Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 dnia r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 24 kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie zorganizowania kursów zawodowych w ramach realizowanego przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu projektu pn. Nowe możliwości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie; w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług szkoleniowych określonych w niżej wskazanym przedmiocie zamówienia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia niżej wskazanych usług szkoleń zawodowych. 1. Zamawiający: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp.z o.o. ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się 24 kursów i szkoleń zawodowych, które z założenia mają przyczynić się do doskonalenia lub zdobycia nowych preferencji i kwalifikacji zawodowych uczestników projektu pod nazwą Nowe możliwości zgodnie z aktualnymi wymogami rynku pracy: Lp NAZWA KURSU/ SZKOLENIA 1 Kurs: Kadry i Płace CEL I ZAKRES KURSU/SZKOLENIA TERMIN / LICZBA GODZIN Celem kursu jest nabycie przez uczestników umiejętności teoretycznych i praktycznych związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowej, nabycie umiejętność rozliczania i obliczania płac, obsługi programów OPTIMA, SYMFONIA, PŁATNIK, umiejętności praktycznej obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości, kadrach i płacach. 1. Zakres czynności i obowiązków pracowników działu kadr i płac 2. Regulacje prawne zawarte w kodeksie pracy i kodeksie cywilnym w tym: rodzaje umów o pracę w tym umowy 40 godzin ZAKŁADA NA LICZBA UCZESTNI KÓW MIEJSCE KURSU/ SZKOLENIA 3 2 osoby: Jaworzno 1 osoba: Andrychów, Wadowice, Kęty, Oświęcim 1

2 cywilnoprawne; nawiązanie i ustanie stosunku pracy; ewidencja czasu pracy, wynagrodzenia za pracę; urlopy pracownicze; akty wewnątrzzakładowe, regulaminy; obowiązki pracownika i pracodawcy ; rozwiązywanie umów o pracę; zatrudnianie kobiet i młodocianych. 3. Prowadzenie dokumentacji kadrowopłacowej. 4. Zasady naliczania wynagrodzeń i narzutu na wynagrodzenia: dokumentacja płac, wynagrodzenia z tytułu umowy o prace oraz umów cywilnoprawnych, obliczanie urlopu wypoczynkowego (ekwiwalent za urlop) okolicznościowego, nieobecności usprawiedliwionych płatnych, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, wychowawczych i macierzyńskich, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne 5. Dokumentacja i rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym: podatek od osób fizycznych 6. Dokumentacja i rozliczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z ZUS 7. Sporządzenie listy płac 8. Komputerowy program do obsługi kadr i płac 9. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zasady tworzenia, regulamin ZFŚS) 10. Wypadki przy pracy ( rejestracja i tryb załatwiania). 2 Kurs: Pracownik księgowości Celem kursu jest przygotowanie uczestnika szkolenia do pracy w charakterze pracownika księgowości w firmie (spółce) handlowej, produkcyjnej lub usługowej. 1. prowadzenie ewidencji księgowej; 2. prowadzenie pełnej lub uproszczonej księgowości podmiotów gospodarczych; 3. dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych; 4. prowadzenie procesu uzgadniania rozrachunków i transakcji finansowych oraz rozliczanie operacji finansowych; 5. księgowanie faktur od dostawców i przygotowywanie płatności; 6. prowadzenie bieżących rozliczeń z 100 godzin 3 2 osoby - Chrzanów, Jaworzno 1 osoba Andrychów, Wadowice, Kęty 2

3 bankami i innymi instytucjami finansowymi; 7. sporządzanie listy płac oraz przygotowywanie przelewów bankowych wynagrodzeń; 8. rozliczanie należności wynikających z przepisów wewnętrznych, np. delegacje, zaliczki itp.; 9. potwierdzanie sald należności i zobowiązań z kontrahentami oraz uzgadnianie rozrachunków, w tym także wyjaśnianie zaistniałych różnic; 10. rozliczanie faktur z importu i eksportu; 11. wystawianie zaświadczeń i dokumentów związanych z wynagrodzeniem oraz innych dokumentów rozliczeniowych; 12. obsługiwanie programu Płatnik w zakresie rozliczeń z ZUS; 13. sporządzanie deklaracji podatkowych, tj. CIT, VAT oraz deklaracji ZUS; 14. prowadzenie ewidencji kasowej; 15. sporządzanie raportów finansowych; 16. współpraca z klientami zewnętrznymi firmy 17. przechowywanie dowodów księgowych oraz dbanie o prawidłowy obieg dokumentów finansowych. 18. obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA 19. ćwiczenia praktyczne obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości. 3 Kurs: Sprzedawca Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom zasad pracy sprzedawcy, omówienie cech charakteryzujących sprzedawcę, sprawną komunikację, przedstawienie elementów obsługi klienta, psychologii sprzedaży. 1. Charakterystyka zawodu sprzedawcy: wiedza sprzedawcy na temat produktu, indywidualna rozmowa z klientem, prezentacja produktu, 2. Cechy i predyspozycje do sprzedaży: własny plan sprzedaży, sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w środowisku pracy, przyciąganie uwagi klienta, unikatowe cechy handlowe, jak wykazać przewagę swojej oferty nad innymi, 3. Sprawna komunikacja i budowanie dobrych relacji z klientem: lista 100 godzin 1 Andrychów, Wadowice, Kęty 3

4 kontrolna dla obserwacji samego siebie, umiejętność słuchania rozmówców, dlaczego klienci odchodzą? 4. Kreowanie potrzeb klienta: wzbudzenie zainteresowania wywołanie chęci zakupu 5. Sposoby prezentacji: cecha produktu, zaleta produktu, korzyść klienta, prezentacja handlowa z uwzględnieniem pięciu etapów procesu sprzedaży, 6. Obsługa klienta jako klucz do sukcesu: idealny klient, filtr klientów niedoskonałych, przyciąganie uwagi, wywołanie chęci zakupu, zamknięcie procesu sprzedaży zgłaszanie zastrzeżeń. 7. Budowanie pozytywnego wizerunku firmy: wygląd zewnętrzny punktu sprzedaży, wnętrze punktu sprzedaży, pozytywny wizerunek firmy 8. Psychologia sprzedaży: znaczenie motywacji i własnych przekonań w procesie sprzedaży, udane i nieudane wizyty u klientów, motywy zaangażowania w sprzedaż, wpływ nastawienia psychicznego sprzedawcy na wyniki sprzedaży. 4 Kurs: Samodzielny Księgowy Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy na stanowisku Samodzielnego Księgowego oraz w zawodach pokrewnych; nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia księgowości w firmie (spółce) handlowej, produkcyjnej lub usługowej na pełnych księgach handlowych; zdobycie umiejętności klasyfikacji aktywów i pasywów, księgowania operacji bilansowych oraz wynikowych, a także sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, ZUS. 1. Podstawy rachunkowości 2. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych 3. Księgi rachunkowe 4. Organizacja rachunkowości 5. Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych 6. Bilans, zasady sporządzania bilansu. 7. Rachunek zysków i strat, zasady sporządzania rachunku zysków i strat. 8. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji. 150 godzin 1 Oświęcim,, Tychy 4

5 9. Ewidencja środków pieniężnych. 10. Ewidencja rozrachunków 11. Ewidencja rozrachunków z pracownikami. 12. Ustawa o podatku od towarów i usług VAT. 13. Ewidencja materiałów i towarów 14. Ewidencja wyrobów gotowych i usług 15. Ewidencja i rozliczanie kosztów 16. Ewidencja przychodów 17. Umiejętności księgowe (książka przychodów I rozchodów, zas. rozliczania małych i średnich przeds.) 18. Ustalanie wyniku finansowego - ustalanie wyniku finansowego w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, obliczenie wyniku finansowego netto, wybrane elementy z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, obliczanie CIT Warsztaty komputerowe -obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA oraz ćwiczenia praktyczne obsługi programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości 5 Kurs: Magazynier Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pracy w zawodzie magazynier. 1. Ogólne zasady towaroznawstwa. 2. Zasady i technologia magazynowania. 3. Kody kreskowe. 4. Zasady znakowania towarów. 5. Obowiązki magazyniera w zakresie odbioru, przyjmowania i wydawania towarów z magazynu. 6. Ewidencja zapasów magazynowych. 7. Zasady inwentaryzacji. 8. Znajomość procesu obiegu dokumentacji w magazynie. 9. Obsługa programu magazynowego zajęcia praktyczne. 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie i hurtowni. 11. Obsługa programów OPTIMA, SYMFONIA i innych. 150 godzin - w tym część praktyczna 1 Chrzanów, Oświęcim, Jaworzno 6 Szkolenie: Obsługa fiskalnej kasy Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji sprzedaży i obsługi kas fiskalnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje zapoznanie z aktami prawnymi i rozporządzeniami dotyczącymi kas fiskalnych, budową kasy, obowiązkami 10 godzin w tym część praktyczna 1 5

6 kasjera i transakcjami sprzedaży. 1. Umiejętność obsługi kasy fiskalnej wraz z jej programowaniem. 2. Zapoznanie z obsługą, trybem pracy, przygotowaniem raportów i zestawień. 3. Obowiązki kasjera i transakcje sprzedaży. 4. Zajęcia praktyczne, m.in. ew. sprzedaży, różne formy płatności, storno, stawki VAT, raporty. 5. Kultura i zasady obsługi klienta. 7 Kurs: Wizaż Celem kursu jest nabycie umiejętności wykonywania makijaży oraz umiejętności ze stylizacji ubioru. 1. Wiedza dotycząca warsztatu pracy wizażysty. 2. Umiejętność różnicowania typu skóry, podstawowe informacje dotyczące budowy i funkcji skóry, omówienie kształtów twarzy. 3. Umiejętność wykonania różnych rodzajów makijażu ( w zależności od pory dnia i wieku osoby): makijaż korekcyjny, dzienny, wieczorowy, ślubny, makijaż osoby dojrzałej, makijaż fotograficzny, smoky eses. 4. Znajomość trendów makijażowych. 5. Stylizacja sylwetki kobiecej i męskiej dobór ubioru do figury i urody. 80 godzin 1 8 Kurs: Spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Teoretyczne i praktyczne umiejętności spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG /131/ i uzyskanie uprawnień spawalniczych. UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na 153 godziny, w tym 120 godzin praktycznych 1 Bielsko-B. 6

7 9 Kurs: Spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo egzaminu spawacza. Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. Teoretyczne i praktyczne umiejętności spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG /135/ UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo egzaminu spawacza. 145 godzin, w tym 120 godzin praktycznych 2 Bielsko-B. 10 Kurs Spawanie blach rur spoinami Pachwinowymi metodą TIG /141/ Celem kursu jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności umożliwiające znalezienie zatrudnienia. teoretyczne i praktyczne opanowanie umiejętności spawania spoin pachwinowych metodą TIG i uzyskanie uprawnień spawalniczych. UWAGA: Zarówno kurs jak i egzamin musi być prowadzony zgodnie z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją egzaminacyjna powołaną przez kierownika Szkolenia (przewodniczącym komisji jest egzaminator posiadający ważną licencję Instytutu Spawalnictwa na egzaminowanie spawaczy) uczestnik szkolenia uzyskuje uprawnienia spawalnicze zgodne z aktualnymi wymogami prawa. Po zakończeniu szkolenia uczestnik powinien uzyskać Książkę Spawacza i Świadectwo 103 godziny, w tym 80 godzin praktycznych 3 Bielsko- Biała, Tychy 7

8 egzaminu spawacza. 11 Kurs: Obsługa wózków widłowych Celem kursu jest zapoznanie się jego uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznej obsługi wózków widłowych oraz przygotowanie do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs musi być zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego, powinien obejmować umiejętności teoretyczne i praktyczne obsługi wózków widłowych, uprawnienia, oraz następujące minimum programowe: 1. Obsługa kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, 2. Budowa i typy stosowanych wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 3. Czynności operatora w czasie pracy wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym, 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. 5. Organizacja stanowiska i miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, 6. Wiadomości o dozorze technicznym, 7. Zajęcia praktyczne jazdy wózkiem na placu manewrowym, 8. Bezpieczna wymiana butli gazowych. Kurs musi kończy się egzaminem przed Komisją UDT. 67 godzin, w tym zajęcia praktyczne 3 Bielsko-B. 12 Kurs: Obsługa suwnic z poziomu roboczego Celem kursu jest zapoznanie się jego uczestników z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi i praktycznymi w zakresie bezpiecznego użytkowania suwnic oraz do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs musi być zgodny z programem Urzędu Dozoru Technicznego, powinien obejmować umiejętności teoretyczne i praktyczne obsługi suwnic sterowanych z poziomu roboczego, uprawnienia, oraz następujące minimum programowe: 1. Zasady budowy, działanie i obsługa suwnic. 2. Przepisy dozoru technicznego dotyczące eksploatacji suwnic. 3. Obowiązujące zasady i przepisy bhp w czasie obsługi suwnic. 4. Prawidłowa obsługa suwnic. 5. Prawidłowa reakcja w przypadku awarii suwnicy. 6. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych 35 godzin, w tym 10 godzin praktycznych 1 Bielsko-B. 8

9 13 Szkolenie: Monter instalacji energii odnawialnej solary 14 Szkolenie: Instalator - Serwisant kotłów gazowych CO i CW 15 Szkolenie: Uprawnienia gazowe wypadkach. Kurs musi kończyć się egzaminem przed Komisją UDT. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu montażu instalacji energii odnawialnej - obsługa systemów energetycznych solarnych. 1. Rodzaje kolektorów. 2. Budowa kolektorów. 3. Montaż kolektorów. 4. Budowa stacji solarnej. 5. Schematy hydrauliczne instalacji solarnych. 6. Uruchamianie instalacji solarnych. 7. Najczęściej popełniane błędy w instalacjach solarnych. 8. Konserwacja i serwisowanie instalacji solarnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń gazowych umożliwiającymi spełnienie ciągle rosnących wymagań. Program szkolenia powinien objąć 1. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe: urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu do 5 kpa; gazowe sieci rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa; urządzenia do magazynowania paliw gazowych. 2. Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie badania szczelności w/w urządzeń i instalacji. 3. Instalacja i serwis kotłów gazowych CO i CW: kondensacyjnych, z otwartą komorą spalania i zamkniętą komorą spalania. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników uprawnień gazowych, które pozwolą na wykonywanie pracy na stanowisku gazownika. Uprawniania gazowe posiadają zakres: obsługa, konserwacja, remont, montaż, zakres kontrolno-pomiarowy. Program szkolenia powinien objąć 1. Prawo w zakresie uprawnień gazowych. 2. Zasady i wytyczne poprawnej obsługi, 11 godzin, w tym 4 godzin praktycznych Instalator teoria 14 godzin i 8 godz. praktyka Serwisant teoria 14 godz. i 8 godz. praktyka 40 godzin 1 Bielsko-B. 1 Bielsko-B. 1 Bielsko-B. 9

10 16 Szkolenie: Instalator i serwisant pomp ciepła remontu, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci gazowych. 3. Gazowa aparatura kontrolno pomiarowa. 4. BHP i PPOŻ przy pracy gazownika. 5. Pierwsza pomoc medyczna. Kurs gazowniczy musi kończyć się egzaminem przed Kwalifikacyjną Komisją Energetyczną i wydaniem uprawnień gazowych. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności w zakresie wykonywania instalacji pomp ciepła. 1. Budowa pomp ciepła. 2. Zasada działania i szczegóły techniczne pomp ciepła. 3. Dolne źródła pomp ciepła. 4. Montaż urządzeń i podłączenie do instalacji grzewczych. 5. Pierwsze włączenie pompy ciepła. 6. Ustawienie parametrów pracy i funkcji regulatora pogodowego. 7. Najczęściej popełniane błędy instalacyjne. 8. Projektowanie i dobór urządzeń w instalacjach pomp ciepła. 9. Edukacja klienta, gwarancja. 10. Serwis pompy ciepła. 18 godzin, w tym 4 godziny praktyczne 2 Bielsko-B. 17 Szkolenie: Rekuperacja, wentylacja mechaniczna Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników umiejętności w zakresie wykonywania instalacji central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Program szkolenia powinien objąć następujące minimum: 1. Budowa urządzenia. 2. Zasada działania. 3. Pierwsze włączenie. 4. Ustawienie regulatora. 5. Najczęściej popełniane błędy. 6. Projektowanie i wykonywanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 18 Szkolenie: Celem szkolenia jest uzyskanie przez Montaż i serwis uczestników umiejętności w zakresie odnawialnych źródeł energii instalacji i eksploatacji odnawialnych źródeł energii Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii w tym: rekuperacja, 11 godzin, w tym 4 godziny praktyczne 150 godzin, w tym praktyczne 2 Bielsko-B. 1 Bielsko-B., Katowice 10

11 wentylacja, pompy ciepła, współpraca różnych systemów grzewczych, systemy energetyczne fotowolatika i turbiny wiatrowe. II. Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii: rekuperacja, wentylacja, montaż pomp ciepła, montaż urządzeń fotowoltaicznych i turbin wiatrowych (zajęcia w postaci warsztatów pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi i montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii na udostępnionych makietach, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry) Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje stosowne Zaświadczenie oraz Certyfikat. Z jednej firmy udział w szkoleniu może brać kilka osób. 19 Szkolenie: Marketing internetowy Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy w przedmiocie funkcjonowania i znaczenia marketingu internetowego w firmie. 1. Podstawy marketingu. 2. Zasady projektowania stron WWW i zarządzania nimi. 3. Pozycjonowanie i marketing w wyszukiwarkach. 4. Prawne aspekty Internetu. 5. marketing. 6. Social media marketing i promocja firmy. 7. Content marketing budowanie treści w Internecie. 8. e-pr, 9. Użyteczność badanie strony pod kontem potencjału sprzedażowego, 10. Google AdWords, remarketing. 100 godzin 2 Bielsko-B. 20 Szkolenie: Przygotowanie do egzaminu na Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie rzeczy Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w transporcie rzeczy, a jego efektem powinno być uzyskanie przez uczestników Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Uzyskanie Certyfikatu wymaga ykazania się wiedzą oraz umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, potwierdzonymi egzaminem przed komisją egzaminacyjną powołaną zgodnie z art.38 ust.2 ustawy o transporcie. 65 godzin 1 Wadowice 11

12 21 Kurs: Kwalifikacja wstępna kategorii prawa jazdy C Program kursu przygotowawczego do egzaminu powinien objąć minimum zagadnienia z zakresu: 1. Prawo cywilne - rodzaje umów, umiejętność negocjacji prawnej, wiążące umowy transportowe w odniesieniu do warunków przewozu. 2. Prawo handlowe - znajomienie z warunkami i formalnościami dotyczącymi prowadzenia działalności na rynku jak również z obowiązkami spoczywającymi na przewoźnikach. 3. Prawo socjalne - w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy - znajomość przepisów dotycząca czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku. 4. Prawo podatkowe - od wartości dodanej (VAT), podatku od pojazdów silnikowych, opłat drogowych i za korzystanie z infrastruktury drogowej. 5. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - systemy ewidencji gospodarczej, rachunkowość i kalkulacje, finansowanie inwestycji, podatki, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. 6. Dostęp do rynku - przewozy zarobkowe, licencje, przewozy niezarobkowe, opłaty w transporcie - formalności graniczne - rola i zakres dokumentów T i karnetów TIR oraz obowiązki i odpowiedzialność, jakie wynikają z posługiwania się nimi. 7. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności- emisje spalin, procedury przewozu materiałów niebezpiecznych. 8. Bezpieczeństwo drogowe- kwalifikacje wymagane od kierowców, zabezpieczenie ładunku - umowy międzynarodowe. Organizator kursu odpowiada za wszelkie formalności oraz niezbędną dokumentację związaną z przystąpieniem do egzaminu na Certyfikat Kompetencji zawodowych. W cenę kursu należy wliczyć opłatę z tytułu egzaminu państwowego. Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniu Ministra Infrastrukt. z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców 2 Bielsko-B. 12

13 22 Kurs: Prawo jazdy kat. C 23 Kurs: Prawo jazdy kat. C+E 24 Kurs: Uprawnienia operatora koparkoładowarki Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin. Kurs należy przeprowadzić na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców, dotyczy to zwłaszcza konieczności zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych, placu manewrowego, doświadczonej i wykwalifikowanej kadry jak również zrealizowania kursu w odpowiedniej liczbie godzin. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień oraz przygotowanie do egzaminu państwowego. Program kursu powinien objąć minimum zagadnienia z zakresu: 1. Użytkowanie eksploatacyjne. 2. Dokumentacja techniczna. 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 4. Podstawy elektrotechniki. 5. Silniki spalinowe 6. Elementy hydrauliki 7. Budowa koparko-ładowarek 8. Technologia robót wykonujących przewóz drogowy. 130 godzin zegarowych zajęcia teoretyczne 10 godzin zegarowych zajęcia praktyczne Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Liczba godzin zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. 176 godzin, w tym 60 godziny praktyczne 1 Bielsko-B. 2 1 osoba: Czechowice- Dziedzice, Bielsko- Biała, 1osoba: Libiąż, Chrzanów, 1 Libiąż, Chrzanów 13

14 9. Zajęcia praktyczne. Po zrealizowaniu kursu uczestnik powinien otrzymać świadectwo oraz książeczkę operatora potwierdzające zdobycie uprawnień wydaną przez stosowne organy państwowe. 3. Wymagania dot. szacowania kosztów wskazanych w pkt. 2 kursów i szkoleń: a) Do ceny poszczególnych szkoleń i kursów należy wliczyć wszelkie koszty związane z przygotowaniem, organizacja i przeprowadzeniem kursów i szkoleń, w tym w szczególności: wynagrodzenie wykładowców i instruktorów, koszty wynajmu sali wykładowej wraz z właściwym sprzętem (np. nagłośnienie, rzutniki itp.), koszty wynajmu placu manewrowego, koszty eksploatacji samochodów/wózków widłowych/itp.; koszty przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych zajęć mających na celu przygotowanie uczestników kursu do egzaminów państwowych (w przypadkach Kusów które kończą się takim egzaminem), koszty materiałów szkoleniowych itp. Wykonawca winien także udostępniać uczestnikom kursu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej ( w przypadku kursów które tego wymagają). Do kosztów należy także doliczyć koszt niezbędnych badań lekarskich, ubezpieczenie NNW uczestników szkolenia na cały okres trwania kursu oraz wydanie zaświadczeń/certyfikatów itp. po ukończonym szkoleniu/kursie. Uczestnikom szkoleń należy zapewnić także wyżywienie w tracie trwania zajęć. b) Cena powinna uwzględniać opracowanie programu szkolenia, opracowanie i dostarczenie uczestnikom szkoleń materiałów szkoleniowych, co będzie potwierdzone podpisem przez uczestnika szkoleń podpisem na liście odbioru materiałów szkoleniowych. c) W przypadku kursów i szkoleń w których wymagane są badania lekarskie ich uczestników przy szacowaniu kosztu kursu należy uwzględnić konieczność zorganizowania i opłacenia kosztów badań lekarskich. Przed rozpoczęciem szkolenia / kursu zawodowego należy dostarczyć kserokopie badań oraz ubezpieczenia do Beneficjenta. Rodzaj i zakres badań lekarskich uzależniony jest od obowiązujących przepisów w tym zakresie dla danego szkolenia / kursu zawodowego. d) szkolenie powinno się kończyć testem wiedzy lub umiejętności/ egzaminem potwierdzającym nabycie/podniesienie umiejętności /kwalifikacji. Należy dostarczyć do CBMZ kserokopię certyfikatu/zaświadczenia. e) W przypadku kursów które zakończone są egzaminem państwowym należy doliczyć koszty związane z opłatą za ten egzamin (prawo jazdy kat.c, C+E, kwalifikacja wstępna, certyfikat kompetencji zawodowych, egzaminy przed instytucjami państwowymi). f) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia będzie wymagał, aby Wykonawca prowadził dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami. Jeżeli nie ma możliwości zamieszczenia logotypów programu POKL oraz informacji o współfinansowaniu kursu na zaświadczeniach/certyfikatach, dane te powinny znaleźć się w dodatkowym zaświadczeniu informującym, że kursy/szkolenia były współfinansowane przez EFS. Wykonawca zobowiązany będzie także do prowadzenia list obecności uczestników kursu/szkoleń na zajęciach, których wzory dostarczy Zamawiający (wymagane będą czytelne podpisy kursantów potwierdzające uczestnictwo w każdym spotkaniu) i do bieżącego informowania o każdym przypadku nieobecności uczestników szkoleń lub rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób. Wykonawca przekaże uczestnikom kursu/szkolenia także niezbędne informacje o współfinansowaniu przedmiotowych zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz oznaczy w odpowiedni sposób pomieszczenia, w których odbywać się będą zajęcia teoretyczne, poprzez zamieszczenie w widocznym miejscu, plakatów informacyjnych przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z umową powierzenia przetwarzania danych osobowych uczestników 14

15 projektu. Wykonawca udzieli nieodpłatnej licencji niewyłącznej, obejmującej prawo do korzystania z utworów w postaci: materiałów zdjęciowych, materiałów audiowizualnych, prezentacji dotyczących realizowanego szkolenia/kursu oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli projektu przez uprawnione instytucje. Koszty ponoszone z tytułu wskazanych obowiązków również należy wliczyć w koszty danego kursu lub szkolenia. 4. Oferta dot. szacowania kosztów poszczególnych kursów i szkoleń powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1). Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego wypełniania przez Wykonawcę formularza ofertowego w zakresie kosztów szkoleń w których Wykonawca się specjalizuje. 5. Ofertę można przesłać do dnia r. godz. 14oo : a) mailowo na adres b) faksem na numer c) pocztą na adres Zamawiającego: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim. d) doręczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt: Anna Zaremba, nr tel.: /

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości

ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości Oświęcim, dnia 07.08.2014 r. ZAPROSZENIE do udziału w rozeznaniu rynku dot. zorganizowania i przeprowadzenia 3 kursów/szkoleń zawodowych dla uczestnika projektu Nowe możliwości W związku z zamiarem udzielenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPRiOZ w Dzierżoniowie dnia: 23 stycznia 2015 r. SIWZ zawiera 39 ponumerowanych stron Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na: Wykonywanie usług związanych z przeprowadzeniem szkoleń-kursów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatmysliborski.pl Myślibórz: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Pomocna dłoń

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE Wrocław, 11.02.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. Wsparcie od A do Z - Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych z Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Specyfikacji Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kompetencje i umiejętności o charakterze zawodowym w

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK

WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK WOJEWÓDZKI REJESTR ZAPLANOWANYCH SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY NA 2011 ROK Plan szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy na 2011 rok Powiat Białogardzki L.P.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak Sprawy MOPS/3410/1/2014 DRUK WZP-05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 26.1.a do SIWZ 1. NAZWA ZAMÓWIENIA: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU JESTEM POTRZEBNY,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul.sienkiewicza 82, 15-005 Białystok, tel. 85 747 38 00, tel./fax. 85 747 38 61 www.pup.bialystok.pl CZS.341/2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Starachowice 23.07.2012 r. Informacja dla Wykonawców nr 3 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pt. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK PLAN SZKOLEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W JAWORZNIE NA 2013 ROK -AKTUALIZACJA z dnia 02 październik 2013r.- Szkolenia organizowane są dla osób zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bodzentyn 10.07.2013r. Informacja dla Wykonawców nr 1 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi szkoleniowe w ramach realizacji projektu pt. AKTYWNY START = AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r.

PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. PLAN SZKOLEŃ NA ROK 2015 Pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę Rynku Pracy w dniu 29.01.2015r. Lp. Nazwa szkolenia Zakres szkolenia 1. 2. 3. 4. 5. Grafika i animacja 2D w reklamie (Adobe Photoshop,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w ramach

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.

Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07. Tczew: Przeprowadzenie kursów w ramach projektu pn. Nowe umiejętności - nowe możliwości Numer ogłoszenia: 148065-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo