Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 dnia r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu projektu pn. Nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej wskazanych usług szkoleń zawodowych. 1. Zamawiający: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się 24 kursów i szkoleń zawodowych, które z założenia mają przyczynić się do doskonalenia lub zdobycia nowych preferencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu pod nazwą Nowe możliwości zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy: Lp NAZWA KURSU/ SZKOLENIA 1 Kurs: Kadry i Płace CEL I ZAKRES KURSU/SZKOLENIA TERMIN / LICZBA GODZIN Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej, nabycie umiejętność rozliczania i obliczania płac, obsługi programów OPTIMA, SYMFONIA, PŁATNIK, umiejętności praktycznej obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości, kadrach i płacach. 1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac 2. Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym w tym: rodzaje umów o pracę w tym umowy 40 godzin ZAKŁADA NA LICZBA UCZESTNI KÓW MIEJSCE KURSU/ SZKOLENIA 3 2 osoby: Jaworzno 1 osoba: Andrychów, Wadowice, Kęty, Oświęcim 1

2 cywilnoprawne; nawiązanie i ustanie stosunku pracy; ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę; urlopy pracownicze; akty wewnątrzzakładowe, regulaminy; obowiązki pracownika i pracodawcy ; rozwiązywanie umów o pracę; zatrudnianie kobiet i młodocianych. 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowopłacowej. 4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia: dokumentacja płac, wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych, obliczanie urlopu wypoczynkowego (ekwiwalent za urlop) okolicznościowego, nieobecności usprawiedliwionych płatnych, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne 5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym: podatek od osób fizycznych 6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS 7. Sporządzenie listy płac 8. Komputerowy program do obsługi kadr i płac 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zasady tworzenia, regulamin ZFŚS) 10. Wypadki przy pracy ( rejestracja i tryb załatwiania). 2 Kurs: Pracownik księgowości Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pracy w charakterze pracownika księgowości w firmie (spółce) handlowej, produkcyjnej lub usługowej. 1. prowadzenie ewidencji księgowej; 2. prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; 3. dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych; 4. prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych; 5. księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności; 6. prowadzenie bieżących rozliczeń z 100 godzin 3 2 osoby - Chrzanów, Jaworzno 1 osoba Andrychów, Wadowice, Kęty 2

3 bankami i innymi instytucjami finansowymi; 7. sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń; 8. rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp.; 9. potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie rozrachunków, w tym także wyjaśnianie zaistniałych różnic; 10. rozliczanie faktur z importu i eksportu; 11. wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz innych dokumentów rozliczeniowych; 12. obsługiwanie programu Płatnik w zakresie rozliczeń z ZUS; 13. sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, VAT oraz deklaracji ZUS; 14. prowadzenie ewidencji kasowej; 15. sporządzanie raportów finansowych; 16. współpraca z klientami zewnętrznymi firmy 17. przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych. 18. obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA 19. ćwiczenia praktyczne obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości. 3 Kurs: Sprzedawca Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom zasad pracy sprzedawcy, omówienie cech charakteryzujących sprzedawcę, sprawną komunikację, przedstawienie elementów obsługi klienta, psychologii sprzedaży. 1. Charakterystyka zawodu sprzedawcy: wiedza sprzedawcy na temat produktu, indywidualna rozmowa z klientem, prezentacja produktu, 2. Cechy i predyspozycje do sprzedaży: własny plan sprzedaży, sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy, przyciąganie uwagi klienta, unikatowe cechy handlowe, jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi, 3. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem: lista 100 godzin 1 Andrychów, Wadowice, Kęty 3

4 kontrolna dla obserwacji samego siebie, umiejętność słuchania rozmówców, dlaczego klienci odchodzą? 4. Kreowanie potrzeb klienta: wzbudzenie zainteresowania wywołanie chęci zakupu 5. Sposoby prezentacji: cecha produktu, zaleta produktu, korzyść klienta, prezentacja handlowa z uwzględnieniem pięciu etapów procesu sprzedaży, 6. Obsługa klienta jako klucz do sukcesu: idealny klient, filtr klientów niedoskonałych, przyciąganie uwagi, wywołanie chęci zakupu, zamknięcie procesu sprzedaży zgłaszanie zastrzeżeń. 7. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży, wnętrze punktu sprzedaży, pozytywny wizerunek firmy 8. Psychologia sprzedaży: znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży, udane i nieudane wizyty u klientów, motywy zaangażowania w sprzedaż, wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży. 4 Kurs: Samodzielny Księgowy Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego oraz w zawodach pokrewnych; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie (spółce) handlowej, produkcyjnej lub usługowej na pełnych księgach handlowych; zdobycie umiejętności klasyfikacji aktywów i pasywów, księgowania operacji bilansowych oraz wynikowych, a także sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, ZUS. 1. Podstawy rachunkowości 2. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych 3. Księgi rachunkowe 4. Organizacja rachunkowości 5. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych 6. Bilans, zasady sporządzania bilansu. 7. Rachunek zysków i strat, zasady sporządzania rachunku zysków i strat. 8. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji. 150 godzin 1 Oświęcim,, Tychy 4

5 9. Ewidencja środków pieniężnych. 10. Ewidencja rozrachunków 11. Ewidencja rozrachunków z pracownikami. 12. Ustawa o podatku od towarów i usług VAT. 13. Ewidencja materiałów i towarów 14. Ewidencja wyrobów gotowych i usług 15. Ewidencja i rozliczanie kosztów 16. Ewidencja przychodów 17. Umiejętności księgowe (książka przychodów I rozchodów, zas. rozliczania małych i średnich przeds.) 18. Ustalanie wyniku finansowego - ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, obliczenie wyniku finansowego netto, wybrane elementy z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczanie CIT Warsztaty komputerowe -obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA oraz ćwiczenia praktyczne obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości 5 Kurs: Magazynier Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w zawodzie magazynier. 1. Ogólne zasady towaroznawstwa. 2. Zasady i technologia magazynowania. 3. Kody kreskowe. 4. Zasady znakowania towarów. 5. Obowiązki magazyniera w zakresie odbioru, przyjmowania i wydawania towarów z magazynu. 6. Ewidencja zapasów magazynowych. 7. Zasady inwentaryzacji. 8. Znajomość procesu obiegu dokumentacji w magazynie. 9. Obsługa programu magazynowego zajęcia praktyczne. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie i hurtowni. 11. Obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA i innych. 150 godzin - w tym część praktyczna 1 Chrzanów, Oświęcim, Jaworzno 6 Szkolenie: Obsługa fiskalnej kasy Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji sprzedaży i obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zapoznanie z aktami prawnymi i rozporządzeniami dotyczącymi kas fiskalnych, budową kasy, obowiązkami 10 godzin w tym część praktyczna 1 5

6 kasjera i transakcjami sprzedaży. 1. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej wraz z jej programowaniem. 2. Zapoznanie z obsługą, trybem pracy, przygotowaniem raportów i zestawień. 3. Obowiązki kasjera i transakcje sprzedaży. 4. Zajęcia praktyczne, m.in. ew. sprzedaży, różne formy płatności, storno, stawki VAT, raporty. 5. Kultura i zasady obsługi klienta. 7 Kurs: Wizaż Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania makijaży oraz umiejętności ze stylizacji ubioru. 1. Wiedza dotycząca warsztatu pracy wizażysty. 2. Umiejętność różnicowania typu skóry, podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji skóry, omówienie kształtów twarzy. 3. Umiejętność wykonania różnych rodzajów makijażu ( w zależności od pory dnia i wieku osoby): makijaż korekcyjny, dzienny, wieczorowy, ślubny, makijaż osoby dojrzałej, makijaż fotograficzny, smoky eses. 4. Znajomość trendów makijażowych. 5. Stylizacja sylwetki kobiecej i męskiej dobór ubioru do figury i urody. 80 godzin 1 8 Kurs: Spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Teoretyczne i praktyczne umiejętności spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ i uzyskanie uprawnień spawalniczych. UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na 153 godziny, w tym 120 godzin praktycznych 1 Bielsko-B. 6

7 9 Kurs: Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo egzaminu spawacza. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Teoretyczne i praktyczne umiejętności spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo egzaminu spawacza. 145 godzin, w tym 120 godzin praktycznych 2 Bielsko-B. 10 Kurs Spawanie blach rur spoinami Pachwinowymi metodą TIG /141/ Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. teoretyczne i praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą TIG i uzyskanie uprawnień spawalniczych. UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo 103 godziny, w tym 80 godzin praktycznych 3 Bielsko- Biała, Tychy 7

8 egzaminu spawacza. 11 Kurs: Obsługa wózków widłowych Celem kursu jest zapoznanie się jego uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej obsługi wózków widłowych oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs musi być zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego, powinien obejmować umiejętności teoretyczne i praktyczne obsługi wózków widłowych, uprawnienia, oraz następujące minimum programowe: 1. Obsługa kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, 2. Budowa i typy stosowanych wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 3. Czynności operatora w czasie pracy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 5. Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, 6. Wiadomości o dozorze technicznym, 7. Zajęcia praktyczne jazdy wózkiem na placu manewrowym, 8. Bezpieczna wymiana butli gazowych. Kurs musi kończy się egzaminem przed Komisją UDT. 67 godzin, w tym zajęcia praktyczne 3 Bielsko-B. 12 Kurs: Obsługa suwnic z poziomu roboczego Celem kursu jest zapoznanie się jego uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznego użytkowania suwnic oraz do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs musi być zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego, powinien obejmować umiejętności teoretyczne i praktyczne obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, uprawnienia, oraz następujące minimum programowe: 1. Zasady budowy, działanie i obsługa suwnic. 2. Przepisy dozoru technicznego dotyczące eksploatacji suwnic. 3. Obowiązujące zasady i przepisy bhp w czasie obsługi suwnic. 4. Prawidłowa obsługa suwnic. 5. Prawidłowa reakcja w przypadku awarii suwnicy. 6. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 35 godzin, w tym 10 godzin praktycznych 1 Bielsko-B. 8

9 13 Szkolenie: Monter instalacji energii odnawialnej solary 14 Szkolenie: Instalator - Serwisant kotłów gazowych CO i CW 15 Szkolenie: Uprawnienia gazowe wypadkach. Kurs musi kończyć się egzaminem przed Komisją UDT. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu montażu instalacji energii odnawialnej - obsługa systemów energetycznych solarnych. 1. Rodzaje kolektorów. 2. Budowa kolektorów. 3. Montaż kolektorów. 4. Budowa stacji solarnej. 5. Schematy hydrauliczne instalacji solarnych. 6. Uruchamianie instalacji solarnych. 7. Najczęściej popełniane błędy w instalacjach solarnych. 8. Konserwacja i serwisowanie instalacji solarnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń gazowych umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań. Program szkolenia powinien objąć 1. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe: urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu do 5 kpa; gazowe sieci rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa; urządzenia do magazynowania paliw gazowych. 2. Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie badania szczelności w/w urządzeń i instalacji. 3. Instalacja i serwis kotłów gazowych CO i CW: kondensacyjnych, z otwartą komorą spalania i zamkniętą komorą spalania. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników uprawnień gazowych, które pozwolą na wykonywanie pracy na stanowisku gazownika. Uprawniania gazowe posiadają zakres: obsługa, konserwacja, remont, montaż, zakres kontrolno-pomiarowy. Program szkolenia powinien objąć 1. Prawo w zakresie uprawnień gazowych. 2. Zasady i wytyczne poprawnej obsługi, 11 godzin, w tym 4 godzin praktycznych Instalator teoria 14 godzin i 8 godz. praktyka Serwisant teoria 14 godz. i 8 godz. praktyka 40 godzin 1 Bielsko-B. 1 Bielsko-B. 1 Bielsko-B. 9

10 16 Szkolenie: Instalator i serwisant pomp ciepła remontu, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci gazowych. 3. Gazowa aparatura kontrolno pomiarowa. 4. BHP i PPOŻ przy pracy gazownika. 5. Pierwsza pomoc medyczna. Kurs gazowniczy musi kończyć się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną i wydaniem uprawnień gazowych. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności w zakresie wykonywania instalacji pomp ciepła. 1. Budowa pomp ciepła. 2. Zasada działania i szczegóły techniczne pomp ciepła. 3. Dolne źródła pomp ciepła. 4. Montaż urządzeń i podłączenie do instalacji grzewczych. 5. Pierwsze włączenie pompy ciepła. 6. Ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego. 7. Najczęściej popełniane błędy instalacyjne. 8. Projektowanie i dobór urządzeń w instalacjach pomp ciepła. 9. Edukacja klienta, gwarancja. 10. Serwis pompy ciepła. 18 godzin, w tym 4 godziny praktyczne 2 Bielsko-B. 17 Szkolenie: Rekuperacja, wentylacja mechaniczna Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności w zakresie wykonywania instalacji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Program szkolenia powinien objąć następujące minimum: 1. Budowa urządzenia. 2. Zasada działania. 3. Pierwsze włączenie. 4. Ustawienie regulatora. 5. Najczęściej popełniane błędy. 6. Projektowanie i wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 18 Szkolenie: Celem szkolenia jest uzyskanie przez Montaż i serwis uczestników umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii instalacji i eksploatacji odnawialnych źródeł energii Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii w tym: rekuperacja, 11 godzin, w tym 4 godziny praktyczne 150 godzin, w tym praktyczne 2 Bielsko-B. 1 Bielsko-B., Katowice 10

11 wentylacja, pompy ciepła, współpraca różnych systemów grzewczych, systemy energetyczne fotowolatika i turbiny wiatrowe. II. Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii: rekuperacja, wentylacja, montaż pomp ciepła, montaż urządzeń fotowoltaicznych i turbin wiatrowych (zajęcia w postaci warsztatów pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi i montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii na udostępnionych makietach, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry) Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje stosowne Zaświadczenie oraz Certyfikat. Z jednej firmy udział w szkoleniu może brać kilka osób. 19 Szkolenie: Marketing internetowy Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy w przedmiocie funkcjonowania i znaczenia marketingu internetowego w firmie. 1. Podstawy marketingu. 2. Zasady projektowania stron WWW i zarządzania nimi. 3. Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach. 4. Prawne aspekty Internetu. 5. marketing. 6. Social media marketing i promocja firmy. 7. Content marketing budowanie treści w Internecie. 8. e-pr, 9. Użyteczność badanie strony pod kontem potencjału sprzedażowego, 10. Google AdWords, remarketing. 100 godzin 2 Bielsko-B. 20 Szkolenie: Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie rzeczy, a jego efektem powinno być uzyskanie przez uczestników Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Uzyskanie Certyfikatu wymaga ykazania się wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną zgodnie z art.38 ust.2 ustawy o transporcie. 65 godzin 1 Wadowice 11

12 21 Kurs: Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C Program kursu przygotowawczego do egzaminu powinien objąć minimum zagadnienia z zakresu: 1. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu. 2. Prawo handlowe - znajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach. 3. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku. 4. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej. 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. 6. Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi. 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych. 8. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe. Organizator kursu odpowiada za wszelkie formalności oraz niezbędną dokumentację związaną z przystąpieniem do egzaminu na Certyfikat Kompetencji zawodowych. W cenę kursu należy wliczyć opłatę z tytułu egzaminu państwowego. Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniu Ministra Infrastrukt. z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców 2 Bielsko-B. 12

13 22 Kurs: Prawo jazdy kat. C 23 Kurs: Prawo jazdy kat. C+E 24 Kurs: Uprawnienia operatora koparkoładowarki Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin. Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Program kursu powinien objąć minimum zagadnienia z zakresu: 1. Użytkowanie eksploatacyjne. 2. Dokumentacja techniczna. 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 4. Podstawy elektrotechniki. 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko-ładowarek 8. Technologia robót wykonujących przewóz drogowy. 130 godzin zegarowych zajęcia teoretyczne 10 godzin zegarowych zajęcia praktyczne Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 176 godzin, w tym 60 godziny praktyczne 1 Bielsko-B. 2 1 osoba: Czechowice- Dziedzice, Bielsko- Biała, 1osoba: Libiąż, Chrzanów, 1 Libiąż, Chrzanów 13

14 9. Zajęcia praktyczne. Po zrealizowaniu kursu uczestnik powinien otrzymać świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez stosowne organy państwowe. 3. Wymagania dot. szacowania kosztów wskazanych w pkt. 2 kursów i szkoleń: a) Do ceny poszczególnych szkoleń i kursów należy wliczyć wszelkie koszty związane z przygotowaniem, organizacja i przeprowadzeniem kursów i szkoleń, w tym w szczególności: wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, koszty wynajmu sali wykładowej wraz z właściwym sprzętem (np. nagłośnienie, rzutniki itp.), koszty wynajmu placu manewrowego, koszty eksploatacji samochodów/wózków widłowych/itp.; koszty przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminów państwowych (w przypadkach Kusów które kończą się takim egzaminem), koszty materiałów szkoleniowych itp. Wykonawca winien także udostępniać uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej ( w przypadku kursów które tego wymagają). Do kosztów należy także doliczyć koszt niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu oraz wydanie zaświadczeń/certyfikatów itp. po ukończonym szkoleniu/kursie. Uczestnikom szkoleń należy zapewnić także wyżywienie w tracie trwania zajęć. b) Cena powinna uwzględniać opracowanie programu szkolenia, opracowanie i dostarczenie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, co będzie potwierdzone podpisem przez uczestnika szkoleń podpisem na liście odbioru materiałów szkoleniowych. c) W przypadku kursów i szkoleń w których wymagane są badania lekarskie ich uczestników przy szacowaniu kosztu kursu należy uwzględnić konieczność zorganizowania i opłacenia kosztów badań lekarskich. Przed rozpoczęciem szkolenia / kursu zawodowego należy dostarczyć kserokopie badań oraz ubezpieczenia do Beneficjenta. Rodzaj i zakres badań lekarskich uzależniony jest od obowiązujących przepisów w tym zakresie dla danego szkolenia / kursu zawodowego. d) szkolenie powinno się kończyć testem wiedzy lub umiejętności/ egzaminem potwierdzającym nabycie/podniesienie umiejętności /kwalifikacji. Należy dostarczyć do CBMZ kserokopię certyfikatu/zaświadczenia. e) W przypadku kursów które zakończone są egzaminem państwowym należy doliczyć koszty związane z opłatą za ten egzamin (prawo jazdy kat.c, C+E, kwalifikacja wstępna, certyfikat kompetencji zawodowych, egzaminy przed instytucjami państwowymi). f) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagał, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kursy/szkolenia były współfinansowane przez EFS. Wykonawca zobowiązany będzie także do prowadzenia list obecności uczestników kursu/szkoleń na zajęciach, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Wykonawca przekaże uczestnikom kursu/szkolenia także niezbędne informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczy w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, plakatów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników 14

15 projektu. Wykonawca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia/kursu oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli projektu przez uprawnione instytucje. Koszty ponoszone z tytułu wskazanych obowiązków również należy wliczyć w koszty danego kursu lub szkolenia. 4. Oferta dot. szacowania kosztów poszczególnych kursów i szkoleń powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego wypełniania przez Wykonawcę formularza ofertowego w zakresie kosztów szkoleń w których Wykonawca się specjalizuje. 5. Ofertę można przesłać do dnia r. godz. 14oo : a) mailowo na adres b) faksem na numer c) pocztą na adres Zamawiającego: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. d) doręczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Zaremba, nr tel.: /

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2014 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym + bezpieczna obsługa/wymiana butli gazowym (propanbutan).

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15

CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 CAZ/RP-EFS-550-5-6/15 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2015 R. W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości ZAŁĄCZNIK NR 1DO SIWZ NA ZAMÓWIENIA NR PUP-AO-271/6/JD/2010 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kurs kadrowo płacowy z elementami księgowości 1. Ilość osób. W szkoleniu weźmie udział 21 osób. Nie przewiduje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków EFS Inicjatywa 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Operator obrabiarek CNC z oprogramowaniem i elementami rysunku technicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2012 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie typy, klasa trzecia. Liczba godzin szkolenia oraz zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie PLAN SZKOLEŃ NA 2014 r. SZKOLENIA GRUPOWE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EFS Lp. Nazwa szkolenia 1. Kurs spawacza metodą TIG oraz MAG. 2. Specjalista ds. księgowokadrowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. Szkolenia będą finansowane ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU W 2015 ROKU Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2013 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA 1 Przedstawiciel handlowy. - zapoznanie z technikami sprzedaży, - prowadzenie negocjacji, - sposoby pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim

Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Oferta kursów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursową PCKZiU na rok 2016/2017 Placówka może przygotować kurs dostosowany

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK

PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z dnia 12.02.2015r. PLAN KIERUNKÓW SZKOLEŃ NA 2015 ROK LP. NAZWA I ZAKRES TRWANIA 1 2 3 4 5 6 7 1. Sprzedawca z obsługą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2. Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 2 Szczegółowa specyfikacja techniczna Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie dla 8 osób profesjonalnego szkolenia zawodowego Sprzedawca-magazynier z obsługą komputerowego programu magazynowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych

Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku. Pracownik magazynowy z uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych Załącznik nr. 1 dotyczące procedury rozeznania rynku usług szkoleniowych Szczegółowy opis usług szkoleniowych będących przedmiotem rozeznania rynku 1. Przedmiotem niniejszej procedury jest rozeznanie rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne

Liczba godzin Przedmiot/zagadnienie Zajęcia praktyczne Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 1. Kierowca samochodów ciężarowych kat. C - 16 osób Ogółem Wykłady 1. 1. Podstawa prawna i podstawowe pojęcia. 2. Znaki i sygnały drogowe. 3. Komfort pracy i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY. Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY 1. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 2 osoby Lp. Przedmiot/zagadnienie Liczba godzin wykłady ćwicz. 1. Profesjonalna obsługa klienta aspekty

Bardziej szczegółowo

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r.

IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. IRP-AM-271-1/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, dnia 16.07.2012r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 207934-2012 z dnia 2012-06-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Oświęcim Część I Nowoczesny sprzedawca dla 30 osób

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Bardziej szczegółowo

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE

OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE OPERATOR OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE 188 godzin podstawy obróbki skrawaniem podstawy rysunku technicznego wprowadzenie do sterowania numerycznego programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2015 ROK - AKTUALIZACJA z dnia 08 czerwca 2015r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec, tel. 32/ 297-87-00 PLAN SZKOLEŃ NA 2016 ROK LP. Nazwa i zakres Liczba miejsc dla uczestników szkoleń Przewidywany termin realizacji Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych do 30 r. ż. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Tylko dla osób bezrobotnych 30 r. ż. Zmiany Planu zatwierdzone dnia 21.05.2015r. l.p Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h)

Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia. Podstawy księgowości z obsługą programów. finansowo -księgowych (160h) Płock, 25.05.2010r. Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo -księgowych (160h) w ramach projektu Wracam do pracy! współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30

Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 Zadanie 2: Prawo jazdy kat. C - 3 osoby, 1. Liczba godzin zajęć dydaktycznych : minimum 50 godzin zajęć w tym 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych, zgodnie z przewidzianymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja):

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH (aktualizacja): a) W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2014 ROK Lp. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji /rozpoczęcia/ Orientacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 1. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 3 osoby Nr modułu Temat Czas realizacji (w godz.) Teoria 1 Zestaw A: 1. Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. 2.

Bardziej szczegółowo

Część I Kurs prawo jazdy kat. T

Część I Kurs prawo jazdy kat. T Część I Kurs prawo jazdy kat. T 1. Miejsce przeprowadzenie kursu: a. część teoretyczna i praktyczna w miejscu wskazanym przez Wykonawcę jednak nie dalej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego PZ.533. 8.MO. Przemyśl 28.05.r. Źródła finansowania : Projekt Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok

Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok Plan szkoleń Powiatowego Urzędu Pracy w Pile na 2013 rok LP. 1. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA Jak założyć i prowadzić własną firmę Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO

Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO Brzesko: Przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych w ramach projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku pn. AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015

Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 Milówka, dnia 13 kwietnia 2015 r. Nr zapytania 2/ZC/GOPS/2015 ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ w progu wartości 10.000-50.000 PLN Postępowanie prowadzona zgodnie z ZARZĄDZENIEM nr 0050 58 /2014 Wójta Gminy Milówka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa Załącznik nr 2 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia szkoleń, które będą realizowane w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3 Inicjatywa Człowiek najlepsza inicjatywa 1. Podstawy obsługi komputera z kasa fiskalną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, 1. Operator koparko ładowarki klasy III 2. Spawanie metodami MAG 135, 3. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego z

Bardziej szczegółowo

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm

Realizacja w ramach środków Funduszu Pracy Algorytm L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników Przewidywany termin realizacji i orientacyjny czas trwania w godzinach Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone Realizacja

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej

Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Partyzantów 55 43-300 Bielsko-Biała tel. 4965172 Urząd Pracy fax. 4965151 Plan szkoleń z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2013 dla osób

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r.

MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ NA 2015 r. L. p. 1. 2. Nazwa szkolenia POMOC KUCHENNA Z OBSŁUGĄ SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO + KASA FISKALNA + KSIĄŻECZKA KOMPUTEROWE Zakres szkolenia przestrzeganie zasad BHP, organizacja

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku 26-660 Jedlińsk, ul. Warecka 19 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ PLAN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH w 2015r. PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ L.p. Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r.

AKTUALIZACJA. 17.11.2014 r. AKTUALIZACJA 2014 17.11.2014 r. Lp. Nazwa Zakres Charakterystyka osób, ukończenie DZIAŁ 1 finansowane ze środków Funduszu Pracy 1 2 Szukam pracy w klubie pracy w Świdnicy Szukam pracy w klubie pracy w

Bardziej szczegółowo

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup:

Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących do co najmniej jednej z grup: Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 2020 Tylko dla osób bezrobotnych powyżej 30 r. ż. należących co najmniej

Bardziej szczegółowo

kursy finansowo-księgowe

kursy finansowo-księgowe kursy finansowo-księgowe 20 lat tradycji i doświadczenia na rynku szkoleniowym. Zaufało nam ponad 40 tys. osób, w tym 4 tys. firm. Wydaliśmy ponad 10 tys. Cedoz sp. z o.o. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r.

AKTUALIZACJA 2015. 27.10.2015 r. AKTUALIZACJA 2015 27.10.2015 r. Nazwa Zakres DZIAŁ 1 1 Technologie robót wykończeniowych wraz z uprawniami elektroenergetycznymi do 1 kv 2 w ach których szkole jest zewnętrznym ukończe finansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin

Przewidywany termin realizacji czas trwania. kwartał min. 120 godzin. 2 x 10 II i III kwartał min. 120 godzin PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015 Lp. Nazwa szkolenia Liczba miejsc 1. Nowoczesny sprzedawcafakturzysta z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych 2x15 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r.

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 r. PLAN SZKOLEŃ NA r. I. SZKOLENIA GRUPOWE Nazwa i zakres szkolenia Przewidywana liczba miejsc dla uczestników szkoleń Czas trwania szkolenia Przewidywany termin realizacji szkoleń Charakterystyka, osób dla

Bardziej szczegółowo

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE 7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z DNIA 01-01-2017 ZASADY NALICZANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE CAZ.RP.541-2/AW/13 Chrzanów dn. 27.02.2013 r. PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2013R. DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W PUP W CHRZANOWIE Nazwa i zakres Liczba osób

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku

Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku Plan szkoleń finansowanych z Funduszu Pracy w 2014roku L.p. Nazwa i zakres szkolenia Ilość Termin realizacji / ilość godzin Charakterystyka, dla których szkolenie jest przeznaczone Informacja o egzaminie

Bardziej szczegółowo

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim.

2. Operator wózka widłowego ( wszystkie typy wózków) dla 1 osoby ( mężczyzna) w wymiarze ok. 67 godzin z badaniem lekarskim. Żytno, dnia 02.08.2013 r Zapytanie ofertowe Realizowane w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy- Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r.( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz.759, z późn.zm.) W

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA 2011 ROK INFROMUJEMY, ŻE W 2011 ROKU URZĄD NIE BĘDZIE FINANSOWAŁ

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 /aktualizacja z dnia 25.02.2015 r./ Lp. Nazwa Zakres Liczba osób 1. 2. Operator koparkoładowarki Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (141) i praktyczne. Program

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Policach. Plan szkoleń grupowych na 2013 r. Nazwa szkolenia oraz cele Orientacyjna liczba godzin Planowana liczba miejsc dla uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO

Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami na obsługę wózków widłowych w kategorii II WJO Załącznik nr 1 1. Liczba uczestników: 15 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie w wieku do 29 r. ż. z wykształceniem minimum podstawowym/gimnazjalnym 2. Miejsce realizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. I KWARTAŁ PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH NA 2009 R. L.p. Nazwa i podstawowy zakres szkolenia Liczba miejsc Przewidywany termin realizacji Czas trwania szkolenia (w godzinach) Charakterystyka osób, dla których szkolenie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Dotyczy: przeprowadzenia szkolenia Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Liczba osób 44 uczestników (Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( SZCZECIN) Nazwa Szkolenia Spawanie blach stalowych spoinami czołowymi na usuwalnych podkładkach ceramicznych metoda 136 na uprawnienia PRS Spawanie blach stalowych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Załącznik nr 4 Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA PZ.533. 11.MO. POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego MODYFIKACJA Przemyśl 19.06.r. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (CZĘŚĆ I III ) Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 03.10.2012r. Część I: Magazynier z obsługą wózków jezdniowych CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego Liczba godzin: minimum 72

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP Załącznik nr 2a SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O KURSACH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ DLA MMŚP realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO PCPR.EFS.IV.541.23.2013 Kępno, 23.10.2013 r. Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie kursu palacz pieców, kotłów CO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w ramach procedury

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY REZERWA MPiPS NA 2009 ROK Szkolenie jest realizowane

Bardziej szczegółowo

SPAWACZ METODĄ MAG (135)

SPAWACZ METODĄ MAG (135) Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (GDYNIA) Nazwa Szkolenia Obsługa dźwigów budowlanych Obsługa dźwigów towarowych Dźwigi samojezdne - HDS Obsługa podestów ruchomych Kierowca wózków jezdniowych z wymianą

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK

PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK PLAN SZKOLEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2016 ROK Lp. NAZWA I ZAKRES SZKOLENIA LICZBA MIEJSC DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ORIENTA- CYJNY CZAS TRWANIA SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH

PLAN SZKOLEŃ NA 2015 ROK PO ZMIANACH POWIATOWY URZĄD PRACY W LUBACZOWIE ul. Tadeusza Kościuszki 141 tel. (16) 632 13 86 REGON 650960857 37-600 Lubaczów (16) 632 08 51 NIP 7931045758 e-mail: pup@puplubaczow.pl (16) 632 08 52 faks: wew. 250

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL. Zapytanie ofertowe o cenę Nr 1.POKL.2013 Długosiodło, dnia 12.07.2013r. I. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długosiodle w związku z realizacją projektu systemowego pn. Uwierzyć w siebie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

CAZ-URP-KJ-551-1/16 Bochnia, 19 lutego 2016 r. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

CAZ-URP-KJ-551-1/16 Bochnia, 19 lutego 2016 r. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych CAZ-URP-KJ-551-1/16 Bochnia, 19 lutego 2016 r. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin Gostynin, dnia 29.05.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin W związku z realizacją projektu pn. Trzy Filary Samodzielności:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY POPRZEZ ZAPYTANIE RYNKOWE O CENĘ DLA POSTĘPOWANIA NR 2/ZC/GOPS/2015 NA Milówka, dnia 20.04.2015 r. szkolenia skierowane do uczestników projektu systemowego pn. Milówka. Nowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 306500-2012 z dnia 2012-08-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krotoszyn. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B i kat. C

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na

Zapytanie ofertowe na L. dz.po.8217.8.15.2011 Kielce, dnia 05.05.2011r. Zapytanie ofertowe na usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych, kursu prawa jazdy oraz kursu języka angielskiego dla osób usamodzielnianych

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku zrealizowane zrealizowane zrealizowane Plan szkoleń ch do przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w 2015 roku Cieszyn, dnia 26.02015r. Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy Szkolenie z zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE

BIURO RACHUNKOWE JOLANTA GAJTKOWSKA 70-441 SZCZECIN, KS. BOGUSŁAWA X 40/4 tel. +48 91 431 83 20 BIURO RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE Szanowni Państwo Wiemy, że wybór biura rachunkowego to poważna decyzja dla każdej firmy, dlatego dajemy czas na wzajemne poznanie się i weryfikację naszej oferty. Nasze biuro Rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/09/14-S-36. na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu:

Zapytanie ofertowe. Rozeznanie rynku nr 01/09/14-S-36. na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: Bydgoszcz, dnia 3 września 2014 Zapytanie ofertowe Rozeznanie rynku nr 01/09/14-S-36 na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu: nr WND-POKL.06.01.01-04-006/14 współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży I. Kurs magazynier z obsługą wózka jezdniowego i komputerową obsługą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń grupowych na rok 2014

Plan szkoleń grupowych na rok 2014 Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia/ Informacja o egzaminie zewnętrznym, jeżeli jest przewidziany. 1. Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyśpieszona do prawa jazdy kat. C, C +E, C1, C1+E. Plan

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości Oświęcim, dnia 07.08.2014 r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Nr postępowania: BWK-KG-271-5/III/13 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje usługę zorganizowania i przeprowadzenia kursu Magazynier z obsługą wózków jezdniowych dla

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 161178-2012 z dnia 2012-05-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI. Termin składania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia.

Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące szkolenia. Plan szkoleń na 2015r. Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach planuje przeprowadzić następujące. Lp. 1 Nazwa i zakres Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG, spawanie doczołowe blach metodą

Bardziej szczegółowo

Księgowość tradycyjna

Księgowość tradycyjna Księgowość tradycyjna Kilka słów o nas Nasz zespół tworzą specjaliści z zakresu finansów i księgowości. Bogate doświadczenie pozyskane w ramach prowadzenia księgowości firm handlowych, produkcyjnych, usługowych,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 145052-2013; data zamieszczenia: 12.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135880-2013 data 08.04.2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOT. ZAWARCIA UMOWY SZKOLENIOWEJ

INFORMACJA DOT. ZAWARCIA UMOWY SZKOLENIOWEJ Ryki, dnia 01.03.2013 r. 1. Nazwa i zakres szkolenia: Operator wózków jezdniowych obejmująca zakres: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózków jezdniowych, czynności kierowcy przy obsłudze wózków,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Ciechanów, dn. 20.06.2013 r. ZAMAWIAJĄCY: Mazowiecka Fundacja Rozwoju ul. Jureckiego 28, 06-400 Ciechanów Nr tel. 023/ 671-21-49, 515027918 Nr fax. 023/ 671-21-49 ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo