Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia"

Transkrypt

1 Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia stosowany jest w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego od 2007 roku. W czasie 5 lat był doskonalony, sprawdził się i zyskał pozytywne opinie kilku kolejnych zespołów oceniających PKA. Na tej podstawie uwzględniając ustawę z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455), rozporządzenie MNiSzW z dnia 29 września 2011 roku w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232), rozporządzenie MNiSzW z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445) oraz Uchwałę Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 15 grudnia 2012 Nr 5/11/12 opracowano z początkiem roku akademickiego 2012/2013 i wdrożono wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. 2. Główne cele Systemu Głównymi celami Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia wdrożonego na Wydziale Wychowania Fizycznego są: 1. Oddziaływanie na poglądy i postępowanie studentów i pracowników Wydziału tak, aby myślenie i działanie w kategoriach kultury kształcenia stało się naturalnym składnikiem rzeczywistości dydaktycznej. 2. Wypełnienie wymagań formalno-prawnych w zakresie jakości kształcenia. 3. Główne zadania Systemu Natomiast główne zadania Systemu formułują się w następujący sposób: 1. dokonywanie oceny programu studiów (plan studiów i programy nauczania) oraz prawidłowości przypisania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów (modułów) kształcenia; 2. systematyczne badania, analizowanie i ocenianie jakości kształcenia prowadzonego w ramach Wydziału oraz przedkładanie rezultatów tych czynności władzom Uczelni i społeczności akademickiej; 1

2 3. ujawnianie i analizowanie ewentualnych nieprawidłowości jakie mogą pojawić się w realizowanym przez Wydział procesie dydaktycznym i wskazanie kierunków ich naprawy; 4. ocenianie stopnia osiągnięcia przez studentów Wydziału zakładanych efektów kształcenia oraz sposobów ich weryfikacji; 5. ocenianie infrastruktury dydaktycznej Wydziału, wykorzystanie w tym celu m. in. ankiet przeprowadzonych wśród studentów; 6. ocenianie kadry nauczającej oraz spełniania wymagań dotyczących minimum kadrowego; 7. monitorowanie karier zawodowych absolwentów Wydziału i wykorzystanie uzyskanych wyników do doskonalenia procesu kształcenia. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia obowiązujący na Wydziale Wychowania Fizycznego składa się z kilkunastu elementów dotyczących warunków kształcenia i sposobów kształcenia stanowiących zintegrowaną całość. Opracowany został przy udziale studentów i pracodawców (interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych). Każdy element systemu uwzględnia procedurę oraz podział kompetencji i odpowiedzialności. Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia koncentrują się na formalnych aspektach (baza naukowo-dydaktyczna, liczba nauczycieli z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym, przygotowanie kadry nauczającej, liczebność grup studenckich, proporcje między wykładami i ćwiczeniami, poziom informatyzacji, zasoby biblioteczne, możliwość kontaktu studentów z pracownikami itp.). Ocena sposobów kształcenia jest dokonywana w formie sprawdzenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej ocenie służą m. in. procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia; procedura zatwierdzania tematów prac dyplomowych; procedura wyznaczania recenzentów prac dyplomowych; hospitacje; studenckie oceny zajęć dydaktycznych; opinie absolwentów i pracodawców o przydatności prowadzonych studiów; spotkania z nauczycielami akademickimi poświęcone dydaktyce; spotkania koordynatorów praktyk z kierownikami placówek w miejscu ich odbywania; analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów; okresowe oceny kadry nauczającej uwzględniające działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, organizacyjną oraz w zakresie wychowania studentów. Podczas oceny nauczycieli akademickich bierze się m. in. pod uwagę studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet. Istotnymi 2

3 elementami oceny zastosowanych sposobów i efektywności kształcenia są też konkursy o studencką nagrodę naukową, na najlepszą pracę dyplomową, międzywydziałowy konkurs języka angielskiego, konkursy z metodyki na najlepszą lekcję pokazową (podsumowanie praktyk) oraz zawody sportowe jako sprawdziany umiejętności praktycznych w ramach formuły podsumowującej zrealizowane treści programowe przedmiotów (w ramach ich zaliczenia) zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym, mini triathlon (sporty obozu letniego). Ważna w Systemie jest też kwestia ujednolicania w ramach Wydziału technik pisania prac dyplomowych, co rzutuje na ich czytelność, przejrzystość i jakość, pozwala obiektywniej oceniać prace dyplomowe. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia opracowany i wdrożony na Wydziale Wychowania Fizycznego porządkuje proces dydaktyczny, podnosi kulturę kształcenia, umożliwia ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia, szybko pozwala zidentyfikować sytuację problemową i ją skorygować. Jednocześnie jest otwarty na impulsy, sygnały czy też sugestie wychodzące ze środowisk, w których działa Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Struktura Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, jak też organy odpowiedzialne za jego realizację są znane studentom Wydziału (Internet, tablice ogłoszeń, zebrania) i uznane przez nich za przejrzyste. 4. Podstawa formalno-prawna Systemu 1. Ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2011, nr 84, poz. 455). 2. Rozporządzenie z dnia 29 września 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz. U. 2011, nr 207, poz. 1232). 3. Rozporządzenie z dnia 5 października 2011 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2011, nr 243, poz.1445). 4. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 19 marca 2012 r. Nr 20/11/12 zobowiązująca do opracowania wydziałowych wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia. 5. Uchwała Senatu Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego z dnia 21 czerwca 2012r. Nr 30-33/11/12 zatwierdzająca wydziałowe wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. 3

4 5. Narzędzia Systemu Podstawowymi narzędziami zbierania danych i informacji potrzebnych do analiz, ocen i podejmowania działań doskonalących jakość kształcenia są: 1. kwestionariusz ankiety dydaktycznej (wypełniają studenci); 2. kwestionariusz ankiety ogólnej (wypełniają nowo promowani absolwenci); 3. kwestionariusz ankiety kierowanej do absolwentów po kilku latach od ukończenia studiów; 4. kwestionariusz ankiety kierowanej do pracodawców; 5. arkusz hospitacyjny; 6. protokoły egzaminacyjne i zaliczeniowe; 7. formularz oceny okresowej nauczyciela akademickiego; 8. formularz oceny własnej Wydziału. Badania ankietowe prowadzone są z poszanowanie etyki oraz zasad badań społecznych. W szczególności są anonimowe i dobrowolne, a ich zbiorcze wyniki są jawne. 6. Charakterystyka szczegółowa Wewnętrznego System Zapewniania Jakości Kształcenia Podstawowym celem Wydziału Wychowania Fizycznego jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne, którego realizacja odbywa się poprzez wykonywanie następujących zadań: 1. zapewnianie kompetentnej kadry naukowo-dydaktycznej oraz stworzenie warunków do jej stałego rozwoju; 2. zapewnienie funkcjonowania systemu motywacji kadry naukowo-dydaktycznej, wspierającego permanentne podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli akademickich; 3. stworzenie mechanizmów zapewniających aktualizację programów o najnowsze osiągnięcia nauki; 4. przestrzeganie akademickich standardów nauczania i obyczaju studiowania; 5. stwarzanie warunków zdobywania wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, z jakimi spotykać się będzie przyszły absolwent w miejscu i stanowisku pracy; 6. kształtowanie kompetencji społecznych absolwentów, charakteryzujących się szacunkiem dla innych oraz podjętych przez nich działań; 4

5 7. opracowywanie nowoczesnych programów studiów, opartych na efektach kształcenia, dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy; 8. opracowanie systemu weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia na różnych jego etapach; 9. systematyczne doskonalenie programów kształcenia i ich efektów; 10. wspieranie mobilności pracowników i studentów; 11. włączanie studentów w proces doskonalenia programu kształcenia, poprzez tworzenie gremiów na rzecz oceny jakości kształcenia, sylwetki absolwenta, modyfikowania programów kształcenia itp.; 12. stwarzanie warunków do działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich. Główne zasady Systemu: odpowiedzialność za jakość kształcenia spoczywa na Dziekanie Wydziału Wychowania Fizycznego; przejrzystość i czytelność procedur, ich jawność i dostępność; system nie może ograniczać inicjatyw i nowych zadań; podawanie do publicznej wiadomości rzetelnych informacji. I. Elementy zapewniania i oceny warunków kształcenia w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego koncentrują się na formalnych aspektach procesu dydaktycznego i uwzględnią: 1. bazę naukowo-dydaktyczną; 2. liczbę nauczycieli akademickich z odpowiednim stopniem lub tytułem naukowym; 3. merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie kadry nauczycielskiej; 4. liczbę studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego; 5. liczebność grup studenckich; 6. poziom informatyzacji procesu dydaktycznego; 7. zasoby biblioteczne; 8. możliwość dostępu do Internetu; 9. system stypendialny i inne formy pomocy studentom, 10. udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych; 11. możliwość kontaktów studentów z pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz dziekanem i pracownikami dziekanatu. II. Ocena sposobów kształcenia na Wydziale Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego jest dokonywana w formie sprawdzenia, 5

6 analizowania, oceniania, ciągłego doskonalenia oraz wydania opinii o realizacji procesu dydaktycznego. Wysoką jakość kształcenia zapewniają i merytorycznej jego ocenie służą elementy wymienione w punktach Procedura opracowania i doskonalenia programu kształcenia. Sylabusy opisy przedmiotów. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji procesu kształcenia, dla każdego przedmiotu opracowuje się sylabusy, w których uwzględnia się między innymi: cele, efekty kształcenia (oraz ich odniesienie do programu kształcenia i obszaru nauki zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji), realizowane treści przedmiotu, metody kształcenia, punkty ECTS, metody oceny efektów kształcenia oraz literaturę. Sylabusy mogą być modyfikowane w celu ich doskonalenia. Całość sylabusa powinna być spójna, to znaczy do założonych efektów kształcenia należy dobrać odpowiednie treści, metody kształcenia, formy zajęć umożliwiające ich realizację oraz właściwe metody oceny służące sprawdzeniu uzyskania efektów kształcenia przez studenta. Sylabusy po zatwierdzeniu przez Dziekana są udostępnione studentom na stronie internetowej Uczelni. Oceny i korekty sylabusów, jeszcze przed rozpoczęciem nauki, dokonuje Dziekan Wydziału z pomocą Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz zespołów dydaktycznych, które grupują wykładowców przedmiotów pokrewnych. 2. Procedura przedkładania i zatwierdzania tematów prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych promotorzy składają Dziekanowi do końca października. Dziekan - przy współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia - ocenia, czy sytuują się one we właściwym dla danej dyscypliny obszarze badań. Wczesne ich sprecyzowanie powoduje też, że studenci zyskują maksymalny czas na przygotowanie swych rozpraw. 3. Wdrożenie na Wydziale jednolitych technik pisania prac dyplomowych. Proces ten został zapoczątkowany w roku akademickim 2006/2007 i jest kontynuowany w następnych latach. Zaowocował wyższą jakością prac dyplomowych, lepszą ich czytelnością oraz przejrzystością. Wprowadzenie tego wymogu pozwala też obiektywniej oceniać prace dyplomowe. Proces dyplomowania Zasady przygotowania prac licencjackich i magisterskich Ustala się następującą konstrukcję i zawartość merytoryczną pracy dyplomowej: 6

7 praca powinna zawierać: Wstęp - (powinien zawierać syntetyczne przedstawienie obszaru wiedzy, w którym znajduje się podjęty temat wprowadzenie do problemu. Należy podać uzasadnienie podjęcia tematu, np. chęć prezentacji nowego ujęcia tematu, chęć poszerzenia wiedzy. W przypadku pracy teoretycznej, opartej na analizie piśmiennictwa, nie posiadającej części badawczej, we wstępie wskazane jest określenie przedmiotu i celu pracy, metod, technik i narzędzi badawczych). 1.Problem badawczy w świetle literatury - (ocena podjętego problemu badawczego w świetle dotychczasowych badań i osiągnięć naukowych na podstawie aktywnie przestudiowanej literatury, funkcjonujących teorii i praw naukowych; przeglądu aktualnej wiedzy; wskazego przeglądu aktualnego piśmiennictwa). 2. Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Przedmiot i cel badań 2.2. Problemy badawcze (to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych). W badaniach praktycznych (diagnostycznych, ewaluacyjnych), eksploracyjnych nie formułuje się hipotezy, stawia się jedynie otwarte pytanie, natomiast w badaniach wyjaśniających lub weryfikacyjnych można sformułować hipotezy odpowiadające pytaniom badawczym) Metody, techniki i narzędzia badawcze (w tym podrozdziale zawieramy również metody statystyczne, jako metody pracy) Organizacja terenu badań 3. Analiza wyników badań własnych 4. Dyskusja - (głównie dotyczy prac wyjaśniających, weryfikacyjnych i jeżeli zachodzi potrzeba konfrontacji z dotychczasowymi badaniami). Podsumowanie Wnioski - (jeżeli praca ma charakter nie tylko poznawczy, ale i aplikacyjny uzasadnione jest zakończenie pracy wnioskami). Spis tabel Spis wykresów Piśmiennictwo Aneks Streszczenie 7

8 student ustala wspólnie z promotorem propozycje poszczególnych części opracowania tematu, biorąc pod uwagę stan dotychczasowej wiedzy i możliwości uzyskania materiału, w bibliografii powinna znaleźć się w miarę pełna literatura dotycząca opracowywanego tematu, pozycje starsze, zaliczane do klasyki, jak i te najnowsze, a także pozycje opublikowane zarówno w formie artykułów, jak i opracowań zwartych, praca powinna być napisana samodzielnie, wykorzystanie źródeł i literatury powinno być udokumentowane zgodnie z obowiązującymi zasadami sporządzania odsyłaczy i przypisów oraz powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi, promotor może podjąć decyzję o odstąpieniu od powyższych zasad, uwzględniając specyfikę podjętego tematu pracy. Organizacja i przebieg obrony pracy dyplomowej Ogólne założenia, które podlegają ocenie przez promotora i recenzenta. Obrona pracy licencjackiej powinna odbyć się w terminie letniej sesji egzaminacyjnej. Obrona pracy odbywa się publicznie przed komisją w skład, której wchodzą: 1. przewodniczący komisji, 2. promotor pracy, 3. recenzent pracy. Przebieg obrony: 1. przedstawienie tez pracy, 2. pytania członków komisji kierowane do studenta, 3. ocena prezentacji pracy. Ocenę pracy łącznie z obroną stanowi: 1. liczba punków wystawionych przez recenzenta i promotora, 2. liczba punktów wystawionych przez Komisję za odpowiedzi na postawione pytania, 3. w przypadkach spornych głos rozstrzygający należy do przewodniczącego komisji, 4. ocena udokumentowana jest w protokole z obrony pracy oraz protokole zbiorczym egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy praktyczny, to sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności zawodowych i praktycznych w zakresie kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowanego praktycznego Egzamin przeprowadzają komisje, powołane przez Dziekana składające się z: 1. przewodniczącego, 8

9 2. członków komisji co najmniej dwóch nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia ze studentami na studiach licencjackich kierunku wychowanie fizyczne, posiadających kierunkowe wykształcenie zawodowe. Przewodniczący komisji: 1. zatwierdza zadania egzaminacyjne do części praktycznej, 2. czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu, 3. rozstrzyga kwestie sporne powstałe w czasie egzaminu, 4. ogłasza wyniki egzaminu. Egzaminatorzy: 1. oceniają wykonywanie zadań egzaminacyjnych oraz zasób wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych zdającego, posługując się ustalonymi kryteriami oceniania. Egzamin praktyczny polega na przeprowadzenie lekcji wychowania fizycznego zgodnie z właściwym poziomem kształcenia studentów i na adekwatnym etapie edukacyjnym szkoły. W kryteriach oceny egzaminu uwzględnia się: 1. kryteria celowości (celowe i świadome działanie prowadzącego wobec uczniów), 2. kryteria racjonalności (adekwatność do celów i zadań, doboru treści, środków i metod pracy), 3. kryteria sprawności działania prowadzącego, 4. kryteria nowatorstwa, 5. kryteria skuteczności (efekty lekcji). Dokumentacja przebiegu egzaminu praktycznego zawiera: 1. arkusz obserwacji wykonania zadania egzaminacyjnego, 2. dokumentację egzaminu praktycznego, 3. zbiorczy protokół komisji z przebiegu egzaminu praktycznego. Student zdał egzamin praktyczny jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego otrzymał co najmniej ocenę dostateczną. W przypadku uzyskania z egzaminu oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. 4. Wymóg hospitacji, czyli wizytowania zajęć dydaktycznych przez osoby odpowiedzialne za przedmiot oraz przez Dziekana i rektorów. Wymóg ten obowiązuje w całym Wydziale Wychowania Fizycznego. Pozwala na bieżąco oceniać sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych, ich poziom merytoryczny i efektywność oraz zgodność z programem (sylabusem). Umożliwia też pomoc młodszym pracownikom naukowo-dydaktycznym 9

10 i pracownikom niesamodzielnym. Dokumentacja hospitacji zgodna z arkuszem hospitacyjnym. 5. Studenckie oceny zajęć dydaktycznych. Celem badań jest monitorowanie procesu kształcenia oraz inspirowanie nauczycieli akademickich do analiz i doskonalenia sposobu prowadzenia zajęć. Badaniami od kilku lat objęte są wszystkie prowadzone w ramach Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej zajęcia dydaktyczne. Umożliwia to przeprowadzana pod koniec roku akademickiego ankieta ogólna, jak też ankiety dydaktyczne międzysemestralne, praktykowane po zakończeniu realizacji przedmiotu. O wynikach badań informowani są pracownicy, Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia, zespół kierowniczy i Senat Uczelni. Studenckie oceny są brane pod uwagę przy ocenie pracowników naukowo-dydaktycznych 6. Opinie nowo promowanych absolwentów o studiach Wychowania Fizycznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Celem badań jest uzyskanie informacji od nowo promowanych absolwentów o odbytych studiach, w tym o jakości kształcenia (programach i metodach nauczania, poziomie wiedzy i umiejętnościach wyniesionych ze studiów, warunkach studiowania, poziomie obsługi studenta). Umożliwia to też przeprowadzana od kilku lat ankieta. Wyniki badań pozwalają kierownictwu Uczelni i Wydziału likwidować niedostatki i korygować uchybienia. 7. Konkurs o studencką nagrodę naukową. Organizowany w grudniu z udziałem przedstawicieli kół naukowych działających w Uczelni. Pozwala stwierdzić, czy zastosowane sposoby kształcenia sprawdzają się, na ile w toku procesu dydaktycznego studenci zostali zachęceni do aktywności naukowej, jak konstruują referaty naukowe i jak prezentują wyniki przeprowadzonych badań. W konkursie biorą udział studenci z kół naukowych działających na Wydziale Wychowania Fizycznego 8. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową powstałą w danym roku akademickim w Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Do konkursu typowana jest jedna najlepsza praca licencjacka i magisterska na Wydziale. Organizowany w pierwszej połowie lipca. W kategorii prac licencjackich przyznawane są trzy nagrody, w kategorii prac magisterskich dwie. Pozwala ocenić efektywność kształcenia i kreatywność studentów. 9. Okresowa ocena nauczycieli akademickich. Dokonywana jest przez podmiot uprawniony pod kątem ich działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz zaangażowania w zakresie wychowania studentów. Jej celem jest ciągłe doskonalenie i budowanie najbardziej efektywnego zespół pracowników Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Podczas oceny kadry naukowo-dydaktycznej bierze się m. 10

11 in. pod uwagę: studenckie oceny zajęć dydaktycznych wynikające z ankiet, wyniki wizytowania zajęć umieszczone w arkuszach hospitacyjnych, poprawność opracowania i terminowość złożenia programów nauczania, dorobek naukowy, wykonanie zadań związanych z organizacją toku studiów, opieką nad studentami, realizacją tematów badawczych; punktualność, życzliwość, współ-odpowiedzialność za proces kształcenia i postawę etyczno-moralną. 10. Cotygodniowe (wtorki) zebrania Zespołu Kierowniczego Uczelni. Pozwalają oceniać na bieżąco jakość procesu dydaktycznego realizowanego w ramach wszystkich wydziałów zarówno w kontekście warunków, jak i sposobów kształcenia. W zebraniach bierze udział Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego oraz kierownikdziekanatu 11. Spotkania władz Uczelni i Wydziału z nauczycielami akademickimi. Odbywają się na początku października. Pozwalają omówić najważniejsze założenia dydaktyczne i zasady ich realizacji w danym roku akademickim, w połączeniu z wymogami wewnętrznego systemu zapewniania i oceny jakości kształcenia. Umożliwiają przekazanie wszystkim pracownikom wyników ankiet ewaluacyjnych, które wskazują na dobre strony i uchybienia w szeroko pojętej organizacji pracy Uczelni i Wydziału. Pozwalają też przekazać zadania zespołom dydaktycznym, tak aby mogły one w sposób skoordynowany realizować swe główne cele: pomoc Dziekanowi w ocenie programów nauczania, korelacja treści programowych, pobudzanie aktywności badawczej pracowników. 12. Spotkania Dziekana Wydziału z nauczycielami akademickimi prowadzącymi seminaria oraz z promotorami i recenzentami prac dyplomowych. Odbywają się w październiku, marcu i maju. Pozwalają zwrócić uwagę na organizację i efektywność seminariów i proseminariów. Stwarzają możliwość omówienia podstawowych standardów jakości prac dyplomowych i oceny stopnia ich przygotowania. Są też okazją do przypomnienia wymogów stawianych recenzjom prac dyplomowych. 13. Spotkania uczelnianych koordynatorów praktyk z opiekunami praktyk i kierownikami placówek w miejscu ich odbywania. Ich celem jest ocena formalnej strony i organizacji praktyk oraz warunków w jakich przebiegają. Wizyty takie pozwalają też upewnić się, czy praktyki są efektywne i czy umożliwiają osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. 11

12 Zasady zaliczania praktyk studenckich Z pobytu w wybranej instytucji (określonej w instrukcji praktyk) student sporządza sprawozdanie w Dzienniku praktyk OSW, w którym uwzględnia: dzienne sprawozdania z przebiegu praktyki oraz własne refleksje i spostrzeżenia, do dzienniczka dołącza scenariusze przeprowadzonych zajęć oraz arkusze obserwacji dziecka/ucznia oraz hospitacji. Nauczyciel wychowania fizycznego z danej placówki (szkoły) zamieszcza w dzienniku opinię słowną o studencie (wyrażającą stopień jego zainteresowania pracą z dziećmi, zaangażowania w realizację zadań, jego obowiązkowości, aktywności, punktualności, efektywność działań) oraz ocenę cyfrową w skali obowiązującej na Uczelni (bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny). Pobyt studenta na praktyce powinien być potwierdzony pieczątką placówki i podpisem dyrektora szkoły. Zaliczenia praktyk dokonuje opiekun praktyk na podstawie opinii i oceny wystawionej przez placówkę (szkołę), dziennika praktyk i załączonych scenariuszy zajęć/dni aktywności, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych/przedszkolnych. Praktyki pedagogiczne kończą się obowiązkowym uczestnictwem czynnym lub biernym (jako hospitujący) w konkursie metodycznym na najlepszą lekcję wychowania fizycznego. Osoby hospitujące zajęcia wypełniają arkusze hospitacyjne. Każdy student po zakończeniu praktyk wypełnia kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny praktyk pedagogicznych. 14. Uzyskiwanie od absolwentów i pracodawców informacji zwrotnych o jakości i przydatności prowadzonych studiów. Tego typu działalność, którą prowadzi Biuro Karier OSW, umożliwia modyfikowanie procesu dydaktycznego i dostosowanie go do potrzeb rynku. Stosowną informację kierownik Biura Karier przekazuje Dziekanowi, Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia oraz kierownictwu Uczelni w październiku każdego roku. 15. Ocenianie studentów jest jednym z najistotniejszych elementów szkolnictwa wyższego, bo wywiera wpływ na przyszłe ich kariery zawodowe. Dlatego w OSW przykłada się dużą wagę do tego, aby ocenianie zawsze było dokonywane w profesjonalny sposób. Studenci są zatem oceniani według zawartych w regulaminie studiów, upowszechnianych oraz konsekwentnie stosowanych przepisów i procedur. Studenci są każdorazowo informowani o strategii oceniania w przypadku rozpoczynania realizacji konkretnego programu, czekających ich egzaminach (bądź innych metodach oceniania), 12

13 oczekiwaniach stawianych wobec nich, a także kryteriach stosowanych przy ocenianiu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Metody oceny uzyskanych efektów kształcenia i ocenianie studentów Metody oceny uzyskanych przez studenta efektów kształcenia powinny być tak dobrane, aby umożliwiały ich weryfikację. Ocenianie studentów jest bardzo ważnym elementem procesu kształcenia. Powinno być jasne, przejrzyste i podane do wiadomości studentów. Jednocześnie powinno służyć sprawdzalności efektów kształcenia. Do weryfikacji uzyskanych przez studenta efektów kształcenia mogą być wykorzystywane różne metody np. egzamin ustny, egzamin pisemny, odpowiedź ustna, sprawdzian pisemny, sprawdzian praktyczny, kolokwium, projekt, referat, praca kontrolna, esej, test itp. Decyzję dotyczącą wyboru metod podejmuje prowadzący zajęcia. Nad właściwym ich doborem czuwa Dziekan oraz Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia. Na pierwszych zajęciach prowadzący powinien poinformować studentów o: oczekiwanym nakładzie pracy ze strony studenta, zakresie wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych (zgodne z efektami, jakie powinien student osiągnąć), zasadach oceniania, stosowanej formie oceny i metodach oceny, literaturze obowiązkowej i uzupełniającej. Forma zaliczenia zajęć dydaktycznych powinny spełniać określone procedury. Egzamin Egzamin z przedmiotu przeprowadzany jest w okresie sesji egzaminacyjnej, której termin określony jest zarządzeniem Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. Dopuszcza się ustalenie innych terminów przeprowadzania egzaminów zgodnie z Regulaminem studiów. Oceniany w trakcie egzaminu zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych powinien być zgodny z efektami kształcenia założonymi w sylabusach przedmiotów. Formułowane pytania nie powinny wychodzić poza treści zawarte w sylabusach. Każdy prowadzący powinien na żądanie studenta uzasadnić wystawioną ocenę. Egzamin może być przeprowadzany w formie ustnej, pisemnej lub praktycznej. Decyzję co do wyboru formy podejmuje prowadzący. Egzamin pisemny może być przeprowadzany w formie opisowej lub testu. Decyzję podejmuje prowadzący. Przerwanie lub unieważnienie egzaminu 13

14 Prowadzący egzamin winien reagować na każde przejawy braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na pytania. Ma obowiązek przerwać egzamin studentowi, jeśli stwierdzi, że w trakcie udzielania odpowiedzi na zadane pytania student korzysta z pomocy innych studentów, urządzeń, materiałów itp. W razie stwierdzenia braku samodzielności w udzielaniu odpowiedzi na postawione pytania przez kilku studentów lub zakłóceniu przebiegu egzaminu, prowadzący egzamin jest uprawniony do przerwania go dla całej grupy studentów. Rażące naruszenie przyjętych zasad oceniania studentów, posiadające wpływ na prawidłowość ich oceny, może być podstawą unieważnienia egzaminu. W przypadku przerwania egzaminu dla całej grupy studentów lub jego unieważnienia prowadzący zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym Dziekana. Zaliczenie i zaliczenie z oceną Formą weryfikacji efektów uczenia się jest także zaliczenie i zaliczenie z oceną. Ustala się, że ich podstawą może być w szczególności: obecność na zajęciach obowiązkowych połączona z aktywnością, pisemne prace zaliczeniowe, projekty, referaty itp., pozytywne kolokwium lub kolokwia zaliczeniowe (pisemne lub ustne), spełnienie innych wymagań określonych przez prowadzącego. Kryterium zaliczenia przedmiotu nie powinno być wyłącznie kolokwium końcowe. Skala ocen Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia kończą się wystawieniem oceny, chyba że plan studiów lub program kształcenia przewiduje inaczej. Przy egzaminach, zaliczeniach przedmiotów oraz egzaminie dyplomowym stosuje się następujące oceny: bardzo dobry (5,0), dobry plus (4,5), dobry (4,0), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3,0), niedostateczny (2,0). Dokumentacja prac studenckich, w tym z egzaminów i zaliczeń Dokumentacja z egzaminów pisemnych zarówno opisowych, jak i testowych, końcowych kolokwiów zaliczeniowych oraz innych prac studenckich winna być przechowywana przez prowadzących zajęcia przez okres 1 roku. Po tym okresie dokumentacja ta winna zostać zniszczona zgodnie z zasadami przyjętymi w archiwizacji. 14

15 16. Międzywydziałowy konkurs znajomości języka angielskiego. Organizowany w kwietniu, pozwala ocenić stopień opanowania języka angielskiego przez studentów oraz przyczynia się do pogłębiania jego znajomości. 17. Zawody sportowe jako formuła podsumowująca zaliczenie poszczególnych przedmiotów kształcenia praktycznego to sprawdzian kompetencji sprawności fizycznej studentów niezbędnych w przyszłej pracy nauczyciela wychowania fizycznego. Zadaniem ich jest więc weryfikacja umiejętności praktycznych, jako podsumowanie realizowanych treści programowych przedmiotów praktycznych (w ramach ich zaliczenia) zawody pływackie, gimnastyczne, lekkoatletyczne (bieg przełajowy i czwórbój LA), w narciarstwie zjazdowym (obóz szkoleniowy-zimowy), mini triathlon (sporty obozu letniego). 18. Analiza przebiegu i wyników zaliczeń, egzaminów oraz etapowych ocen osiągnięć studentów. We wszystkich przypadkach nauczyciele akademiccy przedstawiają Dziekanowi i Wydziałowemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia stosowną dokumentację, która jest badana pod kątem rzetelności, solidności i terminowości (dokumentację archiwizują nauczyciele akademiccy przez rok od daty przeprowadzenia zaliczenia). W razie wątpliwości prowadzący proszeni są o wyjaśnienia. Procedura ta pozwala ocenić czy studenci naprawdę opanowali wiedzę z danego przedmioty i czy efekty kształcenia opisane w sylabusie zostały osiągnięte. p.o. Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego mgr Jarosław Marcinkowski 15

Wydział Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia

Wydział Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia Wydział Zdrowia Publicznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia Główne cele Systemu 1. Oddziaływanie na poglądy i postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia

Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia Główne cele Systemu 1. Oddziaływanie na poglądy i postępowanie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 1. OKREŚLENIE FORMY ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Uchwała nr 61/2015 Rady Wydziału Filologicznego UWr z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia procedury dokumentowania i weryfikacji efektów kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH

ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH ZARZĄDZENIE Nr 11/2014 DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK ŚCISŁYCH z dnia 3 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia procedur na Wydziale Nauk Ścisłych Na podstawie 60 ust. 1 pkt 6 Statutu UPH oraz 10 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM

REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Podstawy prawne: REGULAMIN DO PROCEDURY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE PEDAGOGICZNYM I ARTYSTYCZNYM 1. Akty prawne zewnętrzne obowiązujące w/g procedury dyplomowania w Uczelni 2. Akty prawne wewnętrzne -

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 167/2013 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia Procedura weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie 1. Za całość sposobu weryfikacji osiągania

Bardziej szczegółowo

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej.

1. Zakres procedury. Procedura obejmuje wszystkich nauczycieli akademickich zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy cywilno-prawnej. Załącznik do zarządzenia nr27/2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny nauczycieli akademickich PWSZ w Głogowie REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6. Uchwala się WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 6 Rady Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie jednostkowego systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r., 27.02.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku Uchwała Nr 4 Rady Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 11 marca 2010 Roku W Sprawie Warunków Dopuszczenia i Przeprowadzania Egzaminu Dyplomowego oraz Zasad Ustalania Ostatecznego Wyniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW

REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-S7 REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW Strona 1 Stron 14 Wydanie I Data wydania Opracował Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Zakład

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO opracowany przez Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia przyjęty przez Radę Wydziału Sztuki

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA W PAŃSTWOWEJ MEDYCZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W OPOLU 1 Celem egzaminu dyplomowego jest stwierdzenie stopnia opanowania przez studentów

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

terminie do 10 października.

terminie do 10 października. Procedura 1 (kod: PJK_1_WNoZiKF) PROCEDURA ANALIZY REALIZACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej (WNoZiKF) 4. 5. 6. 7. 8. A. Na zajęciach dydaktycznych:

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, zwanej dalej Uczelnią, opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r.

Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. Uchwała Nr 225/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie procedury dyplomowania studentów na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Uczelniana Rada ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Spis treści: Podstawa prawna wprowadzenia Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia / 2 Struktura Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 b / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 3 a / 2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z 18 lutego 2013 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE PEDAGOGICZNYM IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE Kraków 2015 SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 5 II. ORGANIZACJA STUDIÓW 9 III. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI ROK AKADEMICKI 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN LICENCJACKI KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO ZIELONA GÓRA 2011 1 I. Organizacja i przebieg egzaminu

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI

PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI PROCEDURY DOTYCZĄCE ANKIETYZACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ UCZELNIANĄ KOMISJĘ DS. ANKIETYZACJI I EWALUACJI Postanowienia ogólne 1. Celem Uczelnianej Komisji ds. Ankietyzacji i Ewaluacji jest analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ KOSMETYKI I PIELĘGNACJI ZDROWIA Strategiczne cele i zadania uczelni Misją Wyższej Szkoły Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie Regulamin dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1 Uwagi ogólne 1. Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym określają

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII

UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII UCZELNIANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI I TERAPII Opracowanie: dr Stefan Szary dziekan WSE WSEiT dr inż. Dariusz Kłódka dziekan WZ WSEiT Konsultacja: mec. Waldemar

Bardziej szczegółowo

ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY Nr procedury WA-A3 ZASIĘGANIA OPINII ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Opracował Sprawdził Zatwierdził Zespół Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Kierownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO LICENCJATA PIELĘGNIARSTWA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia uzupełniające, tzw.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego

Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydział FIZJOTERAPII Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania i Oceny Jakości Kształcenia w roku akademickim 2014/2015 Główne cele Systemu 1. Oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne.

Do słuchaczy studiów stosuje się postanowienia Regulaminu Studiów Podyplomowych. 1. Studia podyplomowe są odpłatne. Uchwała nr 515 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie tworzenia, prowadzenia i likwidacji

Bardziej szczegółowo

Procedura WSZJK P-WSZJK-3

Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku Procedura WSZJK P-WSZJK-3 Symbol: P-WSZJK-3 Data: 24.04.2015 Wydanie: 2 Status: obowiązująca Zatwierdził: Senat PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku Ilość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

STANDARDY DYPLOMOWANIA

STANDARDY DYPLOMOWANIA STANDARDY DYPLOMOWANIA Spis treści 1. Organizacja seminarium dyplomowego... 3 2. Wymagania dotyczące prac dyplomowych... 3 3. Zasady składania prac dyplomowych... 3 4. Kryteria oceny prac dyplomowych...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r.

Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do uchwały Nr 32/WZ/2014 Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad. z dnia 20.11.2014 r. Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU. Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Załącznik nr 19 do Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PROF.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH załącznik do Uchwały Senatu z 20 listopada 2006 roku w sprawie REGULAMINU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Regulamin studiów podyplomowych w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania

Uchwała. Rady Wydziału Orientalistycznego UW. z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania Uchwała Rady Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1 7, 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax:

ul. Szturmowa 1/3; Warszawa tel.: , , fax: WYDZIA Ł ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET WARSZAWSKI www.wz.uw.edu.pl ul. Szturmowa 1/3; 02-678 Warszawa tel.: 022 55 34 002, 022 55 34 003, fax: 022 55 34 001 e-mail: wz@mail.wz.uw.edu.pl Uprawnienia i obowiązki

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie

Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2016 Senatu WSH TWP w Szczecinie z dnia 30 marca 2016 r. Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie Regulamin Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014

Uchwała Nr 55/14. Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego. z dnia 16 kwietnia 2014 Uchwała Nr 55/14 Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego z dnia 16 kwietnia 2014 Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm.) oraz Statutu Politechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

Akademia im. Jana Długosza z Częstochowie Częstochowa, dn. 05. 04. 2012 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Akademia im. Jana Długosza z Częstochowie Częstochowa, dn. 05. 04. 2012 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Akademia im. Jana Długosza z Częstochowie Częstochowa, dn. 05. 04. 2012 r. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Propozycja działań na rzecz Jakości Kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół ds. Oceny

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku

Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 grudnia 2013 roku SR.0002.44.2013 Uchwała nr 44/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie procesu dyplomowania w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo