Kryteria oceniania w klasie pierwszej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kryteria oceniania w klasie pierwszej"

Transkrypt

1 Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania w klasie pierwszej Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha uważnie wypowiedzi dzieci i dorosłych, dobrze rozumie ich treść, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji. 3. Aktywnie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą. 4. Doskonale rozumie sens i potrafi kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta płynnie z odpowiednim akcentem i właściwą intonacją, rozumie przeczytane teksty. 6. Samodzielnie pisze zdania. 7. Bezbłędnie przepisuje teksty drukowane. 8. Bezbłędnie pisze z pamięci i ze słuchu 9. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii) 10. Doskonale posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, potrafi przeliczać poszczególne elementy w podanym tekście 11. Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów 12. Czyta lektury wskazane przez nauczyciela i inne pozycje książkowe dla dzieci 13. Chętnie uczestniczy w zabawie teatralnej, dobrze ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence 15. Bardzo dobrze odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, fragmenty prozy. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Słucha z uwagą wypowiedzi dzieci i dorosłych, rozumie ich treść, komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. We właściwy sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób. 3. Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. rozumie sens i potrafi kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta zdaniami ze zrozumieniem. 6. Samodzielnie pisze krótkie proste zdania. 7. Bardzo dobrze przepisuje teksty drukowane. 8. Potrafi pisać z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego materiału. 9. Dba o estetykę i poprawność pisma. 10. Dobrze posługuje się określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, potrafi przeliczać poszczególne elementy w podanym tekście. 11. Interesuje się książką i czytaniem, słucha w skupieniu czytanych utworów. 12. Czyta lektury wskazane przez nauczyciela i pozycje książkowe. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego. 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, fragmenty prozy.

2 Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych, i stara się zrozumieć co przekazują, próbuje komunikować swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia. 2. W odpowiedni sposób zwraca się do rozmówcy, stara się mówić na temat, zadawać pytania i odpowiadać na pytania innych. 3. Stara się uczestniczyć w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Rozumie sens i próbuje kodować informacje, odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy. 5. Czyta wyrazami, zrozumie proste krótkie teksty. 6. Pisze krótkie proste zdania. 7. Przepisuje tekst drukowany. 8. Pisze z pamięci krótkie zdania. 9. Stara się dbać o poprawność pisma. 10. Zna określenia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Interesuje się książką, stara się słuchać w skupieniu czytanych utworów. 12. Czyta fragmenty lektur. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej, próbuje ilustrować mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego. 14. Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci proste teksty. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1.Stara się słuchać wypowiedzi dzieci i dorosłych, nie zawsze rozumie ich treść, próbuje komunikować swoje potrzeby i odczucia. 2. Nie zawsze odpowiednio zwraca się do rozmówcy, i nie zawsze mówi na temat, ma trudności z zadawaniem pytań i udzielaniem odpowiedzi. 3. Nie zawsze uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Ma trudności z kodowaniem informacji i odczytywaniem uproszczonych rysunków. 5. Czyta sylabami lub głoskami, nie zawsze prawidłowo odczytuje tekst, ma trudności w rozumieniu tekstów. 6. Uzupełnia zdania, samodzielnie nie układa zdań. 7. Przepisuje krótkie zdania. 8. Ma trudności z pisaniem z pamięci. 9. Pisze niekształtnie, niewłaściwie łączy litery. 10. Myli pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Stara się słuchać czytanych utworów. 12. Stara się słuchać czytanej lektury. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej. 14. Umie posłużyć się rekwizytem w odgrywanej scence. 15. Odtwarza z pamięci krótkie teksty. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Nie zawsze słucha wypowiedzi dzieci i dorosłych, rzadko rozumie ich treść, ma trudności z komunikowaniem swoich potrzeb. 2. Nie zawsze zwraca się do rozmówcy, nie zadaje pytań i nie potrafi mówić na temat. 3. Nie uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym. 4. Nie potrafi kodować informacji i odczytywać uproszczonych rysunków. 5. Próbuje odczytywać głoski i sylaby. 6. Ma trudności z uzupełnianiem brakujących wyrazów w zdaniach.

3 7. Przepisuje pojedyncze wyrazy, popełnia błędy. 8. Nie potrafi pisać z pamięci. 9. Pisze niekształtnie litery i nie łączy ich. 10. Nie zna pojęć: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie. 11. Ma trudności w skupieniu uwagi podczas czytanych utworów. 12. Stara się zapamiętać bohaterów lektur podczas opracowywania lektury. 13. Uczestniczy w zabawie teatralnej. 14. Umie się posłużyć rekwizytem w odgrywanej scence. 15. Nie potrafi odtworzyć tekstu z pamięci. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji przewidzianych przez podstawę programową. Edukacja muzyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Bezbłędnie powtarza prostą melodię; 2. Zna i bardzo dobrze śpiewa wszystkie poznane piosenki z repertuaru dziecięcego; 3. Samodzielnie i z pamięci śpiewa hymn narodowy; 4. Wykonuje i sam układa śpiewanki i rymowanki; 5. Samodzielnie i bezbłędnie realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); 6. Potrafi ułożyć podkład muzyczny na instrumentach perkusyjnych; 7. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać; 8. Wypowiada się na temat treści piosenki, przedstawia treść piosenki za pomocą umownych gestów, samodzielnie tworzy ciekawe improwizacje ruchowe do muzyki; 9. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Poprawnie powtarza prostą melodię; 2. Zna i dobrze śpiewa wszystkie poznane piosenki z repertuaru dziecięcego. 3. Śpiewa hymn narodowy; 4. Poprawnie wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Samodzielnie realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na zmiany tempa, dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje); 6. Odtwarza i gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne, 7. Wie, że muzykę można zapisać i odczytać;

4 8. Trafnie wyraża ruchem nastrój i charakter muzyki; 9. Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Powtarza prostą melodię 2. Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego 3. Śpiewa w zespole hymn narodowy; 4. Wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Realizuje ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne, nie zawsze reaguje na zmiany tempa i dynamiki; 6. Stara się odtwarzać proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych; 7. Orientuje się, że muzykę można zapisać i odczytać; 8. Wyraża nastrój muzyki pląsami i tańcem; 9. Stara się słuchać muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie; Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Z trudem powtarza prostą melodię; 2. Śpiewa fragmenty poznanych piosenek z repertuaru dziecięcego; 3. Śpiewa w zespole hymn narodowy myląc słowa; 4. Wykonuje śpiewanki i rymowanki z pomocą nauczyciela; 5. Nie zawsze odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych; 6. Realizuje tylko niektóre schematy rytmiczne np. ruchem całego ciała; 7. Orientuje się w zapisie muzycznym z pomocą nauczyciela; 8. Wyraża nastrój muzyki pląsami i tańcem- naśladując inne dzieci; 9. Słucha muzyki nie wykazując zainteresowania,potrzebuje dodatkowych wyjaśnień, aby wyrażać swe doznania ; Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Z trudem i niechętnie powtarza melodie; 2. Rzadko śpiewa fragmenty poznanych piosenek z repertuaru dziecięcego; 3. Nie podejmuje prób śpiewania hymnu narodowego; 4. Niechętnie i z trudem wykonuje śpiewanki i rymowanki; 5. Ma problemy z odtwarzaniem prostych rytmów na instrumentach perkusyjnych; 6. Z trudem realizuje niektóre schematy rytmiczne np. ruchem całego ciała; 7. Nie orientuje się, ze muzykę można zapisać; 8. Niechętnie uczestniczy w pląsach i tańcach; 9. Biernie słucha muzyki, nie potrafi wyrazić swych doznań;

5 Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja plastyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie i ciekawie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, tworzy ciekawe prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, estetyczne, zgodne z tematyką, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki, barwnie wypowiada się na ich temat. 6. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie i ciekawie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Bardzo dobrze wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Samodzielnie wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, tworzy prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, estetyczne, zgodne z tematyką, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa wybrane dziedziny sztuki, wypowiada się na ich temat. 6. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Samodzielnie wypowiada się w wybranych technikach plastycznego wyrazu. 2. Wykonuje ilustracje inspirowane różnymi źródłami. 3. Wykonuje proste rekwizyty, wykorzystuje je w praktyce, stara się tworzyć prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace pomysłowe, zgodne z tematyką, nie zawsze estetyczne, dokończone. 5. Rozpoznaje i nazywa niektóre dziedziny sztuki, wypowiada się na ich temat. 6. Stara się uczestniczyć w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy). Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Wypowiada się w kilku technikach plastycznego wyrazu. 2. Wykonuje proste ilustracje na podstawie treści usłyszanego tekstu i własnej wyobraźni. 3. Z pomocą tworzy proste rekwizyty, stara się wykorzystać je w praktyce. Odwzorowuje prace inspirowane sztuką ludową. 4. Wykonuje prace mało pomysłowe, zgodne z tematyką, ale o braku estetyki i wykończenia. 5. Z pomocą rozpoznaje i nazywa niektóre dziedziny sztuki, w prosty sposób wypowiada się na ich temat. 6. Niechętnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły( wystawy, konkursy).

6 Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Uczeń ma trudności z wypowiadaniem się w sposób plastyczny. 2. Wykonuje proste ilustracje na podstawie widzianego obrazu i własnej wyobraźni. 3. Z pomocą stara się tworzyć proste rekwizyty, wykorzystać je w praktyce. Z trudem odwzorowuje prace inspirowane sztuką ludową. 4. Ma trudności z rozpoznawaniem i nazywaniem niektórych dziedzin sztuki, z pomocą wypowiada się na ich temat. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja społeczna: Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Odróżnia dobro od zła, zawsze jest sprawiedliwy i prawdomówny. 2) Wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych. 4) Zawsze grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy (stosuje formy grzecznościowe). 5) Zna i stosuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą). Aktywnie uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 6) Nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym. Jest uczynny i pomocny. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8)Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania. 9) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje. Wie, czym charakteryzuje się region, w którym mieszka. 11) Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

7 16) Zna zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Odróżnia dobro od zła, jest sprawiedliwy i prawdomówny. 2) Wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy (stosuje formy grzecznościowe) 5) Zna i stosuje prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą). Uczestniczy w szkolnych wydarzeniach. 6) Nie krzywdzi innych, pomaga słabszym i potrzebującym. Jest chętny do pomocy. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny, i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania. 9) Jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. Wie, w jakim regionie mieszka. 11) Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 16) Zna zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Nie zawsze potrafi odróżnić dobro od zła. Bywa niesprawiedliwy, czasami kłamie. 2) Nie zawsze wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Nie zawsze zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.

8 3) Nie zawsze przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Nie zawsze grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Zapomina o stosowaniu form grzecznościowych. 5) Nie zawsze przestrzega prawa ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Nie krzywdzi innych, ale nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami. 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie zawsze dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Zwykle jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa. 10) Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. Wie, w jakim regionie mieszka. 11) Orientuje się, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Rozpoznaje symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie zawsze wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego. 16) Zna niektóre zagrożenia ze strony ludzi. Potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie. Zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Ma trudności z odróżnieniem dobra od zła. Bywa niesprawiedliwy, często kłamie. 2) Ma trudności z oceną, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Rzadko zgodnie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Rzadko przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Rzadko grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Zapomina o stosowaniu form grzecznościowych. 5) Rzadko przestrzega praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Czasami krzywdzi innych, nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, rzadko wywiązuje się z powinności wobec nich. Identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.

9 8) Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie zawsze dostosowuje swoje oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Nie zawsze jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 10) Ma słabą orientację co do status administracyjnego swojej miejscowości (wieś, miasto). Zna najbliższą okolicę. 11) Słabo orientuje się, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. 12) Słabo rozpoznaje symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy). 13) Słabo rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej. 14) Wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie zawsze rozumie pojęcie bezpiecznej zabawy. 16) Nie zawsze zdaje sobie sprawę, że niektóre osoby mogą być niebezpieczne. Nie zawsze wie, że należy powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, czy niebezpieczeństwie. Słabo zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Nie potrafi odróżnić dobra od zła. Jest niesprawiedliwy, często kłamie. 2) Nie wie, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Nie współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. 3) Nie przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz świecie dorosłych; 4) Niegrzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy. Nie stosuje form grzecznościowych. 5) Nie przestrzega praw ucznia i jego obowiązków (w tym zasad bycia dobrym kolegą). 6) Często krzywdzi innych, nie zauważa osób, którym można pomóc. 7) Nie wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, nie wywiązuje się z powinności wobec nich. Nie zna tradycji w swojej rodzinie. 8) Nie ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Nie dostosowuje swoich oczekiwań do realiów ekonomicznych rodziny. 9) Nie jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej. 10) Nie ma orientację co do status administracyjnego swojej miejscowości (wieś, miasto). Słabo zna najbliższą okolicę. 11) Nie zna nazwy swojego kraju, nie wie, jakiej jest narodowości. Nie orientuje się, że Polska znajduje się w Europie.

10 12) Nie rozpoznaje symboli narodowych (barwy, godła, hymnu narodowego). 13) Nie rozpoznaje flagi i hymn Unii Europejskiej. 14) Nie wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi. Nie wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz. 15) Nie rozumie pojęcia bezpiecznej zabawy. 16) Nie zdaje sobie sprawy, że niektóre osoby mogą być niebezpieczne. Nie wie, że należy powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, czy niebezpieczeństwie. Słabo zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja przyrodnicza Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Jest bystrym obserwatorem zmian w przyrodzie. Samodzielnie prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. 2) Bezbłędnie rozpoznaje kilka gatunków roślin. Zna gatunki owoców i warzyw występujących w Polsce oraz niektóre egzotyczne. Rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujących w Polsce. 3) Bezbłędnie rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe. Wie, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Zna wiele gatunków zwierząt w najbliższym otoczeniu. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zna wpływ światła słonecznego na cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Aktywnie włącza się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty.

11 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych. 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Potrafi obserwować i prowadzić proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem. 2) Rozpoznaje kilka gatunków roślin. Zna gatunki owoców i warzyw występujących w Polsce oraz niektóre egzotyczne. Rozpoznaje pospolite gatunki drzew występujących w Polsce. 3) Rozpoznaje i nazwa zwierzęta domowe. Wie, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Rozpoznaje gatunki dzikich zwierząt z najbliższego otoczenia. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zauważa cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Włącza się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości). 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Nie zawsze potrafi obserwować i prowadzić proste doświadczenia przyrodnicze. 2) Rozpoznaje niektóre gatunków roślin. Zna większość nazw owoców i warzyw występujących w Polsce. Potrafi rozpoznać kilka pospolitych drzew występujących w Polsce.

12 3) Rozpoznaje i nazwa większość zwierząt domowych. Orientuje się, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. Rozpoznaje niektóre gatunki dzikich zwierząt z najbliższego otoczenia. 4) Wie, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Wyjaśnia zależność zjawisk przyrody od pór roku. Zauważa cykliczność występowania pór roku. Wie, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci, rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych. 6) Wie, że należy oszczędzać wodę. Zna jej znaczenie dla życia ludzi, roślin i zwierząt. 7) Wie, że należy chronić przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę, pomaga zwierzętom. Stara się włączać się w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty. 11) Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości). 12) Wie, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt. Zna zasady zachowania się w przypadku ataku psa. 13) Orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Wymaga pomocy w prowadzeniu obserwacji i prostych doświadczeń przyrodniczych. 2) Wymaga pomocy w rozpoznawaniu roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia. 3) Ma trudności z nazwaniem zwierząt domowych. Sabo orientuje się, jakie są obowiązki opiekuna zwierząt. 4) Ma trudności z wymienieniem warunków, jakie są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach. 5) Słabo rozumie zależność zjawisk przyrody od pór roku. Stara zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Wie, że należy segregować śmieci i oszczędzać wodę. 7) Stara się chronić przyrodę i włączać w akcje na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 8) Z pomocą nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek). 9) Z pomocą wymienia podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się. 10) Rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia, ale nie zawsze stosuje się do zaleceń lekarza i lekarza dentysty.

13 11) Stara się dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 12) Orientuje się, jakie są zagrożenia ze strony zwierząt i roślin. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Nie jest zainteresowany prowadzeniem obserwacji i prostych doświadczeń przyrodniczych. 2) Rozpoznaje z trudnością kilka roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia. 3) Nie zna obowiązków opiekuna zwierząt. 4) Z pomocą nauczyciela wskazuje warunki do życia roślin i zwierząt. 5) Nie rozumie zależności zjawisk przyrody od pór roku. Nie zawsze potrafi zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych. 5) Nie potrafi wyjaśnić, dlaczego należy segregować śmieci i oszczędzać wodę. 7) Z pomocą nauczyciela podaje niektóre sposoby ochrony przyrody. 8) Ma trudności z nazwaniem podstawowych części ciała zwierząt i ludzi. 9) Nie zna zasad racjonalnego odżywiania się. 11) Nie potrafi sam zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 12) Ma trudności z oceną zagrożenia danej sytuacji. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Edukacja matematyczna Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Zawsze bezbłędnie klasyfikuje obiekty, dostrzega i kontynuuje regularności; 2. Bezbłędnie ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów; 3. Bezbłędnie wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dokładnie dostrzega symetrię,z łatwością rysuje drugą połowę symetrycznej figury; precyzyjnie kontynuuje regularny szlaczek; 5. Zawsze bezbłędnie liczy obiekty; 6. Bezbłędnie wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby,także wspak(zakres do 20); 7. Bezbłędnie zapisuje liczby cyframi (zakres do10); 8. Samodzielnie,bezbłędnie i w pamięci wyznacza sumy(dodaje) różnice(odejmuje), bezbłędnie zapisuje działania,sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;

14 9. Samodzielnie i bezbłędnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Samodzielnie i bezbłędnie mierzy długość linijką, zapisuje wynik pomiaru, porównuje długości obiektów; 11. Bezbłędnie rozpoznaje figury geometryczne; 12. Samodzielnie i bezbłędnie waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 13. Samodzielnie i bezbłędnie odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; 14. Bezbłędnie wymienia nazwy dni w tygodniu,miesiące w roku,orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi samodzielnie z niego korzystać, bezbłędnie rozpoznaje czas na zegarze, wykonuje proste obliczenia zegarowe; 15. Zna i wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł,zna wartość nabywczą pieniądza, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności, wie czym jest dług. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Sprawnie klasyfikuje obiekty; dostrzega i kontynuuje regularności; 2. Ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów; 3. Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dostrzega symetrię,poprawnie rysuje drugą połowę symetrycznej figury; kontynuuje regularny szlaczek; 5. Bezbłędnie liczy obiekty; 6. Sprawnie wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak(zakres do 20); 7. Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10); 8. Sprawnie wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje),zapisuje działania, sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania; 9. Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Mierzy długość linijką, zapisuje wynik pomiaru, porównuje długości obiektów; 11. Rozpoznaje figury geometryczne; 12. Waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 13. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową; 14. Wymienia nazwy dni w tygodniu,miesiące w roku,orientuje się do czego służy kalendarz i potrafi samodzielnie z niego korzystać, rozpoznaje czas na zegarze w poznanym zakresie, wykonuje proste obliczenia zegarowe; 15. Wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł,zna wartość nabywczą pieniądza, wykonuje łatwe obliczenia pieniężne, wie czym jest dług. Poziom średni = Zadowalająco = C ( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Klasyfikuje obiekty, dostrzega i stara się kontynuować regularności; 2. Ustala równoliczność zbiorów mimo obserwowanych zmian w układzie elementów, ale popełnia jeszcze błędy;

15 3. Popełnia nieliczne błędy w wyprowadzaniu kierunków od siebie i innych osób, nie zawsze poprawnie określa położenie obiektów względem obranego obiektu używając określeń: góra, dół, przód, tył, w prawo, w lewo oraz ich kombinacji; 4. Dostrzega symetrię, stara się poprawnie rysować drugą połowę symetrycznej figury oraz regularnie kontynuować szlaczki; 5. Przelicza obiekty; 6. Wymienia kolejność liczebników od wybranej liczby, także wspak(zakres do 20); 7. Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10), ale czasami myli cyfry; 8. Wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje), ale na konkretach;stara się zapisywać działania ; 9. Rozwiązuje proste zadania tekstowe; 10. Próbuje mierzy 11. długość, posługując się linijką i porównywać długości obiektów; 12. Myli niektóre figury geometryczne; 13. Nieprecyzyjnie waży przedmioty, różnicuje przedmioty cięższe i lżejsze; 14. Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową, ale z pomocą nauczyciela; 15. Nazywa dni w tygodniu, myli kolejność nazw miesięcy w roku, orientuje się do czego służy kalendarz, ale nie potrafi samodzielnie z niego korzystać, nie zawsze poprawnie rozpoznaje czas na zegarze; 16. Mylnie wymienia monety i banknoty o wartości 10 zł. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Nie zawsze poprawnie klasyfikuje obiekty, nieprecyzyjnie kontynuuje regularności; 2. Z pomocą nauczyciela ustala równoliczność zbiorów; 3. Z trudnością wyprowadza kierunki od siebie i innych osób,popełnia błędy w określaniu położenia obiektów względem obranego obiektu ; 4. Słabo rozumie co to jest symetria,drugą połowę symetrycznej figury rysuje z pomocą nauczyciela; 5. Z trudnością liczy obiekty ; 6. Z trudnością wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w sposób rosnący(zakres do 20); 7. Mylnie zapisuje liczby cyframi(zakres do 10); 8. Wyznacza sumy(dodaje) i różnice(odejmuje), na konkretach i z błędami, zapisuje działania tylko z pomocą nauczyciela; 9. Z pomocą nauczyciela stara się rozwiązywać proste zadania z treścią ; 10. Błędnie mierzy długość, ma problemy z posługiwaniem się linijką; 11. Myli figury geometryczne; 12. Niedokładnie waży przedmioty ;

16 13. Niedokładnie odmierza płyny kubkiem i miarka litrową pomimo pomocy nauczyciela; 14. Z pomocą nauczyciela nazywa dni w tygodniu, orientuje się do czego służy kalendarz, często błędnie rozpoznaje pełne godziny na zegarze; 15. Zna tylko niektóre będące w obiegu monety. Poziom najniższy = Minimalnie = E ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I 1. Z trudnością klasyfikuje obiekty, bardzo nieprecyzyjnie kontynuuje regularności; 2. Błędnie ustala równoliczność zbiorów pomimo pomocy nauczyciela; 3. Z dużą trudnością wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, popełnia liczne błędy w określaniu położenia obiektów względem obranego obiektu ; 4. Nie rozumie co to jest symetria; 5. Przy pomocy nauczyciela próbuje przeliczać obiekty w niewielkim zakresie; 6. Z dużą trudnością wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby w sposób rosnący; 7. Często mylnie zapisuje liczby cyframi ( zakres do 10); 8. Z trudnością manipuluje konkretami przy dodawaniu i odejmowaniu w niewielkim zakresie; 9. Z trudnością rozwiązuje proste zadania tekstowe, pomimo pomocy nauczyciela; 10. Ma duże trudności w posługiwaniu się linijka ; 11. Nie potrafi nazwać poznanych figur geometrycznych; 12. Ma trudności z ważeniem przedmiotów; 13. Ma trudności z odmierzaniem płynów; 14. Myli się w nazwach dni tygodnia; 15. Nie zna monet. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Zajęcia komputerowe Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury i innych podzespołów. 2. Uruchamia wybrane programy. 3. Rozwija swoje zainteresowania korzystając z opcji w programach. 4. Samodzielnie i chętnie tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 5. Zna i zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 6. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Samodzielnie posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury i innych podzespołów 2. Uruchamia wybrane programy. 3. Rozwija swoje zainteresowania korzystając z opcji w programach. 4. Samodzielnie tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word.

17 5. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 6. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Posługuje się komputerem,korzysta z myszy, klawiatury. 2. Stara się uruchamiać wybrane programy. 3. Tworzy proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 4. Zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Wymaga pomocy podczas pracy z komputerem, myszą i klawiaturą. 2. Przejawia trudności z uruchamianiem wybranych programów. 3. Wykonuje z pomocą proste rysunki w programie Paint i krótkie teksty w programie Word. 4. Zna i stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Nie zawsze stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Wymaga ciągłej pomocy podczas pracy z komputerem, myszą i klawiaturą. 2. Nie potrafi uruchamiać wybranych programów. 3. Nie potrafi wykonać najprostszych rysunków w programie Paint i zapisać wyrazów w programie Word. 4. Zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem. 5. Często nie stosuje się do zakazów i ograniczeń dotyczących korzystania z komputera. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Zajęcia techniczne Poziom najwyższy = Znakomicie = A( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Wie, jak wykorzystywano dawniej i wykorzystuje się dzisiaj siły przyrody. 2. Samodzielnie omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych. 4. Samodzielnie i chętnie buduje różnorodne konstrukcje z gotowych i naturalnych elementów. 5. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 6. Zawsze utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy. 7. Zna i przestrzega zasad BHP. 8. Wie, jak poruszać się po drogach publicznych i jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 9. Zna na pamięć numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać.

18 Poziom wysoki = Bardzo dobrze = B ( od II semestru) =buźka uśmiechnięta(tylko I 1. Wie, jak wykorzystywano dawniej i wykorzystuje się dzisiaj siły przyrody. 2. Samodzielnie omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Samodzielnie i chętnie buduje różnorodne konstrukcje z gotowych i naturalnych elementów. 4. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Zawsze utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna i przestrzega zasad BHP. 7. Wie, jak poruszać się po drogach publicznych i jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 8. Zna na pamięć numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać. Poziom średni = Zadowalająco = C( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Potrafi wymienić kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Stara się omawiać ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych, wie jak się nimi posługiwać. 3. Wymaga podpowiedzi podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Stara się dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna i przestrzega zasad BHP. 7. Wymienia niektóre zasady poruszania się po drogach publicznych, wie jak korzystać ze środków komunikacji miejskiej. 8. Zna numery telefonów alarmowych i wie, w jakim celu je wykorzystywać. Poziom niski = Wystarczająco = D( od II semestru) =buźka prosta (tylko I 1. Potrafi wymienić z pomocą kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Z pomocą omawia ogólne zasady działania prostych urządzeń domowych. 3. Wymaga podpowiedzi i pomocy podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Nie potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5. Stara się dbać o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Zna, lecz nie zawsze przestrzega zasad BHP. 7. Zapoznał się z zasadami poruszania się po drogach publicznych, wie jak korzystać z niektórych środków komunikacji miejskiej. 8. Stara się wymienić numery telefonów alarmowych i podać przykłady ich wykorzystania. Poziom najniższy = Minimalnie = E( od II semestru) =buźka smutna(tylko I 1. Stara się wymienić z pomocą kilka przykładów wykorzystywania sił przyrody dawniej i dzisiaj. 2. Ma trudności z omawianiem ogólnych zasad działania prostych urządzeń domowych. 3. Wymaga podpowiedzi i pomocy podczas budowania konstrukcji z gotowych i naturalnych elementów. 4. Nie potrafi współpracować i współtworzyć w zespole. 5.Nie zawsze dba o ład i porządek na stanowisku pracy. 6. Nie zawsze przestrzega zasad BHP. 7. Zapoznał się z zasadami poruszania się po drogach publicznych, z pomocą korzysta ze środków

19 komunikacji miejskiej. 8. Ma trudności z podaniem numerów telefonów alarmowych oraz przykładami ich wykorzystania. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F( od II semestru) =buźka smutna(tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna Poziom najwyższy ocena A, w pierwszym semestrze buźka uśmiechnięta 1) Sprawnie rzuca piłkę do celu i na odległość. 2) Sprawnie chwyta, toczy i kozłuje piłkę. 3) Precyzyjnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Potrafi skakać przez skakankę. 5) Potrafi wykonać przewrót w przód. 6) Sprawnie wykonuje ćwiczenia równoważne. 7) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 8) Zawsze potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 9) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 10) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 11) Zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole, 12) Wzorowo przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 13) Zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom wysoki ocena B buźka uśmiechnięta tylko w I semestrze 1) Sprawnie rzuca piłkę do celu i na odległość. 2) Potrafi chwytać, toczyć i kozłować piłkę. 3) Wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Potrafi wykonać kilka skoków przez skakankę. 5) Wykonuje ćwiczenia równoważne. 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Stopień średni ocena C buźka prosta w I semestrze 1) Potrafi rzucić piłką do celu i na odległość. 2) Stara się chwytać, toczyć i kozłować piłkę. 3) Zwykle wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Stara się wykonać kilka skoków przez skakankę. 5) Wykonuje niektóre ćwiczenia równoważne.

20 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Nie zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Stara się przestrzegać zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Zwykle posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Zwykle wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom niski ocena D - buźka prosta w I semestrze 1) Ma trudności z rzuceniem piłki do celu i na odległość. 2) Ma trudności z chwytaniem, toczeniem i kozłowaniem piłkę. 3) W miarę możliwości wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne naśladując nauczyciela. 4) Ma trudności z wykonaniem kilku skoków przez skakankę. 5) Z pomocą wykonuje ćwiczenia równoważne. 6) Zna zasady poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Nie zawsze potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna, ale zwykle nie stosuje zasad właściwego odżywiania się oraz prowadzi mało aktywny tryb życia. 9) Wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem. 10) Nie zawsze pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 11) Nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Nie zawsze posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem. 12) Nie zawsze wybiera bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Poziom najniższy ocena E buźka smutna w I semestrze 1) Ma duże trudności z rzuceniem piłki do celu i na odległość. 2) Ma duże trudności z chwytaniem, toczeniem i kozłowaniem piłkę. 3) Ma trudności wykonaniem prostych ćwiczenia gimnastycznych. 4) Nie podejmuje prób w skokach przez skakankę. 5) Ma trudności z wykonaniem ćwiczeń równoważnych. 6)Nie zna zasad poruszania się po drogach np. na rowerze, wrotkach. 7) Nie potrafi zadbać o higienę osobistą i czystość odzieży. 8) Nie stosuje zasad właściwego odżywiania się oraz prowadzi mało aktywny tryb życia. 9) Nie pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy, np. siedząc w ławce, przy stole. 10) Nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych. Często posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem. 11) Często wybiera niebezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych. Nie zna zasad wzywania i udzielania pierwszej pomocy. Poziom niewystarczający = Niewystarczająco = F ( od II semestru) =buźka smutna (tylko I Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową.

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA)

WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE - DLA UCZNIÓW KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ( ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWA) rozumie proste polecenia; komunikuje swoje potrzeby EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco

Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I W- wspaniale B- bardzo dobrze D- dobrze P- poprawnie S- słabo N- niezadowalająco Szczegółowe kryteria oceniania osiągnięć uczniów w klasie I 1. Korzystanie z informacji: Uczeń otrzymujący ocenę: Edukacja polonistyczna uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany.

Klasa I. Wymagania na ocenę. ortograficznych czyta cicho ze zrozumieniem. bez ekspresji spółgłosek prozę z ekspresją. pisany i drukowany. Klasa I Edukacja POLONISTYCZNA Wymagania na ocenę A znakomicie B dobrze C popracuj D koniecznie popracuj Opowiada używając opowiada używając wypowiedzi są nie zna liter poprawnych form poprawnych form

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczno- przyrodnicza

Edukacja społeczno- przyrodnicza Edukacja społeczno- przyrodnicza KLASA I KLASA II KLASA III I półrocze I półrocze I półrocze Wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA I. KLASA I 1. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.1. Uczeń otrzymuje ocenę wspaniale, gdy: a) uważnie słucha wypowiedzi innych, rozumie słuchany tekst, b) wypowiada się płynnie i na temat, posługując się poprawnym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające:

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA. Wymagania dopełniające: WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania dopełniające: aktywnie włącza się w rozmowy na omawiane tematy posiada bogate słownictwo, formułuje wypowiedzi złożone, poprawne pod względem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowane na podstawie: Programu nauczania dla I etapu kształcenia Doświadczanie świata Marzeny Kędry Klasa II e Poziom opanowanych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe - klasa I

Wymagania programowe - klasa I 1 Wymagania programowe - klasa I stara się słuchać kolegów i dorosłych oraz zrozumieć co przekazują EDUKACJA POLONISTYCZNA słucha wypowiedzi dorosłych i kolegów, rozumie co przekazują, uczestniczy w rozmowie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna

Kryteria oceniania. edukacja. przyrodnicza matematyczna wych. fizyczne i edukacja zdrowotna Kryteria oceniania edukacja ocena cząstkowa 6 Wspaniale, brawo! Osiągasz doskonałe wyniki polonistyczna Uczeń w pełni - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci w tej grupie wiekowej - wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej

Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Wymagania edukacyjne w klasie pierwszej Ocena C Ocena B Ocena A czytania z pomocą nauczyciela wyróżnia w wyrazie głoski, litery i sylaby. Czyta bardzo wolno, nie stosuje się do znaków przestankowych, zmienia

Bardziej szczegółowo

Edukacja społeczna. Postawy społeczne:

Edukacja społeczna. Postawy społeczne: Edukacja społeczna Postawy społeczne: Zgodne z oczekiwaniami Kl. Wymagania nie używa form grzecznościowych wobec innych. nie przestrzega regulaminów i zasad obowiązujących w grupie. nie rozumie zasadności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIEKARACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. W klasie III uczeń otrzyma na I okres i na koniec roku szkolnego ocenę

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA

OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1. Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA OCENA OPISOWA ŚRÓDROCZNA/ SEMESTRALNA KLASA 1 Imię i nazwisko ucznia Klasa.. Rok szkolny.. Data EDUKACJA SPOŁECZNA Współdziałanie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Potrafi odróżnić co jest dobre, a co

Bardziej szczegółowo

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu.

Czytanie Pisanie Liczenie. Pismo mało estetyczne. Dużo błędów przy pisaniu z pamięci i ze słuchu. DOPUSZCZAJĄCY (2) NAUCZANIE ZINTEGROWANE W KLASIE III WYMAGANIA EDUKACYJNE Wykaz umiejętności opanowanych przez ucznia kl. III Ocen a Mówienie i słuchanie Czytanie Pisanie Liczenie Umiejętności społeczno

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA PIERWSZA EDUKACJA POLONISTYCZNA a) Uczeń słucha i chce zrozumieć, co przekazują dzieci i dorośli, komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia, b) w kulturalny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE - KRYTERIA OCEN KLASA 1 ROK SZKOLNY 01/01 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA MÓWIENIE, SŁUCHANIE, POROZUMIEWANIE SIĘ Uczeń posiada bardzo bogaty zasób słownictwa. Uważnie słucha wypowiedzi innych

Bardziej szczegółowo

Podstawa Programowa - Fragmenty

Podstawa Programowa - Fragmenty Podstawa Programowa - Fragmenty uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji wyszukuje w tekście potrzebne informacje ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci w tekście

Bardziej szczegółowo

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem:

Oceny z prac domowych oraz samodzielnej pracy na zajęciach wg ustalonej dla nauczania zintegrowanego skali: A, B, C z komentarzem: W klasach I-III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych obejmujących pewien zakres materiału, oceny wg skali od 2 do 6. może otrzymać następujące oceny ze sprawdzianów wg przyjętych

Bardziej szczegółowo

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,

1.2a-przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wiosenne przebudzenie. Wszystko budzi się do życia tygodniowy Temat dnia Czym różni się teatr od

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I

Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Czytanie Polonistyczna Mówienie Przedmiotowy System Oceniania w klasie I Edukacje Zakres Ocena Kryteria Uczeń potrafi wyciągać wnioski po wysłuchaniu wypowiedzi, czytanego tekstu. Wypowiada się złożonymi

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW W KLASIE I Osiągnięcia uczniów wynikają z podstawy programowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II Nauczyciel: mgr Lucyna Marciniak EDUKACJA POLONISTYCZNA * słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób; * czyta i rozumie

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych dotyczących porozumiewania się i kultury języka uczeń: - słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: Mówienie Uczeń posiada duży zasób słownictwa, wypowiada się spontanicznie, dzieli się swoimi przeżyciami na każdy temat, swobodnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) posiada duży zasób słów, które poprawnie stosuje w wypowiedziach układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną całość bardzo chętnie wypowiada

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie Wymagania edukacyjne na oceny w klasie 1 Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA Edukacja polonistyczna 6 p. - wypowiada myśli w formie wielozdaniowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna klasa I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna klasa I : Musisz jeszcze popracować i Dobrze sobie radzisz : Bardzo dobrze sobie radzisz i Znakomicie Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych, z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy I

Wymagania programowe dla klasy I Wymagania programowe dla klasy I Edukacja polonistyczna Mówienie i słuchanie - słucha wypowiedzi dorosłych - stara się słuchać wypowiedzi dzieci - pełnym zdaniem odpowiada na pytania innych osób - rozmawia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA II KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ nie dobry ma trudności w przeczytaniu prostych dwusylabowych wyrazów, zniekształca

Bardziej szczegółowo

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Wymagania dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj edukacyjne klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc w edukacji vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ŚRÓDROCZNE KLASA II 1. Edukacja polonistyczna. Uczeń: uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci; wyszukuje w

Bardziej szczegółowo

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami.

1. Formułuje krótkie wypowiedzi ze zdań prostych w większości poprawnie zbudowanych na tematy bliskie uczniowi, związane z ilustracjami. UMIEJĘTOŚCI WSPANIALE BARDZO DOBRZE DOBRZE PRACUJ WIĘCEJ JESZCZE NIE POTRAFISZ 1 2 3 4 5 6 MÓWIENIE 1.Samodzielnie bogatym słownictwem, wypowiada się na temat treści literackiego, określa jego nastrój,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO Rozporządze Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ZAKRESIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO 1. Edukacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa I ) KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I: wsoki Mówienie Uczeń posiada duży zasób słów, które poprawnie wykorzystuje w wypowiedziach. Układa ciekawe zdania i łączy je w logiczną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w CIEMNEM/ ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWAWCA KLASY 1 Beata Dąbrowska wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej - klasa I Poziom niski Słabo (S) Poziom dostateczny Popracuj (P) Poziom dobry Dobrze (D) Poziom bardzo dobry Bardzo dobrze (B) Poziom wysoki Wspaniale (W)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013

Wymagania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 Umiejętność czytania Umiejętność mówienia/ słuchania Umiejętność pisania edukacyjne klasa III rok szkolny 2012/2013 konieczne Podstawowe 2 punkty 3 punkty Minimalne 1 punkt zakresie języka ojczystego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji pytania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA PRZEDMIIOTOWY SYSTEM OCENIIANIIA K R Y T E R I A O C E N I A N I A W KLASIE II SZKOŁY PODSTAWOWEJ tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA W KLASIE I

WYMAGANIA W KLASIE I WYMAGANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA Ocena znakomicie ( 6) Uczeń: z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w pełni rozumie ich treść; jest liderem w dyskusji, zadaje adekwatne do sytuacji

Bardziej szczegółowo

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe

Klasa I Symbole Edukacja polonistyczna cyfrowe Załącznik 1 Klasa I Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6. Przez pierwszy okres klasy pierwszej stosowane są również znaczki. Edukacja polonistyczna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I ETAP EDUKACYJNY klasy I - III W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa na koniec semestru i koniec roku szkolnego. W ciągu roku szkolnego nauczyciel oceniając poziom umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1

KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 KLASA I OCENA NIEDOSTATECZNA 1 Uczeń ma duże braki w wiadomościach o podstawowym stopniu trudności, utrudniające zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Nie przygotowuje się do lekcji. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna Kryteria oceniania edukacja wczesnoszkolna (kl. I) 6 wspaniale: uczeń wiedzą i umiejętnościami wykracza poza podstawę programową. 5 - bardzo dobrze: uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska

Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska Wymagania edukacyjne dla kl. I b wychowawca: Iwona Młynarska I. Treści nauczania klasa I szkoły podstawowej 1. Edukacja polonistyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DLA KLASY I Edukacja polonistyczna Czytanie czyta płynnie zdaniami tekst przygotowany, zachowuje odpowiednie tempo, odpowiada prawidłowo na wszystkie zadane

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PLAN DYDAKTYCZNY w klasie 3e ROK SZKOLNY 2015/2016 opracowany na podstawie Programu edukacji wczesnoszkolnej klasy I-III. Autorzy:J. Brzózka, K. Harmak, K. Izbińska, A. Jasiocha,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III EDUKACJA POLONISTYCZNA POROZUMIEWANIE SIĘ I KULTURA JEZYKA słuchanie i rozumienie wypowiedzi innych udział w rozmowie wypowiedzi ustne CZYTANIE czytanie i rozumienie opracowanych tekstów rozumienie słuchanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III. Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale

KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III. Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASACH I-III Porozumie -wanie się i kultura języka Słabo Pracuj więcej Ładnie Bardzo ładnie Wspaniale Obdarza uwagą dzieci i Uważnie słucha Zawsze uważnie słucha

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I EDUKACJA POLONISTYCZNA wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złoŝonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i zawsze w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II rok szkolny 2014/2015 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE - dba o prawidłowy i bardzo staranny kształt liter i cyfr; - potrafi samodzielnie napisać kilka zdań na każdy temat,

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA POLONISTYCZNA

EDUKACJA POLONISTYCZNA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego W zakresie umiejętności społecznych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/

KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/ KRYTERIA OCEN W ZAKRESIE EDUKACJI DLA UCZNIÓW KLASY 1 /ZGODNE Z WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMEM OCENIANIA ZSzP W CIEMNEM/ ROK SZKOLNY 2013/2014 WYCHOWAWCA KLASY 1 Jadwiga Zalewska wrzesień 2013 1 SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I

Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I Ocenianie Przedmiotowe w edukacji wczesnoszkolnej w klasie I -mgr Natalia Kuliczkowska -mgr Aneta Piasecka -mgr Jolanta Woźniak -mgr Beata Misiuna -mgr Dorota Thiele -mgr Aneta Żukowska -mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE DLA KLASY I. 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę I :

EDUKACYJNE DLA KLASY I. 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę I : WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I I. Opis osiągnięć ucznia z zakresu edukacji polonistycznej 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń kończący klasę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I Czytanie UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA ocena celująca wymagania wykraczające poza program ocena bardzo dobra 5 ocena dobra 4 ocena dostateczna 3 ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ

UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ UMIEJĘTNOŚCI JAKIE UCZEŃ POWINIEN NABYĆ W TRZECHLETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA NA I ETAPIE NAUKI ( W KLASACH I III ) ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014r. Edukacje Edukacja polonistyczna: W zakresie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II

KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II KRYTERIA WYMAGAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH EDUKACJI DLA KLASY II EDUKACJA POLONISTYCZNA Tworzy ciekawą, spójną kilkuzdaniową wypowiedź, poprawną pod względem logicznym i gramatycznym; używa bogatego słownictwa;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASA I KRYTERIA WYSTAWIANIA OCEN Z EDUKACJI POLONISTYCZNEJ popełnia błędy w głoskowaniu wyrazów, ma trudności w dokonywaniu analizy i syntezy słuchowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 1 Ocena 6 (celujący) EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne zawsze uważnie i ze zrozumieniem słucha wypowiedzi innych; zawsze uważnie i ze zrozumieniem słucha czytanych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA PISANIE KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III Rok szkolny 2016/2017 - Samodzielnie układa i pisze teksty na dowolny temat w formie opowiadań, opisów, sprawozdań, życzeń, listów i zawiadomień.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PIERWSZEJ EDUKACJA POLONISTYCZNA Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych Stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia Najczęściej w kulturalny

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie

Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie Kryteria oceniania w klasie 2 Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie ZNAK GRAFICZNY OCENA WYRAŻONA PUNKTAMI KRYTERIA OCENIANIA 6 p. - wypowiada się wspaniale na każdy temat; - posiada wiedzę z różnych dziedzin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY.

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE III W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY. Program nauczania zgodny z nową podstawą programową. Klasyfikowanie śródroczne i końcowo-roczne w klasach I III szkoły podstawowej polega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Edukacja polonistyczna WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie zawsze uważnie słucha wypowiedzi innych Stara się komunikować w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

Edukacja polonistyczna

Edukacja polonistyczna ZASÓB SŁOWNICTWA I STRUKTURA WYPOWIEDZI SŁUCHANIE I ROZUMIENIE Edukacja polonistyczna 1 2 3 4 5 6 - najczęściej nie słucha wypowiedzi innych - ma trudności z wysłuchaniem i zrozumieniem krótkich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym.

Klasa II. Edukacja polonistyczna. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Klasa II Edukacja polonistyczna Słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób. Czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym. Wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I EDUKACJA POLONISTYCZNA 1. wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych 2. z uwagą słucha długich wypowiedzi innych i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA

Wymagania edukacyjne. w edukacji wczesnoszkolnej. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg KLASA DRUGA qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui w edukacji wczesnoszkolnej opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen opisowych. Klasa II Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III oprócz oceny opisowej stosuje się symbole w skali 1-6.

Bardziej szczegółowo

Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I

Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I Treści i umiejętności przewidziane do realizacji w klasie I Edukacja polonistyczna 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II:

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE II: EDUKACJA POLONISTYCZNA ( klasa II ) - wykonuje dodatkowe złożone prace z własnej inicjatywy. - wypowiada się chętnie, samorzutnie, spontanicznie dzieli się swoimi przeżyciami

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II

OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II OCZEKIWANIA EDUKACYJNE - KLASA II Edukacja polonistyczna - słucha z uwagą i zrozumieniem innych osób, - czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, - wyszukuje w tekście potrzebne

Bardziej szczegółowo

Edukacja muzyczna a) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;

Edukacja muzyczna a) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki; WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIA KLASY I Edukacja polonistyczna 1. W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: b) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem.

KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM: 1-2 Czyta ze zrozumieniem pojedyncze wyrazy, np. łącząc je z właściwym obrazkiem. KRYTERIA OCENY W KLASIE I CZYTANIE GŁOŚNE: 1-2 Odczytuje poznane litery drukowane i pisane. 3-4 Czyta pojedyncze wyrazy i krótkie zdania głosując. 5-6 Czyta proste zdania sylabizując, niektóre wyrazy rozpoznając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI UCZNIA W KLASIE II Kompetencje językowe porozumiewanie się i kultura języka doskonale w skupieniu słucha wypowiedzi rówieśników i nauczyciela, rozumie, co przekazują, kulturalnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1

KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1 KRYTERIA OCENIANIA Klasa 1 Kryterium oceniania zawiera sześciostopniową skalę obowiązującą na drugim etapie kształcenia. Pozostawiono nazewnictwo liczbowe. Podstawa programowa zawarta jest w ocenie dostatecznej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY- KLASA I A SP ROK SZKOLNY 2016/2017 Edukacja polonistyczna Porozumie -wanie się i kultura języka 1 (nie umie) 2 - wymaga poprawy 3 (przeciętnie) 4 (dobrze) 5

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŁOBOKU IM. KS. JÓZEFA KUTA - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W klasach I III obowiązuje ocena opisowa, która jest wynikiem obserwowania rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE DRUGIEJ Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubartowie, zgodni z przepisami prawa oświatowego, daje możliwość stosowania w klasach I-III bieżącej oceny w formie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Przedmiotowy System Oceniania. Kryteria oceniania uczniów w klasach I III. Szkoły Podstawowej. Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania Kryteria oceniania uczniów w klasach I III Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej- wyznaczniki ocen bieżących w klasie I Edukacja polonistyczna Czytanie: czyta płynnie zdaniami krótkie teksty bez przygotowania, zachowuje odpowiednie tempo,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I

KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie słuchać wypowiedzi innych Nie zawsze w jasny sposób komunikuje swoje spostrzeżenia, potrzeby,

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Wakacyjne plany. To już lato tygodniowy Temat dnia Wakacyjne rady. Rady na wakacyjne wypady. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący)

KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I. 1 (niedostateczny) 2 (dopuszczający) 3 (dostateczny) 4 (dobry) 5 (bardzo dobry) 6 (celujący) Edukacja polonistyczna KRYTERIA OCENIANIA - KLASA I Porozumie -wanie się i kultura języka Nie potrafi uważnie Nie zawsze uważnie Uważnie słucha Zawsze uważnie słucha słuchać wypowiedzi słucha wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Jako ocenianie pomocnicze w czasie zajęć stosowana jest punktacja, która przedstawia się następująco:

Jako ocenianie pomocnicze w czasie zajęć stosowana jest punktacja, która przedstawia się następująco: Kryteria oceniania w klasie II Ocena ciągła (bieżąca) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach. Jest to słowna ocena motywująca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015

Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne dla klasy 1a rok szkolny 2014/2015 WYMAGANIA KONIECZNE Edukacja polonistyczna - słucha wypowiedzi dorosłych - stara się słuchać wypowiedzi dzieci - pełnym zdaniem odpowiada na pytania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasa 1

Kryteria oceniania w klasa 1 KLASA 1 EDUKACJA POLONISTYCZNA Zakres opanowanej wiedzy i posiadane umiejętności w rozbiciu na poszczególne oceny WSPANIALE - płynnie czyta każdy prosty tekst o odpowiednim druku; BARDZO ŁADNIE - płynnie

Bardziej szczegółowo

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur.

1 ( niezadawalająco ) - Ma trudności z czytaniem. Nie potrafi dokonać analizy i syntezy. Nie czyta nawet niewielkich fragmentów lektur. KLASA I EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE 6 (wspaniale) - Zawsze poprawnie dokonuje syntezy i analizy słuchowej wyrazów. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej wyrazów. Czyta wyrazy, zdania, krótkie teksty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający. Poziom podstawowy. Poziom dopełniający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający. Poziom podstawowy. Poziom dopełniający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Dziedzina edukacji EDUKACJA POLONISTYCZNA Zakres umiejętności Poziom opanowania umiejętności Mówienie i słuchanie. Kryteria: Uczeń: Słucha ze zrozumieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ)

WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ) WYMAGANIA EDUKACYJNE PO KLASIE PIERWSZEJ (CO UCZEŃ POWINIEN UMIEĆ I WIEDZIEĆ PO KLASIE PIERWSZEJ) Edukacja polonistyczna W wyniku edukacji polonistycznej uczniowie po ukończeniu klasy pierwszej Edukacja

Bardziej szczegółowo