Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia stosowany jest w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego od 2007 roku. W czasie 5 lat był doskonalony, sprawdził się i zyskał pozytywne opinie kilku kolejnych zespołów oceniających PKA. Na tej podstawie uwzględniając ustawę z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455), rozporządzenie MNiSzW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232), rozporządzenie MNiSzW z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445) oraz Uchwałę Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 15 grudnia 2012 Nr 5/11/12 opracowano z początkiem roku akademickiego 2012/2013 i wdrożono wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. 2. Główne cele Systemu Głównymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożonego na Wydziale Wychowania Fizycznego są: 1. Oddziaływanie na poglądy i postępowanie studentów i pracowników Wydziału tak, aby myślenie i działanie w kategoriach kultury kształcenia stało się naturalnym składnikiem rzeczywistości dydaktycznej. 2. Wypełnienie wymagań formalno-prawnych w zakresie jakości kształcenia. 3. Główne zadania Systemu Natomiast główne zadania Systemu formułują się w następujący sposób: 1. dokonywanie oceny programu studiów (plan studiów i programy nauczania) oraz prawidłowości przypisania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów (modułów) kształcenia; 2. systematyczne badania, analizowanie i ocenianie jakości kształcenia prowadzonego w ramach Wydziału oraz przedkładanie rezultatów tych czynności władzom Uczelni i społeczności akademickiej; 1

2 3. ujawnianie i analizowanie ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w realizowanym przez Wydział procesie dydaktycznym i wskazanie kierunków ich naprawy; 4. ocenianie stopnia osiągnięcia przez studentów Wydziału zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji; 5. ocenianie infrastruktury dydaktycznej Wydziału, wykorzystanie w tym celu m. in. ankiet przeprowadzonych wśród studentów; 6. ocenianie kadry nauczającej oraz spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego; 7. monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału i wykorzystanie uzyskanych wyników do doskonalenia procesu kształcenia. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obowiązujący na Wydziale Wychowania Fizycznego składa się z kilkunastu elementów dotyczących warunków kształcenia i sposobów kształcenia stanowiących zintegrowaną całość. Opracowany został przy udziale studentów i pracodawców (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych). Każdy element systemu uwzględnia procedurę oraz podział kompetencji i odpowiedzialności. Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia koncentrują się na formalnych aspektach (baza naukowo-dydaktyczna, liczba nauczycieli z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym, przygotowanie kadry nauczającej, liczebność grup studenckich, proporcje między wykładami i ćwiczeniami, poziom informatyzacji, zasoby biblioteczne, możliwość kontaktu studentów z pracownikami itp.). Ocena sposobów kształcenia jest dokonywana w formie sprawdzenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej ocenie służą m. in. procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia; procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych; procedura wyznaczania recenzentów prac dyplomowych; hospitacje; studenckie oceny zajęć dydaktycznych; opinie absolwentów i pracodawców o przydatności prowadzonych studiów; spotkania z nauczycielami akademickimi poświęcone dydaktyce; spotkania koordynatorów praktyk z kierownikami placówek w miejscu ich odbywania; analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów; okresowe oceny kadry nauczającej uwzględniające działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, organizacyjną oraz w zakresie wychowania studentów. Podczas oceny nauczycieli akademickich bierze się m. in. pod uwagę studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet. Istotnymi 2

3 elementami oceny zastosowanych sposobów i efektywności kształcenia są też konkursy o studencką nagrodę naukową, na najlepszą pracę dyplomową, międzywydziałowy konkurs języka angielskiego, konkursy z metodyki na najlepszą lekcję pokazową (podsumowanie praktyk) oraz zawody sportowe jako sprawdziany umiejętności praktycznych w ramach formuły podsumowującej zrealizowane treści programowe przedmiotów (w ramach ich zaliczenia) zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym, mini triathlon (sporty obozu letniego). Ważna w Systemie jest też kwestia ujednolicania w ramach Wydziału technik pisania prac dyplomowych, co rzutuje na ich czytelność, przejrzystość i jakość, pozwala obiektywniej oceniać prace dyplomowe. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia opracowany i wdrożony na Wydziale Wychowania Fizycznego porządkuje proces dydaktyczny, podnosi kulturę kształcenia, umożliwia ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, szybko pozwala zidentyfikować sytuację problemową i ją skorygować. Jednocześnie jest otwarty na impulsy, sygnały czy też sugestie wychodzące ze środowisk, w których działa Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Struktura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, jak też organy odpowiedzialne za jego realizację są znane studentom Wydziału (Internet, tablice ogłoszeń, zebrania) i uznane przez nich za przejrzyste. 4. Podstawa formalno-prawna Systemu 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455). 2. Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232). 3. Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445). 4. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 19 marca 2012 r. Nr 20/11/12 zobowiązująca do opracowania wydziałowych wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. 5. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 21 czerwca 2012r. Nr 30-33/11/12 zatwierdzająca wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. 3

4 5. Narzędzia Systemu Podstawowymi narzędziami zbierania danych i informacji potrzebnych do analiz, ocen i podejmowania działań doskonalących jakość kształcenia są: 1. kwestionariusz ankiety dydaktycznej (wypełniają studenci); 2. kwestionariusz ankiety ogólnej (wypełniają nowo promowani absolwenci); 3. kwestionariusz ankiety kierowanej do absolwentów po kilku latach od ukończenia studiów; 4. kwestionariusz ankiety kierowanej do pracodawców; 5. arkusz hospitacyjny; 6. protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe; 7. formularz oceny okresowej nauczyciela akademickiego; 8. formularz oceny własnej Wydziału. Badania ankietowe prowadzone są z poszanowanie etyki oraz zasad badań społecznych. W szczególności są anonimowe i dobrowolne, a ich zbiorcze wyniki są jawne. 6. Charakterystyka szczegółowa Wewnętrznego System Zapewniania Jakości Kształcenia Podstawowym celem Wydziału Wychowania Fizycznego jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne, którego realizacja odbywa się poprzez wykonywanie następujących zadań: 1. zapewnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz stworzenie warunków do jej stałego rozwoju; 2. zapewnienie funkcjonowania systemu motywacji kadry naukowo-dydaktycznej, wspierającego permanentne podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich; 3. stworzenie mechanizmów zapewniających aktualizację programów o najnowsze osiągnięcia nauki; 4. przestrzeganie akademickich standardów nauczania i obyczaju studiowania; 5. stwarzanie warunków zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykać się będzie przyszły absolwent w miejscu i stanowisku pracy; 6. kształtowanie kompetencji społecznych absolwentów, charakteryzujących się szacunkiem dla innych oraz podjętych przez nich działań; 4

5 7. opracowywanie nowoczesnych programów studiów, opartych na efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy; 8. opracowanie systemu weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na różnych jego etapach; 9. systematyczne doskonalenie programów kształcenia i ich efektów; 10. wspieranie mobilności pracowników i studentów; 11. włączanie studentów w proces doskonalenia programu kształcenia, poprzez tworzenie gremiów na rzecz oceny jakości kształcenia, sylwetki absolwenta, modyfikowania programów kształcenia itp.; 12. stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich. Główne zasady Systemu: odpowiedzialność za jakość kształcenia spoczywa na Dziekanie Wydziału Wychowania Fizycznego; przejrzystość i czytelność procedur, ich jawność i dostępność; system nie może ograniczać inicjatyw i nowych zadań; podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych informacji. I. Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego koncentrują się na formalnych aspektach procesu dydaktycznego i uwzględnią: 1. bazę naukowo-dydaktyczną; 2. liczbę nauczycieli akademickich z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym; 3. merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie kadry nauczycielskiej; 4. liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego; 5. liczebność grup studenckich; 6. poziom informatyzacji procesu dydaktycznego; 7. zasoby biblioteczne; 8. możliwość dostępu do Internetu; 9. system stypendialny i inne formy pomocy studentom, 10. udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych; 11. możliwość kontaktów studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz dziekanem i pracownikami dziekanatu. II. Ocena sposobów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego jest dokonywana w formie sprawdzenia, 5

6 analizowania, oceniania, ciągłego doskonalenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej jego ocenie służą elementy wymienione w punktach Procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia. Sylabusy opisy przedmiotów. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu kształcenia, dla każdego przedmiotu opracowuje się sylabusy, w których uwzględnia się między innymi: cele, efekty kształcenia (oraz ich odniesienie do programu kształcenia i obszaru nauki zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji), realizowane treści przedmiotu, metody kształcenia, punkty ECTS, metody oceny efektów kształcenia oraz literaturę. Sylabusy mogą być modyfikowane w celu ich doskonalenia. Całość sylabusa powinna być spójna, to znaczy do założonych efektów kształcenia należy dobrać odpowiednie treści, metody kształcenia, formy zajęć umożliwiające ich realizację oraz właściwe metody oceny służące sprawdzeniu uzyskania efektów kształcenia przez studenta. Sylabusy po zatwierdzeniu przez Dziekana są udostępnione studentom na stronie internetowej Uczelni. Oceny i korekty sylabusów, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, dokonuje Dziekan Wydziału z pomocą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów dydaktycznych, które grupują wykładowców przedmiotów pokrewnych. 2. Procedura przedkładania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych promotorzy składają Dziekanowi do końca października. Dziekan - przy współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia - ocenia, czy sytuują się one we właściwym dla danej dyscypliny obszarze badań. Wczesne ich sprecyzowanie powoduje też, że studenci zyskują maksymalny czas na przygotowanie swych rozpraw. 3. Wdrożenie na Wydziale jednolitych technik pisania prac dyplomowych. Proces ten został zapoczątkowany w roku akademickim 2006/2007 i jest kontynuowany w następnych latach. Zaowocował wyższą jakością prac dyplomowych, lepszą ich czytelnością oraz przejrzystością. Wprowadzenie tego wymogu pozwala też obiektywniej oceniać prace dyplomowe. Proces dyplomowania Zasady przygotowania prac licencjackich i magisterskich Ustala się następującą konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy dyplomowej: 6

7 praca powinna zawierać: Wstęp - (powinien zawierać syntetyczne przedstawienie obszaru wiedzy, w którym znajduje się podjęty temat wprowadzenie do problemu. Należy podać uzasadnienie podjęcia tematu, np. chęć prezentacji nowego ujęcia tematu, chęć poszerzenia wiedzy. W przypadku pracy teoretycznej, opartej na analizie piśmiennictwa, nie posiadającej części badawczej, we wstępie wskazane jest określenie przedmiotu i celu pracy, metod, technik i narzędzi badawczych). 1.Problem badawczy w świetle literatury - (ocena podjętego problemu badawczego w świetle dotychczasowych badań i osiągnięć naukowych na podstawie aktywnie przestudiowanej literatury, funkcjonujących teorii i praw naukowych; przeglądu aktualnej wiedzy; wskazego przeglądu aktualnego piśmiennictwa). 2. Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Przedmiot i cel badań 2.2. Problemy badawcze (to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych). W badaniach praktycznych (diagnostycznych, ewaluacyjnych), eksploracyjnych nie formułuje się hipotezy, stawia się jedynie otwarte pytanie, natomiast w badaniach wyjaśniających lub weryfikacyjnych można sformułować hipotezy odpowiadające pytaniom badawczym) Metody, techniki i narzędzia badawcze (w tym podrozdziale zawieramy również metody statystyczne, jako metody pracy) Organizacja terenu badań 3. Analiza wyników badań własnych 4. Dyskusja - (głównie dotyczy prac wyjaśniających, weryfikacyjnych i jeżeli zachodzi potrzeba konfrontacji z dotychczasowymi badaniami). Podsumowanie Wnioski - (jeżeli praca ma charakter nie tylko poznawczy, ale i aplikacyjny uzasadnione jest zakończenie pracy wnioskami). Spis tabel Spis wykresów Piśmiennictwo Aneks Streszczenie 7

8 student ustala wspólnie z promotorem propozycje poszczególnych części opracowania tematu, biorąc pod uwagę stan dotychczasowej wiedzy i możliwości uzyskania materiału, w bibliografii powinna znaleźć się w miarę pełna literatura dotycząca opracowywanego tematu, pozycje starsze, zaliczane do klasyki, jak i te najnowsze, a także pozycje opublikowane zarówno w formie artykułów, jak i opracowań zwartych, praca powinna być napisana samodzielnie, wykorzystanie źródeł i literatury powinno być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami sporządzania odsyłaczy i przypisów oraz powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, promotor może podjąć decyzję o odstąpieniu od powyższych zasad, uwzględniając specyfikę podjętego tematu pracy. Organizacja i przebieg obrony pracy dyplomowej Ogólne założenia, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta. Obrona pracy licencjackiej powinna odbyć się w terminie letniej sesji egzaminacyjnej. Obrona pracy odbywa się publicznie przed komisją w skład, której wchodzą: 1. przewodniczący komisji, 2. promotor pracy, 3. recenzent pracy. Przebieg obrony: 1. przedstawienie tez pracy, 2. pytania członków komisji kierowane do studenta, 3. ocena prezentacji pracy. Ocenę pracy łącznie z obroną stanowi: 1. liczba punków wystawionych przez recenzenta i promotora, 2. liczba punktów wystawionych przez Komisję za odpowiedzi na postawione pytania, 3. w przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji, 4. ocena udokumentowana jest w protokole z obrony pracy oraz protokole zbiorczym egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy praktyczny, to sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności zawodowych i praktycznych w zakresie kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowanego praktycznego Egzamin przeprowadzają komisje, powołane przez Dziekana składające się z: 1. przewodniczącego, 8

9 2. członków komisji co najmniej dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na studiach licencjackich kierunku wychowanie fizyczne, posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe. Przewodniczący komisji: 1. zatwierdza zadania egzaminacyjne do części praktycznej, 2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 3. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 4. ogłasza wyniki egzaminu. Egzaminatorzy: 1. oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych zdającego, posługując się ustalonymi kryteriami oceniania. Egzamin praktyczny polega na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z właściwym poziomem kształcenia studentów i na adekwatnym etapie edukacyjnym szkoły. W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się: 1. kryteria celowości (celowe i świadome działanie prowadzącego wobec uczniów), 2. kryteria racjonalności (adekwatność do celów i zadań, doboru treści, środków i metod pracy), 3. kryteria sprawności działania prowadzącego, 4. kryteria nowatorstwa, 5. kryteria skuteczności (efekty lekcji). Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera: 1. arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego, 2. dokumentację egzaminu praktycznego, 3. zbiorczy protokół komisji z przebiegu egzaminu praktycznego. Student zdał egzamin praktyczny jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 4. Wymóg hospitacji, czyli wizytowania zajęć dydaktycznych przez osoby odpowiedzialne za przedmiot oraz przez Dziekana i rektorów. Wymóg ten obowiązuje w całym Wydziale Wychowania Fizycznego. Pozwala na bieżąco oceniać sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych, ich poziom merytoryczny i efektywność oraz zgodność z programem (sylabusem). Umożliwia też pomoc młodszym pracownikom naukowo-dydaktycznym 9

10 i pracownikom niesamodzielnym. Dokumentacja hospitacji zgodna z arkuszem hospitacyjnym. 5. Studenckie oceny zajęć dydaktycznych. Celem badań jest monitorowanie procesu kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli akademickich do analiz i doskonalenia sposobu prowadzenia zajęć. Badaniami od kilku lat objęte są wszystkie prowadzone w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zajęcia dydaktyczne. Umożliwia to przeprowadzana pod koniec roku akademickiego ankieta ogólna, jak też ankiety dydaktyczne międzysemestralne, praktykowane po zakończeniu realizacji przedmiotu. O wynikach badań informowani są pracownicy, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, zespół kierowniczy i Senat Uczelni. Studenckie oceny są brane pod uwagę przy ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych 6. Opinie nowo promowanych absolwentów o studiach Wychowania Fizycznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Celem badań jest uzyskanie informacji od nowo promowanych absolwentów o odbytych studiach, w tym o jakości kształcenia (programach i metodach nauczania, poziomie wiedzy i umiejętnościach wyniesionych ze studiów, warunkach studiowania, poziomie obsługi studenta). Umożliwia to też przeprowadzana od kilku lat ankieta. Wyniki badań pozwalają kierownictwu Uczelni i Wydziału likwidować niedostatki i korygować uchybienia. 7. Konkurs o studencką nagrodę naukową. Organizowany w grudniu z udziałem przedstawicieli kół naukowych działających w Uczelni. Pozwala stwierdzić, czy zastosowane sposoby kształcenia sprawdzają się, na ile w toku procesu dydaktycznego studenci zostali zachęceni do aktywności naukowej, jak konstruują referaty naukowe i jak prezentują wyniki przeprowadzonych badań. W konkursie biorą udział studenci z kół naukowych działających na Wydziale Wychowania Fizycznego 8. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową powstałą w danym roku akademickim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Do konkursu typowana jest jedna najlepsza praca licencjacka i magisterska na Wydziale. Organizowany w pierwszej połowie lipca. W kategorii prac licencjackich przyznawane są trzy nagrody, w kategorii prac magisterskich dwie. Pozwala ocenić efektywność kształcenia i kreatywność studentów. 9. Okresowa ocena nauczycieli akademickich. Dokonywana jest przez podmiot uprawniony pod kątem ich działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz zaangażowania w zakresie wychowania studentów. Jej celem jest ciągłe doskonalenie i budowanie najbardziej efektywnego zespół pracowników Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Podczas oceny kadry naukowo-dydaktycznej bierze się m. 10

11 in. pod uwagę: studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet, wyniki wizytowania zajęć umieszczone w arkuszach hospitacyjnych, poprawność opracowania i terminowość złożenia programów nauczania, dorobek naukowy, wykonanie zadań związanych z organizacją toku studiów, opieką nad studentami, realizacją tematów badawczych; punktualność, życzliwość, współ-odpowiedzialność za proces kształcenia i postawę etyczno-moralną. 10. Cotygodniowe (wtorki) zebrania Zespołu Kierowniczego Uczelni. Pozwalają oceniać na bieżąco jakość procesu dydaktycznego realizowanego w ramach wszystkich wydziałów zarówno w kontekście warunków, jak i sposobów kształcenia. W zebraniach bierze udział Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownikdziekanatu 11. Spotkania władz Uczelni i Wydziału z nauczycielami akademickimi. Odbywają się na początku października. Pozwalają omówić najważniejsze założenia dydaktyczne i zasady ich realizacji w danym roku akademickim, w połączeniu z wymogami wewnętrznego systemu zapewniania i oceny jakości kształcenia. Umożliwiają przekazanie wszystkim pracownikom wyników ankiet ewaluacyjnych, które wskazują na dobre strony i uchybienia w szeroko pojętej organizacji pracy Uczelni i Wydziału. Pozwalają też przekazać zadania zespołom dydaktycznym, tak aby mogły one w sposób skoordynowany realizować swe główne cele: pomoc Dziekanowi w ocenie programów nauczania, korelacja treści programowych, pobudzanie aktywności badawczej pracowników. 12. Spotkania Dziekana Wydziału z nauczycielami akademickimi prowadzącymi seminaria oraz z promotorami i recenzentami prac dyplomowych. Odbywają się w październiku, marcu i maju. Pozwalają zwrócić uwagę na organizację i efektywność seminariów i proseminariów. Stwarzają możliwość omówienia podstawowych standardów jakości prac dyplomowych i oceny stopnia ich przygotowania. Są też okazją do przypomnienia wymogów stawianych recenzjom prac dyplomowych. 13. Spotkania uczelnianych koordynatorów praktyk z opiekunami praktyk i kierownikami placówek w miejscu ich odbywania. Ich celem jest ocena formalnej strony i organizacji praktyk oraz warunków w jakich przebiegają. Wizyty takie pozwalają też upewnić się, czy praktyki są efektywne i czy umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 11

12 Zasady zaliczania praktyk studenckich Z pobytu w wybranej instytucji (określonej w instrukcji praktyk) student sporządza sprawozdanie w Dzienniku praktyk OSW, w którym uwzględnia: dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia, do dzienniczka dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz arkusze obserwacji dziecka/ucznia oraz hospitacji. Nauczyciel wychowania fizycznego z danej placówki (szkoły) zamieszcza w dzienniku opinię słowną o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, zaangażowania w realizację zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, efektywność działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem dyrektora szkoły. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej przez placówkę (szkołę), dziennika praktyk i załączonych scenariuszy zajęć/dni aktywności, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych/przedszkolnych. Praktyki pedagogiczne kończą się obowiązkowym uczestnictwem czynnym lub biernym (jako hospitujący) w konkursie metodycznym na najlepszą lekcję wychowania fizycznego. Osoby hospitujące zajęcia wypełniają arkusze hospitacyjne. Każdy student po zakończeniu praktyk wypełnia kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny praktyk pedagogicznych. 14. Uzyskiwanie od absolwentów i pracodawców informacji zwrotnych o jakości i przydatności prowadzonych studiów. Tego typu działalność, którą prowadzi Biuro Karier OSW, umożliwia modyfikowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do potrzeb rynku. Stosowną informację kierownik Biura Karier przekazuje Dziekanowi, Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia oraz kierownictwu Uczelni w październiku każdego roku. 15. Ocenianie studentów jest jednym z najistotniejszych elementów szkolnictwa wyższego, bo wywiera wpływ na przyszłe ich kariery zawodowe. Dlatego w OSW przykłada się dużą wagę do tego, aby ocenianie zawsze było dokonywane w profesjonalny sposób. Studenci są zatem oceniani według zawartych w regulaminie studiów, upowszechnianych oraz konsekwentnie stosowanych przepisów i procedur. Studenci są każdorazowo informowani o strategii oceniania w przypadku rozpoczynania realizacji konkretnego programu, czekających ich egzaminach (bądź innych metodach oceniania), 12

13 oczekiwaniach stawianych wobec nich, a także kryteriach stosowanych przy ocenianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Metody oceny uzyskanych efektów kształcenia i ocenianie studentów Metody oceny uzyskanych przez studenta efektów kształcenia powinny być tak dobrane, aby umożliwiały ich weryfikację. Ocenianie studentów jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów. Jednocześnie powinno służyć sprawdzalności efektów kształcenia. Do weryfikacji uzyskanych przez studenta efektów kształcenia mogą być wykorzystywane różne metody np. egzamin ustny, egzamin pisemny, odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny, kolokwium, projekt, referat, praca kontrolna, esej, test itp. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Dziekan oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Na pierwszych zajęciach prowadzący powinien poinformować studentów o: oczekiwanym nakładzie pracy ze strony studenta, zakresie wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych (zgodne z efektami, jakie powinien student osiągnąć), zasadach oceniania, stosowanej formie oceny i metodach oceny, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej. Forma zaliczenia zajęć dydaktycznych powinny spełniać określone procedury. Egzamin Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w okresie sesji egzaminacyjnej, której termin określony jest zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Dopuszcza się ustalenie innych terminów przeprowadzania egzaminów zgodnie z Regulaminem studiów. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia założonymi w sylabusach przedmiotów. Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w sylabusach. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący. Przerwanie lub unieważnienie egzaminu 13

14 Prowadzący egzamin winien reagować na każde przejawy braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Ma obowiązek przerwać egzamin studentowi, jeśli stwierdzi, że w trakcie udzielania odpowiedzi na zadane pytania student korzysta z pomocy innych studentów, urządzeń, materiałów itp. W razie stwierdzenia braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania przez kilku studentów lub zakłóceniu przebiegu egzaminu, prowadzący egzamin jest uprawniony do przerwania go dla całej grupy studentów. Rażące naruszenie przyjętych zasad oceniania studentów, posiadające wpływ na prawidłowość ich oceny, może być podstawą unieważnienia egzaminu. W przypadku przerwania egzaminu dla całej grupy studentów lub jego unieważnienia prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dziekana. Zaliczenie i zaliczenie z oceną Formą weryfikacji efektów uczenia się jest także zaliczenie i zaliczenie z oceną. Ustala się, że ich podstawą może być w szczególności: obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością, pisemne prace zaliczeniowe, projekty, referaty itp., pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe (pisemne lub ustne), spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego. Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe. Skala ocen Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów lub program kształcenia przewiduje inaczej. Przy egzaminach, zaliczeniach przedmiotów oraz egzaminie dyplomowym stosuje się następujące oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Dokumentacja prac studenckich, w tym z egzaminów i zaliczeń Dokumentacja z egzaminów pisemnych zarówno opisowych, jak i testowych, końcowych kolokwiów zaliczeniowych oraz innych prac studenckich winna być przechowywana przez prowadzących zajęcia przez okres 1 roku. Po tym okresie dokumentacja ta winna zostać zniszczona zgodnie z zasadami przyjętymi w archiwizacji. 14

15 16. Międzywydziałowy konkurs znajomości języka angielskiego. Organizowany w kwietniu, pozwala ocenić stopień opanowania języka angielskiego przez studentów oraz przyczynia się do pogłębiania jego znajomości. 17. Zawody sportowe jako formuła podsumowująca zaliczenie poszczególnych przedmiotów kształcenia praktycznego to sprawdzian kompetencji sprawności fizycznej studentów niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zadaniem ich jest więc weryfikacja umiejętności praktycznych, jako podsumowanie realizowanych treści programowych przedmiotów praktycznych (w ramach ich zaliczenia) zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym (obóz szkoleniowy-zimowy), mini triathlon (sporty obozu letniego). 18. Analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów. We wszystkich przypadkach nauczyciele akademiccy przedstawiają Dziekanowi i Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia stosowną dokumentację, która jest badana pod kątem rzetelności, solidności i terminowości (dokumentację archiwizują nauczyciele akademiccy przez rok od daty przeprowadzenia zaliczenia). W razie wątpliwości prowadzący proszeni są o wyjaśnienia. Procedura ta pozwala ocenić czy studenci naprawdę opanowali wiedzę z danego przedmioty i czy efekty kształcenia opisane w sylabusie zostały osiągnięte. p.o. Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego mgr Jarosław Marcinkowski 15

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli

Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Realizacja zajęć dydaktycznych w WSPA wytyczne dla nauczycieli Lublin, kwiecień 2013 Wstęp Jakość kształcenia przesądza o skuteczności procesu edukacyjnego realizowanego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA Zielona Góra; styczeń 2014 2 Zasady dyplomowania na Wydziale Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Pierwsza ocena w służbie cywilnej

Pierwsza ocena w służbie cywilnej Pierwsza ocena w służbie cywilnej Poradnik został przygotowany w ramach współpracy firmy Gamma sp. j. z Departamentem Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. S 1. Czemu służy ocena pracownicza?......................................

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo