WNIOSEK. w sprawie utworzenia w PWSZ nowego kierunku kształcenia HISTORIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK. w sprawie utworzenia w PWSZ nowego kierunku kształcenia HISTORIA"

Transkrypt

1 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu WNIOSEK w sprawie utworzenia w PWSZ nowego kierunku kształcenia HISTORIA ze specjalnościami: - Edukacja regionalna - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu RACIBÓRZ 2003

2 WNIOSEK Zwracam się z prośbą o wyraŝenie zgody na utworzenia w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Raciborzu nowego kierunku kształcenia historia ze specjalnościami edukacja regionalna i zarządzanie dziedzictwem kulturowym regionu. Uzasadnienie Zgłaszając wniosek o utworzenie nowego kierunku kształcenia uwzględniamy potrzeby lokalnego środowiska, a takŝe postulaty władz samorządowych Powiatu Raciborskiego. ZróŜnicowanie naszej oferty kształcenia, wobec trudnej sytuacji na rynku pracy, ułatwi mieszkańcom zdobycie nowych kwalifikacji, bez konieczności kosztownych wyjazdów do odległych ośrodków akademickich. Podejmujemy teŝ próbę dostosowania profilu kształcenia do potrzeb Unii Europejskiej. Biorąc pod uwagę to, iŝ posiadamy duŝy kompleks obiektów dydaktycznych wraz z zapleczem socjalnym oraz dysponujemy wysokokwalifikowaną kadrą akademicką, będziemy w stanie zapewnić odpowiedni poziom i komfort nauki. Informacje dodatkowe 1. Nazwa uczelni: Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu. 2. Siedziba uczelni: Racibórz, ul. Słowackiego 55-57, telefon (32) , centr , , Baza materialna i dydaktyczna: zespół obiektów dydaktycznych, sportowych i socjalnych PWSZ w Raciborzu (szczegółowo opisana w załączniku nr 2). 4. Koncepcja kształcenia i sylwetka przyszłego absolwenta: załącznik nr 5 5. Informacja o kadrze naukowo-dydaktycznej dla nowej specjalności: - samodzielnych pracowników naukowych w tym - profesorów tytularnych, - doktorów w specjalnościach zgodnych z kierunkami kształcenia, - oraz magistrowie z duŝym doświadczeniem zawodowym i dodatkowymi uprawnieniami. Szczegółowe informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i zawodowym kadry zawiera załącznik nr 3. Rektor PWSZ w Raciborzu prof. zw. dr hab. Joachim Raczek

3 Wykaz dokumentów załączonych do wniosku: Załącznik nr 1. Uchwały Senatu i Konwentu PWSZ w Raciborzu w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia oraz pisma samorządu powiatu raciborskiego Załącznik nr 2. Opis bazy materialnej i dydaktycznej Załącznik nr 3. Wykaz kadry naukowo dydaktycznej dla kierunku historia z załączonymi informacjami o dorobku i deklaracjami podjęcia pracy w PWSZ w Raciborzu. Załącznik nr 4. Deklaracje placówek, w których odbywają się praktyki studenckie Załącznik nr 5. Koncepcja kształcenia z sylwetką przyszłego absolwenta oraz plany studiów i ramowe programy nauczania przedmiotów dla specjalności pielęgniarstwo.

4 WNIOSEK w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia historia Załącznik nr 1 Uchwały Senatu i Konwentu PWSZ w Raciborzu w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia oraz pisma samorządu powiatu raciborskiego

5 WNIOSEK w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia historia Załącznik nr 2 Opis bazy materialnej i dydaktycznej uczelni

6 BAZA MATERIALNA PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU PRZY UL. SŁOWACKIEGO Obiekty PWSZ w Raciborzu rozmieszczone są na dwóch parcelach o łącznej powierzchni m2 stanowiących własność Skarbu Państwa. Całość bazy obejmuje: 1. budynki dydaktyczne A i B, 2. krytą pływalnię, 3. sale gimnastyczne, 4. dom studenta, 5. stadion sportowy, 6. aulę Budynki dydaktyczne i sale gimnastyczne zostały oddane do uŝytku w 1955 r. W 1960 r. do uŝytku oddano stadion, zaś w 1963 r. kompleks obiektów sportowych poszerzono o krytą pływalnię. W 1967 r. oddano do uŝytku dom studenta. W obiektach mieszczą się trzy kotłownie (wymiennikownie) oraz umieszczona na posesji stacja trafo. 1. Budynki dydaktyczne składają się z dwóch trzykondygnacyjnych bloków połączonych ze sobą łącznikiem poprzez, który prowadzi główne wejście wraz z szatnią i portiernią. Powierzchnia budynku A wynosi 3950 m2 obejmując: - 28 sal wykładowych o powierzchni od 36 m2 do 60 m2, - 22 gabinety dla pracowników naukowo-dydaktycznych o pow. 18 m2, - 2 piony sanitarne, - 2 klatki schodowe. Oprócz tego w w/w budynku mieści się biblioteka wraz z czytelnią o łącznej powierzchni 180 m2. Zbiory biblioteki wynoszą ponad 60 tys. tomów, tematycznie dostosowanych do profilu kształcenia studentów. W gmachu dydaktycznym mieści się teŝ Filia w Raciborzu Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (której księgozbiór wynosi około 45 tys. tomów), nastawiona na udostępnianie księgozbioru studentom. Specjalistyczne pozycje studenci będą mogli równieŝ odszukać w zbiorach Muzeum w Raciborzu, współpracującego z PWSZ. Na terenie budynku znajduje się przychodnia lekarska oraz gabinet stomatologiczny. Sale wykładowe oraz gabinety metodyczne wyposaŝone są w niezbędne umeblowanie, zaś ich część wyposaŝona jest w sprzęt audiowizualny, pomoce naukowe (w tym w komputery) oraz podręczne biblioteczki. W suterenach budynku zlokalizowana jest wymiennikownia ogrzewająca budynki A i B oraz magazyny i pomieszczenia warsztatowe. Powierzchnia budynku B wynosi 1800 m2 obejmując: - 12 sal wykładowych o powierzchni m2, przy czym istnieją równieŝ 3 duŝe sale o pow m2, - 6 gabinetów dla wykładowców o powierzchni 18 m2, - 1 pion sanitariatów, - klatkę schodową.

7 Mieści się w nim równieŝ druga pracownia komputerowa wyposaŝona w 17 stanowisk, oraz tematyczna biblioteka językowa posiadająca ponad 10 tys. tomów i dysponująca bieŝącymi zagranicznymi czasopismami. 2. Kryta pływalnia dwukondygnacyjna, posiadająca nieckę basenową o wymiarach 20 X 12 m oraz następujące pomieszczenia: - dwie szatnie ogólne, - cztery szatnie /rozbieralnie / wraz z pomieszczeniami prysznicowymi i sanitariatami, - pokój ratowników z izolatką, - widownię na około 150 miejsc. Pływalnia jest wyposaŝona w oświetlenie awaryjne i akumulatorownię. W podpiwniczeniach mieści się sauna wraz z małym basenikiem oraz siłownią. Obiekt ten posiada własną kotłownię oraz warsztat naprawczy. 3. Budynek sal gimnastycznych składa się z : - 2 sal o pow.20 x 10 m., - 2 szatni / damskiej i męskiej / wraz z prysznicami, - 2 sanitariatów, - siłowni, - magazynów sprzętu sportowego, - pokoju wykładowców. Sale są wyposaŝone w niezbędny sprzęt i urządzenia. 4. Stadion zajmuje powierzchnię m2 posiadając: - pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki noŝnej, - ŜuŜlowe pełnowymiarowe boiska do piłki ręcznej, siatkowej i koszykówki, m. bieŝnię, - widownię. Na stadionie usytuowany jest budynek mieszczący: - salkę seminaryjną, - magazyn sprzętu, - 2 szatnie z pomieszczeniami sanitarnymi oraz prysznicami. WyposaŜony jest w gazowe, etaŝowe centralne ogrzewanie. 5. Dom studenta składa się z czterech kondygnacji, mieści 160 pokoi dwu- i trzyosobowych dla 380 uŝytkowników oraz 8 pokoi gościnnych. Na kaŝdej kondygnacji znajdują się umywalnie, sanitariaty oraz pomieszczenia gospodarcze. Na terenie budynku zlokalizowana jest stołówka na 250 miejsc, kuchnia, pralnia i maglownia oraz magazyny Ŝywnościowe i kotłownia. Na terenie DS mieszczą się trzy mieszkania słuŝbowe z oddzielnymi wejściami. 6. Aula na 250 miejsc, połączona jest z budynkiem domu studenta łącznikiem mieszczącym sanitariaty, salę telewizyjną oraz dwa mniejsze pomieszczenia.

8 WNIOSEK w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia historia Załącznik nr 3 Wykaz kadry naukowo dydaktycznej dla kierunku historia z załączonymi informacjami o dorobku i deklaracjami podjęcia pracy w PWSZ w Raciborzu

9 Lista kadry naukowo-dydaktycznej z tytułami naukowymi Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dla kierunku historia (w załączeniu deklaracje podjęcia pracy w PWSZ w Raciborzu, dyplomy i karty informacyjne) Lp. Tytuł naukowy Nazwisko i imię Specjalność, zainteresowania Nauczany przedmiot Informacje dodatkowe SAMODZIELNI PRACOWNICY NAUKI 1. prof. zw. dr hab. Kaczorowski Włodzimierz 2. dr hab., prof. UO Dorobisz Janusz 3. dr hab., prof. UO Kuberski Leszek 4. dr hab. Masnyk Marek 1. dr Chojecki Dariusz 2. dr Kloch Bogdan 3. dr Patelski Mariusz dr Lach Kornelia dr Maciaszek Włodzimierz dr Maksym-Benczew OSOBY ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA

10 dr inŝ. dr Joanna Owczarek Jacek Olender Piotr 1. mgr Muszała-Ciałowicz Joanna 2. mgr Mika Norbert mgr Siedlaczek Henryk mgr śurek Jolanta MAGISTROWIE Z DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM

11 WYKAZ Z POPRZEDNIEGO WNIOSKU z 2002 r. Lp. Tytuł naukowy Imię i nazwisko Specjalność, zainteresowania Nauczany przedmiot Informacje dodatkowe Specjalność: historia z polityką regionalną (oprócz specjalizacji) 1. Prof. dr hab. Leszek Kuberski Historia Polski i powszechna XIX i XX w., prob. łuŝycka, stos. polsko-niemieckie na Górnym Śląsku, zagadnienia społecznogospodarcze i polityczne Galicji Historia Polski , , po roku 1945, wstęp do badań hist., wybrane zagadnienia z historii administracji 2. Prof. dr hab. Janusz Dorobisz Historia Polski i powszechna XVI-XVIII w, parlamentaryzm i biografistyka staropolska 3. Dr nauk humanistycznych 4. Dr nauk humanistycznych 5. Dr nauk humanistycznych Piotr Olender Włodzimierz Maciaszek Dariusz Chojecki Historia powszechna XIX i XX w., historia wojskowości ze szczególnym uwzględnieniem wojen morskich. Historia regionalna (Śląsk Opolski), historia myśli politycznej Historia staroŝytna, Śląsk a wpływy rzymskie, numizmatyka rzymska. 6. Mgr Henryk Siedlaczek Historia Śląska, historia lokalna, świadomość historyczna, współpraca regionalna 7. Mgr Norbert Mika Historia średniowieczna Polski, Czech oraz krajów ościennych Specjalizacja: regionalistyka Historia średniowieczna powszechna i Polski, historia nowoŝytna powszechna i Polski, el. statystyki i demografii historycznej Historia Powszechna , Historia Polski , geografia hist., historia ustroju Polski Historia Śląska, historia powszechna po roku 1945, metodologia historii, aktualna problematyka regionu* Historia staroŝytna ziem polskich, historia staroŝytna powszechna, archiwistyka, muzealnictwo...*, biblioteki i archiwa...** Warsztaty z metod wsp. transgranicznej*, historia Śląska (ćw.) Nauki pomocnicze historii, wstęp do badań regionalnych*, dziedzictwo kulturowe w procesie kształcenia dzieci i młodzieŝy** Od 1980 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego Od 1982 r. pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego Nauczyciel, dyrektor liceum ogólnokształcącego, od 1995 r. pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach Nauczyciel (duŝe doświadczenie w zakresie współpracy transgranicznej, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego Pracownik Muzeum w Raciborzu, od 1991 r. kierownik Działu Oświaty Nauczyciel, od 1991 r. dyrektor szkoły podstawowej (duŝe doświadczenie we współpracy międzynarodowej), od 1999 r. etatowy członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Nauczyciel, od 1993 r. dyrektor szkoły podstawowej, od 1999 r. dyrektor gimnazjum (duŝe doświadczenie we współpracy transgranicznej, autor podręcznika i programu edukacji regionalnej)

12 8. Dr nauk humanistycznych Joanna Maksym - Benczew Literaturoznawstwo (bohemistyka, polonistyka) Literatura regionu, kultura pogranicza z elementami kultury czeskiej i niemieckiej Nauczyciel, pracownik Uniwersytetu Opolskiego (duŝe doświadczenie we współpracy transgranicznej) 9 Dr nauk humanistycznych Kornelia Lach Folklorystyka Folklor obrzędowy i słowny Nauczyciel, od 1999 r. dyrektor gimnazjum 10 Mgr Jolanta śurek Geografia Polski i Śląska, ekologia, turystyka, krajoznawstwo Geografia regionu Nauczyciel, od 1984 r. doradca metodyczny z geografii 11 Dr inŝ. architekt Jacek Owczarek Historia architektury, historia sztuki, konserwacja zabytków 12 Mgr Joanna Muszała - Ciałowicz Specjalizacja: zarządzanie dobrami kultury Historia zabytków, muzeologia, muzealnictwo, konserwacja zabytków Elementy wiedzy o zabytkach, wybrane zagadnienia z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, podstawy konserwatorstwa Muzeologia i muzealnictwo, krajobraz kulturowy i jego ochrona Wojewódzki Konserwator Zabytków Muzealnik i konserwator zabytków, r. Rejonowy Konserwator Zabytków w Raciborzu, od 1993 Miejski Konserwator Zabytków w Raciborzu, od 1999 r. dyrektor Muzeum w Raciborzu. * - przedmioty ze specjalności edukacja regionalna ** - przedmioty ze specjalności zarządzania dziedzictwem kulturowym regionu

13 WNIOSEK w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia historia Załącznik nr 4 Deklaracje placówek, w których będą odbywać się praktyki studenckie

14 Wykaz placówek wyraŝających zgodę na praktyki studentów kierunku historia PWSZ w Raciborzu: 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Raciborzu 2. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Raciborzu 3. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Raciborzu 4. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Raciborzu 5. Szkoła Podstawowa Nr 18 w Raciborzu 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Raciborzu 7. Szkoła Podstawowa w Pawłowie 8. Szkoła Podstawowa w Zawadzie KsiąŜęcej 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich 10. Szkoła Podstawowa w Rudach 11. Szkoła Podstawowa w Babicach 12. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Raciborzu 13. Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu 14. Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu 15. Gimnazjum Nr 4 w Raciborzu 16. Gimnazjum Nr 5 w Raciborzu 17. Społeczne Gimnazjum RTO w Raciborzu 18. Gimnazjum w Rudach 19. II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szonowicach 21. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu 22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 23. Zespół Szkół Technicznych w Kuźni Raciborskiej 24. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu 25. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu 26. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących w Raciborzu 27. Gminna Biblioteka Publiczna w Nędzy 28. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzanowicach 29. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu 30. Raciborskie Centrum Kultury 31. Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Śląska w Katowicach 32. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach Oddz. Rudy 33. Muzeum w Raciborzu

15 34. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie 35. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach 36. Szkoła Podstawowa w Zabełkowie 37. Zespół Szkół Ogólnokształcących w KrzyŜanowicach

16 WNIOSEK w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia historia Załącznik nr 5 Koncepcja kształcenia z sylwetką przyszłego absolwenta oraz plany studiów i ramowe programy nauczania przedmiotów dla kierunku HISTORIA Ze względu na duŝą objętość, treści programowe spięto w oddzielnym tomie.

17 Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Raciborzu

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 6 (20) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 6 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko profesora

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011

Informacja o działalności Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Warszawa, 2011 Oferta partnerstwa w realizacji inwestycji pn. Rozbudowa siedziby Instytutu Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie Warszawa, 2011 Przedmiot oferty Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki

MAŁOPOLSKA. miasto nowy sącz oraz powiat. nowosądecki MAŁOPOLSKA miasto nowy sącz oraz powiat nowosądecki Obchodzimy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszemu wejściu do Wspólnoty towarzyszyły wielkie nadzieje na szybki rozwój i modernizację

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Załączniki (część 2 szczegółowa)

Załączniki (część 2 szczegółowa) Załączniki (część 2 szczegółowa) do Informacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2013 roku na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo