Kryteria oceniania w klasie pierwszej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania w klasie pierwszej"

Transkrypt

1 Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania w klasie pierwszej Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha uważnie wypowiedzi dzieci i dorosłych, dobrze rozumie ich treść, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji. 3. Aktywnie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą. 4. Doskonale rozumie sens i potrafi kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta płynnie z odpowiednim akcentem i właściwą intonacją, rozumie przeczytane teksty. 6. Samodzielnie pisze zdania. 7. Bezbłędnie przepisuje teksty drukowane. 8. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu 9. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii) 10. Doskonale posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, potrafi przeliczać poszczególne elementy w podanym tekście 11. Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów 12. Czyta lektury wskazane przez nauczyciela i inne pozycje książkowe dla dzieci 13. Chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, dobrze ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence 15. Bardzo dobrze odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, fragmenty prozy. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha z uwagą wypowiedzi dzieci i dorosłych, rozumie ich treść, komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. We właściwy sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób. 3. Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. rozumie sens i potrafi kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta zdaniami ze zrozumieniem. 6. Samodzielnie pisze krótkie proste zdania. 7. Bardzo dobrze przepisuje teksty drukowane. 8. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego materiału. 9. Dba o estetykę i poprawność pisma. 10. Dobrze posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, potrafi przeliczać poszczególne elementy w podanym tekście. 11. Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów. 12. Czyta lektury wskazane przez nauczyciela i pozycje książkowe. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego. 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, fragmenty prozy.

2 Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych, i stara się zrozumieć co przekazują, próbuje komunikować swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. W odpowiedni sposób zwraca się do rozmówcy, stara się mówić na temat, zadawać pytania i odpowiadać na pytania innych. 3. Stara się uczestniczyć w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Rozumie sens i próbuje kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta wyrazami, zrozumie proste krótkie teksty. 6. Pisze krótkie proste zdania. 7. Przepisuje tekst drukowany. 8. Pisze z pamięci krótkie zdania. 9. Stara się dbać o poprawność pisma. 10. Zna określenia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Interesuje się książką, stara się słuchać w skupieniu czytanych utworów. 12. Czyta fragmenty lektur. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej, próbuje ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego. 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci proste teksty. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1.Stara się słuchać wypowiedzi dzieci i dorosłych, nie zawsze rozumie ich treść, próbuje komunikować swoje potrzeby i odczucia. 2. Nie zawsze odpowiednio zwraca się do rozmówcy, i nie zawsze mówi na temat, ma trudności z zadawaniem pytań i udzielaniem odpowiedzi. 3. Nie zawsze uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Ma trudności z kodowaniem informacji i odczytywaniem uproszczonych rysunków. 5. Czyta sylabami lub głoskami, nie zawsze prawidłowo odczytuje tekst, ma trudności w rozumieniu tekstów. 6. Uzupełnia zdania, samodzielnie nie układa zdań. 7. Przepisuje krótkie zdania. 8. Ma trudności z pisaniem z pamięci. 9. Pisze niekształtnie, niewłaściwie łączy litery. 10. Myli pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Stara się słuchać czytanych utworów. 12. Stara się słuchać czytanej lektury. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej. 14. Umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci krótkie teksty. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Nie zawsze słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych, rzadko rozumie ich treść, ma trudności z komunikowaniem swoich potrzeb. 2. Nie zawsze zwraca się do rozmówcy, nie zadaje pytań i nie potrafi mówić na temat. 3. Nie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Nie potrafi kodować informacji i odczytywać uproszczonych rysunków. 5. Próbuje odczytywać głoski i sylaby. 6. Ma trudności z uzupełnianiem brakujących wyrazów w zdaniach.

3 7. Przepisuje pojedyncze wyrazy, popełnia błędy. 8. Nie potrafi pisać z pamięci. 9. Pisze niekształtnie litery i nie łączy ich. 10. Nie zna pojęć: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Ma trudności w skupieniu uwagi podczas czytanych utworów. 12. Stara się zapamiętać bohaterów lektur podczas opracowywania lektury. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej. 14. Umie się posłużyć rekwizytem w odgrywanej scence. 15. Nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji przewidzianych przez podstawę programową. Edukacja muzyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Bezbłędnie powtarza prostą melodię; 2. Zna i bardzo dobrze śpiewa wszystkie poznane piosenki z repertuaru dziecięcego; 3. Samodzielnie i z pamięci śpiewa hymn narodowy; 4. Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki; 5. Samodzielnie i bezbłędnie realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); 6. Potrafi ułożyć podkład muzyczny na instrumentach perkusyjnych; 7. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać; 8. Wypowiada się na temat treści piosenki, przedstawia treść piosenki za pomocą umownych gestów, samodzielnie tworzy ciekawe improwizacje ruchowe do muzyki; 9. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Poprawnie powtarza prostą melodię; 2. Zna i dobrze śpiewa wszystkie poznane piosenki z repertuaru dziecięcego. 3. Śpiewa hymn narodowy; 4. Poprawnie wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Samodzielnie realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); 6. Odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 7. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

4 8. Trafnie wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki; 9. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Powtarza prostą melodię 2. Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 3. Śpiewa w zespole hymn narodowy; 4. Wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Realizuje ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne, nie zawsze reaguje na zmiany tempa i dynamiki; 6. Stara się odtwarzać proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; 7. Orientuje się, że muzykę można zapisać i odczytać; 8. Wyraża nastrój muzyki pląsami i tańcem; 9. Stara się słuchać muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie; Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Z trudem powtarza prostą melodię; 2. Śpiewa fragmenty poznanych piosenek z repertuaru dziecięcego; 3. Śpiewa w zespole hymn narodowy myląc słowa; 4. Wykonuje śpiewanki i rymowanki z pomocą nauczyciela; 5. Nie zawsze odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych; 6. Realizuje tylko niektóre schematy rytmiczne np. ruchem całego ciała; 7. Orientuje się w zapisie muzycznym z pomocą nauczyciela; 8. Wyraża nastrój muzyki pląsami i tańcem- naśladując inne dzieci; 9. Słucha muzyki nie wykazując zainteresowania,potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, aby wyrażać swe doznania ; Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Z trudem i niechętnie powtarza melodie; 2. Rzadko śpiewa fragmenty poznanych piosenek z repertuaru dziecięcego; 3. Nie podejmuje prób śpiewania hymnu narodowego; 4. Niechętnie i z trudem wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Ma problemy z odtwarzaniem prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych; 6. Z trudem realizuje niektóre schematy rytmiczne np. ruchem całego ciała; 7. Nie orientuje się, ze muzykę można zapisać; 8. Niechętnie uczestniczy w pląsach i tańcach; 9. Biernie słucha muzyki, nie potrafi wyrazić swych doznań;

5 Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja plastyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie i ciekawie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, tworzy ciekawe prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, estetyczne, zgodne z tematyką, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki, barwnie wypowiada się na ich temat. 6. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie i ciekawie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Bardzo dobrze wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, tworzy prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, estetyczne, zgodne z tematyką, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki, wypowiada się na ich temat. 6. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Samodzielnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, stara się tworzyć prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, zgodne z tematyką, nie zawsze estetyczne, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa niektóre dziedziny sztuki, wypowiada się na ich temat. 6. Stara się uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Wypowiada się w kilku technikach plastycznego wyrazu. 2. Wykonuje proste ilustracje na podstawie treści usłyszanego tekstu i własnej wyobraźni. 3. Z pomocą tworzy proste rekwizyty, stara się wykorzystać je w praktyce. Odwzorowuje prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace mało pomysłowe, zgodne z tematyką, ale o braku estetyki i wykończenia. 5. Z pomocą rozpoznaje i nazywa niektóre dziedziny sztuki, w prosty sposób wypowiada się na ich temat. 6. Niechętnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy).

6 Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Uczeń ma trudności z wypowiadaniem się w sposób plastyczny. 2. Wykonuje proste ilustracje na podstawie widzianego obrazu i własnej wyobraźni. 3. Z pomocą stara się tworzyć proste rekwizyty, wykorzystać je w praktyce. Z trudem odwzorowuje prace inspirowane sztuką ludową. 4. Ma trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem niektórych dziedzin sztuki, z pomocą wypowiada się na ich temat. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja społeczna: Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Odróżnia dobro od zła, zawsze jest sprawiedliwy i prawdomówny. 2) Wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych. 4) Zawsze grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy (stosuje formy grzecznościowe). 5) Zna i stosuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą). Aktywnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 6) Nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym. Jest uczynny i pomocny. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8)Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania. 9) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje. Wie, czym charakteryzuje się region, w którym mieszka. 11) Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

7 16) Zna zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny. 2) Wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy (stosuje formy grzecznościowe) 5) Zna i stosuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą). Uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 6) Nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym. Jest chętny do pomocy. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania. 9) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. Wie, w jakim regionie mieszka. 11) Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 16) Zna zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła. Bywa niesprawiedliwy, czasami kłamie. 2) Nie zawsze wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Nie zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.

8 3) Nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Nie zawsze grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Zapomina o stosowaniu form grzecznościowych. 5) Nie zawsze przestrzega prawa ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Nie krzywdzi innych, ale nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie zawsze dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Zwykle jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. Wie, w jakim regionie mieszka. 11) Orientuje się, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Rozpoznaje symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie zawsze wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 16) Zna niektóre zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Ma trudności z odróżnieniem dobra od zła. Bywa niesprawiedliwy, często kłamie. 2) Ma trudności z oceną, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Rzadko zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Rzadko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Rzadko grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Zapomina o stosowaniu form grzecznościowych. 5) Rzadko przestrzega praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Czasami krzywdzi innych, nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, rzadko wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.

9 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie zawsze dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Nie zawsze jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 10) Ma słabą orientację co do status administracyjnego swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. 11) Słabo orientuje się, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Słabo rozpoznaje symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Słabo rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie zawsze rozumie pojęcie bezpiecznej zabawy. 16) Nie zawsze zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby mogą być niebezpieczne. Nie zawsze wie, że należy powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, czy niebezpieczeństwie. Słabo zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Nie potrafi odróżnić dobra od zła. Jest niesprawiedliwy, często kłamie. 2) Nie wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Nie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Niegrzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Nie stosuje form grzecznościowych. 5) Nie przestrzega praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Często krzywdzi innych, nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Nie wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, nie wywiązuje się z powinności wobec nich. Nie zna tradycji w swojej rodzinie. 8) Nie ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie dostosowuje swoich oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Nie jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 10) Nie ma orientację co do status administracyjnego swojej miejscowości (wieś, miasto). Słabo zna najbliższą okolicę. 11) Nie zna nazwy swojego kraju, nie wie, jakiej jest narodowości. Nie orientuje się, że Polska znajduje się w Europie.

10 12) Nie rozpoznaje symboli narodowych (barwy, godła, hymnu narodowego). 13) Nie rozpoznaje flagi i hymn Unii Europejskiej. 14) Nie wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Nie wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie rozumie pojęcia bezpiecznej zabawy. 16) Nie zdaje sobie sprawy, że niektóre osoby mogą być niebezpieczne. Nie wie, że należy powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, czy niebezpieczeństwie. Słabo zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja przyrodnicza Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Jest bystrym obserwatorem zmian w przyrodzie. Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. 2) Bezbłędnie rozpoznaje kilka gatunków roślin. Zna gatunki owoców i warzyw występujących w Polsce oraz niektóre egzotyczne. Rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujących w Polsce. 3) Bezbłędnie rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe. Wie, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Zna wiele gatunków zwierząt w najbliższym otoczeniu. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zna wpływ światła słonecznego na cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Aktywnie włącza się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty.

11 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Potrafi obserwować i prowadzić proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. 2) Rozpoznaje kilka gatunków roślin. Zna gatunki owoców i warzyw występujących w Polsce oraz niektóre egzotyczne. Rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujących w Polsce. 3) Rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe. Wie, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Rozpoznaje gatunki dzikich zwierząt z najbliższego otoczenia. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zauważa cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Włącza się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości). 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Nie zawsze potrafi obserwować i prowadzić proste doświadczenia przyrodnicze. 2) Rozpoznaje niektóre gatunków roślin. Zna większość nazw owoców i warzyw występujących w Polsce. Potrafi rozpoznać kilka pospolitych drzew występujących w Polsce.

12 3) Rozpoznaje i nazwa większość zwierząt domowych. Orientuje się, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Rozpoznaje niektóre gatunki dzikich zwierząt z najbliższego otoczenia. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zauważa cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Stara się włączać się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości). 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Wymaga pomocy w prowadzeniu obserwacji i prostych doświadczeń przyrodniczych. 2) Wymaga pomocy w rozpoznawaniu roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia. 3) Ma trudności z nazwaniem zwierząt domowych. Sabo orientuje się, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. 4) Ma trudności z wymienieniem warunków, jakie są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Słabo rozumie zależność zjawisk przyrody od pór roku. Stara zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci i oszczędzać wodę. 7) Stara się chronić przyrodę i włączać w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Z pomocą nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Z pomocą wymienia podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia, ale nie zawsze stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty.

13 11) Stara się dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 12) Orientuje się, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt i roślin. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Nie jest zainteresowany prowadzeniem obserwacji i prostych doświadczeń przyrodniczych. 2) Rozpoznaje z trudnością kilka roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia. 3) Nie zna obowiązków opiekuna zwierząt. 4) Z pomocą nauczyciela wskazuje warunki do życia roślin i zwierząt. 5) Nie rozumie zależności zjawisk przyrody od pór roku. Nie zawsze potrafi zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Nie potrafi wyjaśnić, dlaczego należy segregować śmieci i oszczędzać wodę. 7) Z pomocą nauczyciela podaje niektóre sposoby ochrony przyrody. 8) Ma trudności z nazwaniem podstawowych części ciała zwierząt i ludzi. 9) Nie zna zasad racjonalnego odżywiania się. 11) Nie potrafi sam zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 12) Ma trudności z oceną zagrożenia danej sytuacji. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja matematyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Zawsze bezbłędnie klasyfikuje obiekty, dostrzega i kontynuuje regularności; 2. Bezbłędnie ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów; 3. Bezbłędnie wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dokładnie dostrzega symetrię,z łatwością rysuje drugą połowę symetrycznej figury; precyzyjnie kontynuuje regularny szlaczek; 5. Zawsze bezbłędnie liczy obiekty; 6. Bezbłędnie wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby,także wspak(zakres do 20); 7. Bezbłędnie zapisuje liczby cyframi (zakres do10); 8. Samodzielnie,bezbłędnie i w pamięci wyznacza sumy(dodaje) różnice(odejmuje), bezbłędnie zapisuje działania,sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

14 9. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Samodzielnie i bezbłędnie mierzy długość linijką, zapisuje wynik pomiaru, porównuje długości obiektów; 11. Bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne; 12. Samodzielnie i bezbłędnie waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 13. Samodzielnie i bezbłędnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; 14. Bezbłędnie wymienia nazwy dni w tygodniu,miesiące w roku,orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi samodzielnie z niego korzystać, bezbłędnie rozpoznaje czas na zegarze, wykonuje proste obliczenia zegarowe; 15. Zna i wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł,zna wartość nabywczą pieniądza, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności, wie czym jest dług. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Sprawnie klasyfikuje obiekty; dostrzega i kontynuuje regularności; 2. Ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów; 3. Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dostrzega symetrię,poprawnie rysuje drugą połowę symetrycznej figury; kontynuuje regularny szlaczek; 5. Bezbłędnie liczy obiekty; 6. Sprawnie wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak(zakres do 20); 7. Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); 8. Sprawnie wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje),zapisuje działania, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 9. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Mierzy długość linijką, zapisuje wynik pomiaru, porównuje długości obiektów; 11. Rozpoznaje figury geometryczne; 12. Waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 13. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; 14. Wymienia nazwy dni w tygodniu,miesiące w roku,orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi samodzielnie z niego korzystać, rozpoznaje czas na zegarze w poznanym zakresie, wykonuje proste obliczenia zegarowe; 15. Wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł,zna wartość nabywczą pieniądza, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, wie czym jest dług. Poziom średni = Zadowalająco = C ( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Klasyfikuje obiekty, dostrzega i stara się kontynuować regularności; 2. Ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów, ale popełnia jeszcze błędy;

15 3. Popełnia nieliczne błędy w wyprowadzaniu kierunków od siebie i innych osób, nie zawsze poprawnie określa położenie obiektów względem obranego obiektu używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dostrzega symetrię, stara się poprawnie rysować drugą połowę symetrycznej figury oraz regularnie kontynuować szlaczki; 5. Przelicza obiekty; 6. Wymienia kolejność liczebników od wybranej liczby, także wspak(zakres do 20); 7. Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), ale czasami myli cyfry; 8. Wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje), ale na konkretach;stara się zapisywać działania ; 9. Rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Próbuje mierzy 11. długość, posługując się linijką i porównywać długości obiektów; 12. Myli niektóre figury geometryczne; 13. Nieprecyzyjnie waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 14. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, ale z pomocą nauczyciela; 15. Nazywa dni w tygodniu, myli kolejność nazw miesięcy w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, ale nie potrafi samodzielnie z niego korzystać, nie zawsze poprawnie rozpoznaje czas na zegarze; 16. Mylnie wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Nie zawsze poprawnie klasyfikuje obiekty, nieprecyzyjnie kontynuuje regularności; 2. Z pomocą nauczyciela ustala równoliczność zbiorów; 3. Z trudnością wyprowadza kierunki od siebie i innych osób,popełnia błędy w określaniu położenia obiektów względem obranego obiektu ; 4. Słabo rozumie co to jest symetria,drugą połowę symetrycznej figury rysuje z pomocą nauczyciela; 5. Z trudnością liczy obiekty ; 6. Z trudnością wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w sposób rosnący(zakres do 20); 7. Mylnie zapisuje liczby cyframi(zakres do 10); 8. Wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje), na konkretach i z błędami, zapisuje działania tylko z pomocą nauczyciela; 9. Z pomocą nauczyciela stara się rozwiązywać proste zadania z treścią ; 10. Błędnie mierzy długość, ma problemy z posługiwaniem się linijką; 11. Myli figury geometryczne; 12. Niedokładnie waży przedmioty ;

16 13. Niedokładnie odmierza płyny kubkiem i miarka litrową pomimo pomocy nauczyciela; 14. Z pomocą nauczyciela nazywa dni w tygodniu, orientuje się do czego służy kalendarz, często błędnie rozpoznaje pełne godziny na zegarze; 15. Zna tylko niektóre będące w obiegu monety. Poziom najniższy = Minimalnie = E ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I 1. Z trudnością klasyfikuje obiekty, bardzo nieprecyzyjnie kontynuuje regularności; 2. Błędnie ustala równoliczność zbiorów pomimo pomocy nauczyciela; 3. Z dużą trudnością wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, popełnia liczne błędy w określaniu położenia obiektów względem obranego obiektu ; 4. Nie rozumie co to jest symetria; 5. Przy pomocy nauczyciela próbuje przeliczać obiekty w niewielkim zakresie; 6. Z dużą trudnością wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w sposób rosnący; 7. Często mylnie zapisuje liczby cyframi ( zakres do 10); 8. Z trudnością manipuluje konkretami przy dodawaniu i odejmowaniu w niewielkim zakresie; 9. Z trudnością rozwiązuje proste zadania tekstowe, pomimo pomocy nauczyciela; 10. Ma duże trudności w posługiwaniu się linijka ; 11. Nie potrafi nazwać poznanych figur geometrycznych; 12. Ma trudności z ważeniem przedmiotów; 13. Ma trudności z odmierzaniem płynów; 14. Myli się w nazwach dni tygodnia; 15. Nie zna monet. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Zajęcia komputerowe Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury i innych podzespołów. 2. Uruchamia wybrane programy. 3. Rozwija swoje zainteresowania korzystając z opcji w programach. 4. Samodzielnie i chętnie tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 5. Zna i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 6. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury i innych podzespołów 2. Uruchamia wybrane programy. 3. Rozwija swoje zainteresowania korzystając z opcji w programach. 4. Samodzielnie tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word.

17 5. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 6. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury. 2. Stara się uruchamiać wybrane programy. 3. Tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 4. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Wymaga pomocy podczas pracy z komputerem, myszą i klawiaturą. 2. Przejawia trudności z uruchamianiem wybranych programów. 3. Wykonuje z pomocą proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 4. Zna i stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Nie zawsze stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Wymaga ciągłej pomocy podczas pracy z komputerem, myszą i klawiaturą. 2. Nie potrafi uruchamiać wybranych programów. 3. Nie potrafi wykonać najprostszych rysunków w programie Paint i zapisać wyrazów w programie Word. 4. Zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Często nie stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Zajęcia techniczne Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Wie, jak wykorzystywano dawniej i wykorzystuje się dzisiaj siły przyrody. 2. Samodzielnie omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych. 4. Samodzielnie i chętnie buduje różnorodne konstrukcje z gotowych i naturalnych elementów. 5. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 6. Zawsze utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy. 7. Zna i przestrzega zasad BHP. 8. Wie, jak poruszać się po drogach publicznych i jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 9. Zna na pamięć numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać.

18 Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Wie, jak wykorzystywano dawniej i wykorzystuje się dzisiaj siły przyrody. 2. Samodzielnie omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Samodzielnie i chętnie buduje różnorodne konstrukcje z gotowych i naturalnych elementów. 4. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Zawsze utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna i przestrzega zasad BHP. 7. Wie, jak poruszać się po drogach publicznych i jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 8. Zna na pamięć numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać. Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Potrafi wymienić kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Stara się omawiać ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Wymaga podpowiedzi podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Stara się dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna i przestrzega zasad BHP. 7. Wymienia niektóre zasady poruszania się po drogach publicznych, wie jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 8. Zna numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Potrafi wymienić z pomocą kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Z pomocą omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych. 3. Wymaga podpowiedzi i pomocy podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Nie potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Stara się dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad BHP. 7. Zapoznał się z zasadami poruszania się po drogach publicznych, wie jak korzystać z niektórych środków komunikacji miejskiej. 8. Stara się wymienić numery telefonów alarmowych i podać przykłady ich wykorzystania. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Stara się wymienić z pomocą kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Ma trudności z omawianiem ogólnych zasad działania prostych urządzeń domowych. 3. Wymaga podpowiedzi i pomocy podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Nie potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5.Nie zawsze dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Nie zawsze przestrzega zasad BHP. 7. Zapoznał się z zasadami poruszania się po drogach publicznych, z pomocą korzysta ze środków

19 komunikacji miejskiej. 8. Ma trudności z podaniem numerów telefonów alarmowych oraz przykładami ich wykorzystania. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Sprawnie rzuca piłkę do celu i na odległość. 2) Sprawnie chwyta, toczy i kozłuje piłkę. 3) Precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Potrafi skakać przez skakankę. 5) Potrafi wykonać przewrót w przód. 6) Sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne. 7) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 8) Zawsze potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 9) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 10) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 11) Zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole, 12) Wzorowo przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 13) Zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Sprawnie rzuca piłkę do celu i na odległość. 2) Potrafi chwytać, toczyć i kozłować piłkę. 3) Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Potrafi wykonać kilka skoków przez skakankę. 5) Wykonuje ćwiczenia równoważne. 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Potrafi rzucić piłką do celu i na odległość. 2) Stara się chwytać, toczyć i kozłować piłkę. 3) Zwykle wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Stara się wykonać kilka skoków przez skakankę. 5) Wykonuje niektóre ćwiczenia równoważne.

20 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Nie zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Zwykle posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Zwykle wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Ma trudności z rzuceniem piłki do celu i na odległość. 2) Ma trudności z chwytaniem, toczeniem i kozłowaniem piłkę. 3) W miarę możliwości wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Ma trudności z wykonaniem kilku skoków przez skakankę. 5) Z pomocą wykonuje ćwiczenia równoważne. 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Nie zawsze potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, ale zwykle nie stosuje zasad właściwego odżywiania się oraz prowadzi mało aktywny tryb życia. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Nie zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Nie zawsze posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Nie zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Ma duże trudności z rzuceniem piłki do celu i na odległość. 2) Ma duże trudności z chwytaniem, toczeniem i kozłowaniem piłkę. 3) Ma trudności wykonaniem prostych ćwiczenia gimnastycznych. 4) Nie podejmuje prób w skokach przez skakankę. 5) Ma trudności z wykonaniem ćwiczeń równoważnych. 6)Nie zna zasad poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Nie potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Nie stosuje zasad właściwego odżywiania się oraz prowadzi mało aktywny tryb życia. 9) Nie pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 10) Nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Często posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 11) Często wybiera niebezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Nie zna zasad wzywania i udzielania pierwszej pomocy. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową.

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (Fragmenty załącznika nr 2 rozporządzenia) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wpro wadza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Załącznik nr 2 I. WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI, (wymaga ćwiczeń) (wymaga ćwiczeń) E-nieopanowane EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE I Wypowiadanie się i słuchanie Uczeń stosuje wielozdaniowe, logiczne, ciekawe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. (poz. 977) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH

Bardziej szczegółowo

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. Nowa podstawa programowa Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach: PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2014 r. (poz.) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa. Wychowania Przedszkolnego

Podstawa Programowa. Wychowania Przedszkolnego Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 1) obdarza

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 7 z 2009 r.) (obowiązuje od 1 września 2009 r.) OBSZAR EDUKACYJNY 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula

Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula Gostół Irena, Rutkowska Izabela, Sacherska Anna, Szypulska Monika, Walczak Urszula PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA DZIECI Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM Z AUTYZMEM I

Bardziej szczegółowo

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1

Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 Staś i Zosia w szkole innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu 1 AUTORZY EKSPERCI Marta Wróblewska - Specjalista ds. Przyrody/Ekologii Milena Potręć - Specjalista ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

(Załącznik nr 1 rozporządzenia)

(Załącznik nr 1 rozporządzenia) PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (Załącznik nr 1 rozporządzenia) Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

W krainie sześciolatka

W krainie sześciolatka Barbara Papierz, Barbara Lauba W krainie sześciolatka Program Wychowania Przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich Program dopuszczony do użytku na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Ewy Brańskiej i mgr

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze...

Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska. Odkryjmy. Montessori. raz jeszcze... Renata Czekalska, Aleksandra Gaj, Barbara Lauba, Joanna Matczak, Anna Piecusiak, Joanna Sosnowska Odkryjmy Montessori raz jeszcze... Program wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie założeń pedagogiki

Bardziej szczegółowo

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej

MALUCH. Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej MALUCH Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej Program przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo