się z NA z wykorzystania otrzymanych funduszy w imieniu całego konsorcjum. 6 7

5 Charakterystyka projektu typu kurs intensywny (IP Intensive Programme) Fundusze przyznane z programu Erasmus są przeznaczone na współfinansowanie wydatków wynikających z realizacji kursu intensywnego w podziale na trzy kategorie budżetowe: organizacja kursu intensywnego koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kursu; podróż uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich z uprawnionych uczelni uczestniczących w projekcie, w przypadku gdy miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej; utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie) uczestniczących w kursie studentów i nauczycieli akademickich z uprawnionych uczelni uczestniczących w projekcie, w przypadku gdy miejscowość, w której odbywa się kurs, nie jest miejscem siedziby ich uczelni macierzystej. Projekty typu kurs intensywny Erasmusa Kursy intensywne trwają średnio dwa tygodnie i są często organizowane jako szkoła letnia lub zimowa w okresie między 1 września roku, w którym złożono wniosek a 31 sierpnia kolejnego roku. Zajęcia są prowadzone w uczelni koordynującej lub w uczelni partnerskiej, ale uczelnia koordynująca pozostaje odpowiedzialna za realizację projektu, prawidłowe wykorzystanie funduszy i składanie raportów do Narodowej Agencji. koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/ /

6 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE I. Informacje ogólne o projekcie Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE Numery projektu ERA_IP_2_2008/4/2008; ERA_IP_4_2009/4/2008_2 Dziedziny akademickie 316 Stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne 313 Nauki polityczne oraz nauka o prawach i obowiązkach obywatela 220 Nauki humanistyczne (programy ogólne) Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Jagielloński, PL KRAKOW01 Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Instytut Europeistyki ul. Jodłowa 13, Kraków tel.: , faks: Koordynator projektu prof. dr hab. Zdzisław Mach Osoby kontaktowe ds. projektu Marta Bucewka, Natasza Styczyńska Nazwy uczelni partnerskich 1. Rheinisch Westfälische Technische Hochschule Aachen, D AACHEN01 2. Közēp Európai Egyetem, HU BUDAPES47 (2008/2009) 3. Universiteit Maastricht, NL MAASTRI01 4. The University of Portsmouth, UK PORTSMO01 Cele projektu Kurs intensywny Zrozumieć rozszerzenie UE europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE stanowił integralną część rocznego programu magisterskiego IMPREST (60/90 ECTS), prowadzącego do uzyskania podwójnego dyplomu magistra w zakresie studiów europejskich. Program ten był prowadzony przez geograficznie zróżnicowane konsorcjum europejskich uniwersytetów (z Krakowa, Aachen, Portsmouth oraz Maastricht). Celem kursu było stworzenie platformy do spotkań i wymiany informacji, planowania współpracy i rozwijania metod dydaktycznych. Miał to być rdzeń programu magisterskiego, który służyłby wzmocnieniu poczucia uczestnictwa we wspólnocie akademickiej wśród wszystkich studentów i pracowników uczestniczących w przedsięwzięciu. Kurs umożliwiał studentom i nauczycielom akademickim wspólną pracę w wielonarodowych grupach oraz spojrzenie z nowej perspektywy na rozszerzenie Unii Europejskiej. Dał studentom możliwość ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych w grach symulacyjnych, a także umożliwiał upowszechnianie zaawansowanego sposobu uczenia się opartego na rozwiązywaniu problemów i zorientowanego na aktywizację studenta. Dwutygodniowy kurs intensywny odbywał się każdego roku w drugim semestrze kształcenia i uczestniczyli w nim studenci programu oraz znaczna liczba wykładowców z uczelni partnerskich. Udział w kursie stworzył studentom możliwość uzyskania czterech punktów ECTS. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, (2008/09) i (2009/10) Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 2 lata (2008/09) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 10 11

7 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Uczestnicy kursu intensywnego poznali historyczne, socjologiczne, politologiczne i antropologiczne perspektywy analizy tożsamości europejskiej, pogłębili swoją wiedzę na temat rozszerzenia UE i wyzwań, z jakimi wiąże się ten proces, a także z perspektywami dalszego rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie i Turcję (metody porównawcze, case studies, gry symulacyjne, wykłady eksperckie). Przedstawione zostały najnowsze badania na temat procesów demokratyzacji i europeizacji, a także polityki sąsiedztwa. Omówiono praktyczne aspekty procesu rozszerzenia, dotychczasowe sukcesy i wyzwania, jakie związane są z tym procesem. Zaproszono również eksperta zajmującego się dalszym rozszerzenie UE z Fundacji demoseuropa Centrum Strategii Europejskiej, a także eurodeputowaną, by umożliwić studentom poznanie zasad funkcjonowania Parlamentu Europejskiego. Omówiono ekonomiczne aspekty rozszerzenia UE oraz przedstawiono perspektywę międzynarodową związaną z Partnerstwem Wschodnim, a także planowanym (przez Traktat Lizboński) działaniem europejskiej służby dyplomatycznej. b) program adaptacyjno-kulturalny: Studenci i nauczyciele akademiccy zwiedzili Kraków, poznali jego tkankę miejską poprzez projekty grupowe, a ponadto odbyli wizyty w instytucjach działających w zakresie międzynarodowym. Uczestnicy kursu wzięli udział w grze miejskiej, podczas której poznawali Kraków, jego zabytki i historię, a także mieli możliwość pracy w grupach i wstępnego przygotowania do pracy nad projektami. Szczególną uwagę poświęcono wielokulturowej przeszłości i obecnym aspiracjom miasta, a także przeszłości niepodległego kraju i dziedzictwu postkomunistycznemu. Studenci odwiedzili Międzynarodowe Centrum Kultury, Galicja Jewish Museum, Kopiec Kościuszki i Muzeum Czynu Niepodległościowego, a także Kopalnię Soli w Wieliczce i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Koordynatorzy dołożyli wszelkich starań, aby program kulturalny stanowił szersze tło dla problemów omawianych podczas zajęć dydaktycznych. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Studenci poznali wyzwania i problemy procesu rozszerzenia UE w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym. Uczestnictwo w kursie intensywnym podniosło stopień mobilności uczestników, umożliwiając im nawiązanie międzynarodowych kontaktów i sprawdzenie swoich kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, a także pracy w środowisku wielokulturowym. Dzięki pracy grupowej i udziałowi w symulacji obrad w Radzie UE uczestnicy nabyli umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji i współpracy z innymi w realizacji projektów. Uczestnicy poznali zasady prowadzenia obrad w Radzie UE, a także pogłębili znajomość teorii i metod niezbędnych do prowadzenia krytycznych studiów nad integracją europejską. Zapoznali się również z najnowszym stanem wiedzy o problemach współczesnej Europy, z uwzględnieniem obecnie testowanych teorii integracji i teorii procesów demokratyzacji w UE, co wzmocniło ich szansę na włączenie się w projekty badawcze prowadzone obecnie przez szereg uczelni europejskich. Studenci podnieśli swoje kompetencje dotyczące zbierania danych, przygotowywania prezentacji multimedialnych i przedstawiania wyników pracy przed publicznością w języku angielskim. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: sprawdzenie przygotowania merytorycznego uczestników do dyskusji podczas seminariów; ocena projektów grupowych i ich prezentacji przez zespół nauczycieli. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 44 studentów i 23 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 4 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) W wyniku realizacji projektu powstały cztery prezentacje multimedialne dotyczące europeizacji i jej efektów w różnych dzielnicach Krakowa (Nowa Huta, Kazimierz, Stare Miasto i Podgórze). Każda z tych dzielnic ma inną historię i inną strukturę społeczną, dlatego efekty pracy były od siebie bardzo różne. W ramach projektu powstał również sylabus i zestaw lektur, stanowiący podstawę i punkt wyjścia dla kolejnych kursów intensywnych bądź szkół letnich, ale także do nowych kursów. Kolejnym produktem jest strona internetowa oraz zebrane na niej materiały. Strona i grupa na portalu społecznościowym Facebook umożliwiają innym zainteresowanym osobom zaznajomienie się z tematyką kursu, a także ideą programu IMPREST i co najważniejsze są platformą komunikacji dla uczestników kursu po jego zakończeniu

8 Understanding EU Enlargement Europeanization and the EU Enlargement Zrozumieć rozszerzenie Unii Europejskiej europeizacja i przyszłe rozszerzenie UE Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Począwszy od roku 2009/2010 na kierunku europeistyka w Uniwersytecie Jagiellońskim wprowadzono innowacyjną metodę nauczania PBL (ang. Problem Based Learning). Treści kształcenia uzgodnione przez międzynarodowy zespół (w ramach konsorcjum) zostały włączone do regularnego programu nauczania na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: grupa na portalu Facebook (IP IMPREST 2010). I. Informacje ogólne o projekcie PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi Numery projektu ERA_IP_1_2007; ERA_IP_3_2008/5/2007_2; ERA_IP_6_2009/5/2007_3 Dziedziny akademickie 4433 Ochrona środowiska, ekologia 582 Budownictwo i budownictwo lądowe 5813 Urbanistyka Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, PL KRAKOW03 Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Inżynierii Cieplnej i Ochrony Powietrza ul. Warszawska 24, Kraków tel , faks: Koordynator projektu dr inż. Tomasz Stypka Nazwy uczelni partnerskich 1. Kauno technologijos universitetas, LT KAUNAS02 2. Kungliga Tekniska Högskolan, S STOCKHO04 Cele projektu Kurs intensywny zatytułowany Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi był modułem kształcenia w dziedzinie nowoczesnych metod rozwiązywania problemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. Studenci poznali wielodyscyplinarne podejście do zagadnienia i sposoby rozwiązywania trudności uwzględniające techniczne, gospodarcze i społeczne aspekty gospodarki stałymi odpadami komunalnymi

9 PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi Podczas kursu prezentowane były również komputerowe programy wspierające podejmowanie decyzji. Cele kursu obejmowały: zapoznanie studentów z wielodyscyplinarnym podejściem do problemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi; zdobycie przez studentów umiejętności pracy na odległość w międzynarodowych zespołach; doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim, w tym posługiwania się profesjonalnym słownictwem technicznym; promowanie zrozumienia i partnerstwa między osobami różnych narodowości. Moduł składał się z dwóch odrębnych części. W pierwszej studenci, pozostając w macierzystej uczelni i wykorzystując podaną literaturę, realizowali w grupach (po jednej osobie z każdej z trzech uczelni w każdym zespole) wspólne projekty pod okiem nauczycieli i za pośrednictwem internetu. Podczas drugiej części modułu studenci i wykładowcy spotykali się w jednej z uczelni i uczestniczyli w wykładach o zaawansowanym charakterze, seminariach i zajęciach w terenie. Na zakończenie zajęć studenci przedstawiali swoje projekty, a prezentacje te stanowiły główny element oceny ich pracy. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Litwa, Kowno, Szwecja, Sztokholm, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 3 lata (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program obejmował wykłady i prezentacje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi oraz wizyty studyjne w branżowych przedsiębiorstwach. b) program adaptacyjno-kulturalny: Spotkania integracyjne, wycieczki kulturoznawcze i turystyczne po Krakowie, Kownie, Sztokholmie, Uppsali i ich okolicach (m. in. Zakopane, Wieliczka, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Wilno). c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): znajomość technik unieszkodliwiania odpadów; znajomość narzędzi do oceny systemów gospodarki odpadami; podniesienie umiejętności prezentacji prac. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Raporty grup studentów oceniali zarówno prowadzący, jak i inne grupy studentów. Studenci prezentowali swoje prace pozostałym członkom grupy i prowadzącym, a uwagi do raportów i prezentacji były przedstawione ustnie przez oceniających tuż po prezentacji i po merytorycznej dyskusji. Prezentacje stanowiły często wprowadzenie do dalszych dyskusji o analizowanym problemie. W zależności od oceny raporty były lub nie poprawiane przed ostatnim ich złożeniem i umieszczeniem w internecie. Na podstawie raportów i ogólnej postawy studentów opiekun z macierzystej uczelni wystawiał studentom ostateczne oceny za udział w kursie. W ocenie uwzględniano zarówno merytoryczną treść raportów, jak i znane wykładowcy ograniczenia wynikające z dotychczasowej ścieżki kształcenia, wykształcenia studenta, profilu uczelni itp. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 73 studentów i 17 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 3 b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 16 17

10 PoReMuSS Planning of the Regional Municipal Solid Waste Systems Planowanie regionalnych systemów gospodarki stałymi odpadami komunalnymi IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) Sprawozdania studentów przygotowane w międzynarodowych grupach. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Kurs stanowi jeden z obieralnych modułów oferowanych przez Wydział Inżynierii Środowiska PK dla wszystkich studentów na trzecim roku studiów. I. Informacje ogólne o projekcie Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu publikacja prasowa: Edukacja na międzynarodową skalę, magazyn Politechniki Krakowskiej Nasza Politechnika nr 4/2009, s (http://riad.usk.pk.edu.pl/~naszapol/np76/np_04-09.pdf); strona internetowa: (strona jest aktywna w semestrze, w którym realizowany jest kurs intensywny w tym wypadku semestr letni. Po zakończeniu semestru, od nowego roku akademickiego strona przestaje być aktywna z uwagi na inne projekty, które potrzebują dostępu do strony, a materiały ze strony związane z kursem intensywnym przechowywane są w archiwum na CD); spotkania studentów z przedstawicielami firm i jednostek administracyjnych zajmujących się gospodarką odpadami. Numery projektu ERA_IP_2_2007; ERA_IP_4_2008/10/2007_2; ERA_IP_7_2009/10/2007_3 Dziedziny akademickie 52 Inżynieria i technika 582 Budownictwo i budownictwo lądowe 4433 Ochrona środowiska, ekologia Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, PL KRAKOW03 Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska ul. Warszawska 24, Kraków tel./faks: Koordynator projektu dr inż. Jerzy Mikosz Nazwy uczelni partnerskich 1. Università degli Studi di Cagliari, I CAGLIAR01 2. Kungliga Tekniska Högskolan, S STOCKHO04 Cele projektu Zagadnienie emisji gazów cieplarnianych, która ma miejsce podczas oczyszczania ścieków, nie jest wystarczająco uwzględnione w praktyce projektowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków. Celem projektu było opracowanie przez trzy uczelnie programu nauczania poświęconego temu problemowi oraz przeprowadzenie kursu intensywnego, który w sposób całościowy i zintegrowany ujmował zagadnienie wpływu procesów oczyszczania ścieków 18 19

11 Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie miejskich, a szczególnie emisji gazów cieplarnianych, na proces globalnych zmian klimatycznych. Innowacyjny charakter kursu polegał na przedstawieniu współzależności pomiędzy oczyszczalnią ścieków jako obiektem technicznym funkcjonującym w skali lokalnej i środowiskiem naturalnym w skali globalnej. Podstawowym celem kursu było przekazanie uczestnikom zintegrowanej i wielodyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w takim projektowaniu, zarządzaniu i ocenie pracy nowoczesnych oczyszczalni ścieków, które ograniczy ich negatywny wpływ na środowisko i zmiany klimatyczne. Kurs był przeznaczony dla studentów z kierunków: inżynieria lądowa, inżynieria środowiska lub dyscyplin pokrewnych, o specjalności oczyszczanie ścieków. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Włochy, Cagliari, Szwecja, Sztokholm, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 3 lata (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 1662 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Cagliari, styczeń 2008 roku; weryfikacja wstępnych założeń i opracowanie szczegółowego programu kursu intensywnego z podziałem na rodzaje zajęć i stosowane metody nauczania, spotkania z wykładowcami z Università degli Studi di Cagliari, uzgodnienia organizacyjne odnośnie realizacji kursu intensywnego w Krakowie; Sztokholm, luty 2009 roku; analiza efektów kursu zrealizowanego w roku 2008, weryfikacja założeń i opracowanie szczegółowego programu kursu intensywnego na rok 2009 z podziałem na rodzaje zajęć i stosowane metody nauczania, spotkania z wykładowcami z Kungliga Tekniska Högskolan, uzgodnienia organizacyjne odnośnie realizacji kursu intensywnego w Cagliari. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu obejmował następujący zakres tematyczny, z ukierunkowaniem na możliwości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z różnych procesów związanych z oczyszczaniem ścieków i przeróbką osadów ściekowych do atmosfery: globalne zmiany klimatu w kontekście fizyki i chemii atmosfery oraz uwarunkowań prawnych; procesy oczyszczania ścieków obejmujące zagadnienia prawne, zaawansowane metody oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, wytyczne projektowe, najnowsze procesy i technologie oraz identyfikację emisji zanieczyszczeń do atmosfery; współzależności pomiędzy oczyszczalnią ścieków a środowiskiem, wraz z bilansem masy i energii, analizą emisji gazów oraz potencjałem dla odzysku energii i materiałów; systemy monitoringu, automatyzacji i sterowania w oczyszczalni ścieków w celu optymalizacji jej funkcjonowania i ograniczenia wpływu na środowisko; zintegrowane sterowanie eksploatacją miejskiej oczyszczalni ścieków, w tym zrównoważone zarządzanie oczyszczalnią ścieków i zastosowanie symulacji komputerowej do optymalizacji technologicznej; trzy wizyty studyjne (oczyszczalnia ścieków, stacja badawcza, spalarnia). Ponadto przedstawione zostały tematy interdyscyplinarne, w których powyższe zagadnienia omawiane były w sposób łączny z uwypukleniem współzależności pomiędzy obiektem technicznym oczyszczalni ścieków i środowiskiem. Podczas kursu wykorzystane zostały różnorodne metody nauczania i uczenia się, w tym techniki wzajemnego uczenia się uczestników, uzupełnione przez wykłady międzynarodowego zespołu nauczycieli akademickich i ekspertów, ćwiczenia z praktycznego projektowania i oceny, wizyty, pracę w grupie, dyskusje i prezentacje. b) program adaptacyjno-kulturalny: spotkania integracyjne; rejs po Wiśle, zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Wieliczce, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; zwiedzanie archeologicznych ruin rzymskich w miejscowości Nora i okolic Cagliari; rejs promem na trasie: Sztokholm Mariehamn, połączony z wykładami

12 Student Partnership for Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming Partnerstwo studentów na rzecz ograniczenia wpływu oczyszczania ścieków na globalne ocieplenie c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Uczestnicy kursu zdobyli lub poszerzyli wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem, zarządzaniem, oceną i eksploatacją nowoczesnych oczyszczalni ścieków z punktu widzenia minimalizacji wpływu procesu oczyszczania ścieków na zmiany klimatyczne. W szczególności studenci uzyskali: umiejętność identyfikacji, oceny i analizy rodzaju i wielkości emisji gazów cieplarnianych z procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów; umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania symulacji komputerowej do optymalizacji procesów i układów technologicznych oczyszczania ścieków; wiedzę w zakresie doboru i stosowania technologii alternatywnych do tradycyjnie stosowanych sposobów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska; wiedzę i umiejętności odnośnie możliwości odzysku energii i materiałów ze ścieków i osadu czynnego, a tym samym ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Ponadto studenci zdobyli lub pogłębili umiejętności pracy w grupie międzynarodowej, efektywnego komunikowania się z innymi członkami grupy w języku obcym oraz publicznej prezentacji wyników swojej pracy. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Ocena efektów kształcenia podczas kursu intensywnego opierała się na: ćwiczeniach wykonywanych indywidualnie przez studentów (obliczeniowe, projektowe, komputerowe); ćwiczeniach grupowych (rozwiązywanie zadanego problemu, praca w grupach 3- lub 4-osobowych o składzie międzynarodowym) obejmujących: przygotowanie zbiorczego raportu na wyznaczony temat (wspólna redakcja raportu); przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wyznaczony temat (każdy uczestnik bierze aktywny udział w prezentacji); teście końcowym (obligatoryjny dla każdego uczestnika kursu). e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: indywidualne rozmowy ze studentami IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) program nauczania typu kurs intensywny: Reduction of Wastewater Treatment Contribution to Global Warming; strona www projektu w języku angielskim, założona na serwerze Politechniki Krakowskiej, na której umieszczono szczegółowe informacje dotyczące tematyki kursu intensywnego, zagadnień organizacyjnych oraz materiały dydaktyczne (http://www.wastewater.pl/erasmus); materiały dydaktyczne opracowane przez poszczególnych wykładowców specjalnie dla potrzeb kursu intensywnego (prezentacje w języku angielskim dostępne na stronie www); prezentacje w programie PowerPoint przygotowane przez studentów w celu przedstawienia wyników pracy grupowej nad tematem przydzielonym przez wykładowców przed rozpoczęciem kursu intensywnego; raporty opracowane przez studentów podczas ćwiczenia grupowego. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie W Politechnice Krakowskiej moduł w całości został wprowadzony do programu kształcenia na kierunku inżynieria środowiska (studia stacjonarne) dla studentów trzeciego roku I stopnia oraz pierwszego i drugiego roku II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 74 studentów i 31 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie:

13 International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego I. Informacje ogólne o projekcie International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego Numery projektu ERA_IP_3_2007 Dziedziny akademickie 340 Ekonomia i zarządzanie (programy ogólne) 342 Marketing i zarządzanie sprzedażą 316 Stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL KRAKOW04 Biuro Programów Zagranicznych, ul. Rakowicka 27, Kraków tel.: , faks: Koordynatorzy projektu Joanna Pauk, Agnieszka Stolarska Nazwy uczelni partnerskich 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, LT VILNIUS02 2. Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola, LV RIGA29 3. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, SF HELSINK40 4. University of Essex, UK COLCHES01 Cele projektu Celem niniejszego projektu było między innymi umożliwienie studentom poszerzenia wiedzy na temat charakterystyki rynków krajów regionu Morza Bałtyckiego Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii oraz ich kulturowego zróżnicowania. Udział przedstawiciela University of Essex wzbogacił projekt w informacje dotyczące doświadczeń Wielkiej Brytanii na polu współpracy gospodarczej z krajami Morza Bałtyckiego. Oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej między innymi zakładania i funkcjonowania firm w środowisku międzynarodowym, przedsiębiorczości czy marketingu międzynarodowego, studenci podnosili swoje kompetencje związane z pracą w międzynarodowym środowisku. Element zróżnicowania kulturowego i specyfiki pracy w wielokulturowym środowisku stanowił także bardzo ważny element kursu intensywnego. Założeniem projektu było także stworzenie specjalistycznego modułu dotyczącego przedsiębiorczości w rejonie Morza Bałtyckiego, który mógłby zostać włączony w regularny program studiów w uczelniach partnerskich. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 3164,97 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu obejmował zajęcia w formie wykładów lub ćwiczeń o tematyce: Entrepreneurship and competing on the global market, Internationalisation of SME, Economic de

14 International Entrepreneurship in the Baltic Sea Region Przedsiębiorczość międzynarodowa w regionie Morza Bałtyckiego velopment and international cooperation in the Baltic Sea region, International marketing and branding, Service management in emerging markets, Stereotypes and value systems, programming of the mind, Corporate cultures and cultural differences in business, International team building. f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 44 studentów i 23 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 4 b) program adaptacyjno-kulturalny: wycieczki turystyczno-krajoznawcze (Kraków, Kraków Nowa Huta, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Kopalnia Soli w Wieliczce, spływ Dunajcem, Ojców); przygotowanie kalendarza wydarzeń kulturalnych odbywających się w Krakowie w czasie trwania kursu; Baltic Feast wieczór, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z potrawami narodowymi krajów uczestniczących w projekcie; Baltic Cinema pokazy filmów Włoski dla początkujących i Historie kuchenne. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): umiejętność pracy w zespole międzynarodowym; doskonalenie umiejętności strategicznego rozwiązywania problemów; doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów wynikających z pracy w zespole międzynarodowym; poszerzenie wiedzy na temat m. in. rozwoju ekonomicznego oraz współpracy międzynarodowej w krajach basenu Morza Bałtyckiego, zagadnień z zakresu marketingu, zarządzania, a także stereotypów, różnic w systemach wartości i różnic kulturowych mających znaczenie w świecie biznesu; wzrost wiedzy na temat uczestniczących w projekcie krajów. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Prezentacje studentów były oceniane na podstawie przygotowanych, wspólnie przez uczelnie, kryteriów oceny uwzględniających między innymi: powiązania pracy końcowej studentów z teoretycznymi podstawami (studenci zdobyli wiedzę teoretyczną potrzebną do przygotowania prezentacji końcowych w pierwszym tygodniu projektu); kontekst międzynarodowy; myślenie strategiczne. IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) W wyniku realizacji projektu powstały: materiały dydaktyczne, opisy przedmiotów, prezentacje studentów, film z końcowych prezentacji studentów, fotografie (nośnik CD); konspekt dla uczelni uczestniczących w projekcie, zawierający materiały dydaktyczne, prezentacje studentów, raporty studentów i opisy kursów. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Planowano wprowadzenie kursu intensywnego do programu studiów prowadzonych w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji UEK jako jednego z przedmiotów do wyboru dla studentów. V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu strona internetowa: platforma e-learning Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: feedback session spotkanie podsumowujące dwa tygodnie projektu. Studenci zostali poproszeni o komentarze dotyczące, między innymi, pozytywnych aspektów projektu oraz wiedzy zdobytej podczas pracy w międzynarodowych grupach

15 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej I. Informacje ogólne o projekcie The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej Numery projektu ERA_IP_8_2009/5/2009 Dziedziny akademickie 314 Ekonomia 312 Socjologia i kulturoznawstwo 85 Ochrona środowiska Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PL KRAKOW04 Biuro Programów Zagranicznych, ul. Rakowicka 27, Kraków tel.: , faks: Koordynator projektu Magdalena Krasowska Nazwy uczelni partnerskich 1. Fachhochschule Frankfurt am Main, D FRANKFU04 2. Hochschule Heilbronn, D HEILBRO01 3. Universitatea Petru Maior din Targu Mures, RO TARGU03 Cele projektu Założeniem niniejszego projektu było przekazanie studentom wiedzy na temat warunków zakładania firm na czterech różnych rynkach Unii Europejskiej. Podczas zajęć studenci poznali specyfikę otoczenia biznesu w różnych krajach Europy oraz założenia europejskiej polityki ochrony środowiska w kontekście firmy. Celem projektu było również uświadomienie studentom relacji oraz istniejących barier pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami wspomagającymi rozwój biznesu, a także przybliżenie prawnych regulacji dotyczących zakładania własnej działalności gospodarczej i wymagań rynkowych. Kurs intensywny skierowany był do studentów ostatnich lat studiów licencjackich oraz magisterskich z zakresu biznesu, zainteresowanych przedsiębiorczością oraz rozważających w przyszłości otwarcie własnej firmy na rynku Unii Europejskiej. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2009/10) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 2300 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Kraków, marzec 2010; spotkanie z przedstawicielami firmy Mijuma w celu omówienia zakresu pracy zaliczeniowej dla studentów (studenci przygotowywali analizę potencjalnego rynku zbytu dla produktów firmy Mijuma); Kraków, czerwiec 2010; spotkanie z przedstawicielem Hochschule Heilbronn w celu omówienia szczegółów przyjętego planu kursu intensywnego, spraw związanych z ewaluacją prac studentów oraz wystawieniem certyfikatu. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie 28 29

16 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu składał się z dwóch części: teoretycznej (wykładowej) oraz praktycznej (warsztatowej). W pierwszym tygodniu odbyły się zajęcia teoretyczne z zakresu przedsiębiorczości, specyfiki przedsiębiorczości w Polsce, Niemczech i Rumunii, europeizacji małych i średnich przedsiębiorstw, polityki Unii Europejskiej i jej wpływu na przedsiębiorstwa, różnic kulturowych oraz badań marketingowych. W drugim tygodniu zajęcia obejmowały warsztaty, pracę grupową, pracę własną studentów oraz zajęcia terenowe. Studenci połączeni w grupy 5- i 6-osobowe opracowywali strategię marketingową dla firmy Mijuma, badając potencjalne, europejskie rynki dla produktu firmy, jakim jest oprogramowanie komputerowe do kształcenia słuchu przeznaczone dla muzyków. b) program adaptacyjno-kulturalny: Pierwszego dnia kursu odbyły się zajęcia Getting to Know, na których określono i zaakceptowano zasady współpracy, obejmujące wszystkich uczestników kursu. Spotkanie to miało na celu przybliżenie studentom zagranicznym zasad prowadzenia zajęć w Polsce, jak i zasad zachowania, jakich wymaga się od studentów. Uczestnicy kursu nauczyli się podstawowych zwrotów i wyrażeń w języku polskim. W kolejnych dniach kursu intensywnego odbyły się zajęcia z zakresu różnic kulturowych oraz szoku kulturowego, które miały na celu ułatwić studentom zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Poza zajęciami na uniwersytecie, organizowane były również zajęcia integrujące i sportowe: karaoke, turniej piłki plażowej i nożnej, pływalnia. Studenci zwiedzili centrum Krakowa i Zamek Królewski na Wawelu. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): Efektem pracy studentów był raport sporządzony dla firmy Mijuma dotyczący możliwości wprowadzenia produktu firmy na nowy rynek europejski. Raport ten był sporządzony na podstawie zgromadzonej podczas kursu intensywnego wiedzy oraz zaangażowania studentów, dlatego ocena tych projektów była jednocześnie oceną efektów uczenia się. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Studenci w ankiecie Peer evaluation ocenili wkład własny oraz wkład pozostałych członków zespołu do projektu. Na ocenę składały się: uczestnictwo i zaangażowanie w spotkania grup warsztatowych, współpraca z innymi członkami zespołu, pełniona rola w grupie (przywództwo i podejmowanie inicjatywy). Decydujący głos w ocenie mieli wykładowcy i przedstawiciele firmy Mijuma. Wszyscy wykładowcy wypowiadali się bardzo pozytywnie o pracy studentów, ich aktywnym uczestnictwie w zajęciach oraz zaangażowaniu także w trakcie trwania kursu. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne: rozmowy ze studentami Opinie studentów na temat projektu monitorowano na bieżąco poprzez kilkunastominutowe spotkania każdego dnia zajęć. Studenci mogli zadawać pytania dotyczące organizacji kursu oraz wyrażać swoje opinie o działaniu. Do ich dyspozycji pozostawali także koordynatorzy projektu. W czwartym dniu zajęć odbyła się oficjalna sesja ewaluacyjna, podczas której uczestnicy kursu mogli wyrazić opinie na temat minionych kilku dni oraz wyrazić oczekiwania dotyczące pozostałej części programu. Zamykająca sesja ewaluacyjna odbyła się ostatniego dnia zajęć i była podsumowaniem całego programu. Spostrzeżenia studentów zostały zapisane jako wnioski na przyszłość. f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 30 studentów i 8 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 6 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) Produkty powstałe podczas projektu to przede wszystkim materiały dydaktyczne w języku angielskim, przygotowane przez wykładowców z uczelni partnerskich (prezentacje PPT lub PDF) i dostępne na platformie Moodle (CELT) Uniwersytetu Ekonomicznego. Kolejnym produktem były raporty i prezentacje PPT przygotowane przez studentów jako case study w ramach zaliczenia programu. Dostarczyły one firmie Mijuma praktycznych informacji na temat rynków zagranicznych oraz możliwości wprowadzenia nowego produktu firmy. Ponadto, dla potrzeb kursu stworzono specjalne kryteria oraz karty oceny pracy i raportów studentów, które mogą być wykorzystane przez uczelnie partnerskie w dalszej pracy dydaktycznej. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Zrealizowany kurs intensywny miał duży wpływ na program dydaktyczny UEK. Dzięki jakości doświadczenia zdobytego podczas kursu intensywnego udoskonalony został przedmiot: przedsiębiorczość małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, prowadzony w języku polskim

17 The European Dimension of International Entrepreneurship Europejski wymiar przedsiębiorczości międzynarodowej V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu spotkanie np. konferencja, seminarium: planowano wykorzystanie pomysłów i materiałów opracowanych dla kursu intensywnego w realizacji projektu pt. Central European Business 2010 przez Slovak University of Agriculture (Faculty of Economics and Management) w listopadzie 2010 r. (strona internetowa projektu: platforma e-learningowa Moodle (CELT) UEK. I. Informacje ogólne o projekcie Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego Numery projektu ERA_IP_9_2009/6/2009 Dziedziny akademickie 313 Nauki polityczne i społeczne 38 Prawo 312 Socjologia i kulturoznawstwo Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, PL KRAKOW 17 Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków tel Koordynator projektu dr Spasimir Domaradzki Nazwy uczelni partnerskich 1. Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski, BG SOFIA06 2. Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, E BILBAO01 3. Universidad Publica de Navarra, E PAMPLON Πανoπιστμιo Δυτικς Mακoδoνας/Panepistimio Dytikis Makedonias, G KOZANI02 Cele projektu Projekt miał na celu wypracowanie kompromisowego modelu wykładni Karty Praw Podstawowych w oparciu o analizę pojęć godności osoby ludzkiej i równości, który mógłby zostać zaakceptowany przez wszystkie państwa uczestniczące w przedsięwzięciu, z uwzględnie

18 Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego niem różnic w pojmowaniu wybranych praw człowieka analizowanych w ujęciu prawnym, politycznym i społecznym. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Kraków, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2009/10) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 7000 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie Bułgaria, Pamporovo, wrzesień 2009; opracowanie kwestionariusza, na podstawie którego zostały przygotowane raporty krajowe, ustalenie kryteriów naboru studentów biorących udział w projekcie, określenie punktacji ECTS za udział w kursie intensywnym oraz metod komunikowania się i ewaluacji projektu i ramowego programu kursu intensywnego. Kraków, czerwiec 2010; podsumowanie pracy nad raportami krajowymi, ocena dotychczasowej realizacji projektu, ostateczne zatwierdzenie programu kursu intensywnego i jego metodologii. b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program dydaktyczny kursu intensywnego obejmował: wykłady nauczycieli akademickich poświęcone: podstawom europejskiego systemu praw człowieka; politycznej, społecznej i prawnej sytuacji w Bułgarii, Polsce i Hiszpanii; Karcie Praw Podstawowych UE i przyszłości Europy; społeczności żydowskiej w Polsce i wieloetnicznym aspektom polskiej kultury; prawom człowieka i współczesności; prezentacje raportów krajowych przygotowanych przez studentów biorących udział w projekcie; wykłady ekspertów na temat: działań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce i współczesnych wyzwań w dziedzinie ochrony praw człowieka w Polsce (przedstawiciel tej instytucji); godności osoby ludzkiej i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka; praw człowieka w Unii Europejskiej (przedstawiciel Poznańskiego Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych PAN); godności osoby ludzkiej i niedyskryminacji (reprezentant UJ); zajęcia warsztatowe praca w grupach w celu przygotowania raportu końcowego; prezentację raportu końcowego przez studentów; wizytę studyjną w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. b) program adaptacyjno-kulturalny: spotkanie adaptacyjne uczestników kursu; wycieczka po Krakowie; wieczór kuchni narodowych; wycieczka edukacyjno-krajoznawcza w Pieniny; uroczysta kolacja pożegnalna. c) efekty uczenia się (kompetencje i umiejętności uzyskane przez studenta podczas kursu): umiejętności komparatystyczne z zakresu prawa, politologii oraz nauk społecznych; umiejętność prezentacji wiadomości w formie wykładu i prezentacji multimedialnej; umiejętność pracy w grupie poszukiwanie rozwiązań kompromisowych dla zagadnień z zakresu prawa, politologii i nauk społecznych. d) zastosowane metody oceny efektów uczenia się: Poziom wiedzy studentów został sprawdzony podczas warsztatów, prezentacji raportów krajowych oraz raportu końcowego. W ocenie uwzględnione zostały także zaangażowanie w dyskusję i krytyczne oceny specjalistów biorących udział w kursie intensywnym. Przeprowadzone zostały również okresowe ewaluacje zgodnie z programem kursu. e) zastosowane metody oceny kursu intensywnego przez studentów: ankieta inne 34 35

19 Defining Human Rights Social, Legal and Political Dimensions of the European Dialogue (DHR-ED) Pojęcie praw człowieka wymiar społeczny, prawny i polityczny dialogu europejskiego f) liczba uczestniczących w kursie intensywnym studentów i nauczycieli akademickich: 43 studentów i 7 nauczycieli g) liczba punktów ECTS, jaką otrzymali studenci za udział w kursie: 8 IV. Wyniki realizacji projektu Produkty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, sprawozdania, inne) a) materiały dydaktyczne: kwestionariusz w języku angielskim, na podstawie którego przygotowane zostały raporty krajowe będące przedmiotem analizy w trakcie pierwszej części kursu intensywnego; kwestionariusz ten stanowił podstawę dla opracowania raportu końcowego (forma papierowa i elektroniczna); b) pomoce dydaktyczne i naukowe: cztery raporty krajowe (bułgarski, grecki, hiszpański, polski) opracowane w języku angielskim na podstawie kwestionariusza, zawierające analizę prawną, polityczną i społeczną wybranych zagadnień ochrony praw człowieka w państwach uczestniczących w projekcie ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia godności oraz równości (forma papierowa i elektroniczna); raport końcowy przygotowany w języku angielskim na podstawie raportów krajowych, zawierający porównanie pojmowania wybranych praw człowieka zawartych w Karcie Praw Podstawowych, a także próbę wypracowania ich wspólnej interpretacji przez wszystkich uczestników kursu (forma papierowa i elektroniczna); c) materiały informacyjne: indywidualne raporty ewaluacyjne studentów w języku angielskim zebrane podczas trzech przeprowadzonych ewaluacji oraz jeden raport ewaluacyjny o charakterze podsumowującym w języku polskim zawierający wyniki analizy raportów indywidualnych i działań monitorujących przebieg kursu o charakterze: naukowym, dydaktycznym, w szczególności zastosowanych technik dydaktycznych i organizacyjnym (forma papierowa i elektroniczna). V. Upowszechnianie wyników projektu Sposoby upowszechniania wyników projektu Spotkania np. konferencje, seminaria: czerwiec 2010 r.; dr Spasimir Domaradzki, Human Rights Police and Transnational Integration, seminarium National Sovereignty in the Age of Globalisation: Legal, Political and Cultural Challenges, University of Berkeley, Stany Zjednoczone; czerwiec 2010 r.; dr Magdalena Bainczyk, wykład pt. Pojęcie godności osoby ludzkiej w prawie Unii Europejskiej na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej KAAFM; sierpień 2010 r.; dr Nadia Boyadjieva, Defining Human Rights: Legal, Political, Social Perspectives (Teaching in the Framework of EU Erasmus Intensive Course LLP; dr S. Domaradzki, Perspectives for International Cooperation in the frames of the EU Erasmus Intensive Course LLP, IX th International Fulbright Conference, Education of the New Age, Banko, Bułgaria; wrzesień 2010 r.; dr M. Bainczyk, wystąpienie podczas 7. Sesji Selekcyjnej Europejskiego Parlamentu Młodzieży EYP Poland. Wpływ realizacji projektu na program(-y) kształcenia w uczelniach uczestniczących w projekcie Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kierunki: stosunki międzynarodowe, prawo 36 37

20 Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theatre, Media Everyman dziś i jutro: motyw i charakter w literaturze, teatrze i mediach europejskich I. Informacje ogólne o projekcie Everyman Today and Tomorrow: Motif and Character in European Literature, Theatre, Media Everyman dziś i jutro: motyw i charakter w literaturze, teatrze i mediach europejskich Numery projektu ERA_IP_4_2007 Dziedziny akademickie 03.3 / 2122 Sztuki sceniczne 09.2 / 2222 Literaturoznawstwo ogólne i porównawcze 09.0 / 222 Języki i filologie Nazwa i dane kontaktowe uczelni koordynującej projekt Uniwersytet Łódzki, PL LODZ 01 Wydział Filologiczny, Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych ul. Franciszkańska 1/5, Łódź Koordynator projektu dr Karolina Prykowska-Michalak Nazwy uczelni partnerskich 1. Tartu Ülikool, EE TARTU02 2. Kauno technologijos universitetas, LT KAUNAS02 3. Univerza na Primorskem, SI KOPER03 Cele projektu Projekt miał na celu: zwiększenie mobilności poprzez nawiązywanie kontaktów osobistych i instytucjonalnych; badania naukowe przez całe życie, współpraca w dziedzinie edukacji i wymiana publikacji pomiędzy uczestnikami; rozwijanie zainteresowania studentów wielokulturowością i rozumienia różnorodności kulturowej, politycznej i religijnej; przedstawienie wyzwań i dylematów współczesnej Europy. Grupy docelowe: studenci filologii, teatroznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa; nauczyciele akademiccy; pośrednie grupy docelowe: odbiorcy zapoznani z wynikami projektu. Miejsca i terminy realizacji kursu intensywnego Łódź, Czas trwania projektu (w tym rok rozpoczęcia) 1 rok (2007/08) Dofinansowanie projektu z budżetu programu Uczenie się przez całe życie EUR Dofinansowanie projektu przez uczelnie ze środków własnych lub innych źródeł 0 EUR II. Przygotowanie programu/zajęć kursu intensywnego a) spotkania w celu przygotowania programu kursu: tak nie b) rozmowy, ustalenia za pośrednictwem internetu (np. telekonferencje, komunikatory internetowe, inne): tak nie c) ustalenia za pośrednictwem poczty elektronicznej: tak nie III. Realizacja kursu intensywnego a) program dydaktyczny: Program kursu intensywnego obejmował zajęcia dydaktyczne z zakresu historii literatury oraz dramatu, analizujące średniowieczny moralitet, które rozwinęły się w cykl poświęcony poszukiwaniu toposu everymana w dramacie nowożytnym oraz współczesnym. Analizowano także teatralne inscenizacje, m. in. słynnego Jedermanna w reż. Maxa Reinharda. Część wykładów poświęcona była poszukiwaniu toposu everymana w kulturze i literaturze sło

PROGRAMY EDUKACYJNE UE

PROGRAMY EDUKACYJNE UE 1. 2. LLP/COMENIUS 3. LLP/GRUNDTVIG 4. LLP/LEONARDO DA VINCI 5. FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY 6. ERASMUS-MUNDUS 7. TEMPUS : 1. DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE: 1.1 MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I KADRY (SMS, SMP,

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. www.frse.org.pl Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Foundation for the Development of the Education System www.frse.org.pl Program Erasmus Podsumowania 1998-2011 Erasmus w Polsce Wyjazdy 1998/99 2010/11

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Komunikacja marketingowa i PR KARTA KURSU (realizowanego w module ) SOCIAL MEDIA (SM) (nazwa ) Nazwa Komunikacja marketingowa i PR Nazwa w j. ang. Marketing communications and public relations Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator mgr

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich I. INFORMACJE OGÓLNE Program studiów doktoranckich Zał. nr 2b uchwała nr 54/836/2015 Rady Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zatwierdzono w

Bardziej szczegółowo

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS

Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Zespół Ekspertów Bolońskich Znaczenie poprawnego stosowania podstawowych narzędzi ECTS Beata Skibińska, FRSE Grotniki,

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe)

Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia - (studia podyplomowe) Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Pozyskiwanie środków z funduszy UE i ich administrowanie Nazwa w języku angielskim Język wykładowy polski

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Sylabus krok po kroku

Sylabus krok po kroku Sylabus krok po kroku Praktyczne informacje dotyczące wypełniania formularza opisu przedmiotu wprowadzonego Zarządzeniem nr 11 Rektora UW z dnia 19 lutego 2010 r. Część I Komentarze odnośnie do części

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Organizacja kultury wykład z ćwiczeniami

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum

Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2014 Poznań, 18 stycznia 2014 www.irosforum.pl

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 204/205 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON

Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON Zarządzanie Projektami Innowacyjnymi AON 2012 Jesienna Szkoła Zarządzania Projektami Innowacyjnymi AON 08 19 Października 2012 Projekt Nr 51/PMKI/U/14-06.10/2011 finansowany w ramach programu MNiSzW Kreator

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1

Projekt współfinansowany ze środków funduszy norweskich i krajowych 1 SUSTMAN Przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój i produkcja dla studentów PWSZ w Koninie Artur Zimny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Humanistyczny SUSTMAN sustainable management

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OP-IV.272.97.2015.MON Załącznik nr 1c do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE

Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus. Beata Skibińska, FRSE Zasady wyjazdów studentów na praktyki w programie Erasmus Beata Skibińska, FRSE Dlaczego seminarium poświęcone jakości organizacji praktyk? Znaczenie doświadczenia zawodowego w kształceniu Dbałość o efektywne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: PR i Zarządzanie kulturą Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ITE-1-119-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Ekonomii i Zarządzania obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl

mgr Danuta Marczuk-Pająk wkład d.marczuk@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s14-01RISS Pozycja planu: D14 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Audyt wewnętrzny Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Marketing kultury Rok akademicki: 2014/2015 Kod: HKL-1-503-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu:

Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: Sylabus: Dydaktyka Fizjoterapii WUM II WL Oddział Fizjoterapii Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych"

AKADEMIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. Informacje o projekcie Liderzy Akademii Nauk Społecznych Informacje o projekcie "Liderzy Akademii Nauk Społecznych" SŁOWO WSTĘPU Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to najstarsza, publiczna uczelnia pedagogiczna w Polsce. APS

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Deklaracja polityki w programie

Deklaracja polityki w programie Deklaracja polityki w programie Uczelnia, przypisując programowi Erasmus trudną do przecenienia rolę w umiędzynarodowieniu, modernizacji i indywidualizacji procesu kształcenia, pragnie w dalszym ciągu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 20/202 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: EKOLOGIA I POLITYKA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30 CA 7.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WARSZTATY Z EKSPERTEM Metody wyceny środowiska teoria, przykłady, zastosowanie w praktyce

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. WARSZTATY Z EKSPERTEM Metody wyceny środowiska teoria, przykłady, zastosowanie w praktyce Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARSZTATY Z EKSPERTEM Metody wyceny środowiska teoria, przykłady, zastosowanie w praktyce W związku z realizacją przez Uniwersytet Śląski projektu UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Green universities. Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015

Green universities. Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015 Green universities Konferencja poświęcona środowisku i zmianom klimatycznym Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Warszawa, 18 listopada 2015 Katarzyna Aleksandrowicz Dyrektor Programów Stypendialnych Fundusze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Język angielski w pracy w języku polskim Nazwa przedmiotu przewodnika turystycznego w języku angielskim English for tour guides USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska

Ewaluacja jednym z kluczy do sukcesu dr Katarzyna Chmielewska Erasmus Intensive Programme Analytical and Computer Assisted Methods in Mathematical Models dr Katarzyna Chmielewska Bydgoszcz Katowice Karlsruhe Debreczyn Cluj-Napoca Craiova Timisoara Uniwersytet Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo