Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Redakcja Jerzy Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu"

Transkrypt

1

2 Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego Redakcja Jerzy Olszewski Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Poznań 2008

3 Recenzent: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pająk Redakcja: Jerzy Olszewski Projekt okładki: Jan Ślusarski Korekta wydawnicza: Irena Gawron, Krystyna Sobkowicz Skład i łamanie: Robert Leśków Poznań 2008 ISBN Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania Poznań, ul. Różana 17a, (061) , fax

4 Spis treści Wprowadzenie... 5 Część I Dylematy rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Adamczewski, Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w aspekcie lokalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego Tomasz Bilski Ekonomiczne aspekty przechowywania danych w systemach informatycznych Andrzej Grzybowski Uwarunkowania efektywnego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji Katarzyna Lis Zagrożenia społeczeństwa informacyjnego Adam Minkowski, Robert Perdał Poziom przygotowania gmin województwa wielkopolskiego do świadczenia elektronicznych usług publicznych Jerzy Olszewski, Społeczeństwo informacyjne a system pracy (aspekty ekonomiczno-społeczne, ergonomiczne i ekologiczne) Janusz Pochmara Wpływ technologii informatycznych na rozwój społeczeństwa informacyjnego Część II Aspekty pedagogiczne w zarządzaniu lokalnym Maria Dąbrowska-Bąk Szkoła w świetle koncepcji kapitału społecznego Marzena Binczycka-Anholcer, Andrzej Kaniewski, Jerzy T. Marcinkowski, Ewa Modrzejewska, Daniel Zielonka, E learning: aktualne opinie Zbigniew Ostrach Rola i zadania dyrektora współczesnej szkoły Marek Rybakowski Efektywność i skuteczność procesu kształcenia i ich pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej Ewa Roman Streetwork społeczna odpowiedzialność wobec kapitału dzieci i młodzieży Barbara Skałbania Wybrane konteksty wychowania dzieci i młodzieży w obszarze polityki społecznej

5 4 Spis treści Część III Demograficzne uwarunkowania rozwoju lokalnego Maria Chromińska Przeobrażenia w wielkości i strukturze urodzeń na wsi w Polsce i w województwie wielkopolskim w latach Walentyna Ignatczyk Postawy rodzinne młodzieży akademickiej Barbara Kalinowska Modele rodziny i polityka rodzinna wobec pracy kobiet w Polsce Dorota Kopczyńska Przestrzenne zróżnicowanie procesu rozpadu małżeństw w Polsce Marek Ręklewski Zmiany w wielkość i strukturze urodzeń w województwie kujawsko-pomorskim w latach Część IV Edukacja i bezpieczeństwo pracy w rozwoju społeczności lokalnej Zygmunt Białka Logistyka w mieście rewitalizacja linii kolejowej Marzena Binczycka-Anholcer Mobbing jako przemoc w miejscu pracy. Przyczyny oraz implikacje zdrowotne, społeczne i moralne Joanna Czerna-Grygiel Aspekty pedagogicze kształtowania kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich Maria K. Horst Propozycja listy kontrolnej wspomagającej budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy Wiesława M. Horst, Witold F. Horst Ergonomia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji Jan Janiga Możliwości i problemy wykorzystania aktywności racjonalizacyjnej i wynalazczej nauczycieli szkół zawodowych w ergonomicznym projektowaniu i doskonaleniu wyrobów Tomasz Maciejewski Środowiskowe uwarunkowania produkcji rolnej w wielkopolsce północnej oraz zmiany w strukturze zasiewów Wiesław Maszewski Działania Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na rzecz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej Dariusz Smoliński Problemy z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach Barbara Szychowiak Osoby z niepełnosprawnością na wyższej uczelni Maria Trojanek Znaczenie nieruchomości w kształtowaniu dochodów gmin

6 Wprowadzenie Niniejsza monografia jest czwartym opracowaniem wydanym przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, poświęconym problematyce rozwoju lokalnego. Trafia ona do czytelników w okresie, kiedy nasz kraj staje się dojrzałym partnerem Unii Europejskiej. Zawarte w monografii treści ujmują ciekawe analizy minionego okresu, po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, jak również prezentują pozytywne i negatywne doświadczenia wspólnot lokalnych, i stanowią podstawę do formułowania postulatów dotyczących dalszego doskonalenia zarządzania rozwojem lokalnym. Monografia jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników świata nauki, praktyków życia gospodarczego, a w szczególności samorządowców, studentów, polityków i publicystów. Jej zasadniczym celem jest przybliżenie czytelnikowi zagadnień dotyczących uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i stopniowego rodzenia się społeczeństwa informacyjnego. Mając na uwadze znalezienie możliwości jak najlepszego wykorzy stania przez nasz kraj szansy jaką daje członkowstwo w UE, autorzy podjęli trud łączenia wniosków wypływających z badań naukowych minionego okresu z elementami ujęć teoretycznych i postulatami praktycznymi skierowanymi do władz samorządowych oraz podmiotów funkcjonujących na szczeblu lokalnym. Zrealizowanie tak ambitnego celu wymagało nadanie niniejszej monografii interdyscyplinarnego charakteru uwzględniającego osiągnięcia badawcze wielu dyscyplin naukowych, takich jak: ekonomii, finansów, polityki społecznej, socjologii, prawa, demografii, pedagogiki, ergonomii czy też zarządzania bezpieczeństwem pracy.

7 6 Wprowadzenie Autorzy w swoich opracowaniach wskazali nie tylko na potrzebę zintensyfikowania rozwoju endogenicznego, ale przede wszystkim przełamywania stereotypowego traktowania problematyki rozwoju lokalnego, przywiązywania większej niż dotychczas wagi do profesjonalnego zarządzania, inwestowania w kapitał ludzi, podnoszenia jego produktywności i jakości. Wieloaspektowy i zróżnicowany charakter rozwoju lokalnego znalazł swoje odbicie w większości tekstów przygotowanych przez współautorów niniejszej publikacji. Większość zaprezentowanych tekstów trudno było jednoznacznie zakwalifikować tematycznie i przedłożyć czytelnikowi przejrzystą strukturę opracowania, która byłaby wyczerpująca w swej tematyce. Monografia zawiera 29 opracowań autorskich i składa się z czterech wzajemnie powiązanych bloków tematycznych. W ich obrębie zastosowany został układ alfabetyczny wyznaczony nazwiskami autorów. Pierwsza część monografii zawiera 7 artykułów, i została poświęcona dylematom rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Otwiera ją artykuł P. Adamczewskiego, w którym scharakteryzowano infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w aspekcie lokalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego. T. Bilski zaprezentował ekonomiczne aspekty przechowywania danych w systemach informatycznych. A Grzybowski skoncentrował się nad uwarunkowaniami efektywnego wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Zagrożenia społeczeństwa informacyjnego zostały omówione w artykule K. Lis. Z kolei autorzy, A. Minkowski i R. Perdał wykorzystując wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w województwie wielkopolskiem, dokonali oceny poziomu przygotowania gmin do świadczenia elektronicznych usług publicznych. Problematyką wpływu społeczeństwa informacyjnego na system pracy ujął się w swoim artykule J. Olszewski. W szczególności zaakcentowano tutaj zagadnienia ekonomiczno-społeczne oraz ekologiczne i ergonomiczne. Pierwszą część monografii zamyka opracowanie J. Pochmary, w którym poruszono wpływ technologii informatycznych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Na drugą część monografii dotyczącą zagadnień aspektów pedagogicznych w zarządzaniu lokalnym składa się 6 opracowań. Autorka pierwszego artykułu M. Dąbrowska-Bąk przedstawiła szkołę w świetle koncepcji kapitału społecznego. Autorzy referatu M. Binczycka-Anholcer, A. Kaniewski, J.T. Marcinkowski, E. Modrzejewska, D. Zielonka, podjęli w swoim artykule problematykę dotyczącą aktualnych opinii na temat e-learningu. Rolę i zadania dyrektora współczesnej szkoły przedstawił w swoim opracowaniu Z. Ostrach. W kolejnej pozycji M. Rybakowski scharakteryzował efektywność i skuteczność procesu kształcenia i jego pomiar w dydaktyce ergonomii i bezpieczeństwa pracy na przykładzie badań własnych w szkole wyższej. Kolejny artykuł autorstwa E. Roman dotyczy streetworkingu społecznej odpowiedzialności wobec kapitału dzieci i młodzieży. Drugą część monografii zamykają rozważania ujęte w opracowaniu autorstwa B. Skałbanii

8 Wprowadzenie 7 na temat wybranych kontekstów wychowania dzieci i młodzieży w obszarze polityki społecznej. W trzeciej części monografii zaprezentowano demograficzne uwarunkowania rozwoju lokalnego. Zamieszczonych tutaj zostało 5 opracowań. M. Chromińska scharakteryzowała przeobrażenia w wielkości i strukturze urodzeń na wsi w Polsce, i w województwie wielkopolskim w latach W. Ignatczyk omówiła w swoim opracowaniu postawy rodzinne młodzieży akademickiej. B. Kalinowska scharakteryzowała modele rodziny i politykę rodzinną wobec pracy kobiet w Polsce. Przestrzennym zróżnicowaniem procesu rozpadu małżeństw w Polsce zajęła się w swoim opracowaniu D. Kopczyńska. Omawiany blok tematyczny kończą rozważania na temat zmian w wielkości i strukturze urodzeń w województwie kujawsko- -pomorskim w latach , autorstwa M. Ręklewskiego. Ostatnia, czwarta część monografii obejmuje zagadnienia edukacji i bezpieczeństwa pracy w rozwoju społeczności lokalnej, i składa się z 11. artykułów. Pierwszy, pióra Z. Białka dotyczy logistyki w mieście, a w szczególności rewitalizacji linii kolejowej. Artykuł M. Binczyckiej-Anholcer przybliża problematykę mobbingu jako formy przemocy w miejscu pracy, przyczyny tego zjawiska oraz implikacje zdrowotne, społeczne i moralne. Autorka Joanna Czerny-Grygiel podjęła w swoim opracowaniu problematykę dotyczącą aspektów pedagogicznych kształtowania kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich. Kolejny artykuł dotyczy propozycji listy kontrolnej wspomagającej budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, i jest autorstwa M.K. Horst. Ergonomia w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, to kolejne opracowanie dwóch autorów, W.M. Horst i W.F. Horst. Autor J. Janiga zajął się problematyką możliwości wykorzystania aktywności racjonalizacyjnej i wynalazczej nauczycieli szkół zawodowych w ergonomicznym projektowaniu i doskonaleniu wyrobów. T. Maciejewski przeprowadził analizę środowiskowych uwarunkowań produkcji rolnej w Wielkopolsce północnej oraz zmiany w strukturze zasiewów. Autor W. Maszewski swoje rozważania poświęcił problematyce działania powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na rzecz pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. D. Smoliński, przedstawił problemy jakie wiążą się z wdrożeniem dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach. B. Szychowiak scharakteryzowała sytuację osób z niepełnosprawnością na wyższej uczelni. Ostatnią część monografii zamyka artykuł M. Trojanek ukazujący znaczenie nieruchomości w kształtowaniu dochodów gmin. Będzie satysfakcją zespołu autorów i redakcji monografii, jeżeli zamieszczone w niej opracowania w jakimś stopniu pogłębią wiedzę czytelników i zainspirują do przemyśleń i dyskusji. Jerzy Olszewski

9

10 Część I Dylematy rozwoju społeczeństwa informacyjnego

11

12 Piotr Adamczewski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego w aspekcie lokalnym na przykładzie województwa wielkopolskiego Wprowadzenie Termin społeczeństwo informacyjne odnosi się do społeczeństwa, które nie tylko posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania większości społeczeństwa. Cechy jego można ująć następująco 1 : informacja staje się podstawowym zasobem ekonomicznym, środkiem wzrostu i akumulacji dochodu, a także konkurencyjności (produkt cyfrowy), informacja w coraz większym stopniu staje się czynnikiem życia społecznego i politycznego, ludzie pochłaniają coraz więcej informacji jako konsumenci, rosnącą rolę informacji wymusza szybki rozwój sektora środków i usług komunikacyjnych; jednostki-podmioty polityczne oraz ekonomiczne zużywają coraz więcej informacji, co z kolei wymusza rozrost tego sektora. Aspekty ekonomiczno-społeczne społeczeństwa informacyjnego można syntetycznie określić jako 2 : społeczeństwo charakteryzuje się nie tylko rozwojem nowych technologii (zwłaszcza informacyjnych), lecz także nowych sposobów zarządzania i organizacji pracy, nowych zawodów, sektor informacji w gospodarce można podzielić na podsektory zajmujące się odpowiednio: tworzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji, zasadniczym wymiarem zmian gospodarczych w powiązaniu z rozwojem środków komunikacji jest proces globalizacji; to dzięki nim mogło dojść do skurczenia się czasoprzestrzeni jako istoty globalizacji, 1 M. Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa J.N. Luftman, Competing In the Information Age, Oxford University Press, 2003.

13 12 Piotr Adamczewski społeczeństwo informacyjne charakteryzuje się dehierarchizacją struktur ekonomicznych, co oznacza m.in. odejście od fordyzmu i tayloryzmu, następuje proces decentralizacji produkcji i zarządzania, pojawiają się przedsiębiorstwa wirtualne, np. banki, rozwija się gospodarka sieciowa ( network economy); logika sieci stała się ważnym elementem ekonomii chwili (now economy) charakteryzowanej przez zdolność do generowania wiedzy, przesyłania oraz zarządzania informacją i na jej podstawie podejmowania działań w czasie rzeczywistym w skali globalnej, sieć jako forma ekonomicznej organizacji koncentruje się na realizacji specyficznych projektów biznesowych; jednostką procesu produkcyjnego nie jest firma, lecz projekt biznesowy, logika sieci dotyczy także obszaru działań politycznych, związków społecznych, kontaktów międzyludzkich (tzw. indywidualizm sieciowy). Ogólny mechanizm transformacji do globalnego społeczeństwa informacyjnego jest następujący. Postęp naukowo-techniczny w informatyce i telekomunikacji, niezależnie od tego, czym był inspirowany, prowadzi do nowych rozwiązań biznesowych, które są wprowadzane do gospodarki 3. Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw wymuszają zmiany form, środków, metod i organizacji pracy. Zmiana stylu pracy wraz z ofertą nowych produktów i usług, w szczególności cyfrowych świadczonych przez sieć, wpływa na zmianę stylu życia. Równolegle, nowe możliwości techniczne, zmiany gospodarcze i zmiany stylu pracy i życia, wpływają na zmianę organizacji społeczeństwa i jego instytucji. Transformacja obecnego społeczeństwa do globalnego społeczeństwa informacyjnego jest czymś zasadniczo różnym od informatyzacji obecnego społeczeństwa. Informatyzacja obecnego społeczeństwa przyczynia się do transformacji do społeczeństwa informacyjnego, ale nie może jej zastąpić. Transformacja do globalnego społeczeństwa informacyjnego polega na zmianach jakościowych w sferze gospodarczej i społecznej, porównywalnych z transformacją społeczeństwa agrarnego, symbolizowanego przez chłopów pańszczyźnianych, do społeczeństwa industrialnego. 3 e-wielkopolska. Strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim, Poznań 2004.

14 Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 13 Potencjał województwa wielkopolskiego w aspekcie społeczeństwa informacyjnego Województwo wielkopolskie należy do największych regionów kraju: pod względem powierzchni ( km 2 ) zajmuje drugie miejsce, a pod względem liczby mieszkańców trzecie (8,8% ogółu ludności Polski) 4. Na koniec roku 2005 w rejestrze REGON było zarejestrowanych ponad 334 tys. podmiotów gospodarki narodowej, tj. 9,4% wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju. Na ludności przypadało 1012 podmiotów (w kraju 948), z czego aż 1011 stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. Nieco większy, bo ponad 9,7% udział w wielkości krajowej miały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i spółki cywilne: działalność prowadziło ponad 295 tys. takich podmiotów. Jest regionem o wyższym niż średnia krajowa poziomie gospodarowania i sprawnej organizacji życia społecznego. Gospodarka regionalna województwa wielkopolskiego jest dobrze zdywersyfikowana, prezentuje wysoki stopień inwestowania i poziom uprzemysłowienia oraz otwartość na rynki zewnętrzne. W przemysłowym krajobrazie Wielkopolski obecni są światowi i europejscy partnerzy gospodarczy, a produkcja wyróżnia się ponadprzeciętną wartością na jednego zatrudnionego. Notuje się tu najwyższy wzrost nakładów inwestycyjnych wśród polskich regionów, a najwięcej środków na inwestycje trafia do sektora przemysłowego. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem inwestorów zagranicznych. Do końca roku 2005 powstało około 4,9 tys. przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący ostatnio udział handlu. Ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowanych w Poznaniu i subregionie poznańskim. Generalnie potencjał gospodarczy województwa wielkopolskiego można scharakteryzować jako wyróżniający się skalą na mapie kraju, ale o dużym subregionalnym zróżnicowaniu pod względem liczby podmiotów gospodarczych, o stosunkowo wysokim poziomie nakładów inwestycyjnych, o dużym napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz o dysproporcjach wewnątrzregionalnych w lokalizacji kapitału zagranicznego. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) wywiera w ostatnich latach znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego. Od początku transformacji region cechuje się stosunkowo dużą dynamiką rozwoju przedsiębiorczości, a dotyczy to przede wszystkim małych i średnich firm. Szczególnie mocno wzrasta liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym, których dynamika dla lat 2004/2000 w województwie wyniosła 4 Tamże.

15 14 Piotr Adamczewski 126,6%. W poszczególnych podregionach wahała się od 115,4% w podregionie konińskim, który przyciąga zdecydowanie najmniej tego typu podmiotów, do 121,7% w podregionie poznańskim, który ze względu na oddziaływanie Poznania jest zdecydowanym liderem w tym zakresie. Sektor MSP województwa wielkopolskiego charakteryzuje duża dynamika i mobilność gospodarcza, wysoki udział w międzynarodowej wymianie gospodarczej, ale jednocześnie mała innowacyjność oraz dysproporcje w rozmieszczeniu firm. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się wysokim odsetkiem jednostek administracji publicznej na poziomie gminnym, posiadających własne strony internetowe (97,42%). Oferowane przez witrynę internetową usługi interaktywne (określane również mianem usług elektronicznych) wymagają jednak znacznej rozbudowy, np. w zakresie płatności on-line. Także całkowite załatwianie spraw drogą elektroniczną nie jest możliwe w żadnej z gmin wielkopolskich. Również nie najlepiej prezentuje się województwo poznańskie na tle innych regionów pod względem wykorzystania przez obywateli poszczególnych kanałów dostępu do kontaktów z administracją publiczną. Wiąże się to ze słabą infrastrukturą w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych 5 liczba komputerów przypadających na jednego pracownika administracji publicznej wynosi 0,65. Dominującą rolę w dostępie do szerokopasmowego Internetu odgrywają łącza światłowodowe. Sieć szkieletowa poszczególnych operatorów liczyła w 2004 r. ponad 4000 km (2936 km T.P.S.A., 909 km Telekomunikacja Kolejowa S.A., 600 km sieć naukowa PIONIER i 176 km sieć metropolitalna m. Poznania operator Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe). Siecią światłowodową, łączącą cyfrowe centrale telefoniczne, objętych jest 97% gmin (99% ludności i przedsiębiorstw). Drugą najpopularniejszą technologią jest technologia bezprzewodowa oparta na łączach radiowych (28% w przypadku klientów indywidualnych i 38% w przypadku klientów biznesowych). Użycie technologii szerokopasmowej Internetu w ramach telewizji kablowej w województwie wielkopolskim jest niewielkie zaledwie 6,0% mieszkańców objętych jest zasięgiem tej technologii. Odsetek osób mających dostęp do Internetu w warunkach domowych wynosi około 50,0%, ale w przypadku dostępu szerokopasmowego odnosi się to tylko do około 48,0% internautów. Dodać należy, że aktualny stan dokonań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie wielkopolskim, jako zdecydowanie wyższy od średniej krajowej w tym zakresie, jest rezultatem konsekwentnej realizacji od roku 2004 strategii e-wielkopolska 6. Dlatego też nasycenie szkól wszystkich stopni pozytywnie odbiega od średniego poziomu w kraju (ale jest poniżej standardów Unii Europejskiej). Mimo że prawie 100% gmin ma własne portale WWW, obserwuje się stanowczo niski udział usług elektronicznych we wspomaganiu relacji obywatel-urząd administracji. 5 ICT Information and Communication Technology. 6 e-wielkopolska

16 Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 15 Istotą analizy SWOT, przeprowadzonej na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , była odpowiedź na pytanie, jakie są relacje między silnymi a słabymi stronami województwa wielkopolskiego oraz czy silne bądź słabe strony neutralizują zagrożenia lub wzmacniają szanse, jakie tkwią w otoczeniu 7. Odpowiedzi tej należało udzielić z dwóch punktów widzenia: dla całości zidentyfikowanych zjawisk oraz dla problemów będących przedmiotem interwencji programu. Analiza ta miała charakter jakościowy, a zatem wnioski końcowe określają jedynie względne proporcje między jej elementami, wyznaczające tylko kierunki spodziewanych zmian i rekomendacje niezbędnych działań. Biorąc pod uwagę zarówno liczbę, jak i wagę zidentyfikowanych silnych i słabych stron regionu należy stwierdzić, iż przeważają pierwsze z nich. Stanowi to dobrą prognozę dla perspektyw rozwoju województwa, pomimo że w wielu przypadkach Wielkopolska nie należy do liderów w skali kraju i znacznie odbiega od standardów wspólnotowych. W odniesieniu do poszczególnych analizowanych dziedzin relacje między silnymi i słabymi stronami a otoczeniem są zróżnicowane. I tak 8 : przestrzeń korzyści wynikające z przebiegu korytarzy transportowych są czynnikami rozwojowymi tylko dla części województwa. Pozostały obszar zagrożony jest marginalizacją, co przede wszystkim wymusza działania zwiększające spójność terytorialną, szczególnie komunikacyjną oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej w subregionach peryferyjnych. Można nawet mówić o niebezpieczeństwie dezintegracji przestrzeni województwa i potencjalnym przejściu w sfery wpływu sąsiednich metropolii północnego i południowego krańca Wielkopolski. Konieczne zatem staje się wzmocnienie powiązań komunikacyjnych obszarów zagrożonych marginalizacją z pozostałymi obszarami regionu, w szczególności z aglomeracją poznańską, oraz wzmocnienie potencjałów rozwojowych ośrodków subregionalnych i ponadlokalnych; środowisko przyrodnicze systematyczna poprawa stanu środowiska, duży odsetek obszarów chronionych, a przede wszystkim dotychczasowe inwestycje proekologiczne, choć jeszcze niewystarczające, tworzą dobrą perspektywę w tym zakresie; zasoby ludzkie w najbliższych latach nasilać się będą negatywne tendencje, takie jak niekorzystna struktura demograficzna, emigracja zarobkowa czy marginalizacja niektórych grup mieszkańców. Zahamowanie tych tendencji będzie trudne, szczególnie ze względu na obszar jego interwencji. Najmniej korzystną stroną tej sytuacji jest duża skala natężenia niekorzystnych zjawisk wewnątrz regionu. Dlatego kluczowym zadaniem dla strategii programu jest właściwe ukierunkowanie wsparcia na obszary będące w najtrudniejszej sytuacji; 7 Wielkopolski regionalny Program Operacyjny na lata , Poznań Tamże.

17 16 Piotr Adamczewski potencjał ekonomiczny analiza stanu tej sfery wskazuje na jej małą konkurencyjność, a przede wszystkim za małą innowacyjność. Jest ona także zbyt mała, jak na wielkość regionu porównywalną z kilkoma innymi krajami Unii Europejskiej. Klucz do rozwiązania problemów tkwi z jednej strony w poprawie warunków funkcjonowania rodzimej gospodarki, a z drugiej w poprawie warunków inwestowania celem pozyskania jak największego kapitału zewnętrznego. Ta sfera znajduje się pod najsilniejszym wpływem czynników zewnętrznych; sektor B + R mimo dużego, lecz niewykorzystanego w pełni potencjału, istnieje groźba marginalizacji tego źródła wiedzy, innowacji i technologii dla regionu. Bilans nie jest korzystny i wymaga zdecydowanych działań, gdyż utrzymywanie się obecnej sytuacji stwarza zagrożenie, iż województwo stanie się w znacznym stopniu importerem w tym zakresie. Choć możliwości programu są ograniczone, niekorzystny bilans można poprawić przede wszystkim budując mechanizmy łączące gospodarkę z nauką, w szczególności w zakresie upowszechniania systemu transferu i komercjalizacji technologii. Właściwe wykorzystanie znacznego potencjału naukowego regionu przy wzmocnieniu jego zaplecza infrastrukturalnego może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności województwa; infrastruktura techniczna bilans silnych i słabych stron jest niekorzystny, mimo znacznego postępu w ostatnich latach. Bez inwestycji infrastrukturalnych nie jest możliwy właściwy przepływ osób, towarów i usług w gospodarce. Brak nakładów w tej dziedzinie skutkować może małą efektywnością nakładów w innych dziedzinach, a szczególnie w gospodarce. Okolicznością łagodzącą negatywne skutki tej sytuacji mogą być znaczne inwestycje w przebiegających przez województwo korytarzach transportowych, są one bowiem źródłem czynników rozwojowych, ale wymagają połączenia z równomiernie rozmieszczoną i adekwatną do potrzeb infrastrukturą regionalną i lokalną. Szczególnie istotny dla wszystkich aspektów społeczno-gospodarczego rozwoju województwa wielkopolskiego jest szybki rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Bez odpowiednio rozwiniętego systemu infrastruktury informacyjnej niemożliwa jest nowoczesna, konkurencyjna gospodarka. Z przytoczonych wyników analizy SWOT widać, jak istotną rolę w dalszej modernizacji województwa wielkopolskiego w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego ma do odegrania uruchomiony Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny , który za jeden z priorytetów przyjął rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Należycie zaplanowane i alokowane środki finansowe w zdecydowany sposób mogą przyczynić do wzrostu konkurencyjności tego ważnego regionu Polski.

18 Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego 17 E-przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym Chociaż budowa społeczeństwa informacyjnego obejmuje wszystkie sfery funkcjonowania układu państwowo-gospodarczego, to szczególna rola w tych działaniach przypada na obszary biznesowe, w których poczesną rolę mają do odegrania e-przedsiębiorstwa. E-przedsiębiorstwo, jako układ ekonomiczny wykorzystujący w swojej wewnętrznej organizacji i komunikacji (także zewnętrznej) zaawansowaną infrastrukturę teleinformatyczną. Oznacza to w praktyce wsparcie technologią informatyczną podstawowych struktur przedsiębiorstwa i realizacji koncepcji now economy (ekonomii chwili) w trybie on-line, obejmując 9 : poziom infrastruktury technicznej (sprzętowej), poziom infrastruktury systemowo-komunikacyjnej, poziom oprogramowania aplikacyjnego, poziom integracji procesów biznesowych z kontrahentami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. Swoisty ekosystem informatyczny e-przedsiębiorstwa opiera się na zaawansowanych rozwiązaniach klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Tradycyjnie rozumiane systemy ERP jako rozwiązania integrujące infrastrukturę informacyjną przedsiębiorstwa już nie wystarczają. Ich podstawowa funkcjonalność została wzbogacona o systemy zarządzania kontaktami z klientami (CRM Customer Relationship Management), systemy zarządzania kontaktami z dostawcami (SRM Supplier Relationship Management), systemy zarządzania łańcuchem dostaw (SCM Supply Chain Management) i systemy zarządzania cyklem życia produktu (PLM Produkt Lifecycle Management). Jednocześnie rozwój systemów ERP rozbudził zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne określane jako inteligencja biznesowa (Business Intelligence). Oznaczają one efektywne wspomaganie procesów decyzyjnych bazujące na tzw. analityce biznesowej (Business Analytics). Obejmuje ona narzędzia i aplikacje do analizowania, monitorowania, modelowania, prezentowania oraz raportowania danych wspierających podejmowanie decyzji. W tym celu wykorzystuje się hurtownie danych, analizy operacyjne łańcuchów dostaw, analityczne systemy CRM i SRM, analizy finansowe i wskaźniki wydajności przedsiębiorstw. Użytkownikami takich rozwiązań jest szczebel strategiczny firm, bazujących na pewnych agregatach danych. Wykorzystanie w skali masowej technologii internetowych w systemach informacyjnych wzmocniło mechanizmy globalizacji działań gospodarczych i integracji łańcuchów powiązań pomiędzy partnerami biznesowymi. Towarzyszy temu postępująca rewolucja informacyjna, której zadaniem jest dostarczenie informacji niezbędnych 9 P. Adamczewski, E-przedsiębiorstwo w strukturze społeczeństwa informacyjnego, w: Fenomen Internetu, pod red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.

19 18 Piotr Adamczewski do efektywnego wspomagania decyzji korporacyjnych. Wyzwaniom tym podołać mogą jedynie systemy klasy ERP II, o mocno rozszerzonej funkcjonalności w stosunku do klasy ERP. Realizowane w ich obrębie procesy biznesowe daleko wykraczają poza obszar funkcjonowania pojedynczego przedsiębiorstwa. Łączą przepływy informacyjne w ramach zintegrowanych obszarów gospodarczych, obejmujących partnerów biznesowych, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, instytuty naukowo-badawcze i inne ogniwa otoczenia organizacji, wykorzystując do tego celu technologie internetowe i mechanizmy rynku elektronicznego. Systemy ERP II pozwalają na rozszerzenie i pogłębienie zakresów oraz funkcjonalności rozwiązania zintegrowanego, a także skupienie się na strategicznie ważnych dla działalności przedsiębiorstwa zadaniach. Wykorzystują nowe biznesowe technologie informatyczne i kategorie rozwiązań, a w tym 10 : hurtownie danych i rozwiązania klasy Business Intelligence (OLAP OnLine Analytical Processing), zarządzanie wiedzą (KM Knowledge Management), zaawansowane techniki planowania i harmonogramowania (APS Advanced Planning and Scheduling), metody oceny sprawności operacyjnej zarządzania (CPM Corporate Performance Management), strategiczną karta wyników (BSC Balanced ScoreCard). Zakres upowszechnienia się systemów ERP w zakresie informatycznego wspomagania nowoczesnych organizacji upoważnia tezę, że są one postrzegane jako element architektury informatycznej, która praktycznie stanowi warunek ich efektywnego funkcjonowania. Systemy ERP podlegają ewolucji, m.in. pod wpływem nowych wymagań biznesu, zmian technologii rozwiązań informatycznych oraz infrastruktury technicznej. Charakteryzują się silną orientacją na budowanie związków z klientami i partnerami biznesowymi oraz tzw. inteligencję systemową. Skalę upowszechniania tej klasy rozwiązań informatycznych w Polsce charakteryzuje dynamika 14-procentowa w skali ostatnich dwóch lat, a prognozy w tym zakresie są również optymistyczne. Systemy ERP stały się bowiem wyróżnikiem nowocześnie funkcjonujących organizacji gospodarki globalnej. Zjawisko to również dostrzegalne jest także w sektorze MSP. Dowodzą one nowego jakościowo etapu informatyzacji polskich przedsiębiorstw, w którym wysoce przetworzone dane (informacje) stanowią podstawę systemu zarządzania wiedzą. Głównie dotyczy to rozwiązań klasy ERP i Business Intelligence, które wykorzystywane są w ramach nowoczesnych metod zarządzania na konkurencyjnym rynku. 10 Tamże.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015

Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Dr Mirosław Antonowicz POZNAŃ 2015 Profil jednostki, specjalizacja, obszary badawcze Niepubliczna szkoła wyższa o szerokim profilu biznesowym, posiadającą pełne uprawnienia akademickie. Założona w 1993

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp

GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp GOSPODARKA REGIONALNA I LOKALNA W POLSCE Autor: red. Zbigniew Strzelecki, Wstęp Podręcznik oddawany do rąk Czytelników jest rezultatem wyników badań Zespołu Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania:

Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Współpraca Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych Województw Mazowieckiego i Łódzkiego w ramach badania: Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI

ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI ANALIZA PEST I SWOT DLA TRANSFORMACJI WIEDZY W SIECIACH GOSPODARCZYCH WIELKOPOLSKI Dr Hanna WŁODARKIEWICZ-KLIMEK Dr inż. Joanna KAŁKOWSKA Dr inż. Marek GOLIŃSKI CELE ANALIZY PEST DLA OCENY TRANSFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo