Kolonie Koloni Kolon Obozy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kolonie Koloni Kolon Obozy www.happytour.pl"

Transkrypt

1 Kolonie Obozy

2 Szanowni Rodzice, BIURO TURYSTYCZNE " HAPPY TOUR " Bielsko - Bia³a ul. Piekarska 50 Tel/fax. 33/ , 33/ , kom Bank Millennium NIP Maj¹c wieloletnie doœwiadczenie w opiece nad najm³odszymi i m³odzie ¹, którzy wyruszaj¹ w samodzieln¹ podró bez rodziców, przygotowaliœmy dla Pañstwa oferty kolonii i obozów. Wypoczynek obfituj¹cy w aktywn¹ przygodê, pozwoli pokazaæ w jaki sposób weso³o i zdrowo mo na spêdzaæ wolny czas. Maksymalnie wype³niony czas dziecka, ogrom wra eñ, opiekun zawsze obok i do dyspozycji w ka dym momencie, kole anki i koledzy o podobnych zainteresowaniach to g³ówne atuty sprawiaj¹ce, e dzieci czuj¹ siê z nami bezpiecznie i s¹ zadowolone. Jeœli po³¹czymy to z bogatym programem obfituj¹cym w niepowtarzalne przygody, pe³n¹ energii kadr¹ maj¹c¹ doœwiadczenie z t¹ grup¹ wiekow¹ oraz opiek¹ medyczn¹ na miejscu, zdrowym klim atem i bezpiecznym otoczeniem, to pewni jesteœmy, e na buziach Waszych dzieci przewa a³ bêdzie uœmiech, zaœ wra enia z kolonii i obozów na d³ugo pozostan¹ mi³ym wspomnieniem. yczymy dzieciom œwietnej zabawy i niezapomnianych wra eñ. Z wyrazami szacunku Marek Hajdu³a wraz z zespo³em pracowników Organizujemy równie Zielone Szko³y i wyjazdy edukacyjne wed³ug indywidualnych zamówieñ do ka dego miejsca w kraju. 2

3 POGORZELICA ma³a, spokojna miejscowoœæ nadmorska o u z d r o w i s k o w y m k l i m a c i e. Miejscowoœæ ta le y na bardzo zadbanym i dobrze zagospodarowanym turystycznie Wybrze u Rewalskim, tu obok Niechorza. Pogorzelica posiada malownicze, szerokie i czyste pla e zachêcaj¹ce do letnich k¹pieli morskich oraz s³onecznych. Nadmorskie lasy sosnowo-œwierkowe i œcie ki spacerowe zachêcaj¹ do uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej. Z Pogorzelicy warto wybraæ siê na spacer pla ¹ do latarni w Niechorzu. Latarnia jest udostêpniona do zwiedzania - z jej szczytu podziwiaæ mo na malownicz¹ panoramê okolicy. Oœrodek Wypoczynkowy "KRYSTYNA" usytuowany jest w piêknym sosnowym lesie zaledwie 150 metrów od morza. Do dyspozycji goœci oddajemy 3,4 i 5 osobowe pokoje wyposa one w pe³en wêze³ sanitarny. Wszystkie pokoje posiadaj¹ balkony i przedpokoje zabudowane szafami. Na piêtrach ka dego pawilonu znajduj¹ siê hole telewizyjne. Oœrodek jest ogrodzony, dozorowany i monitorowany. Na 2 hektarowym terenie znajduje siê bogata baza rekreacyjno - sportowa z boiskami sportowymi. 3

4 Ceny zawieraj¹: (dotyczy wszystkich programów w OW KRYSTYNA). transport autokarem klasy LUX, 11 noclegów w pokojach 3,4,5 osobowych z ³azienkami wy ywienie (3 posi³ki dziennie+ podwieczorek+ suchy prowiant na drogê powrotn¹), opiekê wysoko wykwalifikowanej kadry wychowawczej i instruktorskiej, opiekê medyczn¹ i ratowników, wycieczkê do Ko³obrzegu - zwiedzanie miasta, "Baszta Prochowa", katedra, Pomnik Zaœlubin z morzem oraz "Pirack¹ Przygodê", rejs statkiem po morzu realizowany podczas wycieczki do Ko³obrzegu, wycieczkê Wzd³u Wybrze a latarnia morska w Niechorzu, port rybacki w Rewalu, ruiny koœció³ka, platforma widokowa w Trzêsaczu, Muzeum Kolei W¹skotorowej w Gryficach, przejazd kolejk¹ w¹skotorow¹, quizy, gry i zabawy, chrzest kolonijny, "Randka w ciemno", wybory Miss i Mistera kolonii po³¹czone z pokazem mody, liczne konkursy: kolonijny Omnibus, poligloty, kalambury, Eurowizja, olimpiada sportowa na weso³o - turniej pi³ki no nej, siatkowej i pla owej, pla owanie i k¹piele morskie, dyskoteki, bal piratów i przebierañców, ognisko z pieczeniem kie³basy, ubezpieczenie NNW, kolonijna czapeczka i dyplom, korzystanie z infrastruktury obiektu ( boisk, placu zabaw, zewnêtrznego basenu). Wa ne informacje! Uczestnicy przyje d aj¹cy indywidualnie do Oœrodka powinni dotrzeæ na miejsce na godz. 18. Bardzo prosimy o odbiór dzieci ok. 10 w dniu zakoñczenia turnusu. Zabierz ze sob¹ legitymacjê szkoln¹, krem ochronny, preparat na komary, letnie nakrycie g³owy (chustka lub czapeczka), strój k¹pielowy, obuwie na zmianê, przybory do mycia, rêczniki - 2 szt., rêcznik pla owy lub mata, kieszonkowe na w³asne wydatki. Uwagi odnoœnie baga u na jednego uczestnika: - 1 du a torba do 20 kg, - 1 baga podrêczny. Program ramowy dla kolonii i obozu. Dzieñ 1 Wyjazd zgodnie z rozk³adem jazdy opublikowanym na stronie internetowej przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dzieñ 2-11 Realizacja konkretnego programu oraz Dzieñ 12 Wyjazd z Oœrodka po œniadaniu, przyjazd w godzinach wieczornych. Uczestnicy kolonii i obozów powinni zostaæ obowi¹zkowo odebrani przez rodziców lub osoby upowa nione. 4

5 to nadmorska miejscowoœæ (8km od Dar³owa, 28 km od Koszalina) po³o ona na mierzei miêdzy Ba³tykiem, a Jeziorem Bukowo, która przyci¹ga co roku tysi¹ce turystów. D¹bki dziêki specyficznemu mikroklimatowi, du emu nas³onecznieniu, ciszy, spokojowi, bogatemu w jod morskiemu powietrzu, szerokiej piaszczystej pla y i rozleg³ym obszarom leœnym uzyska³y status uzdrowiska. Przymorskie Jezioro Bukowo z pla ¹, przystani¹ i szkó³k¹ windsurfingu stwarza idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. W miejscowoœci Bobolin (2 km od D¹bek) znajduje siê przepiêkna stadnina koni - Rancho Mustafa. Obfitoœæ kawiarni, restauracji i sklepików, to na pewno dodatkowa atrakcja D¹bek Zdrój. Oœrodek Wypoczynkowy DUET " po³o ony jest nad samym brzegiem na " du ym, bezpiecznym i ogrodzonym terenie. Uczestnicy naszych kolonii i obozów zakwaterowani s¹ w pawilonie B w pokojach 2, 3, 4 osobowych z pe³nym wêz³em sanitarnym. Wszystkie pokoje posiadaj¹ spore zabudowane szafy. Na terenie Oœrodka znajduje siê recepcja, kawiarnia ze sprzêtem dyskotekowym, sale ze sprzêtem TV, DVD, jadalnia, boiska do pi³ki no nej, siatkówki i koszykówki z powierzchniami syntetycznymi, boisko do siatkówki pla owej, plac zabaw, sto³y do ping-ponga, bilard, cymbergaj, pi³karzyki, miejsce na ognisko ze sprzêtem do pieczenia kie³basek oraz automaty telefoniczne na karty. W pawilonie A znajduje siê gabinet lekarski (pielêgniarka na miejscu, lekarz dochodz¹cy) oraz izolatka dla dzieci chorych. 5

6 Ceny zawieraj¹: (dotyczy wszystkich programów w OWK DUET). transport autokarem klasy LUX, 11 noclegów w pokojach 2, 3, 4 osobowych z ³azienkami, wy ywienie (3 posi³ki dziennie + podwieczorek + suchy prowiant na drogê powrotn¹), opiekê wysoko wykwalifikowanej kadry wychowawczej i instruktorskiej, opiekê medyczn¹ i ratowników, zajêcia z instruktorem wymienione w poszczególnych typach kolonii i obozów, wycieczkê do Dar³owa zwiedzanie królewskiego miasta, 2,5 godzinny wstêp do Parku Wodnego "JAN" w Dar³ówku, quizy, gry i zabawy, chrzest kolonijny, "Randka w ciemno", wybory Miss i Mistera kolonii po³¹czone z pokazem mody, liczne konkursy: wiedzy - kolonijny Omnibus, poligloty, kalambury, Eurowizja, olimpiada sportowa na weso³o - turniej pi³ki no nej, siatkowej, pla owej, pla owanie i k¹piele morskie, dyskoteki, bal piratów i przebierañców, ognisko z pieczeniem kie³basek, wybory najsympatyczniejszej kolonistki oraz najsympatyczniejszego kolonisty, gry i zabawy terenowe: orientering, podchody, gry i zabawy integracyjne oraz zrêcznoœciowe, karaoke, pokazy filmów multimedialnych, dyplom, kolonijna czapeczka z daszkiem, dodatkowe ubezpieczenie NNW, wiele innych atrakcji. Wa ne informacje! Uczestnicy przyje d aj¹cy indywidualnie do Oœrodka powinni dotrzeæ na miejsce na godz. 18. Bardzo prosimy o odbiór dzieci ok. 10 w dniu zakoñczenia turnusu. Zabierz ze sob¹ legitymacjê szkoln¹, krem ochronny, preparat na komary, letnie nakrycie g³owy (chustka lub czapeczka), strój k¹pielowy, obuwie na zmianê, przybory do mycia, rêczniki - 2 szt., rêcznik pla owy lub mata, kieszonkowe na w³asne wydatki. Uwagi odnoœnie baga u na jednego uczestnika: - 1 du a torba do 20 kg, - 1 baga podrêczny. Program ramowy dla kolonii i obozu. Dzieñ 1 Wyjazd zgodnie z rozk³adem jazdy opublikowanym na stronie internetowej przyjazd do Oœrodka, zakwaterowanie, obiadokolacja. Dzieñ 2-11 Realizacja konkretnego programu oraz Dzieñ 12 Wyjazd z Oœrodka po œniadaniu, przyjazd w godzinach wieczornych. Uczestnicy kolonii i obozów powinni zostaæ obowi¹zkowo odebrani przez rodziców lub osoby upowa nione. 6

7 P R O G R A M Y KO L O N I I I O B O Z Ó W TE M AT Y C Z N Y C H Wyginam Smia³o Cia³o (7-12 lat) W programie kolonii: cha - cha, samba, rumba, salsa, walc angielski i wiedeñski, tango, elementy tañca dyskotekowego, uk³ady formacji tanecznych, pielêgnacja cia³a, gimnastyka na pla y, lekcje Dobrych Manier, pod koniec turnusu turniej tañca i pokazy, Odkryj Swój Talent (7-12 lat) W programie kolonii: zajêcia taneczne tanecznym krokiem poznajemy œwiat, bêdziemy w ró nych pañstwach, odkryjemy ich zwyczaje i tradycje. zajêcia plastyczne r o z w i j a m y w y o b r a Ÿ n i ê plastyczn¹ w plenerze oraz uczestniczymy w studyjnych zajêciach plastycznych: wykonywanie witra y, zabawy z mas¹ soln¹, malowanie twarzy, wykonywanie obrazów ró nymi technikami, zajêcia teatralne warsztaty teatralne, stajemy siê aktorami, tworzymy w³asne widowiska i przedstawienia, Uwaga: Od dzieci nie wymagamy adnych zdolnoœci artystycznych, tylko chêci uczestniczenia w tej niezapomnianej wakacyjnej przygodzie. 7

8 Biegiem Na Podium (7-12 lat) Stañ siê mistrzem swojego pokolenia: pi³ka koszykowa - nauka podañ i chwytów, onglerka i koz³owanie, nauka gry w mini koszykówkê, nauka rzutów, zabawy z elementami pi³ki koszykowej, zapoznanie z przepisami gry, pi³ka siatkowa - zapoznanie z przepisami gry, zagrywka, nauka odbiæ pi³ki sposobem górnym i dolnym, gry i zabawy z elementami pi³ki siatkowej, pi³ka no na - zapoznanie z przepisami gry, nauka strza³u na bramkê, nauka podañ i przyjêæ, prowadzenie pi³ki po prostej i ze zmian¹ kierunku, gry i zabawy wspomagaj¹ce naukê techniki pi³ki no nej, pi³ka rêczna - zapoznanie z przepisami, nauka gry w pi³kê rêczn¹, gry i zabawy wspomagaj¹ce naukê gry w pi³kê rêczn¹, nauka koz³owania, podañ w miejscu i w ruchu, nauka rzutu na bramkê, nauka gry w tenisa sto³owego - æwiczenia oswajaj¹ce z rakietk¹ i pi³eczk¹, pozycje oraz poruszanie siê przy stole, nauka serwisu, sposoby trzymania rakietki, uderzenia z forhendu i bekhendu, nauka gry rekreacyjnej, nauka gry w ringo - zapoznanie z podstawowymi zasadami gry, nauka rzutów i chwytów ringo, kszta³towanie szybkoœci, zwinnoœci i koordynacji ruchowej, gry i zabawy z elementami ringo, codzienna gimnastyka na pla y, HIP-HOP od A do Z (7-12 lat) Codzienny program, a w nim: zapoznanie z kultur¹ Hip Hopu, podstawy tañca Hip Hop, podstawy innych styli Hip Hop, Ladies, Popping, Locking nauka choreografii pokazowych, gimnastyka na pla y, pod koniec turnusu turniej tañca i pokazy, 8

9 W programie obozu: cha - cha, samba, rumba, salsa, walc angielski i wiedeñski, tango, elementy tañca dyskotekowego, uk³ady formacji tanecznych, pod koniec turnusu turniej tañca i pokazy, Wytañcz Marzenia (13-18 lat) Do wyboru codziennie zajêcia: Mistrz Nad Mistrzami (13-18 lat) koszykówka, pla owa pi³ka siatkowa, tenis sto³owy, Wrzuæ Na Luz (13-18 lat) Codziennie 102% relaksu, czyli: s³oñce, pla a, muzyka, dyskoteki, le enie bykiem na pla y, z nudów do wyboru: zajêcia fitness, zajêcia sportowe, 9

10 Termin: Pogorzelica Cena: 1400 z³ D¹bki Cena: 1290 z³ Wiêcej szczegó³ów odnoœnie Kolonii, Obozów znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej pod adresem: lub dzwoni¹c na numer tel.: 33/ , , oraz w naszym Biurze w Bielsku-Bia³ej przy ul. Piekarskiej

11 ku o r z ia n ie n m Wspo 11

12 INFO LINI kom. A tel Katowice Cieszyn 53 S1 Pieka rska 942 Kraków 53 Centrum Szczyrk ywiec B i u r o Tu r y s t y c z n e H a p p y To u r Bielsko -Bia³a ul. Piekarska 50 tel.: , , w w w. h a p p y t o u r. p l e - m a i l : k a s i h a p p y t o u r. p l

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli

Attica & Peloponez. Loutraki. Agii Apostoli Attica & Peloponez Loutraki Tolo Agii Apostoli Mati Ateny Loutraki Popularny kurort wakacyjny, malowniczo usytuowany wzd³u wybrze a Zatoki Korynckiej, zaledwie 5 km od Kana³u Korynckiego, który oddziela

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

www.wasilewski-felska.pl

www.wasilewski-felska.pl 2015 wszystkie www.wasilewski-felska.pl wasilewski-felska * TURYSTYKA DZIECIĘCA Spis treści Jastrzębia Góra dom wczasowy vis www.visjastrzebia.pl 28.06-08.07.15 r. 10 STR. WAKACJE Z GWIAZDAMI 11 STR. Wakacje

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: www.hajdasz.pl

Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: www.hajdasz.pl Program obozów został objęty Honorowym Patronatem: 2015 OBOZY wszystkie www.hajdasz.pl HAJDasz * TURYSTYKA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA...INNE NIŻ WSZYSTKIE? PRAWBNIE NAJLEPSZE? w program, który proponujemy

Bardziej szczegółowo

został objęty Honorowym Patronatem: www.ctgabi.pl 501 370 900

został objęty Honorowym Patronatem: www.ctgabi.pl 501 370 900 Program KOLONII został objęty Honorowym Patronatem: 2015 wszystkie www.ctgabi.pl 501 370 900 Spis treści DEKLARACJA WSTĘPNA DEKLARUJĘ CHĘĆ WYJAZDU MOJEGO DZIECKA na kolonię ZAKREŚL PRAWIDŁOWE: CENTRUM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001

Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA ISSN 1429-3145 Posiadamy Certyfikat Jakości ISO 9001 POLSKA Z A P R A S Z A Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbardziej egzotyczne marzenia Klientów.

Bardziej szczegółowo

został objęty Honorowym Patronatem: www.tanmuz.pl

został objęty Honorowym Patronatem: www.tanmuz.pl Program KOLONII został objęty Honorowym Patronatem: 2015 wszystkie www.tanmuz.pl Spis treści TANMUZ * TURYSTYKA DZIECIĘCA 3-4 STR. INFORMACJE DLA RODZICÓW 5 STR. OPIS PLACÓWEK WYPOCZYNKOWYCH 12-13 STR.

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj

100 LAT SKAUTINGU. Czuwaj! Warszawa, 1 wrzeœnia 2007 r. 100 lat skautingu dodatek do nr. 10/2007 miesiêcznika Czuwaj 100 LAT SKAUTINGU 2 1 sierpnia 1907 r. na angielskiej wyspie Brownsea sygna³ z rogu antylopy kudu da³ znak do rozpoczêcia pierwszego obozu skautowego zorganizowanego dla m³odych ch³opców przez brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Do trzech razy sztuka?

Do trzech razy sztuka? Ukazuje się od 1997 roku 5 maja 2009 ISSN 1508-1001 nakład 20.800 egz. nr 415 R E K L A M A.... 1950 2009 GLIWICE. Po trwaj¹cym rok remoncie, Ratusz otwiera swoje podwoje i czeka na nowych u ytkowników.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980

NR 2. (53) Rok X MAJ LIPIEC 2010 ISSN 1643-0980 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 82/84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

Informator Turystyczny

Informator Turystyczny Noclegi Informator Turystyczny T rzygwiazdkowy hotel Cesarskie Ogrody to zabytkowy 100 letni budynek, położony w dzielnicy uzdrowiskowej w Świnoujściu, otoczony własnym parkiem, w odległości około 600

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje!

Nie tylko dla turysty wademekum na wakacje! Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo