KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji"

Transkrypt

1 PROGRAM KURSU KURS Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ramach projektu Klucz do uczenia II edycja Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Włocławek wrzesień 2013

2 PODSTAWA PRAWNA KURSU Podstawę prawną kursu stanowi Uchwała Nr 17/13 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 12 marca 2013 roku. CEL KURSU Celem kursu jest podwyższenie kompetencji nauczycieli wszystkich typów szkół poprzez zwiększenie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, nabycie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii ICT (Information and Communication Technology) w nauczaniu przedsiębiorczości. ADRESACI KURSU Adresatami kursu są przede wszystkim nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat przedsiębiorczości, nowoczesnych metod nauczania. Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie szeroko pojętych zagadnień dotyczących funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania własną karierą zawodową, komunikacji i podejmowania decyzji. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE Kurs odbędzie się w dwóch edycjach (w semestrze zimowym i semestrze letnim), będzie obejmował 120 godzin zajęć w formie wykładów oraz zajęć ćwiczeniowych prowadzonych w grupach ok. 20 osobowych. Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, planowanych jest 6 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli akademickich PWSZ we Włocławku oraz praktyków spoza uczelni. ZASADY NABORU Według regulaminu rekrutacyjnego określonego w projekcie. WARUNKI PRZYJĘCIA Według regulaminu rekrutacyjnego określonego w projekcie. RAMOWY PROGRAM KURSU W ramach kursu zostaną zrealizowane bloki tematyczne dotyczące m.in.: 1. Organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, 2. Komunikacji społecznej, 3. Marketingu, 4. Funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, 5. Rynku pracy,

3 6. Pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich w zakresie projektów edukacyjnych, 7. Nowoczesnych metod nauczania W trakcie zajęć, słuchacze przygotują grupowe projekty w ramach poszczególnych bloków tematycznych, stanowiące jednocześnie podstawę zaliczenia kursu. PROGRAM KURSU Program kursu stanowią załączone opisy poszczególnych bloków tematycznych, zawierające szczegółowe treści programowe. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU KWALIFIKACYJNEGO Warunkiem ukończenia kursu jest czynny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i umiejętności, uzyskanie wymaganych programem kursu zaliczeń. UMIEJĘTNOŚCI ( KWALIFIKACJE) ABSOLWENTA Absolwent kursu zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, komunikacji społecznej, marketingu, funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, rynku pracy, pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy europejskich w zakresie projektów edukacyjnych, nowoczesnych metod nauczania, które pozwolą mu m.in. na efektywne przygotowywanie i prowadzenie zajęć lekcyjnych z przedmiotowej tematyki. Terminy zjazdów dla Kursu z przedsiębiorczości (semestr zimowy bez możliwości zmian) Godziny zajęć: 9:00 10:30 10:30 10:45 PRZERWA KAWOWA 10:45 13:00 13:00 13:45 OBIAD 13:45 16:00 16:00 16:15 PRZERWA KAWOWA 16:15 17:45 Semestr zimowy (bez możliwości zmian): listopada 2013 r grudnia 2013 r grudnia 2013 r stycznia 2014 r stycznia 2014 r stycznia 2014 r.

4 Semestr letni (bez możliwości zmian): terminy zostaną podane w styczniu wcześniejsze podanie terminów nie jest możliwe, z uwagi na fakt, że plany na semestr letni powstaną dopiero pod koniec stycznia (zależne od terminów zjazdów poszczególnych nauczycieli akademickich w semestrze letnim). OPIS BLOKU TEMATYCZNEGO W RAMACH KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa bloku tematycznego: POZYSKIWANIE WSPARCIA FINANSOWEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Jednostka prowadząca kurs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Liczba godzin zajęć dydaktycznych: RAZEM Wykład Ćwiczenia Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniu dydaktycznym Pełny opis bloku tematycznego Ogólnym celem zajęć jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację projektów edukacyjnych.zakres tematyczny bloku obejmuje także zasady zarządzania i rozliczania projektów edukacyjnych. Cele szczegółowe to: poznanie praktycznych aspektów pozyskiwania eurofunduszy, nabycie praktycznych umiejętności przygotowania wniosków o dofinansowanie, zdobycie umiejętności "wyszukiwania" odpowiednich dla danego projektu form wsparcia finansowego w szerokim spektrum programów i instrumentów, zapoznanie się z zakresem umiejętności niezbędnych dla realizacji projektu na każdym etapie jego realizacji. Treści programowe: polityka spójności: pojęcie, zasady, cele, instrumenty, źródła prawa regulujące wydatkowanie środków unijnych w państwach członkowskich, program, projekt, wniosek wyjaśnienie różnic między pojęciami, ocena formalna wniosku i ocena merytoryczna projektu, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, środki europejskie dla szeroko rozumianej sfery edukacyjnej.

5 Metody prowadzenia zajęć: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania 1. wykład konwersatoryjny w połączeniu z prezentacją multimedialną 2. ćwiczenia audytoryjne: praca w grupach, dyskusja, rozwiązywanie zadań, ćwiczenia z użyciem generatora wniosków. Formy zaliczenia: czynne uczestnictwo w zajęciach Wykaz literatury : Literatura podstawowa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szczegółowe opisy priorytetów POKL Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL Podręcznik wskaźników POKL Jankowska A., Kierzkowski T. (red.), Knopik R., Fundusze strukturalne Unii Europejskiej oraz Fundusz Spójności, Warszawa 2009 Literatura uzupełniająca: Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL Grzeszczyk T., Ocena projektów europejskich , Warszawa 2008 Tkaczyński J., Willa R., Świstak M., Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Warszawa 2009 Nazwisko i imię osoby prowadzącej: mgr Monika Eska-Kaszubowska OPIS BLOKU TEMATYCZNEGO W RAMACH KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa bloku tematycznego: PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ. RYNEK PRACY Jednostka prowadząca kurs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Liczba godzin zajęć dydaktycznych: RAZEM Wykład Ćwiczenia 15 15

6 Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 14. w pomieszczeniu dydaktycznym 15. on-line Pełny opis bloku tematycznego Celem zajęć jest pozyskanie umiejętności z zakresu: komunikacji interpersonalnej, wykrywania pułapek nieefektywnego kontaktu, rozpoznania własnych barier komunikacyjnych, poznania reguł skutecznej komunikacji; zarządzania emocjami podstawowe emocje i ich znaczenie w komunikacji interpersonalnej, regulacja emocji - inicjowanie, modulowanie i podtrzymywanie lub wygaszanie poprzez świadome działanie o charakterze poznawczym lub behawioralnym; zarządzania czasem poprzez umiejętność dookreślania priorytetów i planowania dnia, precyzyjne określanie celów, umiejętne bezkonfliktowe delegowanie zadań, asertywne radzenie sobie z pożeraczami czasu, umiejętne ćwiczenie pozytywnych nawyków; technik i strategii poszukiwania pracy. Metody prowadzenia zajęć: Szkolenie jest w formie treningu umiejętności podstawowe treści przekazywane są w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia, rozwiązują testy, biorą udział w symulacjach i dyskusjach moderowanych. W trakcie każdego treningu stosowany będzie zestaw urozmaiconych metod i technik szkoleniowych zgodnie z zasadą, że najlepszymi przyjaciółmi nauki, rozwoju, kreatywności są: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania urozmaicenie, ciekawość i zaskoczenie. Formy zaliczenia: czynne uczestnictwo w zajęciach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji Wykaz literatury: Literatura podstawowa: McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, 2006, RoAne, Jak to powiedzieć?, 2007, Bierach A. J., Za maską człowiek, 2003, Hartley M., Mowa ciała w pracy, 2004, Kohout J., Retoryka, 2006, Alberti R., Emmons M., Asertywność, 2007, Rich Harris J., Każdy inny, Literatura uzupełniająca: Lowendes L., Jak się dogadać, 2003.

7 Nazwisko i imię osoby prowadzącej: mgr Bogusława Szewczyk - Modrzejewska OPIS BLOKU TEMATYCZNEGO W RAMACH KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa bloku tematycznego: ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW Jednostka prowadząca kurs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Liczba godzin zajęć dydaktycznych: RAZEM Wykład Ćwiczenia Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniu dydaktycznym on-line Pełny opis bloku tematycznego Metody prowadzenia zajęć: Celem zajęć jest pozyskanie umiejętności z zakresu: istoty przedsiębiorczości wraz z jej uwarunkowaniami i formami wsparcia; formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych, myślenia w sposób przedsiębiorczy, planowania przedsięwzięcia: od wstępnej do rozwiniętej koncepcji biznesu biznesplan; terminologii stosowanej w naukach zarządzania, rozumienia istoty i mechanizmów funkcjonowania organizacji; identyfikacji zachowań indywidualnych ukierunkowanych na diagnozę osobowości, zachowań grupowych wraz z wykorzystaniem mechanizmów wywołujących określone zachowania w praktyce zarządzania; rozumienia podstawowych terminów, prawidłowości i problemów zarządzania zasobami ludzkimi, począwszy od pozyskania pracownika poprzez jego funkcjonowanie i odejście z organizacji; doboru odpowiednich metod i technik stosowanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi do określonych organizacji przy uwzględnieniu ich potrzeb i otoczenia. wykład konwersatoryjny w połączeniu z prezentacją multimedialną ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt praktyczny, wykorzystanie platformy e-learningowej do projektu), praca w zespołach analiza przypadków (wybranych

8 tematów) w formie pisemnej i ustnej dyskusja. Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Formy zaliczenia: czynne uczestnictwo w zajęciach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu lub prezentacji Wykaz literatury: Literatura podstawowa: Cieślik J. Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, Bratnicki M. Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, AE, Katowice 2002, Stankiwicz M. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowa konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej użyteczności Dom Organizatora, Toruń 2005, Griffin R.W. Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007, Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków 2008, Moczydłowska J., Kuc B., Zachowania organizacyjne, Difin, Warszawa 2009, Potocki A., Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, Difin, Warszawa Literatura uzupełniająca: Szczepańska-Bernaś Beata Jak napisać poprawny biznesplan. Forum doradców podatkowych s.c., Kraków 2013, Borkowska S. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, Wolters Kluwer, Kraków 2007, Bugdol M., Gry i zachowania nieetyczne w organizacji, Difin, Warszawa Nazwisko i imię osoby prowadzącej: dr Małgorzata Karolewska-Szparaga OPIS BLOKU TEMATYCZNEGO W RAMACH KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa bloku tematycznego: METODYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jednostka prowadząca kurs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

9 Liczba godzin zajęć dydaktycznych: RAZEM Wykład Ćwiczenia Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: w pomieszczeniu dydaktycznym on-line Pełny opis bloku tematycznego Metody prowadzenia zajęć: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Tematyka zajęć: wprowadzenie do metodyki przedsiębiorczości: cele, formy i metody nauczania przedmiotu, strategie nauczania/uczenia się, metody aktywne i ich rodzaje, zastosowanie e-learningu; techniki prowadzenia warsztatów, zadania i rola prowadzącego, sposoby aktywizowania uczniów, wykorzystanie elementów gry i rywalizacji; metody problemowe istota, organizowanie sytuacji problemowych, etapy rozwiązywania problemu, rola nauczyciela. Metoda projektu zastosowanie, etapy, sposoby ewaluacji; wybrane metody i techniki szkoleniowe i ich zastosowanie w metodyce przedsiębiorczości: odgrywanie roli, studium przypadku, symulacje, labirynt działań; dyskusja i jej odmiany: grupy dyskusyjne i syndykaty, burza mózgów, wykorzystanie metaplanu w nauczaniu przedsiębiorczości; kontrola, pomiar i ocena na lekcjach przedsiębiorczości. Ćwiczenia audytoryjne: 16. analiza tekstów z dyskusją, 17. praca w grupach, 18. dyskusja, 19. rozwiązywanie zadań. Formy zaliczenia: czynne uczestnictwo w zajęciach Wykaz literatury: Literatura podstawowa: B. Niemierko, Kształcenie szkolne, Podręcznik skutecznej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2012; L. Rae, Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa 2012; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Żak, Warszawa 2003.

10 Literatura uzupełniająca: K. Garbacik, M. Żmiejko, Czas na przedsiębiorczość. Podstawy przedsiębiorczości, podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa Łódź 2008; K. Garbacik, M. Żmiejko, Czas na przedsiębiorczość. Podstawy przedsiębiorczości, zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych, Wydawnictwo Szkolne PWN. Nazwisko i imię osoby prowadzącej: dr Karolina Kaszlińska OPIS BLOKU TEMATYCZNEGO W RAMACH KURSU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa bloku tematycznego: MARKETING Jednostka prowadząca kurs Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Liczba godzin zajęć dydaktycznych: RAZEM Wykład Ćwiczenia Sposób realizacji zajęć: Zajęcia realizowane są: 20. w pomieszczeniu dydaktycznym 21. on-line Pełny opis bloku tematycznego Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy o marketingu i jego roli w organizacjach tworzących dynamiczne otoczenie gospodarcze. Blok tematyczny obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące planowania marketingowego, zachowań i segmentacji nabywców, podstawowych narzędzi marketingowych, analizy otoczenia. Ponadto celem zajęć jest także trening umiejętności pracy w zespołach podczas konstruowania projektów praktycznych, umiejętności w zakresie stosowania narzędzi informatycznych m.in. wykorzystania platformy zdalnego nauczania. Wykład Podstawy marketingu Segmentacja rynku, kryteria segmentacji, wybór rynku docelowego Planowanie i otoczenie marketingowe Instrumenty marketingu mix Zasady przygotowywania raportów, prezentacji wyników

11 Metody prowadzenia zajęć: Forma i sposób zaliczenia oraz kryteria oceny lub wymagania Ćwiczenia: Słuchacze wykonają w trakcie zajęć zespołowe projekty w ramach bloku tematycznego na wybrany temat z zakresu marketingu (praca w zespołach). Projekty będą zamieszczone przez słuchaczy na uruchomionym kursie e-learningowym (platforma e- learningowa) Słuchacze przedstawią projekty w formie papierowej oraz zaprezentują prace w trakcie zajęć (prezentacje multimedialne, przygotowanie wystąpienia) 1. wykład konwersatoryjny w połączeniu z prezentacją multimedialną 2. ćwiczenia audytoryjne: metoda projektów (projekt praktyczny, wykorzystanie platformy e-learningowej do projektu), praca w zespołach analiza przypadków (wybranych tematów) w formie pisemnej i ustnej. Formy zaliczenia: czynne uczestnictwo w zajęciach wykonanie pracy zaliczeniowej: przygotowanie projektu, prezentacji Wykaz literatury: Literatura podstawowa: Kotler P., Marketing, Poznań. 2005, Kaden R.J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008, Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Wydanie III zmienione, PWE, Warszawa 2003, Badania marketingowe. Teoria i praktyka., Mazurek Łopacińska K. (red.), PWN Warszawa 2005, Kedzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce - seria: Marketing bez tajemnic, PWE Warszawa Literatura uzupełniająca: Kędzior Z, Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007, Mazurek-Łopacinska K., Badania marketingowe. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2005, Maison D., Noga Bogomilski A., Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, Churchill G. A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Nazwisko i imię osoby prowadzącej: dr inż. Małgorzata Wiśniewska

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu:

Cele projektu Cel ogólny projektu: Cele szczegółowe projektu: ,, Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowozachodniej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY

STUDIA PODYPLOMOWE A POTRZEBY RYNKU PRACY Studia podyplomowe a potrzeby rynku pracy XIX Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna pt. Nauczanie przedmiotów ilościowych a potrzeby rynku pracy Łódź, 7 8 czerwca 2010 Grażyna Trzpiot Zakład Demografii

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo