ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010

2 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra Domka-Kordek REDAKCJA TECHNICZNA Halina Szczegot SKŁAD KOMPUTEROWY Henryk Kobiela PROJEKT OKŁADKI Jolanta Brodziak-Rajfur Copyright by Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień , Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

3 Spis treści Lista skrótów... 5 Wstęp... 7 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich stacjonarnych Opisy przedmiotów ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE 1. Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich niestacjonarnych Opisy przedmiotów

4

5 Lista skrótów Studia licencjackie EP ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem GF gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstw GM gospodarka miejska i regionalna TI techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii ZL zarządzanie logistyczno-marketingowe ZT zarządzanie turystyką 5

6

7 Wstęp Wydział Ekonomiczny jest spadkobiercą tradycji i 17-letniego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych powołanego w 1975 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut funkcjonował w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego. W 1992 roku Instytut został przekształcony w Wydział Ekonomiczny, którego pierwszym dziekanem był prof.dr hab. Janusz Słodczyk. W tym samym roku wydział ten otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii. W 1994 r. został powołany Uniwersytet Opolski, w którego ramach funkcjonuje Wydział Ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne zostały wprowadzone do struktury kształcenia w Wyż -szej Szkole Pedagogicznej w roku akademickim 1975/1976 w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych. Początkowo studenci mogli kształcić się na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, a rok później, uruchomiony został drugi kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, przy czym były to studia stacjonarne. Dopiero w roku akademickim 1979/1980 podjęto kształcenie ekonomistów także w trybie zaocznym. W roku akademickim1990/1991 w wyniku modernizacji struktury kierunków kształcenia w Polsce, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu wprowadzony został jeden kierunek kształcenia ekonomistów ekonomia, na którym wydzielone zostały trzy specjalności: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekonomika pracy i polityka społeczna. Oferta kształcenia Wydziału Ekonomicznego poszerzona została w roku akademickim 1995/1996, kiedy to powołano kierunek studiów licencjackich zarządzanie i marketing. W roku akademickim 2005/2006 zmieniono nazwę kierunku na zarządzanie. Na kierunku zarządzanie prowadzone są trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2005/2006 realizowane są dwustopniowe studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ekonomia. W kolejnych latach zostały na Wydziale powołane dwa kierunki pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna i logistyka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu ekonomii. Ofertę kształcenia wzbogacają specjalności proponowane w ramach poszczególnych 7

8 kierunków. Specjalności są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zwiększają elastyczność kształcenia. Wydział Ekonomiczny prowadzi także studia podyplomowe, które dają możliwość poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wydział Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Umiejętności Biznesowych EBC*L. Strukturę Wydziału Ekonomicznego stanowią następujące Katedry i Zakłady: Katedra Logistyki i Marketingu, Katedra Organizacji i Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Teorii Finansów, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Zakład Teorii Ekonomii, Zakład Zarządzania Jakością, Zakład Ekonomiki Informacji. Struktura dostosowana jest do prowadzenia powołanych na Wydziale kierunków oraz posiadanego potencjału naukowego, który zabezpiecza realizację procesu dydaktycznego. 8

9 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

10

11 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Przedmioty ekonomiczne stanowiące trzon programu studiów pozwalają zdobyć umiejętności rozumienia praw i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz umiejętności dokonywania oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie, a także w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami. Absolwenci kierunku zarządzanie są wyposażeni w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno-finansowe i podejmować decyzje organizacyjne. Posiadają umiejętności działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym. Sprawnie posługują się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie oraz tworzyć i wdrażać strategie działania firmy. Absolwenci kierunku zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji państwowej, biurach turystycznych i innych jednostkach związanych z turystyką. Proponowane specjalności w ramach kierunku zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje dopasowane do wymogów rynku pracy. W zależności od ukończonej specjalności absolwent ekonomii przygotowany jest do pracy na różnych stanowiskach i angażowania się w wiele dziedzin życia społecznego. Ukończenie studiów licencjackich upoważnia absolwentów zarządzanie do podjęcia studiów magisterskich, które mogą realizować na Wydziale Ekonomicznym UO albo innej wybranej uczelni. Z kolei ukończenie studiów magisterskich upoważnia do podjęcia studiów doktoranckich. Absolwenci mają także możliwość uczestniczenia i pogłębiania wiedzy na oferowanych przez Wydział Ekonomiczny studiach podyplomowych. 2. Opis studiów W czasie przebiegu studiów student musi, w ciągu pierwszych czterech semestrów, zaliczyć wszystkie przedmioty stanowiące kanon podstawowy zarządzania. W skład tego kanonu wchodzą zarówno przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego realizowane w ciągu pierwszych czterech semestrów, jak i przedmioty kierunkowe. Od trzeciego semestru student ma możliwość wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w ramach kursów stałych. Przedmiotom tym przypisane są 3 pkt. Od czwartego semestru student realizuje przedmioty jednej z dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką oraz Zarządzanie logistyczno-marketingowe, z którymi związane są przedmioty specjalizacyjne charakterystyczne dla danej specjalności. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest od- 11

12 powiednia liczba punktów. Student musi w każdym semestrze uzyskać minimum 30 punktów liczbę niezbędną do jego zaliczenia. Jednocześnie student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (60 godzin w semestrach 2 4) oraz języka obcego w okresie od semestru drugiego do piątego (poziom B2 5 pkt). Realizacja tych przedmiotów odbywa się zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni szczegółowe informacje w pakiecie uczelnianym. W pierwszym roku studiów student przechodzi także szkolenie biblioteczne (2 godz.) oraz szkolenie bhp (4 godz.). W semestrze piątym studenci realizują zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (2 godz.). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej napisanej przez studenta. Przygotowanie pracy jest realizowane od semestru czwartego do szóstego na seminariach dyplomowych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. 3. Struktura studiów Układ podstawowych bloków przedmiotów w poszczególnych semestrach przedstawia się następująco: semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne Kursy stałe (do wyboru) 4. Kanon kierunku zarządzanie Poziom składa się z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych i zawiera 25 przedmiotów, które student musi zaliczyć w ciągu pierwszych 4 semestrów studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. 12

13 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty ogólne Technologie informacyjne Socjologia 3 zo Geografia gospodarcza Przedmioty podstawowe Mikroekonomia Nauka o organizacji Matematyka Ekonomika przedsiębiorstwa 6 zo Prawo 4 zo Podstawy zarządzania Makroekonomia I Finanse Statystyka opisowa 5 zo Badania operacyjne 2 zo Podstawy rachunkowości 4 zo Podstawy ekonometrii Przedmioty kierunkowe Zachowania organizacyjne Marketing Procesy informacyjne w zarządzaniu 4 zo Zarządzanie jakością 3 zo Finanse przedsiębiorstwa Zarządzanie projektami 3 zo Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 zo Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Informatyka w zarządzaniu Oprócz przedmiotów zawartych w powyższej tabeli studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów tworzących zbiór innych przedmiotów obowiązkowych: 13

14 Przedmiot Język obcy Wychowanie fizyczne Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 120 (planowane zajęcia po 2 x 60 godzin w semestrach II V) 5 EGZ 60 (2 semestry po 30 godzin semestr II IV) ZL Oprócz powyższych przedmiotów realizowane są także obowiązkowe zajęcia: szkolenie BHP 4 godziny w I semestrze, przysposobienie biblioteczne 2 godziny w I semestrze, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 godziny w V semestrze. Po 4. semestrze studenci także realizują praktykę w wymiarze 3 tygodni. 5. Kanon specjalności Od czwartego semestru student może wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Dla każdej specjalności obowiązuje inny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych w kanonie specjalności). Dodatkowo wiedzę specjalizacyjną poszerza student poprzez wybór 6 przedmiotów (z 12) w ramach kursów stałych realizowanych po dwa w semestrze (od IV semestru). Student ma także możliwość wyboru dowolnych przedmiotów z uczelnianej listy kursów zmiennych. W ramach każdej specjalności realizowane jest w semestrach IV VI seminarium dyplomowe, podczas którego student może uzyskać odpowiednio w semestrze IV 2 pkt ECTS, w semestrze V 2 pkt ECTS i w semestrze VI 6 pkt ECTS. Zarządzanie logistyczno-marketingowe A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria * Podstawy logistyki

15 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Funkcjonowanie rynku Strategie logistyczno- -marketingowe Logistyczno-marketingowa obsługa klienta Logistyczne wsparcie procesów wymiany 3 ZO Metody organizacji i zarządzania Marketing usług Logistyka międzynarodowa Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym 570 B. Kursy stałe (do wyboru)* Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Komunikacja interpersonalna 3 ZO Zarządzanie strategiczne i operacyjne 3 ZO Elementy polityki ekonomicznej 3 ZO Koszty logistyczno- -marketingowe 3 ZO Metody ilościowe w logistyce 3 ZO Strategie podmiotów rynkowych 3 ZO Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 ZO

16 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Twórcze rozwiązywanie problemów 3 ZO Psychologia w zarządzaniu 3 ZO Psychologia reklamy 3 ZO Analiza ekonomiczno-finansowa 3 ZO Zasady budowy strategii rozwoju 3 ZO * w semestrze student wybiera dwa przedmioty (90 godzin 6 pkt ECTS) Zarządzanie turystyką A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty specjalizacyjne * Podstawy turystyki Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Zarządzanie turystyką Marketing usług turystycznych Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Prawo w turystyce i rekreacji Krajoznawstwo Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym

17 B. Kursy stałe (do wyboru) Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 3 ZO Atrakcyjność turystyczna miast 3 ZO Podstawy logistyki 3 ZO Teoria i metodyka rekreacji 3 ZO Komunikacja społeczna 3 ZO Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 3 ZO Techniki reklamowe 3 ZO Marketing regionalny 3 ZO Agro i ekoturystyka 3 ZO Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 3 ZO Historia kultury i sztuki 3 ZO * Liczba godzin łącznie z językiem obcym Plan studiów licencjackich stacjonarnych Kierunek: zarządzanie Specjalność: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Semestr I Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informacyjne 60 30/E 30/ZO 2 17

18 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Socjologia 60 30/ZO 30/ZO 3 Mikroekonomia 60 30/E 30/ZO 6 Nauka o organizacji 45 30/E 15/ZO 7 Matematyka 60 30/E 30/ZO 6 Ekonomika przedsiębiorstwa 30 15/ZO 15/ZO 6 Suma Semestr II Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Geografia gospodarcza 30 30/E 3 Prawo 30 30/ZO 4 Podstawy zarządzania 60 30/E 30/ZO 4 Makroekonomia I 60 30/E 30/ZO 4 Finanse 30 30/E 4 Statystyka opisowa 45 15/E 30/ZO 5 Badania operacyjne 30 15/ZO 15/ZO 2 Podstawy rachunkowości 45 15/ZO 30/ZO 4 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od semestru II do V należy zaliczyć 120 godzin języka obcego (5 pkt) Semestr III Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy ekonometrii 45 15/E 30/ZO 5 Zachowania organizacyjne 45 15/E 30/ZO 5 Marketing 45 15/E 30/ZO 5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 4 Zarządzanie jakością 45 15/ZO 30/ZO 3 Finanse przedsiębiorstw 45 15/E 30/ZO 5 18

19 Zarządzanie projektami 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). Semestr IV Przedmioty kierunkowe Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Zarządzanie zasobami ludzkimi 45 15/ZO 30/ZO 4 Badania marketingowe 45 15/E 30/ZO 3 Rachunkowość finansowa 45 15/E 30/ZO 5 Informatyka w zarządzaniu 45 15/E 30/ZO 4 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz łącznie 5 pkt). Przedmioty specjalizacyjne Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy logistyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja interpersonalna 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie strategiczne i operacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Elementy polityki ekonomicznej 45 15/ZO 30/ZO 3 Koszty logistyczno- -marketingowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 19

20 Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy turystyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Atrakcyjność turystyczna miast 45 15/ZO 30/ZO 3 Podstawy logistyki 45 15/ZO 30/ZO 3 Teoria i metodyka rekreacji 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem: 345 godzin 30 pkt). Semestr V Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Funkcjonowanie rynku 45 15/E 30/ZO 4 Strategie logistyczno- -marketingowe 45 15/E 30/ZO 4 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/E 30/ZO 3 Logistyczne wsparcie procesów wymiany 45 15/ZO 30/ZO 3 Metody organizacji i zarządzania 45 15/E 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin

21 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Metody ilościowe w logistyce 45 15/ZO 30/ZO 3 Strategie podmiotów rynkowych 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie łańcuchem dostaw 45 15/ZO 30/ZO 3 Twórcze rozwiązywanie problemów 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Ekonomika turystyki i rekreacji 45 15/E 30/ZO 4 Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 45 15/E 30/ZO 4 Zarządzanie turystyką 45 15/E 30/ZO 3 Marketing usług turystycznych 45 15/E 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja społeczna 45 15/ZO 30/ZO 3 Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 45 15/ZO 30/ZO 3 Techniki reklamowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 21

22 Semestr VI Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Marketing usług 45 15/E 30/ZO 9 Logistyka międzynarodowa 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Psychologia w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologia reklamy 45 15/ZO 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa 45 15/ZO 30/ZO 3 Zasady budowy strategii rozwoju 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Prawo w turystyce i rekreacji 45 15/E 30/ZO 9 Krajoznawstwo 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Marketing regionalny 45 15/ZO 30/Z) 3 Agro i ekoturystyka 45 15/ZO 30/ZO 3 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/ZO 30/ZO 3 Historia kultury i sztuki 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 22

23 7. Opisy przedmiotów Zarządzanie stacjonarne licencjat Przedmioty ogólne Nr kursu: Technologie informacyjne Pkt ECTS: 2 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Ekonomiki Informacji 30 W / 30 L Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe pojęcia i problemy informatyki: dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i społeczeństwie, gospodarcze systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. Algorytmizacja procesów informacyjnych: zapis danych, pojęcie i cechy algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych, podstawy procesu budowy i rozwoju gospodarczych systemów informatycznych. Sprzęt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych wg struktury funkcjonalnej, typologia, wydajność komputera, zasady doboru sprzętu dla różnych zastosowań, tendencje rozwojowe. Oprogramowanie systemowe i użytkowe: pojęcia podstawowe, typologia i przegląd oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, nabywanie, użytkowanie i rozwój oprogramowania, licencje programowe, zintegrowane środowisko programowe, GUI, tendencje rozwojowe oprogramowania. Sieci komputerowe: podstawowe pojęcia, typologia, techniki i technologie, zastosowania). Komunikacja gospodarcza i środowisko e-biznesu. Podstawowe problemy realizacyjne gospodarczych systemów wymiany informacji (transakcje elektroniczne B2B, B2C, B2P, A2A, elektroniczna wymiana danych EDI, rozwiązania internetowe, intranetowe i ekstranetowe). Usługi internetowe i sieciowe (przeglądarki i wyszukiwarki, transfer plików, zdalne transakcje, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, tendencje rozwojowe. Bezpieczeństwo oraz ergonomia sprzętu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy. Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, wirusy komputerowe, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. Domiński W., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna. Materiały do ćwiczeń, wydanie 2 zm. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, wydanie 4, Placet, Warszawa

24 Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, cz. 1: Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Wydawnictwo AE, Wrocław Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, wydanie 4 popr. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, wydanie 3 zm., Wydawnictwo SGH, Warszawa Nr kursu: Socjologia Pkt ECTS: 3 ogólny Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno- -Ekonomicznej Powstanie i rozwój socjologii jako nauki. Przedmiot i metody badań socjologii. Społeczeństwo jako przedmiot badań socjologii. Koncepcja jednostki i istoty społeczności. Osobowość i socjalizacja. Struktura społeczna, pozycje i role społeczne. Współczesne media jako środowisko socjalizacji. Grupa społeczna. Wpływ grupy na zachowanie jednostki. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne. Nierówności, stratyfikacja i ruchliwość społeczna. Koncepcja, elementy i czynniki rozwoju kultury. Koncepcja i dynamika tożsamości kulturowej a kultura masowa. Naród. Państwo. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Sztompka P., Socjologia, Znak, Warszawa Turner J.H., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań Nr kursu: Geografia gospodarcza Pkt ECTS: 3 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W Termin zajęć: sem. 2 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Geografia ekonomiczna pojęcie, kierunki badań, związki z naukami geograficznymi i ekonomicznymi. Przestrzeń geograficzna jej cechy i podział. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Region pojęcie, cechy, typy, metody regionalizacji. Zdalne metody badania środowiska 24

25 zdjęcia lotnicze i satelitarne. Metody prezentacji zjawisk społecznych i gospodarczych w postaci kartograficznej. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Struktura sieci transportowych. Lokalizacja sieci dróg. Zachowania przestrzenne. Zachowania związane z dziennym użytkowaniem przestrzeni. Geografia czasu. Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje przyczyny, zasięg, metody pomiaru. Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoria biegunów wzrostu. Technopolie i bieguny technologiczne. System osadnictwa: procesy urbanizacji przebieg, mierniki, fazy. Miasta i ich funkcje. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Aglomeracje miejskie rodzaje i kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje. Przestrzenna struktura obszaru miasta. Społeczne obszary wewnątrz miasta. Domański R., Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa Poznań 1993 (i nast. wyd.). Kuciński K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa Liszewski S., Maik W., Wielka encyklopedia geografii świata, t. 19: Osadnictwo, Kurpisz, Poznań Przedmioty podstawowe Nr kursu: Mikroekonomia Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Teorii Ekonomii 30 W / 30 K Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. Teorie zachowania się konsumenta. Producent funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego, ziemi. Nieefektywność rynku asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text, Warszawa Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo AE, Poznan

26 Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia: kurs średni ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa Nr kursu: Nauka o organizacji Pkt ECTS: 7 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Katedra Organizacji i Zarządzania 30 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Nauki o organizacji i zarządzaniu charakterystyka dyscypliny, źródła jej zasileń. Nurty, szkoły, podejścia, perspektywy w naukach o organizacji i zarządzaniu. Systemowe ujęcie organizacji. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa. Zasoby, majątek, potencjał organizacji. Cykl życia organizacji. Grupy w organizacji grupa jako system społeczny, typy grup funkcjonujących w organizacjach. Współczesne koncepcje organizacji organizacje wirtualne, sieciowe, procesowe, odchudzone. Organizacje przyszłości. Społeczna odpowiedzialność organizacji rys historyczny, podstawowe modele, cele organizacji, koncepcja interesariuszy. Problemy nadzoru korporacyjnego w kontekście społecznej odpowiedzialności organizacji. Bielski M., Organizacja. Istota, struktura, procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność organizacji, PWN, Warszawa Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo UO, Opole Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Nr kursu: Matematyka Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Wstęp do matematyki elementy logiki, zbiory i działania na zbiorach, relacje. Algebra liniowa przestrzeń liniowa, macierze i przekształcenia liniowe, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, układy równań i nierówności, równania bilansowe Leontiewa, istota optymalizacji liniowej. Przegląd elementarnych 26

27 funkcji rzeczywistych jednej zmiennej. Granica ciągu, funkcji, ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej pochodna funkcji, zasady obliczania pochodnej, optymalizacja, badanie przebiegu zmienności funkcji, rozwinięcie funkcji w szereg Taylora, zastosowania pochodnej w zarządzaniu. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa. Równania różniczkowe i różnicowe. Zastosowania w zarządzaniu. Elementy analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych granica funkcji wielu zmiennych, pochodna funkcji wielu zmiennych, ekstremum funkcji wielu zmiennych, metoda najmniejszych kwadratów, optymalizacja warunkowa. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Słezion D., Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk, Opole Chiang R.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa Nr kursu: Ekonomika przedsiębiorstwa Pkt ECTS: 6 podstawowy Specjalność: ZL, ZT Zakład Zarządzania Jakością 15 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Przedmiot ekonomiki przedsiębiorstwa, miejsce i rola ekonomiki przedsiębiorstwa w systemie nauk ekonomicznych. Istota i cechy przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstw. Cele i funkcje przedsiębiorstwa. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Otoczenie przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo a rynek, przedsiębiorstwo a państwo, kooperacja i koncentracja przedsiębiorstw). Charakterystyka i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Ruch okrężny kapitału. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa. Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem planowanie działalności przedsiębiorstwa, rodzaje planów i ich charakterystyka, kształtowanie struktury organizacyjnej, system motywowania, kontrola i ocena działalności przedsiębiorstwa. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 27 E-001 Katedra Mikroekonomii 1. Nazwa przedmiotu: Mikroekonomia 2. Prowadzący: prof. dr hab. Zofia Dach, dr hab. Krystyna Przybylska, dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski, dr Elżbieta Maciejowska, dr Zofia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ć 6 L 0 P 0 Ps 0 S 0 Nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji zasadniczych elementów składowych procesów i systemów logistycznych; interpretacji

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo