Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski"

Transkrypt

1 Marketing kultury dr inż. Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

2 Przedmiot i cele marketingu w instytucjach kultury Przedmiotem marketingu stosowanego przez organizacje niekomercyjne są usługi społeczne. Zastanowić się należy jednak co będzie stanowiło przedmiot marketingu w instytucjach kultury.

3 Przedmiot, jak i cele marketingu w zależności od tego czy mamy do czynienia z instytucjami kultury przyjmującymi orientację produktową (instytucje kreacji dzieł sztuki, jak i część instytucji upowszechniania dzieł sztuki) czy też z instytucjami kultury o orientacji rynkowej (większość instytucji upowszechniania dzieł sztuki) mogą być różne.

4 W przypadku pierwszym, kiedy rozpatrujemy instytucje o orientacji produktowej, zgadzając się z K. Diggles, iż (...) głównym celem marketingu kultury jest pozyskanie stosownej liczby odbiorców dla produktu będącego tworem artysty, jak i z definicją M. P. Mokwy, iż: rolą marketingu nie jest mówienie artyście jak należy tworzyć sztukę, rolą marketingu jest raczej zapewnienie tworzącemu artyście kontaktu ze stosowną publicznością przyjąć można, że przedmiotem marketingu jest twórczość artystyczna dzieło artysty pretendujące do miana dzieła sztuki, zaś głównym celem marketingu pozyskanie akceptacji ludzi świata kultury dla tego dzieła, jak i pozyskanie stosownej liczby odbiorców, którzy dokonają ostatecznej jego weryfikacji.

5 W przypadku instytucji kultury, które zorientowane są na rynek przedmiotem marketingu będzie niekwestionowane dzieło sztuki lub dzieło sztuki ze statusem kandydata do oceny artystycznej (oferta artystyczna), a głównym celem zaspokajanie potrzeb kulturalnych z zakresu sztuki szeroko rozumianych klientów (odbiorców oferty artystycznej). Celem marketingu będzie zatem poznanie klienta, zauważenie jego pragnień po to, aby móc im sprostać tworząc odpowiednią dla niego ofertę.

6 Tablica 1. Przedmiot i cele marketingu w instytucjach kultury INSTYTUCJE O ORIENTACJI PRODUKTOWEJ INSTYTUCJE O ORIENTACJI RYNKOWEJ PRZEDMIOT MARKETINGU W INSTYTUCJACH KULTURY Twórczość artystyczna Oferta artystyczna (Dzieło sztuki ze statusem kandydata lub niekwestionowane dzieło sztuki) GŁÓWNE CELE MARKETINGU W INSTYTUCJACH KULTURY Pozyskanie akceptacji środowiska ludzi kultury dla tworu artysty pretendującego do miana dzieła sztuki. Pozyskanie stosownej liczby odbiorców dla produktu będącego tworem artysty. Źródło: opracowanie własne. Zaspokajanie potrzeb szeroko rozumianych klientów (odbiorców sztuki, donatorów, itp.). Budowa oferty artystycznej zgodnej z potrzebami odbiorców kultury.

7 Misja i główne cele strategiczne instytucji kultury Misja instytucji kultury jest uwarunkowana pięcioma elementami, takimi jak: historia, bieżące preferencje kierownictwa, otoczenie rynkowe, zasoby, fachowość oparta na kompetencji i doświadczeniu.

8 Najbardziej użyteczne sformułowanie misji ogólnie uzasadnia rację istnienia instytucji kultury i powinno uwzględniać trzy składniki: Grupę klientów, którą należy obsłużyć; Potrzeby klientów, które należy zaspokoić; Technologię wykorzystywaną do zaspokojenia tych potrzeb.

9

10 Tablica 15. Misje polskich filharmonii FILHARMONIA MISJA Filharmonia Narodowa (Warszawa) Filharmonia Podlaska (Białystok) Filharmonia Częstochowska (Częstochowa) Filharmonia Dolnośląska (Jelenia Góra) Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn) Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza (Szczecin) Kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej, ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej, krzewienie współczesnej twórczości muzycznej i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami. Dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej oraz dbałość o reprezentatywność programów muzycznych. Upowszechnianie i rozwój kultury. Prezentacja wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej polskiej i zagranicznej, edukacja muzyczna umożliwiająca przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach. Upowszechnianie muzyki oraz zaspokajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz reprezentowanie kultury polskiej w kraju i za granicą. Prowadzenie z udziałem twórców i wykonawców posiadających kwalifikacje zawodowe działalności artystycznej w dziedzinie muzyki w celu zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego. Działalność w sferze kultury artystycznej poprzez realizację koncertów muzycznych, ich prezentację oraz podejmowanie przedsięwzięć im towarzyszących w oparciu o stały zespół muzyczny.

11 Koncepcja misji 9 polskich filharmonii (41% wszystkich 22 filharmonii w kraju) wynika bezpośrednio z głównej idei marketingu, wedle której firmy osiągają długofalowy sukces, jeżeli ich cele podporządkowane są zaspokajaniu potrzeb odbiorców.

12 Cele strategiczne instytucji upowszechniania dzieł sztuki odpowiadają niejednorodnej strukturze konsumentów i mogą mieć charakter: artystyczny, upowszechnieniowy, socjo-strukturalny, rynkowy, finansowy, organizacyjny.

13 Tablica 2. Cele strategiczne instytucji upowszechniania dzieł sztuki Cele strategiczne Przykładowe kierunki Artystyczne Prezentowanie najbardziej wartościowych dzieł sztuki Reprezentowanie kultury narodowej w kraju i za granicą Promocja młodych zdolnych artystów Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości Upowszechnieniowe Upowszechnianie dzieł sztuki Krzewienie i upowszechnianie kultury Edukacja kulturalna i przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców dzieł sztuki Socjo-strukturalne Zapewnienie instytucji kultury prestiżu Uzyskanie niekwestionowanego miejsca w historii Rynkowe Osiągnięcie określonego udziału w rynku Zwiększenie stopnia akceptacji w wybranym segmencie rynku Finansowe Zwiększenie wpływów budżetowych na konto instytucji kultury Zwiększenie wpływów od donatorów Zwiększenie wpływów własnych Wzrost wartości mienia będącego w dyspozycji instytucji kultury Organizacyjne Pozyskanie zdolnych artystów Utworzenie nowych filii instytucji, nowych zespołów artystycznych, itp. Źródło: opracowanie własne.

14 Tabela 27. Cele strategiczne polskich filharmonii FILHARMONIA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE Filharmonia Narodowa (Warszawa) Filharmonia Podlaska (Białystok) Organizowanie koncertów przy pomocy zespołów własnych i obcych. Angażowanie wybitnych artystów polskich i zagranicznych. Prowadzenie działalności promocyjnej, wydawniczej i publicystycznej. Prowadzenie akcji upowszechniania muzyki wśród dzieci, młodzieży, działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej. Organizowanie i wykonywanie form koncertowych: koncertów symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych, recitali i innych imprez artystycznych. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, a zwłaszcza przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych odbiorców i współtwórców kultury. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych. Nawiązywanie współpracy i realizacja porozumień z organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami kultury w kraju i za granicą w zakresie popularyzacji i upowszechniania muzyki. Współpraca ze środkami masowego przekazu oraz z prelegentami i krytykami sztuki w zakresie działań kulturotwórczych i popularyzatorskich. Inicjowanie nowych form upowszechniania sztuki w różnych środowiskach społecznych. Dokumentowanie audio i video wszelkich wydarzeń artystycznych oraz dysponowanie nimi zgodnie z interesem instytucji. Organizacja innych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury (seminaria, kursy, warsztaty).

15 Wybór rynku docelowego Wydaje się, iż w instytucjach upowszechniania dzieł sztuki z powodzeniem można stosować procedurę segmentacji, która bazuje na czterech głównych krokach zaprezentowanych na rysunku 14: Segmentacja rynku Wybór rynku docelowego Wybór kryteriów segmentacji Opracowanie profilów segmentów Opracowanie mierników oceny atrakcyjności segmentów Wybór segmentów docelowych Rysunek 1. Wybór rynku docelowego w instytucjach kultury wysokiej Źródło: Opracowanie własne na podstawie: P. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 421.

16 Tablica 1. Kryteria segmentacji rynku Kryteria segmentacji rynku/cechy konsumenta Obiektywne Subiektywne Ogólne Specyficzne Ogólne Specyficzne 1. Sposób (model) 1. Cechy 1. Sposób zachowania konsumpcji (np. sposób charakterystyczne na rynku odżywiania) osobowości 2. Sposób reakcji na 2. Przywiązanie do 2. Styl życia stosowane przez określonych znaków instytucję kultury towarowych, strategie marketingowe produktów, sklepów, form sprzedaży i zakupu 1. Czynniki demograficzne (płeć, wiek, stadium cyklu życia rodziny) 2. Miejsce zamieszkania 3. Czynniki społecznoekonomiczne Źródło: R. E. Frank, W. F. Massy, Y. Wind: Market Segmentation. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs 1972, s. 27.

17 W celu przeprowadzenia typowej segmentacji odbiorców oferty artystycznej dla danej instytucji kultury można zastosować podstawowe kryteria podziału klientów według określonych cech. Podział ten powinien przebiegać od kryteriów prostszych i obiektywnych do kryteriów i cech coraz bardziej specyficznych i subiektywnych, tak aby w końcowej fazie tego procesu otrzymać pełną informację o danej grupie klientów. Profil klienta powstaje w wyniku segmentacji

18 Segmentacja geograficzna Segmentacja demograficzna Segmentacja psychograficzna Segmentacja behawioralna PROFIL KLIENTA Rysunek 2. Rodzaje segmentacji Źródło: Kotler P., Bloom P. N.: Marketing professional services. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1984, s. 70.

19 Segmentacja geograficzna polega na podziale klientów na podzbiory geograficzne (np. narodowości, województwa, miasta). Instytucje upowszechniania dzieł sztuki powinny uwzględniać lokalne różnice lub zdecydować się, iż różnice geograficzne nie są na tyle duże, aby różnicować marketing mix, czyli stosować odrębne działania w zakresie polityki produktowej (kształtowanie oferty artystycznej), cenowej, dystrybucyjnej, promocyjnej dla klientów mieszkających np. na wsi w stosunku do klientów z dużych miast.

20 Kryteria demograficzne są najczęściej używane przy segmentacji ze względu na stosunkowo duże źródło informacji wtórnych oraz ścisły związek tych danych z konkretnymi nawykami oraz potrzebami nabywców usług artystycznych. Instytucje upowszechniania dzieł sztuki najczęściej wykorzystują następujące dane: wiek, płeć, wykształcenie, ogólna informacja o dochodach klienta, rodzaj wykonywanej pracy, cykl życia rodziny.

21 Segmentacja psychograficzna jest z reguły stosowana jako kolejna po przedstawionych wcześniej. Wymaga ona jednak już bardziej szczegółowych badań przeprowadzanych specjalnie do wcześniej określonego problemu (np. zogniskowane wywiady grupowe). Rozpatrując styl życia nabywców, można próbować odnieść go do ich potrzeb, motywów, wymagań.

22 Na segmentację behawioralną składają się następujące kategorie: korzyści, jakich nabywcy oczekują po określonym produkcie (nabywcy grupowani są według ich potrzeb oraz wagi określonych korzyści dla danej, wybranej grupy); okazje i sytuacje w jakich klient skłonny jest skorzystać z oferty instytucji kultury; status użytkownika; preferencje nabywcze; lojalność czy struktura kupna i proces podejmowania decyzji.

23 Esteci zainteresowani walorami artystycznymi dzieł sztuki, w szczególności procesem ich powstawania, oczekują informacji o technikach, rodzajach użytych materiałów, instrumentacji, barwach itp. Chcą poznać cechy charakterystyczne stylu danego autora oraz zalety i wady jego dzieł. Najistotniejsze dla nich jest dzieło sztuki.

24 Biografowie zafascynowani życiem i dziełem konkretnych twórców, wyborem tematyki prac. Chcą poznać znaczenie poszczególnych dzieł dla rozwoju kariery danego artysty. Najistotniejsza dla nich jest osoba artysty.

25 Historycy kultury zajmujący się naukami społecznymi profesjonalnie lub amatorsko. Zainteresowani dziełami sztuki jako przejawami aktywności artystów, należących do pewnych nurtów artystycznych. Umieszczają dzieło i artystę w szerszym kontekście historycznym. Poszukują znaczenia dzieła dla kultury i naśladowców danego artysty w czasach późniejszych.

26 Młodzi wyrafinowani segment obejmujący najmłodszą grupę osób, składa się bowiem przeważnie z młodych osób, z których wiele nadal uczęszcza do szkół. Są to najczęściej osoby stanu wolnego, skłonne do uczestnictwa w różnorodnych spektaklach czy koncertach. Interesują się większością form sztuki i dopuszczają możliwość udziału we wszystkich typach spektakli czy koncertów. Przysługują im często spore zniżki.

27 Od wielkiego dzwonu najsłabiej wykształcony segment, nazywany od wielkiego dzwonu, gdyż rzadko wybiera się do teatru, filharmonii czy opery. Są to zazwyczaj pary małżeńskie, czasami z nastoletnimi dziećmi, traktujące wizytę w instytucji kultury jako wyjątkowe wydarzenie. Nie wydają się przekonani do licznych form sztuki, wolą uczęszczać tylko na wybrane typy spektakli czy koncertów w swej lokalnej instytucji.

28 Dojrzałe elity to najstarszy segment publiczności, zainteresowany wszelkimi typami spektakli i koncertów. Główną motywacją dla tej grupy jest możliwość uczestniczenia w życiu towarzyskim, zatem ważną sprawą jest obecność w kawiarni teatru, filharmonii czy opery, w której w antrakcie można by się spotkać przy kawie czy drinku. Odwiedzanie instytucji kultury jest dla tych osób integralną częścią życia towarzyskiego, co znajduje odbicie w większej częstotliwości wizyt niż w przypadku pozostałych dwóch segmentów.

29 Tabela 28. Najczęściej wyodrębniane segmenty klientów w polskich filharmoniach Kryterium segmentacji Wyodrębnione segmenty Demograficzne Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Młodzież gimnazjalna i licealna Studenci (do 30 roku życia) Osoby dorosłe (powyżej 30 roku życia) Forma zorganizowania Klienci instytucjonalni klienta Klienci indywidualni Behawioralne Nabywcy biletów pojedynczych Nabywcy karnetów, subskrypcji Geograficzne Odbiorcy koncertów stacjonarnych (w siedzibie filharmonii) Odbiorcy koncertów objazdowych (poza siedzibą filharmonii) Psychograficzne Osoby zawodowo związane ze sztuką Osoby pozytywnie postrzegające sztukę Osoby obojętne na sztukę Osoby niechętnie nastawione do sztuki Odbiorcy koncertów kameralnych Odbiorcy koncertów symfonicznych Odbiorcy koncertów muzyki klasycznej Odbiorcy koncertów muzyki rozrywkowej Odbiorcy koncertów programowych Odbiorcy koncertów edukacyjnych Źródło: opracowanie własne.

30 14% 10% 29% 47% Osoby zawodowo związane ze sztuką Osoby obojętne na sztukę Osoby pozytywnie postrzegające sztukę Osoby niechętnie nastawione do sztuki Rys. 25. Segmenty, na których polskie filharmonie koncentrują działania marketingowe. Źródło: wyniki badań ankietowych.

31 Kolejnym etapem w procesie wyboru rynku docelowego jest opracowanie mierników oceny atrakcyjności segmentów. Ocenę atrakcyjności segmentów zazwyczaj wykonuje się, gdy w badaniach segmentacyjnych uzyskano kilka grup nabywców różniących się znacznie wewnętrznymi charakterystykami. Sama metoda oceny atrakcyjności obarczona jest dużym subiektywizmem badacza, który dobierając kryteria oceny, musi nadać im odpowiednią rangę wrażliwości dla interesów instytucji kultury, co można nazwać tzw. ważeniem kryteriów.

32 Istnieje wiele warunków użyteczności segmentu rynku jako rynku docelowego. Najczęściej wymienia się następujące: dostępność, mierzalność, wielkość, możliwość skutecznej obsługi, stabilność, wrażliwość, identyfikowalność, jednorodność.

33 Wyodrębnione i rozważane przez instytucję kultury jako potencjalne rynki docelowe segmenty powinny charakteryzować się: zróżnicowaniem zachowań klientów należących do segmentu w stosunku do zachowania osób spoza segmentu, dużym podobieństwem zachowań i sposobów reakcji na działania marketingowe klientów należących do segmentu, możliwością określenia ich wielkości, odpowiednią wielkością i pojemnością, możliwością dotarcia z usługą i działaniami marketingowymi do klientów z danego segmentu.

34 Wybór rynku docelowego ma sens wówczas, gdy instytucja upowszechniania dzieł sztuki jest w stanie skutecznie oddziaływać na ten rynek za pomocą określonego zestawu instrumentów marketingowych.

35 Wybór sposobów postępowania instytucji kultury

36 Tablica 3. Wewnętrzne oraz zewnętrzne czynniki determinujące wybór określonego sposobu postępowania Czynniki wewnętrzne Czynniki zewnętrzne 1. Misja i cele instytucji kultury 1. Faza rozwoju rynku 2. Posiadane zasoby 2. Struktura podmiotowa sektora 3. Kompetencje instytucji kultury 3. Stopień rozproszenia sektora 4. Wykonalność i akceptacja z punktu widzenia wewnętrznych uczestników 5. Preferencje zarządu i udziałowców 4. Uwarunkowania koniunkturalne 5. Dominująca rola jednego z typów otoczenia (przyjazne, nieprzyjazne, obojętne) 6. Kultura organizacyjna 6. Wykonalność i akceptacja z punktu widzenia zewnętrznych uczestników 7. Klimat organizacyjny 7. Spójność między otoczeniem a wartościami i zasobami instytucji kultury 8. Spodziewana stopa zwrotu 8. Oczekiwania nabywców i zmienność ich 9. Wewnętrzna spójność wszystkich elementów, dająca efekt synergii potrzeb 9. Dostępność źródeł finansowania i innych zasobów 10. Faza cyklu życia produktu 10. Ryzyko prowadzenia działalności Źródło: A. Baruk: Dynamiczne kształtowanie strategii marketingowej firmy. Uwarunkowania strukturalne i procesowe. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2001, s. 23.

37 Rodzaje konkurencji na rynku upowszechnia dzieł sztuki Tabela 36. Konkurencja filharmonii w ujęciu wąskim Konkurencja w ramach sektora Konkurencja w ramach branży Konkurencja między filharmoniami Teatr Kino Instytucja muzyczna Muzeum Opera Operetka Teatr muzyczny Filharmonia Filharmonia Śląska Filharmonia Zabrzańska Filharmonia Opolska Filharmonia z Ostrawy Źródło: Ł. Wróblewski: Wybrane strategie konkurencyjne instytucji muzycznych na rynku usług artystycznych w świetle procesów integracji i globalizacji, [w:] Integracja a globalizacja, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 595.

38 Tabela 37. Konkurencja filharmonii w ujęciu szerokim Konkurencja potrzeb Rekreacja Nauka Konkurencja rodzaju Kino Telewizja w domu Konkurencja formy Sztuka teatralna Koncert symfoniczny Konkurencja przedsięwzięcia III Symfonia H. Góreckiego Walce J. Straussa Zajęcia domowe Przedstawienie na Przedstawienie żywo operowe V Symfonia Kultura L. Beethovena Galeria Koncert rockowy Praca Carmina Burana C.Orffa Muzeum Widowisko baletowe Koncert Fortepianowy e moll F. Chopina Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Mazurek-Łopacińska, Kultura w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo AE Wrocław, Warszawa-Wrocław 1997, s. 94.

39 Tabela 38. Sposób rozumienia konkurencji w polskich filharmoniach Szerokie rozumienie konkurencji Wąskie rozumienie konkurencji 83% badanych filharmonii 17% badanych filharmonii Źródło: wyniki badań ankietowych. Konkurencja sektorowa 50% filharmonii Konkurencja branżowa 33% filharmonii

40 IDENTYFIKACJA ŻRÓDEŁ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W INSTYTUCACH KULTURY

41 Tabela 39. Źródła trwałej przewagi konkurencyjnej w polskich filharmoniach Procent badanych filharmonii Źródło trwałej przewagi konkurencyjnej Zdecydowanie Raczej Raczej TAK tak nie Zdecydowanie NIE Niska cena biletów Bogata i różnorodna oferta artystyczna Sprawna obsługa Dogodna lokalizacja gmachu filharmonii Bardzo dobry wizerunek filharmonii Wysoka jakość świadczonych usług Rezerwacja i zakup biletów w sieci Internet Promocje cenowe Gwiazdorska obsada koncertów Bogaty dorobek artystyczny Reklama Źródło: wyniki badań ankietowych.

42 Tabela 40. Czynniki kształtujące wizerunek filharmonii sferze kultury wysokiej na przykładzie działalności filharmonii, [w:] Zarządzanie Finanse Ekonomia. Warsztaty doktorskie 06, red. T. Trzaskalik, Wydawnictwo Instytucje o bardzo dobrym wizerunku Instytucje ze słabym wizerunkiem Wysoka jakość wykonania Niska jakość wykonania Wysoki poziom obsługi klienta Niski poziom obsługi klienta Wąska oferta (wysoka specjalizacja) Szeroka oferta Wysoka cena wstępu Niska cena wstępu Instytucja znana Instytucja mało znana Źródło: Ł. Wróblewski: Źródła i strategie osiągania przewagi konkurencyjnej w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007, s. 458.

43 Strategie osiągania przewagi konkurencyjnej Przywództwa kosztowego Różnicowania (wyróżniającego produktu) Specjalizacji

44 Odpoczynek kabaret dyskoteka teatr klasyczny muzeum filharmonia kino Rozrywka Zabawa teatr letni variétés klub jazzowy klub tańca nowoczesnego Wzbogacenie własnej kultury teatr eksperymentalny zespół rockowy klub sportowy opera balet zespół folklorystyczny Ekscytacja Rys. 26. Pozycja filharmonii i jej oferty na tle instytucji i ofert konkurencyjnych. Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Nantel, F. Colbert: Positioning Cultural Arts Products in the Market. Journal of Cultural Economics, vol. 16 no 2, s

45 Błędne koło w procesie wdrażania strategii marketingowej w filharmonii przedstawia rysunek 30. Sceptyczne nastawienie kierownictwa artystycznego wobec strategicznych działań marketingowych Niewystarczające finansowanie Brak dowodu, że strategie marketingowe są skutecznym narzędziem upowszechniania kultury Braki kadrowe komórek marketingowych Brak pewności siebie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie strategii Brak możliwości efektywnego działania Rys. 30. Błędne koło w procesie wdrażania strategii marketingowej w filharmoniach. Źródło: opracowanie własne.

46 Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski Marketing kultury dr inż. Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

dr Łukasz Wróblewski

dr Łukasz Wróblewski Kształtowanie lojalności instytucji kultury z interesariuszami według koncepcji marketingu relacyjnego dr Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Działania marketingowe

Działania marketingowe Działania marketingowe Czyli jak sprzedać produkt Urszula Kazalska 1 Marketing Nazwa- od słowa market- rynek. Czyli marketing związany jest z wszelkiego rodzaju interakcjami jakie zachodzą pomiędzy kupującymi

Bardziej szczegółowo

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski

Marketing kultury. dr inż. Łukasz Wróblewski Marketing kultury dr inż. Łukasz Wróblewski Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk

Wprowadzenie do marketingu. mgr Jolanta Tkaczyk Wprowadzenie do marketingu mgr Jolanta Tkaczyk Czym marketing nie jest...czyli dwa błędne spojrzenia na marketing marketing to sprzedaż marketing to dział firmy Czym jest rynek? Rynek (ang. market) - ogół

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Marketing. Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix. mgr Adrianna Jednoralska Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Marketing Istota, segmentacja, rynek docelowy, pozycjonowanie, marketing-mix Marketing jako nieodłączny element sposobu funkcjonowania organizacji Współcześnie klient stawiany jest na pierwszym miejscu,

Bardziej szczegółowo

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I

Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Marketing Internetowy (cz. 3) - Badania marketingowe - wzorce i procedury segmentacji rynku cz. I Wzorce i procedury segmentacji rynku - wstęp Bez względu na posiadane towary czy usługi należy liczyć się

Bardziej szczegółowo

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. STATUT Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Filharmonia im. Karola Szymanowskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

faza cyklu życia rodziny

faza cyklu życia rodziny Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Czym jest marketing? Marka. Podstawowe narzędzia marketingowe. Marketing-Mix dr Mirosława Malinowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 27 kwietnia 2015 r. Pytania na

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 34 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach

Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach Kultura bez marketingu? Marketing bez kultury? O dylematach marketingu kultury dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA"

Bardziej szczegółowo

Badania rynku. Paulina Drozda

Badania rynku. Paulina Drozda Badania rynku Paulina Drozda BADANIE RYNKU I JEGO MIEJSCE W MARKETINGU CZYM JEST MARKETING? Marketing Marketing w nowym sensie jest procesem zaspokajania potrzeb klientów Zajmuje się badaniem potrzeb ludzkich

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE

STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do uchwały nr 481/09 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2009 STATUT ZAMKU KSIĄŻAT POMORSKICH W SZCZECINIE (wersja zaktualizowana na dzień 21 sierpnia 2009r.) Spis

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2014 r. Poz. 2197 UCHWAŁA NR LVII/1478/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie połączenia instytucji kultury:

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach.

UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE. z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. UCHWAŁA NR X/59/2011 RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.h i art. 40 ust.2

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel

REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU. Opracowanie: dr Marcin Stencel REKLAMA A WYWIERANIE WPŁYWU Opracowanie: dr Marcin Stencel Działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Etapy reakcji

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XL.531.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 listopada 2013 r. STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MUSZYNIE Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek PODSTAWY MARKETINGU Program zajęć Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach

Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach Specjalizacja: Marketing w handlu i usługach (studia II stopnia) Opracowanie: dr Radosław Mącik Slajd 1 Na początek Marketing takes day to learn. Unfortunately it takes a lifetime to master. (Philip Kotler)

Bardziej szczegółowo

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015

XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych. Marketing relacji w usługach finansowych. Etap szkolny. Rok szkolny 2014/2015 XIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych Marketing relacji w usługach finansowych Etap szkolny Rok szkolny 2014/2015 Część I: Test Poniższy test składa się z 20 pytań zamkniętych zawierających cztery

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 24 września 2015 roku

Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA. z dnia 24 września 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 października 2015 r. Poz. 5713 UCHWAŁA NR XI.130.2015 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA z dnia 24 września 2015 roku w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH

S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH PROJEKT Załącznik do uchwały nr... Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia... S T A T U T REGIONALNEGO OŚRODKA KULTURY W KATOWICACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prof. zw. dr hab. inż. dr h.c. Stanisław Urban Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza rynku. Badania produktów By decyzje podejmowane na różnych etapach zarządzania produktem były trafne, trzeba

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

Łukasz Wróblewski, Ph.D.

Łukasz Wróblewski, Ph.D. ACADEMY OF BUSINESS IN DĄBROWA GÓRNICZA KULTURA PRZEMYSŁY KULTURY PRZEMYSŁY KREATYWNE Łukasz Wróblewski, Ph.D. Projekt Kulturalna inicjatywa edukacyjno-naukowa RAZEM DLA POGRANICZA jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r.

Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA. z dnia 31 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 4978 UCHWAŁA NR XLI/265/14 RADY GMINY PIELGRZYMKA z dnia 31 października 2014 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 września 2013 r. Poz. 4836 UCHWAŁA NR XXXIV/269/13 RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie połączenia instytucji

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18

MARKETING MIX. OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela. Biała Podlaska 2006-01-18 MARKETING MIX OPRACOWAŁA mgr Małgorzata Kapela Biała Podlaska 2006-01-18 Marketing mix jest jednym z najważniejszych pojęć marketingu. Określa sposób rozplanowania budżetu, tworzy podstawy strategii planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie

UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie UCHWAŁA Nr IX / 94 / 2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Mławie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego REFORMA 2012 Tworzenie planu medialnego Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY spis treści 3 Wstęp... 7 I. Przekaz reklamowy... 9 1 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece

Planowanie działań promocyjnych w bibliotece Planowanie działań promocyjnych w bibliotece wybór czy konieczność Marek Jurowski Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu Sukces organizacji zależy od: znajomości potrzeb odbiorców

Bardziej szczegółowo

Marketing nowych technologii

Marketing nowych technologii Marketing nowych technologii dr Bartłomiej Kurzyk dr Bartłomiej Kurzyk Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania e-mail: kurzyk@kurzyk.pl WWW: www.kurzyk.pl 1 Cele Będziecie czuć i rozumieć rolę marketingu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH

Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH Gdańsk, 24 i 24 listopada 2015 r. BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH BADANIA WYDARZEŃ SPORTOWYCH SPORT zjawisko społeczne a pozytywne wartości i emocje kojarzone z rywalizacją i satysfakcją sportową są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu

Joanna Jasińska ZMIANY. w organizacjach. sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Joanna Jasińska ZMIANY w organizacjach sprawne zarządzanie, sytuacje kryzysowe i warunki osiągania sukcesu Recenzent prof. zw. dr hab. Janusz Soboń Opracowanie redakcyjne i korekta Jolanta Sierakowska

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo