ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010

2 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra Domka-Kordek REDAKCJA TECHNICZNA Halina Szczegot SKŁAD KOMPUTEROWY Henryk Kobiela PROJEKT OKŁADKI Jolanta Brodziak-Rajfur Copyright by Uniwersytet Opolski Opole 2010 ISBN Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ul. H. Sienkiewicza 33. Składanie zamówień , Druk: Drukarnia Cyfrowa TOTEM

3 Spis treści Lista skrótów... 5 Wstęp... 7 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE LICENCJACKIE 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich stacjonarnych Opisy przedmiotów ZARZĄDZANIE STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE 1. Opis studiów Struktura studiów Kanon kierunku zarządzanie Kanon specjalności Plan studiów licencjackich niestacjonarnych Opisy przedmiotów

4

5 Lista skrótów Studia licencjackie EP ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem GF gospodarka finansowa i rachunkowość przedsiębiorstw GM gospodarka miejska i regionalna TI techniki informatyczne i ekonometryczne w ekonomii ZL zarządzanie logistyczno-marketingowe ZT zarządzanie turystyką 5

6

7 Wstęp Wydział Ekonomiczny jest spadkobiercą tradycji i 17-letniego dorobku Instytutu Nauk Ekonomicznych powołanego w 1975 roku w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Janusz Kroszel. Instytut funkcjonował w strukturze Wydziału Filologiczno-Historycznego. W 1992 roku Instytut został przekształcony w Wydział Ekonomiczny, którego pierwszym dziekanem był prof.dr hab. Janusz Słodczyk. W tym samym roku wydział ten otrzymał prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie ekonomii. W 1994 r. został powołany Uniwersytet Opolski, w którego ramach funkcjonuje Wydział Ekonomiczny. Kierunki ekonomiczne zostały wprowadzone do struktury kształcenia w Wyż -szej Szkole Pedagogicznej w roku akademickim 1975/1976 w ramach Instytutu Nauk Ekonomicznych. Początkowo studenci mogli kształcić się na kierunku ekonomika i organizacja produkcji, a rok później, uruchomiony został drugi kierunek ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług, przy czym były to studia stacjonarne. Dopiero w roku akademickim 1979/1980 podjęto kształcenie ekonomistów także w trybie zaocznym. W roku akademickim1990/1991 w wyniku modernizacji struktury kierunków kształcenia w Polsce, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu wprowadzony został jeden kierunek kształcenia ekonomistów ekonomia, na którym wydzielone zostały trzy specjalności: marketing, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem oraz ekonomika pracy i polityka społeczna. Oferta kształcenia Wydziału Ekonomicznego poszerzona została w roku akademickim 1995/1996, kiedy to powołano kierunek studiów licencjackich zarządzanie i marketing. W roku akademickim 2005/2006 zmieniono nazwę kierunku na zarządzanie. Na kierunku zarządzanie prowadzone są trzyletnie studia licencjackie w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Od roku akademickiego 2005/2006 realizowane są dwustopniowe studia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunku ekonomia. W kolejnych latach zostały na Wydziale powołane dwa kierunki pierwszego stopnia: gospodarka przestrzenna i logistyka w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studenci wszystkich realizowanych na Wydziale kierunków pierwszego stopnia mają możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu ekonomii. Ofertę kształcenia wzbogacają specjalności proponowane w ramach poszczególnych 7

8 kierunków. Specjalności są na bieżąco dostosowywane do potrzeb rynku pracy i zwiększają elastyczność kształcenia. Wydział Ekonomiczny prowadzi także studia podyplomowe, które dają możliwość poszerzania i aktualizacji wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wydział Ekonomiczny jest Akredytowanym Centrum Umiejętności Biznesowych EBC*L. Strukturę Wydziału Ekonomicznego stanowią następujące Katedry i Zakłady: Katedra Logistyki i Marketingu, Katedra Organizacji i Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości, Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno-Ekonomicznej, Zakład Teorii Finansów, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Zakład Teorii Ekonomii, Zakład Zarządzania Jakością, Zakład Ekonomiki Informacji. Struktura dostosowana jest do prowadzenia powołanych na Wydziale kierunków oraz posiadanego potencjału naukowego, który zabezpiecza realizację procesu dydaktycznego. 8

9 ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE 3-LETNIE LICENCJACKIE

10

11 1. Struktura kwalifikacji absolwenta kierunku zarządzanie Absolwenci kierunku zarządzanie posiadają wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych. Przedmioty ekonomiczne stanowiące trzon programu studiów pozwalają zdobyć umiejętności rozumienia praw i mechanizmów funkcjonowania gospodarki oraz umiejętności dokonywania oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, na rynku i w przedsiębiorstwie, a także w zakresie zarządzania czynnikiem społecznym, produkcją i finansami. Absolwenci kierunku zarządzanie są wyposażeni w wiedzę na temat profesjonalnych metod badania zjawisk i procesów ekonomicznych, pozwalających efektywnie rozwiązywać problemy ekonomiczno-finansowe i podejmować decyzje organizacyjne. Posiadają umiejętności działania w konkurencyjnym otoczeniu krajowym, międzynarodowym i globalnym. Sprawnie posługują się narzędziami analitycznymi, pozwalającymi rozpoznać sytuację przedsiębiorstwa i jego otoczenie oraz tworzyć i wdrażać strategie działania firmy. Absolwenci kierunku zarządzanie mogą znaleźć zatrudnienie na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach administracji państwowej, biurach turystycznych i innych jednostkach związanych z turystyką. Proponowane specjalności w ramach kierunku zarządzanie pozwalają zdobyć kwalifikacje dopasowane do wymogów rynku pracy. W zależności od ukończonej specjalności absolwent ekonomii przygotowany jest do pracy na różnych stanowiskach i angażowania się w wiele dziedzin życia społecznego. Ukończenie studiów licencjackich upoważnia absolwentów zarządzanie do podjęcia studiów magisterskich, które mogą realizować na Wydziale Ekonomicznym UO albo innej wybranej uczelni. Z kolei ukończenie studiów magisterskich upoważnia do podjęcia studiów doktoranckich. Absolwenci mają także możliwość uczestniczenia i pogłębiania wiedzy na oferowanych przez Wydział Ekonomiczny studiach podyplomowych. 2. Opis studiów W czasie przebiegu studiów student musi, w ciągu pierwszych czterech semestrów, zaliczyć wszystkie przedmioty stanowiące kanon podstawowy zarządzania. W skład tego kanonu wchodzą zarówno przedmioty kształcenia ogólnego i podstawowego realizowane w ciągu pierwszych czterech semestrów, jak i przedmioty kierunkowe. Od trzeciego semestru student ma możliwość wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w ramach kursów stałych. Przedmiotom tym przypisane są 3 pkt. Od czwartego semestru student realizuje przedmioty jednej z dwóch specjalności: Zarządzanie turystyką oraz Zarządzanie logistyczno-marketingowe, z którymi związane są przedmioty specjalizacyjne charakterystyczne dla danej specjalności. Każdemu przedmiotowi w toku nauczania przypisana jest od- 11

12 powiednia liczba punktów. Student musi w każdym semestrze uzyskać minimum 30 punktów liczbę niezbędną do jego zaliczenia. Jednocześnie student jest zobowiązany do zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego (60 godzin w semestrach 2 4) oraz języka obcego w okresie od semestru drugiego do piątego (poziom B2 5 pkt). Realizacja tych przedmiotów odbywa się zgodnie z Uchwałą Senatu Uczelni szczegółowe informacje w pakiecie uczelnianym. W pierwszym roku studiów student przechodzi także szkolenie biblioteczne (2 godz.) oraz szkolenie bhp (4 godz.). W semestrze piątym studenci realizują zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej (2 godz.). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej napisanej przez studenta. Przygotowanie pracy jest realizowane od semestru czwartego do szóstego na seminariach dyplomowych. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata. 3. Struktura studiów Układ podstawowych bloków przedmiotów w poszczególnych semestrach przedstawia się następująco: semestr 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 Przedmioty ogólne Przedmioty podstawowe Przedmioty kierunkowe Przedmioty specjalizacyjne Kursy stałe (do wyboru) 4. Kanon kierunku zarządzanie Poziom składa się z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych i zawiera 25 przedmiotów, które student musi zaliczyć w ciągu pierwszych 4 semestrów studiów. Wszystkie one kończą się egzaminem lub zaliczeniem na ocenę. 12

13 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty ogólne Technologie informacyjne Socjologia 3 zo Geografia gospodarcza Przedmioty podstawowe Mikroekonomia Nauka o organizacji Matematyka Ekonomika przedsiębiorstwa 6 zo Prawo 4 zo Podstawy zarządzania Makroekonomia I Finanse Statystyka opisowa 5 zo Badania operacyjne 2 zo Podstawy rachunkowości 4 zo Podstawy ekonometrii Przedmioty kierunkowe Zachowania organizacyjne Marketing Procesy informacyjne w zarządzaniu 4 zo Zarządzanie jakością 3 zo Finanse przedsiębiorstwa Zarządzanie projektami 3 zo Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 zo Badania marketingowe Rachunkowość finansowa Informatyka w zarządzaniu Oprócz przedmiotów zawartych w powyższej tabeli studenta w okresie studiów obowiązuje zaliczenie następujących przedmiotów tworzących zbiór innych przedmiotów obowiązkowych: 13

14 Przedmiot Język obcy Wychowanie fizyczne Liczba godzin Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia 120 (planowane zajęcia po 2 x 60 godzin w semestrach II V) 5 EGZ 60 (2 semestry po 30 godzin semestr II IV) ZL Oprócz powyższych przedmiotów realizowane są także obowiązkowe zajęcia: szkolenie BHP 4 godziny w I semestrze, przysposobienie biblioteczne 2 godziny w I semestrze, ochrona własności intelektualnej i przemysłowej 2 godziny w V semestrze. Po 4. semestrze studenci także realizują praktykę w wymiarze 3 tygodni. 5. Kanon specjalności Od czwartego semestru student może wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Dla każdej specjalności obowiązuje inny zestaw przedmiotów specjalizacyjnych (obowiązkowych w kanonie specjalności). Dodatkowo wiedzę specjalizacyjną poszerza student poprzez wybór 6 przedmiotów (z 12) w ramach kursów stałych realizowanych po dwa w semestrze (od IV semestru). Student ma także możliwość wyboru dowolnych przedmiotów z uczelnianej listy kursów zmiennych. W ramach każdej specjalności realizowane jest w semestrach IV VI seminarium dyplomowe, podczas którego student może uzyskać odpowiednio w semestrze IV 2 pkt ECTS, w semestrze V 2 pkt ECTS i w semestrze VI 6 pkt ECTS. Zarządzanie logistyczno-marketingowe A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria * Podstawy logistyki

15 Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Funkcjonowanie rynku Strategie logistyczno- -marketingowe Logistyczno-marketingowa obsługa klienta Logistyczne wsparcie procesów wymiany 3 ZO Metody organizacji i zarządzania Marketing usług Logistyka międzynarodowa Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym 570 B. Kursy stałe (do wyboru)* Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Komunikacja interpersonalna 3 ZO Zarządzanie strategiczne i operacyjne 3 ZO Elementy polityki ekonomicznej 3 ZO Koszty logistyczno- -marketingowe 3 ZO Metody ilościowe w logistyce 3 ZO Strategie podmiotów rynkowych 3 ZO Zarządzanie łańcuchem dostaw 3 ZO

16 Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Twórcze rozwiązywanie problemów 3 ZO Psychologia w zarządzaniu 3 ZO Psychologia reklamy 3 ZO Analiza ekonomiczno-finansowa 3 ZO Zasady budowy strategii rozwoju 3 ZO * w semestrze student wybiera dwa przedmioty (90 godzin 6 pkt ECTS) Zarządzanie turystyką A. Przedmioty specjalizacyjne Liczba godzin zajęć Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Egz. po sem. Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Przedmioty specjalizacyjne * Podstawy turystyki Ekonomika turystyki i rekreacji Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego Zarządzanie turystyką Marketing usług turystycznych Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Prawo w turystyce i rekreacji Krajoznawstwo Seminarium dyplomowe 10 ZO Język obcy * Liczba godzin łącznie z językiem obcym

17 B. Kursy stałe (do wyboru) Nazwa przedmiotu Punkty ECTS Forma zaliczenia Razem Wykłady Liczba godzin zajęć Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Kursy stałe (wybór 2 przedmiotów w semestrze)* Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 3 ZO Atrakcyjność turystyczna miast 3 ZO Podstawy logistyki 3 ZO Teoria i metodyka rekreacji 3 ZO Komunikacja społeczna 3 ZO Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 3 ZO Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 3 ZO Techniki reklamowe 3 ZO Marketing regionalny 3 ZO Agro i ekoturystyka 3 ZO Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 3 ZO Historia kultury i sztuki 3 ZO * Liczba godzin łącznie z językiem obcym Plan studiów licencjackich stacjonarnych Kierunek: zarządzanie Specjalność: zarządzanie logistyczno-marketingowe, zarządzanie turystyką. Semestr I Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Technologie informacyjne 60 30/E 30/ZO 2 17

18 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Socjologia 60 30/ZO 30/ZO 3 Mikroekonomia 60 30/E 30/ZO 6 Nauka o organizacji 45 30/E 15/ZO 7 Matematyka 60 30/E 30/ZO 6 Ekonomika przedsiębiorstwa 30 15/ZO 15/ZO 6 Suma Semestr II Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Geografia gospodarcza 30 30/E 3 Prawo 30 30/ZO 4 Podstawy zarządzania 60 30/E 30/ZO 4 Makroekonomia I 60 30/E 30/ZO 4 Finanse 30 30/E 4 Statystyka opisowa 45 15/E 30/ZO 5 Badania operacyjne 30 15/ZO 15/ZO 2 Podstawy rachunkowości 45 15/ZO 30/ZO 4 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od semestru II do V należy zaliczyć 120 godzin języka obcego (5 pkt) Semestr III Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy ekonometrii 45 15/E 30/ZO 5 Zachowania organizacyjne 45 15/E 30/ZO 5 Marketing 45 15/E 30/ZO 5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 4 Zarządzanie jakością 45 15/ZO 30/ZO 3 Finanse przedsiębiorstw 45 15/E 30/ZO 5 18

19 Zarządzanie projektami 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do III semestru należy zaliczyć 2 semestry wychowania fizycznego, po 30 godz. w każdym. Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). Semestr IV Przedmioty kierunkowe Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Zarządzanie zasobami ludzkimi 45 15/ZO 30/ZO 4 Badania marketingowe 45 15/E 30/ZO 3 Rachunkowość finansowa 45 15/E 30/ZO 5 Informatyka w zarządzaniu 45 15/E 30/ZO 4 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz łącznie 5 pkt). Przedmioty specjalizacyjne Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy logistyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja interpersonalna 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie strategiczne i operacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Elementy polityki ekonomicznej 45 15/ZO 30/ZO 3 Koszty logistyczno- -marketingowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 19

20 Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Podstawy turystyki 45 15/E 30/ZO 6 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne 45 15/ZO 30/ZO 3 Atrakcyjność turystyczna miast 45 15/ZO 30/ZO 3 Podstawy logistyki 45 15/ZO 30/ZO 3 Teoria i metodyka rekreacji 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty kierunkowe: 180 godzin 16 pkt + przedmioty specjalizacyjne: 75 godzin 8 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem: 345 godzin 30 pkt). Semestr V Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Funkcjonowanie rynku 45 15/E 30/ZO 4 Strategie logistyczno- -marketingowe 45 15/E 30/ZO 4 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/E 30/ZO 3 Logistyczne wsparcie procesów wymiany 45 15/ZO 30/ZO 3 Metody organizacji i zarządzania 45 15/E 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin

21 Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Metody ilościowe w logistyce 45 15/ZO 30/ZO 3 Strategie podmiotów rynkowych 45 15/ZO 30/ZO 3 Zarządzanie łańcuchem dostaw 45 15/ZO 30/ZO 3 Twórcze rozwiązywanie problemów 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Ekonomika turystyki i rekreacji 45 15/E 30/ZO 4 Metody i techniki obsługi ruchu turystycznego 45 15/E 30/ZO 4 Zarządzanie turystyką 45 15/E 30/ZO 3 Marketing usług turystycznych 45 15/E 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 2 Język obcy 5 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Komunikacja społeczna 45 15/ZO 30/ZO 3 Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie turystycznym 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologiczne uwarunkowania zachowań podmiotów na rynku 45 15/ZO 30/ZO 3 Techniki reklamowe 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 Od II do V semestru należy zaliczyć język obcy (dwa semestry po 60 godz. łącznie 5 pkt). * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 255 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 21

22 Semestr VI Zarządzanie logistyczno-marketingowe* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Marketing usług 45 15/E 30/ZO 9 Logistyka międzynarodowa 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Psychologia w zarządzaniu 45 15/ZO 30/ZO 3 Psychologia reklamy 45 15/ZO 30/ZO 3 Analiza ekonomiczno-finansowa 45 15/ZO 30/ZO 3 Zasady budowy strategii rozwoju 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). Zarządzanie turystyką* Nazwa przedmiotu Liczba godzin Suma W Ćw Kon Lab Sem Pkt ECTS Prawo w turystyce i rekreacji 45 15/E 30/ZO 9 Krajoznawstwo 45 15/E 30/ZO 9 Seminarium dyplomowe 30 30/ZO 6 Suma Przedmioty do wyboru. Wybór 2 przedmiotów. Liczba punktów 6; liczba godzin 90. Marketing regionalny 45 15/ZO 30/Z) 3 Agro i ekoturystyka 45 15/ZO 30/ZO 3 Logistyczno-marketingowa obsługa klienta 45 15/ZO 30/ZO 3 Historia kultury i sztuki 45 15/ZO 30/ZO 3 Suma 90 6 * Liczba godzin i punktów do realizacji w semestrze (przedmioty specjalizacyjne: 120 godzin 24 pkt + przedmioty do wyboru: 90 godzin 6 pkt. Razem 345 godzin 30 pkt). 22

23 7. Opisy przedmiotów Zarządzanie stacjonarne licencjat Przedmioty ogólne Nr kursu: Technologie informacyjne Pkt ECTS: 2 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Ekonomiki Informacji 30 W / 30 L Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe pojęcia i problemy informatyki: dane, informacja, wiedza, procesy informacyjne, system informacyjny, technologia informacyjna i jej zastosowania w gospodarce i społeczeństwie, gospodarcze systemy informacyjne i ich tendencje rozwojowe. Algorytmizacja procesów informacyjnych: zapis danych, pojęcie i cechy algorytmu, wybrane techniki prezentacji algorytmów, proces tworzenia programu, algorytmizacja procesów biznesowych, podstawy procesu budowy i rozwoju gospodarczych systemów informatycznych. Sprzęt komputerowy: budowa i funkcjonowanie komputera, przegląd elementów składowych wg struktury funkcjonalnej, typologia, wydajność komputera, zasady doboru sprzętu dla różnych zastosowań, tendencje rozwojowe. Oprogramowanie systemowe i użytkowe: pojęcia podstawowe, typologia i przegląd oprogramowania, zasady doboru oprogramowania, nabywanie, użytkowanie i rozwój oprogramowania, licencje programowe, zintegrowane środowisko programowe, GUI, tendencje rozwojowe oprogramowania. Sieci komputerowe: podstawowe pojęcia, typologia, techniki i technologie, zastosowania). Komunikacja gospodarcza i środowisko e-biznesu. Podstawowe problemy realizacyjne gospodarczych systemów wymiany informacji (transakcje elektroniczne B2B, B2C, B2P, A2A, elektroniczna wymiana danych EDI, rozwiązania internetowe, intranetowe i ekstranetowe). Usługi internetowe i sieciowe (przeglądarki i wyszukiwarki, transfer plików, zdalne transakcje, poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne, tendencje rozwojowe. Bezpieczeństwo oraz ergonomia sprzętu, oprogramowania i komputerowego stanowiska pracy. Wybrane problemy bezpieczeństwa danych, informacji i systemów (ochrona danych, poufność informacji, wirusy komputerowe, zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu i oprogramowania). Wybrane zagadnienia prawne informatyki: prawa autorskie, ochrona danych osobowych. Domiński W., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna. Materiały do ćwiczeń, wydanie 2 zm. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, wydanie 4, Placet, Warszawa

24 Kolbusz E., Rejer I. (red.), Wstęp do informatyki w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin Korczak J., Dyczkowski M. (red.), Informatyka ekonomiczna, cz. 1: Propedeutyka informatyki. Technologie informacyjne, Wydawnictwo AE, Wrocław Niedzielska E. (red.), Informatyka ekonomiczna, wydanie 4 popr. i poszerzone, Wydawnictwo AE, Wrocław Nowicki A. (red.), Komputerowe wspomaganie biznesu, Placet, Warszawa Rokicka-Broniatowska A. (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, wydanie 3 zm., Wydawnictwo SGH, Warszawa Nr kursu: Socjologia Pkt ECTS: 3 ogólny Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno- -Ekonomicznej Powstanie i rozwój socjologii jako nauki. Przedmiot i metody badań socjologii. Społeczeństwo jako przedmiot badań socjologii. Koncepcja jednostki i istoty społeczności. Osobowość i socjalizacja. Struktura społeczna, pozycje i role społeczne. Współczesne media jako środowisko socjalizacji. Grupa społeczna. Wpływ grupy na zachowanie jednostki. Zachowania zbiorowe i ruchy społeczne. Nierówności, stratyfikacja i ruchliwość społeczna. Koncepcja, elementy i czynniki rozwoju kultury. Koncepcja i dynamika tożsamości kulturowej a kultura masowa. Naród. Państwo. Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań Sztompka P., Socjologia, Znak, Warszawa Turner J.H., Socjologia, Zysk i S-ka, Poznań Nr kursu: Geografia gospodarcza Pkt ECTS: 3 ogólny egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W Termin zajęć: sem. 2 Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Geografia ekonomiczna pojęcie, kierunki badań, związki z naukami geograficznymi i ekonomicznymi. Przestrzeń geograficzna jej cechy i podział. Rozmieszczenie obiektów w przestrzeni. Mierniki koncentracji. Region pojęcie, cechy, typy, metody regionalizacji. Zdalne metody badania środowiska 24

25 zdjęcia lotnicze i satelitarne. Metody prezentacji zjawisk społecznych i gospodarczych w postaci kartograficznej. Przestrzenne interakcje. Triada Ullmana. Analizy wzajemnych oddziaływań funkcja malejącej odległości, modele grawitacji i potencjału, model pośrednich możliwości. Struktura sieci transportowych. Lokalizacja sieci dróg. Zachowania przestrzenne. Zachowania związane z dziennym użytkowaniem przestrzeni. Geografia czasu. Zagadnienia percepcji przestrzeni geograficznej. Migracje przyczyny, zasięg, metody pomiaru. Lokalizacja działalności gospodarczej. Teoria biegunów wzrostu. Technopolie i bieguny technologiczne. System osadnictwa: procesy urbanizacji przebieg, mierniki, fazy. Miasta i ich funkcje. Teoria bazy ekonomicznej miasta. Struktura sieci osadniczej. Układy hierarchiczne jednostek osadniczych. Aglomeracje miejskie rodzaje i kryteria wyróżniania. Strefa podmiejska jej rozwój i jej funkcje. Przestrzenna struktura obszaru miasta. Społeczne obszary wewnątrz miasta. Domański R., Geografia ekonomiczna ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa Poznań 1993 (i nast. wyd.). Kuciński K., Geografia ekonomiczna zarys teoretyczny, Wydawnictwo SGH, Warszawa Liszewski S., Maik W., Wielka encyklopedia geografii świata, t. 19: Osadnictwo, Kurpisz, Poznań Przedmioty podstawowe Nr kursu: Mikroekonomia Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Zakład Teorii Ekonomii 30 W / 30 K Termin zajęć: sem. 1 Podstawowe kategorie gospodarki rynkowej rynek, ceny, konkurencja, podmioty gospodarcze, gospodarstwa domowe. Gospodarka rynkowa, mechanizm rynkowy, optymalizacja decyzji gospodarczych. Teorie zachowania się konsumenta. Producent funkcje produkcji, koszty produkcji, optimum producenta. Konkurencja doskonała, monopol, konkurencja niedoskonała. Rynek czynników produkcji: pracy, kapitału fizycznego i ludzkiego, ziemi. Nieefektywność rynku asymetria informacyjna, efekty zewnętrzne, dobra publiczne. Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław Nasiłowski M., System rynkowy, Key Text, Warszawa Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo AE, Poznan

26 Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 1, Ekonomia 2, PWN, Warszawa Varian H.R., Mikroekonomia: kurs średni ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa Nr kursu: Nauka o organizacji Pkt ECTS: 7 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT Katedra Organizacji i Zarządzania 30 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Nauki o organizacji i zarządzaniu charakterystyka dyscypliny, źródła jej zasileń. Nurty, szkoły, podejścia, perspektywy w naukach o organizacji i zarządzaniu. Systemowe ujęcie organizacji. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstwa. Zasoby, majątek, potencjał organizacji. Cykl życia organizacji. Grupy w organizacji grupa jako system społeczny, typy grup funkcjonujących w organizacjach. Współczesne koncepcje organizacji organizacje wirtualne, sieciowe, procesowe, odchudzone. Organizacje przyszłości. Społeczna odpowiedzialność organizacji rys historyczny, podstawowe modele, cele organizacji, koncepcja interesariuszy. Problemy nadzoru korporacyjnego w kontekście społecznej odpowiedzialności organizacji. Bielski M., Organizacja. Istota, struktura, procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Martyniak Z., Organizatoryka, PWE, Warszawa Rybak M., Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność organizacji, PWN, Warszawa Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo UO, Opole Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa Nr kursu: Matematyka Pkt ECTS: 6 podstawowy egzamin Specjalność: ZL, ZT 30 W / 30 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych Wstęp do matematyki elementy logiki, zbiory i działania na zbiorach, relacje. Algebra liniowa przestrzeń liniowa, macierze i przekształcenia liniowe, wyznacznik macierzy, macierz odwrotna, układy równań i nierówności, równania bilansowe Leontiewa, istota optymalizacji liniowej. Przegląd elementarnych 26

27 funkcji rzeczywistych jednej zmiennej. Granica ciągu, funkcji, ciągłość funkcji. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej pochodna funkcji, zasady obliczania pochodnej, optymalizacja, badanie przebiegu zmienności funkcji, rozwinięcie funkcji w szereg Taylora, zastosowania pochodnej w zarządzaniu. Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej całka nieoznaczona, całka oznaczona, całka niewłaściwa. Równania różniczkowe i różnicowe. Zastosowania w zarządzaniu. Elementy analizy matematycznej funkcji wielu zmiennych granica funkcji wielu zmiennych, pochodna funkcji wielu zmiennych, ekstremum funkcji wielu zmiennych, metoda najmniejszych kwadratów, optymalizacja warunkowa. Bednarski T., Elementy matematyki w naukach ekonomicznych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków Słezion D., Matematyka. Podręcznik dla studentów kierunków ekonomicznych, Sindruk, Opole Chiang R.C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa Nr kursu: Ekonomika przedsiębiorstwa Pkt ECTS: 6 podstawowy Specjalność: ZL, ZT Zakład Zarządzania Jakością 15 W / 15 Ćw Termin zajęć: sem. 1 Przedmiot ekonomiki przedsiębiorstwa, miejsce i rola ekonomiki przedsiębiorstwa w systemie nauk ekonomicznych. Istota i cechy przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstw. Cele i funkcje przedsiębiorstwa. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Otoczenie przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo a rynek, przedsiębiorstwo a państwo, kooperacja i koncentracja przedsiębiorstw). Charakterystyka i wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa. Ruch okrężny kapitału. Działalność marketingowa przedsiębiorstwa. Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem planowanie działalności przedsiębiorstwa, rodzaje planów i ich charakterystyka, kształtowanie struktury organizacyjnej, system motywowania, kontrola i ocena działalności przedsiębiorstwa. Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE, Wrocław Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje: I stopnia, tytuł licencjata : pierwszy ECTS godzin dydaktycznych w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

liczba godzin ogółem

liczba godzin ogółem liczba godzin ogółem ćwiczenia przedmioty obieralne liczba godzin % liczba godzin % stacjonarne gospodarka przemysłowa 80 75 40,6 540 9,5 informatyka w ekonomii 80 780 4,6 55 8,69 niestacjonarne 60,66%

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: finanse przedsiębiorstw informatyka w finansach Ulotka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /01 z dnia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 01 01 01 01 01-016 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie Lp. Nazwa przedmiotu Blok Semestr zimowy (1) Semestr letni (2)

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Załącznik nr do Uchwały Nr 0/00 z dnia czerwca 00 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU PLAN NAUCZANIA LATA STUDIÓW: 009 00 00 0 0-0 STUDIA STACJONARNE KIERUNEK: SOCJOLOGIA (PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek FINANSE I BANKOWOŚĆ Kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ studia stacjonarne Struktura programu wraz z liczbą punktów ROK 1, SEMESTR ZIMOWY A. y kształcenia ogólnego 1. Historia gospodarcza B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Podstawy ekonomii Nazwa modułu w języku angielskim Fundamentals of Economics Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS Kody USOS Punkty ECTS Forma zalicze Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Uniwersytet Opolski PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia niestacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPORTEM I TURYSTYKĄ ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015* studia stacjonarne DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO Katowice, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii Kierunek: Inżynieria Środowiska Rodzaj przedmiotu: treści ogólnych, moduł Rodzaj zajęć: wykład Profil kształcenia: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski

EKONOMIA II stopień ogólnoakademicki niestacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka. podstawowy. obowiązkowy polski KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKON2-008 Nazwa modułu Makroekonomia II Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics II Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin

Przedmiot obowiązkowy do zaliczenia semestru A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Liczba godzin Studia niestacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu KIERUNEK: SOCJOLOGIA STUDIA LICENCJACKIE SEMESTR I ECTS. Liczba godzin w semestrze SEMESTR I Studia stacjonarne 1. Podstawy socjologii egzamin w II sem Z 30 30 4 2. Historia myśli socjologicznej Z 30 3 3. Ekonomia E 30 3 4. Antropologia kulturowa E 30 3 5. Psychologia społeczna Z 30

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie

Liczba godzin. laboratorium 15 zaliczenie. wykład 30 egzamin projekt 15 zaliczenie wykład 30 zaliczenie ćwiczenia 30 zaliczenie Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) Lp. Nazwa przedmiotu zajęć A. y kształcenia ogólnego - obligatoryjne Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 1 3.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu

Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie ryzykiem finansowym Kod przedmiotu 04.3-WZ-ZarzD-ZRF-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie

PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK: Zarządzanie STUDIA NIESTACJONARNE specjalności: Kształtowanie menedżera Zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2.

Liczba godzin. A. Przedmioty kształcenia ogólnego - obligatoryjne 1. Przepisy BHP i ergonomia wykład 15 zaliczenie nie 1 2. Studia stacjonarne w systemie Rok I, semestr I (zimowy) 1. Przepisy BHP i ergonomia nie 1 2. kształcenia ogólnego - wybieralny nie 2 3. Technologia informacyjna laboratorium 15 zaliczenie nie 2 B. y podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk.

Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 30 E 4. semestr II Forma zaliczenia. Wyk. - E Ćw - Z Marketing obowiązkowe 30 Z/o 3 Wyk. Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność Logistyka i marketing w mediach dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru

ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru ograniczonego wyboru BHP Z 0,5 Ochrona własności intelektualnej Wyk. - Z/o Ćw - Z ograniczonego wyboru Program studiów stacjonarnych I stopnia dla kierunku Logistyka Mediów specjalność technologie informacyjne mediów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/201 Rok I semestr I Matematyka

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV.

Z-LOG-0134. Finanse. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Przedmiot podstawowy Przedmiot obowiązkowy polski Semestr IV. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-0134 Kod modułu Nazwa modułu Finanse Nazwa modułu w języku angielskim Finance Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Turystyka i rekreacja Organizacja turystyki i rekreacji Absolwent Państwowej

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ZIPN1-015 Nazwa modułu Makroekonomia Nazwa modułu w języku angielskim Macroeconomics Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza

P 5 18 10 E 2. Makroekonomia P 5 10 10 Zk 3. Statystyka mat. P 4 10 10 Zk 4. Zarządzanie. K 6 20 10 E strategiczne 5. Rachunkowość zarządcza KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Administracja i gospodarka samorządowa Lp. Nazwa przedmiotu Grupa Koncepcje P 5 18 10 E 4. K 6 20 10 E strategiczne 10 Historia myśli 1 Prawo cywilne P 3 20 - Zk 12.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 8 1. Nazwa przedmiotu: FINANSE 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Forma zaliczenia Wyk. - E Ćw - Z Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 18 E 4. Ochrona własności ograniczonego Z 0,5

Forma zaliczenia Wyk. - E Ćw - Z Wyk. - E Ćw - Z IT (informatyka) obowiązkowe 18 E 4. Ochrona własności ograniczonego Z 0,5 Program studiów niestacjonarnych (zaoczne) I stopnia dla kierunku Logistyka i administrowanie w mediach specjalność technologie informacyjne mediów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami Lp. Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia, tytuł magistra Obszar kształcenia: w zakresie nauk

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)-administracja stacjonarna STUDIA I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 60 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo