REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOśNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED s.c.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOśNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED s.c."

Transkrypt

1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOśNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED s.c. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego dla pielęgniarek, pielęgniarzy i/lub połoŝnych, zwany dalej regulaminem, Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. opracowany został w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz.U z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych (Dz.U ), zwane dalej rozporządzeniem, 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których moŝe być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i połoŝnych (Dz.U z późn. zm.), 4. Regulamin Egzaminu Państwowego zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w dniu 07 stycznia 2004r. z późn. zm., zwany dalej regulaminem egzaminu, 5. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U z późn zm.). 1 Organizacja szkolenia specjalizacyjnego 1. Organizatorem szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej specjalizacją dla pielęgniarek, pielęgniarzy i/lub połoŝnych, zwanych dalej uczestnikiem specjalizacji, jest Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED s.c. Magdalena Osińska- Kurzywilk, Rafał Kurzywilk z siedzibą Opole, ul. Borysławska 23, zwany dalej Organizatorem, wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i połoŝnych, właściwego dla miejsca prowadzenia kształcenia. 2. Specjalizacja prowadzona jest na podstawie programu kształcenia, zwanego dalej programem, zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie. 3. Zajęcia realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie programem specjalizacji, w trybie przewidzianym dla danej dziedziny specjalizacji, w placówkach wskazanych przez Organizatora. 4. Kwalifikacje kadry dydaktycznej spełniają wymagania dla danej dziedziny specjalizacji zgodnie z zatwierdzonym programem dla danej specjalizacji. 5. Organizator zapewnia bazę dydaktyczną, niezbędną do prowadzenia specjalizacji. 6. Organizator prowadzi i archiwizuje wymaganą, przepisami dokumentację dotyczącą realizacji specjalizacji. 7. Organizator powołuje kierownika specjalizacji o kwalifikacjach zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 8. Czas trwania specjalizacji obejmuje okres niezbędny dla zrealizowania jej programu i wynosi od 18-tu do 24-ch miesięcy. 9. Organizator określa w odrębnym komunikacie: a) przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia specjalizacji, b) czas trwania specjalizacji z podziałem na ilość godzin poszczególnych bloków kształcenia, c) liczebność grup dydaktycznych i grup staŝowych, d) termin i sposób składania dokumentów, e) wysokość opłaty za udział w specjalizacji wraz z terminami, formą i wysokością opłat oraz sposobem zapłaty, f) minimalną liczbę uczestników specjalizacji. 10. Egzamin państwowy przebiega zgodnie z Regulaminem Egzaminu Państwowego zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia. 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia podanego w odrębnym komunikacie przewidywanego terminu rozpoczęcia specjalizacji lub do odstąpienia od jej organizacji w podanym terminie w przypadku braku minimalnej liczby uczestników. 2 Zasady i sposób rekrutacji i kwalifikacji do uczestnictwa w specjalizacji 1. Do postępowania kwalifikacyjnego w ramach specjalizacji moŝe przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) posiada prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada co najmniej dwuletni, łączny staŝ pracy w zawodzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, c) posiada inne uprawnienia warunkujące udział w specjalizacji, o ile są one określone w przepisach szczegółowych, d) złoŝy w wyznaczonym w odrębnym komunikacie Organizatora terminie, poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji, oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w 2 punkty 1 a), 1 b) i 1 c). Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego Strona 1 z 5

2 e) w przypadku osób skierowanych do odbycia specjalizacji przez pracodawcę, naleŝy równieŝ złoŝyć dokument wydany przez pracodawcę potwierdzający skierowanie na specjalizację oraz zobowiązanie pokrycia kosztów specjalizacji. f) dokona wpłaty zaliczki za specjalizację w terminie i wysokości oznaczonej w odrębnym komunikacie Organizatora. 2. Dla przeprowadzenia kwalifikacji do uczestnictwa w specjalizacji Organizator powołuje komisję kwalifikacyjną. 3. Komisja kwalifikacyjna przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne, zgodnie z obowiązującym u Organizatora specjalizacji Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego dla danej specjalizacji. 4. Do kształcenia w ramach specjalizacji moŝe przystąpić uczestnik specjalizacji, który spełnia warunki oznaczone w 2 punkt 1 oraz zostanie zakwalifikowany do uczestnictwa w specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną. 5. Z postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół. 6. Uczestnik specjalizacji nie moŝe rozpocząć, ani kontynuować kształcenia na specjalizacji w przypadku wystąpienia choćby jednej z następujących przyczyn: a) zawieszenia prawa wykonywania zawodu, b) ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności zawodowych, c) nie wniesienia opłat w wyznaczonym przez Organizatora terminie i wysokości. 7. Uczestnik specjalizacji o zakwalifikowaniu do odbywania kształcenia w ramach specjalizacji zostaje poinformowany przez Organizatora. 3 Prawa i obowiązki uczestników specjalizacji 1. Uczestnik specjalizacji ma prawo do: a) uzyskania informacji dotyczącej organizacji specjalizacji, b) otrzymania niezbędnych materiałów organizacyjno-dydaktycznych dla danej specjalizacji, c) uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem, d) konsultacji udzielanych przez kierownika specjalizacji, e) zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności zawodowych, f) ochrony danych osobowych, g) rezygnacji z uczestnictwa w specjalizacji wyłącznie z przyczyn losowych uniemoŝliwiających jej kontynuowanie, na podstawie pisemnego złoŝonego Organizatorowi udokumentowanego wniosku, h) otrzymania dyplomu specjalisty po spełnieniu następujących warunków: ukończeniu specjalizacji, zaliczeniu wszystkich modułów i zajęć staŝowych zgodnie z programem, zdaniu końcowego egzaminu wewnętrznego dopuszczającego do przystąpienia do egzaminu państwowego, zdaniu egzaminu państwowego, wniesieniu w całości opłat za specjalizacje oraz egzamin państwowy. 2. Uczestnik specjalizacji ma obowiązek: a) uczestniczyć w zajęciach przewidzianych programem specjalizacji i uzyskiwać wymagane programem zaliczenia, b) usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach prowadzonych w ramach danej specjalizacji, spowodowanej zdarzeniami losowymi bądź chorobą uczestnika specjalizacji, c) terminowo wnosić opłaty za specjalizację na rzecz Organizatora, d) niezwłocznie informować Organizatora o zmianie danych zawartych w karcie zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji, e) informować niezwłocznie Organizatora o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczeniu w wykonywaniu określonych czynności zawodowych, f) przestrzegać regulaminu przedłoŝonego przez Organizatora, g) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne, pozostałych uczestników specjalizacji oraz przestrzegać przepisów BHP. 4 Zadania i obowiązki kierownika specjalizacji 1. Ustalenie szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad realizacją tego planu. 2. Opracowanie wykazu aktualnego piśmiennictwa i innych pomocy niezbędnych w procesie samokształcenia. 3. Przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej. 4. Sprawowanie nadzoru nad planową realizacją zajęć teoretycznych. 5. Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w programie, w ramach szkolenia praktycznego. 6. Ocenianie przygotowanych przez pielęgniarkę, pielęgniarza i/lub połoŝną opracowań teoretycznych przewidzianych w programie. 7. Organizowanie zaliczeń przewidzianych w programie. 8. Wskazywanie opiekunów staŝy cząstkowych, uprawnionych do przeprowadzenia szkolenia praktycznego. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego Strona 2 z 5

3 9. Sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu specjalizacji. 10. Współdecydowanie o doborze kadry dydaktycznej. 11. Przedstawienie uczestnikom specjalizacji: celu, programu i organizacji specjalizacji. 12. Sprawowanie nadzoru nad realizacją programu i sposobem prowadzenia zajęć dydaktycznych. 13. Współpraca z kadrą dydaktyczną. 14. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i udzielanie indywidualnych konsultacji uczestnikom specjalizacji. 15. Przewodniczenie komisji egzaminacyjnej. 16. Wnioskowanie do Organizatora o skreślenie z listy uczestnika specjalizacji w przypadku gdy: a) nie uczestniczy on w zajęciach teoretycznych i staŝowych bez usprawiedliwienia, b) zachodzi jedna z przyczyn określonych w 2 punkty 6 a) lub 6 b) regulaminu, c) zachodzi przyczyna określona w 2 punkt 6 c) regulaminu. 5 Prawa i obowiązki wykładowców i opiekunów staŝowych 1. Wykładowca ma prawo do: a) korzystania ze środków dydaktycznych, b) wsparcia dydaktycznego ze strony Organizatora, c) powielania materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć, d) wprowadzania innowacji do organizacji zajęć i nowości do programu. 2. Wykładowca ma obowiązek: a) prowadzania zajęć zgodnie z programem, b) przygotowania konspektu lub planu merytorycznego zajęć i przedłoŝenie go kierownikowi specjalizacji, c) prowadzenia dziennika zajęć, d) sprawdzania obecności uczestników specjalizacji, e) rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć, f) stosowanie aktywizujących metod nauczania, g) udzielania odpowiedzi (w zakresie kompetencji) na pytania uczestników specjalizacji, h) określenia sposobu zaliczania materiału nauczania zgodnie z programem, i) przeprowadzania zaliczeń w uzgodnieniu z kierownikiem specjalizacji, j) zgłaszania kierownikowi specjalizacji wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu zajęć. 3. Opiekun staŝowy ma prawo do: a) decydowania o formach zaliczeń treści programowych i zdobytych przez uczestników specjalizacji umiejętności podczas odbywania poszczególnych staŝy cząstkowych, zgodnie z programem, b) konsultacji merytorycznych i organizacyjnych z kierownikiem specjalizacji, c) wprowadzania innowacji do organizacji zajęć. 4. Opiekun zajęć staŝowych ma obowiązek: a) przeprowadzić instruktaŝ wstępny (zapoznanie z celem szkolenia praktycznego, z organizacją pracy, wyposaŝeniem placówki, jego personelem, zakresem udzielanych świadczeń i inne), b) nadzorować realizację harmonogramu zajęć staŝowych, c) nadzorować realizację świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez uczestnika specjalizacji, d) pomagać na bieŝąco w rozwiązywaniu problemów, e) nadzorować prowadzoną w ramach szkolenia przez uczestników specjalizacji dokumentację medyczną, f) prowadzenia dziennika zajęć, g) sprawdzania obecności uczestników specjalizacji, h) rozpoczynania i kończenia zajęć zgodnie z planem zajęć, i) ocenić uzyskane przez uczestników specjalizacji wiadomości i umiejętności oraz przeprowadzić zaliczenie świadczeń zdrowotnych określonych w programie. 6 Przebieg specjalizacji 1. Uczestnik specjalizacji zakwalifikowany do kształcenia w ramach specjalizacji, w dniu jej rozpoczęcia, otrzymuje materiały organizacyjno-dydaktyczne, kartę specjalizacji wraz z kartami zaliczeniowymi zajęć teoretycznych i staŝowych, harmonogram zajęć, wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia, wykaz literatury, regulamin i inne materiały właściwe dla danej specjalizacji. 2. Uczestnik specjalizacji zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% zajęć staŝowych przewidzianych w programie specjalizacji, 3. Organizator dopuszcza moŝliwość opuszczenia przez uczestnika specjalizacji 20% zajęć teoretycznych i ćwiczeń, spowodowanych zdarzeniami losowymi bądź chorobą uczestnika specjalizacji, pod warunkiem pisemnego usprawiedliwienia nieobecności przez uczestnika specjalizacji, Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego Strona 3 z 5

4 4. W przypadku nieobecności uczestnika specjalizacji na zajęciach prowadzonych w ramach danej specjalizacji i braku pisemnego usprawiedliwienia nieobecności przesłanego do Organizatora specjalizacji lub złoŝonego do kierownika specjalizacji w terminie 14-tu dni kalendarzowych od daty wystąpienia absencji na zajęciach, Organizator specjalizacji wystąpi do uczestnika specjalizacji z pisemnym wnioskiem o udzielenie informacji o przyczynach nieobecności na zajęciach, 5. Wniosek, o którym mowa w 6 punkt 4 Organizator prześle listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika specjalizacji w karcie zgłoszenia uczestnictwa w specjalizacji lub inny przekazany w formie pisemnej przez uczestnika specjalizacji adres korespondencyjny. 6. Brak pisemnego usprawiedliwienia nieobecności w zajęciach teoretycznych lub ćwiczeniach w terminie 14-tu dni od otrzymania przez uczestnika specjalizacji wniosku, o którym mowa w 6 punkt 5, jednoznaczny jest z rezygnacją uczestnika specjalizacji z dalszego uczestnictwa w specjalizacji i skreśleniem go z listy uczestników specjalizacji, 7. W przypadku dwukrotnego nie podjęcia przez uczestnika specjalizacji korespondencji przesłanej na wskazany przez niego adres, korespondencję uznaje się za skutecznie doręczoną i stosuje się zapisy 6 punkt 6, 8. W przypadku rezygnacji uczestnika specjalizacji z udziału w specjalizacji, bądź jego skreślenie z listy uczestników specjalizacji przez Organizatora szkolenia w jednym z trybów określonych w regulaminie, zakwalifikowanego do odbywania specjalizacji w ramach miejsc szkoleniowych dofinansowywanych ze środków publicznych, Organizator wystąpi z pisemnym wnioskiem do Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie o umoŝliwienie odbywania specjalizacji w ramach zwolnionego miejsca szkoleniowego osobie zakwalifikowanej i odbywającej specjalizację poza limitem miejsc dofinansowywanych ze środków publicznych, 9. Ocena efektów nauczania przebiega w trybie: a) bieŝącym - zaliczanie poszczególnych modułów teorii, ćwiczeń oraz zaliczanie praktyczne świadczeń zdrowotnych zajęć staŝowych, b) końcowym: pisemny wewnętrzny egzamin teoretyczny przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Organizatora, dopuszczający do egzaminu państwowego, egzamin państwowy przeprowadzany przez Państwową Komisje Egzaminacyjną powoływana przez Ministra Zdrowia na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie. 10. Warunkiem przystąpienia uczestnika specjalizacji do egzaminu państwowego jest: a) posiadanie karty specjalizacji wraz z potwierdzonymi na kartach zaliczeniowych zaliczeniami wszystkich wymaganych programem zajęć, b) złoŝenie z wynikiem pozytywnym wewnętrznego egzaminu końcowego organizowanego przez Organizatora specjalizacji, c) wniesienie przez uczestnika specjalizacji całości opłat za uczestnictwo w specjalizacji, d) wniesienie przez uczestnika specjalizacji opłaty za egzamin państwowy. 11. Termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu państwowego dla danej dziedziny specjalizacji wyznacza Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie. 7 Zasady przeprowadzenia wewnętrznego egzaminu końcowego 1. Organizator po zakończeniu odbywania przez uczestników specjalizacji zajęć teoretycznych i staŝowych przeprowadza wewnętrzny egzamin końcowy. 2. Rodzaj i formę egzaminu ustala Organizator z uwzględnieniem zakresu w jakim prowadzona jest specjalizacja. 3. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu wewnętrznego jest zaliczenie przez uczestnika specjalizacji wszystkich zajęć teoretycznych i ćwiczeń oraz zajęć staŝowych objętych programem oraz wniesienie w całości opłat za specjalizację. 4. Egzamin przeprowadzany jest przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Organizatora. 5. Pytania i zagadnienia egzaminacyjne są przygotowywane, przechowywane i przekazywane komisji egzaminacyjnej przez Organizatora w sposób uniemoŝliwiający ich nieuprawnione ujawnienie. 6. Z przebiegu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół. 7. Uczestnik specjalizacji, który złoŝył egzamin z wynikiem pozytywnym dopuszczony zostaje przez Organizatora do państwowego egzaminu końcowego przeprowadzanego przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i PołoŜnych w Warszawie. 8. Uczestnik specjalizacji, który nie przystąpił do egzaminu w terminie wyznaczonym przez Organizatora lub nie złoŝył egzaminu z wynikiem pozytywnym moŝe ponownie, na swój wniosek przystąpić do egzaminu, w terminie ponownie wyznaczonym przez Organizatora, nie później jednak niŝ w ciągu 12-tu miesięcy od daty pierwszego egzaminu. 9. Uczestnik ma maksymalnie moŝliwość do trzech prób zdania wewnętrznego egzaminu końcowego. W przypadku trzykrotnego nie złoŝenia egzaminu z wynikiem pozytywnym, uczestnik specjalizacji moŝe ponownie ubiegać się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w specjalizacji. Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego Strona 4 z 5

5 8 Zasady przeprowadzenia egzaminu końcowego 1. Organizator na wniosek kierownika specjalizacji, po zdaniu przez uczestnika specjalizacji wewnętrznego egzaminu końcowego, zalicza specjalizację poszczególnym uczestnikom specjalizacji oraz dokonuje wpisu w karcie specjalizacji o zrealizowanych zajęciach teoretycznych i staŝowych. 2. Specjalizacja kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym zgodnie z zapisami rozporządzenia i regulaminu egzaminu. 9 Opłaty za specjalizację i egzamin końcowy 1. Uczestnik specjalizacji zobowiązany jest do wniesienia opłat za specjalizację w wysokości i terminach określonych przez Organizatora w odrębnym komunikacie. 2. Cena specjalizacji obejmuje: a) udział w zajęciach teoretycznych, ćwiczeniach i zajęciach staŝowych przewidzianych programem, b) materiały organizacyjno-dydaktyczne i inne materiały właściwe dla danej specjalizacji, c) przystąpienie do wewnętrznego egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Organizatora terminie. 3. Organizator moŝe naliczać odsetki od opłat wniesionych po wyznaczonym terminie w wysokości ustawowych odsetek. 4. Uczestnik specjalizacji wnosi opłaty za specjalizację wyłącznie na podany przez Organizatora rachunek bankowy. 5. Organizator moŝe pobierać opłaty za specjalizację z podziałem na określone okresy rozliczeniowe (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne). 6. Organizator moŝe udzielić bonifikaty za specjalizację, która wynosi 5% ceny specjalizacji kaŝdemu z uczestników specjalizacji, który ukończył wcześniej inną specjalizację u Organizatora i złoŝył z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy. 7. Organizator moŝe przyznać, uczestnikowi specjalizacji /grupie uczestników kierowanych przez jednego pracodawcę do odbycia specjalizacji, bonifikaty w innej wysokości i na odrębnych zasadach niŝ jest mowa 9 punkt W przypadku przystąpienia uczestnika specjalizacji do wewnętrznego egzaminu końcowego w trybie określonym w 7 punkt 8 opłata za kaŝdy egzamin wynosi 250 zł, 9. Opłata za wewnętrzny egzamin końcowy wnoszona jest na konto bankowy Organizatora przed przystąpieniem uczestnika specjalizacji do egzaminu. 10. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których jest mowa 1 punkt 11 regulaminu, Organizator zwraca uczestnikom specjalizacji wniesione opłaty: a) bez wezwania w terminie do 7 dni od podanego, przewidywanego terminu rozpoczęcia specjalizacji w odrębnym komunikacie, w przypadku odstąpienia od organizacji specjalizacji, b) na wniosek uczestnika specjalizacji w terminie do 7 dni od daty wpłynięcia wniosku, w przypadku przesunięcia przewidywanego terminu rozpoczęcia specjalizacji. 11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa jest w 3 punkt 1g) lub 4 punkt 16 b) regulaminu, uczestnik specjalizacji ponosi koszty proporcjonalnie do czasu zrealizowanych zajęć objętych programem w zaokrągleniu do pełnych miesięcy kalendarzowych, powiększone o koszty administracyjne w wysokości 150 zł. 12. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których jest mowa w 4 punkt 16 a) lub 16 c) regulaminu, uczestnik specjalizacji ponosi koszty proporcjonalne do czasu zrealizowanych zajęć objętych programem w zaokrągleniu do pełnych miesięcy kalendarzowych, powiększone o koszty administracyjne w wysokości 250zł. 13. Organizator wystawia rachunki za opłaty wniesione przez uczestnika specjalizacji. 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje wszystkie strony biorące udział w specjalizacji. 2. Regulamin wchodzi w Ŝycie od dnia r. i zastępuje wszystkie wcześniejsze regulaminy szkoleń specjalizacyjnych i jest obowiązujący dla specjalizacji rozpoczynających się po dacie wejścia w Ŝycie. 3. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz.U z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych (Dz.U ), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U z późn. zm.). Regulamin organizacyjny szkolenia specjalizacyjnego Strona 5 z 5

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED Sp. z o.o.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do umowy udziału w szkoleniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia Zawodowego TEACHMED Sp. z o.o. Załącznik nr 2 do umowy udziału w szkoleniu REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK, PIELĘGNIARZY I/LUB POŁOŻNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO TEACHMED Sp. z o.o. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W BIAŁEJ PODLASKIEJ I Organizacja kursu specjalistycznego. II Zasady kwalifikacji. III Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Słowniczek Organizator kształcenia Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa. Kurs kurs dokształcający, kurs specjalistyczny, kurs kwalifikacyjny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego

Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego Regulamin organizacyjny kursu specjalistycznego Podstawa prawna: Ustawa z 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2011r. Nr 174 poz.1039) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29.10.2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, Wstęp. Rozdział I Organizacja szkolenia

Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, Wstęp. Rozdział I Organizacja szkolenia Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 01.12.2015 Wstęp Podstawowe uregulowania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych określają następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ. Słowniczek Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 12/2013 Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach z dnia 1 sierpnia 2013 r. REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 05.05.2015. Rozdział I Organizacja szkolenia

Regulamin organizacyjny kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 05.05.2015. Rozdział I Organizacja szkolenia Regulamin organizacyjny kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 05.05.2015 Rozdział I Organizacja szkolenia 1 Organizatorem kursu kwalifikacyjnego, zwanego dalej Kursem, dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALIZACYJNEGO "WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO"

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALIZACYJNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALIZACYJNEGO "WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO" (Nr 03/07) przeznaczonego dla pielęgniarek i połoŝnych 1. Organizacja kursu 1.1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, r.

Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, r. Regulamin organizacyjny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 31.03.2017r. Wstęp Podstawowe uregulowania dotyczące kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych określają

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych z dnia 29 października 2003 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1923) Na podstawie art. 10u ustawy z dnia 5 lipca 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, Rozdział I Organizacja szkolenia.

Regulamin organizacyjny kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, Rozdział I Organizacja szkolenia. Regulamin organizacyjny kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych Wrocław, 05.05.2014 Rozdział I Organizacja szkolenia. 1 Organizatorem kursu specjalistycznego, zwanego dalej Kursem, dla pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO w zakresie Kompleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego dla pielęgniarek/pielęgniarzy realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu,

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Kształcenia Podyplomowego, ul. Bartla 5, 51-618

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. PRZEPISY OGÓLNE 1. Organizatorem szkolenia jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku.

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Regulamin szkolenia specjalizacyjnego aktualny na dzień 21 września 2012 roku. Organizatorem kursu specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach jest Multiserwis, NZOZ Prev-Med Robert Sczendzina z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu specjalistycznego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego wiosna 2015

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego wiosna 2015 Regulamin szkolenia specjalizacyjnego wiosna 2015 Organizatorem szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach jest Multiserwis, NZOZ Prev-Med Robert Sczendzina z siedzibą 41-902 Bytom ul. Karola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz

REGULAMIN KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz REGULAMIN KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja kursu kwalifikacyjnego. II. Regulamin kwalifikacji III.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Grupa OSB s. c. prowadzi kształcenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursu kwalifikacyjnego aktualny na 9 kwiecień 2011 roku.

Regulamin kursu kwalifikacyjnego aktualny na 9 kwiecień 2011 roku. Regulamin kursu kwalifikacyjnego aktualny na 9 kwiecień 2011 roku. Organizatorem kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielęgniarstwo kardiologiczne jest Multiserwis, NZOZ Prev-Med Robert Sczendzina z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444

Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku 11-500 Giżycko ul. Sikorskiego 3 tel. fax. 087 428 3444 www.medyk.gizycko.pl sekretmsz@wp.pl REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA KIEROWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu

Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu Załącznik do zarządzenia nr 60/2015 Rektora PMWSZ w Opolu z dnia 5 listopada 2015 r. Opracowany na podstawie: Regulamin kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w Państwowej Medycznej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek

Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Regulamin szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności: Ustawa

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. w CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. w CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE ul. Kazimierza Pułaskiego 25 REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO RESUSCYTACJA ODDECHOWO-KRĄŻENIOWA NOWORODKA Kurs dla pielęgniarek i położnych Częstochowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OŁAWIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI

RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI I. Regulamin organizacyjny II. Regulamin kwalifikacji III. Zakres praw i obowiązków uczestnika specjalizacji IV. Regulamin zaliczeń i egzaminu końcowego V. Zakres praw i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE

REGULAMIN PROJEKTU. NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE REGULAMIN PROJEKTU NOWE KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA PODSTAWĄ DO POPRAWY USŁUG MEDYCZNYCH w POLSCE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH

REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO DLA PIELĘGNIAREK I/LUB POŁOŻNYCH w Europejskim Centrum Kształcenia Podyplomowego Bartosz Uchmanowicz I. Organizacja szkolenia specjalizacyjnego. II. Regulamin kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE ul. Kazimierza Pułaskiego 25 REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK Kurs dla pielęgniarek Częstochowa 2015 I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE ul. Kazimierza Pułaskiego 25 REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO Kurs dla pielęgniarek i położnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO DLA POŁOŻNYCH

REGULAMIN SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO DLA POŁOŻNYCH REGULAMIN SPECJALIZACJI W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO DLA POŁOŻNYCH I. Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH

REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE ul. Kazimierza Pułaskiego 25 REGULAMIN KURSU SPECJALISTYCZNEGO SZCZEPIENIA OCHRONNE DLA POŁOŻNYCH Kurs dla położnych Częstochowa 2015 I PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. Dz.U.2016.1761 z dnia 2016.10.26 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 26 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1 z dnia 30 września 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W CZĘSTOCHOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych zał. 12 Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych 1.Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach przy ulicy Wylotowej 30 1.2 Zajęcia prowadzone w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZĘŚĆ I

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZĘŚĆ I REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZĘŚĆ I REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe funkcjonują na podstawie: a) art.8. ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZŁOTNIK-JUBILER, KOWAL PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZŁOTNIK-JUBILER, KOWAL PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZŁOTNIK-JUBILER, KOWAL PROWADZONYCH PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 31 IM. JANA KILIŃSKIEGO W WARSZAWIE 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Organizatorem kwalifikacyjnych kursów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN. Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do Uchwały nr 87. Senatu UŚ z dnia 22 kwietnia 2008 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH w Gdyni REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodach: KUCHARZ - SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001 TECHNIK ŻYWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik do Uchwały nr 155 Senatu UŚ z dnia 26 czerwca 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Tekst jednolity Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OŚRODKA DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO

REGULAMIN OŚRODKA DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO REGULAMIN OŚRODKA DOSKONALENIA I DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH REGULAMIN ORGANIZACJI ORAZ ZALICZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH 1 1. Regulamin organizacji i zaliczania egzaminów na kwalifikacyjnych kursach zawodowych prowadzonych w Centrum Kształcenia Praktycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy

REGULAMIN PROJEKTU. Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy REGULAMIN PROJEKTU Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego - kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest realizowany przez Powiślańską

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI

RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI RAMOWY REGULAMIN SPECJALIZACJI I. Regulamin organizacyjny II. Regulamin kwalifikacji III. Zakres praw i obowiązków uczestnika specjalizacji IV. Regulamin zaliczeń i egzaminu końcowego V. Zakres praw i

Bardziej szczegółowo

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Regulamin kwalifikacyjnego kursu zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wielkopolskim. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU

TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH im. inż. Jana Kloski w Goraju REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja R.13. (Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych) w zawodzie TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ załącznik nr 14 REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY UL. KONARSKIEGO 5 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających Załącznik do Uchwały nr 27/2010 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 listopada 2010 r. Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających I. Przepisy ogólne 1 Do prowadzenia studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego

Regulamin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2017 Rektora WUM z dnia 29.11.2017 Regulamin szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego I. Informacje

Bardziej szczegółowo

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa w 8 ust. 1, jako przewodniczący; 2) przedstawiciel okrę

1) dwaj przedstawiciele organizatora kształcenia, w tym kierownik specjalizacji, o którym mowa w 8 ust. 1, jako przewodniczący; 2) przedstawiciel okrę Dz.U.03.197.1923 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r.) Na podstawie art. 10u

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie Regulamin organizacyjny specjalizacji w zakresie Fizjoterapii Szpital Wojewódzki nr 2 im Św Jadwigi Królowej w Rzeszowie I. Zasady naboru na specjalizację. 1. Do specjalizacji kwalifikują się osoby spełniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach Projektu Systemowego Rozwój kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN kwalifikacyjnego kursu zawodowego asystent osoby niepełnosprawnej 341201 prowadzonego przez Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego

Bardziej szczegółowo

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ. Uchwała NR AR 001-8 XII/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 roku ws. zmiany Uchwały NR AR001-3 VI/2013 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Załącznik do zarządzenia nr 133 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 3 września 2014 r. Regulamin odpłatnych kursów dokształcających w zakresie języków obcych prowadzonych w Studium Praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL.

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH W GDYNI UL. MORSKA 75 dla grup kursowych rozpoczynających od 1 września 2014 roku ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie

REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACJI KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lublinie ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin formy kształcenia: kursy w Instytucie Medycyny Klasztornej Sp. z o. o. w Katowicach. I. Przepisy ogólne

Regulamin formy kształcenia: kursy w Instytucie Medycyny Klasztornej Sp. z o. o. w Katowicach. I. Przepisy ogólne Regulamin formy kształcenia: kursy w Instytucie Medycyny Klasztornej Sp. z o. o. w Katowicach I. Przepisy ogólne 1 Regulamin określa ogólne zasady organizacji formy kształcenia w postaci kursów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze

Regulamin. organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze Regulamin organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin studiów podyplomowych opracowany został na podstawie art. 8 ust. 6, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 11, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJLNYCH NR 4 im. I.Łukasiewicza w KROŚNIE REGULAMIN KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH Krosno 2017 Spis treści Spis treści... 2 I. PODSTAWY PRAWNE... 2 II. FORMA KSZTAŁCENIA... 3

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej Strona1 REGULAMIN SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO realizowanego w ramach projektu Przebudowa Pawilonu Nr 4 Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Krakowie oraz wdrożenie programu edukacyjnego w zakresie opieki długoterminowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH

KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT DLA PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH CZĘŚĆ PIERWSZA DOTYCZĄCA ORDYNOWANIA LEKÓW I WYPISYWANIA RECEPT Organizator: Wydział Przyrodniczo-Techniczny KPSW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU SPECJALISTYCZNEGO WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 czerwca 2006 r. POLITECHNIKA LUBELSKA REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W POLITECHNICE LUBELSKIEJ Lublin, 2006 SPIS TREŚCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH uchwalony w dniu 29. 11. 2007 r. przez Senat Państwowej WyŜszej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ. realizowanych w ramach projektu. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego

REGULAMIN SZKOLEŃ. realizowanych w ramach projektu. Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego REGULAMIN SZKOLEŃ realizowanych w ramach projektu Praktyczne kompetencje szansą rozwoju zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego RPO WM 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN Studiów Podyplomowych Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Studia Podyplomowe Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film Instytutu Sztuki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H

REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H WY Ż S Z A S ZKOŁ A T U R Y S T Y KI I HOT E L A R S TWA W GD A Ń S KU REGULAMIN STUDIÓW P O D Y P L O M O W Y C H PROWADZONYCH W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studium Pedagogizacji

Regulamin Studium Pedagogizacji Załącznik do Zarządzenia nr 75/2013 Senatu UKSW z dnia 14 października 2013 r. Regulamin Studium Pedagogizacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studium Pedagogizacji, zwane dalej Studium", jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów

REGULAMIN SZKOLENIA. Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów REGULAMIN SZKOLENIA Inwestycje w kompetencje lekarzy gwarancją właściwego leczenia Choroby Zwyrodnieniowej Stawów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej UAM do wyzwań współczesnego rynku pracy realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W LIMANOWEJ ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Organizatorem kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO prowadzonego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy Przepisy prawne 1) ustawa z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 9/2012 z dnia 1.06.2012 r. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin uwzględnia zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 października 2016 r. Poz. 1761 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Regulamin studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu 1 1. Podstawę prawną organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE

REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE Załącznik do uchwały nr 35/2008-2009 Senatu UP w Lublinie REGULAMIN KURSÓW DOKSZTAŁCAJĄCYCH w UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM w LUBLINIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Kursów Dokształcających w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 8 sierpnia 2016 r. M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce

Regulamin Studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce Załącznik do Uchwały nr 10/2015 Senatu WSAP z dnia 21.11.2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce Regulamin Studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy

Regulamin studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy Tekst przyjęty przez Zarząd Edukacyjnej Jednostki Wspólnej Politechniki Warszawskiej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 19.08.2008 r. (z późn. zm. z dnia 25.02.2011

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO

ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SKÓRZANO-ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG w Radomiu, ul. Śniadeckich 5 REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Radom 2015 I. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zagadnienia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Załącznik do Zarządzenia Dyrektora RCEZ-CKUoP Nr 29/16 z dnia 01.09.2016 Regulamin kursów prowadzonych w formach pozaszkolnych w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACJI I ZALICZANIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W MIŃSKU MAZOWIECKIM UL. BUDOWLANA 4 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Regulamin kursów dokształcających i szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kursów dokształcających oraz szkoleń w Akademii Górniczo-Hutniczej

Bardziej szczegółowo