ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010

2 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra Domka-Kordek REDAKCJA TECHNICZNA Halina Szczegot SKŁAD KOMPUTEROWY Henryk Kobiela PROJEKT OKŁADKI Jolanta Brodziak-Rajfur Copyright by Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień , Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

3 Spis treści Lista skrótów... 5 Wstęp... 7 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich stacjonarnych Opisy przedmiotów ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE 1. Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich niestacjonarnych Opisy przedmiotów

4

5 Lista skrótów Studia licencjackie EP ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem GF gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstw GM gospodarka miejska i regionalna TI techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii ZL zarządzanie logistyczno-marketingowe ZT zarządzanie turystyką 5

6

7 Wstęp Wydział Ekonomiczny jest spadkobiercą tradycji i 17-letniego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych powołanego w 1975 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut funkcjonował w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego. W 1992 roku Instytut został przekształcony w Wydział Ekonomiczny, którego pierwszym dziekanem był prof.dr hab. Janusz Słodczyk. W tym samym roku wydział ten otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii. W 1994 r. został powołany Uniwersytet Opolski, w którego ramach funkcjonuje Wydział Ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne zostały wprowadzone do struktury kształcenia w Wyż -szej Szkole Pedagogicznej w roku akademickim 1975/1976 w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych. Początkowo studenci mogli kształcić się na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, a rok później, uruchomiony został drugi kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, przy czym były to studia stacjonarne. Dopiero w roku akademickim 1979/1980 podjęto kształcenie ekonomistów także w trybie zaocznym. W roku akademickim1990/1991 w wyniku modernizacji struktury kierunków kształcenia w Polsce, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu wprowadzony został jeden kierunek kształcenia ekonomistów ekonomia, na którym wydzielone zostały trzy specjalności: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekonomika pracy i polityka społeczna. Oferta kształcenia Wydziału Ekonomicznego poszerzona została w roku akademickim 1995/1996, kiedy to powołano kierunek studiów licencjackich zarządzanie i marketing. W roku akademickim 2005/2006 zmieniono nazwę kierunku na zarządzanie. Na kierunku zarządzanie prowadzone są trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2005/2006 realizowane są dwustopniowe studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ekonomia. W kolejnych latach zostały na Wydziale powołane dwa kierunki pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna i logistyka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu ekonomii. Ofertę kształcenia wzbogacają specjalności proponowane w ramach poszczególnych 7

8 kierunków. Specjalności są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zwiększają elastyczność kształcenia. Wydział Ekonomiczny prowadzi także studia podyplomowe, które dają możliwość poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wydział Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Umiejętności Biznesowych EBC*L. Strukturę Wydziału Ekonomicznego stanowią następujące Katedry i Zakłady: Katedra Logistyki i Marketingu, Katedra Organizacji i Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Teorii Finansów, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Zakład Teorii Ekonomii, Zakład Zarządzania Jakością, Zakład Ekonomiki Informacji. Struktura dostosowana jest do prowadzenia powołanych na Wydziale kierunków oraz posiadanego potencjału naukowego, który zabezpiecza realizację procesu dydaktycznego. 8

9 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

10

11 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Przedmioty ekonomiczne stanowiące trzon programu studiów pozwalają zdobyć umiejętności rozumienia praw i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz umiejętności dokonywania oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie, a także w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami. Absolwenci kierunku zarządzanie są wyposażeni w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno-finansowe i podejmować decyzje organizacyjne. Posiadają umiejętności działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym. Sprawnie posługują się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie oraz tworzyć i wdrażać strategie działania firmy. Absolwenci kierunku zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji państwowej, biurach turystycznych i innych jednostkach związanych z turystyką. Proponowane specjalności w ramach kierunku zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje dopasowane do wymogów rynku pracy. W zależności od ukończonej specjalności absolwent ekonomii przygotowany jest do pracy na różnych stanowiskach i angażowania się w wiele dziedzin życia społecznego. Ukończenie studiów licencjackich upoważnia absolwentów zarządzanie do podjęcia studiów magisterskich, które mogą realizować na Wydziale Ekonomicznym UO albo innej wybranej uczelni. Z kolei ukończenie studiów magisterskich upoważnia do podjęcia studiów doktoranckich. Absolwenci mają także możliwość uczestniczenia i pogłębiania wiedzy na oferowanych przez Wydział Ekonomiczny studiach podyplomowych. 2. Opis studiów W czasie przebiegu studiów student musi, w ciągu pierwszych czterech semestrów, zaliczyć wszystkie przedmioty stanowiące kanon podstawowy zarządzania. W skład tego kanonu wchodzą zarówno przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego realizowane w ciągu pierwszych czterech semestrów, jak i przedmioty kierunkowe. Od trzeciego semestru student ma możliwość wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w ramach kursów stałych. Przedmiotom tym przypisane są 3 pkt. Od czwartego semestru student realizuje przedmioty jednej z dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką oraz Zarządzanie logistyczno-marketingowe, z którymi związane są przedmioty specjalizacyjne charakterystyczne dla danej specjalności. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest od- 11

12 powiednia liczba punktów. Student musi w każdym semestrze uzyskać minimum 30 punktów liczbę niezbędną do jego zaliczenia. Jednocześnie student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (60 godzin w semestrach 2 4) oraz języka obcego w okresie od semestru drugiego do piątego (poziom B2 5 pkt). Realizacja tych przedmiotów odbywa się zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni szczegółowe informacje w pakiecie uczelnianym. W pierwszym roku studiów student przechodzi także szkolenie biblioteczne (2 godz.) oraz szkolenie bhp (4 godz.). W semestrze piątym studenci realizują zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (2 godz.). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej napisanej przez studenta. Przygotowanie pracy jest realizowane od semestru czwartego do szóstego na seminariach dyplomowych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. 3. Struktura studiów Układ podstawowych bloków przedmiotów w poszczególnych semestrach przedstawia się następująco: semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne Kursy stałe (do wyboru) 4. Kanon kierunku zarządzanie Poziom składa się z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych i zawiera 25 przedmiotów, które student musi zaliczyć w ciągu pierwszych 4 semestrów studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. 12

13 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty ogólne Technologie informacyjne Socjologia 3 zo Geografia gospodarcza Przedmioty podstawowe Mikroekonomia Nauka o organizacji Matematyka Ekonomika przedsiębiorstwa 6 zo Prawo 4 zo Podstawy zarządzania Makroekonomia I Finanse Statystyka opisowa 5 zo Badania operacyjne 2 zo Podstawy rachunkowości 4 zo Podstawy ekonometrii Przedmioty kierunkowe Zachowania organizacyjne Marketing Procesy informacyjne w zarządzaniu 4 zo Zarządzanie jakością 3 zo Finanse przedsiębiorstwa Zarządzanie projektami 3 zo Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 zo Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Informatyka w zarządzaniu Oprócz przedmiotów zawartych w powyższej tabeli studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów tworzących zbiór innych przedmiotów obowiązkowych: 13

14 Przedmiot Język obcy Wychowanie fizyczne Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 120 (planowane zajęcia po 2 x 60 godzin w semestrach II V) 5 EGZ 60 (2 semestry po 30 godzin semestr II IV) ZL Oprócz powyższych przedmiotów realizowane są także obowiązkowe zajęcia: szkolenie BHP 4 godziny w I semestrze, przysposobienie biblioteczne 2 godziny w I semestrze, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 godziny w V semestrze. Po 4. semestrze studenci także realizują praktykę w wymiarze 3 tygodni. 5. Kanon specjalności Od czwartego semestru student może wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Dla każdej specjalności obowiązuje inny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych w kanonie specjalności). Dodatkowo wiedzę specjalizacyjną poszerza student poprzez wybór 6 przedmiotów (z 12) w ramach kursów stałych realizowanych po dwa w semestrze (od IV semestru). Student ma także możliwość wyboru dowolnych przedmiotów z uczelnianej listy kursów zmiennych. W ramach każdej specjalności realizowane jest w semestrach IV VI seminarium dyplomowe, podczas którego student może uzyskać odpowiednio w semestrze IV 2 pkt ECTS, w semestrze V 2 pkt ECTS i w semestrze VI 6 pkt ECTS. Zarządzanie logistyczno-marketingowe A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria * Podstawy logistyki

15 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Funkcjonowanie rynku Strategie logistyczno- -marketingowe Logistyczno-marketingowa obsługa klienta Logistyczne wsparcie procesów wymiany 3 ZO Metody organizacji i zarządzania Marketing usług Logistyka międzynarodowa Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym 570 B. Kursy stałe (do wyboru)* Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Komunikacja interpersonalna 3 ZO Zarządzanie strategiczne i operacyjne 3 ZO Elementy polityki ekonomicznej 3 ZO Koszty logistyczno- -marketingowe 3 ZO Metody ilościowe w logistyce 3 ZO Strategie podmiotów rynkowych 3 ZO Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 ZO

16 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Twórcze rozwiązywanie problemów 3 ZO Psychologia w zarządzaniu 3 ZO Psychologia reklamy 3 ZO Analiza ekonomiczno-finansowa 3 ZO Zasady budowy strategii rozwoju 3 ZO * w semestrze student wybiera dwa przedmioty (90 godzin 6 pkt ECTS) Zarządzanie turystyką A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty specjalizacyjne * Podstawy turystyki Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Zarządzanie turystyką Marketing usług turystycznych Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Prawo w turystyce i rekreacji Krajoznawstwo Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym

17 B. Kursy stałe (do wyboru) Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 3 ZO Atrakcyjność turystyczna miast 3 ZO Podstawy logistyki 3 ZO Teoria i metodyka rekreacji 3 ZO Komunikacja społeczna 3 ZO Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 3 ZO Techniki reklamowe 3 ZO Marketing regionalny 3 ZO Agro i ekoturystyka 3 ZO Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 3 ZO Historia kultury i sztuki 3 ZO * Liczba godzin łącznie z językiem obcym Plan studiów licencjackich stacjonarnych Kierunek: zarządzanie Specjalność: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Semestr I Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informacyjne 60 30/E 30/ZO 2 17

18 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Socjologia 60 30/ZO 30/ZO 3 Mikroekonomia 60 30/E 30/ZO 6 Nauka o organizacji 45 30/E 15/ZO 7 Matematyka 60 30/E 30/ZO 6 Ekonomika przedsiębiorstwa 30 15/ZO 15/ZO 6 Suma Semestr II Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Geografia gospodarcza 30 30/E 3 Prawo 30 30/ZO 4 Podstawy zarządzania 60 30/E 30/ZO 4 Makroekonomia I 60 30/E 30/ZO 4 Finanse 30 30/E 4 Statystyka opisowa 45 15/E 30/ZO 5 Badania operacyjne 30 15/ZO 15/ZO 2 Podstawy rachunkowości 45 15/ZO 30/ZO 4 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od semestru II do V należy zaliczyć 120 godzin języka obcego (5 pkt) Semestr III Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy ekonometrii 45 15/E 30/ZO 5 Zachowania organizacyjne 45 15/E 30/ZO 5 Marketing 45 15/E 30/ZO 5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 4 Zarządzanie jakością 45 15/ZO 30/ZO 3 Finanse przedsiębiorstw 45 15/E 30/ZO 5 18

19 Zarządzanie projektami 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). Semestr IV Przedmioty kierunkowe Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Zarządzanie zasobami ludzkimi 45 15/ZO 30/ZO 4 Badania marketingowe 45 15/E 30/ZO 3 Rachunkowość finansowa 45 15/E 30/ZO 5 Informatyka w zarządzaniu 45 15/E 30/ZO 4 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz łącznie 5 pkt). Przedmioty specjalizacyjne Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy logistyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja interpersonalna 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie strategiczne i operacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Elementy polityki ekonomicznej 45 15/ZO 30/ZO 3 Koszty logistyczno- -marketingowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 19

20 Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy turystyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Atrakcyjność turystyczna miast 45 15/ZO 30/ZO 3 Podstawy logistyki 45 15/ZO 30/ZO 3 Teoria i metodyka rekreacji 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem: 345 godzin 30 pkt). Semestr V Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Funkcjonowanie rynku 45 15/E 30/ZO 4 Strategie logistyczno- -marketingowe 45 15/E 30/ZO 4 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/E 30/ZO 3 Logistyczne wsparcie procesów wymiany 45 15/ZO 30/ZO 3 Metody organizacji i zarządzania 45 15/E 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin

21 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Metody ilościowe w logistyce 45 15/ZO 30/ZO 3 Strategie podmiotów rynkowych 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie łańcuchem dostaw 45 15/ZO 30/ZO 3 Twórcze rozwiązywanie problemów 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Ekonomika turystyki i rekreacji 45 15/E 30/ZO 4 Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 45 15/E 30/ZO 4 Zarządzanie turystyką 45 15/E 30/ZO 3 Marketing usług turystycznych 45 15/E 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja społeczna 45 15/ZO 30/ZO 3 Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 45 15/ZO 30/ZO 3 Techniki reklamowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 21

22 Semestr VI Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Marketing usług 45 15/E 30/ZO 9 Logistyka międzynarodowa 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Psychologia w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologia reklamy 45 15/ZO 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa 45 15/ZO 30/ZO 3 Zasady budowy strategii rozwoju 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Prawo w turystyce i rekreacji 45 15/E 30/ZO 9 Krajoznawstwo 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Marketing regionalny 45 15/ZO 30/Z) 3 Agro i ekoturystyka 45 15/ZO 30/ZO 3 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/ZO 30/ZO 3 Historia kultury i sztuki 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 22

23 7. Opisy przedmiotów Zarządzanie stacjonarne licencjat Przedmioty ogólne Nr kursu: Technologie informacyjne Pkt ECTS: 2 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Ekonomiki Informacji 30 W / 30 L Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe pojęcia i problemy informatyki: dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i społeczeństwie, gospodarcze systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. Algorytmizacja procesów informacyjnych: zapis danych, pojęcie i cechy algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych, podstawy procesu budowy i rozwoju gospodarczych systemów informatycznych. Sprzęt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych wg struktury funkcjonalnej, typologia, wydajność komputera, zasady doboru sprzętu dla różnych zastosowań, tendencje rozwojowe. Oprogramowanie systemowe i użytkowe: pojęcia podstawowe, typologia i przegląd oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, nabywanie, użytkowanie i rozwój oprogramowania, licencje programowe, zintegrowane środowisko programowe, GUI, tendencje rozwojowe oprogramowania. Sieci komputerowe: podstawowe pojęcia, typologia, techniki i technologie, zastosowania). Komunikacja gospodarcza i środowisko e-biznesu. Podstawowe problemy realizacyjne gospodarczych systemów wymiany informacji (transakcje elektroniczne B2B, B2C, B2P, A2A, elektroniczna wymiana danych EDI, rozwiązania internetowe, intranetowe i ekstranetowe). Usługi internetowe i sieciowe (przeglądarki i wyszukiwarki, transfer plików, zdalne transakcje, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, tendencje rozwojowe. Bezpieczeństwo oraz ergonomia sprzętu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy. Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, wirusy komputerowe, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. Domiński W., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna. Materiały do ćwiczeń, wydanie 2 zm. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, wydanie 4, Placet, Warszawa

24 Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, cz. 1: Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Wydawnictwo AE, Wrocław Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, wydanie 4 popr. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, wydanie 3 zm., Wydawnictwo SGH, Warszawa Nr kursu: Socjologia Pkt ECTS: 3 ogólny Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno- -Ekonomicznej Powstanie i rozwój socjologii jako nauki. Przedmiot i metody badań socjologii. Społeczeństwo jako przedmiot badań socjologii. Koncepcja jednostki i istoty społeczności. Osobowość i socjalizacja. Struktura społeczna, pozycje i role społeczne. Współczesne media jako środowisko socjalizacji. Grupa społeczna. Wpływ grupy na zachowanie jednostki. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne. Nierówności, stratyfikacja i ruchliwość społeczna. Koncepcja, elementy i czynniki rozwoju kultury. Koncepcja i dynamika tożsamości kulturowej a kultura masowa. Naród. Państwo. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Sztompka P., Socjologia, Znak, Warszawa Turner J.H., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań Nr kursu: Geografia gospodarcza Pkt ECTS: 3 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W Termin zajęć: sem. 2 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Geografia ekonomiczna pojęcie, kierunki badań, związki z naukami geograficznymi i ekonomicznymi. Przestrzeń geograficzna jej cechy i podział. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Region pojęcie, cechy, typy, metody regionalizacji. Zdalne metody badania środowiska 24

25 zdjęcia lotnicze i satelitarne. Metody prezentacji zjawisk społecznych i gospodarczych w postaci kartograficznej. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Struktura sieci transportowych. Lokalizacja sieci dróg. Zachowania przestrzenne. Zachowania związane z dziennym użytkowaniem przestrzeni. Geografia czasu. Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje przyczyny, zasięg, metody pomiaru. Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoria biegunów wzrostu. Technopolie i bieguny technologiczne. System osadnictwa: procesy urbanizacji przebieg, mierniki, fazy. Miasta i ich funkcje. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Aglomeracje miejskie rodzaje i kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje. Przestrzenna struktura obszaru miasta. Społeczne obszary wewnątrz miasta. Domański R., Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa Poznań 1993 (i nast. wyd.). Kuciński K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa Liszewski S., Maik W., Wielka encyklopedia geografii świata, t. 19: Osadnictwo, Kurpisz, Poznań Przedmioty podstawowe Nr kursu: Mikroekonomia Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Teorii Ekonomii 30 W / 30 K Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. Teorie zachowania się konsumenta. Producent funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego, ziemi. Nieefektywność rynku asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text, Warszawa Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo AE, Poznan

26 Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia: kurs średni ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa Nr kursu: Nauka o organizacji Pkt ECTS: 7 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Katedra Organizacji i Zarządzania 30 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Nauki o organizacji i zarządzaniu charakterystyka dyscypliny, źródła jej zasileń. Nurty, szkoły, podejścia, perspektywy w naukach o organizacji i zarządzaniu. Systemowe ujęcie organizacji. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa. Zasoby, majątek, potencjał organizacji. Cykl życia organizacji. Grupy w organizacji grupa jako system społeczny, typy grup funkcjonujących w organizacjach. Współczesne koncepcje organizacji organizacje wirtualne, sieciowe, procesowe, odchudzone. Organizacje przyszłości. Społeczna odpowiedzialność organizacji rys historyczny, podstawowe modele, cele organizacji, koncepcja interesariuszy. Problemy nadzoru korporacyjnego w kontekście społecznej odpowiedzialności organizacji. Bielski M., Organizacja. Istota, struktura, procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność organizacji, PWN, Warszawa Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo UO, Opole Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Nr kursu: Matematyka Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Wstęp do matematyki elementy logiki, zbiory i działania na zbiorach, relacje. Algebra liniowa przestrzeń liniowa, macierze i przekształcenia liniowe, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, układy równań i nierówności, równania bilansowe Leontiewa, istota optymalizacji liniowej. Przegląd elementarnych 26

27 funkcji rzeczywistych jednej zmiennej. Granica ciągu, funkcji, ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej pochodna funkcji, zasady obliczania pochodnej, optymalizacja, badanie przebiegu zmienności funkcji, rozwinięcie funkcji w szereg Taylora, zastosowania pochodnej w zarządzaniu. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa. Równania różniczkowe i różnicowe. Zastosowania w zarządzaniu. Elementy analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych granica funkcji wielu zmiennych, pochodna funkcji wielu zmiennych, ekstremum funkcji wielu zmiennych, metoda najmniejszych kwadratów, optymalizacja warunkowa. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Słezion D., Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk, Opole Chiang R.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa Nr kursu: Ekonomika przedsiębiorstwa Pkt ECTS: 6 podstawowy Specjalność: ZL, ZT Zakład Zarządzania Jakością 15 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Przedmiot ekonomiki przedsiębiorstwa, miejsce i rola ekonomiki przedsiębiorstwa w systemie nauk ekonomicznych. Istota i cechy przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstw. Cele i funkcje przedsiębiorstwa. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Otoczenie przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo a rynek, przedsiębiorstwo a państwo, kooperacja i koncentracja przedsiębiorstw). Charakterystyka i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Ruch okrężny kapitału. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa. Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem planowanie działalności przedsiębiorstwa, rodzaje planów i ich charakterystyka, kształtowanie struktury organizacyjnej, system motywowania, kontrola i ocena działalności przedsiębiorstwa. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK :

Zarządzanie. PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera KIERUNEK : KIERUNEK : Zarządzanie PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA Wydział/Instytut/Katedr a STUDIA STACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zarządzanie marketingowe w ie Marketing i usługi Zarządzanie relacjami

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO

Forma zaliczenia Razem. Egz.\zal. po sem. O F SN. Po sem. 3 i 4 - ZZO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania PLAN STUDIÓW pierwszego stopnia KIERUNEK: Zarządzanie studia niestacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki specjalność/i: Kompetencje menedżerskie, Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: specjalność/i: EKONOMIA Ekonomia menedżerska Integracja europejska Ekonomika sektora publicznego Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S

PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management. forma studiów: studia stacjonarne. Liczba godzin/tydzień: 2W, 1S Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: Specjalnościowy Materiały i handel Rodzaj zajęć: Wyk. Sem. PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Basis of organization and management Inżynieria Materiałowa

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia

Matryca efektów kształcenia Język obcy I Wychowanie fizyczne I Technologie informacyjne Socjologia Etyka Psychologia Wybrane Bezpieczeństwo problemy i higiena UE pracy Nauki o organizacji Finanse Prawo Matematyka w zarządzaniu Mikroekonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Łączna liczba godzin W Ć K S

Łączna liczba godzin W Ć K S Załącznik nr 2 do uchwały nr 12/2015 Senatu Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce z dnia 21 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do planów i programów kształcenia na niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Semestr zimowy (1) Semestr letni (2) 1. Matematyka A 6 30 30

Bardziej szczegółowo

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

14 16 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 0 0 E/Z 7 0 0 60 7 Technologie informacyjne 0 Z 0 0 Konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Ekonomia - opis przedmiotu

Ekonomia - opis przedmiotu Ekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-EKON-W_pNadGenAEXKR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Socjologia Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru

Ekonomia. studia pierwszego stopnia stacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru Ekonomia studia pierwszego stopnia stacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 6.1 6. 6. Przedmioty human. społeczne do wyboru Podstawy socjologii KO 6.1/1 Polska Myśl Demokratyczna KO 6.1/ Współczesna

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/000/2015 RWE z dnia 29 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 360 195 165 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 30 3 30 0 30 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" 1 z 5

Studia na kierunku Matematyka i Finanse 1 z 5 Razem Studia na kierunku "Matematyka i Finanse" z 5 Kierunek: Poziom studiów: Profil studiów: Forma studiów: Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 204/205 Matematyka i Finanse I stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS Kody USOS Punkty ECTS Forma zalicze Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Uniwersytet Opolski PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność:

Bardziej szczegółowo

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

10 10 Z/Z Instytut Nauk Ekonomicznych su ma suma godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Nazwa przedmiotu (modułu) Elementy matematyki w ekonomii i finansach 20 20 E/Z 7 20 20 40 7 2 Technologie informacyjne 20 Z 2 20 20 2 Konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia - opis przedmiotu

Makroekonomia - opis przedmiotu Makroekonomia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Makroekonomia Kod przedmiotu 14.3-WK-MATP-Ma-W-S14_pNadGen6IRKR Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Matematyka

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku

Ekonomia. studia pierwszego stopnia niestacjonarne. specjalność - gospodarka przemysława. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Ekonomia studia pierwszego stopnia niestacjonarne specjalność - gospodarka przemysława 5.1 5. 5. Przedmioty human. społeczne do wyboru wspólne dla kierunku Podstawy socjologii KO 5.1/1 Polska Myśl Demokratyczna

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Logistyka krajowa i międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku.

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Lp. Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Plan obowiązuje studentów I i II roku. Przedmiot Pun- Liczba kty po 1 2 3 ECTS sem. w c w c w c 1 Historia gospodarcza 4 z

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 36 195 165 36 1 Język obcy z.o.i 3 3 2 Wychowanie fizyczne zal.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA STACJONARNE specjalności: Kompetencje menedżerskie Business Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA Specjalność -... Czas trwania studiów 6 semestrów WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA PLAN STUDIÓW ZAOCZNYCH dnia Lp. Nazwa przedmiotu semestrzeegzamin

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści ogólnouczelnianych, moduł humanistyczny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 05/000/2016 RWE z dnia 21 czerwca 2016 r. PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Forma zaliczenia w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w ćw lab p w. ćw. lab p A. Przedmioty podstawowe 227 116 111 0 0 36 1 Język obcy z.o.i 3 0 0 0 3 2 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł humanistyczny i wf Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma

Bardziej szczegółowo

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

A. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .. (szkoła wyższa) Kierunek studiów ADMINISTRACJA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE KIERUNEK ADMINISTRACJA Specjalność -... PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH Czas trwania studiów 6 semestrów dnia Lp. Nazwa przedmiotu Godziny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Sem. Kształtowanie kadry kierowniczej Developing of management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo