Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej"

Transkrypt

1 Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących zmian w Statucie szkoły: W 36 ust 6. pkt.6) lit.g) przyjmuje brzmienie: g) uleganie nałogom ( papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze ) w każdym przypadku zauważenia uchybienia przez nauczyciela 30 pkt. 18 przyjmuje brzmienie: 1. Zasady rekrutacji uczniów ustalone są zgodnie z przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół. 2. Tryb powoływania i skład Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Dyrektor szkoły powołuje, na miesiąc przed podaniem kandydatom wymagań dotyczących przyjęć do Szkoły, Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną (zwaną dalej Komisją). Dyrektor szkoły wyznacza przewodniczącego Komisji i określa zadania członków Komisji. W skład Komisji wchodzą: jako przewodniczący Dyrektor szkoły lub zastępca Dyrektora Szkoły, bądź na wniosek Dyrektora inny nauczyciel, inni wyznaczeni pracownicy Szkoły - w zależności od potrzeb, psycholog lub pedagog szkolny na wniosek Dyrektora Szkoły. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania Komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi Szkoła dysponuje. 3. Zadania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej. Komisja: 1) podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w Statucie Szkoły, 2) ustala i ogłasza na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego listy kandydatów przyjętych do Szkoły, 3) sporządza protokół postępowania kwalifikacyjnego, 4) udziela nieprzyjętym kandydatom informacji i porad o możliwościach wyboru innej szkoły. 4.Rekrutację w szkole przeprowadza się według następujących zasad: 1) rekrutacja do I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej prowadzona jest w systemie elektronicznym, 2) kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum i rejestrują się na stronie 3) o przyjęcie do klas pierwszych mogą ubiegać się kandydaci legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej, 4) roku szkolnym 2014 / 2015 planowane są 4 klasy, w których miejsce znajdzie 128 uczniów 5) planowane klasy to:

2 Klasa Nazwa klasy Przedmioty wiodące realizowane w zakresie rozszerzonym wybran e przez szkołę Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym lub uzupełniające, z których uczeń dokonuje wyboru Ia-1 Humanistyczna język polski biologia, geografia, historia, chemia, fizyka Ia-2 Matematyczna matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka Ib Biologicznochemiczna biologia, chemia, fizyka, geografia, wos z elementami filozofii, j.polski Ic Matematycznoinformatyczna matematyka, informatyka fizyka, chemia, biologia, geografia, Id Wiedzy o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie fizyka, chemia, biologia, geografia, historia 6) W drugim i trzecim roku nauki zgodnie z ramowym planem nauczania, Dyrektor szkoły organizuje nauczanie obowiązkowego dodatkowego przedmiotu w zakresie rozszerzonym. a) Dyrektor szkoły określa w terminie do końca kwietnia rodzaj i ilość grup międzyoddziałowych zajęć z dodatkowego przedmiotu realizowanego na poziomie rozszerzonym na następny rok szkolny, b) zajęcia z obowiązkowego dodatkowego przedmiotu rozszerzonego prowadzi się w systemie międzyoddziałowym, c) uczniowie deklarują wybór obowiązkowego dodatkowego przedmiotu do końca marca danego roku szkolnego w klasie pierwszej, d) rekrutacji na zajęcia międzyoddziałowe dokonuje komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, e) kom komisja podejmuje decyzję o przyjęciu ucznia do danej grupy międzyoddziałowej na podstawie deklaracji ucznia, przy czym naboru dokonuje się według rankingu wyników w nauce (kryterium stanowi ocena uzyskana na koniec pierwszego okresu roku szkolnego 2014/15 z wybranego przedmiotu )- do wyczerpania limitu miejsc, f) w przypadku braku możliwości ustalenia ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do danych zajęć w oparciu o ranking ocen okresowych (ze względu na równorzędne pozycje uczniów w rankingu) stosuje się analogicznie kryterium dodatkowe- wyniki testu absolwenta gimnazjum,

3 g) Dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji w terminie 14 dni od momentu złożenia deklaracji, h) uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych przez siebie zajęć z powodu braku miejsc lub zbyt małej ilości chętnych uczniów wymaganej, by utworzyć grupę międzyoddziałową zobowiązani są do dokonania wyboru innych zajęć proponowanych przez szkołę. (Każdy uczeń dokonuje wyboru jednego przedmiotu.), 7) Jeden język zadeklarowany w podaniu musi być kontynuacją języka z gimnazjum. a) W każdej klasie I język to kontynuacja języka z gimnazjum: Przy wyborze j.angielskiego będzie on realizowany w grupach miedzyoddziałowych uwzględniających stopień zawansowania ucznia. W grupach o najwyższym stopniu zaawansowania będą realizowane treści poszerzone wykraczające poza podstawę programową. II język obcy do wyboru spośród: j. niemiecki lub j.rosyjski - kontynuacja lub od podstaw albo tylko od podstaw: j.włoski, j.hiszpański. Przy wyborze j.niemieckiego będzie on realizowany w grupach miedzyoddziałowych uwzględniających stopień zawansowania ucznia. W grupach o najwyższym stopniu zaawansowania będą realizowane treści poszerzone wykraczające poza podstawę programową. II język obcy - j. angielski Przy wyborze j.rosyjskiego będzie on realizowany w grupach miedzyoddziałowych uwzględniających stopień zawansowania ucznia. W grupach o najwyższym stopniu zaawansowania będą realizowane treści poszerzone wykraczające poza podstawę programową. II język obcy - j. angielski b) Nauczanie I języka obcego może być realizowane w grupach międzyoddziałowych, podobnie jak nauczanie II języka obcego c) O przydziale do grupy językowej II języka obcego decyduje ranking punktów rekrutacyjnych, a ponadto szkoła zastrzega sobie prawo przydzielenia innego języka obcego niż wybrany przez kandydata. d) Podstawą przyjęcia do danej grupy językowej I języka obcego na odpowiednim poziomie będzie wynik testu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym. e) Dla uczniów gimnazjum, którzy nie przystąpili do testu z języka obcego na poziomie rozszerzonym szkoła zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. f) Test ten będzie przeprowadzony dla I języka obcego w pierwszych dniach września 2014r. g) Wynik testu będzie podstawą do zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej grupy językowej w zależności od poziomu znajomości języka. 8) suma punktów, jaką może uzyskać kandydat do szkoły, wynosi maksymalnie 200 punktów, 9) ilość punktów możliwa do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego wynosi maksymalnie 100 punktów, czyli 50% ogólnej liczby punktów,

4 10) ilość punktów możliwa do uzyskania za oceny cząstkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum wynosi maksymalnie 76 punkty i stanowi 38% ogólnej liczby punktów. Ponadto za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem dodatkowo 5 punktów, co stanowi 2,5%, 11) ilość punktów możliwa do uzyskania za osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie szkolnym i inne potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wynosi 19 punktów, co stanowi 9,5 % ogólnej liczby punktów, 12) zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia znajdują się w regulaminie rekrutacji, stanowiącym odrębny dokument, 13). Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych poniżej, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej w pierwszej kolejności jeżeli spełniają warunki, o których mowa w 18 ust.4 pkt3) Lista konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty roku szkolnym 2013/2014: Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego dla uczniów gimnazjów

5 14) lista dyscyplin sportu, w których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych: dyscypliny indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, golf, wyścigi psich zaprzęgów, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, gry zespołowe :baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej. 15) uczniowie, którzy byli zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej uzyskują dodatkowo liczbę punktów z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych ( wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału) otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, 16) w zależności od wybranego kierunku kształcenia, punktacji podlegają przedmioty: Klasa Ia -1 humanistyczna Klasa Ia-2 matematyczna Klasa Ib biologiczno - chemiczna Klasa I c matematyczno - informatyczna język polski, -matematykę wiedzę o społeczeństwie biologię lub geografię lub chemię lub fizykę lub historię język polski, język angielski matematykę biologię lub geografię lub chemię lub fizykę język polski, matematykę biologię chemię lub fizykę lub geografię lub wos język polski, matematykę informatykę chemię lub fizykę lub geografię lub biologię

6 Klasa I d - wiedzy o społeczeństwie język polski, -matematykę -wiedzę o społeczeństwie -chemię lub fizykę lub geografię lub biologię lub historię 17) absolwenci posiadający orzeczenia Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej przyjmowani są do szkoły na podstawie innych przepisów, związanych z postępowaniem wobec tych osób, 18). W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w 18 ust.4,pkt3) niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: a) liczbę punktów za egzamin gimnazjalny, b) liczbę punktów za zajęcia edukacyjne wymienione w ust.8, c) liczbę punktów uzyskaną za szczególne osiągnięcia. 19. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. a) w związku z koniecznością ustalenia kolejności kwalifikacji wśród kandydatów w takim samym stopniu spełniających wszystkie obowiązkowe kryteria komisja rekrutacyjna przeprowadza losowanie. 20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria: a) wielodzietność rodziny kandydata; b) niepełnosprawność kandydata; c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; g) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 21. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa ( zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

7 22) przyjęcie do poszczególnych klas uzależnione będzie od ilości punktów (od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc), 23) uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. System elektronicznego naboru zamyka klasę na 32 osobie w oddziale. 24) szkoła nie przyjmuje uczniów, którzy otrzymali na świadectwie ukończenia gimnazjum ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania, 25)W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postepowania rekrutacyjnego w szkole pozostały wolne miejsca, Komisja Rekrutacyjna zwraca się do Dyrektora szkoły o zarządzenie postepowania uzupełniającego. 26) Rodzicom kandydatów nieprzyjętych przysługuje w terminie 7dni,od podania do wiadomości publicznej listy przyjętych do szkoły, prawo wystąpienia o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do dyrektora szkoły. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r( Dz. U. z 2004r. nr 256, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz.7), w terminach określonych w tej ustawie. 27) dokumenty kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły, będzie można odebrać w terminie i miejscu określonym w dniu ogłoszenia końcowej rekrutacji, 28) szczegółowe terminy przyjmowania dokumentów, rozpoczęcia i zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w danym roku szkolnym ogłasza Dyrektor szkoły w drodze zarządzenia na podstawie rozporządzenia dotyczącego organizacji roku szkolnego oraz rozporządzenia Śląskiego Kuratora Oświaty, 29) Dyrektor szkoły może powołać Zespół do Spraw Promocji Szkoły.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2015 r. Poz. 23 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM REGULAMIN KLASY SPORTOWEJ GIMNAZJUM NR 2 IM. K. K. BACZYŃSKIEGO w GRODZISKU MAZOWIECKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Poznań 2012 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo