SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr ref. postępowania: X /15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72a, TEL: (18) , FAX (18) Adres strony internetowej: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. poniżej kwoty euro tj. poniżej kwoty ,30 zł. Uwaga!! obowiązuje wartość 1- euro: 4,2249 zł. NOWA WARTOŚĆ PROGOWA tj EURO - DLA USŁUG. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: Zorganizowanie, obsługi techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zamówienie realizowane będzie w formie usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie w trybie indywidualnym 10 cykli zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla 32 osób niepełnosprawnych 1. Liczba osób: 32. Stopień niepełnosprawności: od lekkiego do znacznego; różne rodzaje niepełnosprawności, umożliwiające samodzielny udział w zabiegach. 1

2 2. Liczba grup: 2: I gr. 25 osobowa, II gr. 7 osobowa. Każdy cykl ma obejmować realizację do 3 wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych z poniższych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi: - masaż ogólny, - magnetoterapia - jonoforeza - laseroterapia - ultradźwięki - lampa sollux - elektroterapia - kinezyterapia - diadynamik - gimnastyka ogólnorozwojowa 3. Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 4. Termin realizacji: do 15 maja 2015 r. 5. Podział na rodzaj zabiegów: Grupa I: a) Masaż, elektroterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa 1 os. b) Jonoforeza, laseroterapia, kinezyterapia 1 os. c) Masaż, jonoforeza, laseroterapia 1 os. d) Masaż, lampa solux, gimnastyka ogólnorozwojowa 2 os. e) Magnetoterapia, diadynamik, laseroterapia 1 os. f) Magnetoterapia, diadynamik, jonoforeza 1 os. g) Masaż, magnetoterapia, diadynamik 1 os. h) Masaż, diadynamik, laseroterapia 1 os. i) Masaż, magnetoterapia, laseroterapia 6 os. j) Masaż, laseroterapia, ultradźwięki 1 os. k) Masaż, PNF 1 os. l) Magnetoterapia, jonoforeza, kinezyterapia 1 os. m) Masaż, magnetoterapia, jonoforeza 1 os. n) Masaż, lampa solux, elektroterapia 1 os. o) Masaż, elektroterapia, ultradźwięki 1 os. p) Masaż, lampa solux, ultradźwięki 1 os. q) Masaż, lampa solux, magnetoterapia 1 os. r) Masaż, lampa solux, laseroterapia 1 os. s) Magnetoterapia, jonoforeza, ultradźwięki 1 os. Grupa II: a) Masaż, kinezyterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa 5 os. b) Masaż (na siedząco), lampa solux, laseroterapia 1 os. c) Masaż, elektroterapia (tens c-s), gimnastyka ogólnorozwojowa 1 os. 2

3 6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia uczestników w ręcznik kąpielowy o wielkości 70x140 cm o gramaturze min. 550 gr., wraz z ologowaniem (oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji). 7. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia uczestnika podczas każdego cyklu w min. 0,5 litra wody mineralnej w plastikowej butelce. 8. Wykonawca zapewni min. 1 opiekuna osób niepełnosprawnych zarówno na trasie przejazdu jak i również podczas zabiegów dla grupy II osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt Wykonawca zapewni transport (poniesie koszt ujęty w cenie oferty) uczestnikom grupy II oraz dla 1 opiekuna (samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych )na dojazd na trasie: Grupa II : Krynica Zdrój miejsce odbywania zabiegów i z powrotem (7 uczestników + 1 opiekun). 10.Wykonawca zapewni (poniesie koszt ujęty w cenie oferty) zwrot uczestnikom zabiegów z grupy I koszt dojazdu z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie zabiegów i z powrotem wg. poniższej tabeli: Grupa I L.p. Miejsce zamieszkania Liczba osób 1. Tęgoborze 1 2. Paszyn 2 3. Gaboń - Gołkowice 1 4. Dąbrowa - Wielogłowy 1 5. Jazowsko - Brzyna 1 6. Grybów oś. Biała Niżna 1 7. Berest 1 8. Łabowa - Czaczów 1 9. Łabowa Muszyna Marcinkowice Stary Sącz Popowice Chełmiec Niskowa Chełmiec Marcinkowice Marcinkowice Korzenna Lipnica Wielka Chełmiec Świniarsko Marcinkowice Roztoka Brzeziny Gródek 1 n/dunajcem 20. Grybów Barcice Przysietnica Wielogłowy Mogilno Koniuszowa Stary Sącz Cyganowice 1 3

4 11.Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom zabiegów z Grupy I koszt dojazdu (wg powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenia zabiegów i z powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. Obowiązki wykonawcy ogólne do wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki: 1) Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne mają zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, badającym subiektywną ocenę uczestników w zakresie poprawy kondycji fizycznej. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia metodą e- learning. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, obsługi techniczno-logistycznej i przeprowadzenia, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach w/w Projektu, których ilość została określona w SIWZ. 4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 2 fizjoterapeutów z uprawnieniami do prowadzenia zabiegów i posiadających doświadczenie w prowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. 5) W przypadku grupy II Wykonawca zapewni opiekuna dla osób niepełnosprawnych zarówno na czas przejazdu jak również na czas trwania zabiegów, posiadającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram Zamawiającemu (do akceptacji i zatwierdzenia) w terminie 8 dni roboczych przed rozpoczęciem zabiegów. 7) Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; lista osób, które rozpoczęły zajęcia i zabiegi; lista osób, które ukończyły zajęcia i zabiegi; lista osób, które nie ukończyły zajęć i zabiegów; rejestr dokumentów potwierdzających ukończenie zabiegów i zajęć; potwierdzenie odbioru 4

5 usługi transportu na zajęcia i zabiegi; karta pacjenta; protokół z realizacji zajęć i zabiegów, potwierdzenie korzystania z usługi cateringowej, potwierdzenie odbioru ręcznika, potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w zabiegach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 10) Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej i zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych). 11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zabiegów informacji na temat współfinansowania przedmiotu zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie w/w wymagania. 12) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji usługi oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 13) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji z zajęć w terminie 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zabiegów i zajęć także w przypadku innej od wymienionej liczby osób w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników zabiegów i zajęć. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które zakończą zabiegi na podstawie przekazanej dokumentacji zgodnie z pkt ) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zabiegów, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zabiegach. 16) Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację i informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracującą z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie zakładka Zasady promocji), 5

6 18) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika zajęć ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania, a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem zabiegów Kod przedmiotu zamówienia według CPV: Usługi rehabilitacyjne Usługi fizjoterapii 4. Powierzenie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać zakres prac (części zamówienia), który zostanie powierzony Podwykonawcom w formularzu,,oferta - załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Umowa ramowa. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia przetargowego. 7. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: usługi objętej przedmiotem zamówienia realizowane będą sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy do r. w terminach orientacyjnie wskazanych w SIWZ. Dokładny harmonogram usługi ustalony zostanie z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6

7 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 zajęć odpowiednich zakresem do przedmiotu nin. Usługi. przeprowadzonych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (należyte wykonanie usług winno być potwierdzone dokumentami np. referencje, poświadczenie, zaświadczenie itp. - zgodne z regulacją rozporządzenia R.M. z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów.(dz. U. 2013r. poz.231), że te usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli w celu wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wówczas zobowiązany jest on zaangażować te podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego podmiotu. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba/osoby prowadzące posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu objętego niniejszym zamówieniem; tj. fizjoterapeutów z uprawnieniami do prowadzenia zabiegów i posiadających doświadczenie w prowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych- warunkiem koniecznym dla wykazania/ potwierdzenia tego warunku - jest dołączenie dla osób wskazanych dla realizacji zadań ich C.V. zawodowego oraz kopii dyplomów i uprawnień zawodowych odpowiednich dla zakresu usługi. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 9. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7

8 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców, o których mowa w pkt 11 SIWZ, reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231). 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 11 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowanie prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego Pełnomocnika). 3. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa, z którego wynika zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 10. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów : 8

9 1/. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych( spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) w/g załącznik nr 2 do SIWZ. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie). 2/. Wykazu wykonanych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w/g załącznika nr 4 do SIWZ oraz wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz ten składa przynajmniej jeden z nich). 3/. Dokumentów /np. referencji, poświadczenie, oświadczenie itp. dokumenty zgodne z regulacją rozporządzenia R.M. z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów.(dz. U. 2013r. poz.231),potwierdzające, że te usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. / tj. dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2/., zostały wykonane (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa przynajmniej jeden z nich ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1/. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 ustawy Pzp,, oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej ( w/g załącznika nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców). 2/. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają łącznie ). 3/. Zgodnie z art 26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m. in. na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany je udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności; a/. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9

10 b/. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c/. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d/. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a także, zgodnie z art.26 ust.2 e ustawy Pzp, oświadczenia (tego innego podmiotu) o solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkody zamawiającego powstałe wskutek nieudostepnienia zasobów, chyba że podmiot ten za nieudostępnienie nie ponosi winy. 3a/. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć: informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 10 do siwz. - W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy. 4/. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 11.1 i 2 SIWZ. 5/. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wymienione w pkt 11 SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6/. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 5 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7/. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej /w pkt 5/ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkiwania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas pkt 6/. stosuje się odpowiednio. 12. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców. 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców, o których mowa w pkt 11 SIWZ, reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z r.2013 poz.231). 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty wskazane w pkt 11 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 10

11 poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowanie prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego Pełnomocnika). 3. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa, z którego wynika zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Opis sposobu przygotowania ofert. 1/. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej i napisać pismem czytelnym w języku polskim. 2/. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 3/. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną). 4/. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 5/. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 6/. Wszystkie zapisane strony oferty, z wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien być złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby) bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 7/. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 11

12 8/. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 9/. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 10/. Koperta winna być zaadresowana następująco: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, Nowy Sącz, oraz oznakowana następującym tekstem: OFERTA dla projektu systemowego W stronę samodzielności i niezależności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed dniem r. godz W dodatkowej kopercie lub na kopercie oferty można podać dane adresowe oferenta, celem umożliwienia zamawiającemu zwrotu oferty, która (ewentualnie ) wpłynie po terminie. 11/. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: - oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ, - formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 12/. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1/. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców muszą być sformułowane w formie pisemnej lub faksem z zastrzeżeniem pkt 14.2 SIWZ i skierowane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kilińskiego 72a, Nowy Sącz, TEL: (18) , FAX (18) /. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofanie oferty. 3/. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje faxem - każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4/. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zasady dotyczące udzielania wyjaśnień treści SIWZ określa art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający przekaże treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 5/. W uzasadnionych przypadkach przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 12

13 zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 15. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 16. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami będą: 1) Karolina Słaby PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 a, pok. Nr 117, tel.: 18/ ) Monika Golonka PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pok. Nr 119, tel.: 18/ Termin związania ofertą. 1/. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z uplywem terminu skladania ofert. 2/. Zgodnie z art 85 ust.2 ustawy Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1/. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do dnia r. do godz /. Zamawiający informuje, że Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu znajduje się przy ul. Kilińskiego 72a, pok. Nr 113 i jest czynny: - poniedziałek wtorek piątek /. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pok. 130 w dniu r. o godz Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1/. Wykonawca w formularzu oferta stanowiącym załącznik nr.1 do SIWZ poda cenę za wykonanie zamówienia. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2/. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. 3/. Cena oferty może być tylko jedna. Cena oferty służy ocenie i porównaniu złożonych ofert w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 13

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na usługi p.n.: Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników IZBY SKARBOWEJ w Zielonej Górze oraz Urzędów Skarbowych (wg wykazu) oraz

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo