WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM"

Transkrypt

1 HANNA PEDOWSKA WYCHOWANIE FIZYCZNE W GIMNAZJUM Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych Program dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej DKW /00 Wydawnictwo GRAB

2 Konsultacja: Henryka Litwin, Dorota Maciąg Autor: Hanna Pedowska Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum o rozszerzonym zakresie wymagań sprawnościowych ISBN Wydawnictwo GRAB Grabowiec ul. Rynek 2 e mail: 2

3 Spis treści I. Charakterystyka programu II. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania III. Wykaz treści i wymagań IV. Wiadomości V. Procedury osiągania celów VI. i umiejętności osiągniętych przez ucznia - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa I - Karta osiągnięć ucznia klasa I - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa II - Karta osiągnięć ucznia klasa II - Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w gimnazjum klasa III - Karta osiągnięć ucznia klasa III VII. Wzór karty informacyjnej osiągnięć ucznia VIII. Osiągnięcia końcowe IX. Piśmiennictwo 3

4 I. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program jest opracowany zgodnie z Podstawą programową kształcenia ogólnego (rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r.). Program nauczania wychowania fizycznego w gimnazjum obejmuje: cele kształcenia i wychowania, treści i wymagania oraz wiadomości i umiejętności uczniów, a także elementy wychowania prozdrowotnego, ekologii, obrony cywilnej i bhp. W programie uwzględniono również sposoby i metody oceniania uczniów oraz wprowadzono karty osiągnięć uczniów dla poszczególnych klas: kartę szczegółową przeznaczoną dla nauczyciela i dla ucznia do wglądu, kartę zbiorową przeznaczoną dla dyrektora szkoły, kartę informacyjną przeznaczoną dla ucznia i jego rodziców. Przy doborze treści kolejnych lekcji wychowania fizycznego nauczyciel powinien pamiętać o stosowaniu zasady indywidualizacji, ze względu na: stan zdrowia, poziom sprawności i umiejętności, tempo uczenia się, charakter, zainteresowania ucznia. Stosowanie zasady indywidualizacji zapewnia każdemu uczniowi optymalne warunki do pełnego rozwoju. Nauczyciel powinien również pamiętać o modyfikowaniu i odpowiednim doborze zajęć ruchowych biorąc pod uwagę płeć uczniów. U dziewcząt powinny dominować ćwiczenia o charakterze zwinnościowym, u chłopców ćwiczenia wytrzymałościowe. Program umożliwia wybór przez ucznia dwóch dowolnych gier zespołowych. Poszczególne treści zostały podzielone na obowiązkowe oraz ponadobowiązkowe (treści ponadobowiązkowe zaznaczono pochyłą czcionką). Umiejętności uwzględniające podział na dziewczęta i chłopców wyróżniono czcionką pogrubioną. Natomiast czcionką kolorową zostały wyróżnione te umiejętności, które zależą od stopnia sprawności ucznia i indywidualnych możliwości ucznia. Umiejętności przewidziane w programie nauczania uczeń może osiągać w ciągu całego trzeciego etapu kształcenia. AUTOR 4

5 II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 1. Kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej: Permanentne i świadome działanie w wybranych formach aktywności sportowo rekreacyjnej. Dążenie do samodoskonalenia się w zakresie sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych. Wdrożenie do zachowań prozdrowotnych: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju. Uświadamianie własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia i innych. Kształtowanie psychomotoryki korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. Współtworzenie modelu organizowania i spędzania czasu wolnego. Dbałość o higienę osobistą i otoczenie. Wdrożenie zasad udzielania pierwszej pomocy i bhp. Zasady racjonalnego odżywiania oraz higieny przechowywania żywności. Zapobieganie powstawaniu uzależnień od tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz sposoby ich zwalczania. Kształtowanie sprawności morfo-funkcjonalnej i kondycyjno korekcyjnej: Wzmocnienie różnych grup mięśniowych mających zapobiegać lub skorygować nabyte we wcześniejszym okresie wady postawy. Zastosowanie ćwiczeń mających na celu wzmocnienie układu kostno stawowo więzadłowego. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej. Zasady funkcjonowania organizmu i regeneracji sił. 5

6 Wyposażenie ucznia w zasób umiejętności ruchowych przydatnych w aktywności zdrowotnej, rekreacyjnej i sportowej: Aktywność ruchowa o charakterze rekreacyjno sportowym i turystycznym w wybranych formach indywidualnych i zespołowych. Różne formy aktywności fizycznej uczniów wspierających ich rozwój w różnych okresach życia i stanach zdrowia: - wypoczynek bierny i czynny, - higiena pracy umysłowej i snu, - osoby niepełnosprawne i ich potrzeby. Wyposażenie uczniów w podstawowy zasób wiadomości i umiejętności z zakresu szkolenia sanitarnego: Pierwsza pomoc w najczęstszych przypadkach zagrożenia życia (udzielanie pierwszej pomocy przy skaleczeniach, zadrapaniach, krwotokach, omdleniu, skręceniu, zwichnięciu, złamaniu oraz przy odmrożeniach i udarze słonecznym). Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju oraz przygotowanie do samoobrony i przeciwstawianie się zagrożeniom czasu pokoju i wojny: Przekazywanie uczniom wiedzy o zasadach zachowania się w stanach zagrożenia. Uświadomienie uczniom znaczenia obrony cywilnej i wykształcenia właściwych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach. Zasady zachowania się podczas katastrof drogowych i kolejowych. Niebezpieczeństwo promieniowania jądrowego. 6

7 Dział Zasady bhp podczas zajęć lekcyjnych i w czasie wolnym od nauki. Higiena osobista, otoczenia, pierwsza pomoc, zdrowe odżywianie. Niebezpieczeństwo używek. Samoobrona. Przeciwstawianie się zagrożeniom i katastrofom. Treści nauczania III. Bezpieczeństwo podczas: przechodzenia przez jezdnię, ćwiczeń (gimnastycznych, ruchowych), zabaw i gier z piłką, zabaw na śniegu i lodzie oraz podczas zajęć w czasie wolnym od nauki. Posiadanie nawyków higieny osobistej i żywności. Udzielanie pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. Zdrowe odżywianie się ze względu na wiek i stan zdrowia. Choroby wynikające ze stosowania używek i sposoby przeciwdziałania uzależnieniom. Ostrzeganie, alarmowanie i właściwe zachowanie podczas zagrożeń i katastrof. Musztra. Typy wojsk. WYKAZ TREŚCI I WYMAGAŃ zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach, potrafi bezpiecznie przejść na boisko (stadion sportowy), zachowuje ostrożność podczas przebywania poza placem szkolnym (np. gdy piłka wypadnie poza boisko na jezdnię), zachowuje bezpieczeństwo przy wykonywaniu danego ćwiczenia (samoochrona i asekuracja współćwiczącego). potrafi udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych urazach. wie jak dbać o czystość i higienę osobistą, potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń i warunków pogodowych, umie dokonać pomiaru tętna najprostszym sposobem, wie jakie konsekwencje wynikają z picia alkoholu, palenia apierosów i zażywania narkotyków, potrafi dobrać dietę w zależności od wysiłku i pory roku, zna różnice między odpoczynkiem czynnym a biernym. potrafi ocenić i rozpoznać rodzaj alarmu oraz odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia lub katastrofy potrafi wykonać (ustawić) podstawowe szyki kolumn i szeregów, potrafi rozpoznać formacje wojskowe (lądowe, powietrzne, morskie). osiągnięcia uczniów potrafi prawidłowo założyć opatrunek na ranę i zabezpieczyć (złamaną, zwichniętą) kończynę. umie dokonać pomiaru tętna przy użyciu ciśnieniomierza, potrafi ułożyć całodzienny jadłospis. potrafi samodzielnie zaalarmować o wystąpieniu pożaru, potrafi rozróżnić i nazwać stopnie wojskowe. 7

8 Dział Ćwiczenia kształtujące i korygujące postawę ciała. Ćwiczenia oddechowe w danym typie budowy klatki piersiowej. Treści nauczania Przyjmowanie poprawnej pozycji ciała w różnych sytuacjach (np. pozycje wyjściowe do danych ćwiczeń oraz pozycje po ich zakończeniu). Przyjmowanie pozycji z zamkniętymi oczami. potrafi porównać własną postawę ciała (siedząc, stojąc, chodząc) z wskazanymi przez nauczyciela przykładami, umie dobrać ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała (np. ćwiczenia głowy, tułowia, ramion i nóg), potrafi utrzymać równowagę z zamkniętymi oczami podczas siadu, przysiadu, stania równoważnego, przejścia po ławeczce gimnastycznej z asekuracją. potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe. osiągnięcia uczniów zna zasady oddychania torem brzusznym i piersiowy. 8

9 Dział Ćwiczenia wytrzymałościowe, szybkościowe i skocznościowe Marsze, biegi, skoki, wspinanie, dźwiganie. Treści nauczania Test Sprawności Fizycznej Marszobieg: m dz./1200 m chł m dz./1500 m chł m dz./1800 m chł. Biegi w szybkim tempie na krótkich odcinkach: - biegi z przyspieszeniem na odcinku m, - bieg krótki na odcinku 60 m z prawidłowym startem, - biegi sztafetowe (4 x 150 m) ze startem niskim. Skoki - kuczne i zawrotne przez skrzynię a) skrzynia 4 częściowa, b) skrzynia 5 częściowa c) skrzynia 5 cz. dz./ 6 cz. chł. - rozkroczne przez kozła (wszerz i wzdłuż), - wzwyż: a) techniką naturalną, b) flopem - w dal Ćwiczenia z użyciem przyrządów: - drabinka dz. i chł., - wspinanie na przyrządy ustawione w różnych płaszczyznach (pionowa rurachł.) - rzuty piłką lekarską oburącz w tył znad głowy: - 3 kg dz., 3-5 kg chł. zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym (regulacja oddechu), zna zasady posługiwania się przyrządami pomiarowymi (np. stoper, taśma miernicza) i potrafi się nimi posługiwać, zna znaczenie kształtowania różnych cech motorycznych (np. przebiec jak najszybciej, aby udzielić pomocy potrzebującemu), potrafi przebiec określony dystans (np. 60 m) w jak najkrótszym czasie, potrafi dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie sprawdzianów prób i testu (porównując swoje osiągnięcia z wynikami kolegów), prawidłowo przeskoczy przez kozła (wszerz i wzdłuż rozkrocznie), skrzynię (skok kuczny i zawrotny), potrafi skoczyć w dal techniką naturalną i biegową, potrafi skoczyć wzwyż techniką naturalną i flopem, prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe (np. starty z różnych pozycji wyjściowych) potrafi bezpiecznie wspiąć się na drabinkę, rurę (nie ma lęku wysokości), potrafi wykonać prawidłowo rzut piłką lekarską (3-5 kg) w tył znad głowy. osiągnięcia uczniów zna i wykona próby sprawnościowe Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, potrafi wykonać inny rodzaj skoku przez skrzynię. 9

10 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Zastosowanie ww. ćwiczeń w zależności od budowy ciała uczniów ich kondycji, sprawności i możliwości. Gimnastyka. Ww. biegi i skoki w zależności od indywidualnych możliwości i różnic (stan zdrowia, poziom sprawności i umiejętności) między uczniami. Przewrót w przód - z miejsca i marszu z odbicia obunóż do przysiadu podpartego dz. i chł., - z odbicia obunóż z naskokiem na ręce chł. i dz. - z odbicia obunóż z naskokiem na ręce połączony z drugim przewrotem dz. Przewrót w tył - z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji dz., - z siadu prostego do przysiadu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg chł., - z postawy stojącej skłonem tułowia - w przód przez siad o nogach prostych dz., - z dowolnej pozycji do skłonu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg chł., - do rozkroku dz. wie jaki mają wpływ ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchową, zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych, potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń, potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń, wykonuje prawidłowo przewrót - w przód z odbicia obunóż do przysiadu podpartego, - z naskokiem na ręce, - z naskokiem na ręce połączony z drugim przewrotem, wykonuje prawidłowo przewrót - w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji, - z siadu prostego do przysiadu podpartego, - z postawy stojącej skłonem tułowia, - w przód przez siad o nogach prostych, - z dowolnej pozycji do skłonu podpartego z chwilowym wyprostowaniem nóg, - z postawy stojącej skłonem tułowia w przód do rozkroku. 10

11 Dział Gimnastyka (ciąg dalszy). Treści nauczania Przewroty w przód i w tył ze współćwiczącym lub przyborem chł. Przerzuty: - bokiem z postawy bokiem w rozkroku do postawy wyjściowej dz. i chł., - bokiem z 2-3 kroków, marszu na dowolną rękę dz. i chł. Łączone przerzuty bokiem dz. i chł. Stanie na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją dz., - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) z przysiadu podpartego odbiciem obunóż chł., - dowolnym sposobem z asekuracją dz. i chł., - połączone z przewrotem w przód (z asekuracją) dz. i chł., Chód i bieg po przyrządach równoważnych chł., Chód po przyrządzie równoważnym z półobrotami w pozycji stojącej i w przysiadzie dz. Chód po równoważni ze zmianami kroku i pozycji, tempa, kierunku dz. i chł. Ćwiczenie dwójkowe lub prostą piramidę wieloosobową wg inwencji własnej dz. i chł. potrafi wykonać przerzut bokiem z miejsca i po kilku krokach, potrafi stanąć na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją; - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) - z przysiadu podpartego odbicie obunóż: - dowolnym sposobem z asekuracją; - połączonego z przewrotem w przód, potrafi przejść, przebiec na palcach po równoważni, potrafi przejść po równoważni, wykonuje półobrót w pozycji stojącej i w przysiadzie, potrafi przejść po równoważni ze zmianą kroku i tempa oraz kierunku marszu. UWAGA Ćwiczenia dostosowane do indywidualnych możliwości, umiejętności i potrzeb uczniów. osiągnięcia uczniów potrafi wykonać serię łączonych przerzutów, wykonuje stanie i siad równoważny na równoważni. 11

12 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Koszykówka umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej (jako uczestnik i kibic), zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory, wykonuje prawidłowo podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu ze zmianą tempa biegu, - podania i chwyty piłki po kozłowaniu, - podania i chwyty piłki sytuacyjne - kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą, - prowadzenie piłki w dwójkach i trójkach, - zbieranie piłki z tablicy, - poruszanie się w obronie, - atak szybki i obrona każdy swego, - krycie każdy swego, - rzut piłką do kosza z biegu po kozłowaniu, - rzut piłką do kosza z biegu z podania partnera (dwutakt), - rzut piłki do kosza z wyskoku, zna podstawowe zasady i przepisy gry, potrafi umiejętnie sędziować. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 12

13 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka siatkowa. prawidłowo wykonuje: - łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym, - łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym w dwójkach, - kierowanie piłki sposobem górnym w określone miejsce na boisku przeciwnika, - odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach, - zbicie piłki z podrzutu własnego lub partnera, - zagrywka sposobem górnym zza linii boiska, - odbicia piłki sposobem górnym z przejściem z postawy wysokiej do niskiej, - zagrywka dolna lub sposobem górnym zza linii 6-8 metrów, - zagrywka sposobem górnym, - z dowolnej odległości, - zagrywka sposobem górnym zza linii boiska, - wystawienie i zbicie piłki w dwójkach, zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 13

14 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka nożna. prawidłowo wykonuje: - prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku, - prowadzenie piłki w trójkach, - prowadzenie piłki z ominięciem przeciwnika zwodem, - prowadzenie piłki nogą prawą i lewą z omijaniem przeszkód, - prowadzenie piłki prostym podbiciem, - uderzenie piłki sytuacyjnej, - przyjęcie piłki stopą (gaszenie), - uderzenie piłki prostym podbiciem, - przyjęcie piłki udem, - zwody bez piłki, - gra bramkarza w obronie i ataku, - strzał piłką do bramki z podania partnera, - strzał piłką do bramki wewnętrznym podbiciem z ruchu, - strzał piłką do bramki z miejsca i ruchu w określone miejsce, zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. Sportowe gry zespołowe (dwie do wyboru: koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna). Piłka ręczna. wykonuje prawidłowo - rzut piłki do bramki z przeskokiem, - rzut piłką do bramki z wyskoku, - rzuty piłką do bramki z różnych pozycji, - atak szybki i obrona każdy swego, - uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwód, - gra bramkarza poruszanie się w bramce, obrona zna podstawowe zasady i przepisy gry, zna przepisy gry i umiejętnie sędziuje bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. UWAGA zna zasady co najmniej dwóch gier zespołowych i potrafi je umiejętnie sędziować. 14

15 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Gry rekreacyjne i terenowe. Tenis stołowy - gra pojedyncza (singiel) i podwójna (debel), - gra mieszana (mikst). potrafi wykonać zagrywkę i zna podstawowe odbicia (bekhend i forhend) - odebrać piłki (wysoką i niską oraz po ścięciu), - odebrać piłki sytuacyjne, zna zasady i przepisy gry. zna przepisy i potrafi sędziować. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. Podchody - organizacja i wyznaczenie terenu gry, - zasady Fair play. Gry rekreacyjne i terenowe (ciąg dalszy). Badminton (Kometka) - podawanie (serw), - rodzaje podstawowych odbić (bekhend i forhend), - ustawienie zawodników, - gra pojedyncza i podwójna, - zasady i przepisy gry. potrafi zorganizować miejsce do zajęć ruchowych (dobrać sprzęt do ćwiczeń, przygotować boisko), wykazuje się różnymi pomysłami w organizowaniu zabaw i gier, zna podstawowe zasady i przepisy poznanych zabaw i gier, potrafi zorganizować nietypowe przybory do ćwiczeń (np. plastykowe butelki, pudełka po lodach, kartony). Piłka nożna przez siatkę (siatko-noga) - sposoby zagrywki (nogą lub ręką), - wyznaczenie terenu do gry, - prawidłowy odbiór piłki, - formy, zasady i przepisy gry. Rekreacja i turystyka. Marsze, spacery. Wycieczki piesze i rowerowe. zna zasady bezpiecznego poruszania się rowerem, potrafi zorganizować wycieczkę pieszą lub rowerową połączoną z grami i zabawami. 15

16 Dział Treści nauczania osiągnięcia uczniów Ćwiczenia muzyczno ruchowe. Układy taneczne według inwencji nauczyciela i uczniów (aerobic dz.). Improwizacja ruchowa przy muzyce (dz.). kroki i figury tańca Polonez (dz. i chł.). potrafi wykonać dowolne ćwiczenia w wyznaczonym rytmie lub przy muzyce, umie dobrać i wykonać dany układ taneczny w określonym przez nauczyciela czasie, zna podstawowe kroki i wykona 3 figury tańca (Polonez). Sporty zimowe. Saneczkarstwo - zjazd po stromym zboczu, - zjazd slalomem, - zjazd pojedynczo i w parach. potrafi bezpiecznie i prawidłowo zjechać na sankach ze stoku, potrafi bezpiecznie upaść na stoku. UWAGA W zależności od warunków atmosferycznych. Ćwiczenia siłowe. Rozgrzewka - ćwiczenia kształtujące ramiona, tułów i nogi(dz.), - ćwiczenia gibkościowe i siłowe (chł.). Ćwiczenia zasadnicze - układ ćwiczeń polegający na kształtowaniu swojego ciała (od mięśnia najsłabszego do najmocniejszego). Zastosowanie sprzętu specjalistycznego znajdującego się w siłowni (atlas, sztangi, sztangielki, krążki, rowerek). dba o przybory i przyrządy do ćwiczeń, potrafi przygotować i samodzielnie przeprowadzić rozgrzewkę w grupie, potrafi wykonać ćwiczenia dla kształtowania poszczególnych grup mięśniowych. 16

17 IV. WIADOMOŚCI 1. Wady postawy, przyczyny powstawania, sposób zapobiegania. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzewający organizm. Higiena osobista. Higiena żywienia. Higiena pracy i wypoczynku. Formy aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych i ich potrzeby. Bezpieczeństwo w czasie różnych form aktywności ruchowej w szkole i poza szkołą. Sposoby obrony i samoochrony. Sposoby podnoszenia poziomu sprawności fizycznej. Proste metody pomiaru i oceny zdolności motorycznych. Kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności rekreacyjno-sportowej(uczestnik, kibic), wycieczki, zawody sportowe. 1 Przepisy stosowanych zabaw i gier sportowych. Sędziowanie wybranych gier sportowych i rekreacyjnych. 1 Uproszczone zasady organizowania imprez sportowych w wybranych dyscyplinach. 1 Zgubny wpływ używek na rosnący organizm. Zapobieganie chorobom i uzależnieniom. Zasady zachowania się podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Zadania i organizacja sił i środków ochrony cywilnej w czasie pokoju, formacje OC. 17

18 V. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW W realizacji programu nauczania treści będą dobierane ze wszystkich działów. Ważnym etapem jest zorientowanie się w możliwościach zdrowotnych i psychofizycznych uczniów. Współpracując z pielęgniarką szkolną wspólnie z nią ustala się ogólną kondycję i możliwości uczniów, na podstawie kart zdrowia, wywiadu środowiskowego i rodzinnego oraz pomiarach wzrostu i ciężaru ciała. KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW Podczas oceniania zostaną uwzględnione zainteresowania, uzdolnienia, sprawności oraz możliwości poszczególnych uczniów. Oceniając, zastosuje się indywidualizację uczniów, biorąc pod uwagę ich stan wyjściowy tj. zdrowie, poziom sprawności uczniów z różnych szkół, sprawność i możliwości w zależności od płci. Ważnym elementem oceny będzie również ciągła obserwacja ucznia w jego postępach i osiągnięciach, sposób i chęć wykonania danego zadania (ćwiczenia); efekt końcowy jest sprawą mniej ważną. Oceny będą dobierane (stawiane) tak, aby nie stresowały uczniów tzn. umożliwiły uczniowi wybór dwóch dowolnych gier zespołowych oraz ustali się zestawy zadań (ćwiczeń), które pomogą (ułatwią) mu jego późniejsze wykonanie. Podczas oceniania uczniów zastosowana będzie następująca skala ocen oparta na wewnątrzszkolnym systemie oceniania: Ocenę celującą otrzyma uczeń, który opanował 100% umiejętności Ocenę bardzo dobrą otrzyma uczeń, który osiągnął od 95 do 99 % umiejętności Ocenę dobrą otrzyma uczeń, który osiągnął od 75 do 94 % umiejętności Ocenę dostateczną otrzyma uczeń, który osiągnął od 50 do 74 % umiejętności Ocenę dopuszczającą otrzyma uczeń, który osiągnął od 20 do 49 % umiejętności Ocenę niedostateczną otrzyma uczeń, który osiągnął poniżej 20 % umiejętności 18

19 W typowym procesie dydaktycznym są stosowane główne formy organizacyjne zajęć oraz środki dydaktyczne. FORMY ORGANIZACYJNE 1. Lekcja Głównym celem lekcji jest opanowanie elementarnych technik ruchu konkurencji sportowych, rozwoju konkretnych sprawności motorycznych, wzmocnienia konkretnych grup mięśniowych itp. Zajęcia korekcyjne i kompensacyjne Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci z wadami nie wymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Specyfika korektywy stwarza pewne wymagania do pozycji, sposobu poruszania się, unikania ruchów niepożądanych czy wręcz szkodliwych dla danej wady. Zajęcia terenowe Zajęcia terenowe mają ogromne znaczenie wychowawcze. Umożliwiają kształtowanie właściwych sposobów zachowań, sprzyjają ujawnianiu się form aktywności poszczególnych uczniów. Aktywizują działania grupowe, integrują klasę. Zajęcia pozalekcyjne Najczęściej przeprowadzane są w ramach SKS. Zajęcia tego typu powinny być prowadzone szczególnie dla uczniów zainteresowanych sportem. Głównym celem takich zajęć jest poprawienie sprawności fizycznej, budowy ciała. Tematyka takich zajęć powinna być dostosowana do zainteresowań uczniów i możliwości bazy dydaktycznej szkoły. 19

20 ŚRODKI DYDAKTYCZNE 1. Jednofunkcyjne przybory typowe i nietypowe Wielofunkcyjne przyrządy typowe i nietypowe Środki dydaktyczne niezbędne do przekazu informacji Urządzenia stałe w sali i w terenie Przybory, przyrządy i urządzenia są typowe wtedy, gdy mają standardowe wymiary i są masowo produkowane przez przemysł. Nietypowymi nazywamy wszystkie pozostałe przybory, przyrządy i urządzenia, które posiadają cechę niekonwencjonalności (opony, butelki, ścieżki zdrowia itp.). Środki dydaktyczne do przekazywania informacji, to: plansze, filmy, instrumenty perkusyjne, podręczniki oraz testy sprawności fizycznej. Urządzenia stałe: w sali gimnastycznej wyposażenie do mini koszykówki, drabinki, w terenie równoważnie, skocznie, bieżnie. 20

21 VI. WYKAZ WYMAGAŃ I UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ UCZNIA Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w I klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w II klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta wymagań i umiejętności osiągniętych przez ucznia z wychowania fizycznego w III klasie gimnazjum oraz karta osiągnięć ucznia. Karta informacyjna osiągnięć ucznia. 21

22 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności KARTA WYMAGAŃ I UMIEJĘTNOŚCI OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM - KLASA I ZASADY BHP PODCZAS ZAJĘĆ LEKCYJNYCH I W CZASIE WOLNYM OD NAUKI. zna zasady bezpiecznego zachowania się na zajęciach (dz. i chł.), potrafi bezpiecznie przejść na boisko (stadion sportowy) (dz. i chł.), zachowuje ostrożność podczas przebywania poza placem szkolnym (np. gdy piłka wypadnie poza boisko na jezdnię) (dz., chł.), zachowuje bezpieczeństwo przy wykonywaniu danego ćwiczenia (samoochrona i asekuracja współćwiczącego) (dz. i chł.). HIGIENA OSOBISTA, OTOCZENIA, PIERWSZA POMOC, ZDROWE ODŻYWIANIE. NIEBEZPIECZEŃSTWO UŻYWEK. potrafi udzielić pierwszej pomocy w najczęstszych urazach (dz. i chł.), potrafi prawidłowo założyć opatrunek na ranę i zabezpieczyć (złamaną, zwichniętą) kończynę,

23 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności wie jak dbać o czystość i higienę osobistą (dz.chł.). potrafi dobrać odpowiedni strój i obuwie do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń i warunków pogodowych (dz. i chł.), umie dokonać pomiaru tętna przy użyciu ciśnieniomierza. SAMOOBRONA. PRZECIWSTAWIANIE SIĘ ZAGROŻENIOM I KATASTROFOM. umie dokonać pomiaru tętna najprostszym sposobem (dz. i chł.). potrafi ocenić i rozpoznać rodzaj alarmu oraz odpowiednio zachować się w sytuacji zagrożenia lub katastrofy (dz. i chł.). potrafi samodzielnie zaalarmować o wystąpieniu pożaru. ĆWICZENIA KSZTAŁTUJĄCE I KORYGUJĄCE POSTAWĘ CIAŁA. potrafi porównać własną postawę ciała (siedząc, stojąc, chodząc) z wskazanymi przez nauczyciela przykładami. ĆWICZENIA ODDECHOWE W DANYM TYPIE BUDOWY KLATKI PIERSIOWEJ

24 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności potrafi wykonać co najmniej 3 ćwiczenia oddechowe (np. prawidłowe oddechy w siadzie klęcznym, w staniu i leżeniu) (dz.chł.) zna zasady oddychania torem brzusznym i piersiowym. ĆWICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE, SZYBKOŚCIOWE I SKOCZNOŚCIOWE, MARSZE, BIEGI, SKOKI, WSPINANIE I DZWIGANIE. zna zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym (regulacja oddechu) (dz. i chł.), potrafi przebiec określony dystans (np. 60 m) w jak najkrótszym czasie (dz. i chł.), prawidłowo przeskoczy przez kozła (wszerz i wzdłuż rozkrocznie), skrzynię (skok kuczny i zawrotny) (dz. i chł.), potrafi skoczyć w dal z miejsca techniką naturalną (dz. i chł.), potrafi bezpiecznie wspiąć się na drabinkę, rurę (nie ma lęku wysokości) (chł.), potrafi wykonać prawidłowo rzut piłką lekarską (3-5 kg) w tył znad głowy (dz. i chł.) zna i wykona próby sprawnościowe Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej, potrafi wykonać inny rodzaj skoku przez skrzynię. 7 24

25 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności prawidłowo reaguje na sygnały wzrokowe i słuchowe (np. starty z różnych pozycji wyjściowych) (dz. i chł.). GIMNASTYKA. wie jaki mają wpływ ćwiczenia gimnastyczne na estetykę ruchową (dz.chł.), zna prawidłową terminologię poznanych ćwiczeń fizycznych, zadań ruchowych oraz pozycji wyjściowych (dz. i chł.), potrafi szanować przybory i przyrządy do ćwiczeń (dz. i chł.), potrafi przyjmować prawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywania ćwiczeń, wykonuje prawidłowo przewrót w przód z odbicia obunóż do przysiadu podpartego, wykonuje prawidłowo przewrót w tył z postawy stojąc w rozkroku do dowolnej pozycji (dz.), -z siadu prostego do przysiadu podpartego (chł), potrafi wykonać przerzut bokiem z miejsca i po kilku krokach(dz. i chł.), potrafi wykonać serię łączonych przerzutów, 9 25

26 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności potrafi stanąć na rękach - z postawy stojąc lub z uniku zamachem jednonóż przy drabince z asekuracją (dz.), - o nogach ugiętych (2-3 sekundy) z przysiadu podpartego odbicie obunóż (chł.), potrafi przejść, przebiec na palcach po równoważni. wykonuje stanie i siad równoważny na równoważni. UWAGA Ćwiczenia dostosowane do indywidualnych możliwości, umiejętności i potrzeb uczniów. SPORTOWE GRY ZESPOŁOWE. 2 umie kulturalnie zachować się podczas różnych form aktywności ruchowej (jako uczestnik i kibic) (dz.chł.), zna zasadę wygrywać bez pychy, przegrywać bez pokory (dz. i chł.). KOSZYKÓWKA prawidłowo wykonuje podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu ze zmianą tempa biegu (dz. i chł.), kozłowanie piłki slalomem ręką prawą i lewą (dz. i chł.), poruszanie się w obronie, bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 6 26

27 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności rzut piłką do kosza z biegu po kozłowaniu (dz. i chł.), zatrzymanie na tempo (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA SIATKOWA prawidłowo wykonuje: łączenie odbić piłki sposobem górnym i dolnym (dz. i chł.), odbicia piłki sposobem dolnym w dwójkach (dz. i chł.), odbicia piłki sposobem górnym z przejściem z postawy wysokiej do niskiej (dz. i chł.), zagrywka dolna lub sposobem górnym zza linii 6-8 metrów (dz. i chł.), kierowanie piłki sposobem górnym na boisko przeciwnej drużyny, w przód, w tył i na boki, zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA NOŻNA prawidłowo wykonuje: prowadzenie piłki w dwójkach ze zmianą kierunku (dz. i chł.), bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych

28 Ilość możliwych do osiągnięcia umiejętności prowadzenie piłki nogą prawą i lewą z omijaniem przeszkód (dz. i chł.), przyjęcie piłki stopą (gaszenie) (dz. i chł.), uderzenie piłki prostym podbiciem (dz. i chł.), strzał piłką do bramki wewnętrznym podbiciem z ruchu (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.). PIŁKA RĘCZNA prawidłowo wykonuje: podania i chwyty piłki w biegu (dz. i chł.), poruszanie się w obronie, rzut piłki do bramki z przeskokiem (dz. i chł.), podanie piłki dowolnym sposobem po wyminięciu obrońcy (dz. i chł.), uwalnianie się od obrońcy przez wyminięcie lub zwód (dz. i chł.), zna podstawowe zasady i przepisy gry (dz. i chł.), bierze udział w rozgrywkach pozaszkolnych. 6 28

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO REALIZACJA CELÓW EDUKACYJNYCH W PRAKTYCE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Właściwa realizacja celów edukacyjnych wychowania fizycznego jest bardzo ważna w procesie nauczania tego przedmiotu, zgodnie z zaleceniami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Opracował S. Mazany PROGRAM NAUCZANIA HOKEJA NA TRAWIE NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 1. Cele edukacyjne 1. Cel główny. Celem głównym w strategii wielostronnego kształcenia i wychowania młodego hokeisty

Bardziej szczegółowo

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I ETAP EDUKACYJNY: KLASY I-III EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA WYCHOWANIE FIZYCZNE W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Fragmenty rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV. - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLASY IV GIMNASTYKA - potrafi wykonać przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, - potrafi wykonać prawidłowe odbicie z odskoczni

Bardziej szczegółowo

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie

Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. I. DASZYŃSKIEGO W RADOMIU Program własny z wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu pływanie Dla kl. I - III Edyta Górka 2010/11 2012/13 Pływanie nie buduje

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie

Program własny. Sport i rekreacja w wodzie. zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Program własny Sport i rekreacja w wodzie zajęcia dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Zajęcia sportowo rekreacyjne w wodzie Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku Etap edukacyjny klasy I III

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND

Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Szkolenie dzieci w piłce nożnej w wieku 4-12 lat formy i treści zajęć treningowych PZPN POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ & DFB DEUTSCHER FUSSBALL-BUND Słowo wstępne: PATRONAT GRZEGORZ LATO PREZES PZPN ANTONI

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia dzieci do lat 10

Program szkolenia dzieci do lat 10 Wojciech Andrzejewski, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek Jacek Multan, Piotr Unierzyski, Krzysztof Walter Program szkolenia dzieci do lat 10 Metodyka nauczania na poziomie niebieskim i czerwonym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE!

PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Najważniejsze potrzeby związane są z ruchem, odprężeniem, ekspresją i tworzeniem. R. Laban PROGRAM AUTORSKI Z ZAKRESU WYCHOWANIA ZDROWOTNEGO GIMNASTYKA, RUCH TO ZDROWIE PRZEDSZKOLACZEK CI TO POWIE! Opracowały:

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki

11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki 11 12 Bezpłatny dodatek finansowany przez Ministerstwo Spor tu i Tur ystyki W dwóch ostatnich tegorocznych numerach naszej Wkładki szkoleniowej chcemy przedstawić projekt szerokiego rozwoju lekkoatletyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Nauczanie rzutów w wyskoku

Nauczanie rzutów w wyskoku Nauczanie rzutów w wyskoku Charakterystyka gry w piłkę ręczną Zespołowa gra sportowa, jaką jest piłka ręczna, istnieje już od stu lat. Gra oparta jest na naturalnych ruchach, takich jak bieg, skok, rzut.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI -

KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Praktyczny przewodnik - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI KID`S ATHLETICS - A TEAM EVENT FOR CHILDREN - LEKKA ATLETYKA DLA DZIECI - ZESPOŁOWE ZAWODY DLA DZIECI - Wydanie pierwsze: 2002 Charles Gozzoli (FRANCJA)

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT

DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT MIROSŁAWA OWCZAREK ŁÓDŹ 11.05.2013 DIAGNOZA ROZWOJU FIZYCZNEGO DLA DZIECI W WIEKU 5 LAT [Wpisz adres] [Wpisz numer telefonu] [Wpisz adres e-mail] Pracę swoją dedykuję: Dzieciom, Rodzicom, Radzie Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic

Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Małopolski Związek Piłki Ręcznej rada trenerów Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli trenerów Kraków Libusza k/gorlic Konspekt zajęć szkoleniowych praktycznych przygotowali: Sebastian Krawczyk, Stanisław

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa

OKREŚLENIE PROGRAMU ZAŁOŻENIA PROGRAMU: CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU : UCZESTNICY PROGRAMU : Program Zdrowym być zdrowiej żyć Izabela Parypa PROGRAM AKTYWNYCH FORM RUCH Opracowała : Opatów 2004 OKREŚLENIE PROGRAMU W trosce o dobro sportu, jego szeroką popularyzację i masowość oraz zwiększenie aktywności fizycznej dzieci opracowałam program

Bardziej szczegółowo