KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods for teaching movement activities 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów Fizjoterapia 1.2. Forma studiów studia stacjonarne/niestacjonarne 1.3. Poziom studiów studia pierwszego stopnia licencjackie 1.4. Profil studiów praktyczny 1.5. Specjalność Jednostka prowadząca przedmiot WO, Instytut Fizjoterapii 1.7. Osoba przygotowująca kartę przedmiotu Dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, mgr Jolanta Drezno, mgr Artur Łata, mgr Magdalena Lipińska-Stańczak 1.8. Osoba odpowiedzialna za przedmiot Dr n. o kf. Elżbieta Cieśla, mgr Jolanta Drezno, mgr Artur Łata, mgr Magdalena Lipińska-Stańczak 1.9. Kontakt 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 2.1. Przynależność do modułu K - kierunkowy 2.2. Status przedmiotu obowiązkowy 2.3. Język wykładowy polski 2.4. Semestry, na których I, II, III, IV realizowany jest przedmiot 2.5. Wymagania wstępne Podstawowe informacje na temat anatomii i fizjologii człowieka, podstawowy poziom sprawności i umiejętności ruchowych 3. FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ 3.1. Formy zajęć Nazwa grupy Forma zajęć Liczba studen tów w C- ćwiczeniowa ćwiczenia audytoryjn e stacjonarne grupie h kontaktowe 30h - niekontaktowe niestacjonarne 40h kontkatowe 80h - niekontaktowe I II III IV I II III IV k nk Sposób realizacji zajęć 1) zajęcia tradycyjne w pomieszczeniu dydaktycznym UJK 2) przynajmniej jedne zajęcia w terenie 3.3. Sposób zaliczenia zajęć zaliczenie z oceną 3.4. Metody dydaktyczne Podające: Instruktaż opis, objaśnienie Problemowe: analiza przypadków, metoda sytuacyjna i inscenizacji Praktyczne: Zajęcia praktyczne, pokaz z opisem i objaśnieniem oraz instruktażem, pomiar sprawności fizycznej Wykaz podstawowa 1.Bahrynowska Fic J. Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych i sport inwalidzki. PZWL, Warszawa literatury 2. Bator A., Kasprzyk T. Trening zdrowotny z elementami fizjoterapii. AWF Kraków Czajkowski Z. Nauczanie techniki sportowej. COS, Warszawa Czabański B. Kształcenie psychomotoryczne. AWF, Wrocław Drabik J. Testowanie sprawności fizycznej u dzieci, młodzieży i dorosłych. AWF, Gdańsk Mazurek L. Gimnastyka podstawowa (słownictwo-systematyka) wyd. III poszerzone. SiT Warszawa Nowotny J. Edukacja i reedukacja posturalna. Kacper, Kraków Strzyżewski S. Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. WSIP. Warszawa Nowotny J. (red.) Podstawy fizjoterapii. Podstawy teoretyczne i wybrane aspekty praktyczne. Wyd. Kasper, Krakow Raczek J., Mynarski W., Ljach W. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF Katowice uzupełniająca 1. Drabik J. Pedagogiczna kontrola pozytywnych mierników zdrowia fizycznego. AWF, Gdańsk Drozdowski Z. Filogenetyczny rozwój motoryczności człowieka. AWF, Kraków Karniewicz J., Kochanowicz K. Ćwiczenia zwinnościowo-akrobatyczne. AWF, Kraków Osiński W. Antropomotoryka, AWF, Poznań Starosta W. Motoryczne zdolności koordynacyjne (znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie). Instytut Sportu. Warszawa Szopa J., Mleczko E., Żak S. Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa Trześniowski R. Zabawy i gry ruchowe. WSiP, Warszawa Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. Warszawa 2005.

2 4. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA 4.1. Cele przedmiotu C 1-WC (wiedza) - zapoznanie studentów z systematyką gimnastyki, nauczenie prowadzenia zajęć grupowych, zapoznanie z etapami nauczania czynności ruchowych oraz wyposażenie w odpowiedni zasób metod, technik i ćwiczeń ruchowych dzięki którym będzie możliwe podjęcie pracy w zakresie usprawniania motorycznego. C 2 UC (umiejętności) - wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje z zakresu motoryki człowieka w różnych etapach ontogenezy i stopnia niepełnosprawności, kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć praktycznych z zakresu nauczania czynności ruchowych oraz wyboru właściwych metod, form i środków do możliwości ruchowych ćwiczących. C-3-KC (kompetencje społeczne) - kształtowanie postawy gotowości do aktualizowania wiedzy w zakresie metod prowadzenia zajęć ruchowych a także gotowości do udzielenia wsparcia osobom w sytuacjach różnych ograniczeń ruchowych oraz inicjatywy działań społecznych na rzecz osób o różnym poziomie sprawności ruchowej i w różnych etapach ontogenezy Treści programowe Lp. Tematy ćwiczeń Liczba godzin stacjonarne niestacjonarne* C1 1-2 Kultura fizyczna jej treść i struktura. C2 Planowanie i prognozowanie w procesie nauczania czynności ruchowych w zależności od możliwości ruchowych osób ćwiczących* C3 Metody, formy, środki stosowane w ruchowych z osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi ruchowo. C4 Lekcja jako podstawowa forma zajęć ruchowych. Budowa lekcji. Właściwości zajęć ruchowych. Zasady prowadzenia zajęć ruchowych. Sposoby intensyfikacji zajęć ruchowych. Różnice w intensywności zajęć ruchowych u ćwiczących z różnymi dysfunkcjami ruchowymi. Wszechstronność jako podstawowa zasada realizacji zajęć ruchowych dla osób sprawnych i niepełnosprawnych. Naprzemienność pracy mięśniowej. Indywidualizacja zajęć ruchowych w zależności od możliwości pacjenta oraz jego wieku* C5 Wybrane sposoby oceny sprawności ruchowych osób w różnym wieku w oparciu o współczesne koncepcje sprawności H-RF (preferowane testowanie sprawności w grupie studentów w celu nabycia praktyki) C6 Rozgrzewka ogólna i specjalistyczna jej znaczenie dla prawidłowego przebiegu zajęć właściwych. Rodzaje grupowych zajęć ruchowych**. C7 Zajęcia ogólnokondycyjne, gimnastyka poranna. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń gimnastycznych**. C8 Gimnastyka jako podstawowa forma zajęć usprawniających dla osób w różnym wieku i płci a także różnym poziomie sprawności fizycznej. C9 Etapy nauczania czynności ruchowych. System nagradzania w nauczaniu czynności ruchowych. Diagnoza sprawności fizycznej C10 Właściwości ćwiczeń fizycznych dla osób w różnym wieku i płci. 2 1 C11 Toki lekcyjne przykłady rozwiązania. Osnowa rozwojowa**. 2 1 C12 Wspólne pisanie przykładowego konspektu zajęć ruchowych. Pisanie i 45 stawionych na zajęcia ogólnokondycyjne oraz wzmacnianie siły mięśniowej*. C13 Dokumentacja fizjoterapeuty. 2 1 C14 Systematyka ćwiczeń gimnastycznych 2 1 C15/ Praktyczna realizacja ćwiczeń ruchowych- prowadzenie przygotowanych konspektów C24 dla różnych grup wieku i płci oraz stopnia niepełnosprawności C25/ Nauczanie czynności ruchowych w grach zespołowych. Praktyczne prowadzenie zajęć C34 w oparciu i systematykę i metodykę nauczania piłki siatkowej, koszykowej C33- Nauczanie czynności ruchowych w różnych formach rekreacyjnych przykłady wybranych tańców regionalnych i towarzyskich C38 Nording walking 2 1 C39- Zajęcia rekreacyjno-sportowe w terenie przykłady zastosowania poznanych form rekreacyjno-sportowych w terenie dla osób sprawnych i o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej. C42- Gry i zabawy ruchowe-systematyka i właściwości. Przykłady zastosowań dla różnych grup wiekowych oraz osób o różnym stopniu sprawności. Razem *Studenci studiów opracowują dodatkowo część teoretyczną z zakresu definicji podstawowych pojęć, obszarów kultury fizycznej, ponadto opracowują fragmenty zajęć, konspekty i osnowy rozwojowe na podany przez prowadzącego temat. (5h) ** Kolejność zajęć praktycznych na sali gimnastycznej może ulec zmianie w zależności od stopnia przygotowania sprawnościowego studentów. Preferowane kształcenie dyscyplinami (piłka siatkowa, koszykowa, gry i zabawy, itd.)

3 4.3. Przedmiotowe efekty kształcenia (mała, średnia, duża liczba efektów) kod W01 W02 W03 U01 U02 U03 U04 U05 K01 Stopień Odniesienie do efektów kształcenia nasycenia Student, który zaliczył efektu przedmiot przedmiotow ego 1 [+] [] [+] w zakresie WIEDZY: dla kierunku dla Potrafi opisać proces uczenia się czynności ruchowych w różnych etapach ontogenezy. Prawidłowo wymienia czynniki warunkujące proces uczenia się, rozróżnia poszczególne metody formy i techniki prowadzenia zajęć. Potrafi dobierać i zaproponować odpowiedni zestaw ćwiczeń w zakresie + poszczególnych dysfunkcji ruchowych. Potrafi zaplanować proces uczenia czynności ruchowych a także usprawniania sprawności fizycznej w odniesieniu do dzieci młodzieży osób dorosłych i starszych. Posiada szczegółową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania aparatu ruchu człowieka Potrafi wymienić aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów, wykorzystywania różnych form opanowywania umiejętności ruchowych Zna i rozumie biomechaniczną analizę postawy ciała, a także ruchów w stawach oraz ruchów lokomocyjnych człowieka Posiada wiedzę w zakresie doboru + różnych form aktywności dla osób ze specjalnymi potrzebami w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: Potrafi wskazać podłoże i wyjaśnić kształtowanie się kontroli postawy ciała, wzorców ruchowych, nawyków ruchowych + Potrafi wykorzystywać różne formy opanowywania umiejętności ruchowych Potrafi przeprowadzić kinezjologiczną analizę aktów ruchowych człowieka pod kątem procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem różnych aspektów Posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) Potrafi konstruować, wykonywać i dobierać ćwiczenia dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi oraz wykorzystuje fachowe nazewnictwo ćwiczeń Potrafi przeprowadzić zestaw ćwiczeń oraz zajęcia ruchowe w oparciu o poznany zasób ćwiczeń z uwzględnieniem możliwości ruchowych osoby sprawnej i niepełnosprawnej. Potrafi umiejętnie zintensyfikować zajęcia ruchowe i zastosować indywidualizację ćwiczeń w czasie trwania zajęć grupowych. w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH: Samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania i właściwie organizuje pracę własną. Potrafi nawiązywać kontakty i + + FIZJ1_W08 FIZJ1P_W11 FIZJ1P_W26 FIZJ1P_U22 FIZJ1P_U23 FIZJ1P_U31 FIZJ1P_U32 FIZJ1P_U33 FIZJ1P_K15 potrafi wymienić aspekty rozwojowe aktów ruchowych człowieka w różnym ujęciu procesu uczenia się i nauczania ruchów, wykorzystywania różnych form aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu funkcjonowania układów człowieka związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym dla wyjaśnienia zaburzeń ich struktury i funkcji posiada wiedzę w zakresie doboru różnych form aktywności dla osób ze specjalnymi potrzebami, opisuje i wyjaśnia metodykę nauczania ruchu potrafi wykorzystywać różne formy opanowywania umiejętności ruchowych potrafi przeprowadzić kinezjologiczną analizę aktów ruchowych człowieka pod katem procesu uczenia się i nauczania ruchów z uwzględnieniem różnych aspektów potrafi planować, projektować i realizować proces nauczania i uczenia się ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu posiada specjalistyczne umiejętności ruchowe z zakresu wybranych form aktywności fizycznej (rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych) potrafi konstruować, wykonywać i dobierać ćwiczenia dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi oraz wykorzystuje fachowe nazewnictwo ćwiczeń potrafi nawiązywać kontakty z ludźmi, w grupie i indywidualnie obszaru OM1_W02 OM1_W03 OM1_W07 OM1_U05 OM1_U05 OM1_U10 OM1_U11 OM1_U11 OM1_K06

4 K02 pracować indywidualnie bądź w zespole. Potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocje zdrowia FIZJ1P_K21 potrafi propagować i aktywnie kreować zdrowy styl życia i promocję zdrowia 4.4. Kryteria oceny osiągniętych efektów kształcenia dla każdej formy zajęć na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 praktycznych 100% opracowanie dwóch grup mięśniowych - 60%. na 60%. przeprowadzenie fragmentu zajęć ruchowych z pomocą konspektu 100%. praktycznych- 100% opracowanie trzech grup mięśniowych-70%. na 61-69%. przeprowadzenie 1-2 fragmentów zajęć ruchowych z pomocą opracowanie czterech grup mięśniowych-80%. na 70-79%. przeprowadzenie fragmentu zajęć ruchowych bez korzystania z pomocy. opracowanie pięciu grup mięśniowych 90%. na 80-89%. przeprowadzenie 1-2 fragmentów zajęć ruchowych bez korzystania z pomocy OM1_K09 opracowanie sześciu grup mięśniowych 100%. na %. przeprowadzenie zajęć ruchowych i fragmentów zajęć bez korzystania z pomocy ruchowych 100% 4.5. Metody oceny dla każdej formy zajęć Egzamin ustny (EU) Egzamin pisemny Testowy (EP) Projekt (PR) Kolokwium (KL) Zadania domowe (ZD) X(u) Referat (RF) Sprawozdania (SP) Dyskusje (DS) Inne X(c,u,w) 5. BILANS PUNKTÓW ECTS NAKŁAD PRACY STUDENTA Kategoria Obciążenie studenta stacjonarne niestacjonarne LICZBA GODZIN REALIZOWANYCH PRZY BEZPOŚREDNIM UDZIALE NAUCZYCIELA /GODZINY KONTAKTOWE/ Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach, konwersatoriach, laboratoriach... itd Udział w egzaminie/kolokwium zaliczeniowym itp. SAMODZIELNA PRACA STUDENTA /GODZINY NIEKONTAKTOWE/ Przygotowanie do wykładu Przygotowanie do ćwiczeń, konwersatorium, laboratorium itp Przygotowanie do egzaminu/kolokwium ŁĄCZNA LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS za przedmiot MACIERZ REALIZACJI PRZEDMIOTU Efekty kształcenia dla przedmiotu Odniesienie do efektów kierunkowych Cele przedmiotu Treści programowe Metody dydaktyczne Metody oceny W01 K_W18 C-1-WC C2, C3 OB, DG, MSM PR U01 K_U07 C-2-UC C1, C2, C3 OB, AP, DG, MSM PR U02 K_U10 C-2-UC C2, C4 OB, DG, MSM PR K01 K_K05 C-3-KC C3, C5 DG, MSM, MP PR K02 K_K09 C-3-KC C3, C5 DG, MSM, MP PR Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot w danym roku akademickim)...

5 Wykaz skrótów: Efekty kształcenia dla przedmiotu: W01 1. efekt kształcenia dla przedmiotu w zakresie wiedzy U01 1. efekt kształcenia dla przedmiotu w zakresie umiejętności U02 2. efekt kształcenia dla przedmiotu w zakresie umiejętności K01 1. efekt kształcenia dla przedmiotu w zakresie kompetencji K02 2. efekt kształcenia dla przedmiotu w zakresie kompetencji Cele przedmiotu: C-1-WC cel przedmiotu z zakresu wiedzy realizowany na ćwiczeniach C-2-UC cel przedmiotu z zakresu umiejętności realizowany na ćwiczeniach C-3-KC cel przedmiotu z zakresu kompetencji społecznych realizowany na ćwiczeniach Treści programowe: C1 temat 1. ćwiczeń C2 temat 2. ćwiczeń C3 temat 3. ćwiczeń Metody dydaktyczne: DG - dyskusja wielokrotna (grupowa) AP - uczenie aktywizujące analiza przypadków MSM - metoda symulacyjna MP - metoda projektów OB - objaśnienie Metody oceny: PR - projekt

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji

KARTA PRZEDMIOTU. Forma zajęć Miejsce realizacji Termin realizacji KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MUZ_M w języku polskim Matematyka ubezpieczeń na życie Nazwa przedmiotu w języku angielskim Mathematics of life insurance USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne

B - Wymagania wstępne Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16.

Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015. Forma studiów: Stacjonarne Kod kierunku: 16. Państwowa Wyższa Szko la Zawodowa w Nowym Sa czu Karta przedmiotu Instytut Kultury Fizycznej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo