SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Nr ref. postępowania: X /15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 72a, TEL: (18) , FAX (18) Adres strony internetowej: Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 od wtorku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. poniżej kwoty euro tj. poniżej kwoty ,30 zł. Uwaga!! obowiązuje wartość 1- euro: 4,2249 zł. NOWA WARTOŚĆ PROGOWA tj EURO - DLA USŁUG. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie: Zorganizowanie, obsługi techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu pn. W stronę samodzielności i niezależności, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zamówienie realizowane będzie w formie usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie w trybie indywidualnym 10 cykli zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych dla 32 osób niepełnosprawnych 1. Liczba osób: 32. Stopień niepełnosprawności: od lekkiego do znacznego; różne rodzaje niepełnosprawności, umożliwiające samodzielny udział w zabiegach. 1

2 2. Liczba grup: 2: I gr. 25 osobowa, II gr. 7 osobowa. Każdy cykl ma obejmować realizację do 3 wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych z poniższych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi: - masaż ogólny, - magnetoterapia - jonoforeza - laseroterapia - ultradźwięki - lampa sollux - elektroterapia - kinezyterapia - diadynamik - gimnastyka ogólnorozwojowa 3. Miejsce realizacji: Nowy Sącz. 4. Termin realizacji: do 15 maja 2015 r. 5. Podział na rodzaj zabiegów: Grupa I: a) Masaż, elektroterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa 1 os. b) Jonoforeza, laseroterapia, kinezyterapia 1 os. c) Masaż, jonoforeza, laseroterapia 1 os. d) Masaż, lampa solux, gimnastyka ogólnorozwojowa 2 os. e) Magnetoterapia, diadynamik, laseroterapia 1 os. f) Magnetoterapia, diadynamik, jonoforeza 1 os. g) Masaż, magnetoterapia, diadynamik 1 os. h) Masaż, diadynamik, laseroterapia 1 os. i) Masaż, magnetoterapia, laseroterapia 6 os. j) Masaż, laseroterapia, ultradźwięki 1 os. k) Masaż, PNF 1 os. l) Magnetoterapia, jonoforeza, kinezyterapia 1 os. m) Masaż, magnetoterapia, jonoforeza 1 os. n) Masaż, lampa solux, elektroterapia 1 os. o) Masaż, elektroterapia, ultradźwięki 1 os. p) Masaż, lampa solux, ultradźwięki 1 os. q) Masaż, lampa solux, magnetoterapia 1 os. r) Masaż, lampa solux, laseroterapia 1 os. s) Magnetoterapia, jonoforeza, ultradźwięki 1 os. Grupa II: a) Masaż, kinezyterapia, gimnastyka ogólnorozwojowa 5 os. b) Masaż (na siedząco), lampa solux, laseroterapia 1 os. c) Masaż, elektroterapia (tens c-s), gimnastyka ogólnorozwojowa 1 os. 2

3 6. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia uczestników w ręcznik kąpielowy o wielkości 70x140 cm o gramaturze min. 550 gr., wraz z ologowaniem (oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji). 7. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia uczestnika podczas każdego cyklu w min. 0,5 litra wody mineralnej w plastikowej butelce. 8. Wykonawca zapewni min. 1 opiekuna osób niepełnosprawnych zarówno na trasie przejazdu jak i również podczas zabiegów dla grupy II osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt Wykonawca zapewni transport (poniesie koszt ujęty w cenie oferty) uczestnikom grupy II oraz dla 1 opiekuna (samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych )na dojazd na trasie: Grupa II : Krynica Zdrój miejsce odbywania zabiegów i z powrotem (7 uczestników + 1 opiekun). 10.Wykonawca zapewni (poniesie koszt ujęty w cenie oferty) zwrot uczestnikom zabiegów z grupy I koszt dojazdu z i do miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenie zabiegów i z powrotem wg. poniższej tabeli: Grupa I L.p. Miejsce zamieszkania Liczba osób 1. Tęgoborze 1 2. Paszyn 2 3. Gaboń - Gołkowice 1 4. Dąbrowa - Wielogłowy 1 5. Jazowsko - Brzyna 1 6. Grybów oś. Biała Niżna 1 7. Berest 1 8. Łabowa - Czaczów 1 9. Łabowa Muszyna Marcinkowice Stary Sącz Popowice Chełmiec Niskowa Chełmiec Marcinkowice Marcinkowice Korzenna Lipnica Wielka Chełmiec Świniarsko Marcinkowice Roztoka Brzeziny Gródek 1 n/dunajcem 20. Grybów Barcice Przysietnica Wielogłowy Mogilno Koniuszowa Stary Sącz Cyganowice 1 3

4 11.Wykonawca zapewni zwrot uczestnikom zabiegów z Grupy I koszt dojazdu (wg powyższej tabeli) z miejsca zamieszkania (Powiat Nowosądecki) na miejsce przeprowadzenia zabiegów i z powrotem (w wysokości odpowiadającej cenie biletu) na podstawie: przedłożonego biletu bądź pisemnego oświadczenia uczestnika o korzystaniu ze środków transportu publicznego wraz z informacją od przewoźnika dot. cen biletów na danej trasie. W przypadku dojazdu uczestników samochodem prywatnym za kwalifikowane można uznać wydatki do wysokości nie wyższej niż cena najtańszego biletu na danej trasie, po przedstawieniu przez uczestnika stosownego oświadczenia o wykorzystaniu danego samochodu osobowego na potrzeby dojazdów w ramach uczestnictwa w projekcie oraz informacji uzyskanej od przewoźnika dotyczącej cen biletów na danej trasie. Nie ma konieczności przedstawiania paragonów lub faktur za zakup paliwa. Obowiązki wykonawcy ogólne do wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki: 1) Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne mają zakończyć się badaniem ewaluacyjnym, przeprowadzonym w formie pisemnej, badającym subiektywną ocenę uczestników w zakresie poprawy kondycji fizycznej. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia metodą e- learning. 3) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, obsługi techniczno-logistycznej i przeprowadzenia, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej w ramach w/w Projektu, których ilość została określona w SIWZ. 4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia min. 2 fizjoterapeutów z uprawnieniami do prowadzenia zabiegów i posiadających doświadczenie w prowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. 5) W przypadku grupy II Wykonawca zapewni opiekuna dla osób niepełnosprawnych zarówno na czas przejazdu jak również na czas trwania zabiegów, posiadającego doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 6) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram Zamawiającemu (do akceptacji i zatwierdzenia) w terminie 8 dni roboczych przed rozpoczęciem zabiegów. 7) Wykonawca zapewnienia wykwalifikowaną kadrę posiadających odpowiednie wykształcenie, doświadczenie zawodowe i uprawnienia, o ile przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym również fotograficznej): dzienna lista obecności dla każdego uczestnika; lista osób, które rozpoczęły zajęcia i zabiegi; lista osób, które ukończyły zajęcia i zabiegi; lista osób, które nie ukończyły zajęć i zabiegów; rejestr dokumentów potwierdzających ukończenie zabiegów i zajęć; potwierdzenie odbioru 4

5 usługi transportu na zajęcia i zabiegi; karta pacjenta; protokół z realizacji zajęć i zabiegów, potwierdzenie korzystania z usługi cateringowej, potwierdzenie odbioru ręcznika, potwierdzenie zwrotu kosztów dojazdu, arkusze badań ewaluacyjnych i inne. Dokumenty powinny być opatrzone podpisem osoby prowadzącej oraz wykonawcy. Wzór w/w listy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 9) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób uczestniczących w zabiegach, a także warunki pracy zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 10) Wykonawca zobowiązuje się udzielać na żądanie Zamawiającego informacji dotyczących stanu realizacji przedmiotu zamówienia (np. liczby osób uczestniczących w zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej i zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych). 11) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania uczestnikom zabiegów informacji na temat współfinansowania przedmiotu zamówienia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przekazać Zamawiającemu jedno pisemne oświadczenie w tej sprawie potwierdzającego wykonanie w/w wymagania. 12) Wykonawca umożliwi pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji usługi oraz podda się ewentualnej kontroli Instytucji Wdrażającej (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie), a także udzieli stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jego żądanie. 13) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały z dokumentacji z zajęć w terminie 7 dni od zakończenia realizacji zamówienia. Dokumentacja zajęć powinna być oznakowana zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zamieszczonymi na stronie internetowej: zakładka - Zasady promocji. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zabiegów i zajęć także w przypadku innej od wymienionej liczby osób w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo zmiany liczby uczestników zabiegów i zajęć. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktyczną liczbę osób, które zakończą zabiegi na podstawie przekazanej dokumentacji zgodnie z pkt ) Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru nad frekwencją uczestników zabiegów, a także bieżącego informowania osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego o każdej nieobecności osoby, która planowo powinna uczestniczyć w zabiegach. 16) Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu (koordynator) - sprawującą nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, odpowiedzialną za organizację i informowanie o planowanych zajęciach, ściśle współpracującą z osobą wyznaczoną po stronie Zamawiającego. 17) Wykonawca zobowiązany będzie do oznakowania miejsca zajęć oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją usługi zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zamieszczonymi na stronie zakładka Zasady promocji), 5

6 18) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przy posłużeniu się innymi podmiotami - podwykonawcami. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom, to Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie te części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 19) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dla każdego uczestnika zajęć ubezpieczenie NNW w trakcie jego trwania, a także w drodze na nie i z powrotem na kwotę minimalną zł. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem zabiegów Kod przedmiotu zamówienia według CPV: Usługi rehabilitacyjne Usługi fizjoterapii 4. Powierzenie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca powierzy część zamówienia Podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać zakres prac (części zamówienia), który zostanie powierzony Podwykonawcom w formularzu,,oferta - załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Umowa ramowa. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Oferty częściowe, wariantowe i zamówienia uzupełniające. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia przetargowego. 7. Termin wykonania zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia: usługi objętej przedmiotem zamówienia realizowane będą sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy do r. w terminach orientacyjnie wskazanych w SIWZ. Dokładny harmonogram usługi ustalony zostanie z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6

7 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 pzp, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże wykonanie w przeciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 zajęć odpowiednich zakresem do przedmiotu nin. Usługi. przeprowadzonych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (należyte wykonanie usług winno być potwierdzone dokumentami np. referencje, poświadczenie, zaświadczenie itp. - zgodne z regulacją rozporządzenia R.M. z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów.(dz. U. 2013r. poz.231), że te usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. Jeżeli w celu wykazania spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów wówczas zobowiązany jest on zaangażować te podmioty do realizacji zamówienia odpowiednio do zakresu wykazanej wiedzy i doświadczenia tego podmiotu. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że osoba/osoby prowadzące posiadają wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu objętego niniejszym zamówieniem; tj. fizjoterapeutów z uprawnieniami do prowadzenia zabiegów i posiadających doświadczenie w prowadzeniu zabiegów fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych- warunkiem koniecznym dla wykazania/ potwierdzenia tego warunku - jest dołączenie dla osób wskazanych dla realizacji zadań ich C.V. zawodowego oraz kopii dyplomów i uprawnień zawodowych odpowiednich dla zakresu usługi. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 5) ocena spełniania powyższych warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania. 6) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu, dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 9. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 7

8 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców, o których mowa w pkt 11 SIWZ, reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz.231). 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 11 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowanie prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego Pełnomocnika). 3. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa, z którego wynika zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 10. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów : 8

9 1/. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych( spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) w/g załącznik nr 2 do SIWZ. (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają łącznie). 2/. Wykazu wykonanych zamówień, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w/g załącznika nr 4 do SIWZ oraz wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wg załącznika nr 5 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaz ten składa przynajmniej jeden z nich). 3/. Dokumentów /np. referencji, poświadczenie, oświadczenie itp. dokumenty zgodne z regulacją rozporządzenia R.M. z dnia 19 luty 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów.(dz. U. 2013r. poz.231),potwierdzające, że te usługi były wykonane lub są wykonywane należycie. / tj. dokumenty potwierdzające, że zamówienia wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2/., zostały wykonane (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa przynajmniej jeden z nich ) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1/. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art 24 ust 1 ustawy Pzp,, oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 albo informację o tym, że nie należą do tej samej grupy kapitałowej ( w/g załącznika nr 2 do SIWZ (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa każdy z Wykonawców). 2/. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art 24 ust. 1 pkt 2 Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy składają łącznie ). 3/. Zgodnie z art 26 ust.2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać m. in. na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany je udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz przedłożyć załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności; a/. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 9

10 b/. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c/. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d/. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, a także, zgodnie z art.26 ust.2 e ustawy Pzp, oświadczenia (tego innego podmiotu) o solidarnej odpowiedzialności z Wykonawcą za szkody zamawiającego powstałe wskutek nieudostepnienia zasobów, chyba że podmiot ten za nieudostępnienie nie ponosi winy. 3a/. O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć: informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 10 do siwz. - W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy. 4/. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art 26 ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych pkt 11.1 i 2 SIWZ. 5/. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wymienione w pkt 11 SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów, o których mowa SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6/. Dokumenty o których mowa powyżej w pkt 5 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7/. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej /w pkt 5/ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkiwania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wówczas pkt 6/. stosuje się odpowiednio. 12. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców. 1. Wymagania dotyczące dokumentów składanych przez wykonawców, o których mowa w pkt 11 SIWZ, reguluje m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 luty 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z r.2013 poz.231). 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt SIWZ należy przedstawić w oryginale, pozostałe dokumenty wskazane w pkt 11 SIWZ mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 10

11 poświadczonej i opatrzonej klauzulą za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (tj. osoby posiadające umocowanie prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego Pełnomocnika). 3. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie. 4. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres pełnomocnictwa, z którego wynika zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. 6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie. 7. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt SIWZ kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 13. Opis sposobu przygotowania ofert. 1/. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej i napisać pismem czytelnym w języku polskim. 2/. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 3/. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną). 4/. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 5/. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana i oznaczona w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. 6/. Wszystkie zapisane strony oferty, z wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczątką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy (w przypadku braku pieczątki osoby podpis powinien być złożony w taki sposób, aby umożliwiał identyfikację osoby) bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty). 7/. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie. 11

12 8/. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty. 9/. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. 10/. Koperta winna być zaadresowana następująco: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, Nowy Sącz, oraz oznakowana następującym tekstem: OFERTA dla projektu systemowego W stronę samodzielności i niezależności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed dniem r. godz W dodatkowej kopercie lub na kopercie oferty można podać dane adresowe oferenta, celem umożliwienia zamawiającemu zwrotu oferty, która (ewentualnie ) wpłynie po terminie. 11/. Wykonawcy zobowiązani są złożyć: - oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ, - formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 12/. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty. 14. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. 1/. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawców muszą być sformułowane w formie pisemnej lub faksem z zastrzeżeniem pkt 14.2 SIWZ i skierowane na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kilińskiego 72a, Nowy Sącz, TEL: (18) , FAX (18) /. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofanie oferty. 3/. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje faxem - każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 4/. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zasady dotyczące udzielania wyjaśnień treści SIWZ określa art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający przekaże treść pytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej. 5/. W uzasadnionych przypadkach przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez 12

13 zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej. 15. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 16. Osoby upoważnione do porozumiewania się z wykonawcami. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami będą: 1) Karolina Słaby PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 a, pok. Nr 117, tel.: 18/ ) Monika Golonka PCPR w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pok. Nr 119, tel.: 18/ Termin związania ofertą. 1/. Każdy wykonawca będzie związany swoją ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z uplywem terminu skladania ofert. 2/. Zgodnie z art 85 ust.2 ustawy Pzp wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1/. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu do dnia r. do godz /. Zamawiający informuje, że Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu znajduje się przy ul. Kilińskiego 72a, pok. Nr 113 i jest czynny: - poniedziałek wtorek piątek /. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72a, pok. 130 w dniu r. o godz Opis sposobu obliczania ceny oferty. 1/. Wykonawca w formularzu oferta stanowiącym załącznik nr.1 do SIWZ poda cenę za wykonanie zamówienia. Cena oferty to cena brutto, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. 2/. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki jakie trzeba będzie zapłacić za przedmiot zamówienia. 3/. Cena oferty może być tylko jedna. Cena oferty służy ocenie i porównaniu złożonych ofert w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. 13

14 4/. W przypadku rozbieżności między kwotami podanymi cyfrowo i słownie, za wiążącą zamawiający uznawać będzie wartość podaną słownie. 5/. Cenę oferty należy przedstawić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6/. Wykonawca obliczy cenę oferty poprzez zsumowanie wartości pozycji razem brutto 7/. W formularzu oferty należy podać wyszczególnione (określone) w siwz - druku oferty pozycje tj. ceny jednostkowe - cenę brutto na jedną osobę oraz łącznie cenę brutto. 8/. W formularzu oferty należy podać cenę brutto na jedną osobę. 9/. Określona przez Wykonawcę cena brutto na jedną osobę jest stała i niezmienna w całym okresie obowiązywania umowy. 20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnianie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz za zgodą wykonawcy dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty. Przy wyborze ofert zamawiający kierował się będzie kryterium: I/. cena Waga kryterium (cena) - 95 %, II/. termin płatności faktury Waga kryterium 5 %, Opis sposobu oceny oferty. I/. cena Waga kryterium (cena) - 95 %, najniższa cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej, wyliczonej wg następującej formuły (do drugiego miejsca po przecinku) ; cena brutto najnizszej oferty K-1 (kryterium) badanej oferty = x 100 x 95 % cena brutto badanej oferty II/. Termin płatności faktury Waga kryterium 5 %, 1. minimalny termin płatności faktury 21 dni, 2. maksymalny termin płatności faktury ; 30 dni (w każdym przypadku kiedy wykonawca zaoferuje ponad 30-dniowy termin płatności Zamawiający przyjmie do obliczenia punktacji max. 30 dni) Kryterium będzie wyliczone wg następującej formuły (do drugiego miejsca po przecinku) : 14

15 czasokres badanej oferty K-2 (kryterium) badanej oferty = x 100 x 5% najdłuższy zaoferowany czasokres Ilość punktów przyznanych badanej ofercie ( do drugiego miejsca po przecinku): P (punktacja badanej oferty) = K1 + K2. Oferta która przedstawia najkorzystniejszą punktacje - sumę K-1 K-2 - zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość (sumę )punktów. 21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest: 1/. podpisać umowę w miejscu wskazanym przez zamawiającego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze oferty, 2/. osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty, 3/. posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 23. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1/. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2/. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 3/. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 15

16 24. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawcom i innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale VI ustawy. 25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 26. Koszty udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. W załączeniu: 1. Załącznik nr 1 Oferta - formularz ofertowy, 2. Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, oświadczenie z art. 26 ust. 2d ustawy oraz oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 3. Załącznik nr 3 wzór umowy, 4. Załącznik nr 4 wykaz usług, 5. Załącznik nr 5 wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, 6. Załącznik nr 6 podwykonawcy, 7. Załącznik nr 7 /wzór/ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów na okres korzystania z nich na potrzeby wykonania zamówienia. Uwaga: (wypełnić tylko w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego). Nowy Sącz, dnia r. Zatwierdzam : Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sącz 16

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Nowy Sącz: Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowy Sącz: Usługa w zakresie: Zorganizowanie, obsługa techniczno-logistyczna i przeprowadzenie, w trybie indywidualnym zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych oraz w trybie grupowym gimnastyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 EURO 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: Przeprowadzenie zajęć z zakresu zagadnień księgowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07

IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 IRGK.341-25 /2010 Tomaszów Lubelski, 2010.07.07 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej 14.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: Wykonanie obowiązków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY WÓJT GMINY W OZORKOWIE Numer sprawy: GK. 272.2.2012 NAZWA ZAMÓWIENIA: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PARZYCE KONARY 1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Gmina Ozorków, Nr NIP 732-215-05-42

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy. I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, Zielona Góra: Dostawa żywności do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubuskiej 11 w Zielonej Górze z podziałem na zadania - liczba zadań 2 Numer ogłoszenia: 337180 2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl Warszawa: Wykonanie robót budowlanych, porządkowych i ziemnych na terenie placu budowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z o.o., ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki Tel. 087 565-32-86, fax. 087 565-32-85 www.pgk.suwalki.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-07-22 16:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-59/15 Warszawa, 19 listopada 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiotem, którego jest prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczestników biorących udział w Projekcie pn: Technik geodeta twój wymarzony zawód. 1) Nazwa i adres zamawiającego: Zespół

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp15.wroclaw.pl. Wrocław: Dostarczenie, przygotowanie i podawanie posiłków dla dzieci uczęszczających

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wsparcie finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Szkolenia / kursy kwalifikacyjne i zawodowe według potrzeb dla 23 osób

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego Zamawiający: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu Adres: ul. Młyńska 23/25, 26-600 Radom 2. Opis przedmiotu przetargu 2.1. Przedmiotem przetargu jest prowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cba.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie remontu schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pspwolomin.pl Wołomin: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Pełnienie funkcji opiekuna praktyk zawodowych w zawodzie technik geodeta Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Nr ref. postępowania: X /12

Nr ref. postępowania: X /12 Nr ref. postępowania: X-271-16/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Wykonanie szkolenia lekarzy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Transport worków do żywienia pozajelitowego z Apteki Szpitalnej do miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo